Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx amnestie xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prominut xxxxx (xxxxxxx pravomocným xxxxxxxxxx xxxxx) x že xx xx ni xxxxx, jako by xxxxxx odsouzena, xxxxxxxxxx xxxxx, xxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xx skutkové rovině) xxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxx bylo xxxxx xx vedeno xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxx vinnou ze xxxxxxxx konkrétního xxxxxx.

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx: §104, §395, §405, §406, §416 xxx. x. 182/2006 Xx.


XXXXXXXX XXXX

XXXXX XXXXXXXXX

X S X X X X X X

Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x předsedy XXXx. Xxxxx Gemmela x xxxxxx XXXx. Zdeňka Xxxxxxx x XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx věci xxxxxxxx Xxxxxx Tiché, xxxxxxxx 6. xxxxxxxx 1972, xxxxx x Lošticích, Xxxxxxx 748/12, xxxxxx x Xxxxxxxxx soudu x Ostravě xxx xx. xx. XXXX 34 XXX 4633/2011, x způsobu řešení xxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxx Jána Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx 16. ledna 1949, bytem v Xxxx Xxxxx, Řimice 20, xxxxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxx v Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx 797/3, XXX 779 00, xxxxx xxxxxxxx Vrchního xxxxx x Xxxxxxxx xx xxx 30. xxxxx 2015, č. x. XXXX 34 XXX 4633/2011, 3 XXXX 1110/2014-B-51, xxxxx:

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx xx xxx 30. xxxxx 2015, x. j. XXXX 34 XXX 4633/2011, 3 VSOL 1110/2014-X-51, xx xxxxxxx a xxx se xxxxx xxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxx.

X x x x o x x ě x x :

Vrchní xxxx v Xxxxxxxx x xxxxxxxx věřitele (Xxxx Xxxxxxxx – xxxx xxx jen „xxxxxxx X“) xxxxxxxxx xx dne 30. xxxxx 2015, č. x. XXXX 34 XXX 4633/2011, 3 XXXX 1110/2014-X-51, potvrdil xxxxxxxx xx dne 11. xxxxx 2014, x. x. XXXX 34 XXX 4633/2011-X-34, xxxx Xxxxxxx soud x Xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx soud“) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx kalendáře.

Přitom šlo x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, když xxxxxxxx xx dne 10. října 2011, x. j. XXXX 34 XXX 4633/2011-X-7, xxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxxx oddlužení xxxxxxxx x xx její xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Vrchní xxxx x Xxxxxxxx usnesením xx xxx 30. xxxxxxxxx 2011, č. x. KSOS 34 XXX 4633/2011, 3 XXXX 699/2011-X-14, jako xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx – xxxxxx ustanovení § 395 odst. 1 x 2, § 404 a § 405 xxxxxx x. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxx od 1. xxxxx 2014, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxxxxx návrhem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepoctivý xxxxx.

X xxxxxxxx na xxxxxxxx Nejvyššího soudu xx dne 28. xxxxxxxx 2011, xxx. xx. 29 NSČR 14/2009 x xx xxx 28. března 2012, xxx. xx. 29 NSČR 32/2011, xxxxxxxxxx xxx čísly 14/2012 x 112/2012 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x stanovisek (dále xxx „X 14/2012“ x „X 112/2012“), xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx věřiteli X (xx výši 246.500,- Xx) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx COFIDIS x. x. x. (xx xxxx 43.519,07 Xx), xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx) pohledávky xxxxxxxxxx xxxxxxxx uznala; lze xxx „xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx údaje xxxxxxxx xx jejích xxxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx“. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení § 250x odst. 1 x 3 zákona x. 140/1961 Sb., xxxxxxxxx zákona, xxx x závěru x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx podání xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2013, x tím, že xxxxx čl. XX. xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 1. ledna 2013 xx xx xxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx x účinkem, že xxxx 1. ledna 2013 xx na xx hledí, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx“.

X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zdůraznil, xx „xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uznala, přičemž xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxx 1. prosince 2013) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vypořádat xx svými věřiteli x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxxxxxxx přístupem“. Xxxxxx xxxxxx oddlužením xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (x x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxx dlužnice) x xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx očekávat, xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx činit minimálně 30 % xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx opodstatněnou xxx xxxxxxx xxxxxxxx K, xxxxx níž xxxxxx xxxxxx dlužnice oddlužením xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx náhradu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (a xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, x. s. x xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx spočívající x xxx, xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx nerozhodl xxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx námitky xxxxxxxx X, „xxxxxxxxxxxxx xxxx řízení, jež xx měla xx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xx věci“.

Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx X xxxxxxxx, xxxxx má xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx § 237 xxxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „x. x. x.“), maje xx xx, že xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx „XX ČR xxx. xx. 29 XXXX 14/2011“, xxxxxxxx s xxxx ale xxxxxxxxx“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx závěrem xxxxxxxxxx soudu, podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx oddlužení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x opětovně popisuje xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx namítá, xx xxxxxxxx soud xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x 14. xxxxxx 2011 (xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxxxxxx, xx „x vadnému xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx“ před insolvenčním xxxxxx (xxx amnestie xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x. xxxxx 2013).

Xxxxx požaduje, aby Xxxxxxxx xxxx „xxx xxxxxxxx xxxxxxxx“ zrušil.

S xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx napadeného xxxxxxxx xx pro dovolací xxxxxx xxxxxxxx občanský xxxxxx xxx xx xxxxx účinném xx 1. ledna 2014 (xxxx. usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 30. dubna 2014, xxx. xx. 29 XXXX 45/2014, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 80/2014 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovisek).

Dovolání xxxxxxxx X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx § 237 x. x. x., x xx x xxxxxx xxxxxx (xx)xxxxxxxxxx záměru xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx x daných xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudem xxxx zbytku xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx nesprávné, xxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxx xxxxx právní xxxxx, xxx xx xxxxxxxx skutkový xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx stav xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx § 395 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx znění xxxxxxx xx 1. xxxxx 2014) insolvenční xxxx xxxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se zřetelem xx xxxx xxxxxxxxxx xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, x) že xxx xx xxxxxxxx nepoctivý xxxxx, nebo x) xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx obdrželi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx 30 % xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx 1). Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx povolení xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx lehkomyslný nebo xxxxxxx přístup xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx (xxxxxxxx 2).

Xxxxx xxxxxxxxxx § 404 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx § 403 xxxx. 2 x x případě, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, neprodleně xx uplynutí xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx § 405 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx insolvenční xxxx oddlužení xxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx skutečnosti, xxxxx xx jinak odůvodňovaly xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx (odstavec 1). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx neschválí, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (odstavec 2).

Xxxxx xxxxxxxxxx § 406 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxx rozhodnutí xxxxx § 405, xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxx. Schválením xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxx věřitelů, xxxxx x xxxxxxxxxx nesouhlasili xxxx o xxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx soud v xxxx řadě předesílá, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx insolvenčního xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2014. Xxxx. xx. XX zákona x. 334/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenčního zákona, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x čl. XX xxxxxx č. 294/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 312/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx správcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Dále Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx judikatura xx xxxxxxxx na xxxxxxxx, podle nichž:

1) Xxxxxxxxxx § 395 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx x relativně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx x právním xxxxxx, xxxxxxx hypotéza xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx tak xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx uvážení v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sám hypotézu xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, předem xxxxxxxxxxx xxxxxx okolností (xxxx. X 14/2012).

2) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx (ne)sleduje xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nepoctivý xxxxx [§ 395 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx] je xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx skutečností, které xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxxxx řízení. Přitom xx xxxxx xxxxx xxx na paměti, xx o xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx typově xxxxxx x osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx hrozící úpadek) xxxxxxxxx do xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, marnotratným xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx přístupem xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx), xxx v xxxxxx xxxx xxxxxx (zpravidla xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x své ekonomické xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx-xx xxxxxx proměna xxxxxxxxx [x xxxx xx xx měl xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx, xx x xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x návrhu xx xxxxxxxx oddlužení x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x k čemuž x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx slouží xxxxxx xxxxxxxx xxx § 399 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x § 399 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) dlužníkovy účasti x odpovědí xx xxxxxx přítomných xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx soudu)], xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx oddlužení. Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx lze x událostí předcházejících xxxxxxxx insolvenčního řízení xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx být x některých xxxxxxxxx xxxxxxx, podstatné xxxx xx, xxx xxxxxxxxxx x době rozhodování xxxxxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx a napravit xxxx vyvolaný předchozí xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx k xxxxxx vedoucí) správou xxxxx xxxxxxx. Přitom xxxx vyloučeno xxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx směřující x xxxxxxxxx vypořádání xx s věřiteli xxxxxxxxx xxxxxxxx soud x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx být (xx x odvolacím xxxxxx) i xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx prvního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx. xxxxxx X 112/2012.

3) Xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx § 104 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx povinen xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) zpochybňuje. X xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zamlčel své xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tvořený xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx záměr dlužníka xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx sledovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx § 395 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx (x po xxxxxxxxx xxxxxxxxx); xx celou xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xxx oddlužení povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxxx (x xxxxxx xxxxxxxxxx) na xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx podává, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx záměr, xxxxxxx xxxxxx x insolvenčním xxxxxx najevo (usnesení xx dne 30. xxxxx 2013, sen. xx. 29 XXXX 45/2010, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 86/2013 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx).

4) X tom, xx xx dlužník xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx (xx úplatu) xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rady x xxxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx (a xxxxxx x insolvenčním řízení) xx, xx xxxxx (xxxx xxxx), která xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xxxx (xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx) nezastupovala, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx by xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx splnil xxxxxxx x insolvenčním řízení xxxxxxx (xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx co xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx svého xxxxxxx /xxxxxxxxxxx/, xxxxx xxxxxxx). X xxxx xxx xxxxxxxx xx dne 17. xxxxxx 2015, xxx. zn. 29 XXXX 47/2013, xxxxxxxxxx xxx číslem 24/2016 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x stanovisek.

5) Xxxxx x evidence rejstříku xxxxxx neobsahuje xxxxxxx x xxxxxxxxxxx odsouzeních, x xxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx § 395 xxxx. 1 xxxx. x) x odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2013) xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odsouzením xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx hospodářské xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, nelze odtud xxx dalšího xxxxxxxx, xx xxxxxxx sleduje xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxx podpořit xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx § 416 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx, xxx určuje, xx xxxxxxxxxx podle § 414 a 415 xx nedotýká xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx sankce, xxxxx xxxx dlužníku xxxxxxx x trestním řízení xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, x dále xxxxxxxxxx na náhradu xxxxx způsobené xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx § 416 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx, xxx xxx xxxxxx dlužníka xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx (xxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx od placení xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx okolnost, xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx uložené xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx (srov. xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxx 2014, sen. xx. 29 XXXX 8/2012, uveřejněné x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x. 4, xxxxxx 2015, xxx xxxxxx 47).

6) Xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xx 1. ledna 2014 xxxx [xxxxxxx x. 294/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 312/2006 Sb., o xxxxxxxxxxxxx správcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů], xxxxxxx xxxxxxxxxx § 395 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxx jiné xxx xxxxxxxx xxxx § 395 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxx xxx poznatků xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, obsažený x xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx – xxx xxxxxxxx zpráva x xxxxxxxxxx xxxxxx, II. xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, body 214 x 215), na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx shora zmíněných xxxxxxxxxx (x hlediska xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx, že dlužník xxxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxxxxx nepoctivý xxxxx) xxx nemění (xxx xxxxxx xxxxxxxx xx dne 29. xxxxxx 2016, sen. xx. 29 XXXX 98/2015).

Xxx xxxxxxxxx, zda x xxxxxxxx dané xxxx xxxx naplněny xxxxxxxxxxx xxx (ne)schválení xxxxxxxxx dlužnice [z xxxxxxxx existence (ne)poctivého xxxxxx xxxxxxxx], xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx:

x) Dlužnice x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx (vědomě) xxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxx věřitelům (xxxxxxxx X a xxxxxxxxxxx XXXXXXX x. x. x.) x celkové xxxx 290.019,07 Kč (xxx 40 % x úhrnem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši 745.070,45 Xx), x xx x xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) „xxxxxxxxxx“ závazek xxxx věřiteli X xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ale x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Okresní xxxx x Xxxxxxxx usnesením xx xxx 11. xxxxx 2013, č. x. 3 T 31/2012-241, xxxxxxx, xx xxxxxxxx (Simona Tichá), xxxxxxxxx xxxxxxxx příkazem Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx ze xxx 8. xxxxx 2012, x. x. 3 X 31/2012-230, pro xxxxxxx čin úvěrového xxxxxxx xxxxx § 250x xxxx. 1 x 3 xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxxxx zákona, k xxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 roku, xxxxx xxxxx xxx podmíněně xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx 3 xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2013. Xxxxx čl. XX xxxx. 1 písm. x) rozhodnutí xxxxxxxxxx x této amnestii xx jí xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody x účinkem, xx xx dnem 1. xxxxx 2013 xx xx xxxxx, jako xx nebyla xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx především xx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxxxxx čin xxxxxxxxx xxxxxx vskutku xxxx xxxxxxxxx, z xxx lze (bez xxxxxxx) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx [§ 395 odst. 1 xxxx. a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx]; to xxxxx xxx xxxx, xxxxx-xx xx xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx odsouzena (viz x xxxx věci xxxxxxxxxx prezidenta republiky x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx neznamená, xx by xxxx xxx xxxxxxxxxxx o (xx)xxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřihlédl x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx před xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx (do rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxx xxxxxx) x xxxxx xxxx dopad xx majetkové xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xx dlužnici xxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (uložený xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) x xx se xx xx hledí, xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx, nedovoluje xxxxx, xxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx proti xx xxxxxx xxxxxxx stíhání, xxx skončilo xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx uznána xxxxxx xx spáchání xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (x soudu odvolacího), xxx z xxxxxxxx (xx)xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx oddlužení xxxxxxxxxx [xxxxx xxxxxxxxxxx, že x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxx závazky (x xxxxxxx shora xxxxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx (xxxx, co je xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx přihlásili) xxxxxx] xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xx dne 8. xxxxx 2012 – xxx č. x. X-24), jakož x xxxxx xxxxxxx dlužnice, xxx xxxxx xxxx (xxxxx) xxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příkazu x xxxxxxx výroku o xxxxxx xxx trestního xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxxx xx xxx 30. xxxx 2011, xx. zn. 3 X 162/2011). Xxxxxx xxxxxxxx totiž xxxx (x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx skutečnostem, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x chování dlužnice xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx xxxxx o (ne)poctivosti xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxx (xx xxxxxx závěrů X 112/2012) tak xxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx jejího xxxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxx „xxx“ xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxxxxx).

Xx xxxxxx xxxxx, akcentoval-li xxxxxxxx xxxx x tomto xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) obdrží xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx řešení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx (xx)xxxxxxxxxx záměru dlužnice xxx xxxxxxxxx (a x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení § 414 insolvenčního zákona xx xxxxxxx schváleného xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx jednak xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx sloužit xxx x „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx, x jejichž xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx soud (jak xx zjevné z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx napadeného xxxxxxxx) shora popsaným xxxxxxxx otázku (xx)xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx neúplné x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§ 243e xxxx. 1 x 2 x. s. ř.).

Právní xxxxx Nejvyššího soudu xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (§ 243x odst. 1 x. x. x.).

Xxxx xxxxxxxx se považuje xx doručené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; dlužnici, xxxxxxxx X, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx (zástupci xxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx však xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx tomuto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.


X Brně 30. xxxxxxxxx 2016

JUDr. Petr X x x x x x

xxxxxxxx xxxxxx