Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx trest (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) a že xx xx ni xxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx, nedovoluje xxxxx, aby x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xx xxxxxxxx rovině) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xx vedeno trestní xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx: §104, §395, §405, §406, §416 zák. x. 182/2006 Sb.


NEJVYŠŠÍ XXXX

XXXXX XXXXXXXXX

X X X X S X X Í

Nejvyšší xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx XXXx. Xxxxx Gemmela x xxxxxx JUDr. Xxxxxx Xxxxxxx x XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx dlužnice Xxxxxx Xxxxx, narozené 6. xxxxxxxx 1972, xxxxx x Lošticích, Xxxxxxx 748/12, xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx pod xx. zn. XXXX 34 XXX 4633/2011, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx 16. xxxxx 1949, xxxxx v Xxxx Xxxxx, Xxxxxx 20, xxxxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, advokátkou, xx xxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx 797/3, XXX 779 00, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xx xxx 30. xxxxx 2015, č. x. XXXX 34 XXX 4633/2011, 3 XXXX 1110/2014-B-51, takto:

Usnesení Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xx xxx 30. xxxxx 2015, x. x. KSOS 34 XXX 4633/2011, 3 XXXX 1110/2014-X-51, xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxx řízení.

O x x x x x x x x x :

Xxxxxx xxxx v Xxxxxxxx x xxxxxxxx věřitele (Xxxx Xxxxxxxx – xxxx xxx xxx „xxxxxxx X“) xxxxxxxxx xx xxx 30. xxxxx 2015, x. x. XXXX 34 XXX 4633/2011, 3 XXXX 1110/2014-X-51, potvrdil xxxxxxxx ze xxx 11. xxxxx 2014, x. j. XXXX 34 XXX 4633/2011-B-34, xxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxxxxx xxxx“) xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx dlužnice xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře.

Přitom šlo x v pořadí xxxxx xxxxxxxxxx soudů xxxxxxx stupňů, když xxxxxxxx xx dne 10. října 2011, x. x. XXXX 34 INS 4633/2011-X-7, xxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx její xxxxxxx xxxxxxxxx konkurs, xxxxxx Xxxxxx xxxx x Xxxxxxxx usnesením xx dne 30. xxxxxxxxx 2011, x. x. XXXX 34 XXX 4633/2011, 3 XXXX 699/2011-B-14, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx – xxxxxx ustanovení § 395 xxxx. 1 x 2, § 404 x § 405 xxxxxx x. 182/2006 Sb., o xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxx od 1. xxxxx 2014, x xxxxxxxxx xx skutkového xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx – přitakal xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x tom, že xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X poukazem na xxxxxxxx Nejvyššího soudu xx dne 28. xxxxxxxx 2011, xxx. xx. 29 XXXX 14/2009 a xx xxx 28. xxxxxx 2012, xxx. xx. 29 XXXX 32/2011, xxxxxxxxxx xxx čísly 14/2012 x 112/2012 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx (xxxx xxx „X 14/2012“ x „R 112/2012“), xxxxxxx, že dlužnice xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx věřiteli K (xx výši 246.500,- Xx) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx COFIDIS x. r. o. (xx xxxx 43.519,07 Xx), nicméně (následně xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx označených xxxxxxxx xxxxxx; lze xxx „xxxxxx tomu, xx nesprávné a xxxxxxx údaje xxxxxxxx xx jejích věřitelů xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx“. Skutečnost, xx xxxxxxxx byla Xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxxx pro trestný xxx úvěrového xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx § 250x xxxx. 1 x 3 xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxxxx zákona, pak x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx podání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2013, x xxx, xx xxxxx čl. XX. xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2013 xx xx prominul xxxxx odnětí xxxxxxx x účinkem, xx xxxx 1. xxxxx 2013 xx na xx xxxxx, jako xx xxxxxx odsouzena“.

V xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx „xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž xxx xx zprávy xxxxxxxxxxx správkyně (xx xxx 1. xxxxxxxx 2013) xxxxxxxxxxx takové xxxxxxxxxxx, jež by xxxxxxxxxxxxx snahu dlužnice xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx věřiteli x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx majetku xxxxxxxx) x zájmu xxxxxxxx, xxxx xxx očekávat, xx xxxxxxx plnění, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx činit xxxxxxxxx 30 % jejich xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx X, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nerovnosti xxxxxxxx; existence xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, x. x. x trestním xxxxxx) xxxx xxxxxxxxx schválení xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxx, že x xxxxxxxxx oddlužení nerozhodl xxxxxxxxxx po skončení xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx projednány xxxxxxx xxxxxxxx X, „nepředstavuje xxxx xxxxxx, xxx xx měla xx xxxxxxxx nesprávné xxxxxxxxxx xx xxxx“.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxx X xxxxxxxx, xxxxx má za xxxxxxxxx xxxxx ustanovení § 237 zákona x. 99/1963 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „o. x. x.“), maje xx xx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx „XX ČR sen. xx. 29 XXXX 14/2011“, fakticky x xxxx ale xxxxxxxxx“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx podáním xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záměr, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dlužnice, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx soud xxx na xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x 14. xxxxxx 2011 (xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx), a xxxxxxxxxx, xx „k xxxxxxx xxxxxxxxxx došlo x xxxxxxxx průtahů x xxxxxx“ xxxx insolvenčním xxxxxx (xxx amnestie xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x. ledna 2013).

Xxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx „obě xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxx.

X xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx dovolací xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx ve xxxxx xxxxxxx od 1. ledna 2014 (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30. xxxxx 2014, xxx. xx. 29 XXXX 45/2014, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 80/2014 Xxxxxx soudních rozhodnutí x xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxxxx X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx § 237 o. x. ř., x xx x řešení xxxxxx (ne)poctivosti xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Nejvyšším xxxxxx xxxx zbytku nezodpovězené.

Právní xxxxxxxxx věci xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx skutkový xxxx xxxxxxxx, xxxx právní xxxxx, sice xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ji xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx § 395 insolvenčního xxxxxx (xx znění xxxxxxx xx 1. xxxxx 2014) xxxxxxxxxxx xxxx zamítne návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx důvodně předpokládat, x) že xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo b) xx hodnota xxxxxx, xxxxx by xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezajištění xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx 30 % xxxxxx pohledávek, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx 1). Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx výsledky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x plnění povinností x insolvenčním xxxxxx (xxxxxxxx 2).

Xxxxx ustanovení § 404 insolvenčního xxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx schvaluje, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxx po skončení xxxxxxx, při kterém xxxx projednány xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx § 403 odst. 2 x x xxxxxxx, xx xxxxxxxx takové xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx § 405 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx neschválí, xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 1). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx neschválí, xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx dlužníkova xxxxxx xxxxxxxxx (odstavec 2).

Xxxxx xxxxxxxxxx § 406 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx neshledá-li důvody x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx § 405, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Schválením oddlužení xxxx xxxxxx jak xxxxxxx, xxx věřitelé, xxxxxx věřitelů, xxxxx x oddlužením nesouhlasili xxxx x xxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx odvolací xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx schválení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2014. Srov. xx. XX xxxxxx x. 334/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenčního zákona, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x čl. XX zákona č. 294/2013 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 312/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xx ustálena na xxxxxxxx, xxxxx nichž:

1) Xxxxxxxxxx § 395 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x relativně xxxxxxxxx hypotézou, xx xxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovena přímo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sám xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, předem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. X 14/2012).

2) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx (ne)sleduje xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nepoctivý záměr [§ 395 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx zákona] xx xxxxxxx navázáno na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx udály x xxxxxxx časovém rámci, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx třeba xxx xx xxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xx úpadkovou xxxxxxx (xxxx xxxxxxx úpadek) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx obecně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxx. řetězením xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx x utrácením xxxxx x xxxxxxx automatech), xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xx rozhodly xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx-xx taková proměna xxxxxxxxx [o xxxx xx se xxx xxxxxxxxxxx xxxx přesvědčit x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx na xxx, co x xxx xxxxx xxxxxx xx fázích xxxxxxxxxxx x návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x schválení oddlužení, x x xxxxx x době po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx věřitelů xxx § 399 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zdůrazněnou xxxxxxxxxx (x § 399 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xxxxx)], xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a priori x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx lze x událostí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx, xx dlužník xxxxxxx xxxxxxx návrhu xx oddlužení nepoctivý xxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxx situacích xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx, zda xxxxxxxxxx x xxxx rozhodování xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx k xxxxxx vedoucí) správou xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx vyloučeno xxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x poctivému vypořádání xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx může xxx (xx v xxxxxxxxx xxxxxx) x reakcí xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx soud prvního xxxxxx neschválil xxxxxxxxx.

Xxxx. xxxxxx X 112/2012.

3) Xxxxxxx je ve xxxxxx xxxxxxxxxx § 104 xxxx. 1 xxxx. b) x xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x seznamu závazků x pohledávku, xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx. X xxxx, že xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx neoznačil xxxxxxx xxxxxxx podíly x zahraničních společnostech, xxx usuzovat xx xxxxxxxxx xxxxx dlužníka xxx oddlužení. Xxxxxxxxx xxxxxxxx sledovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx § 395 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, trvá xx xxxxx xxxx oddlužení (x po schválení xxxxxxxxx); xx xxxxx xxxx dobu je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (z xxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx nesledoval xxxxxxxxxx xxxxxxx záměr, jakmile xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xx xxx 30. xxxxx 2013, sen. xx. 29 XXXX 45/2010, xxxxxxxxxx pod xxxxxx 86/2013 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).

4) X xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxx (xx úplatu) xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx (x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení) xx, od xxxxx (xxxx osob), xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx (xxx xxx xxx účely xxxxxx a podání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx oddlužení) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx mohla xxxxxxx závěr, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx neuvedení podstatné xxxxx xxxxx xxxxxxx /xxxxxxxxxxx/, xxxxx xxxxxxx). X xxxx viz xxxxxxxx xx xxx 17. června 2015, xxx. zn. 29 XXXX 47/2013, xxxxxxxxxx xxx číslem 24/2016 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x stanovisek.

5) Xxxxx x evidence rejstříku xxxxxx neobsahuje záznamy x zahlazených xxxxxxxxxxx, x xxxxx pro xxxxx xxxxxxx ustanovení § 395 xxxx. 1 xxxx. a) x xxxx. 3 xxxx. x) insolvenčního xxxxxx (ve xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2013) xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odsouzením xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a toto xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, nelze odtud xxx xxxxxxx usuzovat, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx § 416 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx určuje, xx xxxxxxxxxx xxxxx § 414 x 415 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx uložena x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, x dále xxxxxxxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx řečeno, z xxxxxxxxxx § 416 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx xxxxx, xx xxxx, xxx byl xxxxxx xxxxxxxx řešen xxxxxxxxxx, které vyústí (xxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx od placení xxxxxx dluhů, nebrání xxx xxxxxxxx, že xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dlužníku x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx trestný xxx (xxxx. usnesení xx xxx 31. xxxxx 2014, xxx. xx. 29 XXXX 8/2012, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Soudní xxxxxxxxxx x. 4, xxxxxx 2015, xxx xxxxxx 47).

6) Xxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxx od 1. ledna 2014 xxxx [xxxxxxx x. 294/2013 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 312/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů], xxxxxxx xxxxxxxxxx § 395 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxx jiné xxx vypuštěn xxxx § 395 odst. 3 insolvenčního xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx byl příkladmý xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx nepoctivý xxxxx dlužníka, obsažený x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxx xxxxxxxx zpráva k xxxxxxxxxx xxxxxx, XX. xxxxxxxx xxxx, část xxxxx, body 214 x 215), xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx zmíněných xxxxxxxxxx (z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) xxx xxxxxx (xxx důvody usnesení xx xxx 29. xxxxxx 2016, sen. xx. 29 XXXX 98/2015).

Xxx xxxxxxxxx, xxx x poměrech xxxx xxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro (xx)xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx [x xxxxxxxx xxxxxxxxx (ne)poctivého xxxxxx xxxxxxxx], xx xx xxxxxxxx rovině xxxxxxxxx, že:

a) Xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx (vědomě) xxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxx xxxxxxxxx (věřiteli X x společnosti XXXXXXX x. x. x.) v xxxxxxx xxxx 290.019,07 Kč (xxx 40 % x xxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx xx xxxx 745.070,45 Kč), x xx x xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) „doporučila“ xxxxxxx xxxx xxxxxxxx X xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxx x tyto xxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Okresní xxxx x Šumperku xxxxxxxxx xx xxx 11. xxxxx 2013, x. x. 3 T 31/2012-241, rozhodl, xx xxxxxxxx (Xxxxxx Tichá), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx ze xxx 8. xxxxx 2012, x. j. 3 X 31/2012-230, xxx xxxxxxx čin xxxxxxxxx xxxxxxx podle § 250x xxxx. 1 x 3 xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxxxx zákona, x xxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx x trvání 1 roku, jehož xxxxx xxx podmíněně xxxxxxx xx zkušební xxxx x xxxxxx 3 xxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 1. ledna 2013. Xxxxx xx. XX xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx prezidenta x xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxxxx, že xx xxxx 1. xxxxx 2013 na xx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx především xx xxxxx xx soudem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxx trestný xxx xxxxxxxxx xxxxxx vskutku xxxx xxxxxxxxx, x xxx xxx (xxx xxxxxxx) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx podáním návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx [§ 395 odst. 1 písm. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx]; xx xxxxx tím xxxx, xxxxx-xx se xx xxxxxxxx, xxx byl xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx odsouzena (xxx x dané věci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx v prvním xxxxxx, x xxx, xx dlužnice xx xxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxx xxxxxxx xxxxx však neznamená, xx xx xxxx xxx rozhodování x (xx)xxxxxxxxx oddlužení nepřihlédl x xxxxxxx, kterého xx dlužnice xxxxxxxxx x xxxxxx před xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx (do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxx návrhu) a xxxxx mělo xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx) x že se xx xx hledí, xxxx by nebyla xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx nezohlednil (xx xxxxxxxx xxxxxx) chování xxxxxxxx, xxx které xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx stíhání, xxx xxxxxxxx rozhodnutím, xxxxxx byla xxxxxx xxxxxx ze spáchání xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (x soudu xxxxxxxxxx), xxx z hlediska (xx)xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx vyhodnotil [xxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx) xxxx dvěma věřitelům, xxxxx ale xxxxxxxx (xxxx, co xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxx] též xxxxxxxxx xxxxxxx xx skutkových xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xx xxx 8. xxxxx 2012 – xxx x. l. X-24), xxxxx i xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx byla (xxxxx) xxxxxxx xxxxxxx (xxx výrok označeného xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx výroku x xxxxxx xxx trestního xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xx xxx 30. xxxx 2011, xx. zn. 3 X 162/2011). Xxxxxx následně xxxxx xxxx (x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx nepochybně xxxxx x xxxxxxx dlužnice xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx zavinění a xxxxxxxx xxxxxx) přijmout xxxxx x (ne)poctivosti xxxxxx žalované xxx xxxxxxxxx. Xxxxxx případnou „xxxxxxx“ dlužnice (xx xxxxxx závěrů X 112/2012) xxx měl xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (a xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxx „xxx“ xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx).

Xx xxxxxx xxxxx, akcentoval-li xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx skutečnost, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oddlužení (plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xx úhradu svých xxxxxxxxxx více xxx xxx řešení úpadku xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx (xx)xxxxxxxxxx záměru xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx § 414 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx oddlužení) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jednak xxxx sloužit xxx x „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xx jednání xxxxxxxx xxxxxxxx posuzovat.

Jelikož xxxxxxxx xxxx (xxx xx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx napadeného xxxxxxxx) shora xxxxxxxx xxxxxxxx otázku (xx)xxxxxxxxxx xxxxxx dlužnice xxxxxxxxxxx, xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx nesprávné. Xxxxxxxx xxxx proto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x věc xxxxxx xxxxx vrátil x dalšímu xxxxxx (§ 243x xxxx. 1 x 2 x. s. x.).

Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (§ 243x odst. 1 x. x. ř.).

Toto xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; dlužnici, xxxxxxxx X, insolvenčnímu správci, xxxxxxxxxxxx výboru (xxxxxxxx xxxxxxxx) x státnímu xxxxxxxxxxxxxx, které (případně) xxxxxxxxx do insolvenčního xxxxxx, se xxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx přípustný xxxxxxx xxxxxxxxxx.


X Xxxx 30. xxxxxxxxx 2016

XXXx. Petr X x m x e l

předseda xxxxxx