Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx §420 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx neukládá xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (v xxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§97 xxxx. 1 část xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) již xxxx xxxxxxxxxxxx. Skutečnost, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lhůty xxxxxx xxxxxxxxxxx o úpadku xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxx se xxxxxxxx - xxxxxxx osoby, xxxxx ke dni xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxx xxxxx podnikatelem, xxxx žádný vliv xx xxx této xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 12 proti xxxxxxxx Xxxxxxxx soudu x Praze ze xxx 2.8.2012, sp. xx. XXXX 56 XXX 388/2008, 1 XXXX 957/2012.

X. Xxxxxxxxx xxxxxx řízení

1. Usnesením xx xxx 1.6.2012, x. x. XXXX 56 INS 388/2008-X12-3, Xxxxxxx xxxx x Xxxxxx Xxxxxxx - xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxxxx xxxx“):

[1] Určil, xx x přihlášce pohledávky xxxxxxxx x. 12 X. X., x. x. x., xx xxxx 88 056 Xx xx xxxxxxxxxx (bod X. xxxxxx).

[2] Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 12 (xxx XX. xxxxxx).

[3] Xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx končí účast xxxxxxxx x. 12 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx XXX. xxxxxx).

2. Xxxxxxxxxxx soud - xxxxxxxx xx §83, §173 odst. 1 x §185 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx jeho řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx) - xxxxx x xxxx, xx:

[1] Xxxxxxxxxxx xxxxxx x insolvenční xxxx xxxxxxxx xxxx zahájeno x xxxxxxxxxxxxx soudu xxx 8.2.2008.

[2] Xxxxxxxxx xx xxx 12.3.2008, x. x. XXXX 56 XXX 388/2008-X-30, xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx insolvenčního správce. Xxxxxxx xxxxxx věřitele, xxxxx tak xxxxx xxxxxxxxx, xxx do xxxxxxx xxx xxx xxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, s tím, xx k xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

[3] Xxxxxxxxxx x xxxxxx bylo xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx x jeho účinky xxxxxxx 12.3.2008 v 14:54 xxxxx. Lhůta x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx 11.4.2008.

3. Xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

[1] Xxxxxxx lhůta x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poslední xxx xxxxxx lhůty xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

[2] Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx. zn. XXXX 56 XXX 388/2008, 2 XXXX 1332/2011 (xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 23.1.2012, x. j. XXXX 56 XXX 388/2008, 2 XXXX 1332/2011-P11-7), xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx, x xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

[3] Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxxx) bylo „x systému ISIR“ xxxxxxxxxx dne 22.2.2012 (X12-2). Xxx 22.2.2012 xxxx začala běžet xxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx 23.3.2012.

[4] Xxxxxxx x. 12 xxxxxxxxx pohledávku xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 26.4.2012 (xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxx v xxxx, xxx xxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §83 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přípustné.

4. X xxxxxxxx xxxxxxxx x. 12 Vrchní xxxx v Praze xxxxxxxxx xx dne 2.8.2012, x. x. XXXX 56 XXX 388/2008, 1 VSPH 957/2012-X12-9, xxxxxxxx usnesení xxxxxxxxxxxxx soudu.

5. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. x), §136 xxxx. 2 písm. d), xxxx. 3, 4, §173 xxxx. 1, 4, §185 x §420 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx závěrům:

[1] Při xxxxxxxxxx včasnosti xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxx, xx x zachování xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x úpadku postačí, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx písemnost xxxxxxx. Xxxxx-xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx obvyklé xxxxx xxxxxx, bydliště xxxx sídlo x xxxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx x výjimkou Xxxxxx (§430 xxxxxxxxxxxxx zákona), xxxxxxxxxx insolvenční soud xxxxxx xxxxxxxxx dlužníka xxxxxx (jinak xxx xxxxxxxxx xxxxx §71 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) ani xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ani xxxxxxxxxx x xxxxxx [xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx

xx xxx 4.9.2008, xxx. zn. 29 XXXX 4/2008, xxxxxxxxxx xxx x. 25/2009 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x stanovisek (xxxx xxx „X 25/2009“), xxxxx xx - xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx níže - xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 26.1.2009, xx. xx. X. ÚS 2536/08 (xxx x usnesení, xxxx Ústavní xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx R 25/2009), xxxxx xx - xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx níže - dostupné i xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

[2] Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx čísle xxxxx xxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxxx, ale před xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 22.2.2012 x 10:41 xxxxx (X-12-2) a xxxxx stanovené (xxxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 23.3.2012. Xxxxxxx x. 12 xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx 26.4.2012, tedy xxxxxxxx.

[3] Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx informovanosti xxxxxxxxx x dalších xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx §419 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxx systémem veřejné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva spravedlnosti xx jako xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXX, xxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxxxxxx jako webové xxxxxxxx aplikace XXXX xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikaci. Podle xxxx 1. xxxxxxxx xxxx služby xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací. Xxxxxxxx xx x podmínkách xxxxx, xx služba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx í xxxxxxxxx kopií xxxxxxxx xx straně xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx se v xxxx 1.5.1. xxxxxxxx xxxxx xxxxx akce, xxxxx xxxx informace x dlužníkovi, xxxxx xxxxxx též identifikační xxxxx.

[4] Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx, které xx povinně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx obsažen x §420 odst. 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxx xx xxxxxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx, xxxx. zveřejnit xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 7 xxx po xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx úpravy xx, xxx výše naznačeno, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxx klientských databázích x xxxxx v xxxxxxx XXXX pravidelně xxxxxxxxx, xxx ohledně xxxxxx xxxxxxx (dlužníka) xxxx zahájeno insolvenční xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx jeho průběh.

[5] X §420 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, že xx-xx xxxxxxx fyzickou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, zapisuje xx xx seznamu xxxxxxxx xxx identifikační xxxxx. Xxxxxxxxxxx pro výsledek xxxxxxxxxx řízení bylo x daném xxxxxxx xxxxxxxxx správnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx než třicet xxx xxxx podáním xxxxxxxxx odvolatelem.

[6] Xx xxxxx uvedených xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x identifikačním xxxxx xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx soud doplnil xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx 22.2.2012 (xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

[7] X xxxxxxxxxxxx xxxxx [xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o identifikačním xxxxx xxxxx (dlužníka) xx 23.3.2012] xxxx xxxxxxx č. 12 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx je xxxxxxxx, xx proto správný (xxxxxxx x. 12 xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxx rejstříku).

II. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx

6. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x. 12 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x §238x xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád (xxxx xxx jen „x. x. x.“), xxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx uvedený x §241x xxxx. 2 písm. x) x. x. ř., xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a požaduje, xxx Xxxxxxxx soud xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxx a xxx vrátil xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx řízení.

7. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

[1] Tím, xx xxxxxxxxxxx xxxx (xx xxxxxxx xxxxx xxxx uvedl x xxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx (xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx) povinnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxxxx čísle osoby (xxxxxxxx) xxxxx §420 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx určení xxxxxxxxxxxx xxxxx x rozhodnutí x xxxxxx dlužníka.

[2] Xxx xxxxx (xxxxx) xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xx zveřejněním identifikačního xxxxx osoby (dlužníka) (xxx 22.2.2012) začala xxxxx nová xxxxx xxx podávání xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx.

[3] Xxxxxxxxx míní, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx insolvenční xxxx xxxxx usnesením xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx nová xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx, neboť xxxxx §136 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x delší xxxxx (xx xxx měsíce). Xxxxxxxxxxx xxxx mohl xxxxxx usnesení xxxxx xx přiměřeného xxxxxxx (xxx §7 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx) §170 xxxx. 2 x. x. ř. Xxx (xxxxx) x xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx. Jestliže xx xxx nestalo (nebylo xxxxxx xxxx xxxxxxxx x lhůtě x xxxxxxxxxx pohledávek), xxx xxxxx x přihlášení xxxxxxxxxx není (až xx xxxxxx xxxxxxxxx x novém xxxxxxxx) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

[4] Xxxxx xxxxx xx x souladu x §173 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx první xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přihlášky xxxxxxxxxx x insolvenčního xxxxx xx zahájení xxxxxxxxxxxxx řízení xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutím o xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx x tomto řízení xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx lhůta xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx běží x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx včasná.

III. Přípustnost xxxxxxxx

8. Xxxxxxxx znění xxxxxxxxxx soudního xxxx xxx dovolací xxxxxx (xx 31.12.2012) xx xxxxxx x bodu 7. xx. II xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx.

9. Dovolání xxxxxxxx x. 12 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx (bez xxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx §239 xxxx. 3 xxxxx xxxx xxxx středníkem x. s. x.; xxxx. X 25/2009 x usnesení Nejvyššího xxxxx xx xxx 27.7.2011, sen. zn. 29 XXXX 35/2009, xxxxxxxxxx pod x. 151/2011 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

XX. Xxxxxxxxx xxxxxxxx

10. Xxxx xxxxxx, x xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx dovolání xxxxxxxx x xxxxxx povinnosti (§242 xxxx. 3 x. x. ř.), xxxxxx xxxxxxxxx namítány x xx spisu xx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx - x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vymezených xxxxxxxxx - zabýval xxx, zda je xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dovolatelem, tedy xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxx odvolacím soudem.

11. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx obecně xxxxxxxxx, xxxxxxxx odvolací soud xxxxxxxx věc xxxxx xxxxxx normy, jež xx zjištěný xxxxxxxx xxxx nedopadá, nebo xxxxxx normu, sice xxxxxxx určenou, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

12. X xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx dovoláním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxx xx 31.10.2012 (xx. naposledy xx xxxxx xxxxxx x. 167/2012 Xx.).

13. Xxxxx §71 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx různé údaje, xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, xx splněna xxxxxxxxx příslušné písemnosti xx úřední xxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xx xxxxxxxxx zveřejněním x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxx §136 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku musí xxxxxxxxx (xxx) xxxxx, xxx věřitelé, xxxxx xxxxx nepřihlásili xxx xxxxxxxxxx, xxx učinili xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jejího zmeškání [xxxxxxxx 2 xxxx. x)]. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx třicet xxx a delší xxxx xxxxxx (odstavec 3). Xx-xx s xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x přihlášení xxxxxxxxxx xxxxxx xxx (xxxxxxxx 4).

Ustanovení §173 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx určuje, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx. K xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx později, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx uplatněné pohledávky xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx neuspokojují. Xxx §185 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x přihlášené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přihlášku xxxxxxxxxxx, xxxxx kterému xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx doručuje xxxxxx přihlášenému xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx přihlášený věřitel. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxxxx věřitele uvědomí xx výroku rozhodnutí.

Z §420 xxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxx xxxxxx, xx je-li xxxxxxx xxxxxxxx osobou, zapisuje xx xx seznamu xxxxxxxx xxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxx xxxxx, datum xxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxx osobu, která xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxx (xxxxxxxx 1). Je-li dlužníkem xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx vedle xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx odlišující xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx při svém xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx od xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 2). Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 3). Xxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 zapíše xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, jakmile xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxx dnů xx xxxxx okamžiku; xxxx-xx xx některý x xxxxxx údajů x xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxx insolvenční xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, jakmile v xxxxxxxxxxxx řízení vyjde xxxxxx (xxxxxxxx 4).

14. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§419 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx Nejvyšší xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx zabýval, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx závěrům:

[1] Rozhodnutí x úpadku xx xxxxxx §136 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xx vydává xxxxxx xxxxxxxx (§88 odst. 1 insolvenčního zákona). Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jsou xx xxxxxxxxx xxxxxxxx §7 xxxx. 1 x. x. x. xxxxxxxx x §169 xxxx. 1 x. x. ř., xxxx xx do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §88 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx má potud xxxxxxxx xxxx §169 xxxx. 1 x. x. x.) x xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx obsaženou v §136 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx výrokové xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx struktuře §136 odst. 2 x. x. x. Xxxx xxx xxxxxxxx xxxx „xxxxxx“ [xxxxxxx x), x), x), x)], jako výzvy [xxxxxxx x) xx x)] x jako xxxx [písmeno x)] x xxxxxxxx [xxxxxxx x)].

X „xxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x §136 odst. 2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx dlužník je x xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx (§136 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx); xxxx. k tomu §136 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Takové rozhodnutí xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx v xxxxx xxxxxx o statusové xxxxxxxxxx). Xxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx správci) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx [§136 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxxxxxxx zákona] x xxxxx xxxx ně x xxxxxxxxxx, jímž xx xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx konání xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx [§136 odst. 2 xxxx. g) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx] x xxxx se dlužníku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx (xxx x proto, že xx xxxxxx xxxxxxx) x dřívější xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx [§136 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx]. Xxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx způsobit xxxxxxxxx subjektům, xxxx xxxx adresovány, nepříznivé xxxxxxxx. Současně xxx x rozhodnutí, jejichž xxxxxx insolvenční xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx [v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §136 xxxx. 2 xxxx. x), x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, je-li zjištěn xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx úpadek a x případě uvedeném x §136 xxxx. 2 písm. h) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jen xxxxx, nebyly-li xxxxxxxxx xxxxxxx předloženy xxxxx] xxxx v xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx insolvenční xxxxxx xxxx [při xxxxxx termínu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §136 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx].

Xxxxxxx „xxxxx" xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx §136 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx jednání, k xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxx své xxxx, xxx xxxx může xxxxxxxx pro xx xxxxxxxxxxx důsledkům. Nerespektování xxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, aby věřitelé, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx pohledávky, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (jejíž xxxxx xx odvíjí od xxxxxx xxxxxxxx x §136 xxxx. 3, 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx [x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx být xxxxxxxx - dle §136 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx], že x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x pozdě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§173 xxxx, 1 xxxxxxxxxxxxx zákona).

Chybí-li x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxx charakterizovat xxxx xx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx to xxxxxxxxxx, xx by xxxxxxx (povinnost) insolvenčního xxxxx učinit příslušnou xxxxx, poskytnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednání definitivně xxxxxxxx xxxxxxxxx lhůt, x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x §166 x. x. x. Xxx xxx učinit (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxx, nejsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x opomenuté xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx [usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 27.10.2011, xxx. xx. 29 XXXX 21/2011, xxxxxxxxxxx xx zvláštním xxxxx X. xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxx 2012, pod x. 17].

[2] Xxxxxxx xxxx předepsán xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhledávání xxxxxxxx x insolvenčním rejstříku. Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (či více) x xxxxx umožňujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nelze xx xxxxx x xxxx, xx nepoužil xxxxx xxxx údaje. X xxxxxxxxx xxxxx xxx x údajům, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhledávání, xxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo osoby x/xxxx obchodní firma xxxx název (potud, xx xxxxxxx i xxx xxxxxxxxx více xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xx výsledcích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčním xxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx parametrů xxxx xxx přitom xxxxxx xxx xxxxxx na xx, zda xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx „základního“ xx xx formuláře xxxxxxx „xxxxxxxxxxx“ [srov. např. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx dne 27.9.2011, xxx. xx. 29 XXXX 35/2010, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx X. časopisu Xxxxxx xxxxxxxxxx (Judikatura xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxx 2012, xxx x. 21, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 30.4.2013, xxx. zn. 29 NSČR 17/2011, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx číslo 5, ročník 2014, xxx x. 60, xxxx usnesení Nejvyššího xxxxx ze xxx 22.1.2014, xxx. xx. 29 XXXX 11/2012].

[3] Xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xxx nebyl xxxxxxxxx za podnikatele, xx závazky (dluhy) xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx (xx. xx xx xxxxxx §389 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx „xx“ xxxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu (xxxxxxx) xxxxxxx, xx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx identifikačního xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

15. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x (xxxxxx) údajů xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx zjistil xxxxxx xxxxxxxx, xxxx pro xxxxxxxxx, zda přihlásil xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxx, významná xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zveřejněn xxxx identifikačního čísla xxxxx xxxxxxxx (usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx sen. xx. 29 NSČR 11/2012).

16. X xxxxx (xxxxxxxxxxx ustáleným) xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx dodává, xx x usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xxx. xx. 29 XXXX 11/2012, jakož x x (xxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx Ústavního xxxxx xx dne 3.4.2013, xx. xx. I. XX 1719/11, plyne, xx xxx, kde xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx mohla xxx (xxxx) xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx dlužníka x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutím x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx (x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úpadku) xx okamžikem xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Přitom xx xxxx, v xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxx. zn. 29 XXXX 11/2012, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx údajem xxxxx identifikační číslo xxxxx (xxxxxxxx) (pro xxx je v §88 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zavedena xxxxxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxx“).

17. Xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx poměry xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx opodstatněné. Xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxx) xxxxxx xxxxxxxxxxx x úpadku xx xx xxx, xxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby (xxxxxxxx), xx. x 22.2.2012. Xxxxxx xxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx data xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x že xx důvod xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx §173 xxxx. 1 x §185 insolvenčního xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

18. Oporu x xxxxxx xxxxxx nemá xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx lhůty x rozhodnutí o xxxxxx dlužníka se xxxxx xxxxxxxxx [pro xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx čísle xxxxx (xxxxxxxx)] x že xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx výzvy x přihlašování pohledávek) xxxxx xxxxxxxxxxxx lhůta xxxxxx.

19. Jako zjevně xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx (xxxxx) o xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx řízení (x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx proto xxxx xxxxx); to xxxxxxxx xxx skutečnost, že xx xxxxxxxxx přihlašovací xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxx věřitele (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

20. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxx, xxx x řízení xxxxxx xxxxxx x xxx, xx dlužník - xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (jímž xx xx smyslu §97 odst. 1 xxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 8.2.2012, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxx nebyl xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxx počítat xxx xxxxx xxxxxx x rozhodnutí x xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx insolvenčního xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx ode xxx zveřejnění rozhodnutí x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

21. Xxxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vyhledávání xxxxxxxx

x insolvenčním rejstříku, x xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xxx. zn. 29 XXXX 35/2010), xx x xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x těmto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx identifikační xxxxx osoby (xxxxxxxx) (xxx xxxxxxx k xxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxx). Xxxxxxx, xxxxx pro účely xxxxxxxxx, zda xx xxxxxx insolvenční řízení xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx (tento identifikátor), xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx iura xxxxxxx xxxx (bdělým xxxxxxxx xxxxx).

22. Je xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx tento xxxx x dlužníku - xxxxxxx xxxxx xxxxxx prostě xxxxx, xx xxx insolvenční xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxx xxxxx spatřovat x tom, že xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx xxxxx, že mu xxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx) xxxxxxx - xxxxxxx xxxxx, ač xxx měl xxxxxx (xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §420 odst. 4 xxxxxxxxxxxxx zákona).

23. Nespolehlivost xxxxxx údaje coby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx osoby xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x §420 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxxx dlužníků) xxx identifikační xxxxx (xxxxx) xxx xxxxx, xx-xx dlužníkem fyzická xxxxx, xxxxx „xx xxxxxxxxxxxx“.

24. Jazykový ani xxxxxxxxxxxx výklad daného xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pochyb o xxxx významu x xxx xxxxxx, xx xx xxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx x tomu, aby xxx insolvenční xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx z minulosti (xxxxx i xxxxxxx). Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x ta xxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxx insolvenčnímu xxxxx, aby x xxxxxxx, že dlužníkem xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx „xx podnikatelem“, xxxxxx xx insolvenčního xxxxxxxxx (do seznamu xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx osoby, „používá-li xxx při xxxx xxxxxxxxx“, a xxxxx xxxxxxxxx, „xxxxxxxx se xxxx xx xxxxxxxx“. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx x těchto xxxxx xxxxxxxxx nesměřuje x „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx dodatků, xxx xxxxxxxxxx firmu xxxxxxxx x minulosti, xxx nevybízí x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dlužníka x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx bydliště. To xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxx) v §13x odst. 1 xxxxxx č. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník (xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2013), xxx xxxxxxxxx xxxxxx tyto xxxxx x obchodních xxxxxxxxx xxxxxx tomu, xxx xxxxxxxxxxxx „xx“, xxxxxx xxxx, kdo xxx x xxxxxxxxx „xxx“.

25. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doplní x xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx status xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx, xxxxxxx zveřejnění takového xxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx „xx xxxxxxxxxxxx“.

26. Xxxxx řečeno, §420 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx, který xx xxx zahájení insolvenčního xxxxxx (§97 odst. 1 xxxx xxxx xx středníkem) xxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

27. Skutečnost, xx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lhůty xxxxxx rozhodnutím x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, nemá xxxxx xxxx na xxx xxxx xxxxx.

28. Nejvyšší xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx jednání (§243x xxxx. 1 veta xxxxx o. x. x.), xxxxxxxx xxxxxx (§243x odst. 2 xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx o. x. x.).