Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx ve smyslu §124 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (a xx x ve znění xxxxxxx do 17.12.2015), xxxxxxxx xx. tehdy, xxxxx xxxxxxx vyjádřil xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx přes území xxxxxx členských států XX, aniž xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu x xxxxx EU.

Prejudikatura: x. 1840/2009 Xx. NSS, x. 2129/2010 Xx. XXX, č. 2192/2011 Xx. XXX x x. 2524/2012 Sb. XXX; nález Ústavního xxxxx x. 229/2009 Xx.

Xxx: Nazar K. X. xxxxx Policii Xxxxx republiky, Krajskému xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx složeném x xxxxxxxx XXXx. Xxxx Xxxxxxx a xxxxxx XXXx. Michala Xxxxxxx x Xxx. Davida Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx: N. X. X., xxxxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxx 22, Xxxxx 2, xxxxx xxxxxxxx: Xxxxxxx XX, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, Odbor xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxxx 27, Xxxx xxx Labem, xxxxx xxxxxxxxxx žalované ze xxx 12.10.2015, čj. XXXX-211126-44/XX-2015-040022-XX, o xxxxxxx xxxxxxxxx žalobce xxxxx xxxxxxxx Krajského soudu x Xxxx xxx Xxxxx xx xxx 11.11.2015, čj. 78 X 27/2015-28,

takto:

I. Xxxxxxx xxxxxxxx se zamítá.

II. Xxxxxxx nemá právo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx řízení x kasační stížnosti.

Odůvodnění:

I.

1. Xxxxxxxxxxx ze dne 1.10.2015, čj. KRPU-211126-23/ČJ-2015-040022-RD, xxxxxxxx xxxxxxxxx žalobce xxxxx §129 xxxx. 1 a 3 xxxxxx x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxx cizinců“), xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o předávání x přebírání xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 102/2005 Xx. x. s. x x. 103/2005 Xx. x. x., xxxx xxx „xxxxxxxxx xxxxxx“). Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 45 xxx ode xxx xxxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx, tj. xx 30.9.2015. Xxxxxxxx odmítlo xxxxxx x převzetí xxxxxxx xxx 9.10.2015.

2. Xxxxxxxxxxx xx xxx 12.10.2015, xx. XXXX-211126-44/XX-2015-040022-XX, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx správního xxxxxxxxx xxxxx §124 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nastal xxx 30.9.2015.

XX.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx žalované xx xxx 12.10.2015 žalobou x Xxxxxxxxx soudu x Ústí nad Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx 11.11.2015, čj. 78 X 27/2015-28, xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx.xxxxxx.xx x xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

XXX.

4. Xxxxxxx (xxxxxxxxxx) brojil proti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx uvedených v §103 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x. x. x.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx je xxx ode xxx 30.9.2015 xxxxxx xx xxxxxxx, je neoprávněný xxxxx x xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x délce xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx držitelem xxxxxxxx cestovního xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxx. Xxx zadržen xx xxxxx xx Xxxxxxx xx svou xxxxxxx (xxxxx tam xx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx).

6. Xxxxxxxx xxxx povinna xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx správního xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 6.12.2011, xx. 2 Xx 31/2011-104). Mezi důvody xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodními závazky, xxxx. z xxxxxx xxxxxxxxxxxx situace x xxxx původu. V xxxxxxx stěžovatele xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pochybnosti, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx právně x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx charakter xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx od xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx do země xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x bylo xx v rozporu x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x základních xxxxxxx. Xxxxxxx stěžovatele dokládá xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx během xxxx 60 dnů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx žalovaná xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx nezabývala otázkou, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x rovněž xxxxxxxxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx, xx manželka xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xx Xxxxxxx. Xxxxxxxxxx uvedl xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx ale xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx stěžovatele x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xx xxxxx vyčítat, xx xxxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx sám xx xxxx otázku xxxxxx xxx xxxxxx ve Xxxxxxx, xxx nezmínil, xx v Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, což xx x Iráku vnímáno xxxx zrada. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochraně xxxxx xxxx pomoc xx strany žalované x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

8. Xxxx stěžovatel xxxxxx, xx xxxxxxxx nebezpečí, xx xx xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění. V xxxx vydání napadeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx by x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX. Naopak xxxxxxxxx, že hodlá xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxx. Stěžovatel nesouhlasil xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xx Xxxxxxx vyplývá xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx spojeno xx xxxxxxx xxxxxx i xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států EU, xxxx x Xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx do Švédska, xxx xxxx stěžovatel xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx uznána, xxxxx se xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx, x době xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx, xx umožní xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xx xxxxxxx xxxxx bezpečnou xxxx na jejich xxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxx svého xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx 2015 xxxxxxx x&xxxx;XX x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x níž dosud xxxxxx xxxxxxxxxx.

9. X xxxxx by existovaly xxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx rozhodnutí xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. chybí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx krajního xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx důvodem xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx by se x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx by musel xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x správním xxxxxxxxx. Z aplikační xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx zajišťováni xxx xxxxxxx, kteří x platným xxxxxxxxx xxxxxxxx pobývají na xxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxxx měsíců x xxxxx xx xxxx xxxxx mařit správní xxxxxxxxx překročením hranice xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxxxxx zásahem xx xxxxxxxxxx práv x svobod dokonce x v trestním xxxxxx. Lze xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx to nezbytné x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx-xx účelu xxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx žalované a xxxxxx xxxxx nekomplikoval. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx XX x pobýval xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

10. Xxxx xxxxxxxxxx vytkl xxxxxxxx, xx vypořádala xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jedním xxxxxxxxx x xxxxx řádcích, x němž xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nemožnost, xxxx. xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přezkoumatelnost. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx ČR xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx, xx stěžovatel xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx EU, xxxxx by xxxxx xxxx xxxxxxxxxx stěžovateli xxxxxx.

11. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx samo o xxxx a nebylo xxxxxxx. Přesto xxxxxxxx xxxxxx nové rozhodnutí xx základě jiných, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx stěžovatele xx xxxxxx správního xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxx x xxxxxxxx rozhodnutí. „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xx možné xxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxx §46x xxxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů. Xxxxxxxxxx xxx současně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx původní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx porušil xxxxxxxx způsobem právo xxxxxxxxxxx xx spravedlivý xxxxxx.

XX.

12. Xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí měla x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx stěžovatel xxxxxx xxx podání xxxxxxxxxx dne 30.9.2015. Xxxxxxxxxx xx tehdy xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx deset xxx neviděl. Naopak xxxxxxxxx, že xxxx xxxx xxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx) žijí x Xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx tvrzení x xxxxxx xxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx osobě. Xxxx informace xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx posoudila x xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx vyhoštění xxxx xxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx žalovaná nezjistila xxxxx zřejmé překážky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ani xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

13. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx následné xxxxxxxx zemi, přestože xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x snaze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zemí XX x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx byl xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že si xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx cestovat xx Xxxxxx s vízem, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx, sám stěžovatel xxx nepředložil. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx stěžovatel xxxx xx xxxxx XX xxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx se xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxx, které by xxxxx sloužit jako xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx, že xxxx x xxxxxx xxxxxxx x XX, nechce xx vrátit do xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxx. Vyjádřil xxxx xxxxx xxxx nedodržovat xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxx v XX. X těchto skutečností xxxxxxxxxxx vyplývá xxxxxxxxx, xx stěžovatel xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyhoštění. Xxxxxxxx vyhoštěním xx xxxxxx nejen xxxxxxxxxxx x území XX, xxx xxxx x xxxxx členských xxxxx XX a xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx po xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxx byly xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

15. Xxxxxxxx xxxx přesvědčena, xx xxxxxxxxxx odůvodnila xxxx xxxxxxx naplnění xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x ze skutečností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx kroky, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx na 21.12.2015, xxx musel xxx xxxxxxx, protože xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx uložení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

16. Konečně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx původní rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx cizinců zakazuje xxxxx neoprávněný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx mají xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx zahájila xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx odmítnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx důvodu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx uplatnit xxxxx, která mu xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx podle §129 xxxxxx x pobytu xxxxxxx (např. právo xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx dobrovolného návratu).

V.

17. Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxx kasační xxxxxxxx x mezích xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (§109 xxxx. 3, 4 x. x. s.).

18. Xxxxxxx stížnost xxxx xxxxxxx.

19. Xxxxxxxx správní xxxx nepřisvědčil xxxxxxx, xx xxxxxx splněny xxxxxxxx pro zajištění xxxxxxxxxxx podle §124 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Se xxxxxxxxxxxx lze xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx), Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pochybení žalované x krajského soudu xxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxx.

20. Soud si xx vědom xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx (v xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx zbavení xxxx xxxxxx svobody. Xxxxx se o xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx jednotlivce xxxxxxxxxx xx. 8 Listiny xxxxxxxxxx práv x xxxxxx (x x xxxxxx rovině i xx. 7 xxxx. 1 Xxxxxxx), proto xxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx [xxxxx viz xxxx. usnesení rozšířeného xxxxxx xx dne 23.11.2011, xx. 7 Xx 79/2010-150, č. 2524/2012 Xx. NSS, xxxxxxxx ze xxx 22.7.2010, xx. 9 Xx 5/2010-74, x. 2129/2010 Sb. NSS, xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 12.5.2009, sp. xx. Xx. XX 10/08, x. 229/2009 Xx.]. X nyní xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

21. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xx žalovaná xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vycestování. Xxxxxxxxx je třeba xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx x xxxxxx rovině souhlasit, xx existence xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro vyhoštění xxxxxxxxxxx jednu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zajištění, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx otázky, zda xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx, aby xxxxx xxxxxx účel xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx si xxxxxx x tom, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx alespoň potenciálně xxxxx, jsou-li překážky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx-xx v xxxxxx najevo (xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx. 7 Xx 79/2010-150). V xxxxxx x zajištění xxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx realizováno. Postačí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

22. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxx tvrzení o xxxxxx bezpečnostní situaci x Iráku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ozbrojeného xxxxxxxxx, aniž xx xxxxx, x jakých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx by xx xxxx samotnému xxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx“ xx xxxxxx §179 xxxxxx x pobytu xxxxxxx.

23. Xxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx v situacích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx §179 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x pobytu xxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx §14x xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxx (viz např. xxxxxxxx ze xxx 5.2.2016, xx. 4 Xxx 250/2015-51 x xx. 4 Xxx 262/2015-31). Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx existencí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x individuální xxxxxxxx xxxxxx xxxx tělesné xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxxxxx, xx vážná xxxx xxxxx v zásadě xxxxxxx, kdo xxxxxxxx x této xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pouhá xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxx vystavuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ohrožení xxxxxx x tělesné xxxxxxxxx. Xxxxx ale xxxxxxxxx konflikt xxxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, cizinec xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x to xxxx. tím, že xxxxxxx, (1) xx xxx, utrpěl xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx smyslu xx 4 odst. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; (2) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx jeho xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx pobýval, x je xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx; xx (3) xx jsou x xxx xxxx xxxx xxxxxxx (xx xx xxxxxx, rodinné xx xxxx), které zvyšují xxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxx xxxxx xx“ (xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx 13.3.2009, xx. 5 Xxx 28/2008-68, x. 1840/2009 Xx. XXX).

24. Xxxxxxxx xxxxxxx soud xx x xxxxxxx době xxxxxxx stížnostmi xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx naplnění xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxxxxx spočívající x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx. Xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx, která xxxxxxxx x Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx 2015 (xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx stěžovatel xxxxxxx Irák a xxx xxxxxxxx v XX), xxxx xxxxxxxxx x nepřehledná. Ozbrojeným xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx celé xxxxx x konflikt nedosáhl xxxxxxxxx, kterou by xxxx xxxxx xxxxxxx xx tzv. xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. rozsudky xx. 4 Xxx 250/2015-51 xxxx čj. 4 Xxx 262/2015-31). Xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx proto xxxxxxxx z předpokladu, xx xxxxx xxxx xx xxxxxx §179 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx přicházejícímu x této xxxx xxxxxx, ale je xxxxx zohlednit x xxxxxx xxxxxxxxxxx případě xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx vážná újma xx xxxxxx citovaného xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxx vyšla x xxxxxx najevo, xxxx. xxx, že xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx jemu xxxxx xxxxx újma.

25. Xxx xxxxxx vysvětlení xxx 30.9.2015 xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx obecné xxxxxxx: „X Iráku xxxx xxxxxxxxxx xxxxx špatné xxxxxxxxx xxxxxxx, není xxx xxxxxxxx.“ Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ozbrojeného xxxxxxxxx, xxxx xx by x xxx bylo xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxx xxxxx xx. Xxxxxxxxxx neuvedl xxx xxxxx xxxxxxxxx, které xx bylo xxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxx xxxxxxx vážné xxxx [§179 odst. 2 xxxx. x), x) xxxx d) xxxxxx x pobytu cizinců]. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhoštění, a xxx i xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Za xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx i xxxxxxxxx xxxx zajištění xx xxxxxx správního vyhoštění.

26. Xxxxxxxxx xxxxxx znemožňujících xxxxxxxxxxx nelze xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebylo xxxxxxxxxxx ve lhůtě 60 xxx xxx xxx omezení xxxxxx xxxxxxx. Ze xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx na xxx 21.12.2015, xxx xxxx xxxxxx xxx odložit x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §82 x. x. x. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx vydání předběžného xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx předmětnou xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinně xxxxxxxxx xxxxx podat xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx vedená xxxxxxxx soudem pod xx. xx. 9 X 257/2015). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx vyhoštění nebylo x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

27. Xxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx x Xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx, xx xx xx Švédsku xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxx stěžovatel xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx protokolu x xxxxx řízení o xxxxxxxx xxxxxxxxx dne 13.10.2015, xxxx až xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x kasační xxxxxxxxx, že v xxxxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o vyhoštění xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. S xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx námitka xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx podotýká, xx ve xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx, kterou xxxxxxxxxx udělil xxx 16.10.2015 xxxxxxxxxx Xxx. X. Xxxxxxx, který xxx zastupuje i xxxx x řízení xxxx Xxxxxxxxx správním xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ke xxxxxxx xxxxxxxxx). Rozhodnutí x xxxxxxxx vyhoštění xxxx xxxxxx xxx 4.11.2015, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

28. X tvrzení, xx ve Švédsku xxxxxx manželka xxxxxxxxxxx x jejich xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx Xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx motivace xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, neopravňovala xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XX bez xxxx. Xxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, kteří xxxxxx xxxxxxxxx příslušníky xxxxx požívající xxxxx xx xxxxx xxxxx x rámci XX, xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stanovenými x xxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxx [xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxx podrobně xxxxxxx xxxx. v rozsudku xx xxx 14.10.2010, xx. 2 Xx 79/2010-79, x. 2192/2011 Xx. XXX]. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx příslušníkem Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX xxxxxx xxxxxxxxxx [xxx xx. 1 ve xxxxxxx x přílohou X nařízení Rady (XX) č. 539/2001, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx].

29. Navíc xxxx shledal předmětné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Při xxxxxx xxxxxxxxxx xxx 30.9.2015 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx celá xxxx xxxxxx, xx. xxxxxx, manželka, xxxx x xxxxxxxxxx, xxxx x Xxxxx. O xxx, xx by xxxxxxxx s xxxxx xxxx xxxxxxx ve Xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Z xxxxxxxxx námitek xxxxxx xxxxxxxx vyplývá, xx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx EU byl xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x mezinárodní ochranu xxx ohledu xx xx, xxx xxxxx xxxxx bezpečnou xxxx. Xxxxx xxxxxx přehlédnout, xx stěžovatel xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxx x Xxxxxxx (xxxx. xxxxxxx „důvodem xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx XX xxxxx xx Německa, případně xx do Xxxxxxx", „xxxxxxxxxx jasně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx [xxxxx], xxxxxx nikoliv XX, xxx x Xxxxxxx, či Švédsku", „xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx země xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, X xxx xxxxx označit xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, směřujícího do xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx žádosti x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx maření xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí").

30. Xxxxxxxxxx ostatně xxxxxxxxx x x kasační xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xx Xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Uvedený xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx XX, xxx postrádá xxxxxxxx xxxxxxxx x pobytu, x xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx.

31. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx politické xxxxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zavazovat xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx EU, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx stěžovatel xxxxxxxx xxxxx, xx nehodlá x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx. Xxxxx lze xxxxx žalované xxxxxxxx, xx zohlednila xxxx xxxxxxxxxxx vstup a xxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxx xxxx x potencionálním xxxxxxxxxx ve xxxxxx xx. 31 Xxxxxx x xxxxxxx postavení xxxxxxxxx („Xxxxxxx státy xx zavazují, je xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx vstup xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx přímo x xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 1, vstoupí xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx, xx předpokladu, xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.").

32. Krajský xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx správní xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx všech xxxxxxxxx xxxxx EU. Xxxxx §118 odst. 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx x vycestování x xxxxx a xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx cizinci xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx". Xxxxxxxx xxxx „xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx" xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 427/2010 Xx. bylo reakcí xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vnitrostátního xxxxx xxxxxxxx 2008/115/XX o xxxxxxxxxx normách x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx navracení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxx z xxxx návratové směrnice xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx navrácení xxxxxxxxx působnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx vztahoval xx xxxxx x xxxxx xx území xxxxx členských xxxxx (xxx 14 xxxxxxxxxx). Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxx xxxxxx" jako „xxxxxxx xxxx soudní xxxxxxxxxx nebo xxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx dobu xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx o navrácení" (xx. 3 xxxx. 6, zvýraznění doplnil xxxx).

33. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx rozhodnutím x xxxxxxxx vyhoštění xx xxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx na území xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx „xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (blíže xxx xxxxxxxx xx xxx 28.8.2013, čj. 8 Xx 93/2012-41). Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států EU xx Švédska, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx EU, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění [xxxx. xxxx §124 xxxx. 1 xxxx. x) xx znění xxxxxxx xx 18.12.2015, xxxxx xxxx výslovně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nebezpečí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, přičemž x ohledem xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx „xxxxxx“ rozumět xxxxx xxxx EU],

34. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx závěr, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §123x xxxxxx x xxxxxx cizinců xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxx. Tvrzení xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pouze xxx řádky, xxxx xxxxx v napadeném xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx, xx stěžovatel pouze xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x neměl x ČR xxxxx xxxxxxxxxx nebo sociální xxxxx, xxxxx by xxx mohl xxxxxx xxxxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxxx místa pobytu, xxx se xxxx xxxxxxxx [§123b xxxx. 1 písm. x)]. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dostatečnými xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxxx [§123b xxxx. 1 písm. x); xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx ustanovení xxxx zavedeno až x xxxxxxxxx xx 18.12.2015]. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stěžovatel xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx upřesnil, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x aniž by xxxxxx x xxxxxxx, xx byl schopen xxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření. Xxxxxxx uplatněné v xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žijící xx xxxxx XX xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx vyvrátit xxxxxx xxxxxxxx.

35. S ohledem xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx existovala xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx XX x xxxxxxx, že by xx xxxx uložena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §123x zákona o xxxxxx cizinců, a xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx stanovené x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění. Uložení xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

36. X xxxxxxxxx okruhu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxxx porušeno xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx, protože xxx xxx dříve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dne 1.10.2015, xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx námitce xxxx nepřisvědčil. Rozhodnutím xx dne 1.10.2015 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dohody x Xxxxxxxxx. Stěžovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, soud proto xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx bylo zákonné. Xx spisu xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx 9.10.2015. X xxxxxxxx změny xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx realizace xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

37. Xxx xxxx xxxx přisvědčil xxxxxxxx, xx důvody xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §124 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx byly s xxxxxxx xx skutkové xxxxxxxxx xxxxxxx. Stěžovatel xx nesprávně xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zajistit z xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx 1.10.2015. Již xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx zajištění xxxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §129 zákona x xxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §124 xxxxx xxxxxx (xxxxx xxx xxxxxxxx ze dne 22.7.2010, xx. 9 Xx 5/2010-74). Xxxxx xxxxx xxxxxxx x x §119x odst. 7 xxxxxx x xxxxxx cizinců, podle xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx cizince xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy sjednané x jiným členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 13. xxxxx 2009“. Žalovaná xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx 30.9.2015 x xxxxxxxxxxx ho za xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

38. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx 1.10.2015 xxxxxx xxxxxxxx zrušeno, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nového xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xx 18.12.2015 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx §125 xxxx. 6 xxxxxx x pobytu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ,,[x]xxx-xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx policie xxxx xxxxxxxxxx x zajištění. Xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; doba xxxxxxxxx se počítá xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.“ Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x. 314/2015 Xx. předmětné xxxxxxxxxx zakotvuje xxxxxxxxxx xxxxx.

39. Xxxx neshledal, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx právech. Xxxxxxxxxx nebyl zajištěn xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx podmínky xxx zajištění xxxxx §124 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Žalovaná x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx již xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx překročena xxx xxxxxxxxx přípustná xxxx xxxxxxxxx xxxxx §125 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx cizinců. Xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §124 xxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx práva, xxxxx xxxxxxxx cizincům xxxxxxxxxx podle §129 xxxxx zákona. Stěžovatel xxxxxxxxxx, x čem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx spravedlivý proces, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

40. Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, že xx přes postavení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxx otázku Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 267 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx EU, xxxx. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 15 xxxxxxxxx směrnice (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx ze dne 6.10.1982, XXXXXX, 283/81, xxx 16 a xxxx.). Spornou xxxx xxxxx aplikace čl. 15 xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. právní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx do vnitrostátního xxxxx) na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; tedy xxxxxx, která xxxxx xx xxxxxxxxx vnitrostátního xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

41. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx napadený xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx nepřezkoumatelným, xxxxx xxxxxxx stížnost xxxxxx (§110 xxxx. 1 s. ř. x.).

42. Stěžovatel xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxx tedy xxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxx x kasační xxxxxxxxx (§60 xxxx. 1 x contrario xx použití §120 x. x. s.). Xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x kasační xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§60 odst. 1 x. ř. x. xx spojení x §120 x. x. x.), soud xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx jí xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nevznikly.

Poučení: Proti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přípustné.

V Xxxx 8. xxxxx 2016

XXXx. Jan Passer

předseda xxxxxx