Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx nevykonatelné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, osobou xxxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx žaloby o xxxxx xxxxxxx. Jestliže xxxxxxx žalobu přesto xxxx, insolvenční xxxx xx odmítne (xx xxxxxxxxx) jako podanou xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§160 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx zákona).

Na tom, xx dlužník je xxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správce) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxx přezkoumána (§190 xx §192 xxxxxxxxxxxxx zákona), xx xxxxxxx xxxxxxxxx x §410 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx zamítl xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx soudu x Xxxxxxxx xx xxx 17.4.2014. xx. xx. 29 ICm 436/2014, 12 VSOL 50/2014 (XXXX 29 XXX 20221/2013).

I.

Dosavadní průběh xxxxxx

1. Usnesením xx xxx 12.2.2014, č. x. 29 XXx 436/2014-2 (XXXX 29 XXX 20221/2013), xxxxxx Xxxxxxx soud v Xxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx soud“) xxxxxx xxxxxxxxx 4.2.2014, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 6.2.2014, xxxxxx xx žalobce X. H. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx X. X., x. x. x. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx 12 725 Xx, přihlášená xx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx xxxxxxx žalobce, xxxxxxxxxx (xxx X. xxxxxx), x xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení (xxx II. xxxxxx).

2. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx posuzování důvodnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x toho, xx:

[1] Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx řízení vedeného xx majetek dlužníka xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši 12 725 Xx.

[2] Při xxxxxxxxxx xxxxxxx konaném xxx 6.1.2014 nepopřel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, výši xxx xxxxxx pohledávky (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx), xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

[3] Xxxxxxx x xxxxxx uvádí, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zanikla xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxx popírá xxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xx tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx:

[1] Insolvenční xxxxxxx a dlužník xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx.

[2] Xxxxxxxx-xx xxxxxxx x §192 odst. 1 xxxxxx x. 182/2006 Sb., o xxxxxx a způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxxxx xx xxxxxxxx popřít xxxxxxxxxxx pohledávku xxxxxxx, xxxx x po xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx mýlí.

[3] Xxxxxxxx x xxxxxx §197 xxxx. 2 x §198 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxxxxx přihlášené xxxxxxxxxx xxxx dojít xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

[4] Xxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníkem xx xxxx xxxxxxxx; xxxxx insolvenční xxxx xxxxxx odmítl xxxxx §160 odst. 4 xxxxxxxxxxxxx zákona.

4. X xxxxxxxx žalobce Vrchní xxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 17.4.2014, č. x. 29 XXx 436/2014, 12 XXXX 50/2014-10 (XXXX 29 INS 20221/2013), xxxxxxxx usnesení xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxx) a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (druhý výrok).

5. Xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxx ve smyslu §7 insolvenčního xxxxxx x xxxx, xx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., občanský soudní xxx (dále xxx xxx „x. s. x.“), xx xxxxx xxxxxxx xx 1. 1.2014, x insolvenční xxxxx [x xxxxxxxxxxxx x článku XX xxxxx xxxxx xxxxxx x. 294/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 312/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx], xx znění xxxxxxx xx 1.1.2014 - xxxxxx xx xxxxxxxxxxx napadeného usnesení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

[1] Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x průběhu xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxx 6.1.2014 a správně xxxxxxx, že pohledávka xxxxxxxxxx byla u xxxxxx přezkumného jednání xxxxxxxx xx výši 12 725 Xx xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

[2] X pohledu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx, že žalobce xxxxx 19.7.2013 insolvenční xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 15.10.2013 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 6.1.2014.

[3] Xxxxx insolvenčního xxxxx, xx popření xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx uplatnil xxxxxxx xx dne 4.2.2014, je xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx. Odmítnutí xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx §160 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx závěr, xx x podání xxxxxx běžela xxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx však xxxxxxxxxx xxxxxxx (jako x této xxxx), xxxxxxx ani xxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx o xxxxxx (ne)existence xxxxxxxxxx x xxxx důvod xxxxxxxxx žalobu xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx k podání xxxxxx xxxxxx popírajícímu xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

[4] X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx §192 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se xxxx x úsudku, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, dokdy xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx pohledávku xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přihlášeného věřitele x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Jiný xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[5] Xxxxx-xx dlužník xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx to xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyvolá (xxxxxx) xxxxxxx úkon dlužníka xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebude xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Tento xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx skončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[6] Je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vliv na xxxx xxxxxxxx, jak xx xxxxxx x xxxxx §410 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[7] V xxxx xxxx xx xxxxxx přezkumné jednání xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx níž bylo xxxxxxxxx oddlužení. Účinky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx tedy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x insolvenčním rejstříku. Xxxxx xxx xx xxxxxxxx x pro xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x určení pravosti, xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx nevykonatelné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, podávají xxxxxx xxxx vůči xxxxxxxx.

[8] Xxx xxxxxx xx to, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx před nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx §406 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx oznámit xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§197 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

[9] Výše uvedené xxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věci xxxxxxxxx xxx. xx xxxxxxx xxx popřít xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx její xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx) u xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx je xx xxxxxxx žalobce vědom, xxxx v žalobě xxxxx, xx „na xxxxxxxxx xxxxxx věřitelů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávku xxxxxx příslušenství xxxxxxxx xxxxxx co xx xxxx xxxxxxxx“. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx žalovaného xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx podat xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

[10] Xxx xxxx xxxxxxx, xx žalobu, xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx domáhá xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitele.

je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §160 xxxx. 4 xxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobou. Právo xxxxxxxx xxxxx žalobu xxxxxxxxx ani skutečnost, xx dlužník pohledávku xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nepopřel, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[11] Odvolací xxxxxxx, xx soudkyně xxx xxxxxxxxxx jednání xxxxxxxx xxxxxxx přihlášené xxxxxxxx x výši xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek, neobstojí, xxxx xxxx tvrzení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Především xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x dané xxxx x xxxxxxx x §189 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 18.12.2013.

[12] Seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 18 dnů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx tak xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůta x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x x xxxxxxx stanoviska, xxxxx xxxx (x xxx) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

[13] Xxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxx X. xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx x němu

6. Xxxxx usnesení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jehož přípustnost xxxxxxxx xx xxxxxx §237 o. s. x. argumentem, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, která v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx vyřešena, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx §241x odst. 1 insolvenčního xxxxxx (xxxx xxx xxxxxxx, xx napadené rozhodnutí xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx posouzení věci) x požaduje, xxx Xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx a xxx xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx x dalšímu xxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx soudům xxxxxx, xx xx svými xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx spravedlivý xxxxxx xxx, že x xxxxxxxx chybného xxxxxxxx xxxxxxxxx věci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx insolvenčního zákona xxxxxxxxxx izolovaně, bez xxxxxxxx souvislosti a xxx přihlédnutí k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx „xxxxxxx procesního“ xxxxxx - zásadě xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx [§5 xxxx. x) insolvenčního xxxxxx] x xxxxxx bez xxxxxxxxxxx x předpisům xxxxxxxxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx). Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx následující xxxxxxx:

[1] Xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x převzatého xxxxx xxxxxxx adekvátní xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx §389 xx §418 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx chybně interpretoval §410 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xx xxxxxx z xxxxx §410 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx, xxxxxxx xx oprávněn (x xxxxxxxx x §410 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávku „xxxxxxxx xxxxx trvání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx“, x xxx, že xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem. Xxxx první §410 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx téhož xxxxxxxx“, tedy staví x protiklad xxxx xxxxxx právních xxxxxx xxxx xxxx dle xxxxx xxxx x xxx druhé věty. Xxxxxxx dle xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx dne zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx x xxx lhůt xxx podání xxxxxxxxxx xxxxxx o určení xxxxxxxxx/ xxxxxxxxx pohledávky xxxxx xxxxxxxxxx) nastávají xxxx, xxx byl xxxxxxx xxxx dlužníka xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx §71 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

[2] Xxxxxxxx xxxxxxx učinil xxxxxxx xxxx (písemně, 19.2.2014) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx insolvenční xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx, xxxx zveřejnit popěrný xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §198 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona, respektive xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x narovnání x 22.3.2013) xx xxxxxxx xxxx učiněný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohledávce xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx.

[3] Xxxxxxxxx setrvává na xxxxxxxxxx tvrzeních, xxxxx „xxxxxxxx“ své xxxxxxxxx x radě soudkyně xxxxxxxxxxxxx xxxxx (JUDr. X. B.) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xx skutečnosti xx xxxx xxxx xxxx x soudní síni x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx žalovaného, xxxxx xxxxx putativní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X., x. r. x. (xxxx jen „xxxxxxxxxx R“). Na xxxxxx insolvenčního soudu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx insolvenční správce.

[4] Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx trvá xx xxx, xx xx přezkumném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednotliví xxxxxxxx a výše xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx souhrnnou xxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelů. Xxxxxxxxx xx „xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx v xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dovolatel by xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x 22.3.2013. Dovolatel xx „xxx xxxxx“ xxxxxxx xxxxxxx, které měl xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

[5] Xx xx „xxxxxxx“ xxxxxxxxxx soudu, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mu §192 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zdůrazňuje, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zmíněna. Xxx případ, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jednání, x xxx, xx „xxxxx - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx“.

[6] Xxxxxx závěr xxxxxxxxxx soudu x xxxxx xxx uplatnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx vztahu x §410 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx soud xxxxxx §410 odst. 2 insolvenčního xxxxxx, xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx nesprávný xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx „xx xxxxxx účinků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxx tedy xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx oddlužení xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx by xxxxxx procesní xxxxxx xxxxxxx xx vztahu x zvláštnímu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §192 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[7] Xxxxxxxxx sice x xxxxxxxx xxxxx, xx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx do xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“, xxxxx xxxxx xxxxx „xxx xxxxxx x xxxxx“, ve xxxxxxxxxxx xxxxx větou xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx samotného xxxxxx nikým v xxxxxx síni xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Údaj, xx seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x 18.12.2013, xx xxxx fakticky správný, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxx konání xxxxxxxxxxx řízení „mohlo xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xx zpětvzetí xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx dojít x xxxxxx nápadu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek xxxxxx x aktualizaci xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

[8] Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Soud xxxx může (xxxxxxxx x §7 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx soudního řádu x „procesní xxxxxxxx xxxx již xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při rozhodné xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x ,xxxxxxxxxxxxxxx‘ xxxxxxxxxxx“, nehledě k xxxx, xx mnoho xxxxx insolvenčního xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx „nezavedené xxxxxx koncentrace xxxxxx“. Xx xxxxxxx uvedeného xxx argumentovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx „x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx průběhu xxxxxx“, xxxx-xx prokázáno, xx xxx konkurs xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

[9] Xxxxxxxxxxx zákon rovněž xxxxxxxxxx ani nepřikazuje xxxxxxxx (oproti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxx xxxxxxxx popěrné xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx žalobu xx xxxxxxxxx lhůtě. Xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x předmětu xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx „xxx xxxxxxx postavení xxxxxxxx x řízení xxxx xxxxxxxxx“. Xxxxxxxxxxxx §192 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx chybná exegeticky x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx X xxxxx xxxxx, která je xxxxxx x základní xx xx úpravy xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, není-li xxx §8 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x části xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx). Část xxxxx insolvenčního zákona xxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx xx xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x řízení xxxx orgánem xxxxxx xxxx xxxxx (§7 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nepřípustně slučuje xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx jeho proběhnutí x xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx incidenčních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx či výše xxxxxxxxxx.

[10] Xxxxxxxx znění „§191 xxxx. 1“ xxxxxxxxxxxxx zákona je xxxxxxxxxxx: „(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxxxx pohledávek, může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.“ Jak je x xxxxx patrno, xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx popěrnými xxxxxxxx: xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx v popírání xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek, xxxxx žádné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxxx, xx toto xxxxx xxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx vykládat bez xxxxxxx; xxxxxxxx xx x §200 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, xx „xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemá xxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx upravený xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx“. Z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx popřena.

[11] Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx aplikovat i §201 xxxx. 1 xxxx. x) insolvenčního xxxxxx, xxxxx jednoznačně xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí insolvenčního xxxxx xx xxxxx x xxxxxx její xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxx, neboť xxx §164 insolvenčního xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[12] Z xxxxxxxxx xxxxxxx, xx „xxxxxxxxxxx“ xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxx nemusí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek. Xxx xxxxxxx výše, xxxxxxx xxxxxxxxxx nemá xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx zjištění x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx (xx)xxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxxxxx xx xxxxx rovněž xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Teprve xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx najisto. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jde xxxx xxxx rozhodnutí xx xxxx xxxx (xxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obnovit (§96 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xx dlužník xx xxxxxxxx, který xxx x rozporu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pořadem xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx „indebitia“ xxxx „xxxxxxxx xx xxxxxx finitam“. Xxxxx xxxxxxxx fatálních xxxxxxxx xxxxxxxxx dlužníkova xxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

[13] Insolvenční správce xxxx xxxxx stanoviska, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) lhůtu, xxxxx xxxx xxx xxxxx x procesněprávními účinky. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx přihlédnout dále x §201 odst. 1 xxxx. a) xxxxxxxxxxxxx zákona, kde xx jednoznačně uvedeno, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx správce; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx pohledávka xxxxxxx (x xxx xxxxxxx xxxxxxx incidenční xxxxxx), platí, xx xx xxx uspokojit x xxxxxxxxxxxx řízení. Xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, není xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx-xx xx) xxxxx xxxxxx a xx xx xxxxxxxx, aby xx v xxxxxxx, xx popřel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, domáhal xxxxx xxxxx příslušným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x contrario xxx insolvenčního xxxxxxx xxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx žalobu dle §199 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávky. Xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředkem xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dle xxxxxxxxxxx ustanovení insolvenčního xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx procesní prostředek xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx podat [xxxxxxxx x §7 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx x §80 xxxx. x) o. x. x.] určovací xxxxxx i s xxxxxxxx xxxxxx předběžného xxxxxxxx, xxxxxx by xx xxxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxx (xxxxxxx xx xxxxxx subjektu/orgánu) xxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx) se xxxxxxx k xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xx xxxxx incidenční xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx „xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx“.

[14] X uvedeného xxxxxxxxxxx xxxxx, že zákon xxxxxxxx xxxxxxxx nebrání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx totiž xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právo xxxxxx xx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxx na xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního správce, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx dlužníka bránil xxxxx věřitelům.

[15] Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx předvídaná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxx státní xxx ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxxxx (věřiteli). 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vztahů. Má-li xxxxxxx uzavřenou xxxxxx x xxxxxxxxx (smíru), xxxxxx xx navrhl x doručil xxxxxxxx, x xxxxx potvrzuje xxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx pohledávky) xxx §585 xxxxxx č. 40/1964 Sb., občanský xxxxxxx (xxxx xxx xxx „xxx. xxx.“), x §574 odst. 1 xxx. xxx., x xxxxxxxxx znění, xxx xxxx xxxxxx xxx vůči xxxxx xxxxxxxxxxxx, vyplývajícím xxxxx xx zákona (xxxxx xxxxxxx), nečinný x xxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxx dát xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pokyn, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx §185 insolvenčního xxxxxx. Xxxxx je xx xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx soud xxxxxxx.

[16] Xxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) pohledávky, xxxxx by z xxxxxx xxxx upírat x právo xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx přihlášenou xxxxxxxxxx xxxx (§184 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx §5 insolvenčního xxxxxx, xxx by xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, že xx xxxx oddlužení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx důkazy, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníkem (zákon xxxxxx koncentrační xxxxxx xxxxxxxxx), protože xx xxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v dispozici „xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx“. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx stanoveno, xx xxxxxx-xx dlužník (xxxx xxxxx za xxx) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dlužníka, pak xxxx xxxxx x xxxxxxxxx jeho majetku xxx xxxxxxx, tedy xx do „trpkého xxxxx“.

[17] Xxxxxxx xxxx xxx dovolání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx prostřednictvím xx xxxxxxxx „předpisů“ xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x jednotlivých způsobech xxxxxx úpadku, xxxxxxxxx §389 až §418 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx, xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x incidenční xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxx §410 x §411 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X tomu xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nebrání „xxxxxxx“ xx xxxxxxxx xxxx věřitele xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxx xxxxxxxxx incidenční xxxxxx, xxx xxxxxx podáním xx xxx 4. xxxxx 2014.

[18] Xxx xxxxxxx, že §190 xx §202 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx že xx osobám xxxxxxx xxxxxxxxxx dává xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x uplatňováním xxx. xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxx a x xxxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxx např. §198 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx [xxx §159 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx] xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (příslušné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu x tzv. xxxxxx x xxxxxxxx intervenci, xxxxxx přistoupení x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx). Xxxx §199 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxx xxxxx, ve xxxxxxx může xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx; x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx (xxxxx expressis xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxx přihlášené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx), xxx xxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxx dle §200 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[19] Rovněž xx třeba xx xxxxxxxx, že popření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx; proti xxxxxxx xxxxx věřitelé xxxxx xxxxxx x xxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx z xxxxxxx „úpadce“. Popření xxxxxxxxxx přihlášeným xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xx xx xxxxxxxxx x nazývá se xxxxxxxx xxxxxxx, jež xx xxxxxxxxxxxx zákonem xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxx.

[20] Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx „xx přezkumné xxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx do její xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxxx xxx jednak „non xxxxxx“ s xxxxxxxx xxxxx xxxxxx mu xxxxxx §192 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx s §193 xx §195 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jde x xxx. impugnare qualificationis; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ničeho jiného, xxx xx xxx xxxxxxx. Xxxx náhled xx xxxx nesprávný, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx §201 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx řádným xxxxxxxx „odpůrci“ xxxxxx (xxxx. xxxx. §267x x. x. x., x použitím §7 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxxxxx xxxxx x §198 xx §201 xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx. 2 xxxx. 3 Xxxxxxx základních xxxx a svobod (xxxx xxx „Listina“).

[21] Xxxxx-xx xxxx soud xxxxxxxxxx právo něco xxxxxx, a xxx xxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx mu xxx xxxxxxx dle xx. 36 Xxxxxxx. Xxxx xx totiž zcela xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx splněním xxxx vůbec xxxxxxxxx, xxxx erogována xxxxxxx (x xxxxxxx skutečnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx [xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx iure (xxxxxx facere), xxx xxx oriturj.

[22] Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x komplexnější xxxxxx vykonávacího (exekučního) xxxxxx, kde xxxxxx xxxxx zásady pro xxxxxxxx pohledávek x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx ochrana oprávněných xxxxx xxxxxxxxxx (dlužníka) xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx.

[23] Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx byl xxxxxx x mnohém xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx 31.12.1950 (xxxx. důvodovou xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), přičemž tehdejší xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx: srov. §112 xxxx. 2 x 3, ve xxxxxxx x §132 xxxx. 3 a 4 xxxxxx x. 64/1931 Xx. x. x n“ xxxxxx xx vydávají řády xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx (dále jen „xxxxxxxxx xxx x xxxx 1931“). Xxxx xx xxxx absurdní x xxxx, xxx xx ochrana lidských xxxx x xxxxxx xx xxxxxx seznamu xxxxxxx občanské xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby byl xxxxxxx chráněn méně xxx před více xxx 80 lety, xxxx xxxx, aby xxx xxxx xxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxx (x xxxxxxxxx) xxxxxxxx konkursu mají xxxx ní mnohem xxxxxxxxxx dopad, xxx xx xxxx. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[24] Neerudovanost xxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx sporu vysvítá xxxxx x xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx) x xxxxxx, xxxxxx-xx pro to xxxxxxx xxxxxx výslovně xxxxxxxxxx xxxxxx.

[25] Neuznávají-li xxx soudy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pohledávky xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx bezdlužnost dlužníka xxxx žalovanému), xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx možnost, xxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, pravosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx). Nemá xxxxx xxxxxxx donutit xxxxxxxxxx, aby postupoval xxx §184 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxxxxx xx právo xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx jedné xxxxxx xx úkor xxxxxx druhé (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přihlášené xxxxxxxxxx) xx v xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxx x §5 xxxx. x) insolvenčního xxxxxx.

[26] Xxxxxx lze xxxxxxx na §178 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx, které xxxxxxxx, xxx pohledávka byla xxxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; i xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx popřenému xxxxxxxx, xxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxx.

[27] Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx incidenčním xxxxxx [eventuálně xxxxxx xxx §80 xxxx. x) o. x. x., xx xxxxxxx x §7 insolvenčního xxxxxx] xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxx (xxxx xxx xxxx) xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx majetku x xxxxxxxxxx xxxxxx xx tak, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx neobohacoval.

[28] Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx která xx xxxxxxxx xxxx ve xxxx decemátu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx reprobaci či xxxxxx práva dlužníka xxxxx xxxxxxxxxx žalobu, xxxxxx, xxxxxxxxxx §201 xxxx. 1 xxxx. x) insolvenčního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx (dlužníku) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx uvedeno, že xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx, výši xxxx xxxxxx (žádné x ostatních xxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxx o xxx, xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx na §192 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxx dlužníka x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx výše, pravosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Lze tedy xxxxxxx, že x xxxxxxx má xxxxx xxxxxxx.

[29] Dovolatel xxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxx výrazně xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx (žalovat), xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx., xxxxxxxx xxxx tu xxxxxxxxxxxx skutečnosti (a xx xxxx určující xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[30] Dovolatel shrnuje, xx Xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx otázky:

a) Xxx xx xxxxxxx, že xxx soudy xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx nevylučuje xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx?

x) Xxx „xxxxxx“ má xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx žalobu x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx pořadí xxxxxxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxx zda lze xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x určovací xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a výši xxxxxxxxxx xxx §267a x. s. x. [xx spojení x §80 xxxx. x) x. x. ř.]?

c) Xxx §410 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §192 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx, x zda tedy xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx popěrný xxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žalované, xxxxxxxx x textu xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx (xxxx již x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx má xxxxx xxxxxx jako xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, avšak s xxxxxxxxxx běhy xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §198 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx x §410 xxxx. 2 xxxx první xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x §71 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx?

x) Zda xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx předchozí otázky xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx práv x xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxx (nelze-li xxxxx xxxxxxxxxx žalobu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání, xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx §267x x. x. x. xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx) xxxxxxx xxxx přezkumné xxxxxxx, nebo považovat xxxxx xx zákona (xxx předložených xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxx §178 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx?

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

8. Již x xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řád x xxxxxxxxx znění.

9. Xxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx xxx §237 x. x. x., xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxxx xx xx trvání xxxxxxxxx xxxxxx oprávněnou x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx (xx)xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx pořadí „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx14 přihlášené xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx neřešenou.

IV.

Důvodnost xxxxxxxx

10. Nejvyšší xxxx xx zabýval uplatněným xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudem) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

11. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx obecně xxxxxxxxx, xxxxxxxx odvolací soud xxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxx, xxx xx zjištěný xxxxxxxx xxxx nedopadá, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx určenou, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

12. Skutkový xxxx xxxx, jak xxx xxxxxxx soudy xxxxxxx stupňů, xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx soud x xxx xxx xxxxxxx úvahách xxxxxxx.

13. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

§8

14. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx x části xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§160

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xx projedná a xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx osoby, podaný x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx návrh xx povahu xxxxxx.

(4) Xxxxxx podanou xxxxx xxxxxxxx 1 opožděně xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx nebyla xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx nedostatky, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx brání x xxxxxx x ní xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx nepodařilo odstranit, xxxxxxxxxxx soud xxxxxx x xxxx žalobě xxxxxxx.

§190

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx na přezkumném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§192

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx popírat xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x přihlášení věřitelé; xxxxxxx pohledávky xxx xxxx zpět.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx změnit xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x jednotlivým xxxxxxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na její xxxxxxxx; xxxx účinkem xxxx xxxx xx, xx pro pohledávku, xxxxxx dlužník xxxxxx xx do xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx exekučním xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxx, měnit xxxx xxxxxxxxxxxx pohledávky. Xxxxxxxx x důsledku xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nařízeném xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx náklady, xxxxx jim xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání.

§198

Popření xxxxxxxxxxxxx pohledávky insolvenčním xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem, xxxxx xxxxxxxx své xxxxx žalobou xx xxxxxx u insolvenčního xxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §197 xxxx.2.Xxxxxx podávají xxxx xxxxx insolvenčnímu xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx nepřihlíží; xxxxxxxxxx popřená co xx xxxx nebo xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může žalobce xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxx popřené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx vzniku xxxx xxxxxxxxxx uplatnil xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx skutečnosti, o xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx převzetí dlužníkova xxxxxxx.

(3) Vyjde-li x xxxxxxx řízení o xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx, že xxxxxxx pohledávka xx xxxxxxxxxxx vykonatelnou, xxxx xx důvodem x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx však v xxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxx popření xxxxx §199. §201

(1) Xxxxxxxxxx xx zjištěna

a) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxx z přihlášených xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x insolvenční xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, vezme xxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) rozhodnutím xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx pravost, xxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx také xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxx včas xxxxxx x její popření xxxx xxxx-xx taková xxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxx x ní xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx sporu x xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud x upraveném seznamu xxxxxxxxxx; xxxxx xxx x bez xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx insolvenčního soudu x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§410

(1) Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obdobně §190 xx 202. Insolvenční xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx (§39 xxxx. 2) xxxx xxx zastoupit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx požaduje, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Popření pohledávky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx schválení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx §51 xxxx. 2 xxx xxxx xxxx dotčeno; xxx xxxx popření xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx se insolvenčního xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx jednání, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oddlužení, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; tento xxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxx k xxxxxx xxxxxx x xxxxxx pravosti, výše xxxx pořadí pohledávky. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohledávky, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x vykonatelnou xxxxxxxxxx přiznanou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx, xxxx dlužník xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx zastavení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx pohledávka xxxxxxx xxxxxx promlčená.

15. X této xxxxxx [xx. xxxxxxxxx xx xxxxx zákona x. 294/2013 Sb. (pro xxx xxxxxxxxx)] xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx již x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (6.1.2014) x xxxxxxx xxxxxxxxx změn.

I. X rozhodnému znění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

16. Xxxxxx Xxxxxxxx soud poznamenává, xx jakkoli obsáhlá xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx nepřesnou již xxxxx, xx dovolatel xx x xxxxxxxxx xxxx opírá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx 30.3.2011. X xxxx xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx [10] (xxxxxxxxx xxxxxx „§191 xxxx. 1“ insolvenčního xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x „§192 xxxx. 1“ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x §200 insolvenčního xxxxxx, xxx xxxxx ve „xxxxxx znění“), dále xxx bodem [11] [§201 odst. 1 xxxx. c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx „starém xxxxx“], xxx bodem [13] [§201 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve „xxxxxx xxxxx“], Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx např. xxx poukazem na xxxxxxxxxx dovolání xxx xxxxx [19]; xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx pod xxxxx [10] xxxxxx §192 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve (xxxxxx) xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx popěrné xxxxx nemají.

II. X xxxxxxxxxx dlužníka x xxxxxx incidenční xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

17. K postavení xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxx xxxxx) xxx důvodová xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x. 69/2011 Xx.), xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnou Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v 6. xxxxxxxx období xxxx xxxx x. 233 (dále xxx „xxxxxxxx xxxxxx“). Xxx xx xx xxxx xxxx xxxxx, xx:

„Xxxxx xxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xx podle §200 xx xxxxxxx x §336 xxxx. 2 x §410 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx (xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx. Xxxxx nemá xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Účinkem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx však xxxx je, že xxx pohledávku, xxxxxx xxxxxxx popřel xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx výše, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“

18. Xxxxxxxx xxxxxx pak xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxx změnami xxxxxxxxxxxx v xxxxx §336 odst. 2 (x xxxxxxxxxxxx) x §410 xxxx. 2 (x xxxxxxxxx), x xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx vyslovuje (xx xxxxxxxx xxxxx, k xxxxx 19. a 22.) tak, že:

„Navržené xxxxx (xxxxxxxx) xxxxx §336 xxxx. 2 x §410 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx logickým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx §16 insolvenčního xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx 1. x 5. xxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxx nevyvolávajícím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fakt, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx dlužníka. Xxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxx na §201 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx [xxx, xxx xxxx. bylo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx (x reorganizaci a xxx xxxxxxxxx) pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčním xxxxxxxx xx smyslu §201 xxxx. 1 xxxx. x) návrhu xxxxxx].“

19. Xxxx §200 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxx xxxxxxx do 30.3.2011), xxxxxxxxxxxx se popěrným xxxxxx xxxxxxxx, byl x účinností od 31.3.2011 xxxxxx xxxxxxxxx xx §192 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx (xxxx. x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx 11. xx 13.).

20. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §192 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jen xx trvání xxxxxxxxxxxx (§336 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) nebo xx xxxxxx účinků xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§410 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dlužníka xx xxxx (xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx popřením xxxxxxxxxx její zjištění) xxxx než xxxxx xxxxxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxxx; xxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx nemůže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, je-li x konkursu. Xxxx. x xxxxx ohledu xxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 29.5.2014, sen. xx. 29 XXxx 33/2014, xxxxxxxxxx xxx x. 92/2014 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx „X 92/2014“); xxxxxxxx xx - xxxxxx xxxx další rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx - xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxxxx ze xxx 30.10.2014, xx. xx. XX. XX 2604/2014 (xxxxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu).

21. Jinak (xxxxx-xx xxxxxxx) xxxxxx xxxxx (x xxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx úpravy xxxxx popření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx právo věřitele xxxxxxx pohledávky), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx „xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxxx správcem“ x „xxx xxxx popření xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pohledávky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“. Pro xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úkonu xxxxxxxx (xx do xxxxx xx zjištění xxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věřitelů (xxxx. §410 xxxx. 2 xxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx) x xxxxx xxxxxxx (co do xxxxxx popření) xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím příslušného xxxxxx (§410 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxx xx xxxx xxxxxxx věci, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx (xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxx pravomocného x xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí „xxxxxxxxxxx xxxxxx“ (proti xxxxx xx xxxx a xxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení).

22. Xxxxx xxxx, že xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxx vykonatelné), je xxxxxx věcně legitimovanou x podání incidenční xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§198 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxx také xxxxxxxx zmeškání xxxxxx (xxxx. např. x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 18.7.2013, xxx. xx. 29 XXXX 25/2011, xxxxxxxxxx xxx x. 105/2013 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x stanovisek). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x podání xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx není.

23. Má-li xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníkem xxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx „xxxxx xxxxxx xxxx popření xxxxxxxxxx insolvenčním správcem“, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx incidenční xxxxxx x svém xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx jako xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jinak xxxxxx, stejně jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, osobou xxxxxxxxxxxxx x podání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Jestliže xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, insolvenční xxxx xx xxxxxxx (xx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx oprávněna (§160 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

24. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx odvolacím xxxxxx je xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxx xxxxx postačoval k xxxxxxxxx žaloby).

III. X xxxxxxxx doby, xx xxxxx xx dlužník x xxxxxxxxx oprávněn xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25. X §190 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx se xxxxxx, xx přezkoumání přihlášených xxxxxxxxxx se děje xx přezkumném xxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčním xxxxxx. X §201 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxx, že (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx „je xxxxxxxx“ x xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxx žádný x přihlášených xxxxxxxx“. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx bodem [8]) počet přezkumných xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx presumuje, že xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednání), xxxxxx xxxxxxxx pohledávka xxx xxxxxx xxx přezkoumána xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vést k xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx, který xxx xxxxxx). X xxxxxxxxxxxx k xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx „xxxxx obdobně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx správce“ (§410 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xx trvání xxxxxx xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxxxx“ [xxx §201 odst. 1 písni, x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx] x xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce, xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx věřitelů.

26. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxx oddlužení xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx oproti úpravě xxxxxxxx x §192 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx) zpochybnit zjištění xxxxxxxxxx popěrným xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx přiznávají popěrnému xxxxx xxxxxxxx „xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčním xxxxxxxx“ x xxxxx xxxxx „xxx xxxx xxxxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx insolvenčního xxxxxxx“, se xxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxxxxx) xxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), že xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxx, co xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pohledávku xxxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx právě xxxxxxx (xxxx xxxxx, xxxxx svým xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxx, xxxxxxxxxxxxx správce x svých xxxxxxxx) xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx popěrné právo.

27. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §410 xxxx. 2 xxxx druhé xxxxxxxxxxxxx zákona xxxx xxx xx vymezení xxxxxxxx, xx kterého xxxx mít popěrný xxxx xxxxxxxx „xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčním xxxxxxxx“ (§410 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx xx xxxx účinky xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x době, xxx jej xxxxxx (xxx učinit) xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx).

28. Xx xxx, že xxxxxxx je povinen (xxxxxx jako insolvenční xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitele nejpozději xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx přezkoumána (§190 xx §192 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), se xxxxxxx xxxxxxxxx x §410 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ničeho xxxxxx. Xxxx. k tomu xxxxxxxx např. i xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 23.7.2015, xxx. xx. 29 XXxx 24/2013, xxxxxxxxxx xxx x. 33/2016 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx.

29. Právní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx x potud xxxxxxx.

30. X xxxxx dovolací xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx:

XX. X §184 xxxxxxxxxxxxx zákona (reprodukce xxxxxxxx xxx xxxxx [16] a [25]).

31. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx straně xxxxx a xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx pohledávky) xxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxxx xxxx zčásti zpět xx straně xxxxx xxxxx klást xxxxxxxx (xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx srovnání). Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx xxxxx) xx xxxx xxxxxx než xxxxxxxx xxxxx přihlašovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx straně xxxxx).

32. X. X §267a x. s. x. (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx [20]).

33. Xxxxxxxx-xx xx dovolatel xxxxxxxxxxxxxxx §7 insolvenčního zákona xxxxxxxxxxxxx §267a x. x. ř., xxx xxxxxxxx, xx §7 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx věty za xxxxxxxxxx xxxxxxxx určuje, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx na xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxx xxxx xxxxx případ). Dovolání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x „xxxxxxx žalobě'1 (xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx).

XX. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x roku 1931 (xxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx [23]).

34. X xxxxxxxx právní xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiné insolvenční xxxx) xx Nejvyšší xxxx xxxxxxxxx (xxxx x nepřiléhavou) x X 92/2014 (xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxx xxxxxxx, xx §112 x §132 xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx 1931 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nebo pořadí xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx, že v xxxxxx xxxxxxxxx právu xxxxx závěr, xx xxxxxxx (xxxxxx) nemůže xx trvání konkursu xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rokem 1914.

VII. X §178 insolvenčního xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx [26]).

35. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx možné xxxxxx xx výsledky přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx přezkoumávání xx xxxxx dobu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jak xx nesprávně tvrdí x xxxxxxxx.

XXXX. X §80 xxxx. x) x. s. ř. (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx [13] x [27]).

36. Závěr, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx (xxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx [xxx §80 xxxx. x) x. x. x., xx xxxxx xxxxxxx do 31.12.2013, xxxxxxxxxx xxx §80 x. s. x. x aktuálním xxxxx], xxxxxx Nejvyšší xxxx xxx x X 92/2014 (na xxx x podrobnostech odkazuje).

IX. X „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx [5]).

37. Protokol x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxx 6. xxxxx 2014 (X-2), nepotvrzuje xxxxx udávanou xxxxxxxxxxx, xxxxx nadto xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx. Protokol x xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx (§134 x. s. ř.), x níž xxxx xxxxxxx, není-li xxxxxxxx xxxx (x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx, xxx opak xxxxx). X xxxxx xxxxxxx xxx o xxxxxxxx sepsaný zapisovatelkou xxxxxxxxx x jednací xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, o xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. §40 xxxx. 8 x. x. x.)

38. Xxxxxxxx xxxxxxx, xx „papír - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx“, xxx xxxxxx protokolu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxx místě x čase xxxxx xxxx k případnému xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxx znění, xx xxxxxx bezcenná.

39. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx napadeném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx zásadami xxxxxxxxxxxxx řízení (§5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxx x ústavním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

40. Xxxx xxxxxx, k xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx dovolání xxxxxxxx x úřední xxxxxxxxxx (§242 xxxx. 3 x. x. x.), xx ze xxxxx xxx nepodávají. Xxxxxxxx xxxx proto, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§243x xxxx. 1 xxxx xxxxx x. x. x.), dovolání xxxxxx [§243x xxxx. x) x. x. ř.].

41. Xxx úplnost xxxxx xxxxx, xx (xxxxxx xxxx xxxx bylo xxxxx dřívějších úprav xxxxxxx xxxxxxxxxx práva) xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx nepovažuje xx xxxxx xxxxxxxx, není xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxx takového xxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obohacení), x xxx, že xxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxxx x úhradě xxxxxxxxxx xxxxx. Za xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxxx jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx mu xxxxxxx příležitosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. §83, §85 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx). Srov. xxxxxxx (xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx) opět R 92/2014.

42. X xxxx xxxx xx xxxxx x insolvenčního xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx dlužníku v xxxxxxxxxxxx xxxxxx nevymáhá (xxxxxxxxx ze xxx 16.10.2014, x. j. XXXX 29 XXX 20221/2013-X9-3, vzal xxxxxxxxxxx xxxx na vědomí xxxxxxxxx přihlášky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).