Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta

S xxxxxxxxx xx 1.1.2014 soud xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle §11 xxxxxx x. 91/2012 Xx., x mezinárodním xxxxx xxxxxxxxx, a xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx složit xxxxxxx xx náklady xxxxxx xxxxxxxxxxx žalobcům, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx §11 xxxx. 2 písm. b) xxxxxx č. 91/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx], xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xx není xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx státních xxxxxx Xxxxx republiky xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx splnění podmínky xxxxxxxxxx vzájemnosti podle §11 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 91/2012 Sb.

Vztah x xxxxxxxx xxxxxxxx: §11, §123 xxx. x. 91/2012 Xx.

Xxxxxxxx xxxx zamítl xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx ze xxx 24.2.2014, xx. xx. 12 Co 10/2014.

I.

Dosavadní xxxxxx řízení

1. Xxxxxxxxx xx xxx 15.10.2013, x. x. 21 X 335/2013-127, Xxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx řízení xxxxx §51 xxxxxx x. 97/1963 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxx soukromém x xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx X. A. X., xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx X., podle kterého xxxxxxxxxx xxxx sice xxxx xxxxxx žalobci, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx složit xxxxxx xx soudní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, navrhne-li to xxxxxxxx x jsou-li xxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, kde xxxxxxx xx z České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxx, obvykle xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Soud xxxxxxx xxxxxx xx tomto xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx složit xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxxxx x. 97/1963 Xx. xxxxx §51 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx zákona.

4. Xxxxxxx xxxx x Xxxxx x záhlaví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, že žalobci xxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx výši 230&xxxx;000 Xx na xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 3.

5. Xxxxxxxx xxxx - xxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx x xxxxxx, že xxxx splněn xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx nelze xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx složit xxxxxxx za náklady (§51 odst. 2 xxxxxx x. 97/1963 Xx.), x to xxx důvod vymezený x §51 xxxx. 2 písm. x) xxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dne 5.10.2012, xxxxx kterého seychelský xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx řízení, xxxxx xxxx rezidentem v Xxxxxxxxxx republice, xxxxxxx xx náklady xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx Xx Xxxxxxxxxx x. Xxxxxx (Xxxxx Xxxx Xx 6, 2000) [2005] XXXX 12 (6.10.2005). Podle xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx republikou potvrzena.

7. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx odvolacího xxxxx „vyšší xxxxxxxxxx xxxxxxx“ než prohlášení xxxxxxx X. A. X. Xx xxxx xxxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx náklady tudíž xxxxxxx xxx §51 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 97/1963 Xx.

XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxx

8. Xxxxx usnesení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx žalobce xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x §237 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx (xxxx též xxx „o. s. x.“), maje xx xx, že napadené xxxxxxxxxx spočívá na xxxxxx otázek xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx nesprávný xxxxxx xxxxxxx (§51 xxxxxx x. 97/1963 Xx.). Podle §123 xxxx. 2 xxxxxx x. 91/2012 Xx., x mezinárodním xxxxx xxxxxxxxx (xxxx též xxx „x. m. x. x.“), xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 x. x. x. x. Xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx označeným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

10. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyložil i xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx [§51 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 97/1963 Xx.], když x xxx xxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxx občan“ vyložil xxxx „cizinec“. Xxx xxx totiž xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx republiky x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx - dovodit, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx občanům Xxxxx xxxxxxxxx.

11. V xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jistotu xxxxxxx xxxxx, bylo-li xx prokázáno, xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx jistoty xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požadují; xx xxxx prokázáno nebylo. Xxxxxx xxxxxxxxx složit xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx tehdy, xxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx českému xxxxxxxx rozhodoval x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx známo (prokázáno), xxx vůbec xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx občanovi xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx situace xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jistotu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; jistotu xxx xxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xx xx státě, jehož xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx v obdobných xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

12. Xxxxxxxx považuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu za xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

13. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §237 x. x. x. x xxxxxx otázek x xxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxxxxxx dovolacího soudu xxxxx xxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx dovolání

1. X xxxxxxx §123 xxxx. 2 x. x. p. x.

14. Xxxxx §123 xxxx. 2 x. x. x. s. pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx dosavadních právních xxxxxxxx x pravomoci xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx x xxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx.

15. Neurčují-li přechodná xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxx procesní xxxxx (xxxx. změny xxxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prosazuje xxxxxxx xxx. xxxxxxx xxxxxx účinnosti (xxxxxxxxxxxxx) [xxxx. důvody xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 28. 2. 2007, xx. xx. 29 Xxx 1756/2006, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx judikatura x. 6, xxxxxxx 2007, xxx x. 94, x xxxxxxxxxx dále xxxxxxxxxx - stejně xxxx xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxx přijatá xx 1. xxxxx 2001 - xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dovolacího xxxxx, x x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 4.2.1997, xx. xx. Pl. XX 21/96, xxxxxxxxxx xxx x. 63/1997 Xx., či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx citované usnesení Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2.2.2006, xx. xx. II. ÚS 512/05, xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx).

16. Xxxxx x. 91/2012 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx (mimo xxxx) x xxxxxxxx mezinárodního xxxxx procesního. Xxxxxxxxxx §123 xxxx. 2 x. x. x. x. přitom určuje, xx xx x xxxxxxxx zahájených přede xxxx xxxx účinnosti (xx. před 1. xxxxxx 2014) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xx. xxxxxxx xxxxxx x. 97/1963 Xx.) x xxxxxxxxx českých xxxxx x xxxx ve xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx x xxxxx.

17. X xxxxxxxx se xxxxxx, xx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx otázky), obsažená x xxxxxx x. 91/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxx soukromém, xx xxxxxxx x x xxxxxxxx zahájených xxxx 1. xxxxxx 2014. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxx žalovaného na xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 x. x. x. x. (x literatuře xxxxxx XXXXX, P. Xx: BŘÍZA, X., XXXXXXXXX, X., FIŠEROVÁ, X., XXXXX, X., XXXXXX, X., XXXXXXX, X. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx. 1. xxxxxx. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2014, s. 712).

18. Xxxxxxx jelikož xxxx pravidla xxxxxxxxxxx x §51 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 97/1963 Xx. x x §11 odst. 2 xxxx. x) x. x. x. s. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx aplikace §51 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 97/1963 Xx. k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx.

2. K výkladu §11 odst. 2 xxxx. b) x. x. x. x.

19. Xxxxx §51 xxxx. 1 xxxxxx x. 97/1963 Xx. cizinci, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x majetkovém xxxxx, uloží xxxx xx návrh xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx-xx xxxxxxx xx stanovené xxxxx, nebude xxxxx xxxx odpůrce x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx §51 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 97/1963 Xx. xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nežádá.

Podle §11 xxxx. 1 x. x. x. x. xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx pobyt x xxxxxx, a xxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx určenou xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a řízení xxxxxxx. X tom xx třeba žalobce xxxxxx.

Xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. x) x. x. x. x. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx uložit, jestliže xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx české xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nežádá.

Podle §13 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytne xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx strany xxxxxx státu.

20. Účelem xxxxxx xxxxxx jistoty xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů řízení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxx, x xx x xxxxxxx, kdy xxxxxxx je xxxxxxxx x vymožení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx může xxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx x nemalými xxxxxxxx (xxxx. xxxx. xxxxxx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx ze dne 25.8.2010, sp. xx. 29 Cdo 1088/2010, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x. 6, xxxxxxx 2011, xxx x. 83, xx x xxxxxxxxxx XXXXX, P., BŘICHÁČEK, X. Xx: XXXXX, X., BŘICHÁČEK, X., XXXXXXXX, X., XXXXX, X., PTÁČEK, X., XXXXXXX. J. Xxxxx x mezinárodním právu xxxxxxxxx. Xxxxxxxx. 1. xxxxxx. Xxxxx: C. X. Beck, 2014, x. 85).

21. Jistotu xxxxx xxxxxx žalobcům (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx v §11 odst. 3 x. m. x. x. (x xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxx xx 31.12.2013 srov. xxxxxxx důvody usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx. xx. 29 Cdo 1088/2010) a dále xxx xxxxxxxx některého x důvodů xxxxxxxxx x §11 xxxx. 2 x. x. x. x. Xxxxxx x těchto xxxxxx xx i xxxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx. xx českých xxxxxxxxxxx xxxx), nelze xxxxxx xxxxxxx jistoty xxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx x) xxxxxx xxxxx.

22. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vystihuje, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, bude-li xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx státu x xxxxxxxxx případech xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob) xxxxxxxx xxxxxxx jistoty xx xxxxxxx řízení. Xxxxxx tak xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx návrhům žalovaných xx složení xxxxxxx xx xxxxxxx řízení xxxx českým xxxxxxx (xxxxxx právnickým osobám), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (či právnické xxxxx z) takového xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx složení jistoty xxxxx §11 xxxx. 1 x. x. x. x.

23. V xxxxxxx, xxx právo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx zahraničním xxxxxxxx, xxxx složení jistoty xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx vzájemnosti [xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. x) x. m. p. x.] a xxxx xx xxxxx, xxx (x xxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx soud dotčeného xxxxx x uložení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (české právnické xxxxx) xxxxxxxxxx, xxxx xxx dalšího xxxxx xxx xx xx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxxxx materiální xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x občanovi (právnické xxxxx z) xxxxxxxx xxxxx nelze uložit xxxxxxxxx složit xxxxxxx x důvodu podle §11 xxxx. 2 xxxx. b) z. x. p. x. Xxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxx, xx se x xxxxxxxx xxxxx od xxxxxxx žalobců složení xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxx x takového xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. x) x. m. p. x. Xxxxxx slovy, x xxxxx xxxxxxxxxxx, xx není xxxxx, xxx soudy xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzájemnosti xxxxx §11 odst. 2 písm. b) x. x. x. x.

24. Xxxxx Seychelské xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nižších stupňů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx zahraničnímu xxxxxxx xxxxxxx (k xxxxxx xxxxxxxxxx a z xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx jistotu na xxxxxxx řízení. V xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx soudy xxxxxxx xxxxxxxx nevyužívaly xxxx xxxxxx občanům (xxxxxxxxxx xxxxxx); xxxxxx závěr xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx notářky X. X. X. (z xxxxx xxxx xxxxxx, xxx některý xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx složení xxxxxxx xx náklady xxxxxx xxxx českému žalobci xxxxxxxxxx). Xxxxxx xxxx xxxxxxxx, že Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx možnosti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx žalobci (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx). Xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx x podobných xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nežádají.

25. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx do xxxxxxxx správné.

26. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx přisvědčit, xx xxxxxxxx soud xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxx uvedené xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xx xxxx z. m. x. x. xxxxx xxxxxxxxxxxxx nesprávné xxxxxx xxxxxxxxx x není xxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věci; xxxxxx xxxx nelze zastavit, xxxxx xxxxxxxxxx nebude xxxxxxx xxxxxxxxxx.

27. Xxxxxxxx xxxx, xxxx neshledal xxx xxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx x přípustného xxxxxxxx xxxxxxxx x úřední xxxxxxxxxx (§242 odst. 3 x. x. x.), proto xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §243d xxxx. x) x. x. ř.