Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx:

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (zde xxxxxx kladných rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fasád x xxxxxxxxx chráněných xxxxxxx) xx situace, xxx xx jednalo x xxxxxxxxxx správní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xx zákonem (§2 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx z xxxx 2004).

Xxxxxxxxxxxxx: xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx č. 63/2009 Xx. ÚS (xx. xx. XXX. XX 2822/07).

Xxx: Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx XXXXX xxxxx Krajskému xxxxx Libereckého kraje x závazné stanovisko xxxxxx památkové xxxx, x kasační xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x předsedkyně XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxx x soudců XXXx. Xxxxxx Xxxxxx a Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx x právní xxxx xxxxxxx: XXXXX, xxxx. x x. o., xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx 487/4, Xxxxxxxx xxx Xxxxx, xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx 149/4, Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx X xxxx 642/2x, Xxxxxxx 2, x xxxxxx x kasační stížnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxx xxx Labem, xxxxxxx v Liberci, xx xxx 13.7.2015, x. j. 59A 88/2014-31,

xxxxx:

X. Kasační stížnost xx zamítá.

II. Xxxxxxxxxx xx náhrada xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx žalobce (xxxx „xxxxxxxxxx“) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx nad Labem - xxxxxxx x Xxxxxxx (xxxx „xxxxxxx xxxx“), xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 11.8.2014, x. x. XXXX 53225/2014; tímto xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx XX. xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Nisou, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx 18.4.2014, x. x. 32838/2014. Xxxxxxx XX. označeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxxxx x. 20/1987 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxxx xxxx“), xx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx nepřípustná xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxx X. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx č. x. 487, Xxxxxx xxx. 17 xx xx. x. č. 85/1 x k. x. Jablonec xxx Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zóny Xxxxxxxx xxx Nisou.

I. Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxx 19.2.2014 xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx, xxxxxxx příslušný xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx „xxxxx xxxxxxxxx xxxx“) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx fasády xxxxxxx x. x. 487, Xxxxxx xxx. 17, x Jablonci nad Xxxxx do xxxxx X. Xxxxxxx. Správní xxxxxx xxxxx dle §14 xxxx. 3 xxxxxx x památkové xxxx závazné xxxxxxxxxx; xx xxxxxx X. xxxx přípustné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fasády xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x. x. 487, Mírové xxx. 17, na st. x. x. 85/1, x. ú. Xxxxxxxx xxx Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx městské památkové xxxx; xx xxxxxx XX. xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx fasády xx xxxxxxxx objektu xx xxxxx X. Xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx podáním xxxxxxx; xxx 28.1.2014 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx řešení. Xxxxx byl xxxxxxxxx xx xxxxxxx odborné xxxxxx Xxxxxxxxx památkového xxxxx (NPÚ) xxx 3.2.2014; s navrhovaným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx středu xxxxxxx památkové xxxx, xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxx meziválečnou fasádu x dochovanými xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stav a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx §14 odst. 6 zákona x xxxxxxxxx xxxx byl xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx XXX. Xxxxx xxxxxxxxx vyjádření xx xxx 24.2.2014, č. x. XXX-353/X 13957/2014, xxxx xxxxxxxxx fasády xxxxxxx xx xxxxx X. Xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče akceptovatelné. XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že fasáda xx ulice X. Xxxxxxx xx pohledově xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx hodnotného xxxxxxx, xxx kontaktní xxxxxxxxxxx systém xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x problematická xx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx není x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx území xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx X. Chvojky xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx členěnou dochovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx výrazně uplatňuje x xxxxxxxxxx města x nachází se x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx. V xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx 5.3.2014 xxxxxxxxxx xxxxxxxx případy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx 17.3.2014 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxx stěžovatele x xxxxxxxxx vyjádření NPÚ, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx orgán xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odůvodnění xxxxx xxxxxxxxxx xx dne 18.4.2014, x. j. 32838/2014, jehož xxxxxxx XX. vyslovil, xx x hlediska xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx objektu č. x. 487 xx xxxxx X. Chvojky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx výroku X. jako přípustnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Konstatoval xxxx xxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx profilů oken x xxxx xx xxxxxxxx jedná x xxxxxxxxxxxxxx výrobky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx architektonické xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx X.; bez xxxxxx xx xxxxxxxx tloušťku xxxxxxxxxxx xxxxx by xxxxx x zániku x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx, xx zájmem xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; protože xxxxxx do ulice X. Chvojky xx xxxxxxxxx exponovanou x xxx rozsáhlou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zateplení; xxxxx se x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx se xxxxxxxxx xxxxxx vzhled objektu x xxxx xx xx xxxxx x xx xxxxxx prostředí x centru xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Jablonec xxx Xxxxx. Poukázal xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb a xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.; xxxxxxx xx můžou xxxxxxxxx pouze x xxxxxxx štítů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx situacích, xxx xxxxxx nemají xxxxx xxxxxxxxx tvarosloví, xxxxxxxx detaily ani xxxxxxxxx xxxxxxxx povrchy. Xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx není xxxxxxxx památkou, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby, které xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx města x městské památkové xxxx. Xxxxx památkové xxxx rovněž xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxxx bylo xxxxxxxxx povoleno, se xxxxxxx. Objekty, xxxxx xxxxxxxxxx uváděl xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxxx akceptovatelné s xxx, že se xxxxx x utilitární xxxxxx trakty bez xxxxxxxxxxxxxxxxx členění xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx přestavěné xxxxxxx, xxxxx tak xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Obdobným způsobem xxxx xxxxxxxxxxx povoleno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxx xx xxx x minulosti x pouze xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx bez architektonického xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx kvalitativně liší xx objektu, kde xxxxxxxxx xxxx realizováno. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx odůvodnit xxxxxx postup x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nelze xxxxx xxxxxxxxx péče xxxxx, aby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxx 11.8.2014, x. j. XXXX 53225/2014, který xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx II. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; proti xxxxxx xxxxxxxxxx podal xxxxxxxxxx xxxxxx.

XX. Řízení před xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx vydána x xxxxxxx x §68 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx; ze xxxxxxxxx rozhodnutí vyplývá, x jakého xxxxxxxxxx xxxxx orgány památkové xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx měly x xxxxxxxxx x xxx je xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx zkrácen xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §36 odst. 1 xxxxxxxxx řádu. Xxx soudu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x památkové xxxx x uvedené vyhlášky Xxxxxxxxxxxx kultury. Xxx xxxxxxxxx, zda v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx) xxxx x. x. 487 xxxxxxxxxxx x zateplení fasády xxxx do xxxxx X. Chvojky, xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x veřejným xxxxxx na ochraně xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxx prostor xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx nad Nisou, xxxxx neznamená, že xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxxx péče, xxxxxxxx xx xxxxxxxx uvážení, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xx judikaturu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx uvedl, xx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx vyjádření XXX (xxx §32 xxxxxx o památkové xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx metodické xxxxxx x publikuje svá xxxxxxxxxx k řadě xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx péči), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx a odborných xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (s xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx) x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx správní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx problematiku, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x rozporu xx xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx ve xxxxxx §3 xxxxxxxxx xxxx x důvodu xxxx rozporuplných vyjádření XXX xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxxxxx byl Xxx. X. Z. dne 17.2.2014, tedy xxxxx xxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXX k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx mu xxxxxxx, xx xxx akceptován xxxx záměr zateplit xxxxxx xxxxxxxxxx fasádu, xxxxxx však xxxxxx xx xxxxx X. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx exponovaná, xxxxxxxx, meziválečná, s xxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx během xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxx závazné xxxxxxxxxx v xxxxxxx x §14 xxxx. 6 zákona x xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx požádán. X xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx názor XXX xx xxxxxxxxx xxxxxxx x. x. 487 xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 24.2.2014, x xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prezentoval jeho xxxxxxxxx Xxx. J. X. Xxxx neshledal, xx xx x x-xxxxxxx xxxxxxxx Mgr. X. Z. xx xxx 31.1.2014, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxx fasády xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Krajský xxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxx §7 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vlastní xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 13.8.2009, x. x. 7 Xx 43/2009-52.

Xxx xxxxxxxxx xxxxx x přístupu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx spatřovat xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx z nyní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx orgány xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx posouzení xxxx x. x. 487 a xxxxxxxxxx xxxx fasády xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX, xxx odborné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx případu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx města Xxxxxxxx xxx Xxxxx. Pokud xxx x zateplení xxxxx, xxxxx xx xxxx charakterem xxxxxx (xxx x utilitární xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx staveb), a xxxxx x nich xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx dospět x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vlastní xxxxxxx rozhodovací xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx orgány jednoznačně xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx a x racionálních xxxxxx, xxxxxxxxx se o xxxxxxx xxxxxxxxx XXX x xxxx přístup x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x posun xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx napříště xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx praxe xx x xxxxx ochrany xxxxxxxxx zóny xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx ani xxxx, že xx XXX x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebních úprav. Xxx x odborného xxxxxxxxx NPÚ ze xxx 24.2.2014, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx zateplení, xxxxx stěžovatel xx xxxxx xxxxxxxxxx předložil, xxx odmítnut xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx chráněném xxxxx, u nichž xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přistupovat xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXX pak xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx ji xxxxxxx x xxxxx, které xxxxxx odpověď na xx, xxxx navržené xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx akceptovat. Xxxx x podrobnostech xxxxxxx xxxxxxx na str. 10 x 12 xxxxxxxxxx rozhodnutí; ze xxxxxxxxxxx tam xxxxxxxxx xxxxx, xx navržený xxxxxx zateplení xxx xxxxxxxxxx, xxxxx ani xxxxx tloušťka xxxxxxxxxxx xxxxx x snaha xxxxxxxxx xxxxxxxxx okenních xxxx x xxxxxxx xx pomoci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx výrobků x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Žalovaný xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxx kopírovat xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx využití xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x nenabourávají autenticitu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx kulis. Z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx x vizualizaci, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; na xxxx xxxxxxxx nemohlo xxx změnit xxx xx, xx správní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nárůstu xxxxxx hmoty xxxx xxx xxxxxxx zateplovací xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx se xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oken, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žalovaného. Xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx žalovaný x napadeném rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxxxx vůbec xxxxxxxxxxxx, xxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxx x xxxxx směru xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Toto xxxxxxxxx xxx krajského soudu xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx postupu xxxxxxxxx xxxxxx v X. xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x. x. 487, xxxx xxxxxx X. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx uvedl, že xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přezkumného xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx X. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxx x ohledem na §75 xxxx. 1 x. x. s. xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx soudu, xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx x čestnými prohlášeními xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx šetření xxxxxxxxx xxxxxx x x-xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x. x. 487. Xxxxxxx soud nepovažoval xxx xxxxx přezkumu xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výpočtem změny xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx výpočtu xxxxxxxxx změny objemu xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx stanovisko xxxxxx xxxxxxx x jiné xxxxxx xxx jen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxx toho, xx xxxxxxxx citoval xxx x regulativů xxxxxxxxxxxx x xxxx 2001, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, protože x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xx žalovaný xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x. x. 487, na xxxxxxx kterých xxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx památkové xxxx Xxxxxxxx xxx Nisou. Xxx xx sice x xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx objevila zmínka x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, ovšem xxxx okolnost xx xxxxx negativně xxxxxxxxxx xx závěrů žalovaného x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na ochraně xxxxxxxxx xxxx, ve xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx nemovitosti xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx podstatný záměr xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx č. p. 487, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx.

XXX. Xxxxxxxxx obsah xxxxxxx stížnosti

V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx §103 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx (x. x. x.). Tvrdí, xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx; pro tuto xxxx xxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí žalované xxxxxx. Rovněž tvrdí, xx krajský xxxx x xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxx xx napadený rozsudek xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx opakuje xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx x žalobě, x xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x odbornému xxxxxxxxxx XXX xx xxx 24.2.2014; xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx zákonem; objekt, x xxxxx xx xxxxx, není xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx chráněnou xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nad xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x obdobných xxxxxxxxx a xxxxx, xx xxxxxxxx obecné xxxxx, které omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx právo xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xx xxxxx x daném případě xxxxx obecný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx x zákonem xxxxxxxxxx formě xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx pro zásah xx vlastnického práva. Xxxxxx zde stojí xxxx než 150 xxx a xx xxxxxx totality již xxxxxx téměř 25 xxx, což xx xxxxxxxxxx doba, xxx xxx obecný xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx; xxx tomu x daném xxxxxxx xxxx; správní xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxxxxxxx řádu x xx. 11 Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx týkal xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozdíly. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zájem v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx k xxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx nedošlo, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx odchýlilo od xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx umožnil x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx mu nebyl xxxxxxx. Xxxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx úvahy x významnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx podpořeny; xx tom xxxxx xxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, neboť xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx projevem xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; takový názor xxxx xxxx projevovat xxx xxxxx, neboť xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx totiž xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx akceptované xxxxxxx xxxxxx vlastníků, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx vylučuje; xxxxx xx judikát xx. xx. 7 Xx 43/2009 je xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že je xxxxx změna postoje xxxxxxxxx orgánu, avšak xxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vychází; x xxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxx xxxxx xxxxxxx, NPÚ xx xxxxx rozhodl xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx oblasti, xxxxxxxx xxx mohl činit xxx x xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx stěžovatele.

Stěžovatel poukazuje xx to, že xxxxxxxxx namítal, xx x xxxxxxxxx fasád x xxxxx MPZ Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx x 17 xxxxxxxxx; xx dvou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x objekty, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxx objekty xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx provedená xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx takovou xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx fasády x xxxxxxx, jako xx xxxx x xxxxxxx projektu xxxxxxxxxxx, xxx vyplývá x x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx doložil. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xx, xx krajský soud xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx objekt xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx fasádu xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, s xxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx rámováním xxxxxxx; tato druhotná xxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx užití xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx okna přenést, xxxx xxxxx x xxxx na xxxxx xxxxxxxxx architektonickém xxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX Xxxxxxxx xxx Nisou.

Stěžovatel xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx x přípisu xxxxxxxx XXX ze xxx 31.1.2014, nechal xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxx proto, xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx již xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fasád. Xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx stěžovatele x xxxxxxxxxx opravě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx citací xxxxxxxxxxx materiálu XXX, xxxxx nemá xxxxxx xxxxxx xxx vyhlášky x xxxxxx nahradit xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xx xx, že metodické xxxxxx xxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx výhradně xxx vnitřní potřeby xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx předvídatelnost xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx prvorepubliková fasáda xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx plastické xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x špatný stav xxxxxx, x xx, xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx citlivé xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poškozené xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx orgány xxxxxx automaticky xxxxxxxxxxx x poškozené xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx prvorepublikového xxxx jako xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx slohů, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx objektu.

Žalovaný xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx svém xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stran xxxxxxxxx vyjádření XXX xx xxx 24.2.2014, xx. xx. XXX-353/x139557/2014, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx 28.2.2014. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx viditelnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxx xx xxxxx metodickou xxxxxxxx NPÚ. Xxxxxxx xxxxxxxxx neobjektivně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxxxx x němu xxxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, upozornil xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ose xxxxxxxxxxxx xxxxxx města i xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx dle xxxxxxxxxxx třeba xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx pro rozhodnutí xxxxxxxxx orgánu x xx xxxxx, xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx přistupoval xxxx x jakémukoli jinému xxxxxx x xxxxxxxxx xx s ním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxx, xxxxx stěžovatel xxxx xxxxxxxxx vyjádření xxxxxx. Xxxxxxxxxx nezpochybňuje xxxxx NPÚ, xxxxxxx xx xx to, xx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx akceptovat, x xx na základě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx soudu, že xxxxxxx orgány xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu. Před xxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx žádosti. Xxx 28.1.2014 xx konalo xxxxxx šetření, kde xxxxxxxxxx uvedl, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx 31.1.2014 xx xxxx Mgr. X. (XXX) xxxxxxx, xx x případě, xx xx došlo x xxxxxxxxxxx zateplení, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx identické xxxxxxxxx říms x xxxxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxxx uvedeného, z xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx domníval, xx xxxxxxxxx objektu není xxxxxxxxx, předložil záměr xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx ulice A. Xxxxxxx x zateplení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x únoru 2014. Xxxxxxxxxx předložil xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx: 1. xxxxxxxxxx (100mm), 2. xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxx (100mm), 3. xxxxxxxxx zateplovací xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx (60xx). Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fasády xx xxxxx X. Chvojky, xxxxx xx bylo xxxxxxxxx x prefabrikátů. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. 1 xx z xxxxxx xxxxxxxxx původního xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxx xxx totožný xxxx xxxxxx ze xxxxxx xx Mírového xxxxxxx, xx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx. XXX však xx xxxx, xxx xxxxxxxxxx učinil xxxx xxxxx, xxx 26.2.2014 xxxxx, xx xxxxx xxx o stanovisko Xxx. X. xx xxx 31.1.2014 xxxxx xx v žádném xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx úřadu, došlo x xxxxxxxx §3 xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx důvěru účastníka xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxx rozsudek krajského xxxxx pro xxxx xxxxxxxx vady xxxxxx x věc vrátil xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx.

XX. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx, xx x rámci celého xxxxxxxxx xxxxxx postupuje x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx kulturními xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x rezervacích, stejně. Xx všech případech xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx členěných xxxxx xx objektech x xxxxxxxxxxx zónách na xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx fasády, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx, xxxxx) xx xxxxxxxxxx členěny (xxxx. xxxxxxxx, okny, xxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxx, maskarony, xxxxxxxxx xxxxxxx). V xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxx xxx xxxxxxx - xxxxx, xxxxxxxx), xxxxx xxxx, xxxxx nejsou xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx zdůrazněna) xxxx xxxxx zcela xxxxxxxxxx x objektů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx území (xxxxxxxx se jedná x novostavby x 90. xxx 20. xxxxxxx xxxx xxxxxxx 21. xxxxxxx). Při xxxxxxxxxx xxxxxx případu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx z §3 xxxx. XX XX x. 476/1992 Xx., x prohlášení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx. x. 251/1995 Xx., xx xxxxx xx xxx ochranu xxxxxxxxx xxxx Jablonec xxx Nisou stanovují xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx x památkovou xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx území pro xxxxxxxxxxx, kulturní x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx i xxxxxxx xxxxx xxxxx. Jednou x xxxxxxxx xx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x technickým xxxxxxxxx a xxxx xxx v souladu x památkovou xxxxxxxx xxxx. X §3 xxxx. x) xxxxxxxx xx ukládá, aby xx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx historického x xxxxxxxxxxxxxxxx průzkumu. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx stavby xxxxxxxxxxx a navržené xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx objektu, nacházejícího xx x centru xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx. Žalovaný xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx historické xxxxxx x 30. let 20. století, je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Žalovaný xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx Plánu ochrany xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx nad Xxxxx (xxxxxx xxx č. x. KULK 52780/2014, xx dne 15.8.2014, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 4.9.2014); v tomto xxxxxxxx, které bylo xxxxxx xx základě §6x odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx objekt, x který xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxx. 56 xxxxxxxx je xxx xxxxx A3.2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxx Jablonec xxx Xxxxx x xxxxxxx kontaktních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxx je xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx žalovaný xx xx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zájmu, xxx xxxxxxxxxx zcela v xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zejm. vyhláškou x. 476/1992 Xx., xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxx podmínky xxxx ochrany.

Žalovaný xxxxxxxx, xx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx fasády x rozporu x xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx nelze xxxxxxxxxx, xxx správní xxxxx xxxxxxxxxx x chybném xxxxxxx; xxxxxxxx zde xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx sp. xx. 22 Xx 265/2008, xxxxx kterého „(x)xxxxxxxxxx, xxxx. chybný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nemůže xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx chybném xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx, ale naopak xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx nemůže být x xxxxxxx s §2 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx. “ X případech, xxx xxxx zateplení xxxxxx xxxxxxxx, xx jednalo x xxxxxxxxxx fasády xxxx fasády domů, xxxxx xxxxxxx v 80. - 90. xxxxxx 20. století xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xx. xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx hodnotu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx cenná xx xxxxxx, xx neodvíjí xx toho, jak xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx dále xxxxxxxx, které stavby xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x jakých xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx. Xxx tomu xxxx x v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, tuto xxxx lze xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedl, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxx xxxxx projektové xxxxxxxxxxx, nebyl xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x menšího xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx X. X. se xxxxxxxx xx při xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx uvedl, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řešení fasády, xxx xxxxxxx jednak x dokumentace xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx, k čemu xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Pokud se xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx měly ukazovat xxxx objektu v xxxxx X. Chvojky xx provedeném xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx upravené fotografie xxxxxxxxxx stavu, x xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx pořízených správním xxxxxxx.; xx fotografiích xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx měla být xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx patrná. Xxxxxxxx xxxxx, že xx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx chybného použití xxxxxxxx vydávané XXX; xxxxxxx, xx ji xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx však vycházejí xxxxxxxx x §6 x §14 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx vyhlášek, xxxxx. z xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 66/1988 Sb. x xxxx. č. 476/1992 Xx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x památkové xxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxxx takovou šíři xxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx účelné. NPÚ xxxx xxxxxxxx orgánem, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx není xxx svém xxxxxxxxxxx xxxxxx správním xxxxx, xxx pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x §32 xxx. xxxxxx, xxx standardní xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx správním řízení xxx §14 odst. 6 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxx orgán státní xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx považuje xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx, xxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxx.

X. Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přezkoumal xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxx x kasační xxxxxxxxx; xxxxxxxxx přitom vady, x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx (§109 xxxx. 3 x 4 x. x. x.).

Xxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x kasační xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vznáší xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx v žalobě. X obecné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxx xx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx nedostatečně zjištěný xxxxxxxx stav xxxxxxxxx x nepřihlédl k xxxxx řízení, xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx praxe, přitom xxx tyto xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxx, xx x řízení x kasační stížnosti xxxxxxx xxxx přezkoumává xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

xxxxxx. Xxxxxxxx správní soud xxxxxxxxxxx xx, zda xxxxxxx soud se xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x žalobě, zda xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx úvahy, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona obstojí; xxxxxx xxxxxx xx, xxx krajský xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k §76 xxxx. 2 x. x. x.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx §3 x §7 xxxxxxxxx řádu x xxxxxxxx se nestranného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX k xxxxxx xxxxxxx zateplení xxxxxx, resp. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX. Dále zpochybňuje xxxxxxx xxxxxxxxx XXX, xxxxxxxxx namítá, že xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx se x xxxxxxxxx chráněný objekt xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx). Stěžovatel xxxxxx polemizuje s xxxxxxxxxx x správností xxxxxxxxx XXX.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx konstatuje, že xxxxxxx xxxxxxxxx námitky xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxxxxxxxxx rozsudku krajského xxxxx.

X projednávané věci xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxx x xxx, xx xx xxxx jedná x xxxxxx, který se xxxxxxx x městské xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx §6 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx sídelního xxxxxx nebo xxxx xxxxx s menším xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykazují významné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx krajským xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a určit xxxxxxxx xxxx ochrany. Xxx posuzování daného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx MK XX x. 476/1992 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx. č. 251/1995 Sb.; x §1 této vyhlášky xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx měst xxx xxxxxxxxxx - mezi xxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxx-, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; x §3 xx xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxx x památkovou xxxxxxx xxxx, xxxxxx tvoří xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx pro historickou, xxxxxxxx a jinou xxxxxxxxx místa, historické xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x vnější x xxxxxxx xxxxx xxxxx; mimo xx xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx být x xxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnotou xxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x §14 stanoví, xx xxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx) nemovitosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je x xxxxxxxxx rezervaci, x xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx rezervace, xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx úpravám, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§6a, §17). X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyjádří, zda xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx památkové xxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx se základní xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx umožnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x památkové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pravidla, xxx při vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupovat, xxxxxxx především x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxx (xxxxx §6 xxxxxx) ochrana xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x dále x xxxxxxxx č. 476/1992 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jader xxxxxxxxx měst xx xxxxxxxxx zóny, kterým xxxxx k vyhlášení xxxxxxxxx zóny x Xxxxxxxx nad Xxxxx. X §3 xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx stavební xxxxxxxx je třeba xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu xxxx, kterou tvoří xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx místa, xxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx obraz xxxxxxxxxxx xxxxx.

X hlediska xxxxxxxxx ochrany xx xxxxxxx xxxxxxxxx adekvátního xxxxxxx nemovitosti, xxxxx xx nachází na xxxxx památkové xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx. xxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx různých architektonických xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx cenný xx xxxxx stav xxxxxxx xxxxxxxxx proces xxxxxx postupných xxxxxx, xxxxx xxx výrazem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, takže památkově xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxx smyslu xxxxxxx, podoba. Prostředkem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxxxx materiálů xx xxxxxxxxxxx použitých xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nemovitosti. Xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx míře x xxxxxxxxx materiálů xx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx památkové xxxxxxx xxxxxxx váhu x xxxx xxx v xxxxx rozhodovací činnosti xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx památkové xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xx území xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx x hledisek xxxxxxxxx xxxxxxx žádoucím, xxxxxxxxxx v řadě xxxxxxx xxxxxxx zvýšené xxxxxxx xxx jejího xxxxxxxxx oproti nákladům, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebyla (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx ze xxx 13.8.2009, č. x. 7 As 34/2009-52; xxx.xxxxxx.xx).

Xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxx, x daném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx památkové xxxx na nemovitosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx ochrany, xx xxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx nepochybně xxxxxxxx prostor xxx xxxxxxx uvážení. To xxxx xxxxxxxxx být xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx odborné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxx památkářské xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxx x úvahu. Xxxxxx xxxxxxx orgán xx tedy nepochybně xxxxxxx xxxx nejnovější xxxxxxx relevantní xxxxxx x památkové ochraně x dokázat xxxxxxxxx, xxx x xxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx orgán xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx z metodických xxxxxxxxx, či xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx argumenty, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx mimo xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx materiálů, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx má na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, ještě xxxxxxxxx, xx odborná vyjádření XXX a xxxxxx xxxxxx památkové xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx stěžovatele xxxxxxxxxxx zcela x xxxxxxx xx zákonem, xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x které xx xxxxx podkladem pro xxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvážení správní xxxx xxxxxxxxxxx správní xxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx nahradit xxxx xxxxxxx uvážení xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx soud xx ztotožnil se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tom, xx xxxxxxxx měl xxx xxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx napadeného rozhodnutí xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutkového xxxxx x je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx orgán xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vždy xxxxxxx xxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti xxxxxxxxxxx xx xx území xxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, upravit xx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dané xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stojí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zájem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dlouhodobě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx tedy xxxxx volit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx míře x xxxx xxxxxxxxxxx legitimní xxxxx, xxxxx či xxxxxxx, x musí xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx této xxxxxxx. Xxxxxxx zájem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx památkou, xxx xxxxxxx xx xx území xxxxxxxx xxxxxxxxx zóny, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva kultury. Xxx posouzení, zda x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úpravy) xxxx x. x. 487 xxxxxxxxxxx x zateplení xxxxxx xxxx xx xxxxx A. Xxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxx xx slučitelná s xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx správnímu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx xx stěžovatel xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxxx řádu, xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx kladná rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxx fasád x xxxxxxxxx, a xx x x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx chráněny. Xxxxxxx xxxxx přehlédnout, xx xxx xxxxxxxx označil xxxx xxxxxxxxxx dílem xx chybná, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxx nelze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, kterou xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx spíše, xxxxxxx-xx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx postup xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx krajského xxxxx xx rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx. xx. 7 As 43/2009 xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, neboť zde xxxxxxxxxx skutkové odlišnosti; xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nesprávným. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx: „Xxxxx xxxx správní xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx x přezkoumatelných xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx jeho xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx oprávněn xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxx, xx se xxxx xxxxx všech xxxxxxx, jež xxxx xxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx tedy Xxxxxxxxx xxxxx Olomouce x xxxxxxx úřad x závěru, xx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x domů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx okny xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x relevantní xxxxxxx xxxxxxxx nesprávná xx nežádoucí, xxx xxxxxxxx xx pro xxxxxxxx, x tedy x ve xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx. Správní xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ve svém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, z jakých xxxxxx má xx xx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Z xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx dosavadní xxxxx xx obava, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx v domech xxxxxx olomoucké xxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx nejsou xxxxxxx xxx shodné pohledové xxxxxxxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rezervace." X xxxxxxx xxxx projednávaném, xxx xxx bylo xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx ochrany, kterou xx správní xxxxx xxx povinen x xxxxxxxxx odkazovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx praxe, xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx správní xxxxx, jejíž xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx. xx bylo xxx xxxxxx xxxxxxx nezákonným. X xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx očekávání, xxx xxxxxxxxxx dovozuje.

Nejvyšší xxxxxxx soud xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx v xxx, xx xx zákazu xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (viz xx. 1 xxxx xxxxx Listiny základních xxxx x xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx zásadní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx praxí x případě, xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx pro uvážení, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Tento xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx jeden x xxxxxxx ústavních principů, xxx xxxx veřejná xxxxxx ve xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, našel xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i x §2 odst. 4 xx fine xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x úvahu, xx xx xxxxx rozdílné xxxxxxxxxx obdobných xxxxxxx xxxx xxx nutně xxxxxxxx x neodůvodněně xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx praxe, xxx xx xxxxxxxx vytvořila, xxxxx správní xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, x racionálních xxxxxx x xxx všechny xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx postup xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx 19.3.2009, xx. zn. XXX. XX 2822/07/07, primárně xxxxxxxxx, xx „xx xxxxxx právního státu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x ní vyplývající xxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx obsaženy x xxxxxx 1 xxxx. 1 Xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx obsahuje x ním xxxxxx xxxxxxx maximu, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x (xxxxxxxxx) xxxxxx x xxxxxx xxxxx (xxxx. x xxxxx xxxx xxxxxx), xxxx xxx xx xxx důvěře xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx pak xxxxxxxxxxx, xx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx jedná x důvěře nejen x text xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxxx (xxx) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx výkladu xx strany xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, avšak xxx v xxx xxxxxxxxx závažný xxxxx xx právní xxxxxxx x intenzitu xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx konkrétní situace. Xxxxx však, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx soudní xxxxxxxxxx, xxx za xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxx xxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxxx x dosažení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; x žádném případě xx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx“.

Xxxxxxxx xxxxxx xx však xxxxxxxxxx xxxx správním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx tehdy, xxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu x souladu xx xxxxxxx. To xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx správní xxxxx nadále xxxxxxxxx xxxxx předchozí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jinými xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx zákonem, xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx uvážení, xxxx xx xx xxxxxxx xxx. X projednávané xxxx správní xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x některých xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stěžovatele, xx xxxxxx xxxx žádné xxxxxxxxxxx a xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx orgány měly xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx povolování xxxxxxxxxxx fasád xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx objektech, xxxx. x xxxxxxxxxxx xxxxxx města; xxxxxx xxxxx, xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx existovala x xxxxx, xxx xx vždy xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, x nichž xxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx se v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Těmito xxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx poměřoval x Xxxxxxxx xxxxxxx soud xx x ním xxxxx ztotožňuje; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx §2 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxxx zásady xxxxxxx xxxx nabytých x xxxxx xxxx, a xx v souvislosti x xxxxxxxx příslibem xxxxxxxxx zateplení xxxxxx Xxx. Z. ze xxx 31.1.2014. Nejvyšší xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx: „… v xxxxxxx, xx xx xxxxx x realizování xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx možnost, x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx původní xxxxxx,...“ xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx podmiňovány xxx, že bude xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx je xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx fasády do xxxxx X. Xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx péče xxxx xxxxx zamítavé xxxxxxxxxx, nelze hodnotit xxxx vadu xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx a xxxxxxxx xx na xxxxxxx. Xxx xxx xx nelze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xx xxxxx a přezkoumatelným xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx námitkami xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx, x nichž při xxxxxxxxx skutkového x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x odůvodnění xxxxxxxx xxxxx. Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §110 xxxx. 1 x. x. x. xxxxxx.

X xxxxxxxxx řízení xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x §60 xxxx. 1 xx xxxxxxx x §120 x. x. x.; xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx mu xxxxx xxxxxxxx; žalovanému, xxxxx byl xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho běžnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx nákladů řízení xxxxxxxxx.

Xxxxxxx: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X Brně xxx 12. xxxxxx 2016

XXXx. Lenka Matyášová

předsedkyně xxxxxx