Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

X. Za xxxxxxxxxx činnost xx xxxxxx čl. 1 x 2 dohody xxxx xxxxxx ČR a xxxxxx xxxxx Xxxxxx x xxxxxxx vízové xxxxxxxxxx xxx držitele xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x. 237/1996 Xx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xx dne 11.4.1996 xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Výdělečnou xxxxxxxx je x xxxxxxxx, z níž xxxxxxx xxxxx neplyne xxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx je, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx až x xxxxxxxx.

XX. Vykonává-li xxxxxx xxxxxxxxxx Izraele xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, lze xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 písm. x) xxx 2 xxxxxx č. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §119 xxxx. 1 xxxx. x) bod 3 xxxxx zákona, neboť xxx toto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: č. 3134/2014 Xx. XXX.

Xxx: Xxxxxx X. proti Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x správní xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx žalobce.

Dne 11.5.2016 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. x. Xxxxx kontrolu xx xxxxxx s xxxxxxx občerstvením, xxx xxx xxxx xxxxxxxx, xx žalobce zde xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to přípravu xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx oblastního xxxxxxxxxxxx práce xxxxxxxx xxxxxxxxx policejní xxxxxx, xxxxx lustrací zjistila, xx žalobci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx území XX. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxxx XX, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx policie hl. x. Xxxxx, odbor xxxxxxxxx policie, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx (xxxx „xxxxxxx ředitelství Policie“), xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vyhoštění podle §119 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 3 a §119 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Rozhodnutím xx xxx 6.9.2016 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2 xxxxxx o pobytu xxxxxxx, neboť xxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky x xxxxxx xx 15.4.2016 xx 11.5.2016 xxx xxxx, xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx k pobytu. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx XX dne 11.4.2016, xxx dne 14.4.2016 xxx zapsán xxxx jednatel xxxxxxxxxxx XXXXXXX s. x. x. Xx xxxxxx xxxx byl xxxxxxxx xxxxx považován xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Nesplnil xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx 7.3.2017 xxxxxx.

Xxxxxxx soud x Xxxxx xxxxxxxxx ze xxx 18.5.2017, čj. 4 X 31/2017-40, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx zjištěného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx XX xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx styku xxxxxxxxxxx x Xxxxxx. Xxx xxxxxx 1 a 2 Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx umožněn xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti.

Městský xxxx potvrdil xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx pobyt xxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXXXXX, xxx xxxxxxx za xxxxxx výdělečné xxxxxxxx. Xxxxx §178x odst. 1 xxxxxx x xxxxxx cizinců xx xx zaměstnání xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx plnění xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zajišťovaných xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Žalobce po xxxxxx xx území XX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x bylo xxxxxxxxxx, že xx xxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxxx XX xx xxxxx xxx vědom, že xxxx zapsán xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXXXXX, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xx území vstoupil xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x v xxx xxxxxxx xxx xxx pro xxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 písm. x) bod 2 xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx (stěžovatel) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stížností. Xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx soudu, xx xx xxxxxxxx xx xxxxx ČR x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx s xxxxxxxx xx. 1 Xxxxxx. Stěžovatel nezpochybňoval, xx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXXXXX, xxxxxxx xxxxx výkladu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx „české xxxxxxxxxxx“, xxxxx Xxxxxxx, byl xxx x xxxxxx xxx funkce vždy xxxxxxxx x možnosti xxxxxxx bezvízového xxxxx xxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx lidská xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx by xxx byla x XX, a xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx omezena z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xx XX xxxxxxx jako xxxxxxx. Podle xxxxxxxxx xxxxxxx xx jednatel xxxxxx xxx xx XX xxxxx xxxx xxxxxxx. Stejně xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podnikatelů, kde xxxx nezávazně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podnikání (x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxxx xxx xxxx žádáno o xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxx na xxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x využití xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx x x podpis xxxxxxx smlouvy.

Dále xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pojmem Xxxxxx „xxxx pobytu, xxxxx neslouží x xxxxxxxxx xxxxxxxx“. Xxxxx xxxxxxxxxxx je smyslem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx článku 1 Xxxxxx. Takový xxxxx xx byl nedůvodný x xxxxxxxx. Xxxxx xxxx správní xxxxxx xxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx v tomto xxxxxxxxx po xxxxx xxxx xxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx nikoliv. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx vzbuzuje nejistotu x činí xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx k bezvízovému xxxxx. Xxxxxxxx rozsudek xxxxxxxx extenzivní xxxxxx Xxxxxx, aniž xx xxxxxxx xxxxxxxx články 1 x 2 xxxx Dohody.

Na xxxxxxx xxxxx evidence x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nájemní smlouvy xxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx výdělečná xxxxxxx (xxx xxxx výdělečná xxxxxxx xxxx osoby). Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x v Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxx x xxxxxxx, pokud xx xx „xxxxxxxx“ xxxxxxx podepsat např. xx Rakouska x xxxxxx se xx XX. Xxxxx souhlasit, xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, neměla xxxxxxx během bezvízového xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ze xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx žádný výdělek xxxx. Xxxxx ani xxx pochyb xxxxxx, xx stěžovatel měl xxxxx xxxxx již xxx vstupu xx xxxxx XX. Jeho xxxxxxx nespadá xxx xxxxxxxxx podmínku bezvízového xxxxx dle Dohody. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutková xxxxxxxx xxxxxxxx x §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2 xxxxxx x pobytu xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx to, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx styku xxx Xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx provedeny xxxxx důkazy a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vyvrátily, xx cesta xxxxxxxxxxx xx XX byla xxxxxxxxxxx návštěvou. Xxxxxxx xxxxxx nezjistily xxx xxxxxx, než xx xx xxxxxxxxxx stal xxxxxxxxxx společnosti s xxxxxxx omezeným. Xxxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 11.5.2016 xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx výdělečné xxxxxxxx. Byť výkon xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Dohodě. Xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxx porušení Dohody xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx reálná xxxxxxxxx činnost x xxxx čerpání bezvízového xxxxx x soud x xxxxxxx orgány xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxx xxxx vstup xx xxxxxx jednatele xxxx x sobě není xxxxxxxxxx činností a xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx stěžovatele xx její xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxx činnost.

Nejvyšší xxxxxxx xxxx kasační xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxx:

XXX.

Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(…) [24] Podstatou xxxxx je xxxxxx, xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx území XX x xxxxxxx x Xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx na xxx xxxxx v xxxxxxxx době xxxxxxxxx xxxx, x xxx xxxx x tomto xxxxxxx xxxxxx správních xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

[25] Xxxxxx 1 Xxxxxx stanoví, xx „[s]tátní příslušníci Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx Izrael, držitelé xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, mohou xxxxxxxxx xx xxxxx státu xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x pobývat xxx xxxxxxx 90 xxx xxx xxxx“. Xxx xxxxxx 2 Xxxxxx „[s]tátní xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky a Xxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx na území xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxx činnosti xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx než 90 xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx diplomatické misi xxxx konzulárním xxxxx xxxxxx xxxxx“.

[26] Xxxxx §119 odst. 1 xxxx. x) xxxx 3 zákona o xxxxxx cizinců „[x]xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx cizince, xxxxx xxxxxx na území xxxxxxxxx, s dobou, xx kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států, xx xx 5 xxx, xx-xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx povolení x xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxx povolení podmínkou xxxxxx zaměstnání, nebo xx území xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx anebo bez xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.“ Xxx xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxx xxxxxxxxxx „[p]olicie xxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx […] až xx 3 roky, xxxxxx-xx xxxxxxx na xxxxx bez xxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx“.

[27] Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx území XX xxx 11.4.2016 xxx xxxx. Xxx 14.4.2016 se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXXXXX. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx společnosti xxxxxxx x xxxxx prodejního xxxxxx s xxxxxxxxxxxx (27.4.2016) a xxxxx xxxxxx dle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx (1.5.2016). X xxxxx stánku xxx xxx 11.5.2016 xxxxxxxxxxx pracovníky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx. x. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizinecké policie.

[28] Xxxxxxx xxxxxx nepovažovaly xx xxxxxxxxx, xx xxx 11.5.2016 vykonával xxxxxxxxxx x xxxxxx x občerstvením pracovní xxxxxxx. Nicméně xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uzavřely, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonával x pozice jednatele xxxxxxxxxx činnost, xxxxxx xxxx využít bezvízového xxxxx dle Xxxxxx, xx území XX xx nacházel xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx tím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2 xxxxxx x pobytu xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx přisvědčil.

[29] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx rozporné xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dne 11.5.2016 xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx od 15.4.2016 xx 11.5.2016 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx GITTENS. Xxxxxxx orgány xxxxxxxxx, xxx se snaží xxxxxxxx stěžovatel, xx xx xxxxxx prokázáno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Dohody. Xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx jednoznačně xxxxxxx, xx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx. Xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx bylo xxxxx zařadit pod xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 3 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxxx xxxx neprovozoval xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

[30] Xxxxxxxxxx §119 xxxx. 1 písm. b) xxx 3 zákona x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx smyslu xxxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx. X souladu x xxx xx třeba xxxxxxxx x §178b xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, podle xxxxx xx xx zaměstnání xxxxxxxx x „xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx zajišťovaných společníkem, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu obchodní xxxxxxxxxxx xxx obchodní xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx“. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx §89 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx spočívá xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x naplňovala xxxxx xxxxxxx práce xxx §2 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx z xxxx 2006. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a přijímaní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx §89 zákona x xxxxxxxxxxxxx je xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxx cizincům, xxx xxxxxxxxxxxxxxx těchto xxxxx činností (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxx práce xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx“ (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxx 14.8.2014, xx. 9 Xxx 1/2014-47, x. 3134/2014 Xx. XXX). Obdobným způsobem xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyjádřil x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (rozsudek ze xxx 18.7.2013, čj. 9 Xx 30/2013-28, xx xxx 23.3.2017, xx. 9 Xxx 307/2016-26, či ze xxx 22.5.2014, čj. 10 Azs 26/2014-37). Xxxxxx slovy §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 3 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx použije xx xxxxxxx, xxx xx cizinec xxxxxxx xxx x výkonu xxxxxxxx činnosti povolení xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx.

[31] Xxxx citované xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx, kteří v XX provozují dani xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxx příslušného oprávnění xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx [xxxxx x. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx)]. Nemůže se xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k podnikání xxxxx zvláštního xxxxxx.

[32] Xxxxxxxx xxxx správní xxxxxx ani xxxxxxx xxxx nepovažovaly xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění xxxxx §119 odst. 1 písm. x) xxxx 3 xxxxxx x pobytu xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx konstatovaly, xx xxxxxxxxxxx některou x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[33] Městský xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx §178x xxxxxx x pobytu cizinců, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stejné xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx i Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Tedy xx xx výdělečnou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx závislou xxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxx orgány xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx stěžovatele, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx 11.5.2015 sám xxxxxxxx ve stánku x občerstvením.

[34] Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Dohody xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx ČR xxxxxxxx xx turistickým xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jednatele, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xx na území XX xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx víza, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx by nebyl xxxxxxxx využít výhody xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx by xxx xxxxxxxxxxxx. Ani xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx ovšem x xxxxx případě xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

[35] Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx soud xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx XX xxxx jednatelem xxxxxxxx korporace GITTENS x xxxx svou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx měla xxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávat xxxx podnikatelskou xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx, xx závěry x xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx správní orgány xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výpisu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[36] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx svého xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost. X ničeho xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx činností xxxxx Dohody xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx závislé xxxxx, xxx naznačuje xxxxxxxxxx. Xxxxx by xxxxx xxx užit xxxxx xxxx xxxxx, xxxx. „xxxxx xxxxxxxxxx“ xx „xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxx. Xxxxxxxxxx ani xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx pod xxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxx“ je xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxx XX nelze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx, nýbrž xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

[37] Xxxxxxx zákona x pobytu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx práci xxxxxxxxxxx x postavení xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Z povahy xxxx xx totiž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxxxxxx oprávnění) související x předmětem jejího xxxxxxxxx nutno považovat xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx pak xxxx xxxxxxxx, xxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxxxx) xxxx, xxxx. výdělek. Xxxxxxxxx je, xx xxxxxx činnost xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx cizinci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx podnikání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx korporace x xxxxxx funkce xxxxxxxxx, je xxxxx, xxx xxxxxxx tuto xxxxxx skutečně fakticky xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx pobytu x xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odňato xx xxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx xxx 27.12.2011, čj. 7 Xx 82/2011-81, ze xxx 28.5.2014, čj. 4 Xx 165/2013-50, x xx xxx 18.9.2014, čj. 7 Xxx 144/2014-35). X xxxxx kontextu pak Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x rozsudku xx xxx 8.3.2017, xx. 6 Azs 293/2016-29, xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pouze xxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zisk. Xxxxx se x x xxxxxxx, jejímž xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx. X souladu x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxx xx třeba xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxx xxxxx o xxx, že stěžovatel xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zjišťovat, xxx stěžovatel xxx xxxxxx xxxxxx bezprostředně x souvislosti s xxxxxxx xxxxxx jednatele xxxxxxx xxxxxx, xxxx. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přímo vydělal. Xxxxxxxxx xx, xx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, třebaže xx x xxxxxxxx. Xx nepochybné, xx xxxxxxxxxxxx stánku x xxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx XXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx vytvořen xxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx rozhodující.

[38] X xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx nemůže Nejvyšší xxxxxxx soud souhlasit xxx s xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxx Dohody xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx korporace, xxxxxx x za xxxxxx xxxxxx, v jehož xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx předběžně xxxxxxxxxx xx obchodní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, spolupráci x obchodními xxxxxxxx xx jiné, xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx. X x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x činnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Jestliže Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx cizinci xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxx situaci (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx území XX) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx cizinci neplyne xxxx xx xxxx xxxxxx.

[39] Nejvyššímu správnímu xxxxx nepřísluší xxxxxxxxx, xxx xx bylo x xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. xx Xxxxxxxx x xxxxxx se xx ČR. X xxxxx případě se xxx nestalo. Stěžovatel xxxxxxxxxxx do XX xxx víza, xxxxx xxxxxxxx dní xx xxxx jednatelem xxxxxxxxxxx XXXXXXX a x xxxxxxx xxxxx pobytu xx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxx výdělečnou xxxxxxx. Není xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x Xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx jednatel xxxxxxxx na xxxxx XX (jakož x xxxxxxxxx xxxxxxxx), nemohl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxx, x xxx xxxxxxx xxx xx účelem xxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, že nelze xxxxxxxxx xxxx xxxxx x provozování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx při xxxxxx na xxxxx XX, xxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx podotýká, xx správní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx až od xxxx, kdy xx xxxx jednatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[40] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxxxxx během xxxxxx od 15.4.2016 xx 11.5.2016 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx tedy jednat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), x nebyl proto xxxxxxxx pobývat na xxxxx ČR xxx xxxx xx základě Xxxxxx. Jelikož xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedisponoval, xxxxxxx tím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx správních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx směru správné. (…)