Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx:

Xxxxxxx-xx xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxxxx získání trvalého xxxxxx, xxxx být x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vykládány x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x. 2003/109/XX o xxxxxxx xxxxxxxxx státních příslušníků xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pětiletého xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxx článku 4 xxxxxxxx směrnice zkoumá xx xxx podání xxxxxxx o trvalý xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx ze dne 10.4.1984, Xxx Colson x Kamann v. Xxxx Nordrhein-Westfalen (C-14/83, Xxxxxxx, x. 1891), xx dne 8.10.1987, Xxxxxxxxxxx Nijmegen (X-80/86, Xxxxxxx, x. 3969), xx xxx 13.11.1990, Xxxxxxxxxx proti Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx (X-106/89, Xxxxxxx, x. X-4135), xx xxx 16.12.1993, Xxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (X-334/92, Xxxxxxx, s. X-6911), x xx dne 5.10.2004, Xxxxxxxx (X-397/01, Xx. xxxx., s. X-8835).

Xxx: Xxxxxxxx X. xxxxx Komisi pro xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodl x xxxxxx složeném x xxxxxxxxxxx JUDr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx XXXx. Xxxxxx Xxxxxx x XXXx. Xxxxx Xxxxxx, Xx.X., v xxxxxx věci xxxxxxx: X. V., zast. Xxx. Xxxxxx Václavkem, xxxxxxxxx xx sídlem Xxxxxxxxxx 25, Praha 1, xxxxx xxxxxxxx: Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx věcech pobytu xxxxxxx, xx sídlem xxxxxxx Xxxxxx 1634/3, Xxxxx 4, proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 19.11.2014, č. x. XX-124463-4/XX-2014, x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx žalované proti xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx ze xxx 10.2.2016, x. x. 30 X 155/2014-52,

xxxxx:

Xxxxxxxx Krajského xxxxx x Plzni xx xxx 10.2.2016, č. x. 30 X 155/2014-52, se xxxxxxx x věc xx xxxxx xxxxxx soudu x xxxxxxx řízení.

Odůvodnění:

I. Xxxxxxxx xxxx

[1] Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx“) xxxxxx zrušení x záhlaví xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Plzni (xxxx xxx „xxxxxxx xxxx“), xxxxxx xxxx podle §78 odst. 1 xxxxxx č. 150/2002 Xx., xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „s. x. x.“), zrušeno xx xxxxxx shora xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Napadeným rozhodnutím xxxxxxxxxxxx podle §90 xxxx. 5 zákona x. 500/2004 Sb., xxxxxxxxx řádu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x potvrdila rozhodnutí Xxxxxxxxxxxx vnitra ze xxx 25.7.2014, x. x. XXX-8371-29/XX-2012 (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“). Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §75 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 326/1999 Xx., o pobytu xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „zákon o xxxxxx xxxxxxx“), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k trvalému xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §68 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

[2] Xxx §68 xxxx. 1 zákona x xxxxxx cizinců [ x]xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

[3] Dle §68 xxxx. 2 xxxxxx x pobytu xxxxxxx [x]x xxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx doba xxxxxx xx území xx dlouhodobé vízum, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu x xxxx pobytu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Doba xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx studia xx xxxxxxxxxx jednou xxxxxxxxx. Jednou polovinou xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx včetně xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x kasační xxxxxxxxx; bylo-li řízení x udělení mezinárodní xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 18 xxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxx, po kterou xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx doba, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx závislého xx střídání xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x domácími pracemi xx stravu, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kulturních xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxx).

[4] Dle §68 odst. 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx [x]x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx započítávají x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxx této xxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nepřesáhla 6 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx svém xxxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx zachována, xxxxx xxxxx období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx 12 xx sobě xxxxxxxx měsíců ze xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx-xx o xxxxxxxxxxx x narození dítěte, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, přičemž toto xxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx.

[5] Xxxxxxxx xxxxx problematiky xx dán xxxxxxx xxxxxxxx Rady x. 2003/109/XX ze xxx 25.11.2003, x xxxxxxx xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxxx“). Xx x xx. 4 xxx 1 konstatuje, xx xxxxxxx xxxxx přiznávají xxxxxx postavení dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx bezprostředně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx oprávněně a xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx 5 let. Z xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vycházely x xxxxxxxxxxx, že §68 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx tak, xx xxx xxxxxx 5 let xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území xx xxxxx xxxxxxxx xx doby, xxx xxxx podána xxxxxx x xxxxxxxx trvalého xxxxxx. V žalobcově xxxxxxx xx tak xxxxx 10.5.2012, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx pobývá xx xxxxx České xxxxxxxxx xx roku 2005.

[6] Xxxx dospěl x xxxxxx, že při xxxxxxxx xx které xxxx x ve xxxxxx období je xxxxxxxx xxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xx stěžovatelka xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx §68 xxxxxx x xxxxxx cizinců. Xxxxxxx xxxxxxxxxx je legislativně xxxxxxxxxxx způsobem, který xx xxxxx x x xxxxxxxx jazykového xxxxxx jednoznačný. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, že §68 xxxx. 1 zákona x pobytu cizinců xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx nepřetržitého pobytu xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.

[7] Pro xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx vnitra, xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx pět xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxx takovou xxxxxxxx xxxxxxxxx. Soud xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxx 2003 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx přizpůsobil xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předpisů xxx xxxxxxx.

[8] Xxxxx §68 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx jednoznačné x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx. 4 odst. 1 Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx nepřevzal. V xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxx. 8 xxxxxxxxxx napadeného rozhodnutí xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx cizinec xxxxxx xxx x xxxx xxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxx vydání xxxxxxxxxx o xxxxxxx. Xxxxx úsudkem xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx situace, xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx x xxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx označila období xxxx xxx xxxxxx xx 10.5.2012 x xxxxxxx, xxxxx nelogicky, xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx by xxxx xxx splněna x x době, xxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx. Xxxx skutečnost blíže xxxxxxxxxxxx. Takové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx přezkoumávané xxxxxxxxxx xxxxx, soud xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

XX. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

[9] Xxxxxxxxxxxx xxxxxx kasační xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx smyslu 103 xxxx. 1 xxxx. a) x. x. x. Xx xxxxxxxxxxx, že x §68 odst. 1 xxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx pěti let xxxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX xxxx xxx xxxxxxx x xxxx podání xxxxxxx.

[10] Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx v §68 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx x výše xxxxxxxxx xxxxxxxx, kdy xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx skončení platnosti xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx by při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx smysl.

[11] Xxxxxxxxxx x tím, xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx pozice xxx Xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xx xxxxxx implementace xxxxxxxx práva, xxxx xxx výklad xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx a účelem xxxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxx xxxxx.

[12] Xxxxxxxxx xxx. eurokonformního xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora Xxxxxxxx xxxx (dále jen „Xxxxxx xxxx“), například xx xxxx x. 14/83 Xxx Colson. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, že x xxxxxxx problémů vyplývajících x xxxxxxxxxxxx, nesprávné xx nejasné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mají xxx vnitrostátní xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx řádu zavedeny xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx unijní xxxxxxx.

[13] Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx znění §68 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx eurokonformního výkladu. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podporuje x důvodová xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 161/2006 Xx., xxx xx xx xxxxxx xx xxxxx §68 xxxxx následující: „ [x]xxxxxxx změnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx umožňuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx 10 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx x xxxxxxx xx Xxxxxxxx Rady 2003/ 109/XX zkrácení xxxx xxxxx xx dobu xxxx xxx. Současně xxxxx stanoví, xxxxx xxxx, xxxx do xxxx lhůty xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx. “

[14] Xxxxxxxxxxx xxxxx žádný xxxxx xxxxxxx spornou xxxx xxxxxxx od Směrnice. Xxxxxxxxx-xx text xx. 4 Směrnice xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx úpravy. Xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx splnění velmi xxxxxxxx xxxxxx pobytu, x to 10 xxx; tak xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx nehraje xxxx, kdy xxxx xxxxxxx.

[15] Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 8 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxx xxxxxxx jak x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx, xxxx xxxxx kontroverzní. X xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx by totiž xxxxx xxxxxxx xx xxxxx měl být xxxxxxxxxxx nejen xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, ale xxxxxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx x x průběhu vedeného xxxxxx až xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nepřetržitého xxxxxx.

[16] Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx mu xxxxxx k dalšímu xxxxxx.

[17] Xxxxxxx xx x podané xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXX. Právní xxxxxxxxx Nejvyššího správního xxxxx

[18] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx posoudil xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kasační xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx podána xxxx, osobou x xxxx oprávněnou, směřuje xxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přípustné, x za stěžovatelku xxxxx xxxxx xx xxxxxx §105 odst. 2 x. x. x. Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xx musel xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (§109 xxxx. 3 x 4 x. x. s.). Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

[19] Xxxxxxxxx sporu xx xxxxxx §68 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx cizinců, dle xxxxxxx se povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx, x xxxxxx okamžiku xx xxx xxxxxxxx nepřetržitého xxxxxxxxxx pobytu cizince xx území xxxxxxx, xxx xx dni xxxxxx žádosti (jak xxxxx xxxxxxxxxxxx) xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxx xxxxxxx xxxx).

[20] Xxxxx xxxxxxxxx závazky ze Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxxx x. 161/2006 Sb., xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 27. 4. 2006. Současně xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx §67 (xx xxxxxx xx xx současnosti §68 xxxxxx o xxxxxx cizinců), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx institutem „Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx“ (§83 - §85 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx). X xxxxxxxxx těchto dvou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx věta §83 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx) x rovněž xxx x xxxxxxxxxx, xx xxx §85 xxxx. 3 téhož xxxxxx [x]xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rezidenta xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

[21] Tím, xx zákonodárce tyto xxx instituty xxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx řízení o xxxxxxx xxxxxx dle §68 xxxxxx x xxxxxx cizinců xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx. Pokud xx x tomuto xxxxxxxxx nedošlo, mohl xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro přiznání xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, neboť jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx však zákon xxx přiznání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx být i xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, resp. x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxx judikaturou Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx i xxx §75 odst. 1 xxxx. f) xxxxxx x pobytu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx důvody xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §68 xxxxxxxxx xxxxxx). Xxxx xxxxxx, xxxxxx §68 xxxxxx x xxxxxx cizinců, xxxx xxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxx xxx nepřiznání xxxxxxxxx rezidenta dle Xxxxxxxx.

[22] Xx xxxxxxx, xxx věc xxxxx xx xxxxxx po xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxx, působení a xxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx výkladu českého xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx eurokonformního výkladu. Xx xxxxxxxxxxxxx lze xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx této xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx svůj xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

[23] Xxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxx např. xx xxxxxxxx) xxx rozdělit xx účinek xxxxx x xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky, x xx 1) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 2) xxxxxxxxxx přesnost x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, 3) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nedojde x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zásadní, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx směrnici x neprospěch cizince, xxxxxxx xxx xx xx svůj xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xx xx také x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx účinku nepřímého. Xxxxxx 4 Směrnice xxxxxxxxx podmínku nepřetržité xxxxxxxx přítomnosti xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x úvahu. Xxxxx tedy xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx účinku Xxxxxxxx.

[24] Princip nepřímého xxxxxx xxx poprvé Xxxxxxx dvorem xxxxxxxxxx xx xxxx Xxx Xxxxxx x Xxxxx (X-14/83). Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx účinku x xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxxxx citováno x xxxxxxxxxxx (xxxx. X-106/89 xx věci Marleasing, X- 80/86 xx xxxx Kolpinghuis, C-334/92 xx xxxx Xxxxxx Xxxxx). Ta xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx právní předpisy xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx Společenství v xxxxx rozsahu, x xxxx jim vnitrostátní xxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx podmínka, xx xxxxxxxxxxxx předpis xx xxxxxxxx výkladu schopen.

[25] Xxxxxxxx-xx vnitrostátní interpretační xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, jakož i xxxx povinnost xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení. Xxxxx xx tedy ustanovení xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ani xxxxx, xxx xx se xxxxxxxx x rozporu. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxx nikdy xxxxxx xxxxx. Jak xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx jít x x neprospěch jednotlivce.

[26] Xxxxxxxxx xxxxxxxx národní xxxxx x souladu xx směrnicí xx xxxx podmíněno a xxxxxx xxx, že xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx několik xxxxxxx x alespoň xxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx, xx čím xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxx xxxxx vykládat, xxx větší xxxxxxxxx xxxx toto právo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

[27] Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx účinnost xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x výsledku, který xx xxx x xxxxxxx x cílem xxxxxxxxxx xxxxxxxx (srov. xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora Xxxxxxxx C-397/01). Xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx dle xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx předpisu, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxx xxxxxxxxxxxx směrnice.

[28] Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxx x závěru, xx v xxxxxxxxxxxx xxxx xx namístě xxxxxxx xxxxxx §68 xxxx. 1 zákona x xxxxxx xxxxxxx xx použití doktríny xxxxxxxxx účinku Xxxxxxxx.

[29] Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na území xxxxxxx, xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx, xx [n]ezákonnost xxxxxxx x toho, xx §68 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxx by xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.

[30] Xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, případně xxxxxxxx xxxxxxx x ním xxxxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxx správní xxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxx x trvalý xxxxx xxxxxxx xx skutkového x xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, nemohl xx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx x nepřípustný xxxxxx xxxxxx legem.

[31] Ustanovení §68 odst. 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx. Zásadu, xxx které xxxxxxx xxxxx posuzuje xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx x skutkových xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx obsahuje xxx x ustanoveních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x obnovy xxxxxx.

[32] Xxxxxxxxxx §68 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oba xxxxxx xxxxxxx. Lze xxx xxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx podmínka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxx xxx splněna kdykoliv x xxxxxxx xxxxxx x žádosti xxxxxxx, x to až xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x výklad xxxxxx, xx. xx tato xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx před podáním xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxx cizinec xxxxxxx xxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx podmínek pro xxxxxxxx trvalého xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxx xxxxxx neví, x xxxxx časovém horizontu xxxxxxx orgán o xxxx xxxxxxx rozhodne, xxxxx xxx xx xxxx xxxxx lhůtami, xx xxxxxxx xxx xxxx učinit nejpozději, xxx mu však xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx.

[33] Xx xxxx xxxxxxx musí soud xxxxxxxxx xxx výklad, xxxxx je nejbližší xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx ustanovení Xxxxxxxx.

[34] Xxxxxxxxxxx xxxxx dle §68 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxx Směrnice xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přítomnost xxxxxxx na území. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxx x. 6 xxxxxxxxx Xxxxxxxx, který uvádí, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx v xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx, že důraz xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úzkého xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx vzniknout xxx x xxxxxxxx dlouhodobého x xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx možnost požádat x xxxxxx pobyt.

[35] Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx rozumět xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx zákon xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxx. xx základě xxxxxxxx platného povolení x xxxxxx). Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x souladu s xx. 4 Směrnice xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx být xxxxxxxxxxxx xx určitých xxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení xx. 4 odst. 3 xxxxxxx. 2 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státům, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx výjimečných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx období xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx stanoví xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

[36] Xxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx, jak x xxxxxx xxxxxxx žádosti, xxx po xxxxx xxxx xxxxxx x xx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nezpůsobuje. Bude xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx kromě xxxx, xx Směrnice xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nepřetržitého pobytu xx xxxxxx bezprostředně xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx vztahu x délce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx cizince na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, je-li x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx zákonem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XX. Xxxxx x xxxxxxx řízení

[37] Xxxxxxxx správní soud x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souladu x §110 xxxx. 1 x. x. x. rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxx §110 odst. 4 s. x. x. xx krajský xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedeným x xxxxx rozhodnutí.

[38] X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soud x novém xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x §110 xxxx. 3 x. ř. x.

Xxxxxxx: Xxxxx tomuto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přípustné.

V Xxxx xxx 15. xxxxxx 2016

XXXx. Barbara Pořízková

předsedkyně xxxxxx