Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

X případě, xx se xxxxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§169 xxxx. 14 zákona x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx) spolu x xxxxxxxx příslušníkem zmocněným xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxx xx prokazatelně xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§44 xxxx. 1 správního xxxx) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx poštovní xxxxxxxxx, x následkem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení.

Prejudikatura: x. 2387/2011 Xx. XXX.

Xxx: Xxxx X. X. X. xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxx/xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 30.7.2014 do 31.12.2014. Od 1.9.2014 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx školu. Xxx 13.11.2014 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x právním zástupcem x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx žalovaného x Brně za xxxxxx podání xxxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx "ostatní", xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx rodičů žalobkyně x xxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxxx a xxxxx x Xxxxx republice, x dále plná xxx xxxxxx x xxxx, xxx nezletilou xx všech xxxxxxxx xxxxxx zastupoval xxxxxxx Xxx. Xxxxxx. Žádost x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 22.12.2014 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nepodaná, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx. do 5 xxx xxxxxxxxx, xxxxxx zákonným xxxxxxxxx x xx době xxxxxxxxx žalobkyně, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyplývající z §169 odst. 14 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dne 6.1.2015 xxxxxx tiskopis xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx 19.1.2015 xxxxxx xxxx zmocněnému zástupci. Xxxxxx xxxxxxxx žalobkyně xxx 30.3.2015 xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx věcech pobytu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Usnesením Xxxxxx nebylo xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx, xx "[x]xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, že xxx 22.12.2014 xxxx žádost xxxxxxx jako xxxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxx, xxxxxxxxxx potvrzena xxxxxx xxxxxxxx zástupcem v xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx […] Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemohlo xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx písemné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx."

Xxxxxxxxx xx x Městského xxxxx v Praze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nečinnosti xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx žalovaný xxxxx nerozhodl x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxx xxxx rozsudkem xx xxx 24.11.2015, xx. 3 X 52/2015-37, xxxxxx žalovanému xxxxxxxxx vydat rozhodnutí x xxxxxxx žalobkyně x vydání povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx ze xxx 13.11.2014, x to xx 60 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxx právním xxxxxxxxx x xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx soudu xx xxx 30.4.2015, čj. 7 Xxx 282/2014-48. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zda bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx žalobkyně xxxxxxxxxx, xxxx podle xxxxxxxxx xxxxx potřeba xxxxx x §44 odst. 1 správního xxxx, xxxxx xxxxx "[x]xxxxx x xxxxxxx je xxxxxxxx dnem, xxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx řízení […], xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx". Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podání xxxxxxx xx - xxxxxxxxx x xxxxxx rovině - mohou xxxxxxx xx způsobu, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Jsou-li xxxxxxxx (resp. xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx x závislosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků, xxxx. řízení xxxxxxx xxxx věc xxxxxx xxxx. X posuzované xxxx xxxxxxxxx městský xxxx za rozhodné, xx se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx žalovaný xxxx xxxxxx, xx procesně xxxxxxxxxxx cizinec xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx zákonný xxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxx žádosti, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, x xx postupem xxxxx §37 xxxx. 3 správního xxxx. Xxxxxxxx však xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (jejímu právnímu xxxxxxxx). V xxxxxxx xxxxxxx xxxx nelze xxxxxxxxx xxxxx takový xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s §37 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx odstranit, xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx §169 xxxx. 14 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, neboť x xxxxxxx nynější xxxxxxxxxxx xxxxxx nebyla xxx jeho xxxxxx xxxx otázka xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx bylo, že xx xxxxxx xxxxxxx xx dispozice xxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxx xx x řízení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx městského xxxxx xxxxx žalovaný (xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx rozdílného xxxxxxx a interpretace xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx hodnocení, xxx xxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxxxxx xxxxx xx nadřazena lex xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx praxí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx hodnocení validity xxxxxxxxxx úkonů učiněných xxxxxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxx názoru, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §169 xxxx. 14 zákona x pobytu xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 3.1.2011 xxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx svůj xxxxxx názor xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 24.9.2013, sp. zn. XX. ÚS 642/13, xxxxx xxxxxxxxxx stanovil, xx §169 xxxx. 14 xxxxxx x xxxxxx cizinců je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k §37 odst. 4 xxxxxxxxx řádu; v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxx neshledal xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zásahu xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §169 xxxx. 14 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx obsahuje speciální xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přímo xxxxxx žadatele. Jedná xx x xxxxxxxxx xxxxxx úpravu xx xxxxxx k §37 xxxx. 4 správního xxxx, xxxxx xx, xxx názoru xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx. Forma xxxxxx xx rovněž xxxxxxxx xx xxxxxx x §37 odst. 4 xxxxxxxxx řádu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x §42 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x ve xxxxxxxxxx xxxxxxx osobního xxxxxxxx xxxxxxx specialita vůči xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ústního xxxxxx xx protokolu, xxx xx podatel xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx správnímu xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx jeho xxxxxxxx zástupce, pokud xxxxx xxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx podatele u xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx x xxxxxxx §169 odst. 14 xxxxxx x xxxxxx cizinců - xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxx 29.11.2012, čj. 5 Xxx 9/2012-35.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx věci xxxx xxx ve lhůtě xxxxx §71 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxx §169 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve věci xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podklady x žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx x) xxxxxx xxxxxxxx úkon spočívající x xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx podání, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx ve xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; b) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx vadou žádosti xxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x ve xxxx rozhodnuto, xxxxxx xxxx takovou proto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx žádosti xxxx xxxx rodiče, xxxxxx nic nebránilo xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úřadu v xxxx jejich xxxxxx x xxxxxx, a xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx a x) námitka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vady xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je x xxxxxxxx věci xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxx toho xxxxxx, xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx rozhodl x xxxxxxx x §169 xxxx. 14 xxxxxx x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx dostatečně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx. 7 Xxx 282/2014-48, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádřila v xxx smyslu, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx ústavně-právní xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx žalobkyně xxxxx xxxxxx x dlouhodobý xxxxx xxxxx podala x xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx. Jde x xx, xxx se xx xxxxxx xx. 36 odst. 1 Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxx") domáhala xxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxx "zákonem stanoveným xxxxxxxx ", xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dle xxxxxxxxx xx. 36 xxxx. 1 x xxxx. 4 Xxxxxxx, xxxxx kterého xx xxxxx xxxx "stanoveným xxxxxxxx" domáhat xxxxx xxxxx u správního xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx upravuje xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx x §37, §44 a §45 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx jsou velmi xxxxxx upraveny zákonné xxxxxxxx x podrobnosti, xxxxxxx xx xxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx", xxxx xxxxxxxx xxxxx naplňovat xxxxx právo xx xxxxxx žádosti a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx tomu §169 xxxx. 14 (nyní 16) xxxxxx o xxxxxx cizinců, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx žádosti o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x oproti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx výrazné zákonné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx tak představuje xxxxxxx základního xxxxx, xxxxx oproti xxxxxx xxxxxx xxxxxx zužuje "xxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxx xx. 36 xxxx. 1 Xxxxxxx. Xxxxx se na xxxxxxxxx §169 xxxx. 14 xxxxxx o xxxxxx cizinců na xxxxx České republiky xxxxxxxx xx. 4 xxxx. 4 Listiny, xxxxx xxxxxxx "[x]xx xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxx být xxxxxxx xxxxxx podstaty a xxxxxx". Stěžovatel xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cíl xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx postupu xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx sporné, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §169 xxxx. 14 (nyní 16) xxxxxx x xxxxxx cizinců xxxx x rozporu x Xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxx při xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx respektováno ustanovení xx. 4 xxxx. 2 Xxxxxxx. Žalobkyně xxxxxxxxxx xx důvodovou xxxxxx k xxxxxx x. 427/2010 Xx., x xxx je xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxx, xx úmysl xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx. Jediný xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx eliminace xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zasílány xxxxxxxxxxxxxxx provozovatele poštovních xxxxxx xxxxxxxx pobývajícími xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx však xxxxxx, xxx xx xxxx eliminace xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx stěžovatel x kasační xxxxxxxxx xxxxx nereagoval na xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, z xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dovodil xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx účasti xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx procesně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xx trvalý pobyt. Xxxxxxxxx proto xxxxxxxxxx, xx xxxxx byla x xxxx xxxxxx xxxxxxx x dlouhodobý xxxxx procesně nezpůsobilá xx xxxxxx §178 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxx xx na xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxx nevztahuje, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx kterýmkoliv xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx úpravy. Xxxxxxxxxx xxxxxx argumentací xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxx nezpůsobilého xxxxxxx xx přenáší xx xxxx xxxxxxx zástupce. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ale xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx byla x xxxx podání xxxxxxx procesně nezpůsobilá, xxxx xxxxxx byla xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poštovní xxxxxxxx, xxxxx nebyli xxxxxxxx xxxx zákonní xxxxxxxx, xxxxx však xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx byl. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §47 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx účinném xx 17.12.2015. Z xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zda se xxxxxxxxx osobního xxxxxx xxxxxxx xxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx právní xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úřadu x zemi xxxxxx xxxxxx, žalobkyně uvedla, xx svou xxxxxx xxxxxx s dostatečným xxxxxxxxxx x stěžovatel x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx zákonných zástupců xxx podání xx xxxx pracovišti x Xxxxx republice a xxxxx xxxxxxxxx nenaznačil, xx by xxxxxxxxxx x žádost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx úřadu Xxxxx xxxxxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x §42 xxxx. 5 xxxxxx x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx výslovně xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx kasační xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxx:

XXX.

Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(…) Xxxxxxxxxx §169 odst. 14 xxxx xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 427/2010 Xx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x §169 odst. 14 "[x]xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Zastupitelský xxxx xxxx xxx xxxxxxx v odůvodněných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxxx upustit (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx). Ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx má toto xxxxxxxx xxxxxxxxxx podávání xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx doplňovány xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx nemá xxxxxxx xxxxxxxx předložené xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx místních xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxx jsou žádosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx snahou xxxxxx závislost xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx x žádosti xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx přispět ke xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx." [xxxx. důvodovou xxxxxx x zákonu č. 427/2010 Xx., xxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxx na xxxxx XX, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 2010 (tisk x. 70/0)]. Z xxxxxxxx zprávy xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nejen k xxxxxxxx podaným xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky.

První xxxxxxx xxxxxxx xx týkala xxxxxx xxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx k §169 xxxx. 14 zákona x pobytu xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx svůj xxxxxx xxxxx, xx §169 xxxx. 14 xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx právní úpravou xx xxxxxx x §37 xxxx. 4 xxxxxxxxx řádu, o xxxxxxxx Ústavního xxxxx xx. xx. IV. XX 642/13.

Xxxxxx, xx xxxxx odkazuje xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x změnu xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu podané xxxxxxxx přepravou Ministerstvu xxxxxx. Xxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zamítnuta, x následně xxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozsudkem xx. 5 Ans 9/2012-35 xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxxxxxx xx. xx. XX. XX 642/13 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx "[x]x xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx správními xxxxx xxxxxxxxxx racionální xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx závěr, k xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx §169 xxxx. 14 [zákona x xxxxxx xxxxxxx] xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (lex xxxxxxxxx) k §37 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx". Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro odchýlení xx od názoru, xx §169 odst. 14 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §37 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx x xx přednost, a x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx stěžovatelem. Xxxxxxxxxx §37 odst. 4 správního řádu xxxxxxxx xxxxx technické xxxxxxx, jimiž xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx. Vedral, J. Xxxxxxx xxx: komentář. 1. xxx. Xxxxx: Xxxx Xxxxxxx, 2006, x. 273). Xxxxxxxxxx §169 xxxx. 14 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx jako lex xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení k xxxxxxxxxxxx xxxx trvalému xxxxxx.

Xxxxxxx soud xxxxx xxx právním xxxxxxxxx x rozsudku Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx. 7 Azs 282/2014-48. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx x povolení x trvalému pobytu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nicméně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx samostatně x xxxxxxx Visapoint, xxx připojila xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobého xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, že xx základě této xxxxxxx bylo zahájeno xxxxxxx řízení, neboť xxxxxxxxxxx bylo, xx xxxxxx xxxx podána xxxxxx x na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x dostala xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx správní soud xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xx žádost xxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx, xx žádost xxxxxx podepsána, xxxx xxxxx podání, která xxxx nemohla mít xx následek nezahájení xxxxxx, xxxxx jde x vadu, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zdůrazňuje, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx řízení xxxx zahájeno, xx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x dostala xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx případě xxxxxx xxxxx x xxx, xxx byla xxxxxx xxxxxx osobně, xxxxx xx podala xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx otázkou xxxx, xxx xxxxx x osobnímu podání xxxxxxx. Městský xxxx x nyní xxxxxxxxx xxxxxxxx vyšel x xxxxxxxxxxx, že pokud xx žalovaný xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §37 odst. 3 xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxx, xx x nyní xxxxxxxxxx xxxx nebylo xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx. 7 Xxx 282/2014-48 x závěru, xx xxxxxx bylo zahájeno xxx xxxxx, že xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, neboť xxxxxxxxxxx xxxxxxxx okolnosti xxxx xxxxxxx, x svoji xxxx sehrávala x xxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxxx.

Xxxxxxxx správní soud xx xx xx, xx podstatou nyní xxxxxx věci xx xxxxxxxx odpovědi xx xxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxx spolu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx neměla v xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §178 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx §32 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx "[x] xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx [řízení] xxxx procesní xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx". Pokud xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sama, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxx xx možné xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxx podat xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx stavu, z xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx spolu x xxxxxx zmocněnou x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxx xxx xxxxxxx účel, xxxxx xxxxxxxxx novela xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, když xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zpráva xxxxx, xx "[x]xxxx xxx x žádosti xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, souvisí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxx o xxxxxxxx k pobytu".

Zákon x pobytu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx jednat (a xxxxxx xxx xxx xxxxxxx, když xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) procesně neřeší. X takových xxxxxxxxx xxxxx, jak xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xx dne 31.5.2011, xx. 9 Xxx 6/2010-106, x. 2387/2011 Xx. NSS, "připustit, xx by xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx veřejnou xxx - řečeno xxxxxxxxx -‚zůstal viset xx xxxxxxx 'xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx", x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxxx použití správního xxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx, jaké xxxxxxxx následky má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxx zastupitelský úřad xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxx. X rozsudku xx. 9 Xxx 6/2010-106, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx účinné x 14.8.2008, x xxxxx xx xxxxxxx x vízum x xxxxxx xxx 90 xxx, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx: "[x]xx xx, aby xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx o udělení xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení o xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx o xxxxx současně spojit x xxxxxxxxxxxx požadavkem xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podání. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx víza xx xxx zahájeno xxxx, xxx taková xxxxxx xxxxx zastupitelskému xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx cizinec xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přepravy, xxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx cizinců xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o udělení xxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx."

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k otázce xxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 27.7.2016, xx. 10 Xxx 219/2015-67, x němž Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x trvalý xxxxx xxxxxxx generálnímu xxxxxxxxx poštou xxxxx xx žádostí o xxxxxxxx od povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxx rodiče jsou x současnosti na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx podání xxxx xxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dne 7.1.2013 xxxxxxxx podle §66 xxxx. 1 písm. x) správního xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k závěru, xx xxxxxxxxxx, respektive xxxx zákonní zmocněnci x jejich xxxxxx xxxxxxxx, xxxx využít xxxxxx podle §169 xxxx. 14 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx právě x jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Pokud xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx možnosti xxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nevyužil.

Odlišnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx přezkoumávaného xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podána xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, ale xx území České xxxxxxxxx stěžovateli, nadto xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx žádosti xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx x rozsudku xx xxx 3.12.2014, xx. 6 Xxx 242/2014-41, v xxxx xxxxxxxxxxx, xx podání, xxxxx nebylo xxxxxxx x předepsané xxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), by xxxx "xxxxx odložit xxxxx §43 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx řádu, xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx jako x xxxxxxx, které nebylo xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x nebylo x pětidenní lhůtě xxxxxxxxx (srov. §37 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx per analogiam), xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ze xxx 29.11.2012, xx. 5 Xxx 9/2012-35, x xxxxxxx žádosti x povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx [Xxxxx xxxxxxxxx], x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx".

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx jak x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nedostatku xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx správního xxxx. Xxxxx obecné xxxxxx §44 xxxx. 1 xxxxxxxxx řádu "[x]xxxxx x xxxxxxx xx zahájeno dnem, xxx xxxxxx xxxx xxxx návrh, xxxxxx xx xxxxxxxx řízení […], xxxxx xxxxx x místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx". Pokud xxxx splněna xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx ve xxxxxx §37 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx žádost, xxxx xxxxx xxxxxx učiněna. Xxxxxx judikatury tak xxx xxx problémů xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poštovní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx nejedná o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žádosti, x xxx xxxx x xxxxxxxxx požadované xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx nejednalo x podání xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx "osobního" podání xxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx prokazatelně nacházeli xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx za xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k právnímu xxxxxxx za nezletilou x xx účasti xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxxxxxxx, xx se xxxxxxxxx žalobkyně xxxxxxxx xxxxxx dostavila x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx konkrétně xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupci x xxxx, xxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x dále s xxxxxxx zástupcem xxxxxxxxx x právnímu xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx považovat xx zahájené. Tuto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxx, x xxxxxxxxxx x souladu s xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, x xxxx se xxxxxx žalobkyně, xxxx xxxxxx, že ani xxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Komise xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedla, xx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žádosti se xxxxxxxx x účastnici xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx zákonnému xxxxxxxx.[…] Xxx 12.12.2013 xx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xx [xxxxxxxxxxxxx xxxx] x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx účastnice xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxx na xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxx x souladu x §44 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx." Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx ze xxx 21.1.2015 xxxxx: "X xxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx úřadu [České xxxxxxxxx] x Xxxxxx xxx 12.12.2013 nedošlo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx zmocněné x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení." Xxxxxxxx správní xxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx zmocněnou x xxxxxx xxxxxxxx zastupování x xxxx současně x osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx podání xxxxxxx, neboť xxxx xxxxxxx xxxxx podání "xxxxxx", a x xxxxxxxx toho v xxxxxxx x §44 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x účelem, xxxxx xxxxxxxx osobního xxxxxx xxxxxxx (aby xxxxxxx xxxxxx podávány xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx městského xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Městský xxxx xxxxxxxxxxxxxxx §169 xxxx. 14 zákona x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx x posouzení, xxx xxx stěžovatel xxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nekonal v xxx, neboť podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx tak předjímal xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xx, xx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxx, xxxx xxxxxxxx propojena x xxxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx i x xxxxxxxxxxxx §169 odst. 14 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx správní xxxx dospěl shodně xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx za xx, xx xx jedná x pouhou korekci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx korekce xxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxx napadeného xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxx názor xxxxxxxxx xxxxx korigovaný xxxxxxx xxxxxxx Nejvyššího správního xxxxx.