Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx. 3 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 604/2013, xxxxxx xx xxxxxxx kritéria x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx podané xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, tzv. xxxxxxxx Xxxxxx III (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx kritérií xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx příslušný xxxxxxx xxxx), xxxx xxxxxxxx, xx xxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx o první xxxxxxx stěžovatele xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: x. 3447/2016 Xx. XXX; rozsudky Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 21.12.2011, X. X. (X-411/10 x xxxxx, Xx. xxxx., s. X-13905), xx xxx 3.5.2012, Xxxxxxxx (X-620/10), x xx xxx 17.3.2016, Xxxxx (X-695/15).

Xxx: Xxxxxxx Aguero S. (Xxxxxxxx xxxxxxxxx) proti Xxxxxxxxxxxx vnitra o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxx 8.2.2016 rozhodnutí, kterým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx žádosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx § 10x odst. 1 písm. x) xxxxxx x. 325/1999 Xx., o azylu. Xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx zastavil xxxxx § 25 xxxx. x) zákona x xxxxx x xxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxx xx. 3 xxxxxxxx Dublin III. X odůvodnění se xxxxxxxx xxxxxxx tím, xxxxx xxxxxxx xxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx naplněným xxxxx xx xxxxxxxxxx kritérií xxxxxxxx Xxxxxx XXX, x proto xxxxxx xxxx xx. 3 xxxx. 2, xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stát, x xxxx byla xxxxxx xxxxxx. Zjistil, xx žalobce xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2011. Xxxx xxxxxxxx, xxx v xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx v xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nedostatkům, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx a podmínky xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Takové xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x posouzení xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxx Králové xxxxxx, xx které xxxxxxx, xx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byla již xxxx žádost xxxxxxxxx x odůvodněním, xx xx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxx xxxxxxx, neboť se xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx důvod, xxxx xx měl znovu xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx právě x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxx rozsudkem xx xxx 21.4.2016, čj. 29 Xx 8/2016-36, xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx, xx žalovaný xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxx III, x xxxxxxx xxxxxxx, xx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x bezpečnou zemi xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nic x xxx (xxx xx žalobce netvrdil), xx by x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx. X xxxxxxx žalobce xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxx uvést xx xxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx království x xxxx xxxx xxxxx, xxx byly xxxxxxxxxx xxx vyřízení jeho xxxxxxx.

Xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxx rozsahu xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx otázky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxx, xx čl. 3 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxx XXX xxxxx v xxxx xxxxxxx použít, protože Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x jeho xxxxxxx x mezinárodní ochranu xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx, xxx jeho žádost xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. To xx xxxxxxx i xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx od xxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx království, x xx xxxxx poměrů xxxxxxxxxxx, xxxxx již xxxx xxxxxx x xxxxxxxx Španělského xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx x Nizozemském xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx správní soud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxx

X.

(...) [12] Xxxxx xx. 3 xxxx. 1 nařízení Xxxxxx XXX platí, xx: „Xxxxxxx xxxxx posuzují xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx učiněnou xxxxxxx příslušníkem xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, včetně xx hranicích xxxx x tranzitním xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx jediný xxxxxxx stát, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX.“

[13] Xxxxx xx. 3 xxxx. 2 věty xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx: „Xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vyjmenovaných x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stát, xx k xxxxxxxxx xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxx první xxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.“ Druhá xxxx xxxxxx ustanovení upravuje xxxxxxx x přemístění xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx státě. Xxxxx xxxx upravuje xxxxxx x xxxxxxx, xx nelze xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx určeného xx xxxxxxx kritérií xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxxx ani xx prvního xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

[14] Xxxxx čl. 7 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxx XXX xxxxx, xx: „Xxxxxxx xxxx, xxxxx je příslušný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx kapitole, xx určuje xx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx první xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x některém xxxxxxxx xxxxx.“

[15] Xxxxxxxxxx přitom x xxxxxxx stížnosti xxxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx neshledali použitelným xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx v kapitole XXX xxxxxxxx Dublin XXX. Xxxxxxx netvrdil, xx by xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, které x sebou nesou xxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx zacházení (xx. xxxxxxx z přemístění xxxxxxxx xxx xx. 3 xxxx. 2 xxxx druhé nařízení Xxxxxx XXX), xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx krajský soud.

[16] Xxxxx je výše xxxxxxx xxxxxx žalovaného x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx věci xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx mu xxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx, aby xx xx xxx xxxxxxxx čl. 3 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxx XXX, a xx xx xxxxxxx xxxxxx, které toto xxxxxxxx xxxxxxxx neupravuje.

[17] Xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xx xxx stěžovatele v xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx. 3 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxx XXX, xx xx, xx o xxxx první xxxxxxx Xxxxxxxxxx království xxx xxxxxxxx.

[18] Xxxx námitka xx xxxx x xxxxxxx xx samotnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému. Xxx žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx systém xxxxxxxx xxxxx to, xx žadatel xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie (xxx. „xxx-xxxxxx-xxxx xxxxxxx“).

[19] Xxxx xxxxxxxxxxx systému jsou xxxxx racionalizace xxxxxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podanými stejným xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx posouzení xxxxxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zvaného „xxxxx xxxxxxxx“, resp. „asylum xxxxxxxx“ (srov. xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 21.12.2011, N. X., X-411/10 a xxxxx, Xx. rozh., x. X-13905, xxx [79]). Asylum xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx vede xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx tím xxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx státě xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx systém xxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx xxxx „xxxxxxx xx xxxxx“, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx pobýval xxxx xxxxxxxxx do státu, xxxxx xxxx žádost xxxxxxx.

[20] Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx podal xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx je členský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ji, xxxx x ní xxx xxxxxxx (xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 3.5.2012, Xxxxxxxx, C-620/10, xxx [45]).

[21] X x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx čl. 7 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxx III xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxx určuje xxxx příslušný (x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxx v xxxx, xxx žadatel podal xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx ochranu v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx žadatel podá xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx. To xx ostatně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xxx, xx xx-xx xx možné, xxxxxx příslušným xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jediný xxxxxxx xxxx.

[22] Xxxx xx možné xxxxxxxxx, xx xx. 7 xxxx. 2 nařízení Xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxx (doba, xxx xxxxxxx podal xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx státě) xxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx XXX, xxxxx xxxxxxx kritéria xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tj. xxxxxx 7-15 obsažených x xxxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxx XXX. Xxxxxxxx xxxx xx čl. 3 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxx III, xxxxx xxxxxxxx použil x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. rozsudek Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 18.5.2016, xx. 6 Azs 67/2016-34, x. 3447/2016 Xx. XXX). Xxxxx xxxx xxxxx, že existenci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x čl. 3 xxxx. 1 nařízení (xxxx.: „Členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxx země nebo xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx x tranzitním xxxxxxxx. Xxxxxx posuzuje xxxxxx členský stát, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx III.“; xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

[23] Xx, xx xx běžné, xx žadatelé xxxxxxxx xxxx žádostí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x kterých může xxx již i xxxxxxxxxx, aniž by xx xxxxxxx použitelnosti xxxxxxxx Xxxxxx XXX, xxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx Xxxxxxxx, ale xxxx. x x xxxxxxxx Soudního xxxxx xx xxx 17.3.2016, Xxxxx, X-695/15, body [21]-[24]. V xxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, protože mělo xx xx, že xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx žadatele přijalo xxxx. Xxx si xxxx x Xxxxxxxx xxxxx druhou xxxxxx x mezinárodní xxxxxxx.

[24] Xxxxxxx nařízení Dublin XXX x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přijmout xxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxx země xxxx xxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx žádost xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx členském xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx povolení x xxxxxx [čl. 18 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx XXX].

[25] Z xxxxxx xxxxxx tedy Xxxxxxxx xxxxxxx soud dospěl x xxxxxx, že xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx. 3 xxxx. 2 nařízení Xxxxxx III xxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[26] Xxxx xxxxx xxxxxx, pro xxx xx xx x xxxxxxx stěžovatele neměl xxxxxx čl. 3 xxxx. 2 nařízení Xxxxxx XXX, stěžovatel xxxxx, že xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x vzhledem k xxxx, xxxxx uběhla xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x Nizozemském xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

[27] Xxxxxx xx xx Xxxxxxxx xxxxxxx soud vědom, xx xxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx pouze xx, že xxx xxxx pravda, xx xx byl xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx význam xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx má xx xx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x zároveň x xxxxxxx xxx. Xxx xxxxxxx xx skutkových xxxxxxxxx stěžovatele, xxx xxx xx nemá xxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 2 nařízení Xxxxxx III. Tato xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx, že Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, x na xx, že xxxxx xx změně xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx stížnosti uvádí x to, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx, která xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx to Nejvyšší xxxxxxx soud xxxxx xx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žalobního xxxx, x tedy xxxxxxxxx tvrzení x xxxxxxx stížnosti.

[28] Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx žádný xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx Xxxxxx XXX. Xxx xxxx již zmíněno, xxxxxxxxx xxxxxx počítá x xxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x plynutí xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx okolností. Xxxxxxxx okolnostmi, xxxx xx změna rodinného xxxxx, xxx xxxxxxxxx x změna politické xxxxxxx x zemi xxxxxx, xx bude xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx x posouzení xxxxxxx.

[29] Xxxxxx, xxxxxxx xx stěžovatel domáhá (xx. xxxxxxxxx jeho xxxxxxx v České xxxxxxxxx, xxxxxx v Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx podle xx. 3 odst. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx XXX xxxxxxxxx), xx xxxxx ve xxx podstatě obcházel xxxxxxxx x smysl xxxxxxxx Dublin XXX. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věci xxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx posouzení xxx žádosti v Xxxxx xxxxxxxxx i xxxxx, xx xx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů by xxx něj mohlo xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx existence nařízení Xxxxxx XXX xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx shopping). Xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, z xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx stížnosti stěžovatele xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx tedy kasační xxxxxxxx xxxxxxxxx důvodnou. (…)