Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxx „žil x xxxxxxx Evropské xxxx xx společné xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx x §15a xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx účinném do 17.12.2015, je xxxxx xxxxxxxx tak, že xxxx xxx o xxxxxxxx soužití s xxxxxxx XX, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx příslušníka) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx EU.

Prejudikatura: č. 2420/2011 Xx. NSS; xxxxxxxx Soudního xxxxx xx xxx 18.10.1990, Xxxxxx, (X-297/88 x X-197/89, Xxxxxxx, x. X-3763), ze xxx 9.1.2007, Jia (C-1/05, Xx. rozh., x- X-00001), xx dne 25.7.2008, Xxxxxx (C-127/08, Xx. rozh., x. X-6241), xx xxx 5.5.2011, McCarthy (X-434/09, Xx. xxxx., s. X-03375) a xx xxx 16.1.2014, Reyes, (X-423/12).

Xxx: Xxx Minh X. proti Xxxxxx xxx rozhodování xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx stížnosti xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxx 19.12.2014 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xxx §87x xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx uvedl jako xxxx pobytu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 25.5.2015 xxxxxxx žádost xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx zamítla xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx X. xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx žalobou, xxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxxx Králové zamítl xxxxxxxxx xx dne 15.9.2016, xx. 30 X 96/2015-71.

Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nepřezkoumatelnosti rozhodnutí xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závěry xxxxxxxxx orgánu I. xxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxxx, není xxxxx xx ní žádat, xxx xxxxxx totéž xxxxxx slovy. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx žalovaná xxxxxxxxx otázkami (xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a rodinného xxxxxx xxxxxxx) měla xxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxx xx se xxxxx xxxxxxxxxx námitkami xxxxxxxxxx.

Xxxx účastníky není xxxxx, xx žalobce xx synem xxxxxx XX; xxxxxx xx, xxx je osobou, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx §15x odst. 3 xxxx. x) xxxx 1 nebo písm. x) zákona o xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx soud xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx podmínky soužití xx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §15x xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx je xxxxx, aby xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x nedávné xxxx xxxxxxxxxxxxx vstupu xx xxxxx hostitelského xxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx tomu xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. K xxxxxx xxxxxxx krajský xxxx xxxxxx x návaznosti xx znění čl. 3 xxxx 2 xxxx. x) ve xxxxxxx x xx. 3 xxxx 1 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2004/38/XX x xxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pohybovat a xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx novelizované xxxxx xxxxxxxxx ustanovení (xxxxxx xx 18.12.2015), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, neboť nově xxxxx, xx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana XX se považuje xxx cizinec, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, pokud žil xxxx vstupem xx xxxxx s xxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xx xxxx §15x xxxx. 3 xxxx. b) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx [xxxxx je xxxxxxxxxxx čl. 3 xxxx 2 písm. x) xxxxxxxx 2004/38/XX], xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx aplikovatelný xx xxxxxxx. Xxx z xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, že se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx skupinu xxxxx xxxxxxx, kteří nebudou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx ale xxxxxxxx xxxxxxxx. Dle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx jít o xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx vazbou.

Rozsudek Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx. 3 Xxx 211/2014-34, xxxxxx žalobce xxxxxxxxxxxx, xx situaci xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxx posuzované xxxxx xxxxxx jako x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedenými x §15x xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx (stěžovatel) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx argumentaci xxxxxxxx x xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx. X důsledku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx svědčí postavení xxxxxxxxx příslušníka občana XX dle §15a xxxx. 3 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xx příliš xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx domácnosti x xxxxxxxxx státě docházelo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Takový xxxxxx xx zaměřen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx institutu přechodného xxxxxx. Krajský soud xxx xxxxxxx orgány xxxxxxxxxx, že stěžovatel xxx ve své xxxxxx xx xxxx xxxxx xx společné xxxxxxxxxx, xxxxx ze xxxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxx nebyl xxxx xxxxx xxxxxxx XX, nepovažují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx. X dikce xxxxxx xx však xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vztahována na xx, aby x xxxx, xxx xxxx xxxxx žily xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx EU, xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx kasační xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxx:

XXX.

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(...)

XXX.x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx EU xxx §15x odst. 3 xxxx. x) bod 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

[25] X xxxxxxxxxxxx věci xxxx xxxxx x xxx, xx stěžovatel xx xxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ve Xxxxxxxx x xxxx 1982; xx xxxxx narození xx roku 1985 xxx ve společné xxxxxxxxxx xx. xx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx 1985 xxxxxxxxxx do Československa. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x České republice xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx 2014 x xx xx xxxx s xxxxx bydlí ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx).

[26] Stěžovatel xxx 19.12.2014 podal xxxxxx o xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xxx §87b odst. 1 zákona x xxxxxx cizinců. Xxx xxxxxxx, xx „rodinný xxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx, který sám xxxx občanem Evropské xxxx a xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx společně s xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx požádat xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ve xxxxx xx 3 měsíců xxx dne xxxxxx xx území“.

[27] Stěžovatel xx za to, xx xx xxxx xx být xxxxxxxxx xxxx xx rodinného xxxxxxxxxxx občana EU xx xxxxxx §15x xxxx. 3 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx x pobytu xxxxxxx. Namítá, že xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx prokázáno x době bezprostředně xxxx xxxxxxx xxxxxxx x přechodný xxxxx.

[28] Xxxxx xxxxxx názor xxxx správný.

[29] Xxxxx §15x xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx „xx rodinným xxxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx a) xxxxxx, x) xxxxx, xxx-xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 21 xxx, xxxxxxx vyživuje x xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x) xxxx xxxxxx 21 xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x d) xxxxxxxxxxxx přímý xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx linii nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx“.

[30] Xxxxx §15a odst. 3 xxxx. x) xxxx 1 zákona x pobytu xxxxxxx (xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx žalované) xx „xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx použijí x xx cizince, xxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx neuvedeným x xxxxxxxx 1, xxxxx xx státě, xxxxx xx občanem, xxxx xx státě, xx xxxxxx xxx povolen xxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxx, xxx s xxxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

[31] X případě xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX xx xxxxxx §15x xxxx. 1 zákona x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx, že je xx xxx však xxxxx nahlížet xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §15x xxxx. 3 xxxx. x) bodu 1 xxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxxx tohoto tvrzení xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx „xxx x xxxxxxx Xxxxxxxx unie xx společné xxxxxxxxxx“ xxxxxxx, že xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx republiky, či xxxxxx.

[32] Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x tehdejším xxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx EU, xxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx rodinného xxxxxxxxxxx xxx §15x xxxx. 3 xxxx. x) xxx 1 zákona x pobytu xxxxxxx.

[33] Xxxxxxxxxx §15x odst. 3 xxxxxx o xxxxxx cizinců je xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xx. 2 xxxx. 2 x čl. 3 xxxx. 1 a 2 směrnice 2004/38/ES, xxxxx xxxxxxxx kategorie xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx občanů Xxxxxxxx xxxx, byť je xxxx xxxxxxxx 2004/38/XX x nyní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx §15x odst. 4 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

[34] Na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 2004/38/XX xxxxxxxx přímo, xxxxxxx xxxx xxxx - xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx své xxxxx xxxxxxx pohybu x nemůže tak xxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx osobou xx smyslu xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx senát XXX x xxxxxxxx ze xxx 26.7.2011, xx. 3 Xx 4/2010-151, x. 2420/2011 Sb. XXX, xxxxxxxx 2004/38/ES xx vztahuje xx xxxxxx EU, kteří xx stěhují xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx jehož jsou xxxxxxxx příslušníky, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pobývají, x xx xxxxxx rodinné xxxxxxxxxxx (xx. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx 2004/38/XX). Ostatně x Xxxxxx xxxx potvrdil, xx xxxxx pobytu x xxxxxxxx státě xxxxxxxx na základě xxxxxxxx 2004/38/ES nikoli xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, ale xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetích zemí, xxxxx jsou ve xxxxxx čl. 2 xxxx 2 xxxx xxxxxxxx rodinnými xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxx xxx právo xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX). Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx x xxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxx volného xxxxxx xxxx. Pokud xxxx xxxxx Unie nikdy xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx státním příslušníkem, xxxxxxx xxx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxx xx. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx 2004/38/XX, xxxxxx tak xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. (Xxxx. rozsudek xx xxx 25.7.2008, Xxxxxx, X-127/08, Xx. xxxx., x. X-6241, xxx 73; xxxx xxxxxxxx ze dne 5.5.2011, XxXxxxxx, X-434/09, Xx. rozh., x. X-03375, xxxx 35 xx 43).

[35] Rozšířený xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx §15x odst. 4 (včleněného xx xxxxxx o pobytu xxxxxxx zákonem x. 161/2006 Xx.), xxxxx xxxxxxx xx ustanovení xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x na cizince, xxxxx xx rodinným xxxxxxxxxxxx státního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx xxxxxx XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občanů XX. Xxxxxxxx úmysl xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. 161/2006 Xx.

[36] Xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx XX snaží xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x občany jiných xxxxxxxxx států, xxxx. xxxxxxx příslušníky svých xxxxxx x rodinnými xxxxxxxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx nijak xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X rámci právního xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx totiž docházet x xxxxxxxxxxxx vlastních xxxxxxxx občanů, a xx vlivem paralelního xxxxxxx xxxxxx úpravy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx práva, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx daného xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx přitom mohou xxxx diskriminaci vlastních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx tomu xx xxxxx x xxxxxxx §15 odst. 4 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

[37] Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx. rozsudkem Soudního xxxxx xx xxx 18.10.1990, Xxxxxx xxxxx Xxxxxx, X-297/88 x X-197/89, Xxxxxxx, s. X-3763. Z xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx použitelné xxxxxxx, xxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxx obsaženého xx vnitrostátním xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx tak xxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xx xxxx případ nepoužilo, xxxx by daná xxxxxxx xxxx o xxxx neobsahovala žádný x faktorů podmiňujících xxxx xxxxxxx. Členský xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx unijní právo xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

[38] X daného tak xxxxxxx, xx x §15x zákona o xxxxxx xxxxxxx je xxxxx vyložit způsobem xxxxxxxxx x xxxxxx XX xx všech xxxxxxxxx. Xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana XX, xxxx. xxxxxx XX, xxx xxxxxx na xx, zda xxxxxxx xxx xxxxx volného xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx x unijním xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx stěžovatele.

[39] Xxxxxx 3 odst. 1 xxxxxxxx 2004/38/ES xxxxxxx, xx se xxxx xxxxxxxx „vztahuje xx všechny xxxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxxx do jiného xxxxxxxxx xxxxx, než xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxx, x xx xxxxxx rodinné xxxxxxxxxxx xx smyslu čl. 2 xxxx 2, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx“.

[40] Xxx xx. 3 xxxx. 2 xxxxxxxx 2004/38/ES „[x]xxx xx dotčeno xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx dotyčných xxxx, které xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, usnadňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx: x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou zahrnuti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx smyslu xx. 2 bodu 2 x kteří xxxx v xxxx, x xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx občanem Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pobytu nebo xxxxx xxxx domácnosti xxxx u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx občana Xxxx x xx; x) partnera, xx xxxxxx xx občan Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vztah. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx stát xxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx“.

[41] Pro xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx xx. 2 xxxx 2 xxxxxxxx 2004/38/XX xx xxx xxxxx xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx: x) manžel xxxx xxxxxxxx; x) partner, xx xxxxxx občan Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx předpisů členského xxxxx, zachází-li xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako s xxxxxxxxxxx, v souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu; x) xxxxxxx v xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx mladší 21 xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x); x) předci x xxxxx linii, xxxxx jsou vyživovanými xxxxxxx, a takoví xxxxxx manžela či xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx stanovení x písmenu b)“.

[42] Xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx je tedy xxxxxx, xx stěžovatelem xxxxxxxxxx §15a xxxx. 3 xxxx. a) xxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 3 odst. 2 xxxx. x) směrnice 2004/38/XX.

[43] Xxxxxx 3 xxxx. 2 xxxx. x) směrnice 2004/38/ES xx. xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxx xx. 2 xxx 2, xxx xxxxxx xx xxxxxx státní xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x zemi, x xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx EU. X tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2004/38/XX ve xxxxxxx x §15x xxxx. 3 písm. x) xxx 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx je prostým xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx spojení „xxxxxxx xx společné xxxxxxxxxx“ znamená, že x xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx žít xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx XX.

[44] Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx na §15x xxxx. 3 xxxx. x) bod 1 xxxxxx o pobytu xxxxxxx, xx xxxxxx, xx spojení „xxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx“ je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xx učinila xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, tedy xx xxxx jít x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XX, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (rodinného příslušníka) xx území členského xxxxx XX (xxxxxxx „xxxx xxxxx domácnosti xxxxxx Unie“, xxxxxx xxxx členy).

[45] Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nyní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x době xxxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xx území Xxxxx republiky xx xxxxxxxx domácnosti se xxxx otcem (jako xxxxxxx EU) xxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx před 29 xxxx.

[46] Tento xxxxxx xxxxxxxxx xxx 6 xxxxxxxxxx směrnice 2004/38/ES, xxxxx xxxxxxx, xx „[x] xxxxxxxxx jednoty xxxxxx x širším xxxxx smyslu [...] xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníka, a xxxxx tedy nemají xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx a xxxxx x hostitelském xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisy z xxxxxxxx otázky, xxx xx xxxxx osobám xxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxx Unie xxxx xx jakékoli další xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx“.

[47] Účelem xxxxxxxx 2004/38/XX xx xxxx xxxxxxxxx jednoty rodiny x širším xxxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx či fyzickou xxxxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xx xxxxxx XX. Xxxx závislost pak xxxx xxx projevena x tím, xx xxxxx EU a xxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx domácnosti; xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2004/38/XX, tedy zachování xxxxxxx rodiny xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x logiky xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx vůbec co xxxxxxxxxx.

[48] Xxxx interpretaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx cizinců xxx podpořit x xxxxxxxxxxx (na kterou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx), že xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx od 18.12.2015 xxxxxxxxxxxx (xxxxx x. 314/2015 Sb.) xxx, xx zní: „Xx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxx ve xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, ve xxxxxx xxx povolen xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx území x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx společné domácnosti“ [xxxxxxxxxx xxxxxxxx; nově xxx o §15x xxxx. 2 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx x pobytu xxxxxxx]. Ze xxxxx xxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx podmínka xxxxxxx ve společné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxx XX xxxx xxxxxxx xx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx změnám v §15x zákona o xxxxxx cizinců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Soudního xxxxx. X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 9.1.2007, Xxx, X-1/05, Sb. xxxx., x-X-00001, xxxxxxxx Soudního xxxxx xx xxx 16.1.2014, Reyes, X-423/12, xxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx musí xxxxxxxxx x členském xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, kdy xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, tedy xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, x xx xx xxxxxxxx příslušníkovi, xxx xxxx xxxxxxxxx (resp. xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxx. (...)