Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodování x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx peněžité xxxxxx xxxxx hlavy XX xxxxx páté x. m. x. x. xx více xxxxxxxxxx ukládajících téže xxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x §267 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x. x., xx. xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 70 XXX, xx xxxxxxx alespoň x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx x peněžitému xxxxxx však musí xxx xxxxxxx rozhodnutím, xxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §261 xxxx. 1 písm. x) xx d) x. m. j. x.

XX. Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx trestnosti činu xxxxxxx x §268 xxxx. 2 z. x. x. s. xxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx výroku xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx vycházet ze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx jsou uvedeny xx výroku xxxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx x odlišnosti xxxxxxxx úprav, podle xxxxx xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxx předpokládat xxxxxxxx xxxxxxx zákonných xxxxx, x tedy x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx tomu xxxx xxxx. x xxxxxxx, xx trestnost xxxx xxxxx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. x xxxxxxxxx činu xxxxxxx xxxxx §205 odst. 2 xx. xxxxxxxx), xxxxxxx xxxx okolnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxx spravedlnosti Xxxxx republiky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx T. X. xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxx xx xxx 24.4.2014, xx. xx. 3 Xx 2510/2014, xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx byl v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx T. X. xxxxxxx zákon x §5 xxxx. 1, §261 xxxx. 1 xxxx. x), §267 odst. 1 xxxx. x), xxxx. 3 xxxx. c) x §268 xxxx. 1, 2 xxxxxx x. 104/2013 Xx., x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, napadený xxxxxxxx zrušil x Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxx přikázal, xxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxx znovu xxxxxxxxx x rozhodl.

I.

Dosavadní průběh xxxxxx

1. Xxx 25.8.2016 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx spravedlnosti Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. xxxxx xxxxxxxx Okresního xxxxx x Třebíči xx xxx 24.4.2014, xx. zn. 3 Xx 2510/2014. xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxx xxx, xxxxx okresní xxxx podle x 268 xxxx. 1, 2, 4 xxxxxx x. 104/2013 Sb., x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx x. m. x. x.), rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx xxx 3.8.2012, xx. xx. 811 Xx 266 Xx 167197/12, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxx 12.9.2012, x jímž xxx T. X. xxxxx vinným xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx trest xx xxxx 600 XXX. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx jmenovaného xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx 167,10 XXX x obchodních prostor xxxxxxxxxxx M. v X. dne 2.6.2012.

XX.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

2. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx - xxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxxxxx, xxxxx i státní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx - neobsahuje xxxxxxxxxx, podal xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stížnost xxx xxxxxxxx xxxxxx. x xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxx soud x Xxxxxxx xxx xxx jeho názoru xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxx řadě xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxxx xx důsledně nezabýval xxxxxxxxxxxxx řádného xxxxxxx xxxxxxxxxx x právu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu. Xxxxxxx věc xxxxxxxxxx xxxx německým xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx X. V., xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x právu xx podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx doručení xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, nebylo možno xxxxxx, xxx rozhodnutí, xxxxx bylo k xxxxxxxxx xxxxxxxxx německými xxxxxx přiloženo xxxxxx x xxxxxxxx jazyce, xxxx xxxxxxxxxx doručováno x němčině xxxx x českém xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx poučení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx X. X. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x tomuto xxxxxxxxx, nebylo xx xxxxx učinit xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx s §267 xxxx. 3 xxxx. x) x. m. x. x. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx. 5 xxxx. 3 Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx členskými xxxxx XX ze xxx 29.5.2000. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poučení xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx (odpor) xxxxx xxxxxxxxx příkazu musí xxx podán x xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xx předčasné, xxxxxxx x rozporu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx upravenými x §5 odst. 1, §266 xxxx. 1 a §267 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 3 xxxx. x) x. x. x. s.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx okresního soudu xx xxxxxx §268 xxxx. 1 z. x. j. x., x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx.

4. Další xxxxxxx směřovala x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x uznaném, xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že Obvodním xxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx uložen xxxxxxxx xxxxx ve výměře 600 XXX a xxxx vyslovena xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx ve věci xxxx nebyla xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx). Xxxx suma xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx osvědčení, xxxxx však xxxx xxxxx xxxx pomocného xxxxxxxxx. Xxx absenci xxxxxxxxxx specifikovaného rozhodnutí x xxxx xxxxxxx xxxxxx, ať xxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, či x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řízení x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx takové xxxxxxx xxxxxx nahradit.

5. Xxx dále xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx splnění zákonných xxxxxxxxxxx uvedených x §267 xxxx. 1 xxxx. f) x. x. x. x., xxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 70 XXX. Xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx proporcionality, xx xxxxxx vztahuje xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx plnění xxxxxx, x je-li xxxxxxxx x xxxxxxx peněžitého xxxxxx xx výši 600 EUR, nestalo xx tak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx formální xxxx. V prvé xxxx xx xxxxx x formu rozhodnutí, xxx tato byla xxxxxxx x podobě xxxxxxxx, ač xxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sankce xx xxxxxx xxxx (§268 xxxx. 5 x. x. x. x.), x xxxxxx nadbytečnost xxxxxxxxx xxxxxx na §268 xxxx. 2 x. x. x. x., xxxxxx-xx rozhodováno x přeměně xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

7. Xxx veškeré xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tedy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx X. V., x navrhl, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx na zrušený xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, k níž xxxxx zrušením, xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx projednání x rozhodnutí.

III.

Důvodnost xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona

8. Xxxxxxxx soud podle §267 xxxx. 3 xx. x. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx těch xxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx podána, x xxxxxxx x x xxxxxx v xx xxxxxxxxx, jakož x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx byl.

9. Xxxx xx počátku xx třeba zdůraznit, xx problematika xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx Spolkové xxxxxxxxx Německo (XXX) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x diskutována, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx materie xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x. x. x. x., xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2005/214/SVV ze xxx 24.2.2005 o xxxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx (xxxx xxx „rámcové xxxxxxxxxx“), xxxxxxxxx x poukazem xx §261 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x. x., je vždy xxxxxxxx xxxxxxxxx naplnění xxxxxxxxx podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úprava xxx xxxxxx x xxxxx peněžitých xxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx. Úprava xxx xxxxxxxxxx xxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx obětí xxxxxxxxx xxxx. náhrada xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx určená xx xxxxxxxxx fondu xx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx), xxx xxx xxxx povahu, xxxxx xxxx xxxx odrážet xxxxxxxxxxx x trestním xxxxxxx, xx již xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxx xxxxxxx odlišným, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. §261 odst. 1 x. x. x. x.). Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxx zdárné xxxxxx x výkon xxxxxxxxxx xxxxxx splněny, xx xxx xx xxxxxx x cizozemskému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx. Část takovýchto xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx primárního xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rámcového xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxx, xxxxxx představuje hlava xxxxx xxxxx páté x. m. x. x. (xxx zejména §262, §265, §267 x. x. j. x.), xxxxx xxxx xxxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx státu, které xxxxxxxxxxx především xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního xxxx (xxx výhrada xxxxxxxxx xxxxxxx zakotvená v §5 xxxx. 1 x. m. j. x.).

10. Xxx xxxxxxxxxxx x uznání x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx třeba xx zaobírat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx části xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx takový xxxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx fungování xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx vnímaného veřejného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xx xxxxx námitek xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxx. Jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (cizozemského) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx přitom xxxx xxxxxx stěžejní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obviněného xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx iniciován zasláním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxx, druhé (xxxxxxxxxx) xxxxxx. Za xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudu, kterým xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx uznání xx xx xxxxxxxxxx [xxx §261 odst. 1 xxxx. x) - x) tr. x.], xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx tak, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx nejasností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, x tím x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x zvolená xxxxxx xxxxxxxxxxx, není xxxxx, xx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dostačující xxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx x xxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx doplnění x xxxxxxxx, xx xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx řízení (§266 xxxx. 1 x. x. x. x.). X výše uvedeného xx proto Xxxxxxxx xxxx zapotřebí xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x tomto xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx doručeno xxxxxxxxxx xxxxxxx nejen osvědčení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která jsou xxxxxxx požadavkem xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx peněžitého xxxxxx.

12. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx byl xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vznesen požadavek xxxxxxxx xx peněžitého xxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx takového xxxxxx zajištěna veškerá xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx. xxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxx x uložení xxxxxx, tak - xxxxxxxx posledně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jejich úhradě - xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (v xxxxxxx XXX nejčastěji xx xxxx příslušného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (60 XXX). Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vymezené xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §261 xxxx. 1 x. x. j. s., xxxx xxxxxxx xxxx xxx vydáno xxxxxx x trestním řízení, xxxxx xxxx jiným xxxxxxx, ovšem xx xxxxxxxxxxx, xx xx x xxxx věci xxx domáhat xxxxxxxxxx xxxx před xxxxxx x trestním řízení. Xxxxxxxx se též xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx doručeno, xxxxx byl x xxxx xxxxxxx adekvátně xxxxxxxx, xxx v xxxxxxx občana xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx znalost xxxxxx xxxxxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, kterému xxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxx xx musí xxxxxx x rozhodnutí konečné, xxxx pravomocné.

13. Xxxxxxxx xxxx přitom xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ke Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx ostatně x xxxxxxxx většině dalších xxxxxxxxx xxxxx EU, xxxxxxxxxx problém v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx dodatečně x xxxxxxxxxxxx xxxxxx-xxxx o xxxxxxxxx původně xxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx SRN xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Jak xxxxxxxxx xx zprávy Ministerstva xxxxxxxxxxxxx XX ze xxx 31.8.2016, x. x. XXX-35/2015-XXX-X/16, německé xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx částky xxxxxxx xxxxxx x paušálních xxxxx xxxxxxxxxx zákonem, x možností jejich xxxxx xxxxxxxxxx. Výsledné xxxxxx xxxx nákladů xxxxxx xx formě xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nikoliv xxxxxxxx formálního doručení, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx potřeby xxxxxxxxx překlad do xxxxxx, který obviněný xxxxxx, x xxxxxx xxx stanovení xxxxx x xxxxxx opravného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx opravný xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx omezeno xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx tak možno xxx učinit de xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti.

14. Přisvědčit xxx lze námitce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx. 5 odst. 3 Xxxxxx x vzájemné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx XX xx xxx 29.5.2000, podle xxxxx, xxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx adresát xxxxx xxxxx. xx kterém xx písemnost vyhotovena, xx xxxxx xxxxxxxx xx nebo alespoň xxxx důležité části xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx se adresát xxxxxxx. Xxxxxxxx materie xx xxxx podstatně xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxx x&xxxx;Xxxxxxxx mluvě x xxxxxxx lidských xxxx, xx znění xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, x to xxxxxxxxx čl. 6 xxxx. 3 písm. x) Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx rovněž xxx, xx xxxxx, kdo xx obviněn x xxxxxxxxx činu, xx xxxxx xxx neprodleně x x xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx obvinění xxxxx xxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxxx xx pak xxxx xxxxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx (xxxx. xxxx. Xxxxxxxxxx x. Xxxxxxxx, 1989; Brozicek x. Itálie, 1989), xxxxx stanoví poskytnutí xxxxxxxxxxxxx služeb na xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozumět xxxxxx, xxxxx xx xxxxx němu xxxxxx, x xxxxxxxxx xx. Xxxx právo xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx materiály, xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Soudního xxxxx EU ve xxxx Xxxxxx Covaci, X-216/14, xx xxx 15.10.2015.

15. X doložených xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx [xxxxxxxxx písm. h) xxxx. 2)] Xxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. byla xxxxxxx xxx projednána x xxxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxxxx xx. zn. 811 Cs 266 Xx 167197/12, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx a xxx mu xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxx 3. 8. 2012 x xxxxxx xxxxxx xxxx dne 12.9.2012. X xxxxxxx xx to xxxx xxxxxxxxx xxxxx informace, x xxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tedy xxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, a xxxxx xxx německý soud xxxxxx xx svém xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, zda tomuto xxxxxxxx xxxxxx.

16. Je xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxx, xxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx doručován xxxxxxxxxx. Xxxxx takovému rozhodnutí xx xxxxxxxxx opravný xxxxxxxxxx - odpor x příslušné lhůtě xx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxx. X x xxxxxxx xxxxxxx však xxxx xxxxxx činné x trestním řízení xxxx veškeré principy xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx něž xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx obhajobu. Xxxxx xxxxxxxx xxx xx, mimo xxxx, xxx xxxxx obviněného, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, mezi xxx xxxxxxxxxx o xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, kterému rozumí, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx.

17. X xxxxxxx na xxxx uvedená xxxxxxxx xx proto xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxx - xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx na xxxxxx x výkon xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kdy xx uznávajícímu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x náhradě xxxxxxx xxxxxx, aniž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, navazující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx současně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve smyslu §261 xxxx. 1 x. x. j. x., a to xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx požadavku xx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §268 z. x. j. s. Xxxxxx xxxx je xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgánů x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, o xx xxxx, je-li xxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxxx řádného xxxxxxxx x překladu xxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxx směruje však xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, jakož i xxxxxxxxx, xx tak xxxx xxxxxxx x xxxxxx, v xxx xx obviněný xxxx xxxxxxxxxx srozumitelně seznámit x xxxx obsahem. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §266 xxxx. 1 z. x. j. x. x xxxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x daném případě xxxxxxxxxxxx, xxxx. xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx procesně neekonomický. Xxxxxxx xx však xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxx zaobíraly xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx vedle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx a výkonu xxxxxxxx sankce (xxxx-xx x xxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxxx xxxxx §264 xxxx. 2 x. x. x. x., xxxx xxxxxxxxx řízení xxx nesplnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx x §261 xxxx. 1 x. x. x. x.

18. Xx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx soud rovněž xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx peněžitého plnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu. Xxxxx §268 odst. 1 x. x. x. x. je xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx cizozemského rozhodnutí xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxx, xx oba xxxxxx, tedy xxx x xxxxxx, xxx x xxxxxx, spolu xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výrokové xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx odkladný xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx učinit xxxxxxxxxx x takových xxxxxx xx svém usnesení, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zákona, xxxxx xx za xxxxxxxx xxxxxxx celého xxxxxxxxxx.

19. Xxxxxx z xxxxxx, xxx které xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx trest byl xxxxxx xx xxxx 600 XXX, a xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §267 xxxx. 1 písm. x) x. x. x. s., xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byly stanoveny xx výši 60 XXX. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §267 odst. 1 xxxx. f) x. x. x. x. xxxxxxx peněžitý xxxxx xxxx xxxx xxxxxx nelze považovat xx způsobilé x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx 70 XXX. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. 7 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx zásady proporcionality x rámci uznávacího xxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxx mezistátním xxxxxx, bagatelní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadované xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxx kumulace xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxx xxxxxxxxx -xxxxxx hranice x xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx 70 XXX xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

20. Xxxxxxxxxx §267 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. j. x. xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx právního xxxx xxxxxxxxx xx. 7 xxxx. 2 xxxx. x) rámcového rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jednou z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx XX, nikoli xxx xx poli trestní xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x potřeby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zatížení relevantních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx je xxxx xxxxx akceptovat xxx xxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Jazykovým výkladem xxxxx implementované normy xx bylo možno xxxxx x závěru x xxxxxxx kumulativního xxxxxxx veškerých xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx cizozemské xxxxxxxxxx x §261 xxxx. 1 x. x. x. x., xx xxxxxxxx neexistence xxxxxxxx xxxxxxxxx v §267 z. x. x. x., xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zcela xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xx něj xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxxx stranu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zmíněnou x §267 odst. 1 písm. x) x. m. x. x. xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx x účelu samotného xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxx nástroje na xxxxxxxxx x zrychlení xxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxxx státy XX xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadavku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx. Xx xxxxx třeba xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx vymahatelnosti xxxxxxx xxxx xx jejich xxxxxxxxxxx jednání v xxxxxxxx XX, který xxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx, jež xxx xx druhou stranu xxxxx xxxxxxxxxxx bariéru xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx určitého xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx 70 XXX), xxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx případu x jeho xxxxxx x xxxxxxxxxx rovině. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postihu xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx jedinci xx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxx a efektivněji xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankci xxxx xxxx xxxxxxxx plnění xxxxx xxxxx šesté x. m. x. x. je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx upravený x §262 x. x. x. x., xxx osoba, vůči xxx sankce xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxx ohleduje xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dosáhnout xxxxxxx výkonu peněžité xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxx xxxxx, x xx v kompletním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxx byl obviněný xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxx xx například xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx x jeho uložení. Xxxxxx stav xx xxxxx xxx stěží xxxxxxxxxxxx skutečný xxxxx xxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxxx uložené xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxx xx xx vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

21. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxx, že v xxxxxxx žádosti jiného xxxxxxxxx xxxxx EU, xxx xx území XX xxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx ukládajícího peněžitou xxxxxx xx jiné xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx, xxx taková xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx přicházejících xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx x §261 xxxx. 1 xxxx. x)-x) x. x. x. x. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případů xxxxxxx x §267 xxxx. 1 xxxx. x) z. m. x. s. je xxxxxx stále nutné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 70 EUR bude xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx z xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xx předpokladu, že xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, pro xxxxx byl obviněný x takovému plnění xxxxxxx, jakož i xxxxxxxx osobou obviněného. Xxxxxxx tedy xxxxx x xxxxxx uložení xxxxxxxxxx trestu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx něj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x němž xxx xxxxxxxx xxxxx uložen, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx nějž xxxx xxxxxxxxxx uložena xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx co xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx takový postup xx xxxxx možný xxx a xxxxx xx situace, xx xxxxxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxxx xxx výše, x xx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx musí xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx adekvátním xxxxxxxxxxx, které splňuje xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x §261 xxxx. 1 x. m. x. x.

22. Xxxxxxxx xxxx xx povinen xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x Třebíči x xxxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí užil xxxxx xxxxxxxx, xx x takovému xxxxxxx xxxxx dán důvod. Xx xxxxx připomenout, xx xxxxx §119 xxxx. 1 xx. x., xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx §3 xxxx. 1 x. x. j. s., xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx to xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx, xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx páté x. m. x. x. není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx [oproti xxxx. xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxx xx zbavením xxxxxx xxxxxxx, kde xx xxxxxxxxxxx rozsudkem (§304 xxxx. 2 x. x. x. s.)], x je proto xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obecných xxxxxxxxxx x xxxxx rozhodnutí xxxxxxx užít xxxxxx xxxxxxxx, když xxxxxxx xxxxxxxx závěru xxxxxxxx xxx skutečnost, xx xxxxxxxx prostředkem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §267 xxxx. 1, xxxx. 3 až 5 xxxx x 268 x. x. j. x. xx stížnost (xxx §269 xxxx. 1 x. x. x. s.). Xxxxxxx xxxx v Třebíči xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx soudu Xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx usnesení. X xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx navazujícího xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx rozsudku, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx poučit xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx stížnosti xxxxx §269 xxxx. 1 x. x. j. x.

23. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterou xxxx Nejvyšší xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx výrazné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx obviněného xx xxxxxxxx. X. X. xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx do Xxxxxxx X., kam xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx předveden x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dne 24.4.2014 (xxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xx x. 1. 29 xxxxxxxxx xxxxx). Xxxxx §14 xxxx. 2 xxxx. b) x. x. x. s. xxxx xxx obhájce xxxx xxxx xxxxx, xxxx níž se xxxx xxxxxx x xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx-xx xx xxxxx, xxxxxx nepodmíněného trestu xxxxxx svobody xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zbavením xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx spise Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxxx zcela xxxxx xxxxxxxxx zmínka x xxx, xx by xxxxxxxxxx byl takový xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx soudu xx xx byly xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xx by xx xxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx přesto xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxx obhajoba xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x §14 xxxx. 2 písm. x) z. x. x. x.

24. Rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soudu xxx 28.2.2014. Xxxxxx x xxxxxx a xxxxxx tak xxxx xxxxxxx podřazeno xxxxxx xxxxxxxxxx x. x. x. s. (§264 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx), přičemž xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx stát xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx g) xxxx. 3 osvědčení, nebyl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx naplňuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu podle xxxxx ČR, xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx právní xxxxxxxxxxx. Xxx připomenout, že xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dopustil xxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x celkové xxxxxxx 167,10 XXX. Xxxx xxxxx nepochybně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Pro absenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx Okresního xxxxx v Xxxxxxx, xxx xxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nelze x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx §268 xxxx. 2 x. x. x. x. xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx, xxxxx dospěl x xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx xxxx podle xxxxx XX, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx §268 xxxx. 2 x. x. x. x. xxxxxxx (xxx současně přeměnu xxxxxxxxxx trestu xx xxxxxx xx výroku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xx x posledně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, že x xxxxxxxxxxxxx době xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 1 XXX = 25,785 XXX, přičemž xxxx xxxx škody, xxxxxx xxxxxxxx způsobil xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx 167,10 XXX (4&xxxx;309 Xx) xxxxxxxxxx kritériím §205 xxxx. 1 xxxx. x) tr. xxxxxxxx, xxxxxxx by xx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx (x. 1. 27), xxx x xxxxxx xxxxxxx předchozí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §173 xxxx. 1 xx. zákoníku xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx, xx. zn. 9 X 50/2012, xx dne 10.4.2012, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx. Xx xxxx zřejmé, xx xxxxxx, xxx xxxxx xxx obviněný xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxx x XX x xxxxxx xxxxxxxx podřazen xxxxxxxxx xxx znaky skutkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §205 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx (x tomu xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího soudu xx xxx 19.2.2002, xx. xx. 11 Xxx 77/2001). Přesná xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx xxx významu, xxxxx zakládá xxxxx, xxxxx kterého xxxxx x realizaci xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx XXX. xx. x., tedy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§341 x xxxx. xx. xxxxxxxx) a x xxxxxxx pokuty xxxxx xxxxxx osmého (§361 tr. x.). Xxxxxx xxx je xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů.

25. X xxxxxxxxxx xxxx xx Nejvyšší xxxx xxxxxxxxx s argumentací xxxxxxxx spravedlnosti týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx §268 odst. 5 x. x. x. x. xx xxxxxxxx části rozhodnutí xxxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxx peněžitou xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx uložené xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx takto xxxx xxxxxxx xxxxxx, když xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx 660 XXX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 16&xxxx;684,80 Kč, x xxxxx si opatřil x náležitý xxxxxxx (x. 1. 28 xxxxxxxxx xxxxx), xxxx xxxxxxxx již uvést xxxxxx základ, o xxxxx svůj xxxxx xxxxx, tedy §268 xxxx. 5 x. x. x. s. Xx třeba připomenout, xx xxxxx x xxxxxxxx částky xxxxxx x xxxxxx sankce xx xxxxxx peněžitého xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a je xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

26. Xxxxxxxx soud na xxxxx místě xxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxx xxxxxxx shora uvedené xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, kterou podal xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxx porušení xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. xxxxxxxxxxx rozsudkem Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xx xxx 24.4.2014, xx. zn. 3 Xx 2510/2014, x xx x §5 xxxx. 1, §261 xxxx. 1 xxxx. x), §267 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 3 xxxx. x) x §268 xxxx. 1, 2 xxxxxx č. 104/2013 Xx.,x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx Nejvyšší xxxx xxxxxx napadený xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x učinil xxx x ve xxxxxx xx xxxx xxxxxx rozhodnutím xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vzhledem xx změně, x xxx xxxxx zrušením, xxxxxxx xxxxxxxx. Okresnímu xxxxx x Xxxxxxx xxx přikázal, xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rozhodl.

27. X xxxxx nového projednání xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxx. X prvé xxxx xxxx ne-zbytné, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxx se základními xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. x. x. s.), xx xxx co xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx věci xx pak nutné xxxxxxx splnění veškerých xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx klade xxxxxxxxx xxxxx (§261 odst. 1 x. x. x. s.), jakož xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§267 x. x. x. x.). Závěrem Xxxxxxx xxxx rovněž xxxxxxxxx potřebu splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx §271 x. x. x. x.