Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx §56 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx České republiky, xxxxxxxx tři xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cizince. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxxx ověřit xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, představuje xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zásady materiální xxxxxx x zakotvuje xxxxxxx břemeno xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx uplatnit jen, xxxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx se dostavil x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxx zkoumání, zda xx naplnila některá x prvních dvou xxxxxxxxxx pro zamítnutí xxxxxxx, se xxxx xxxxxxx zásada xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx břemeno netíží.

Věc: Xxxxxxxx X. xxxxx Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx věcech xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu.

Dne 28.11.2012 xxxxx žalobce x Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „ministerstvo“), xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx České republiky xx xxxxxx zaměstnání x xxxxxxxxxxx Xxxx xxxx x.x.x. xxx §44x xxxx. 1 xxxxxx x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxx xxxxxxx“), a doložil xxxxxxxx xxxxxxx (výpis x rejstříku xxxxxx, xxxxxx x ubytování, xxxxx xxxxxxxxxx dokladu, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx). Xxx 14.3.2013 x xxxxxx xx interní xxxxxxx x xxxxx 2012 x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx provázanosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxx 433/65x, Xxxxx 9 (xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxx x.x.x.), xxxxxxx s xxxxxxxxxxx prověřit xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměstnanců ministerstvo xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x prošetření xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxx s.r.o. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 18.3.2013 xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §169 xxxx. 2 xxxxxx x pobytu xxxxxxx x xxxxxxxx xx 19.4.2013, xxxxxxx xxxxxxxxxx x výslechu xx xxxxxxx xxx 2.4.2013 xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxx, xx v xxxxxxx, xx xx žalobce xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx skutečnost xxxxxxx xx xxxxxxx 974&xxxx;833&xxxx;142, x o tom, xx x xxxxxxx, xx xx žalobce xxx vážného xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx se xxxxxxx 19.4.2013 k xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nedostavil. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx protokolu xxxx xxx xxxxxx směřující x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx x společnosti Xxxx xxxx s.r.o. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx 21.5.2013 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předběžné xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx sídla xxxxxxxxxxx Xxxx xxxx x.x.x., při němž xxxx zjištěno, xx xx předmětná xxxxxxxxx xxxxx xx adrese xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx (xx xxx 12.4. x 26.4.2013) jsou xxxx společnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xx bylo xxxxxxxxx. Xxx 6.6.2013 xxxxxxx obdržel xxxxxxxxxx x možnosti xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx vydání rozhodnutí x vyjádřit se x nim dle §36 xxxx. 3 xxxxxxxxx řádu. Xxxxxxx xx xxx 12.6.2013 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx X., xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jediným xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxx x.x.x. (xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 29.4.2013), a xxxxxxx xxxx vyjádřením xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx Xxxx xxxx x.x.x. xx xx xxxxxxxxxxx adrese xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 28.6.2013 xxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §44x xxxx. 3 x xxxxxxxxxx xx §35 xxxx. 3, §37 xxxx. 2 xxxx. x) x §56 xxxx. 1 písm. x) zákona x xxxxxx xxxxxxx zamítlo x důvodu, xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx x po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ověřit xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx. Xxx 11.7.2013 xx žalobce proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxx ponechán xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x předvolání xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx s xxxxx x předvolání xx xxxxx 974 833 142, xx xxx xxxxxxx, xx se nemůže xxxxxxxx a xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx na 15.5.2013. Xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, ovšem xxxxx x ním xxxxxxx neprovedl x xxx, že xx xxx xxxxxx xxx. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxx neplatí povinnost xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, navíc společnost Xxxx xxxx x.x.x. xxxx v xxxx xxxxxxxx písemnosti ze xxx 22.4.2013 xx xxxxxx prodeje, x xxxxx došlo xxx 29.4.2013. Nový jednatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dosud xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x omluvě ze xxxxxxxxxxx výslechu a x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x aktuální xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx Nový xxxx x.x.x., xxxxxxxxx xx xxx 12.5.2014 xxxx povolení prodlouženo xx xx 21.6.2015.

Dne 23.7.2015 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, kterým odvolání xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx I. xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx omluvě x xxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx, že žalobce xxxxxxxx xx xxxxxx §52 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx svých xxxxxxx. Xx společnosti Xxxx svit x.x.x. xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ustanovení §19c xxxx. 3 xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx sídla xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx, nemůže namítat, xx xxxxxxxx sídlo xx v xxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx žalovaná xxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx byla společnosti xxxxxxxx fikcí xxx 6.5.2013 x na xx x xxx xx zásilku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 9.5.2013 xxxxxxxxxx xx 16.5.2013 nereagovala. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx uvedla, xx xxxxxxxxxxxx zhodnotilo xxxxx existenci xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxx pobytu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx tomuto rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx napadené xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x nepřezkoumatelné. X okolnostem své xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxx 19.4.2013, xxxxxxx konkrétně xxxxx, xx se xx xxxxxxxxx den xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Den xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva a xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx den 15.5.2013. Xx xxxxxxxxx den (xxxxx xxxxxxxxx datu xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx být xxx obtíží xxxxxxxx) xx žalobce na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx svým xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx proveden xxxxx s tím, xx xxxxxx objednáni. X uvedeným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx, x xx písemná xxxxxxxxxx xxxxxx x úředně xxxxxxxx podpisem x xxxx výslech xxxxxx xxxxxx, konkrétně xxxxxxx xxxx Ivana S., xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx žalobce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x výslechu naplánovaného xx 19.4.2013, x xxxxxxx xxxx Xxxxx X., xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dne 15.5.2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxxx termínu na xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx tomu, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 15.5.2013 xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx. Žalobce xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxx by bylo xxxxx xxxxxx, xxx x telefonickému hovoru xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx uskutečnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dokázat xxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx, byť xxxx xxxx x xxxxxx nečinné (x xxxx pohovoru xxxxxx xxxxxx xxx 6 xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxx xxxxxx činí 60 xxx), xx xxxxx xxxxxxx nepokusilo xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx x termínu xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx tvrzení odmítla, xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (jež xxxxxxx xxxxxxxx) xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. zda xx dostavil k xxxxxxxxxxxx xxx 15.5.2013. Xxxxxxxx zůstala xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx žalobce neunesl xxx xxxxxxx břemeno x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx nezákonné, xxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxx přiměřenosti x xxxxx správy. Xxxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, byla xxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx přezkoumat x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx podle xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx újmě xx právech xxxxxxx xxx, že xx xxx xx takto xxxxxxxxxxx situace předvolala x výslechu xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxx, že xxx rozhodnutí správních xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx předvolání zjištění, xx zaměstnavatel xxxxxxx, xxxxxxxxxx Nový xxxx x.x.x., nevyvíjí xx xxxxxx sídla žádnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx že xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce xx. x. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců. X xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx sídla, xxxx. xx, xx xxx aktivity xxxxxxxxxxx xxxxx x místě xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Takovým xxxxxxx xx mohla xxx xxxxxx skutečnost, xx společnost xxxxxxxxxx xx fakticky nepodniká, x xxxx že xxxxxxxxxx žadatele x xxxxx je toliko xxxxxxx. X dané xxxx však xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx materiálu xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx 15.5.2015 jako xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx LAOM x xx xxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x předmětu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnání. Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxx zaměstnancem xxxx xxxxxxxxxxx než x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 15.5.2013 xxxx poprvé xxxxxxxx xxxxxxxxx až x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx 12.6.2013 xxx přitom xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx dle §36 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx x žádnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x výslechu x xxxxxxxxx provedení xxxxxxxx správním xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx vyjádření, xxxxx xxxxxx, se xxxxxx sídla xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx až x xxxxxxxxx řízení, x xxxxxxx xx podporu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx důkazní prostředek, xxxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx tvrzeními xxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx nařídilo, aby xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx prodloužení xxxx, tj. xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x pobytu xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ověřit, a xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx adrese xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx, xx v xxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byl jeho xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx předložených xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx poslední xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxxx x společnosti Xxxx xxxx s.r.o. xx dobu xx 22.6.2014 do 21.6.2015, xxxxxxxxx dne 3.6.2014. Xxxxx žalovaná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx podle xx x pochybení xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Navíc xxx rozhodnutí xxxxxx xxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxxx, xxxxxxx žádost xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x důsledku nedostavení xx žalobce k xxxxxxxx. K xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx žalobcem (zaměstnání x xxxxxxxxx na xxxxx ČR) xxxx x xxxx nemohou xxx důvodem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí týkající xx žádosti o xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx navrhla, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx soud x Praze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxx xx vrátil x dalšímu xxxxxx.

X xxxxxxxxxx:

Xxxxx §56 odst. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx „[x]xxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxx x pobytu nad 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xx xxxxx z xxxxxx podle §33 xxxx. 3, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx neudělí, xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x přes xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nepodaří xxxx xxxxx ověřit“.

Text §56 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx různé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx pobytové xxxxxxx cizince. Xxxxxx xx samotná xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx je situace, xxx cizinec xx xxxxxxxxx xxxxx nepředloží xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx, o xxx xx jeho žádost xxxxx. Xxxxx x xxxxxx důvodů pak xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx nepodaří xxxxxx xxxxx v žádosti xxxxxxxx, xx. xxxx xxxxxxx xxxxx (non xxxxxx), který xxxx xxxxxxxxxxx činí xxxxxxxx xx předchozích xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, že přichází xx xxxxx xxx xxxxx, nenastal-li xxxxx xxx xxxxxxxxx žádosti xxxxx předchozích xxxx xxxxxxxxxx [xxxxxxx se xxxxxxxx x výslechu (xx-xx xxxxxx výslech xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x žádosti xxxxxxxxxx xxxxxx]. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx vyčerpal jak xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx svým xxxxxxxx, tak i xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Teprve xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxx uváděným x xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx obecně xxxxxxx xxxxxx materiální xxxxxx, xxxxx xxx xx to xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xxx zjištěn xxxx xxxx, x xxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x rozsahu, xxxxx xx nezbytný xxx xxxxxx jeho úkonu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx dobré xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx dotčených xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zásahu xx xxxxxx xxxx (xxx §3 správního xxxx).

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx žalovaná, x xxxxx případě xxxxxxx x závěru, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx uváděných x xxxxxxxxxx §56 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxx a též xxxxxxxxx xxxxxxxxx břemene xxxxxxx x údajům xxxxxxxx v jeho xxxxxxx. S ohledem xx xxxxxxxxx výklad xx xxxxxx, xx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx nastat xxxxxx, xxxxxxx výslech xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxx, xxx správní xxxxxx xxxxx xxxxxxx považovaly xx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx. X potřebě xxxxxxxx xx daných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx neunesl xxx důkazní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xx xxxx nutné xxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxx alespoň první xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxx, xx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nedostavil k xxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxx tížila ministerstvo x xxxxxxxxx jen xx vztahu x xxxx, xx se xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx a ve xxxxxx xx splnění xxxxxxxx, xx důsledky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx žádosti.

K xxxx xx třeba xxxxx, xx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxx §56 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx „xxxxxxx“ xxxxx xxxxxxxxxx §169 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx Městského xxxxx x Xxxxx xx xxx 29.12.2011, xx. 11 X 252/2010-41). Xxxx xx třeba xxxxxxxxxxx, že ač xxxxxxxxxx §56 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx x pohovoru xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx dovodit, xx x zamítnutí xxxxxxx x tohoto xxxxxx xx bylo xxxxx přistoupit xxx xxx, kde cizinec xxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dobré víry xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 18.3.2013 xxx výslovně xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx jeho xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx upozorněn xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx něž xx xxxxxxxxxx, že xx nedostaví, xxxxxxx (xxxx, xx xx x textu hovoří xxx x xxxxxxxx xxxx skutečnosti, x xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x předvolání jednoznačně xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx – xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x že omluva xx být provedena xxxxx xx uvedené xxxxxxxxx číslo).

Za xxxxxx xxxxxxxxx by tedy xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx, mohla xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx. Bylo proto xxxxx zkoumat, zda xx xxxxxxx, xxx xxx v odvolání xxxxxx, z výslechu xxxxxxxx xxx 19.4.2013 xxxxxxx x xxx xx jen xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxxx napadené xxxxxxxxxx postavila pouze xx závěru, že xxxxxxx nesplnil xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx důkazy xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §52 správního xxxx.

Xxxxx §52 xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx „povinni xxxxxxx důkazy xx xxxxxxx svých xxxxxxx. Xxxxxxx orgán xxxx xxxxxx účastníků vázán, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx.“

Xxxxx §50 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx „xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx. Jestliže xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán připustit, xxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatřil xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu veškerou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“

X §52 xxxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx povinnost, x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx závěr o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxx speciální xxxxxx xxxxxx zakotvující xxxxxxx xxxxxxx pak xxxxx xxx dalšího x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx §52 xxxxxxxxx xxxx xxx uzavřít, xx nebyla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx. Xxxx ustanovení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx zjištění xxxxxxxxxx stavu, xxxxxxx xxxxxx materiální pravdy xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx §56 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx omezeno xxx xx xxxxxxxxxxx uváděné x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx na xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. zda xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dojít x xxxxxx, xx xxxxxx žalobce xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebyly xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx však xxxx předcházet snaha xxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxxxx hovorech, xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx příslušné pracoviště xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx záznamy) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx nedostatečně xxxxxxxxx pro výběr xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. kdy xx xxxxxx, aby xxxxxxx prostředky x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §50 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx x nápravě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxxxxx platnou xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §50 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx) x xxxxxx xx marném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) zůstala xxxxxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nevedla, ani xxxxxxxxxxxx, proč xxxxxxxx xxxxxxxx žádné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx xx xxx vhodné důkazní xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx však xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx zásadním způsobem xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x otázce omluvy xxxxxxx x dostavení xx k náhradnímu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xx ani nepokusila xxxxxxx (xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx žalobci), xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxx ukazuje x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dvou xxxxxx, kteří xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx stanoveného x §76 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x.

Xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx i xx xxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, že by xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, naopak ze xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xx xxx 12.6.2013, tj. xxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, což ukazuje, xx xxxx xxxxxxx xxxx být realizován xxxxxxx x náhradním xxxxxxx.