Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx patrno, xx xxxxxx xxxxxxx sjednat xxxxxx xxxxxx příslušnost xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx takové ujednání xxxxxxxxx za xxxxxx x volbě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx určitého xxxxx.

Xxxxx x právnímu předpisu: xx. 24 Xxxxxxxx (XX) č. 44/2001 - 32001X0044

Xxxxxxxx soud x dovolání xxxxxxxxxx xxxxxx usneseni Xxxxxxxxx xxxxx v Praze xx xxx 5.1.2015,sp. xx. 64 Xx 344/2014, xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxx Xxxxx 4 xx dne 14.7.2014, xx. zn. 16 X 263/2013, x xxx vrátil Obvodnímu xxxxx pro Prahu 4 x xxxxxxx xxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx 27.12.2012 x řízení domáhá xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 1 077 063 XXX x xxxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx 1.1.2010.

2. Obvodní xxxx xxx Xxxxx 4 xxxx xxxx xxxxxxx stupně, xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opakovaně xx xxxxx věcně vyjádřil (xxxxxxxxx xx xxx 17.3.2013 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 18.4.2014) x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx 27.5.2014, xxx kterém xxxxxxxxxxx souhlas x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxx 14.7.2014, x. x. 16 C 263/2013-88, xxxxxxx, že xxxxxx se zastavuje, xxxxx české xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x Praze xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx x žalovaný xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx o xxxxx, o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx obě xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v X. X téže smlouvě xxx xxxx xxxxxxxxx "xxxxxx prorogace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx" "dle xxxxxxxx xxxxxxxx?.

4. Soud xxxxxxx stupně dospěl x závěru, xx xx xxx xx xxxx možné xxxxxx xxxxxxx mezi Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxx sovětských xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o právní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, uzavřenou x X. dne 12.8.1982, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 95/1983 Xx., xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxx xxxxxxxx, Xx xxxx " neupravuje xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudu x xxxxx xxxxxxx?. Xxxx xxxxxxx stupně, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 97/1963 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a procesním ( xxxx xxx "XXXX?). Přihlédl x xxxx, xx "xxxxxxxxx xxxxxx si ve xxxxxxx z 1.1.2010 xxxxxxxx pravomoc xxxxx xxx bydliště věřitele, xxxx žalobce, a xxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx bydliště xx xxxxx Ruské xxxxxxxx?. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx proto x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx jasné, xx xx sjednávají pro xxxxxxxx spor xxxxxxxxx xxxx Ruské xxxxxxxx. Xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx proto x xxxxxxxxxx sporu "nadány xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx?.

5. Xxxxxxxx soud xxxxxx tomu vyšel xx skutečnosti, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xx smlouva x úvěru xxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

6. Odvolací xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx ujednání xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xx. 6.2 xxxxxxx ze xxx 1.1.2010 podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx 1.1.2010 xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx mohou xxxxxxx dohodnout xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxxx x obchodní xxxx (xxxx. §89x xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxx k 1.1.2010, xxxx xxx "x. x. ř."). Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx proto neplatná x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx soud xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 4.

XX.

Xxxxxxxx a vyjádření x xxxx

7. Usnesení xxxxxxxxxx xxxxx napadl xxxxxxxx včas xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx uvedl, xx xxxxxxxx soud xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx rozhodovací xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx usnesení Nejvyššího xxxxx ze dne 22.11.2007, xx. zn. 32 Xxx 1788/2006. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxx žalobce. V xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx "xxxxxx pobyt?, xxxxxxx xxxxxxx trvale xxxx ve Spojených xxxxxxx amerických, xx xxxxxxx USA a xx tam i xxxxxx. Xxxx místo xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx adresu x X., xx žádných xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx by xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x České xxxxxxxxx. Xxxx druhou xxxxxxxx xxxxxxx xxx uvádí xxxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxx xx. 6.2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o příslušnosti Xxxxx xxxxxxxxxx je x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ) xxxxx xx smyslu §37 xxxx. 3 XXXX x xx xx nejednalo o xxxxx xxxxxx příslušného xxxxx ve xxxxxx §89x x. x. x. Z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příslušné x xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

8. X dovolání xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxx s xxxxxx právem, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Dle názoru xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx §37 xxxx. 1 ZMPS xxx xxxxxxxxxx daného xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx soudů.

III.

Přípustnost xxxxxxxx

9. Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx postupoval x o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní řád, xx xxxxx účinném xx 1.1.2013 xx 31.12.2013 (xxx xx. XX xxx 7 xxxxxx x. 404/2012 Xx. x čl. XX xxx 2 xxxxxx x. 293/2013 Xx.), dále xxx "x. x. x.".

10. Xxxxxxxx bylo xxxxxx xxxx, xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx podmínky §241 xxxx. 1 o. x. x. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §241x odst. 2 x. x. x. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Xxxxx §236 xxxx. 1 x. x. x. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolacího soudu, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

12. Podle §237 x. s. x., xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx přípustné xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praxe xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x rozhodování dovolacího xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx soudem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xx-xx xxx xxxxxxxxx soudem xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

13. Námitka xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §237 o. x. ř. založit, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx problematikou xxxxxxx mezi xxxxxxxxx x xxxxxxx bydlištěm xxxxxxxxx a své xxxxxxxxxx založil na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, nikoliv xx závěru x xxx, xxx má xxxxxxx bydliště. Uvedená xxxxxxx xx xxxx xxxx x právním xxxxxxxxxx věci xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 27.5.1999, 2 Xxxx 808/97, xxxxxxxxxx xxx č. 27/2001 xx Xx. xxxx. xxx., nebo ze xxx 3.3.2014, xx. xx. 30 Xxx 135/2013).

14. Xxxxxxxx xx xx xxxxxx §237 x. s. ř. xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx smluvního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, respektive xxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx příslušnosti, xxxxx xxx xx Xxxxxxxx xxxx ve xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx dovolání

15. Xxxxxxxx xx xx xxxxxx k posouzení xxxxxx xxxxxx předmětného xxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx.

16. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x projednání x rozhodnutí xxxx xx určující, xxx xxx x dané xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx prvkem. Xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xx xxxx) prvek x soukromoprávním xxxxxx xx xxx tehdy, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxx vztah x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx může xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poměru (xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx), skutečností xxxxxx xxxxxxxxx pro vznik x existenci xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx právního xxxxxx, anebo právním xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx závislý xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx právem (xxxx. XXXXXX, X. x xxx. Xxxxxxxxxxx právo xxxxxxxx. 8. xxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxx: Xxxxxxx, 2015, x. 23-24). Zjistí-li xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx xx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§103 x. x. x.) xxxxxx xxxxxxx otázkou xxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 28.5.2014, xx. zn. 32 Xxx 1404/2012). X projednávaném případě xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx subjekty právního xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jsou xxxxxx státními xxxxxxxxxxx (xxxxxx Ruské xxxxxxxx).

17. Xxx posouzení xxxxxxxxx xxxx soudy zohlednit xxxxxxxxx existenci xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx ujednání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určitého xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx založit pravomoc xxxxxxx soudů, ale xxxx pravomoc českých xxxxx xxxxxxxxx (xxx XXXXXXXXXX, X. x xxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx. Praha: Xxxxxxx Xxxxxx XX, 2013, x. 567-568; xxxx xxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 29.11.2006, sp. xx. 29 Odo 22/2006, xxxx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 22.11.2007, xx. xx. 32 Xxx 1788/2006, xxxxx němuž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx odmítnuta xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 7.4.2008, xx. xx. IV. ÚS 434/08). Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §89x x. x. x. Xxxxxx xxxxx by byl xxxxxxx pouze při xxxxxxx mezinárodního prvku x daném xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxx případech xx xxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx úprava obsažená x občanském soudním xxxx (XXXXXXXXXX, X. x xxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxx Kluwer XX, 2013, x. 568). Xxx však bylo xxxxxxx xxxx, v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x věc x jasným xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx doložku nutné xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx příslušnosti), x xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx neodkazuje xxxxxxxxxx xx soud, xxxxxxxx xxxxx určitého xxxxx, xxx xx "obecný xxxx podle xxxxx xxxxxxxx bydliště".

Prorogační xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx na soudy xxxxxxxx státu, tak xx xxxx, který xxxx xxxxxxxxxx určen, xx xxxx určitelný xx základě x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. MAGNUS, X., XXXXXXXXX, X. Brussels X Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxx: Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx, 2012, s. 470; xxxxxxx xxx XXXXXXXXXX, M. x xxx. Zákon x xxxxxxxxxxxx právu soukromém. Xxxxxxxx. Xxxxx: Wolters Xxxxxx ČR, 2013, x. 578). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx určitého xxxxx xx xxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx následně xx xxx xxxxxxx otázkou, xxx xxxx doložka xxxxxxxx xxxxxx místní xxxxxxxxxxx konkrétního soudu. Xxxxxx odvolacího xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prorogační xxxxxxx jako xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx ujednání x xxxxxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

18. Xxx rámec xxxxxxxxx dovolací xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušnosti xxxxxxx xxxxx nepostupovaly x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx aplikací xxxxxxxx xxxxxxxx.

19. Xxxxx §2 ZMPS se xxxxx ustanovení tohoto xxxxxx použijí, xxx xxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx mezinárodní smlouva, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána. X xxxxx připadá xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a právních xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x X. dne 12.8.1982, xxxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 95/1983 Xx., xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxx federace. Ta xx aplikační přednost xxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx procesního, xxxxxxxxxx x českém xxxxx, xxx xxxxx xx. 351 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx i xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Uvedená xxxxxxx xxxx ve své xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx II, xx. 18-52) upravuje xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx (cl. 19-23) a x xxxxxxxxx xxxx (xx. 24-35) x xxxxxx xxxxxxxxxx práva u xxxxxxxxxxx věcí xx xxxxxx xxxxx právních xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x náhrady škody (xx. 36-38). xxxxxxxxx xxxx (čl. 39-48) x xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxx (xx. 49-52); xxxxxx pravomoci xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx věc xxxx neupravuje.

20. Je xxxxx nutné xxxxxxx, xxx xx posuzovaný xxxxxx dopadá úprava xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxx aplikační xxxxxxxx před právem xxxxxxxxx xxxxx (srov. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 25.6.2014, xx. zn. 30 Xx 25/2014). Xx x xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva soukromého, x posuzovaném xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX (xxxx. xxxxxxxxx §123 zákona x. 91/2012 Xx.. x xxxxxxxxxxxx právu xxxxxxxxx).

21. Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1215/2012 xx dne 12.12.2012 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx Xxxxxx X bis), xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx unie L351/1 xxx 20.12.2012, je xxxxx xx. 66 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx dne 10.1.2015 x xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx zahájení xxxxxx xxx 27.12.2012 xxxxx připadá xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 44/2001 xx xxx 22.12.2000 x příslušnosti x uznávání x xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "nařízení Brusel X"), xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx X 12/1 xxx 16.1.2001.

22. Xxxxx xx. 24 xxxxxxxx Xxxxxx X xxxxx, xx xxxx-xx soud xxxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxx xxxxx. Xx neplatí, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx proto, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx je-li jiný xxxx xxxxx xx. 22 xxxxxxx xxxxxxxxx.

23. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx žalovaného, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx. 24 xxxxxxxx Xxxxxx X, xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, že xx žalovaný xxxxxx xxxx daným xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx příslušnosti, a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 23 (xxx rozsudek Xxxxxxxx xxxxx XX xx xxx 24.6.1981 xx xxxx X-150/80 Xxxxxxxxx Schuh GmbH xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxx 9-11; xxxx. xxxx XXXXX, P. Xx: XXXXXX, X., XXXXX, X. a xxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx XX. Komentář. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2009, x. 2965). Xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx svoji xxxxx práva, učiněnou xx xxxxxxx čl. 23 nařízeni, xxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx mohou x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx postupem dle xx. 24 xxxxxxxx. X takovém případě xx potom xxxxxx, xxx předchozí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx (xxxx. MAGNUS, X., MANKOWSKI, P. Xxxxxxxx I Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx International Xxx. Xxxxxx Revised Xxxxxxx. Xxxxxx: Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx, 2012, x. 524).

24. Xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení xxxxx čl. 24 xxxxxxxx Xxxxxx I xxx fakticky představuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soudu, jemuž xxx spor předložen, x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx. rozsudek Soudního xxxxx XX xx xxx 11.9.2014 ve xxxx X-112/13 X xxxxx X x xxxxxx, xxx 53). Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx žalovaný námitku xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx EU ze xxx 20.5.2010 xx xxxx X-111/09 Xxxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovna, a. x., Xxxxxx Insurance Xxxxx proti Xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxx 21-22). Xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx námitka xxxxxxxxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxx vnitrostátního xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx adresovanou xxxxx, xxxxx věc xxxx xxxxxxxxxx (viz např. xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora XX xx xxx 24.6.1981 xx xxxx X-150/80 Elefanten Xxxxx XxxX proti Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxx 16; xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora XX xx xxx 27.2.2014 ve xxxx X-x/13 Xxxxxxx xxxxxxx - lunettes XXX, Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx XX x dalším, xxx 36). X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx příslušnost xxxxx xxxxx čl. 24 xxxxxxxx Xxxxxx X xxxx být založena xxx, že se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, aniž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze dne 23.9.2008, sp. xx. 29 Xx 336/2007, xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx č. 14/2009, xxxx. xxxx. xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 15.9.2015, xx. zn. 30 Xxx 4971/2014, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 16.12.2015, xx. xx. 30 Xxx 1362/2015).

25. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx nemohl xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 28.2.2014, x. j. 16 X 263/2013-26, xxxxxx xxxxxxx i žalovanému, xxx ve lhůtě xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx x x doložení xxxx xxxxxxxxx důkazů. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 17.3.2014, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx svoji xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Dne 18.4.2014 žalovaný xxxxxx xxxxx doplnění xxxxx xxxxxxxxx, xx kterém xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx věci xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx x xxxxxxxxxx daného xxxxx však xxxxxxxx x žádném z xxxxxx vyjádření nerozporoval. Xxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx 27.5.2014 xxxxx, xx žalovaný x xxxxxxxxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx: "Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx x xxx, xxx se xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x ČR."

26. Xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx se x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x tímto xxxxxxxxxx vznesl xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pak x xxxxxxxx souhlas x příslušností xxxxx xx xxxxxx xx. 24 nařízení Xxxxxx X, xxxxx xx xxxxxxxx před xxxxx xxxxxxxxx pravidly xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx soudu xx xxxxxx xx. 23 xxxxxxxx Xxxxxx I.

27. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudem xx xxxxxxxx k xxxx uvedenému nesprávné. Xxxxxxxx xxxx tudíž, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (§243x xxxx. 1 xxxx xxxxx x. x. x.), xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx výroku x xxxxxxxxx xxxxxx [§242 odst. 2 xxxx. x) o. x. x.]. Xxxxxxx xxxxxx, pro které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx stupně, Xxxxxxxx soud xxxxxx x toto xxxxxxxxxx x xxx vrátil xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx x povaze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušnosti xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx. 24 xxxxxxxx Xxxxxx X, xxxxx xx v xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx přednostně xxxx ostatními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.