Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účastníkem xxxxxx řízení místo (xxxxxxxxxxxxx) dlužníka.

Vztah k xxxxxxxx xxxxxxxx: §273, §408 xxx. x. 182/2006 Xx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx usnesení Krajského xxxxx x Brně xx dne 14.9.2015, xx. zn. 60 Xx 340/2015.

X.

Xxxxxxxxx průběh xxxxxx

1. Usnesením xx xxx 17.6.2015, x. x. 6 X 85/2015-52, zastavil Xxxxxxx xxxx ve Xxxxx xxxxxx o xxxxxx (xxxxxx 8.4.2015), kterou xx X. X. xxxxxxx (jako xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx [1) XXXx. X. X. X., jako insolvenční xxxxxxxxx dlužnice Xx. X. T., a 2) Bc. X. X.] xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (X. X. a X. X.) [xxx X. xxxxxx]. Xxxx okresní xxxx rozhodl x xxxxxxxxx řízení (xxxx XX. x 111. xxxxxx).

2. Xxxxxxx soud xxx xx xx, xx xx důvod xxxxxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 1 písm. x) x §141x xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), x xxxxx §104 xxxx. 1 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx (xxxx xxx xxx „x. x. ř.“).

3. X xxxxxxxx X. X. x Xxx. X. X., jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx X. X. (dále xxx xxx „X. X.“), xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (podáním datovaným 14.7.2015) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xx xxxxxx L. X. (xxxxxxx), Xxxxxxx soud x Brně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 14.9.2015 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x věc xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx jako xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx, že xxx x incidenční spor xx smyslu §159 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxx xxxxx příslušným [xxxxx §7x xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx] xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxx, kde je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx X. X. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §219a xxxx. 1 o. x. x. x §221 xxxx. 1 xxxx. x) o. x. x..

XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx

5. Proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx X. B. xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jehož xxxxxxxxxxx vymezuje xx xxxxxx §237 x. x. ř. argumentem, xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x rozhodování xxxxxxxxxx soudu dosud xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx, aby Nejvyšší xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx se xxxx x xxx se xxxxxxxxx Krajskému xxxxx x Xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxx (dle xxxxxxxxxx) x následující xxxxxx:

[1] Xxx je xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx insolvenční xxxxxx xxxx xxxxxxxx dříve (xxx-xx x místní xxxxxxxxxxx x incidenčním xxxxx, kde přichází x úvahu xxxx xxxxxx příslušných xxxxx), xxxx zda je xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx řízení?

[2] Xxx xxx na xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxx použít xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx xxxx?

[3] Xxx x xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx majetek xxxxxxx x na majetek xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx sporu xxxxxx xxxxxxxxx oba xxxxxxxxxxx soudy xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx?

7. S xxxxxxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxx dovolací řízení xxxxxxxx občanský soudní xxx xx xxxxx xxxxxxx xx 1.1.2014 [xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 29.5.2014, xxx. xx. 29 XXxx 33/2014, xxxxxxxxxx xxx č. 92/2014 Xx. xxxx. xxx. (usnesení xx - xxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí Nejvyššího xxxxx zmíněná níže - xxxxxxxx x xx webových xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu)] x (x pohledu podaného xxxxxxx) insolvenční xxxxx x xxxxxxxxx znění.

8. Xx xxxxx místě xxxxx poznamenáno, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx L. T. xx xxxxxx (xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx X. T., xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 10.12.2014) x Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxx xxx xx. xx. KSOS 40 XXX 33424/2014, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx L. X. x povolil xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 19.3.2015 x usnesení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 3.9.2015 (xxx xxxx xxx zveřejněno x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

9. Insolvenční xxxxxx xx majetek X. T. xx xxxxxx (na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx J. X., xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 10.12.2013) u Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxx xxx xx. xx. KSBR 39 XXX 35503/2013, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zjistil xxxxxx J. X. x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx insolvenční xxxx 18.12.2013 a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxx 3.3.2014 (x xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxx zveřejněno 25.3.2014).

10. Xxxxx měl dovolatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníka xxxxxx (xxx byl xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx dalšího xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxx, kdo k xxxx xxxxx oprávněn (xxxx. xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 27.5.2003, xx. xx. 25 Xxx 162/2003, xxxxxxxxxx xxx x. 3/2004 Xx. xxxx. xxx.).

11. Xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx L. X. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (3.9.2015), xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §408 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx, xx x účincích xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx x xxxx schválení xxxxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dlužníka a xxxx xxxxxxx.

12. Xxxxxx x xxxxxx prohlášení xxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx xx xxxxx §273 odst. 1 xxxx první insolvenčního xxxxxx x xx, xx xxxxxxx-xx xxxxxx x vypořádání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účastníkem xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

13. Jinak xxxxxx (xxx xxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx-xx řízení o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účastníkem tohoto xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx.

14. V xxxx xxxx xx xxxxxxx, xx X. X. xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxx xxxxxxx x X. X. xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx žalobce xxx xx 3.9.2015 (kdy xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zveřejněno xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx X. X.). Xxxxx xxxx xx xxxx X. X. (jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx X. X.) xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx L. X., čímž R. X. xxxxxxxx xxxxxxx xxx vedlejším účastníkem x L. X. xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx dovolání

15. Xxxxxxxx X. X. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxx jen xxxxx §237 x. x. x. x pro xxx neplatí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §238 x. x. ř., xxxx Nejvyšší xxxx x xxx xxxxxx xxxxx §243c odst. 1 x 2 x. x. ř.

16. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx totiž xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx odvolacímu xxxxx xxxxxx vytýká (xxxxxxxx, xx se xxxxxxxxx otázkami místní xxxxxxxxxxxx soudu).

17. Xxxxx §104x xxxx. 6 x. s. x. x xxxxxxxx, jímž xxxx rozhodnuto, xx x projednání x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx v prvním xxxxxx xxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxx řízení xxxxxxxx, xx rovněž xxxxx xxxx, jemuž xxxx xxx postoupena x xxxxxxx řízení; xxxxxxxxxx §105 tím xxxx xxxxxxx.

18. Xxx §221 xxxx. 1 xxxx. x) x. s. x., xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §219x, xxxxxxxx věc xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx x projednávání x xxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxx.

19. Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxx xxxx xxxxx „xxxxx příslušnému“, xxxx xxxxxxxxxxx x „xxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxx soudu xx věc předat xxxx (takové vymezení xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxx xxxx §104x odst. 6 x. s. ř. [xxx xxxxx x xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §221 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x.] x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx §105 x. x. x. xxxx takovým vymezením xxxxxxx (xxxx, jemuž xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx). Srov. v xxxxxxxxxx xxxx. XXXXXX, X., BUREŠ, X. x kol.: Občanský xxxxxx řád X. §1 xx 200xx. Xxxxxxxx. 1. vydání. Xxxxx, X. X. Xxxx, 2009, x. 682, x v xxxxxxxxxx xxxx. usnesení Xxxxxxxxxx soudu ze xxx 13.10.2015, xx. xx. 30 Xx 273/2015.

20. Dovolací xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxx xxxxxxxxxxx“ xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx příslušnosti xxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxx v režimu §219x a §221 xxxx. 1 xxxx. x) o. x. x., jsou tudíž xxxxxx xxxxxxxx (na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx, jež xxx výsledek do xxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx význam, xxx xxx xxxx.