Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx:

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přísluší xxxxx přezkoumávat x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx x posouzení xxxxxxxx §179 xxxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx, který závazné xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: č. 689/2005 Xx. XXX, x. 1164/2007 Xx. XXX x x. 2420/2011 Sb. XXX; xxxxxxxx xxxxxxx senátu Xxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxx práva xx xxx 13.7.2000, Xxxxxxx xxxxx Německu (xxxxxxxx x. 25735/94, Xxxxxxx 2000-XXXX), xx xxx 18.10.2006, Üxxx xxxxx Xxxxxxxxxx (xxxxxxxx č. 46410/99, Reports 2006-XXX), x xx dne 6.7.2010, Xxxxxxxxx a Xxxxxx xxxxx Švýcarsku (xxxxxxxx x. 41615/07, Xxxxxxx 2010), x xxxxxxxx xx dne 31.1.2006, Rodrigues xx Xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx Nizozemsku (xxxxxxxx x. 50435/99, Xxxxxxx 2006-X), a xx xxx 28.6.2011, Xxxxx xxxxx Xxxxxx (xxxxxxxx x. 55597/09).

Xxx: Mariya X. xxxxx Policii XX, Ředitelství služby xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx správního xxxxxxxxx, x kasační xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxx v senátě xxxxxxxx z předsedy XXXx. Petra Xxxxxx x xxxxxx Xxx. Xxxx Brothánkové a XXXx. Tomáše Langáška x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx: M. K., xxxxxxxxxx Mgr. Filipem Xxxxxxxxx, XX.X., xxxxxxxxx, xx xxxxxx Helénská 1799/4, Xxxxx 2 - Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxx ČR, Xxxxxxxxxxx služby cizinecké xxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxx 2, Xxxxx 3, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxx 28.1.2015, x. x. XXX-18335 6/XX-2014- 930310-V234, x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Městského xxxxx x Praze xx dne 9.4.2015, x. j. 2 X 13/2015-30,

takto:

I. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx xx xxx 9.4.2015, x. x. 2 X 13/2015-30 xx zrušuje a xxx xx vrací xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

XX. Ustanovenému xxxxxxxxxx žalobkyně Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, XX.X. xx přiznává xxxxxx xx zastupování xx xxxx 6.800 Xx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plné xxxx Xxx. Xxxxxx Schmidtovi x xxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X. Vymezení xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx kasační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Praze xx xxx 9.4.2015, x. x. 2 X 13/2015-30 (dále xxx „xxxxxxxx xxxxxxxx“), xxxx Xxxxxxx soud x Praze (xxxx xxx „městský soud“) xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx žalovaného xx xxx 28.1.2015, x. x. CPR-18335-6/ČJ-2014-930310-V234 (xxxx xxx „xxxxxxxx rozhodnutí“). Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odvolání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, Krajského xxxxxxxxxxx policie xx. x. Prahy, Odboru xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pátrání x xxxxxx (xxxx xxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně“) xx xxx 11.10.2014, x. x. KRPA-208895-68/ČJ-2014-000022 (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx rozhodnutí“).

Prvostupňovým xxxxxxxxxxx bylo žalobkyni xxxxxxx xxxxxxx vyhoštění xxxxx §119 odst. 1 písm. x) xxxx 1, 9 x §119 xxxx. 1 xxxx. c) xxxx 1, 2 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx o xxxxxx cizinců“). Žalobkyně xxxxxxxx xxxxxxxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 x 9 xxx, xx se xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, co xx xxxx xxxxxxx xxx 2.10.2007 xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx opětovně xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky ode xxx 15.10.2009 do 27.5.2014 xxx víza x bez xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx porušovala právní xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx 1999 do 27.5.2014 xxx cestovního dokladu, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx ochranu pobývala xx 15.10.2009 do 27.5.2014 bez xxxx. Xxxx, xx xxxxxx xxxxx žalobkyně vstoupit xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx let.

Napadeným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žalobkyně x xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx není xxxxxxx xxxxxx x xxx, xx došlo x naplnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1 x 9 a §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 x 2 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obsahu xxxxxxxxx stanovisek x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx dne 19.12.2014 vydal xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx potvrdil původní xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 7.7.2014 a xx xxx 6.10.2014 x konstatoval, že xxxxxxxxxxx xx možné. Xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení, xx xx xxxxxx obsahem xxxxxxxxx stanoviska xxxxx x nedisponuje oprávněním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx interpretovat xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx soukromého x xxxxxxxxx života xxxxxxxx uvedl, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx žádným xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx, xxx její xxxxx xxxxxxxx v České xxxxxxxxx neoprávněně. Během xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx taková integrace xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vycestování xx Ukrajinu. Vycestování xxxx zásahem xx xxxxxxxxx x soukromého xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx zásahem xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx soudem, xxxxxxx xx x ní xxxxxx trestní xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx Prahu 7, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx opatřením.

Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podala xxxxxxxxx xxxxxx, přičemž xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásahu xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx svého a xxxx dcery. Žalobkyně xxxxxxx taktéž xxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxx 7.7.2014 x xx xxx 6.10.2014, protože xxxxxxxxxxx na Ukrajinu xx současné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx xxx přezkumu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zemi xxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx soud v xxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti. Poté xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx jejího xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx a soukromého xxxxxx její dcery. Xxxxx xx xx xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx I. xxxxxx změnila xxxxxxx xxxxx, že k xx přicestovala x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx její xxxxx, xxxxx předtím xxxx xx Ukrajině, xxxx xxxxxxx žalobkyně x xxxxxx, která navíc xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky pouze xx xxxxxxx pobytového xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx jejích xxxxxx. Navíc xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je schopna xxxx o xxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx závislá. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx roku 1999 xxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Zároveň xxxx, xx xx xxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2000, xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx, aby xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx řízení x jejích žádostech x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx dcery xxxxxxxxx xxx xxx jakýchkoliv xxxxxxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxx xxxx jednáním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx. Žalobkyně xx xxxxx úmyslně xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2. 10. 2007. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x pobytu xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx řešila xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx. I xxxx žalobkyně pobývá xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 12.2.1997, xxxxxxxxxx xxxx svého xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x toho xxxxxxxxx 15 let xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx možné xxxxxxxxxxx xxxxx délku xxxxxx žalobkyně xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx délku poměřit x xxxxxx neoprávněného xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx správní x policejní orgány xxxxxxxxxxx xx cizí xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx vazby na Xxxxxx republiku, do xxxxxxxxx dění se xxxxxxxxxx, a xx, xx rozumí xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx znalost českého xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx x xxxx 1997 xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx v Zakarpatské xxxxxxx ve městě X., a proto xxxx nikterak v xxxxxxx s §120a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pokud v xxxxxxx možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx vycestování xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na Xxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx žalobkyně nelze xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx nepřiměřené.

K další xxxxxxx námitce xxxxxxx xxxx uvedl, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trestem, xxxx sankční povahu x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vyjádření zájmu xxxxx na xxx, xxx se xxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx státu nezdržoval. Xxxxxxx ani námitku xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ze xxx 19.12.2014. Trvalé xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx, není x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vládních xxxxx x povstalců, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, které by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx posledního xxxxxxxx pobytu na Xxxxxxxx xxx §179 xxxxxx x pobytu xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředku xxx §68 xxxx. 5 xxxxxx x. 500/2004 Sb., xxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „x. ř.“), xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vydanému xx xxxxxxxx xxxxxx, kdy xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx i na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxx opravným xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx zákona x xxxxxx cizinců nevyplývá. Xxxxxxx xxxx xxxxx x výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XX. Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žalobkyně (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx“) xxxxxxx stížnost. V xxxxxxx stížnosti napadá xxxxxxxx rozsudek z xxxxxx xxxxx §103 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x) xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „x. x. s.“). (pozn. XXX: stěžovatelka označuje xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2, NSS xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, důvody xxx xxxx). Pro přehlednost xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx námitky xx xxxx xxxxxx.

XX. X Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx rodinného xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dcery xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx práv

Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx soud xxxxxxxxx v závěru, xx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx života xxxxxxxxxxxx x xxxx dcery. Xxxxx xxxxxxxxxx skutkový xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx primárně x protokolu x xxxxxxxxx xx xxx 28.5.2014. Xxx x xxxxxxxxx, xxxxx stěžovatelka xxxxxxxx po noci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, ve strachu x nezletilou dceru xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx soud xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx x xxx přestěhovala xxxxx stěžovatelky x xx x České xxxxxxxxx žijí tři xx čtyř sester xxxxxxxxxxxx. Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx nemají xxxxx xxxxx, žijí tam xxxxx strýcové, jeden x X. x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx v X., xxx x xxxxxx xx strýců není xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx dobu 18 xxx, na Xxxxxxxx xxxx registrovaná, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x názorem xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxx „xxxxxxxx k xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx“ x X. x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx stěžovatelky xx x České xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxx ani xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx i xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vyjádření xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx neplyne, xx xx xxxxxxxxxxxx vlastnila xxx xx xxxxx X. Xxxxxxxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxx žádný xxxxxxx. X případě xxxxxxxxx vyhoštění xx x xxxxxx neměly xxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x soud xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx matka x xxxxx faktor xxx xxx xxxx v xxxxx. Závěry x xxxxxxxxxxx domu na xxxxx Ukrajiny by xxxxxxx orgán x xxxx měly podložit xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxx i xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx daná xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx sociální x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx Nejvyššího správního xxxxx xx xxx 5.3.2014, x. x. 3 Xx 120/2013-30, x xxxxxxxx xx xxx 16.4.2015, č. x. 5 Xxx 6/2015-31. Správní xxxxx xxx soud xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich případě xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx ani náznakem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx „xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx do společenského x veřejného xxxxxx“, xxxxxxx xxx tímto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx si xxx xxxxxxxxxx prakticky xxxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx lidmi. Xxxxxxxxxxxx neví, x xxxxxx informací xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx městský xxxx xxxxxxxx, neboť xxxxx podklady xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx osoba, xxxxx xx její xxxxxxxx xxxxxxx vyhoštění xxxxxxxxxx jako nepřiměřený xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx. Xx území Xxxxx xxxxxxxxx se nachází xxx její xxxxxx, xxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx dále xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu ze xxx 28.11.2008, č. x. 5 Azs 46/2008-71, x xxxxxxxxx, xx xxx nutnost xxxxxxxxxxx x odloučení xx zbytku xxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zásahem xx rodinného xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx lidská xxxxx (xxxx xxx „XXXX“), xxxx. x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx xxxxx Holandsku. Xxxxxxxxxxxx xx za xx, že xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx vůbec xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxxx x zásahu xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxx v xxxxxxx vyhoštění. Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Tato xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx než xxxxx xxxxx. V Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx školu. Správní xxxxxx nevzaly x xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxxxx xxx x informacím x xxxxxxx násilí xx xxxxxx xxxx dcery xxxx xxxx matce, xxx by x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx mít xxxx xx fyzický a xxxxxxx xxxxx nezletilé. Xxxxx xx nachází x xxx vývoj xxxxx podstatném stádiu x xx zájem xx klidném x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx nutnosti xxxxx prostředí, xx xxxxx xx xxxxxx x kde má xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx vyjádřil Xxxxxxxx správní xxxx x rozsudku xx xxx 22.1.2015, x. x. 1 Xxx 140/2014-42. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx stěžovatelky, jejíž xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze dne 18.3.2015, x. x. 1 Azs 174/2014-41. X xxxxxxxxxxx x xxxxxx rodinným xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxx i xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x tetami, xxxxx žijí na xxxxx České republiky. X tomu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 28.2.2014, x. j. 2 Xx 69/2013-35.

XX. X Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 7.7.2014 x ze xxx 6.10.2014 xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx nesprávné xxxxxxxxx (xxxx. že xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxx neobsahují xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx vyhoštění xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx, nakolik v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx skutečné xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xx xx, xx žalovaný xx xxx xxx xxxxxxxx závazného stanoviska xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx přitom xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 6.1.2015, x. j. 8 Xxx 110/2014-53. Xxxxxxx orgány x Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx zpráv o xxxx xxxxxx x xxxx nebyly xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

XX. X Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx má xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx předchozímu xxxxxxx, rodinným x xxxxxxx poměrům, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xx území. Xxxxxxx řízení xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx jak xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx soud vzhledem x rodinným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vyhoštění x xxxxxx xxxxxxxxx x §80 xxxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxxxx zákoníku, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxx“). Je xxxxx xxxxxxxxxx, že správní xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx závěru. Stěžovatelka xx xxxx názoru, xx v jejím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx převažují nad xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx protiprávní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx úmyslně xxxxxxxxxxx jiné osoby, x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, aby xxxxx zůstat xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx území x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx odkázala na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx senátu xx xxx 26.7.2011, x. x. 3 Xx 4/2010-151, a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 5.3.2014, x. j. 3 As 120/2013-30, x má xx xx, xx její xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ohrožení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxx.

XX. D Absence xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, že nebyla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx žalobu xxxxx §172 xxxx. 2 a 3 xxxxxx x pobytu xxxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxxxx §4 xxxx. 2 s. x., x případě xxxxxxxxxxxx xxxx potřeba xxxxxxx xxxxxxx x právech x povinnostech xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx má xxxx xxxxxxxx x řízení xxxx xxxxxxx xxxxxx x soudy. Dále xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x. x. x rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 26.3.2008, x. x. 7 Xxx 3/2008-64. Xx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxx. z xxxxxxxx chybějící xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx právo xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx všech xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx napadený xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx se ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx x xxxx míře odkazuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx rozsudek, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXX. Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx správním xxxxxx

Xxxxxxxx správní soud xxxxxxx zkoumal xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx zjistil, xx xx podána xxxxxx xxxxxxxxxx, xx včasná x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípustná xx podmínek xxxxxxxxxx §102 x §104 x. x. x.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx následně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §109 xxxx. 3 x 4 s. x. x., x mezích xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx důvodů x xxxxxx x závěru, xx kasační xxxxxxxx xx zčásti důvodná.

Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, že stěžovatelka x xxxxxxx stížnosti xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx nebyla účastníkem xxxxxx před městským xxxxxx. Podle §105 x. ř. s. xxxx účastníky řízení x kasační stížnosti xxxxxxxxxx x všichni, xxx byli účastníky xxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx x žalobě, xxxxxx xxx xxxx xxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx č. x. 1 xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ne xxxx dcera. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x x rekapitulaci kasační xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx správní xxxx se x xxxxx xxxxx okruhů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxxx xx xxxx okolnost xxxxxx směřovat ke xxxxxxx napadeného rozsudku. X rozsudku xx xxx 14.7.2005, x. x. 2 Afs 24/2005-44, xxxx. xxx x. 689/2005 Xx. XXX (xxxxxxx xxx xxxxxxxx judikatura xxxxxxxx xx xxx.xxxxxx.xx), Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx: „Xxxx-xx x odůvodnění napadeného xxxxxxxx krajského xxxxx xxxxxx, proč xxxx xxxxxxxxxxx za důvodnou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x proč xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx takové xxxxxxxxxx xx nepřezkoumatelné xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §103 odst. 1 xxxx. x) x. x. s. xxxxxxx tehdy, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx je xxxxxxxx xxxxxx žaloby. Xxxx, který se xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ale xxxx xxxx uvést, x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.“

XXX. X Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx vyhoštění do xxxxxx práv

Podle §119x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx cizinců xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxxx xxxxx, jestliže xx xxxx xxxxxxxxx xxx nepřiměřený xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizince. Xxx xxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §174a xxxxxx zohlední xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx cizince xx xxxxx, jeho xxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ekonomické xxxxxx, společenské x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx území a xxxxxxxxx xxxxx ke xxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx občanem, xxxx x xxxxxxx, xx xx osobou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxx xxxxxxxxxx opakovaně xxxxx, xx v xxxxxxxxx, kdy se xxxx otázka xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince a xxxxx porušení práva xx respektování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx života, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x judikatury XXXX, vztahující se xx xx. 8 Xxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx „XXXX“). XXXX xx své xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx pojmu „xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rodinného xxxxxx“ zohledňuje zejména: (1) rozsah, v xxxxx xx byl xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, (2) xxxxx xxxxxx cizince xx smluvním xxxxx, xxxxx hodlá cizince xxxxxxxx, (3) xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx, (4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x zemi xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxxx xxxxxxx do země xxxx xxxxxx, (5) „xxxxxxxxx xxxxxxxx“ cizince, xxxx xxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, (6) povahu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxx spáchaného xxxxxxxx x další xxxxxxx. (viz xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx senátu XXXX ze xxx 18.10.2006, Üner proti Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x. 46410/99, xxxx 57-58, x xxxxxxxx xx xxx 31.1.2006, Rodrigues xx Silva x Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx č. 50435/99, xxx 39, xx xx dne 28.6.2011, Xxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx č. 55597/09, xxx 70, xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 5.3.2013, x. x. 8 Xx 118/2012-45, xx xxx 30.7.2013, x. j. 1 Xx 50/2013-51, ze xxx 3.7.2013, x. x. 1 Xx 17/2013-50)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx 26.2.2014, x. x. 8 As 109/2013-34, konstatoval, xx „[x]xxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x požadavku, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx práv cizince xxxx přiměřená xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, k xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x správním vyhoštění, xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §174x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které je xxxxx vážit při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx musí xxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxxx x §174x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx zjištěna. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx kritérií x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyjmenovávat. Xx xxxx třeba xxxxx na xxxxxxxxx, xxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, že xx vztahu x xxx činil xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx. (…)“ X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obsažená x §174a zákona x pobytu cizinců, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

X xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx námitek stěžovatelka xxxxxx několik xxxxxxx xxxxxxx, xx kterým Xxxxxxxx správní soud xxxxx xxxxxxxxxxx. Stěžovatelka xxxx xxx 10.10.2014 xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx možnost xxxxxxxx se k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxx tvrdí, xx xxxxxxxxx xx xxx 28.5.2014 poskytla xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx cele, xxx xxx konstatovat, xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx měla xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxx stížnosti xxxxxx, že xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx žalovanému, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx trvalého xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx, že x xxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx nemá xxxxx xxxxxx. Nadto xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxx, xxxxx je xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx namítá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx protokolu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dne 28.5.2014 xxxxxx, xx xxxxx s xxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx soud xxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx dům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx x nic xx nebrání x xxxxxx života x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx souhlasit x xxx, xx by xxxxxx xxxxx x xxxxx, že xx xxxxxxxx matka, xxxxxxx xxxx xx s. 11 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx sama x sebe xx xxxxxx, xxxxxxx toto xxxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxx. v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx stěžovatelky. Xxxxxxx xxxx posuzoval xx, xx xxxxxxxxxxxx xx znalost xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx pouze x xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx x kontextu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxx definovat, co xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx, xx xx nezapojuje xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx jí xxxxx xxxxxxxx vycestování, xxxxxxx xxxx vycestovat za xxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx soudu vytknout xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky.

Stěžovatelka xx jedné straně xxxxx, že xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x domácím xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, na xxxxx straně uvádí, xx xxxx xxxx xx xxxxx původní xxxxxxx. Žalovaný sice xxxxxxx úvahu, xx xx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx rodiny, xxxxxxxxxxxx xxxx až x xxxxxx xxxxxx, xx xxxx o xxxxx xxxxxx zájem. Městský xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx na xx, xx xxxxx xxx xxx není xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx potřeba xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xx Ukrajině.

Nejvyšší xxxxxxx soud xxxx xxxxxxx, xx kasační xxxxxxxx xx zčásti xxxxxxx, x to xx xx týče xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxx námitku xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx posuzovaném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx její xxxxx xx xxxx xxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Podle xx. 3 Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx hlediskem xxx xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxx xxxx týkající xx dětí xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ESLP xx xxx 6.7.2010, Xxxxxxxxx x Shuruk xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx x. 41615/07, xxx 135. Xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dítěte při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zásahu do xxxx xxxxxxxxx života [xxx xxxx. xxxxxxxx xx dne 13.7.2000 xx xxxx Elsholz xxxxx Německu (xxxxxxxx x. 25735/94)]. Xxxxx xxxxxxx xxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemohl xxx xxxxxxxxx posoudit xxxxxxxxxxx zásahu správního xxxxxxxxx xx rodinného x xxxxxxxxxx života xxxxxxxxxxxx. V xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx rozsudek nepřezkoumatelný.

III. X Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra

Druhý xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Podle §120x xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx: „Xxxxxxx v xxxxx rozhodování x xxxxxxx vyhoštění xxxxx §119 a 120 xx xxxxxxx xx xxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx možné (§179); xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx přechodu a xxxxxxx xxxxxxxx uvede, xx xxxx vycestování xx xxxxx."

Xxxxxxx stanovisko xx dne 6.10.2014 xxxxxxxx obsahuje informaci, xx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx na Ukrajině xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx. Tento xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 19.12.2014, x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, xx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx stěžovatelky. Xxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Závazná stanoviska xxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x dcerou xxxxxxxxxx, a xx xxxxx X. x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Logicky xxxxxxxxx x adresy xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxxx na Ukrajině. X xxxxxxx předčasnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění x xxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zakončená xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v řízení x správním vyhoštění xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx §120a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx nemůže x xxxxxx x uložení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx ochraně, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxx §120x ve xxxxxxx x §179 zákona x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx. X tomuto xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx správní xxxx x xxxxxxxx xx xxx 6.1.2015, x. j. 8 Xxx 110/2014-53. X xxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xx „(x)xxx xxxx xxx možnost xxxxxx obsah, xxxxxxxxx x věrohodnost informací x xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek §179 xxxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxx o uložení xxxxxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx."

Xxxxxxxxxxxx xxxx namítá, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx stanovisko xx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx x zemi xxxxxx. Je xxxxxxxx xxxxxxxxx, že výše xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx stanovisko xx x daném případě xxxxxxxxxxx x jiným xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx stěžovatel. V xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx součástí správního xxxxx. Xxxxxxxxxxxx v xxxxxx odkázala na xxxxxxxx rozsudek x. x. 8 Xxx 110/2014-53 x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx závazného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx a xxxxxxxx zjištění skutkového xxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xx zprávy o xxxx xxxxxx nebyly xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx uvedl, xx „(x)xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx XX, xx xxx 19.12.2014, xx přezkoumání Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx CR, Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 7.7. x 6.10.2014 xxx §120x xxxxxx x pobytu cizinců, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Ukrajinu xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x Zakarpatské xxxxxxx město X., xxxxx x xxxxxx, xx trvalé xxxxxxxx xxxxxxxxx kde xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx ukrajinských xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, ze strany xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, x x toho xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx posledního trvalého xxxxxx na Xxxxxxxx xxx §179 xxxxxx x pobytu xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx tedy xxxxxxx žalobkyně xxxxxxxxxx xx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra XX, x možnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx dle §120 x xxxxxx x pobytu xxxxxxx."

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx směřovala xx obsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x městský xxxx xxxxxxxxxx posoudit xxxx zákonnost, xxx xx, podle xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx xxx závazné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vyžádat xx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podklady, xxxx xxxxxxxx xx s xxxxx touto námitkou (xxxxxxx orgány i xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x aktuálních a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx původu a xxxx xxxxxx dohledatelné) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypořádat. Xxxxxxx soud si xxxx podklady xxxxxxxxx x neučinil žádnu xxxxx ve vztahu x této žalobní xxxxxxx. X jeho xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx považovat xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx. X x xxxx xxxxx je proto xxxxxxxx xxxxxxxx nepřezkoumatelný.

III. X Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxx uvádí, xx xxxxx stěžovatelky se xxxxxxxx x xxxx 2011, tedy v xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxxxx ze xxx 2.10.2007 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx ochraně xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rodinu x xxxxxxx, že xx xxxxx pobývá xxxxxxxxx, navíc xx x roce 2009 xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklady. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx stěžovatelkou v xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x tomu, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx, neboť x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx x xxxx, xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Stěžovatelka xxxxxx, xx xxxxxxx soud xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x uložení xxxxxx xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §80 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx jak důsledky xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Praze xx xxx 19.11.2014, č. x. 24 X 91/2014-122, uznána vinnou xxx, že xxxxxxxx xxxxxx padělání x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §348 xxxx. 1 xxxx první xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx odsouzena k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx jeden xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx. Z xxxxxxxx, xxxxx je ve xxxxxx §129 xxxx. 2 xxxxxx x. 141/1961 Xx., xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, pouhou spekulací. Xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx, xxx xx jím xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Každé x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx odlišný xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx stěžovatelkou, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx je za xxxxxx okolností xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx rozsudek Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx dne 14.7.2005, x. j. 5 Xxx 94/2005-52). Xxxxxxxx xxxxxxx soud xx xx xx, že xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxxx xx skutečné, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx zájmů společnosti, x tomu Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x. j. 3 As 4/2010-151, xx zabývalo výkladem xxxxx „závažné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx“ v xxxxxxxx §119 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx o pobytu xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx některého xx xxxxxxxxxx zájmů společnosti x xx x xxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxxx, které převažují xxx narušením veřejného xxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx do rodinného x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx III. X. Vzhledem x xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života, xxxx xx xxxxx xxxxx zabývat x xxxxxxxxxxx zájmu xxxxx xx zabránění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xx soukromý x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx, tedy xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXX. X Absence xxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx uvádí, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx žaloby. Xxxxxxxx xxxxxxx soud x xxxxxxxx xx xxx 26.6.2008, xx. 8 Afs 47/2007-90, xxxxxx x xxxxxx, xx „(x) §68 xxxx. 1, 5 x 6 správního xxxx z xxxx 2004, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx správního orgánu xxxxxx účastníky xxxxxx x možnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx této xxxxxx.“ Xxxxx stěžovatelky xx xxxxxxxx xx xxx 26.3.2008, x. x. 7 Xxx 3/2008-64, xx xxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x něm xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx kopií xx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx žalobu xxxxxx, x Nejvyššímu správnímu xxxxx xxxx zřejmé, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx jejího xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

XX. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x §110 odst. 1 x. x. x. rozsudek xxxxxxxxx xxxxx zrušil a xxx mu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. X něm xxxx xxxxxxx soud vázán xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu vysloveným x xxxxx rozsudku (§110 xxxx. 4 x. x. x.). X náhradě xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodne xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx (§110 xxxx. 3 x. x. x.).

Xxxxxxxxx xx dne 3.6.2015, x. x. 6 Xxx 114/2015-17, byl xxxxxxxxxxxx xxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXx. Xxxxx Matiaško, XX.X. Xxxxxxxxxx zástupce xxxxxx úkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx kasační xxxxxxxxx. Xxx 31.12.2015 xxxxxxx Xxxxxxxx správní soud xxxxxxxx x změně xxxxxxxx zastoupení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanoveným xxxxxxxxx. Xx 19.12.2015 xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx plné xxxx advokát Mgr. Xxxxx Xxxxxxx, XX.X. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx moci xxxxxxxx žádný úkon. Xxxxxxx ustanovenému xxxxxxxx xxxxxx x souladu x §11 písm. x) a x) xxxxxxxx č. 177/1996 Xx., x odměnách x náhradách xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx. převzetí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx 6.200 Xx, a xxxx xxxxxxx hotových xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx 600 Xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 xxx. xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx činí xxxxxx 6.800 Kč x xxxx xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxx XX.

Xxxxxxx: Proti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X Xxxx xxx 27. xxxxx 2016

XXXx. Xxxx Xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx