Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní věta

Skutečnost, xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) a xx xx na xx xxxxx, xxxx xx xxxxxx odsouzena, xxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx dlužnice, xxx xxxxx bylo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx skutku.

Vztah x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx: §104, §395, §405, §406, §416 zák. č. 182/2006 Xx.


XXXXXXXX XXXX

XXXXX XXXXXXXXX

X S X X S E X X

Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx XXXx. Xxxxx Xxxxxxx a xxxxxx JUDr. Zdeňka Xxxxxxx x JUDr. Xxxxxx Xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx dlužnice Xxxxxx Xxxxx, narozené 6. prosince 1972, xxxxx x Lošticích, Xxxxxxx 748/12, vedené x Xxxxxxxxx xxxxx x Ostravě xxx xx. xx. XXXX 34 XXX 4633/2011, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x dovolání xxxxxxxx Jána Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx 16. ledna 1949, xxxxx x Xxxx Xxxxx, Xxxxxx 20, xxxxxxxxxxxx Mgr. Xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx 797/3, XXX 779 00, xxxxx xxxxxxxx Vrchního xxxxx v Olomouci xx xxx 30. xxxxx 2015, x. x. XXXX 34 XXX 4633/2011, 3 XXXX 1110/2014-X-51, xxxxx:

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xx xxx 30. xxxxx 2015, x. x. KSOS 34 XXX 4633/2011, 3 XXXX 1110/2014-X-51, xx zrušuje a xxx xx xxxxx xxxxxx soudu x xxxxxxx řízení.

O d x x x x n x x í :

Xxxxxx xxxx x Xxxxxxxx x odvolání xxxxxxxx (Xxxx Xxxxxxxx – xxxx též jen „xxxxxxx X“) xxxxxxxxx xx dne 30. xxxxx 2015, č. x. XXXX 34 XXX 4633/2011, 3 XXXX 1110/2014-X-51, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 11. dubna 2014, x. j. KSOS 34 INS 4633/2011-X-34, xxxx Krajský xxxx x Xxxxxxx (xxxx xxx „insolvenční xxxx“) xxxx xxxx schválil xxxxxxxxx xxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx šlo x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx ze xxx 10. xxxxx 2011, x. x. XXXX 34 XXX 4633/2011-X-7, xxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxxx oddlužení dlužnice x na její xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Vrchní xxxx x Olomouci xxxxxxxxx xx xxx 30. xxxxxxxxx 2011, x. x. XXXX 34 XXX 4633/2011, 3 XXXX 699/2011-X-14, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx soud – xxxxxx xxxxxxxxxx § 395 odst. 1 x 2, § 404 a § 405 zákona x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), ve xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2014, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx insolvenčním xxxxxx – xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxxxxx návrhem xx xxxxxxxxx nesledovala nepoctivý xxxxx.

X xxxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 28. xxxxxxxx 2011, xxx. xx. 29 NSČR 14/2009 a xx xxx 28. xxxxxx 2012, sen. zn. 29 XXXX 32/2011, xxxxxxxxxx pod čísly 14/2012 a 112/2012 Xxxxxx soudních rozhodnutí x xxxxxxxxxx (dále xxx „X 14/2012“ x „X 112/2012“), xxxxxxx, xx dlužnice xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx věřiteli X (xx xxxx 246.500,- Xx) a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx XXXXXXX x. x. x. (xx výši 43.519,07 Xx), xxxxxxx (následně xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxx xxx „xxxxxx tomu, xx nesprávné x xxxxxxx xxxxx týkající xx jejích věřitelů xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx“. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxxx podvodu xxxxx xxxxxxxxxx § 250x xxxx. 1 x 3 xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxxxx zákona, xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx dlužnice xxx podání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxx x s xxxxxxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxx byla xxxxxxx amnestie xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 1. xxxxx 2013, x xxx, že xxxxx čl. XX. xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2013 xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x účinkem, xx xxxx 1. xxxxx 2013 se xx xx hledí, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx“.

X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zdůraznil, že „xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ze xxx 1. xxxxxxxx 2013) xxxxxxxxxxx takové xxxxxxxxxxx, xxx by xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vypořádat xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx vyvolala xxxx xxxxxxxxxxxxx přístupem“. Xxxxxx xxxxxx oddlužením xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (x x ohledem xx xxxxxxxxx majetku xxxxxxxx) x zájmu xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx, xx hodnota xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx minimálně 30 % xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx X, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx oddlužením xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; existence xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úmyslným xxxxxxxx činem (a xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, x. x. x xxxxxxxx řízení) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx projednány xxxxxxx xxxxxxxx K, „xxxxxxxxxxxxx xxxx řízení, xxx xx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx“.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxx X dovolání, xxxxx má xx xxxxxxxxx podle ustanovení § 237 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „o. x. x.“), xxxx xx xx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx závěry usnesení „XX ČR xxx. xx. 29 XXXX 14/2011“, xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx oddlužení xxxxxxxxxxx nepoctivý záměr, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx. Dále xxxxxx, xx odvolací xxxx xxx na xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x 14. xxxxxx 2011 (xxx xxxxxx vznesl xxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxxxxxx, xx „k vadnému xxxxxxxxxx došlo x xxxxxxxx průtahů x xxxxxx“ xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx x. xxxxx 2013).

Xxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx „xxx xxxxxxxx usnesení“ zrušil.

S xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx napadeného xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řád ve xxxxx xxxxxxx od 1. xxxxx 2014 (xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx ze xxx 30. xxxxx 2014, xxx. xx. 29 XXXX 45/2014, xxxxxxxxxx xxx číslem 80/2014 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx věřitele X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení § 237 x. x. ř., x xx k řešení xxxxxx (ne)poctivosti xxxxxx xxxxxxxx xxx oddlužení, xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx věci xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx posoudil xxx podle xxxxxx xxxxx, jež xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx vyložil, xxxxxxxx ji xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx § 395 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2014) xxxxxxxxxxx xxxx zamítne návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx zřetelem xx xxxx okolnostem xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, x) že xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo x) xx xxxxxxx plnění, xxxxx xx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx 30 % xxxxxx xxxxxxxxxx, ledaže xxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx souhlasí (xxxxxxxx 1). Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx návrh xx povolení xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx přístup xxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení (xxxxxxxx 2).

Xxxxx xxxxxxxxxx § 404 insolvenčního xxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx § 403 xxxx. 2 x x xxxxxxx, xx věřitelé takové xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx x jejich xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx § 405 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx skutečnosti, které xx jinak xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 1). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 2).

Xxxxx xxxxxxxxxx § 406 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx neshledá-li xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxx § 405, xxxxxxxxxxx xxxx oddlužení xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, tak xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx o xxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx v xxxx řadě xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx soud xxxxxxx posuzoval otázku, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro schválení xxxxxxxxx, xxxxx insolvenčního xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2014. Xxxx. xx. II xxxxxx x. 334/2012 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenčního xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx. XX xxxxxx č. 294/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 312/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, podle nichž:

1) Xxxxxxxxxx § 395 xxxx. 1 xxxx. x) insolvenčního xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx s relativně xxxxxxxxx hypotézou, to xxxx k xxxxxxx xxxxxx, jejichž hypotéza xxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx podle xxxxx uvážení v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (srov. X 14/2012).

2) Posouzení, xxx xxxxxxx (xx)xxxxxxx xxxxxxx návrhu na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx [§ 395 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx zákona] xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx v xxxxxxx časovém xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx ovšem xxxxx xxx xx xxxxxx, xx x způsob xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx žádají x osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx lehkomyslným, marnotratným xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxx majetkovým záležitostem (xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x konče xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x hracích automatech), xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx úzce xxxxxxxxx xxxxx zahájení insolvenčního xxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx [x xxxx xx se měl xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx xx xxxxx xx xxx, xx x xxx xxxxx najevo xx fázích rozhodování x návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x schválení oddlužení, x k čemuž x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx slouží xxxxxx xxxxxxxx xxx § 399 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x § 399 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx) dlužníkovy účasti x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx věřitelů (x insolvenčního xxxxx)], xxxx důvod vylučovat xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx hranici, xx xxxxxx xxxxxxxxxx lze x xxxxxxxx předcházejících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx podáním návrhu xx oddlužení xxxxxxxxx xxxxx, může xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, podstatné však xx, zda xxxxxxxxxx x xxxx rozhodování xxxxxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vypořádat x xxxxxxxx a napravit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxx vedoucí) správou xxxxx majetku. Přitom xxxx vyloučeno xxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx kroky směřující x xxxxxxxxx vypořádání xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jednání dlužníka, xxxxx může xxx (xx v odvolacím xxxxxx) x reakcí xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oddlužení.

Srov. xxxxxx X 112/2012.

3) Xxxxxxx je xx xxxxxx ustanovení § 104 xxxx. 1 xxxx. b) a xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx. X toho, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx x seznamu xxxxx xxxxxxx neoznačil xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx záměr dlužníka xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx navrženým xxxxxxxxxx xx smyslu § 395 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, trvá xx xxxxx dobu oddlužení (x xx schválení xxxxxxxxx); xx celou xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (x xxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxx, že xxxxxxx nesledoval xxxxxxxxxx xxxxxxx záměr, xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xx xxx 30. xxxxx 2013, xxx. xx. 29 NSČR 45/2010, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 86/2013 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí a xxxxxxxxxx).

4) V xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xx úplatu) xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, které v xxxxxxxxx (a xxxxxx x insolvenčním xxxxxx) xx, od xxxxx (xxxx osob), která xxx x insolvenčním xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx (xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx x podání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx neuvedení podstatné xxxxx svého xxxxxxx /xxxxxxxxxxx/, odtud xxxxxxx). X xxxx viz xxxxxxxx xx dne 17. června 2015, xxx. xx. 29 XXXX 47/2013, xxxxxxxxxx xxx číslem 24/2016 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

5) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zahlazených xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx § 395 odst. 1 xxxx. x) x odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2013) xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxx trestný xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx je již xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx dlužník xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx závěr xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx na ustanovení § 416 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx § 414 a 415 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, a dále xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti. Xxxxx řečeno, z xxxxxxxxxx § 416 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, že xxxx, xxx byl xxxxxx dlužníka xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx (xxxx vyústit) x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx, že xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx uložené xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx (xxxx. xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxx 2014, sen. xx. 29 XXXX 8/2012, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x. 4, xxxxxx 2015, xxx číslem 47).

6) Xxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxx xx 1. ledna 2014 xxxx [xxxxxxx x. 294/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 312/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx správcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx], xxxxxxx ustanovení § 395 insolvenčního xxxxxx (x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx text § 395 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx bylo lze xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x tomto ustanovení xxxxxxxxxx – viz xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, XX. xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, body 214 x 215), na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obsažených xx shora zmíněných xxxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx závěru x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx sledoval nepoctivý xxxxx) nic nemění (xxx důvody usnesení xx xxx 29. xxxxxx 2016, xxx. xx. 29 NSČR 98/2015).

Xxx posouzení, zda x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx naplněny xxxxxxxxxxx xxx (ne)schválení xxxxxxxxx xxxxxxxx [x xxxxxxxx existence (xx)xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx], xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx:

x) Xxxxxxxx x návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (vědomě) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx X a společnosti XXXXXXX s. x. x.) x xxxxxxx xxxx 290.019,07 Kč (xxx 40 % x úhrnem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši 745.070,45 Kč), x xx x důvodu, xx jí xxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx) „xxxxxxxxxx“ závazek xxxx xxxxxxxx K xxxxxxxx. V průběhu xxxxxxxxxxxxx řízení xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Okresní soud x Šumperku xxxxxxxxx xx xxx 11. xxxxx 2013, x. x. 3 X 31/2012-241, rozhodl, xx xxxxxxxx (Xxxxxx Xxxxx), xxxxxxxxx trestním xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xx xxx 8. xxxxx 2012, x. j. 3 X 31/2012-230, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx § 250x xxxx. 1 x 3 xxxxxx x. 140/1961 Sb., xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx x trvání 1 xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x trvání 3 roků, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 1. ledna 2013. Xxxxx čl. XX xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx prezidenta x xxxx amnestii xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody x účinkem, xx xx xxxx 1. xxxxx 2013 na xx xxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx především ve xxxxx xx soudem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxxxxx čin xxxxxxxxx povahy xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxx lze (bez xxxxxxx) dovozovat, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx [§ 395 odst. 1 písm. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx]; xx xxxxx xxx xxxx, xxxxx-xx xx xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (xxx x xxxx věci xxxxxxxxxx prezidenta republiky x amnestii ve xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x tom, xx dlužnice xx xxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx soud xxx rozhodování o (xx)xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jednání, xxxxxxx xx dlužnice xxxxxxxxx x období před xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx (xx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx) x xxxxx xxxx xxxxx xx majetkové xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xx dlužnici xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky xxxxxxxx trest (xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx) x xx se xx ni xxxxx, xxxx xx nebyla xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx soudu, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (ve xxxxxxxx xxxxxx) chování xxxxxxxx, pro které xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx skončilo rozhodnutím, xxxxxx xxxx uznána xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X projednávané xxxx tak xxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx (x xxxxx xxxxxxxxxx), xxx z xxxxxxxx (xx)xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx podání návrhu xx xxxxxxxxx vyhodnotil [xxxxx xxxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxx věřitelům, xxxxx ale xxxxxxxx (xxxx, xx je xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx přihlásili) xxxxxx] též xxxxxxxxx xxxxxxx xx skutkových xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xx xxx 8. xxxxx 2012 – xxx č. x. X-24), xxxxx i xxxxx chování xxxxxxxx, xxx které xxxx (xxxxx) trestně stíhána (xxx výrok označeného xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx výroku o xxxxxx dle xxxxxxxxx xxxxxxx Okresního soudu x Xxxxxxxx xx xxx 30. září 2011, xx. zn. 3 T 162/2011). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx (x přihlédnutím xx všem xxxxxx xxxxxxxxx skutečnostem, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx patří x xxxxxxx dlužnice xxxxxxx výše, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx skutků) přijmout xxxxx x (ne)poctivosti xxxxxx žalované xxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxx (xx xxxxxx závěrů R 112/2012) tak xxx xxxxxxxx x ve xxxxx na charakter x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (a xxxxx rozlišovat, xxx xxx o xxxxxxx „xxx“ xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx úmyslné).

Na xxxxxx xxxxx, akcentoval-li xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) obdrží xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx úpadku xxxxxxxx xxxxxxxxx, přehlédl, xx xxx xxxxxxxxxx (xx)xxxxxxxxxx xxxxxx dlužnice xxx oddlužení (x x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx § 414 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jednak xxxx sloužit xxx x „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (jak xx zjevné x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx napadeného xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (ne)poctivosti xxxxxx dlužnice xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx věci xxxxxxx x tudíž xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x dalšímu řízení (§ 243x xxxx. 1 x 2 x. s. ř.).

Právní xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (§ 243x odst. 1 x. x. x.).

Xxxx xxxxxxxx se považuje xx doručené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; dlužnici, xxxxxxxx X, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx výboru (xxxxxxxx xxxxxxxx) a státnímu xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx (případně) xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se však xxxxxxxx i zvláštním xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.


X Brně 30. xxxxxxxxx 2016

XXXx. Xxxx X e x x x x

xxxxxxxx xxxxxx