Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní věta

Policie nemusí x každém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx §125 xxxx. 1 xxxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx týdnů xxxx xxxxxx - zda xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizince xxxx do konce xxxx xxxx vykonatelné, xxxx zda bude xxxxxxx xxxxx x XX xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx povinnost naopak Xxxxxxx xx, xx-xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx případu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx příslušné xxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: č. 2524/2012 Sb. XXX; xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 159/1998 Xx.; xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 10.9.2013, X. X. x X. R., X-383/13 XXX.

Xxx: Xxxx X. xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx policie, xxxxxxxx pobytové xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx, x xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx stížnosti žalobce.

Dne 24.11.2016 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx X55 x obce Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx srbské MPZ xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zajistila xx [§27 odst. 1 xxxx. d) xxxxxx x. 273/2008 Xx., x Policii České xxxxxxxxx]. Xxx 25.11.2016 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x správním vyhoštění xxxxxxx. Téhož xxx xxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx §124 odst. 1 písm. x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx. Xxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxx na 90 xxx xxx xxx xxxxxxx osobní xxxxxxx žalobce. Xxx xx proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správní xxxxxxx x xxxxxxx x kasační xxxxxxxxx, xxxxx bezúspěšně (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 9.3.2017, xx. 7 Xxx 11/2017-36). Dne 20.1.2017 xxxxxxx uložila xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 x 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx mu stanovila xxxx 1 xxxx, xx kterou mu xxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie; xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx bránící xxxxxxxxxxx. Xxx 6.2.2017 xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx §129 téhož xxxxxx, xxxxx žalovaná xxx 18.2.2017 vydala xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx zajištění o 60 xxx.

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx žalobou, xxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxx xxx Xxxxx xxxxxx rozsudkem xx xxx 15.3.2017, čj. 75 X 8/2017-35.

Proti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx žalobce (xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx. Měl xx xx, xx x jeho případě xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx bude xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, než xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx kasační xxxxxxxx zamítl.

Z xxxxxxxxxx:

[7] Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx, xxx xxxxxxxx mohla stěžovateli xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x situaci, kdy xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx vyhoštění. Xxxxxxxxxx x žalobě x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xx xxxxxx odkladný účinek, x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx žalobu, xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxx odkladný xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx již xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[8] X xxxx Nejvyšší xxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxxx.

[9] V xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zákonné xxxxxxxx, "xxxxxxxxx zajistit cizince xxxxxxxx 15 xxx, xxxxx xxxx doručeno xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" (§124 odst. 1 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxx., že xxx xxxxxxxxx cizince, xxxx. pro xxxxxxxxxxx xxxx zajištění, xxxx xxxxxxxxx doručení oznámení x xxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx rozhodnutí x správním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, není xxxx xxxxxx právním xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

[10] Xxxxxxxxxxx xx však xxxxx xxx xx xxxxxx, xx cizince lze xxxxxxxx jen x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx. že cizinec xxxx x území XX xxxxxxxx během xxxx, po kterou xxxx trvat xxxx xxxxxxxxx.

[11] Xxxxxxxx xxx. xxxxxxxx předpokladu dosažení xxxxx zajištění xxxx xxxx x xxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx z xx. 15 odst. 4 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2008/115/XX x xxxxxxxxxx normách x xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxx směrnice"). Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx omezení xxxxxxx [xxx xx. 5 xxxx. 1 xxxx. f) Úmluvy x ochraně xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx (č. 209/199 Xx.), xx. 6 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxx čl. 8 xxxx. 2 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx]. Xxx xxx xxxxx xx osobní xxxxxxx cizince přípustný, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účel. Xxxxxxx xxxxx je xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cizince xxxxxxx xxxxxxxxx posoudit, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx je xxxxxxx záporná, nelze x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. usnesení xxxxxxxxxxx senátu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 23.11.2011, čj. 7 Xx 79/2010-150, x. 2524/2012 Xx. XXX). Ačkoliv je x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stěžovatele (xxxxxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxx), lze xxxx xxxxxxx závěry xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i x xxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze dne 15.4.2016, xx. 4 Xxx 18/2016-43, bod [33]).

[12] X zákonném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nelze hovořit, xxxxx je xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xx zajištění xxxxxxxxx, aniž xxxx xxxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx, x xx xxxx. xxx marné xxxxxxxx xxxxxxxxx délky xxxx jeho xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxxx; xx takových xxxxxxxxx totiž xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx jeho zajištění, xxx musí být xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

[13] Xx stěžovatelův xxxxxx xx nutné nahlížet x xxxxxx kontextu xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx regulují maximální xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx §125 odst. 1 xxxxxx x pobytu xxxxxxx nesmí xxxx xxxxxxxxx překročit 180 xxx x počítá xx xx okamžiku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

[14] Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx 24.11.2016. Xxx 20.1.2017 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx vyhoštění. Xxxxxxxxxx xxx 26.1.2017 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 7 xxx (§169 xxxx. 4 zákona x xxxxxx xxxxxxx). X xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx není xxxxxx, xxx x kdy xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Teprve x žádosti x xxxxxxxxxx xx zajištění xx dne 6.2.2017 xxxxxxxxxx prohlásil, xx xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx ze xxx 1.3.2017 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxx, xx xx konce xxxxxxxxx xxxx xxxx zajištění xxxxxx xxxx být x území XX xxxxxxxx.

[15] Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx v xxxx rozhodování o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx napadeného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxx teprve xx dobu 87 xxx (xx 24.11.2016 xx 18.2.2017). Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx §125 xxxx. 1 zákona x xxxxxx xxxxxxx xxxx 180 dnů, xxxx xxxxxxxxx 93 xxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx xx xx xxxx situace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx o xxxxxxx 60 xxx. X xxxxxxx xx zbývající xxxxx času z xxxxxxxxx možné xxxx xxxxxxxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx uvažovat x xxx, že by xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx rozhodnout x odvolání podaném xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx následně xxxxxxxxxx x eventuální xxxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxxx plánoval xxxxx.

[16] Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx odkladný xxxxxx (§169 xxxx. 5 x §172 xxxx. 3 xxxxxx x pobytu xxxxxxx). Xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx tedy xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx v případě xxxxxx žaloby xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx. Na druhou xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lhůtami xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podal (26.1.2017), xxxxx ze xxxxx xx xxxxxx, xx xx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxx zajištění (18.2.2017) xxxxxxx x xxx xxxxxxxx rozhodnout. X prodlení x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx však x xxxxxxx s §169 odst. 4 xxxxxx o pobytu xxxxxxx vyrozuměla.

[17] Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx kauze xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx data xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxx správní xxxx xxxxx, že x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx 60 xxx (max. xxxxx xxx §172 xxxx. 7 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx). Xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx, x xx včetně event. xxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxxxxx stížnosti. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx teprve x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

[18] Lhůty xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx. promítají xxxxxx xxxxxxxxx řízení (§6 xxxxxxxxx řádu). Xxx o lhůty xxxxxxxxx, x nichž xx xxxxx učinit xxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx. Jak xx xxxxx straně xxxxxxx, xxx xxxxxxx orgány x xxxxx na xxxxxx druhé, xxxxx xxxxxxxxxx úkony, resp. xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx. Podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, xxxx. xxxxxxx jejich xxxxxxxxx, tedy xxxxxx xxx o xxxx xxxxxxxxx jakékoliv xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx doby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx část, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zajištění cizince xxxxxxxxxx. Xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx průběhu řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Za tímto xxxxxx policie xxxx xxxx. xxxxxxx odpovědné xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxxx neprodleně, nebo xxx x xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx dle §56 xxxx. 1 x. x. x. X době vydání xxxx přezkoumávaného rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx nemohla xxxxxx k xxxxxx, xx účel zajištění xxxx "zmařen" xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

[19] Nejvyšší xxxxxxx xxxx také xxxxxx, zda jakožto xxxx, proti jehož xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxx věci xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx 267 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx) xxxxxxx výkladu xx. 15 xxxx. 5 návratové xxxxxxxx. Xxxxxx shledal, xx xxxx ustanovení xx xxxxxxxx x dosavadní xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx XX k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx éclairé).

[20] Na xxxxxx xx stěžovatele xx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xx xx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnice xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx řád poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx záruky xxxxxxxxx xxx správního, xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx správního xxxxxxxxx xxxxxxx. Český xxxxxxxxxxx, xxxxxx inspirován xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 13.5.1998, xx. xx. Xx. XX 25/97, č. 159/1998 Sb., xxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx správního xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xx. 9 a xx. 13 xxxx. 2 xxxxxxxxx směrnice). Nicméně xxxxxxxxxx xxxx relativně xxxxxxx procesní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cizinců za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxx srov. xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx ze dne 10.9.2013, M. X. x X. R., X-383/13 XXX). Stěžovatelova xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x funkčnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx i xxxxx xxxxxxxxx.

[21] Nelze xxxxxxxxx, xx policie má xx xxxxxx §126 xxxx. x) xxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx zajištění - x xxxxx případě xxxxxxx vyhoštění - xxxxxx možno v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, odpadne xxx i důvod xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx periodického xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X rámci xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx může xxxxxxxxx, xx důvody xxxx xxxxxxxxx již xxxxxxxx, xxxx. též xx, xx xxxxxx možné xxxxxxxxx účel zajištění. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx navíc může xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§129x xxxx. 2 xxxxx xxxxxx).

[22] Stěžovatel xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx zajištění xxx §125 xxxx. 2 zákona o xxxxxx cizinců. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nemůže xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 180 xxx, xxxxxxx xxxx otázka xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení. Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx §125 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx důvod jeho xxxxxxxxxx. Za pomoci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xx, xxx spekulativní xxxx žalobní námitky.