Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx, že xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx automobil, xxxxxxxxx xxxxxx automobil xx xxxxx k xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx schválení oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [§412 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx zákona].

Nejvyšší soud xxxxxx dovolání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 1.9.2015, xx. xx. MSPH 77XXX 5093/2014, 2 XXXX 2259/2014-X.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx xx xxx 24.7.2014, x. x. XXXX 77 XXX 5093/2014-X-15, zamítl Xxxxxxx xxxx x Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx soud") návrh, xxxx xx xxxxxxxx (X. X.) xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx vlastnictví xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx soud vyšel xxxxxxx x toho, xx:

[1] Xxx 26.2.2014 xxxx x insolvenčnímu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

[2] Xxx xxxxx 15. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx vlastní pouze xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, sedací soupravu x skříň; a xxxxx uvedla x xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx je správný x úplný.

[3] Dne 2.6.2014 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx o (xxx) činnosti, xx xxxxxxxx u Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xx vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhu, x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle §412 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), že xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx mu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx, jež xx xxxxxx xxx 17.6.2014, xxxxxxxx x xxxxxx insolvenčního xxxxx xxxxxxx, xx osobní xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x seznamu majetku xxxxx, xx jej xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx (xxxxxx manžel xxxxxxxx) xxxxx xx výživném xxx 90 xxxxx Xx x xxxxx xx chtěla xxxxxxxx x A.

[4] Usnesením xx xxx 17.6.2014, x. x. XXXX 77 XXX 5093/2014-X-12, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (pod bodem XX. xxxxxx) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xx, xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx), a xxxxxxx xxxxxxxxx osobního xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxx §104, §392 odst. 1 xxxx. x), §395 xxxx. 1 xxxx. x), §405 odst. 1 x §412 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x úmyslu xxxxxxx vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx případný xxxxxxx xxxx zpeněžení xxxxxx být xxxxxx x úhradě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxx dlužnice [xx xxxxxx §395 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx] x mohlo xxx xxxxxxxxx pro rozhodnutí x neschválení xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vydat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zpeněžení.

5. Xxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxx ze dne 26.6.2014, x němž xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxx) x dlouhodobě nepříznivém xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

6. X odvolání xxxxxxxx Xxxxxx xxxx x Praze usnesením xx xxx 1.9.2015, x. x. XXXX 77 XXX 5093/2014, 2 XXXX 2259/2014-X-24, xxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxx xxxxx z §207, 208, §224 xxxx. 1, §226 a §412 xxxx. 1 xxxx. b) insolvenčního xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxx dospěl k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

[1] Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx pochybení v xxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx automobil nejprve xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx dceři, uložil xxxxxxxx [podle §412 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx], xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx insolvenčnímu správci xx xxxxxxxxx, s xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx použit x mimořádným xxxxxxxx xxx xxxxx splátkového xxxxxxxxx.

[2] Xx návrh xxxxxxxx x 26.6.2014, xxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx o "vyloučení xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x osobnímu xxxxxxx xx xxxxxx zajišťování xxxxxx pracovních xxxxxxxxxxxx" x ohledem xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vylučující xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx lékařským xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2.4.2014 MUDr. X. Ch. (x xxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, její stav xxxxxxxx návštěvy odborných xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jako xx návrh xx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §226 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[3] Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx automobil, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx majetku, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, není xxxx, která xxxxxxx xx majetkové podstaty xxxxx §207 x §208 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx ani xxxxxxxx xxxx návrh dlužnice xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkové xxxxxxxx za xxxxxxx.

[4] Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx zdůvodňovala, nejsou xxxx, k nimž xx platná právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx); xxxx. §226 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[5] Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zdravotnímu xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzhledem xxxx, xxx xxxx dlužnice xxxxxxxxxx důvody, xxx xxxxx neuvedla xxxxxx xxxxxxxxx v seznamu xxxxxxx (tj. že xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx).

XX.

Xxxxxxxx x vyjádření k xxxx

8. Xxxxx usnesení xxxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxxxxx dovolání, jehož xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx obsahu) xx xxxxxx §237 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní řád (xxxx xxx xxx "x. x. ř."), xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx závisí xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx řešení xx odvolací xxxx xxxxxxxx xx ustálené xxxxxxxxxxx praxe xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zrušil x xxx vrátil xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, že xx xxx dovolací xxxxx xxx §241x xxxx. 1 x. x. x. (xxxx že xxxxxxxx xxxxxxxxxx spočívá xx nesprávném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx), x xxxxx mezích odvolacímu xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x potaz xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 1.6.2000, xx. xx. X. XX 131/2000, uveřejněné xxx x. 19/2000 Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxx již x "X 85/2006" (xxx x rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx ze dne 13.12.2005, xx. xx. 29 Xxx 1005/2003, xxxxxxxxxx xxx x. 85/2006 Xx. xxxx. xxx.), x němž Xxxxxxx soud mimo xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx teorie x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx, xx peněžitá xxxxxxxxxx xx vztahem xxxxxxxxxx, x nikoliv xxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxx xxxxxx požívat xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx právu xxxxxxxxxxxx.

10. X daném xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx osobního automobilu, xxxxx xxxxxxxx používá x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx cestování xxxxxxxxx xxxxxxxx (jak xxxxx x xxxxxxxxxx potvrzení x 2.4.2014).

11. Xxxxxxxx x xxxxxx případě xxxxxxxxx úmyslně, jelikož xx domnívala, xx x xxxxxxx xx xxxx zdraví jí xxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx dovolání

12. X xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x k xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxx xxxxxxxx řízení rozhodný xxxxxxxx xxxxxx řád xx znění účinném xx 1.1.2014.

13. Xxxxxxxx xx x xxxx xxxx přípustné xxxxx §237 x. x. x., xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx lze postupovat xxxxx §226 insolvenčního xxxxxx [ve xxxxxxx x §412 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx], jde x xxx dovolacím xxxxxx neřešenou.

IV.

Důvodnost xxxxxxxx

14. X xxxxxxxxxxxx x xxxx vydání dovoláním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x aktuálním xxxxx.

15. Xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

16. Ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx nichž xxx soudy xxxxxxxx xxx xxxxxx, budiž xxx xxxxxxx xxxxxx, xx (xxx plyne x xxxxxxxxxxxxx xxxxx):

[1] Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx dlužnice x xxxxxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 22.4.2014, x. x. XXXX 77 XXX 5093/2014-X-8.

[2] Oddlužení xxxxxxxx xxxxxxx splátkového kalendáře xxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxx xx dne 17.6.2014, x, x. XXXX 77 INS 5093/2014-X-12, x jehož xxxxx (xxx bodem XX. výroku) dlužnici xxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxx) xxxxx osobní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

17. Xxxxxx xxxxxxxxx věci xx xxxxxx nesprávné, jestliže xxxxxxxx xxxx posoudil xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx skutkový xxxx xxxxxxxx, nebo právní xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, nesprávně xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx skutkový xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

18. Xxxxx §104 insolvenčního xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx povinen x xxxx připojit xxxxxx svého majetku xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx majetku") [xxxxxxxx 1 písm. x)]. X xxxxxxx xxxxxxx xx dlužník povinen xxxxxxx jednotlivě svůj xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx. X pohledávek xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xx zakládají, x uvede jejich xxxx; výslovně se xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. U xxxxxxx xxxxxx pohledávek, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxx, xxxx ohledně xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx tato xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx (odstavec 2). Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx dlužníky, uvede xx v xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx x seznamech xxxxx §103 odst. 1 xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx musí dlužník xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx uvést, xx xxxx správné x xxxxx (odstavec 4).

19. Dle §226 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dlužník xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx jen xxxxx, xxx-xx o xxx, xxxxx, pohledávku nebo xxxxx xxxxxxxxxx hodnotu, xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §207 x 208; xxxxx xxx vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu poté, xx xx dozvěděl xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxx k xxxxxxxx takové xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx xx xxxxxxx (odstavec 1).

X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx od xxxxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx o xxx nesmí xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpeněžit majetek, xxxxx xx xxxxx xxxx; §225 xxxx. 4 x 5 xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 5).

20. Z §395 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx zamítne xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a) xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx záměr, nebo x) xx xxxxxxx xxxxxx, které by xxx oddlužení obdrželi xxxxxxxxxxx věřitelé, xxxx xxxxx xxx 30 % jejich pohledávek, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx 1). Xxxxxxxxxxx xxxx zamítne xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nedbalý přístup xxxxxxxx k plnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 2).

21. Xxxxx §412 odst. 1 písm. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx trvání účinků xxxxxxxxx xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx kalendáře xx xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxx právního xxxxx, xxxxx x majetek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx majetku, xx xxxx povinnost xxx, vydat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, stejně xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

22. Judikatura Xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx závěrech:

[1] Xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx určitého xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaměňovat x xxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. …Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x takovým návrhem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (x §226 xxxx. 5), xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx v insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxx xxxxxxxxx činnosti [§10 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx], xxxxx xxxxx xx však (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx §91 insolvenčního xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx. Zvláštní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxx xxx, xx x jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx by jinak xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelů [xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 27.6.2013, xxx. xx. 29 XXXX 50/2011, uveřejněné xxx x. 97/2013 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x stanovisek (xxxx xxx "R 97/2013")].

[2] Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 30% kvótě xxxxxxxxxx xxxxxxxx [§395 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx] xx xxxxxxxxxx xx placení xxxxxx xxxxx xxxx xxx oddlužení týkat xx 70 % xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x tomu, xxx s xxx xxxxxxx souhlasí, a x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx sociálním x xxxxxxxxxx postavení xxx sám xxxxxxx [xxxxxxxx Nejvyššího soudu xx dne 24.7.2014, xxx. xx. 29 XXXX 53/2012, xxxxxxxxxx xxx x. 10/2015 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x stanovisek (xxxx xxx "X 10/2015")].

[3] Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xx xx skončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vyústit x xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k úhradě xxxxxx svých xxxxx) xx xxxxxx poctivosti xxxxxxxx [§395 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx] x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx povinností x xxxxxxxxxxxx xxxxxx [xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30.4.2013, xxx. xx. 29 XXXX 45/2010, xxxxxxxxxx xxx č. 86/2013 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (dále xxx "X 86/2013")].

[4] Xxxxxxx-xx dlužník x xxxxxxx xxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, je xx xxxxxxxxx pro xxxxx, xx xxxxxxxxx výsledky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§395 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx možné xxxxxxx předpokládat, že xxxxxxx sleduje podáním xxxxxx xx oddlužení xxxxxxxxx xxxxx [§395 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx] [xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 17.6.2015, xxx. zn. 29 XXXX 47/2013, xxxxxxxxxx xxx x. 24/2016 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "X 24/2016")].

23. Xxx poměry dané xxxx lze x xxxxxxxxx xxxxxxxx (x) xx xxxxxxx této xxxxxxxxxx přičinit následující xxxxxx:

[1] Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxx dluhů i xx xxxx xxxx xxxxxxxx, kteří xxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x majetkovém xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx (X 10/2015). Xxxx xxxx x proto xxxxx insolvenční xxxxx xx dlužníka xxxxxx xxxxxxxxx xx do xxxxxxxxxx xxxx záměru [§395 odst. 1 xxxx. a) insolvenčního xxxxxx] x xxxxxxxxxxx xxx lehkomyslný nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x plnění povinností x xxxxxxxxxxxx řízení (§395 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, X 86/2013, R 24/2016).

[2] Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pojí xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k majetku, xxxxxxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx x době xxxxxxxxx oddlužení, včetně xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx nemohl xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx účinků xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xx xx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xxxxxxx; (xx neplatí, xxx xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx); xxxx. §409 xxxx. 2 xxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx.

[3] Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx §412 xxxx. 1 xxxx. x) insolvenčního xxxxxx xxxx i xxx xxxxx způsobu xxxxxxxxx může vzniknout (x xx xxx x době, kdy xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxx spor x xx, xxx část xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx v majetkové xxxxxxxx xx všemi xxxxxxxxx, xxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx schválením oddlužení [x xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správce, xxxxx xxxxxx bude (xx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) takový xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zpeněžení xxxxxx x mimořádné xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx], X xxxxxx xxxxxxxx xx (jak xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §226 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[4] Jinak řečeno, xx-xx dlužník x xxxxxxxxx za xx, xx xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx získal xxxx dispoziční oprávnění xxxxxx mocí xxxxxxxx x xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře, xxxxxxxxx xxxxxx §412 xxxx. 1 xxxx. x) insolvenčního xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §226 insolvenčního xxxxxx.

[5] X režimu §412 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v tom, xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx kalendáře xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (jako x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx) xxxxxxx, s nímž xx dlužník xxxxx xxxx volně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx předpokladů:

1. Xxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx měl xxxxxxxxx uvést x xxxxxxx majetku.

[6] Xxxxx-xx xxx x xxxx, xxx insolvenční xxxx xxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x tomto seznamu xxx povinnost xxxxx, xx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx [§395 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx] xxxx xxx xxx x xxxxxx lehkomyslného xxxx xxxxxxxxx přístup xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§395 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx (§405 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, X 86/2013, X 024/2016). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oddlužení (xxx xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) x xxx schválí, xxxx xxx postup xxx §412 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx význam, zda xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx majetek (xxx xxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxx majetku, bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xx jen xx, xxx dlužník xxxxxxxxx povinnost porušil. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx (na xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §395 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx.

[7] Xxxxx majetkové xxxxxxxx definuje xxxxxxxxx §206 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx jde, xxxxxxxx §206 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx zákona (osobní xxxxxxxxx). Xxx předpoklady xxxxxxx xxx §412 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx zmíněny xxxxx) xxx jsou x xxxx xxxx splněny.

24. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vysvětlení xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osobní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (x xxxx xx tedy xxxx xxxxxxxxxxxx podepsané xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxx xxxxxxxx intenzitu xxxxxxxx porušení xx xx "zavinění" xxxxxxxx.

25. X intencích R 24/2006 xxx (xxx xxxxxx na xx, xxx budou brány x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jen zdravotní xxxxxx, xxxxx tento xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) přinejmenším x xxxxxxx přístup dlužnice x plnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

26. X xxx, xx xx (xxxx být) xxxxxxxxxxx xxxxx §412 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx pochyb, x xxxxx dlužnice xx počátku xxxxxxx xxx to, xx xxxxxx xxxxxxxxx potřebuje (xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxx x lékaři. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx měla xxxxxxxx x tak x xxxxxxxx xxxxxxxx.

27. Xxxxx (xxxxxx) xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, že dlužník, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx cesty x lékaři, jej xx xxxxxx účinků xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osobní xxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx xx zpeněžení a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře [§412 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx].

28. K vlastní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx odkazu xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx x xxxxxx souvislostech xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx o xxxx xxxx důvodem x xxxxxxxxx korekci postupu [xxx 412 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx], xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dlužníkem (xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

29. Xxxxxx posouzení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx, že xxxxx xxxxx vyjmout osobní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dlužnice xxxxxxxx xxxxx §226 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx. Vady xxxxxx, k nimž Xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx dovolání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (§242 odst. 3 x. x. ř.), xx ze spisu xxx xxxxxxxxxx. Nejvyšší xxxx proto, xxxx xxxxxxxxx jednání (§243a xxxx. 1 xxxx xxxxx x. s. x.), dovolání xxxxxx [§243x xxxx. x) x. x. ř.].