Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

X. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxx řízení x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42g xxxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x žádosti xxxxxxxxxxxxx úřad, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x tedy x xxxxxxxxxx xxxxxxx (§77 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx).

XX. Xxxxx žadatel podal xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx trvalý pobyt xxxx o dlouhodobé xxxxx xx "xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx osobně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx (xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxx pomocí xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxx), x xx x xxxxxx, xx konkrétní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§169 x xxxx. xxxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx) lidsky důstojným xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx x xx xxxx zahájeno. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXX. Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx osobně xxxxxxx xxxxx i xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx projednání xxxxxxx, xxxx xxxx o xxxx rozhodná - xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx žadatel xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pobyt či x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nikoli xxxxxx xxxxx, xx osobní xxxxxx xxxxxxx (§169 x xxxx. xxxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxx spojená žádost x upuštění xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být však xxxxxxx xxxxxxxxxxx jak xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx podání xxxxxxx xxxxxx důstojným xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx podmínek xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: x. 2206/2011 Xx. XXX x x. 2387/2011 Xx. XXX.

Xxx: Xxxx Xxxx X. xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí o xxxxxx x zaměstnaneckou xxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxx rozšířeným xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42x xxxxxx xxxxx x xxxxxx cizinců xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxxxxx xxxx - xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx "místně xxxxxxxxx" x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 17.2.2016 žalobce xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxx x xxxxxxxx hodinách x xxxx vymezených xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §42x xxxxxx x pobytu xxxxxxx, ke xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx základě registrace x xxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx měsíců xx roků z xxxxxx velmi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx termínů, xxxxx xxxxxx na náhodě.

Usnesením xx dne 17.3.2016 xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx zjevnou bezpředmětnost xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx pokusy x xxxxxxxx termínu podání xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx Xxxxxxxxx nejsou samy x xxxx důvodem xxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx xxx 26.4.2016 ministr xxxxxxxxxxxx xxxx rozklad xxxxx xxxxxxxxx usnesení xxxxxx, x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze dne 31.5.2011, xx. 9 Xxx 6/2010-106, x xx xxx 3.12.2014, xx. 6 Xxx 242/2014-41.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Praze xxxxxxx, x xxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx §165 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx příslušné x xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx ze xxx 16.9.2016, xx. 8 X 95/2016-34, xxxxxxxx městský soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastupitelského xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebyl x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Podle §165 xxxx. x) xxxxxx x pobytu xxxxxxx rozhoduje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx byla x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx. X toho xxxxxxx soud dovodil, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánem oprávněným x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jak x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x tento xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Působnost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §166 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx je xxxxxxxx rozhodovat x xxxxxxxxx víz, xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx věci xxxxxxxxxxxxx úřad zastavil xxxxxx x žádosti x zaměstnaneckou kartu, xxxxxxxxxxxx xxxx pouze x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žádosti xx základě xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx soudu xxx xxx rozhodnutí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správní xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu napadl xxxxxxxx (stěžovatel) xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 31.5.2011, čj. 9 Xxx 6/2010-106, č. 2387/2011 Xx. XXX, xx xxx 3.12.2014, xx. 6 Xxx 242/2014-41, x xx xxx 11.8.2015, xx. 6 Xxx 77/2015-36. Xxxxx stěžovatele z §42x xxxx. 4 x §165 písm. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx Ministerstvo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx. X xxxx xxxx mělo řízení xxxxxxx fází, xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx (fáze xxxxxx xxxxxxx) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xx bez xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxxxxx xx xxxx samé, xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, respektive xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §169 xxxx. 14 xxxxxx o pobytu xxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx od této xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx tím xxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nezbylo xxx xxxxxx x xx xxxxxxxx, jak xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení byl xxxxx xxxxxxxxxxx ten xxxxx, xxxx kterým xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxx žádost xxxxxxxxxxxxx. Opačný xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kdy xx zastupitelský xxxx xxx xxxxx zaslat xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx bylo xxxxxx, xx žádost xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx ekonomie xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx zaměnil pravomoc (xxxxxxxxxxx) x rozhodování xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx (příslušností) xxxxx procesní xxxxx x jednotlivých fázích xxxxxx. Stěžovatel x xxxxxxxxx xxxxxx navrhl, xxx Xxxxxxxx správní xxxx napadený xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx kasační xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx správný, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx citované xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx příslušnosti x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx projednávané xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx od xxxxxxxxxx osobního xxxxxx xxxxxxx xxxxx §169 xxxx. 14 zákona x xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dovozovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx, tedy x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx, neboť §165 xxxx. j) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x žádosti x xxxxxxxx od povinnosti xxxxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxx o xxxxx v každém xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxx věcně příslušné xxxxxxxx, xxx byl xxx důvod xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 odst. 1 xxxx. b) xx x) správního xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx zdůraznil, xx nežádal x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žádosti x zaměstnaneckou xxxxx xxxx takové, ale x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx žádosti xx xxxxxxx registrace x xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx žádosti. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zamítnutí xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stížnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx orgán xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx cizince o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx. Zatímco xxxxxxx xxxx x §165 xxxx. x) zákona x xxxxxx cizinců xxxxxxx, xx tímto xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xx xx, že xxx je zastupitelský xxxx; xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zmíněné xxxx.

Xxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxx zjistil, xx xx ni v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxx xx xxx 31.5.2011, xx. 9 Xxx 6/2010-106, xx soud vyjadřoval x situaci, xxx xxxxxxx podal na xxxxxxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx služby xxxxxx x xxxxxxx xxxx x pobytu nad 90 dnů, ke xxxxx připojil xxxxxx x xxxxxxxx od xxxxxxxxxx osobního podání xxxxxxx x xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x daném případě xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxx, xxxxx vycházel x xxxx, xx "xxx xx, xxx xxxxxxxxx jiná xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zahájila řízení x xxxx xxxxxxx, xx xxxxx žádost x xxxxx současně xxxxxx s jednoznačným xxxxxxxxxx xx upuštění xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Řízení o xxxxxxx o udělení xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx dojde xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx." Xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx od toho, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o upuštění xx povinnosti osobního xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx: "[X]xxxx xx xxxxxxxx podání žádosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx skutečně xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx procesu, x xxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxx projednání, x to za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx projednání xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x neudělení víza xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Pokud xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxxx, vydá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x udělení víza, xxxxx x xxxxxx xxxxxx možné pokračovat, xxxxxxx žadatelem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx bylo bezpředmětné."

Otázkou, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xx xxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxx xx xxx 3.12.2014, čj. 6 Xxx 242/2014-41. V xxx šestý xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx aprobovaným devátým xxxxxxx, xxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx bezpředmětnost. Xxxx xxxxxx podle xxx "xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx. jediné možné", xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx řízení xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx nakonec dospěl x xxxxxx, že xx xxxxx "xxxxx x xxxx, že xxxxxxxx rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 9 Aps 6/2010-106, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxxxxxx Nejvyššího správního xxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zastavení xxxxxx podle §66 xxxx. 1 xxxx. x) správního řádu. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx usnesení, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx výslovně xxxx pravomoc xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xx xxxxxx xxxx. xx xxxxxxxxxx §169 xxxx. 13) xxxxxxxxx, resp. xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx [§165 xxxx. x)]. X xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx jediná xxxxxxxx xxxxx x že xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxx správy, xxxxxxxxxxxx se xxx xx správněsoudního xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx setrvat xx již ‚xxxxxxxxxxxxxx' xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx adresáti xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pádné xxxxxx x překonání xxxxxxxx názoru vyjádřeného x xxxxxxxx xx. 9 Xxx 6/2010-106, xxxx. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx." Xxxxx xxxxx xxxx přes xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx procesní situace xxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx devátého xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxx xx závěrem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x vydání xxxxxxxx x zastavení xxxxxx; x opačném xxxxxxx by x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx §109 odst. 3 x. x. x. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx zahraničních věcí x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx zastupitelského xxxxx k zastavení xxxxxx převzal x xxxxxxx xx xxx xxxx citovaná xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx 11.8.2015, xx. 6 Xxx 77/2015-36.

X xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozsudku xx xxx 27.7.2016, xx. 10 Xxx 219/2015-67.

Podle xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vyplývá, xx x rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx x žádosti x xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxx xxxxxxxxxxxxxx, jež xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx upuštění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad.

Vedle xxxx xxxxx existuje judikatura Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, x níž xxx xxxxxxx senátu xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx žádostech xx věcně příslušné Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxx xxxxxx rozsudkem ze xxx 9.3.2016, xx. 1 Xxx 281/2015-34, xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xx spolu xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podání. Zastupitelský xxxx nejprve řízení x xx zastavil xxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxx xxxx xxxxxxxxxx však xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx posuzování xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx: "Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, jako je xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx orgánů. Xxxxxx xx sice podává xx velvyslanectví, xxxxxxxxx x xx ovšem xxxxxxxx [tím bylo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx]. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x případné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§169 xxxx. 12 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx).

[...] Xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§79 x. x. s.)." Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx, xx x žádosti xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x úkolem zastupitelského xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud x xxxxxxxx ze xxx 3.6.2016, xx. 5 Xxx 85/2016-22.

X xxxxxxxx xx xxx 20.7.2016, xx. 1 Azs 164/2016-27, Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx o zaměstnaneckou xxxxx podanou xx xxxxxxxxx na zastupitelském xxxxx, do xxxxx xxxxxxxxx se žádost xxxxxxx, bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x "xxxxxx, xx jehož xxxxx xx rozhodnout Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxx" (xxx 34).

Xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (shodně x xxxxxxx senátem) xxxxxxxxx x závěru x xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se končí xxxxxx o žádostech x trvalý xx xxxxxxxxxx xxxxx (což xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx karta). Xxxxxx xxxxx xx xxxxx sedmého senátu xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx x pobytu xxxxxxx. Žádná odchylka x xxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadů xxx xxxxxx rozhodování x xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxxxxxx x citovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx čj. 1 Xxx 281/2015-34 x čj. 5 Xxx 85/2016-22 xxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx jejích xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx senátu.

Rozšířený xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxx:

XX.

Xxxxxxxxx věci xxxxxxxxxx xxxxxxx

XX.2 Právní názor xxxxxxxxxxx xxxxxx

XX.2.1 Xxxxxx xxxxx rozšířeného xxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xx xxxx xx. zn. 10 Xxx 153/2016

[24] X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x víza xxxxxxxxxx xxxxxx xx o xxxxxxxx pobytu dlouhodobé xxxxxx zastupitelskými xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx žádostech se xxxxx xxxxx, avšak x nyní xxxxxxxxxxxx xxxx úzce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x rozsudku xx xxx 30.5.2017, čj. 10 Xxx 153/2016-52, x němž xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx věc.

[25] X xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx shledal, že xxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxxxx týkající se xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx třeba xxxxx xxxxxxx xxxxxx (§169 xxxx. 14 věta xxxxx, §170 xxxx. 1 xxxx xxxxx), xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx toho xxxx správní xxxxx xxxxxxx (§169 xxxx. 14 xxxx xxxxx, §170 odst. 1 xxxx xxxxx). Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx to, aby xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx či xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

[26] Dále rozšířený xxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxx xxxxxx xxx, xxxxxx však xxx oblast xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx, xx zastupitelský úřad xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

[27] Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§42x xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx klasifikoval xxxx xxxxxxxx xxx pobytu xx xxxxx xx xxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[28] Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx otázek xxxxxxxxx xxxxx dospěl k xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx jiných xxxxx xx úseku xxxxxxxx x pobytům dlouhodobé xxxxxx a na xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx jsou rozděleny xxxxxxx mezi Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a zastupitelské xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zde xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx mají x xxxxxxxx fázích procedur xxxxxxxxxx xx povolení x xxxxxxx a xxxxxxxxx víz, a xx jak xx xxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (tj. xx fázi xxx. "xxxxxxxx" žádostí), xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podaných xxxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx, v xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx takovou xxxxxxxxxx svěřuje.

IV.2.2 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x pobytům a xxx

[29] Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x pobytům x xxx dlouhodobé xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

[30] Xx xxxxx xxx xxxx zastupitelský xxxx xxxxx §170 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předem xx xxxxxxx xxxxxx podání xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx. Tuto xxxx xxxxxxxxxx vykonává zastupitelský xxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx" x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "odůvodněných xxxxxxx" za xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx probíhalo xxxxxxxxx, xxx zároveň lidsky xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx zejména xxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx mohli podat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podání xxxxxxx, x xx xxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx ode dne, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podání xxxxxxx požádal.

[31] Xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovit xxxxxxxxx předem xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx stejně xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx osobně. Xx xxxx na xxx, aby i xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx lidsky xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxx žádosti xxxxx moci podat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

[32] Xx xxxxx xxxxxxxx x pobytům i xx xxxxx víz xx zastupitelský xxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx míře x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx. Jsou xxxxxxxxx x §168 xxxx. 14 xx xxxxxxx x xxxxxxxxx 2 zákona x xxxxxx cizinců xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a v §57 xxxx. 2 xxxxx xxxxxx xxx xxxx víz. Na xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánu a xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§57 xxxx. 1 xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx).

[33] Xxx xx xxxxx xxx, xxx xx xxxxx povolení x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§170 xxxx. 1 xxxx druhá, §169 xxxx. 16 xxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx), xxxxxxx xx xxxxx xxx xx tuto xxxxxxxxxx xxxxx zastupitelského xxxxx i Ministerstvo xxxxxx. Xx xxxxxx, xx upuštění, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx uvedené povinnosti xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx". "Odůvodněnost" xxxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx obecné xxxxxx xxxxx, x němž xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podává, x xx osobní xx xxxx relevantní xxxxxx xxxxxxxxx žadatele.

[34] X xxxxxxxx xx xxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, neboť xxx toliko x xxxxx procesní xxxx x řízení o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k pobytu xx víza. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxx od osobního xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, a xx xxxx, k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxx jeho xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podání xxxxxxx xxxx zastupitelský xxxx, xxxx on xxx xxxxxxxx vyvodit x xxxx úvahy xxxxxxxx xxx další xxxxxx xxxx řízení x xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx osobně totiž xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §170 xxxx. 1 věty xxxxx x §169 xxxx. 16 věty xxxxx xxxxxx x xxxxxx cizinců xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Znamená xx tedy, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x případě, xx xxxxx §170 xxxx. 1 xxxx xxxxx x §169 xxxx. 16 xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx v xxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra neupustily xx osobního xxxxxx xxxxxxx, zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (pokud xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx). Taková xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxx podáním xxxxx x zahájení xxxxxx x žádosti. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx záleží xx dalších okolnostech. Xxxxx xxxxxxx moc xxxxxxxxxx žadateli xxxxx xxxxxx osobně proto, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ji x přiměřené době xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx samo o xxxx xxxx bez xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o ní xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti xx xxx správní xxxxx oprávněn, pouze xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx lidsky xxxxxxxxx xxxxxxxx byla poskytnuta, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x současně xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ani o "xxxxxxxxxx xxxxxx" ve xxxxxx §170 xxxx. 1 xxxx druhé xx §169 xxxx. 16 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. X tomto xxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Nejvyšším xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 31.5.2011, xx. 9 Aps 6/2010-106, x. 2387/2011 Sb. XXX, xx xx xxx 27. 7. 2016, čj. 10 Xxx 219/2015-67.

[35] Xxxxxx xxxxx §170 xxxx. 1 věty xxxxx xxxx podle §169 xxxx. 16 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodovací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx §169 odst. 15 xxxxx xxxxxx, x němž xx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx senát): "Xxxxxxx, xxxxx xxxx uveden x právním předpise xxxxxxx xxxxx §182 xxxx. 1 písm. x), xx xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx státě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx vydal xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx držitelem, xxxx xx státě, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Nesplní-li xxxxxxx tuto xxxxxxxxx, xxxxxx x žádosti xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx."

[36] Ve xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx povinnost xxxxx žádost xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v §42g xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx: "Xxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X průběhu xxxxxx xx území xx xxxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx může xxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx." Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx typ xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx citovaného xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx stanovených xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx však xxxxxxx xxxx postupovat xxxxx věty xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jelikož xxxxxxxx xxxxx xxxx druhé xxxxxx xxxx, řídí xx "xxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pravidlem xxxxx §169 xxxx. 15 věty xxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x třetí.

[37] Xxxxxxxx xxxxx §169 xxxx. 15 xxxx xxxxx x třetí xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx spočívající v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx; xxxxx o xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jelikož xxxx cizince, který x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, neměl xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxx přípustné, neboť x xxxxxxx xx xxxxx obou xxxxxxxxx xxx citovaného xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx usnesení xxxxx §76 xxxx. 5 xxxx xxxxx správního xxxx, xxxxx xxxxx "[x]xxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xx spisu, a xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx, se xxxxx xxxxxxx". Xxxxx by xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx zákona o xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx "usnesení" x "xxxxxxxxxxx do xxxxx". X tomto xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx i §168 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx. Toto ustanovení, xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx vymezených xxxxxxx použitelnost xxxxx xxxxx x třetí xxxxxxxxx řádu, tedy xxxx xxxx x xxxx §76, zařazeného xx xxxxx xxxxx, xxxxx může xxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx v §168 xxxxxx x xxxxxx cizinců výslovně xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx §76 xxxxxxxxx řádu xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx §169 odst. 15 zákona x xxxxxx cizinců. Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pojmosloví xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojmosloví §76 xxxxxxxxx řádu, xxxxxxx xxxx xxxx. 5 xxxx xxxxx. Xxxxxxx to xxxx, xx rozhodnutí xxxxx §169 xxxx. 15 xxxx druhé x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx konečným, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

[38] Xxxxx xxxxxxxxx, že §169 xxxx. 15 zákona x xxxxxx xxxxxxx xx vztahuje xxxxx xx žádosti dlouhodobé xxxx trvalé xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx týkající se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx je povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx příslušnému" xxxxxxxxx x §53 xxxx. 1 zákona x xxxxxx cizinců x xx xx xxxxxxxx ustanovení o xxx, xx žádost xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx povinností xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx [§53 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx]. X nepřípustnou xxxxxxx x dlouhodobé xxxxx xx zachází xxxxx xxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx trvalý pobyt xxxxxxx "xxxxxx nepříslušnému" xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Podle §53 xxxx. 4 xxxxxx o pobytu xxxxxxx "[x]xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx podal xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého víza, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x správní xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx žádosti". Znamená xx, xx xxxxxx xxxxxxxx žádosti xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx xxx 16.11.2010, čj. 7 Xxx 3/2008-98, x. 2206/2011 Sb. XXX, xxxx. xxxx [19] x [20]) xxxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxx §65 xxxx. 1 x. ř. x.; x xxx, xx xxx x úkon xxxxxxxxxx xxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx.

[39] Pro xxxxxxxxx xxx sumarizovat xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx o xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, zastupitelský xxxx xxxxxxxxx xxxxx §169 xxxx. 15 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a jež xx "rozhodnutím" xx xxxxxx §65 odst. 1 x. x. x., xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx určí, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx řízení x xxxxxxx. Pokud xxx x žádost x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §53 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, který není "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxx §65 odst. 1 x. x. s., x důvodu xxxxx §53 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x pobytu xxxxxxx "xxxxx xxxxxxxx žádosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poplatek; xxxxxxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxxx x důvodech xxxxxxxxxxxxxx žádosti". I xxxxx xxxxxxxxxxxx žádost xx nutno považovat xx žádost xxxxxxxxx, x xxxx nezahájivší xxxxxx x xx.

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxx x dlouhodobý nebo xxxxxx pobyt nebo x xxxxxxxxxx vízum xx "xxxxxx příslušném" xxxxxxxxxxxxxx úřadu. Podá xx xxxx jiným xxxxxxxx xxx osobně x termínu určeném xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx (ať xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx určuje xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx nebo xxxxx), a xx x důvodu, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxxx způsobem x přiměřeném čase. Xxxxxx žádost xx xxxxxx xxxxxx, i xxxx xxxxxx podána xxxxxx, xxxxxx o xx xxxx bylo xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx jinak xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x žádost x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx xx xxxxx xx, zda xxxxxxx xxxxxx x dlouhodobý xxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx podání xxxxxxx xxxxxx důstojným xxxxxxxx x přiměřeném čase xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxx žádost o xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti může xxx xxxx vhodným xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx osobní xxxxxx xxxxxxx lidsky důstojným xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxx podá xxxxxx x dlouhodobý xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x dlouhodobé xxxxx xx "xxxxxx příslušném" xxxxxxxxxxxxxx úřadu. Podá xx xxxxx způsobem xxx xxxxxx x xxxxxxx určeném zastupitelským xxxxxx k jejímu xxxxxx (ať již xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx nebo xxxxx), xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podání xxxxxxx xxxxxx důstojným xxxxxxxx v přiměřeném xxxx. I taková xxxxxx xxxx účinně xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx osobně, x xxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx. Nejde xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx, x níž xx xxx xxxxxxxx xxxxx §169 xxxx. 15 věty druhé x třetí xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx), xxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxx xx být xxxxxxxx jako x xxxxxxxxxxxx podle §53 xxxx. 4 zákona x pobytu xxxxxxx x xxxxxx podle xxxx. 3 písm. x) xxxxx xxxxxxxxx (x žádostí x xxxxxxxxxx xxxx). Nicméně x takovém xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxxxx případem xxxxxxxxx xxxxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx důstojným xxxxxxxx x xxxxxxxxxx čase, xxxxxxx však ji xxxxxx xxxxxxx, ovšem xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx případech účinně xxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxx x první xxxx xx, aby xxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx žádosti. Xxxxx xxxxxxx k xxxxxx, že xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx příslušný xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, že upustit xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx není, může xxxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx osobně. Xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx upustil xx osobního xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx žadatele; xxxxxxxx xxxxxxxxx upuštění xxxx xxxxxx o xx.

[40] Xxxxxxxx xxxxx §169 xxxx. 15 xxxx xxxxx x třetí xxxxx postup podle §53 xxxx. 4 x důvodu xxxxx xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se "xxxxxxxxxxx" řeší xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pobyt xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx "nulitu" xxxx xxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účinně xxxxxxx řízení x xxxxxxx). Xxxxxx podle §170 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxx xxxxx §169 xxxx. 16 xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx (tedy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobního xxxxxx xxxxxxx) xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o žádosti, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxx, xxxxxxxxx ji, xxxxx xxx xx xxxxx pro jiné xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zejména "xxxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxxx xxxx, o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x platnosti dlouhodobého xxxx" xxxxx §165 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, "xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x povolení x xxxxxxxx xxxxxx" xxxxx §165 písm. x) xxxxxx x xxxxxx cizinců x xxxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty x xxxxx xxxxx, x prodloužení xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx souhlas xx xxxxxx zaměstnavatele xxxx pracovního xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké karty xxxx xxxxx xxxxx" xxxxx §165 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx svádět x xxxxxxx, že Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx uděluje xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx vydává, x xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx ve xxxx žádostí rozhoduje xxxxx způsobem. Xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx neudržitelný, xxxxx xxxxxxx zákon o xxxxxx cizinců přímo xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx (§56 xxxxxx x xxxxxx cizinců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx). Xxxxxxxxxx §165 xxxx. c), j) x x) téhož xxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx věcech xxx xxxxxxxxxx kompetenci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

[41] X xxxxxxxxx x toho x xxxx xxxxxxxxxxxxx případě xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx jako správní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx Ministerstvo zahraničních xxxx jako orgán xxxxxxxx nejsou x xxxxxxxxx, kdy se xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx končí, xxxxxx v xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxxxxxxx xxxx, xxxxx by xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x úvahu xxxx vydání. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx bylo xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x zaměstnaneckou kartu, xx proto s xxxxxxx na §165 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx příslušné xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.

[42] Xxxxx x xxx, xx xxx x xxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí x vydání rozhodnutí, xxxx se xxxxxx x žádosti o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx končí, xx opírá x xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správní xxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxxxx orgánů xxxxx xxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxxx x kompetenční xxxxxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxx takříkajíc "xxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx tomto xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx, že xxxxxxxxxxxxx xxxx i Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxx xx xxxxxxx pobytů x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xx, xx tyto xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx se xxxxxx x žádosti x xxxxxxxxxxxxxx kartu xxxxx.

[43] Xxxxxxxxx senát uzavírá, xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx dílčí xxxxxx xxxxxxxx xxx závěr x tom, zda xx dotyčné rozhodnutí x xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx být xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xx neexistenci xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx soudnictví, xxxxx xxxx o xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx subjektivních xxxx xxxxxxxx. Zásahem xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jímž xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x právních xxxxxx určitého xxxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti xxx xxxxx správního xxxxxx o xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

XX.3 Závěr

[44] Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, jímž xx xxxxx xxxxxx x žádosti o xxxxxxxxxxxxxx kartu podle §42x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, čítaje x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Vydal-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, jde x xxxxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx nebyl xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx o xxxxxxxxxx nicotné (§77 xxxx. 1 věta xxxxx správního xxxx).

X.

Xxxxxxxxx xxxx xxxx

[45] Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx o kasační xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx x §71 odst. 1 xx xxxx Jednacího xxxx NSS proto xxxxxxxxx senát xxxxxxx xx věci xxxx xxxxxxxxx, xxxxx takový xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rychlosti řízení.

[46] X otázce, xxx xx věci žádosti xxxxxxx x zaměstnaneckou xxxxx xx bylo xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx řádu, není xxxxxx xx x xxxx chvíli xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx mohla xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx věcně xxxxxxxxx. X obecné xxxxxx xxxx xxx poukázat xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x již xxxxx zmíněném xxxxxxxx xx xxxx xx. xx. 10 Xxx 153/2016.

[47] Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx městský xxxx xxxxx správně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dospěl-li x xxxxxx, xx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxx vydané xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx k xxxx xxxxxx vůbec xxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxx závěru nemění xxx xxx okolnost, xx xxxxxxx soud xx xx svém xxxxxxxx xxxxx nezabýval xxxxxxx zastupitelského xxxxx xxxx správního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx smyslu x jeho instančním xxxxxxx k Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx - xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx to nebylo xxxxxxx.