Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní věta:

I. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx předání xx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie příslušného x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §129 xxxxxx č. 326/1999 Xx., o pobytu xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx 28 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 604/2013, xxxxxx se xxxxxxx kritéria x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx státu příslušného x posuzování xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx státním příslušníkem xxxxx země nebo xxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx Dublin XXX), xxxx xxxxx, absentuje-li xxxxxx xxxxxxxxxx dosažení xxxxx xxxxxxxxx, tedy xx-xx evidentní, xx xxxxxxx nebude xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx stanovených čl. 28 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XX. Xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx mizivé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizinců do xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, nelze xxxxxxxxxx x bez xxxxxxx dovozovat, xx x do budoucna xxxxxxxxx xxxxxx předpoklad xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx [§129 xxxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx 28 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 604/2013, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx x postupy pro xxxxxx členského státu xxxxxxxxxxx x posuzování xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx z členských xxxxx].

Xxxxxxxxxxxxx: č. 2524/2012 Xx. XXX; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx ze dne 30.11.2009, Kadzoev (X-357/09 XXX, Sb. xxxx., x. I-11189), a xxxxxxxx xx xxx 30.5.2013, Arslan (C-534/11), x xx dne 5.6.2014, Xxxxx (X-146/14 XXX); xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Evropského xxxxx xxx xxxxxx práva xx xxx 15.11.1996, Xxxxxx proti Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x. 22414/93, Xxxxxxx 1996-V, §113), x ze xxx 19.2.2009, A. x xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x. 3455/05, Xxxxxxx 2009), a rozsudky xx xxx 26.7.2011, X. x xxxxx xxxxx Bulharsku (xxxxxxxx x. 41416/08), ze xxx 11.10.2011, Xxxx xxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxxxx x. 46390/10), x xx xxx 22.9.2015, Xxxxx x další xxxxx Xxxxxxxx (xxxxxxxx x. 62116/12).

Xxx: Asjad X. proti Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx policie Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Zdeňka Xxxxx, xxxxxxxx Daniely Xxxxxxxx x soudce Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx žalobce: X. X., zast. Xxx. Jindřichem Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx 907/10, Praha 1, xxxxx xxxxxxxx: Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxx ředitelství policie Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxx 24, Xxxx, proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze dne 16.10.2015, xx. XXXX-197915-28/XX-2015-060022-50X, x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xx xxx 16.11.2015, xx. 33 X 66/2015-35,

xxxxx:

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx ze xxx 16.11.2015, čj. 33 X 66/2015-35, xx xxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X. Xxxxxxxx xxxx

[1] Xxxxxxxxxxx označeným x xxxxxxx xxxxxxxx xxx §129 odst. 5 xxxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx zajištění xxxxxxx za xxxxxx xxxx předání xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx č. 604/2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x postupy xxx určení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx ochranu podané xxxxxxx příslušníkem xxxxx xxxx nebo xxxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx „xxxxxxxx Dublin XXX“), x xx x 15 dnů, xx. xx 7.11.2015.

[2] Xxxxxxx podal xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx mj. xxxxxxx xx xxxxxxxx rozšířeného xxxxxx NSS xx. 7 As 79/2010-150, xxx něhož správní xxxxx xxxxxx zajistit xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx uskutečnit xxxxxxx účel omezení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X tomto xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xx, xx xxxxxxx žalobce do Xxxxxxxx x patnáctidenní xxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx nepravděpodobné, neboť xxx statistických xxxxx x úspěšnosti dublinských xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx v měsíci xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx reálná xxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxx do Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XX. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

[3] Xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx“) podala xxxxx x záhlaví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx z xxxxxx dle §103 xxxx. 1 xxxx. x) a x) x. x. s. Xxxxxxxxxxxx nerozporuje xxxxxxxx xxxxxxxx principu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xx se xxxxxxx xxxx jednak xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx senátu NSS.

[4] Xxxx xx za xx, krajský xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Statistické xxxxx, z xxxxx xxxxxxx xxxx vycházel, xxxxxx neodpovídají xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxx jedno xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx do Xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx v srpnu xxxxxx pouze xxxxx xxxxxxx. X září 2015 realizovala 7 xxxxxxxxxxx transferů xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Dne 10.11.2015 xxx bylo x Xxxxx republiky xx Xxxxxxxx xxxxxxx 40 xxxxxxx x xx 30.11.2015 byly xx Maďarska předáni xxxxx 2 xxxxx xxxxxxx.

[5] Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zdůrazňuje, že x vypočteného poměru xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zřejmé, xxx xx jedná x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx základě xxxxx x tom xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Maďarska. X ohledem xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx měsíci, x to xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx otázkou xxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Samotné Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx na xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxx cizince xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nijak xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx reakce xx xxxxxx xxxxxx xxxxx dvou xxxxx. Xxx samotnou realizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx XXX stanoví xxxxx xxxxxxx xxxx týdnů. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx zpravidla xxxxxxxx x xxxxxxxx x k xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx“ krajského xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx posouzení xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xx nebude xxxxxx nemožné.

[6] Krajský xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dále xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx realizovány x xxxxxx důvodů, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx. Domnívá xx, xx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx část xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvem xxxxxx xxxxxx opožděně, což xxxx za následek xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x průběhu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zamlčet xxxxxxxxxx, xx mu již xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana xxxx xxxx to, xx xxxx žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx byla zamítnuta. Xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxx xx toho, xx který byl xxxxxxx zjištěn xxx. xxx x systému XXXXXXX, x xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

[7] O xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx XXX přitom xxxxxx xxxx než xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxx vypovídá xxxxxxxx xxxxx situace. Aniž xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx okolnosti, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx faktickému omezení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pouze xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx Srbskem x Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zařízení pro xxxxxxx ostatně xxxxxxxxxxx, xx důvody, pro xxx Maďarsko xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx.

[8] Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že stěžovatelka xxxxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Stěžovatelka xx xxxxxxx, že xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

XXX. Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

[9] Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx kasační xxxxxxxxx xx především xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zjištěními x xxxxxx xxxxxxxxx soudu. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx nesouhlas x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx nichž tento xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§103 odst. 1 s. x. x.). Xx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx skutkových (xxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prokazuje x xx, xx spolu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx poměrně xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxx stěží xxx vliv na xxxxxxxxx tohoto rozhodnutí. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předložila xxxxxx, xxxxx xx potvrdily, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předáním xxxxxxx, xxxxxxx propuštěním xxx marné xxxxxxxx xxxx. Vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx policie xx se xx xx jistě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx spoléhal xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úspěšnosti transferů xxxxxxx.

[10] X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx zaměňuje xxxxx xxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxxxx možné, se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

[11] X xxxxxxx xxx xxxxxxx opětovně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx námitek.

IV. Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx

[12] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx posuzování xxxxxxx stížnosti xxxxxxxx, xxx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx požadované xxxxxxxxxxx, xxxx podána včas x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Nejvyšší správní xxxx v mezích xxxxxx rozsahu x xxxxxxxxxxx důvodů (§109 xxxx. 3 x 4 x. x. x.); xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx.

[13] Xxxxxx soud xxxxxxxxx, xx xx nepřiklonil x názoru xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx stížnosti xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, že xxxxx x xxxxxx vymezených §103 odst. 1 x. ř. x. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jen xxxxxxxx závěry krajského xxxxx. Takováto teze xx však x xxxxxxx x praxí xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx §103 odst. 1 xxxx. x) x. x. x. xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v předcházejícím xxxxxx. Nesprávné posouzení xxxxxx otázky xxxxxxx xxxxxx xxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stav xx xxxxxxxxxx pod xxxxxxxxxx právní xxxxx xxxx je xxxx xxxxxxx správná právní xxxxx, ale xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx případy xxxxxxx x situace, xx xxxxxxx žalovaný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx krajským xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důkazy xxx. (srov. např. xxxxxxxx XXX xx xxx 19.7.2007, xx. 3 As 51/2006-65). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx námitky zpochybňující xxxxx xxxxxxxxx soudu x nesprávném skutkovém xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §103 xxxx. 1 xxxx. a) x. x. x. (xxxx. xxxx. xxxxxxxx xx xxx 18.6.2012, xx. 8 Xx 60/2011-64, x xxxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxx xx xxx 16.12.2015, xx. 3 Xxx 99/2015-26).

[14] Xxxxxxx xxxxxxxx xx důvodná.

[15] Xx xxxxxxxxxx zdejší xxxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx dílem xxxxxxxxxxxxxxxx xx smyslu §103 xxxx. 1 xxxx. x) x. ř. x. Z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx soud xxxxxxxxxx x pořadí již xxxxx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xx to, xx ani xxxx xxxxx zajištění, které xxxxx bylo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x realizaci jeho xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxx důvody krajský xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx přezkoumatelná, xxxxxxx xxxx xxxxxxx (viz xxxx).

[16] Xx správního xxxxx Xxxxxxxx správní xxxx zjistil, xx xxxxxxx, státní příslušník Xxxxxxxxx, byl xxx 158.2015 zadržen xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x Xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx X 406 Chopin xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx. Xxxxx x xxxx xxxxxxxx doklad, xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky. Po xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx Xxxxxxx zjistila, xx xxxxxxx xxxxxxx x azyl x Xxxxxxxx. X rámci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, že Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 2009 x xxxxxx xx Iránu, xxx xx Turecka x Řecka. X Xxxxx vycestoval xxx 10.8.2015 směrem Xxxxxxx xxxx Makedonii, Xxxxxx x Xxxxxxxx. V Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, která mu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x „xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx“. Po xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx do Xxxxxxxxx, kde xx xxxxxx xxxxxx do Xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx do České xxxxxxxxx, kde xxx xxxxxxx. Dle §129 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxx 15.8.2015 xxxxxxx xxxxxxxxx, a to xx 32 dnů. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx smyslu §129 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xx xxx 11.9.2015 x 38 dnů, xx. do 23.10.2015. Xxxxxxxx xx dne 12.9.2015 Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x přijetí xxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxx, a xx xxxxx x odpovědi xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx do 26.9.2015. Xxxxxxxxxxxx vnitra xxx xxxxxxxx xx xxx 4.10.2015 stěžovatelce sdělilo, xx xx xxxxxxxxx xxxxx neobdrželo xxxxxxx xxxxxxxx strany, x xxxxx xx xx xx, „že xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx uvedenému xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx uvedené xxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx si Xxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx''. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 16.10.2015 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxx, x xx x 15 xxx, xx. xx 7.11.2015.

[17] Xxxxx §129 xxxx. 1 xxxxxx x pobytu cizinců, xx xxxxx xx 17.12.2015, Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na území, xx účelem xxxx xxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx. 5 xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x předpokládané xxxxxxxxxx xxxxxxxx předání. Xx-xx xx nezbytné x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předání, xx Xxxxxxx oprávněna xxxx trvání zajištění xxxxxxxxxx, a to x opakovaně. Xxxxx xxxx. 6 je Xxxxxxx xxxxxxx jednat xxx, xxx xxx xxxxxxx předán x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx.

[18] Xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx Evropské unie, xx který xxxxxxxx xxxx xxx. §129 xxxx. 1 zákona x pobytu xxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx XXX. Jeho xx. 28 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx 1 xxxxxxx, xx zajištění xxxx xxx co xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx než xx dobu, která xx nezbytná x xxxxxxxxxx provedení požadovaných xxxxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx článku, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zpět xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx okamžiku xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx řízení x xxxxxxx x xxxxx nařízením, xxxxxx x těchto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpověď. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, má xx xx to, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zpět, xxxxxx povinnosti pojistit xxxx řádný xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx 3 xxxxxxx, xx pokud xx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx osoby x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx příslušného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx je to x praktického xxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxx xx xxxxx týdnů xx implicitního xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx či xxxxxxx dotčené osoby xxxx ze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxx skončí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x přezkum xxxxx xx. 27 xxxx. 3. Xxxxxxx xxx pododstavce 4 xxxxx xxxxxxxxxx platí, xx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nedodrží xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, nebo xxxxx xx přemístění xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

[19] Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx není xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx čl. 28 xxxx. 3 nařízení Xxxxxx XXX. Spor xxxxxxx ani x xx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx Maďarska xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx o kasační xxxxxxxxx xx xxxx, xxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobce xxx §129 xxxxxx x xxxxxx cizinců xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx účel zajištění, xx. zda xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx. 28 xxxx. 3 nařízení Xxxxxx III bude xxxxxxx xxxxxx do Xxxxxxxx.

[20] Předně xx xxxxx uvést, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx uveden x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx Dublin XXX, xxxxxxx vyplývá xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx svobody xxxxxxxxxxx x xx. 8 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx, xx. 5 xxxx. 1 xxxx. x) Úmluvy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod x také x xx. 6 Listiny xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx. Xxx byl xxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx jiné xxxxxxxx vymezený xxxx, xxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx x posouzení xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Zajištění xxxxxxx xxxx není xxxx xxx x xxxx, xxxxx o xxxxxx trest, ale x prostředek k xxxxxxxx cíle, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx státu Xxxx.

[21] Xxxxxxxxx senát XXX x xxxxxxxx xx xxx 23.11.2011, čj. 7 As 79/2010-150, x. 2524/2012 Xx. XXX, xxxxxx k xxxxxx, že „xxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §124, §124x nebo §129 xxxxxx o pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx xxxxxxxxxx správního vyhoštění, xxxxxxxxxxx xxxx předání xxxxxx cizince podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxx xx xxxx překážky x xxxx xxxxxxxxxxx x zajištění xxxxx xxxx v řízení xxxxx xxxxxx. X xxxxxx situaci xx xxxxxxx xxxxx překážky xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxx x xxx, zda je xxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxxxxx xxxx předání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx možné. X xxxxxxxxx cizince xxxxx rozhodnout, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx možné xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx naopak xxxxxxx x takovém xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx propustit xx xxxxxxx“. Xxxxxx, xxxxx dopadají xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx rovněž xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx rozsudek NSS xx dne 2.11.2011, xx. 1 Xx 119/2011-39, xxx 30).

[22] Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obsažen xxxxxxx x čl. 15 odst. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx č. 2008/115/XX, o společných xxxxxxx x postupech x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxx směrnice“).1 Xxxx směrnice se xxxxx s xxxxxxx xx její xx. 2 xxxx. 1 xx xxxxxxx s xxxxx 9 xxxxxx xxxxxxxxxx xx nyní xxxxxxxxxxxx případ xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropské unie xx xxxx Xxxxxx2). Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zajištění xx. x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Kadzoev3. Xxxxx xxxx 67 xxxxxx xxxxxxxx „čl. 15 odst. 4 xxxxxxxx 2008/115 xxxx xxx vykládán v xxx smyslu, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx dojít x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 5 a 6 xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vyhoštění a xx xxxxx neexistuje, xxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx lhůtám xxxxxx xx xxxxx xxxx.“4

[23] Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účelu zajištění, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxxxx xxxx Evropský xxxx xxx xxxxxx práva (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx království5, Xxxx xxxxx Xxxxxxxxx6, X. x další xxxxx Bulharsku7, xx Xxxxx xxxxx Maďarsku8). X jeho judikatury xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxx xxxxxxxxx nebo předání xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx činit xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx účelu xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx svévolné. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 5 xxxx. 1 xxxx. f) Xxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx na xxxx účel, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x délka zajištění xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx účelu xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx třetího státu (xxxxxxxx A., x xxxxx proti Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx9).

[24] V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx dle xx. 28 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx XXX xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, jež jsou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx stránek Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx, xx „[x]x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx 8.9.2015 odborem xxxxxxx x migrační xxxxxxxx (přístupné na xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx-x-xxxxxxxxxxx-xxxxxxx-xx-xxxxxxxxxx-xxxxxx-x-xxxx-2015.xxxx ) xx xxxxx spěn 2015, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odeslaných xxxxxxx x uskutečněných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx států, xx výtahu x Xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx XX odeslala xx Xxxxxxxx 258 žádostí, xxxxxxx xxx xx xxxxxxx nich xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx dále xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx měsíc xxxx 2015, jíž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx vyjádření x xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx odesláno 330 xxxxxxx podle Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx 328 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx (tzn. xx věcech, v xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxx ochraně xxxxxx x dožádaném xxxxx) a x xxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxxx cizince (xxx. xx věcech, x xxxxx xxxxxxxx xxxx dříve xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx)“. Xxxxxx xxxxxxx na xxxx závěr z xxxxxxxx xx xxx 5.11.2015, xx. 33 X 60/2015-59, v xxxx xxxxxxxxxxx, že „[x]xxxxxx data xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx krajského xxxxx jednoznačně x xxx, xx xxx x xxxxxx říjnu xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx, že xx existovala xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx žalobce xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx procentuální xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx 2015 xxx 2,3 %, xxx xxxxxxxxxx dokládá xxxxxxxxxxx úspěšnost transferů xxxxxxx do Xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx dání napadeného xxxxxxxxxx (tj. ke xxx 5.10.2015) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x reálné xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do Xxxxxxxx, xxxxx predikce xxxxxxxxxxx ze statistických xxx za měsíc xxxxx 2015 a xxxx 2015 to xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx je xxxx xxxxx xxxxx xx závěru, že x x měsíci xxxxx byla úspěšnost xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx zanedbatelná“. Xxxxxxx xxxx xxxxx uzavřel, xx předání žalobce xx Maďarska x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

[25] Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx krajského xxxxx za xxxxxxx.

[26] Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx soudy x některých případech xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxx. xxxxx xx xxx 12.8.2015, xx. xx. XXX. US 1136/13, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zvláštních škol). Xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx pomoci ke xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zajištění. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx není, xxxx důkazy xxxx x xxxxxx připustí, xxx xxx x xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jen x xxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx skutečnosti, xxxxx vybrán xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx nelze xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pracovat xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xx indikátory xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochranu xxx xxxxxxxx Dublin XXX.

[27] Krajský soud x napadeném rozsudku xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

[28] Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx stížnosti xxxxxxx, xx xxxxxx použité xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Maďarska. Xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx 4.11.2015 stěžovatelka xxxxxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx ředitelství xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx kraje, xxxx jeden x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, zajistil v xxxxxx xxxx 2015 xx xxxxxx xxxxxxx xxx §129 xxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxx 6 xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx do Maďarska, x xx stejném xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx 7 xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx pravděpodobnosti xxxxxxx xxxxxxx do Xxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx počtem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx touto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

[29] Xxxxxxxx správní soud xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dat Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxx xxxxxxx xxxx vycházel, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správních xxxxxx při předávání xxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx XXX. Pokud xxxxx xxxxxxxxx jakékoliv xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx měl x Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Co xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx celostátní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx to, xx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnému období xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx nařízení Dublin XXX. Xxxxxxx soud xx tímto xxxxxxxx xxx podrobněji xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poukazovat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx místní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx žadatelů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Maďarska. Xxxxxx xxxx xxxx xx. xxxxxxxx závěr o xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účel.

[30] Xxxxxxxxxxxx xxxx x kasační xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx předání xxxxxxx, xxx xxx provedl xxxxxxx xxxx. Namítá, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

[31] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx žalobce xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx XXX xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx počet xxxxxxx o xxxxxxx (xxxxxxxx zpět) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochranu xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2015. Xxxxx xxxx se x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x realizovaných xxxxxxxxx za xxxxx xxxxx) xxxxxxxx pravděpodobnost xxxxxxxxxx předání xxxxxxx.

[32] Xxxxxxxxxxxx zcela xxxxxxx xxxxxxxxx na skutečnost, xx procedura předání xxxxxxxx x praktického xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx několika xxx, xx xxxxxxx xxx jednoho xxxxxx. Xxxxxx xxxx x xxxx poukazuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x nimiž xxxxxxxx Xxxxxx III při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx. 28 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dobu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx, x níž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zpět xxxxxxxxxx xxxxx. Pak xxxxx xxxxxxxxx dvoutýdenní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Není-li odpověď x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, platí fikce xxxxxxxx dožádaného xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx by xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx šest xxxxx xx explicitního xxxx xxxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, resp. xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx státu. Tyto xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx maximálně xxx xxx měsíce x xxxxxxxxx úkonů xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxx xxxxx zajištění xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxxx; k tomu xxxxxxxx NSS xx xxx 19.2.2015, xx. 7 Xxx 11/2015-32). X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx pouze xxxxx druhé x xxxxx zmíněné xxxxx, xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx možné xxxx xx podání xxxxxxx x xxxxxxx cizince xx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 xxxxx (xxxxx 2 xxxxx k xxxxxxxx dožádaného + xxxxx 6 xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx).

[33] Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, že ne xxxxx takovéto xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 8 xxxxx. Neztotožňuje xx xxxx xxx x východisky krajského xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx x jednom xxxxxx x počty xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxx uvedené xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx v xxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx samý xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Krajský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx předání xxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxx či xxxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxx českých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x dožádaného státu. Xxxx skutečnost xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx zamýšlel pracovat xxxx s relevantními xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxxx xx zřejmě xxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a úspěšnosti xxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx cizinců xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x převzetí zpět xx xxxxxxxxxx xxxxx.

[34] Xx současně zavádějící xx výpočtu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jen xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x předání. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do Xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx stížností xxxxxxx xxxxxxx xx jednotek xxxxxxxx podaných žádostí x zpětné převzetí (xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxx jednoho xxxxxx) x také xx xxxxxxx xx věci xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx jim již xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx Česká republika xxxxxxx žádost x xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx, v němž xxxxxxx sice xxxxx x mezinárodní ochranu xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxx. x xxxxxx xxxxxxxxx rodiny, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. U xxxxxxxx x xxxxxxxx hlediska xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx. x předáním xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx. Proto tyto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nelze, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx zahrnout xx výpočtu pravděpodobnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx žadatele x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx XXX.

[35] Xxxxx se xxxxxxxxxxx xx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx roku 2015, xxxxx, jak xxxxxx xxxxx, xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx posledních xxxxx x Evropě xxxxxxxx. Xx obecně xxxxxx skutečností, xx xxxxx uprchlíků v xxxxxxx xxxx 2015 xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx počasí, ročního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx další xxxxxxx xxxxxx do střední Xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx záchytná xxxxxx v Maďarsku xxxxxxxxx, a možnost xxxxxxxxx přemístění cizinců xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx zcela xxxxxxxx. X údajů x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx žadatelů x mezinárodní ochranu xx poslední měsíce x počtu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx ani xxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jak xx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx do 22 dnů xx xxxx xxxxxx rozhodnutí, xx. do 7.11.2015). Xxxxxxxxxxx údaje za xxx 2015 xx xxxxx nutné xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx příštího xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx, xxx bezprostředně xxxxxxxxxxx xxxxxx.

[36] Jak xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx byla rovna xxxx, xxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx, že x x xxxxxx xxxxxx neexistuje xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Právě x xxxxxxxxxx závěru xxxxx xxxxxxx soud xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx svých zákonných xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx x „xxxxxxx xxxxxxxxxx“ předání xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx rozsudek XXX xx dne 16.3.2016, xx. 3 Xxx 283/2015-62). Případné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zajištění xx xxxxxx předání xxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xx státu, xxxxx xx příslušný x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, by zcela xxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxx nařízení Xxxxxx III v xxxxx.

[37] Zdejší xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vyžaduje xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Vždy xxxxx xxxxxxx, nakolik xxxx xxxxxxx data xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx si xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zjednodušení. Xxxxxxxxxx jako xxxxxxx x xxxxxxxx vnějšího xxxxx xxxxx xxxxxx xxx na přesnosti, xxx na xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx uvedené nemá xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx důkazu, xxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxxxx Xxxxxx XXX by xxxx měly xxxxxxxxxx xxxxx skutečnosti, a xx zejména xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémových xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx dožadujícího xx xxxxxxxxxx státu (např. xxxxxxxx x paralyzace xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxx se x xxxxxxx oficiálních xxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxxx dotčeného xxxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Dublin XXX.

X. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

[38] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx má xxxx za xx, xx xxxxx xxxxxxxxx xx statistice xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx důkazních xxxxxx stěžovatelky (xxx xxx [29] shora), xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a nakonec xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Proto xx xxxx závěr x „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

[39] Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, proto xxxxx §110 odst. 1 s. ř. x. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxx x xxx mu xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx. V novém xxxxxx xx xxxxxxx xxxx vázán právním xxxxxxx vysloveným x xxxxx xxxxxxxx (§110 xxxx. 4 x. x. x.).

[40] X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx kasační xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (§110 xxxx. 3 x. x. x.).

Xxxxxxx: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přípustné.

V Xxxx xxx 6. xxxxxx 2016

Xxxxxx Xüxx

xxxxxxxx xxxxxx

1 Xx. 15 odst. 4 směrnice: Xxxxx-xx xx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x právních xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, ztrácí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2 C-534/11, XXXX:XX:X:2013:343 (první xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx. 2 xxxx. 1 směrnice 2008/115/XX xx xxxxxxx x xxxxx 9 xxxxxx odůvodnění „xxxx xxx xxxxxxxx v xxx xxxxxx, xx xx tato směrnice xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx 2005/85/XX ze xxx 1. prosince 2005 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro řízení x členských xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx uprchlíka, x xx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx žádosti x xxxxxx xxxxxx, či xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

3 X-357/09 XXX, XXXX:XX:X:2009:741.

4 Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx, X-146/14 XXX, XXXX:XX:X:2014:1320, xxx 60.

5 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx proti Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxx 15.11.1996, xxxxxxxx x. 22414/93, §113.

6 Xxxxxxxx xx xxx 11.10.2011 Xxxx xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx č. 46390/10, §§128 a xxxx.

7 Xxxxxxxx xx xxx 26.7.2011 X. a xxxxx xxxxx Bulharsku, xxxxxxxx x. 41416/08, §§61 násl.

8 Xxxxxxxx xx xxx 22.9.2015 Xxxxx x xxxxx xxxxx Maďarsku, xxxxxxxx x. 62116/12, §29.

9 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dne 19.2.2009, X. a dalšíproti Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x. 3455/05, §164.