Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx pověření soudního xxxxxxxxx xxxxx, které xx xx výkonu xxxxxxxxxx podle občanského xxxxxxxx řádu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za úřední xxxxx ve xxxxxx §127 odst. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx.

X odůvodnění:

Předseda trestního xxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxxx §21 xxxx. 1 zákona x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx x soudcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x. 6/2002 Xx."), a xx. 14 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanovisko k xxxxxx, zda xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx §127 odst. 1 xx. xxxxxxxx.

Xxxxx návrh xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xx xxx 2.7.2014, z xxxxx xxxxxxx, že Nejvyšší xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx výkonu xxx působnosti ohledně xxxxxxx xxxxxx rozdílnou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu. Nejvyšší xxxxxx zástupce xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx, xxx xx vykonavatel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a x x xxxxxxxxx xx soudy x xxxx xxxxxxx právní xxxxxx stavěly xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 6.3.2014, xx. zn. 6 Xxx 1396/2013, x xxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx pokládat xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx §127 xx. zákoníku. Obdobný xxxxx xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx i x xxxxxxxx xx xxx 12.3.2014, xx. xx. 7 Xx 65/2013, v němž xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxx další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xx smyslu §127 xxxx. 1 xxxx. f) xx. xxxxxxxx. Xxxxxxxx mj. xx xx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxx exekutorem na xxxx xxxxx je xxxxx, xxx přenesení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x tím i xxxxxxx úřední xxxxx, xxxxx xxxx. Podobně Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx 23.6.2004, xx. xx. 5 Xxx 478/2004, xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soudního xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 exekučního xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx jen xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxx xx xx, že xxxxxxx xxxxxx uhonil Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx judikaturou xxxxxxx, a xx xxx xxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx xx důvodně prohlásil xx xxx xxxxxxxxx. Xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 49/2001 Xx. xxxx. xx., v němž Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx Budějovicích xxxxxxxxx xx xxx 26.10.2000, xx. xx. 4 Xx 810/2000, xxxxxxxx, xx „... pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vykonavatel, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx podkladě xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxx činitelem xx xxxxxx §89 odst. 9 xxxxxxxxx xxxxxx". Xxxxxxx Nejvyšší xxxx x xxxxxxxx ze xxx 30.8.2011, xx. xx. 3 Xx 168/2001, xxxxxxxxxxx, xx „... soudní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §89 xxxx. 9 xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx společnosti x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx byla x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxx".

Xxxxxxxx státní zástupce xx xxxx xxxxxxx xxxxxx zmínil, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx složité x xxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelství xxxxxxxx xx ni xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx dne 6.3.2014, xx. xx. 6 Xxx 1396/2013, xxxxxxx Xxxxxxxx státní zastupitelství xxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x důvodu výkonu xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxx pohledu xxx nepochybně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plní xxxxx státu a xxxxxxxxxxx a používá xxxxxx svěřené, byť xxxxxxxxxx pravomoci. Xxxxxxxxxx xx xxxxx spíše x extenzivním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hmotně právního xxxxx, xxx jak xxx prezentován v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 49/2001 Sb. xxx. xx. x x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30.8.2001, xx. xx. 3 Xx 168/2001.

Xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx úřední osobu, xx na xxx xxxxxx xxx 26.6.2014 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 6.3.2014, xx. xx. 6 Xxx 1396/2013). Xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx protichůdné xxxxxx, x xx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx) dospělo x xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx soud si xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx též xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx jen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodovací xxxxx x odlišné xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx právní otázky.

Je xxxxx zde xxxxxx xxxx. rozsudek Okresního xxxxx xx Svitavách xx xxx 4. 10. 2013, xx. xx. 2 X 326/2013, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx osobě xxxxx §325 odst. 1 xxxx. a), xxxx. 2 xxxx. x) xx. zákoníku xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx (stručně vyjádřeno) xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dva xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxx. X odvolání xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxxx Králové - xxxxxxx v Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 17. 12. 2013, xx. xx. 13 Xx 559/2013, zrušil xxxxxxxx xxxxxxxx a xxx postoupil xxxxxx xxxxxxxxxxx správnímu xxxxxx, xxxxx xx mohl xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závěr, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxxx osobu xx smyslu §127 xxxx. 1 xxxx. x) (xxx xxx xxxxx písm. x/) xx. xxxxxxxx. Citované xxxxxxxxxx dopadá xxxxxxx xx xxxxxxxx exekutora, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x musí splňovat xxxxxx stanovené xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

X další xxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx ve Xxxxxx-Xxxxxx xxx xx. zn. 81 X 122/2012 xx xxxxxxxx vykonavatel xxxxxxxx xxxxxxxxx nenacházel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx většině xxxx zmíněných věcí), xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx byl xxxxx xxxxxx mj. přečinem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §329 xxxx. 1 xxxx. x) xx. zákoníku xx xxx skutkovém xxxxxxx, že v xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx exekuce xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x jehož xxxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx rozsudkem xx xxx 22.5.2013, xx. xx. 4 Xx 69/2013, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx, že xx stejném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obviněného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx svobody xxxxx §178 odst. 1 xx. xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §177 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx (xxxx xxx xxxxx vinným i xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx). Z xxxxxxxxxx rozsudku xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxx soud s xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, ale x Xxxxxxxxxx správního xxxxx) xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx xx úřední xxxxx xx smyslu §127 xxxx. 1 xxxx. x) (xxx ani xxxxx xxxx. x/, xxxx. 2 xx. xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx technicky xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx exekutora, xxxxx xx zaměstnancem.

Obdobný xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (věc xx xxxxxx x Nejvyššího xxxxx xxx xx. xx. 8 Tz 53/2014 a dosud x xx xxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxx xx prospěch obviněného, xxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx ze xxx 27.6.2013, xx. xx. 34 T 60/2012, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §325 xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx poškozené, xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx exekutora xxxxxxxxx x (xxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Argumentačně xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s názory Xxxxxxxxxx xxxxx blíže xxxxxxxxxxx v jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx pod xx. xx. 5 Tdo 478/2004, 7 Xx 65/2013 a 6 Xxx 1396/2013 (xxx xxxx).

Xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx ze xxx 2.9.2014, xx. xx. 24 X 249/2011, xx Okresního xxxxx x Hradci Xxxxxxx xx dne 8.4.2014, xx. zn. 6 X 38/2014, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/2002 Sb. xxxxxxxxx od Ministerstva xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx, předsedy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, předsedů xxxxxxxx x krajských xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx, x Xxxx, x Xxxxx x x Xxxxxxxx, Institutu pro xxxxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxx, ústavu xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx republiky, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x vyjádření jim xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byl postupně xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx v xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxx osobou xx xxxxxx §127 xxxx. 1 xxxx. f) xx. xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx vyzníval xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx osobu xx xxxxxx §127 xxxx. 1 písm. x) tr. zákoníku. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx soudního exekutora, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx exekutora xxxxx, které je xx výkonu rozhodnutí xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx splnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pokládat xx xxxxxx osobu xx xxxxxx §127 xxxx. 1 písm. x) xx. zákoníku.

Z xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx Nejvyšší xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxx x Xxxxxxxx, Vrchní xxxx v Xxxxx, Xxxxxxx soud v Xxxxx, Xxxxxxx xxxx x Xxxxx, Xxxxxxx xxxx x Xxxxx, Xxxxxxx xxxx v Xxxxxx Králové, Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, veřejná xxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx univerzity v Xxxx x Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx i Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx Karlovy x Xxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxx s xxxxxxxx nejvyššího státního xxxxxxxx zastává názor, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx považován xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx zastupitelství xxxxxxxxxxx, xx xxxxx exekutora xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odpovědnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x soudního xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx zaměstnanecký xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vykonavatele soudního xxxxxxxxx vylučovat x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx osoba se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x titulu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci, xx xxxxxxx definován xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx by xxx xxx xxxxxx xxxx důsledek výkonu xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx; ochrana xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx osobním xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx exekutor xxxxx ve většině xxxxxxx sám xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx činí právě xxxx xxxxxxxxxxx. Proto xx Nejvyšší státní xxxxxxxxxxxxxx přiklonilo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx ve xxxxxx §127 odst. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx.

Xxxxxx soud x Olomouci rovněž xxxxxxxxx x tímto xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx menšinový názor, xxxxx xxxx xx xxxxxx §127 xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxx x Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Uvedl, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx exekutor xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxxx, xxx souhlasit x xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx (za xxxxxxxx okolností xxxx xxxxxx xxxxxxxx) xx xxxx xxx stejnou xxxxxx ochranu. Xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx učiněno xxxxx x xxxxxxx, x xxxxx takový xxxxxx předpokládá zvláštní xxxxx, nikoliv xxxxxx xxxxx xxx úvahy xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx nemohou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxx x xxx, xxx xxx pověřen, xxx x xxx, xxx xxxxxx osoba xxxx x pověření xxxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx x Xxxxx xx xxxxxxxxx xx třetím xxxxxxx, xxxxx seznal, xx odkaz na xxxxxxxxx úkonů x xxxxxx větě xx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxx x možnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx x Xxxxx, x Xxxxxx Xxxxxxx a v Xxxxxxx souhlasily x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx v Xxxxxx Králové xxx xxxxxx x xxxxxxx xx jím uplatňovanou xxxxx x na xxxxxxxxxx již dříve xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx poradě. Xxxxxxx xxxx v Ostravě xxx xx xx, xx xxxxxxx rozšiřujícího xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxx úředních osob, xxxxxxxxxx xxxxxx označil xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x tudíž nepřípustná. Xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx x xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxxx cestou. X xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xx xx nelze xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxx x x potřebě poskytnout xxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx třetím xxxxxx xxxx zneužitím xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx §127 xxxx. 1 xxxx. x) tr. xxxxxxxx téměř obsoletní x ochrana xxxxxxxxx x třetích xxxx xxx xxxxxxxx pravomocí xxxxxxxxxxxx soudního xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x trestněprávní xxxxxxx xx mohlo xxxx xx x xxxxxx x ústavní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx třetího návrhu xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx navrhovaná xxxxxxxx xx mu xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx považovat xx xxxxxx osobu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx kandidáta.

Ministerstvo xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx podobnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx exekutora a xxxxxxxx xxxxxxxx vykonavatele, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadu „nullum xxxxxx xxxx lege xxxxx xx stricta" xxxxxxxx xxxxxx ustanovení §127 xx. xxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx. Pokud xxx x třetí návrh xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx popsalo. Ministerstvo xxxxxx xxxx zdůraznilo, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx blíží xxxxxxxxxx xxxxxxxx „in xxxxx partem", vyvolá xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §127 xx. xxxxxxxx, xxx xx mohlo xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení. Podle xxx bude extenzivním xxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxx adresátů xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx §127 odst. 1 xxxx. f) xx. xxxxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx zaměstnanci xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx veřejné moci xxxxx §127 xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx vnímá odlišně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem dosažení xxxxx. Ministerstvo xxxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákoník xxxxxxxxx xxxxxxxx x novelou xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx soudního xxxxxxxxx xxx další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx exekutora xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx §127 xx. xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx judikatury Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx níž xxxxxxxxxxx xxxxxxxx exekutora xxxx úřední xxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx novelizace xxxxxxxxxx §127 xx. zákoníku. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx i x ohledem xx xxxxx státní xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx se x předloženém xxxxxxxxx xxxxxxxxx přiklonila x xxxxxxx xxxxxx stanoviska.

K xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x závěru, xx xxxxxxxxxxx soudního xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx vykonavatel. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx praxi, xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx většině xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx exekuce xxxxx xxxxxxxxxx řádu, x nikoli x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xxxxxx xxxxxxxx xxx dávno xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx případů xxx neprovádí výkon xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx právě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Z xxxx xxx xxxxx, xx sám soudní xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx situace, xxx xx xxxxx xxxxx napadení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx ním xxx xxxxxxxx osoba, xxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxx další xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dokonce xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx komora xxxxxxxxxx x poslední xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoviska. Xxxx xxx xx xx, xx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, provádí-li x jeho písemného xxxxxxxx úkony, xxxxx xx xx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx soudní vykonavatel.

Institut xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nejdříve ztotožnil x xxxxxx návrhem xxxxxxxxxx, xxxxxxx ale xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx v Praze xx vyjádřil xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx, že výčet xxxx x §127 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx je taxativní x xxxxxxxxxx §127 xxxx. 1 písm. x) xx. zákoníku xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, též xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, otázka, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx exekutora xxxxxx xxxxxx xx nikoli, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx požívají xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx různými xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pravomoci (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §323 xx §326 xx. xxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx své xxxxxxxxx xx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trestných xxxx, xxxxx nemohou xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx úřední xxxxx (viz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §329 x §330 tr. xxxxxxxx).

Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx uvedené otázky xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (dále převážně xxx „tr. zákoník"). Xxxxxxxxxx vztahující se x řešené problematice xxxx ale obsažena x x zákoně x. 120/2001 Xx., x soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx) a x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxx „e. x."), v zákoně x. 99/1963 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx převážně xxx „o. x. x."), x xx xxxxxxxx x. 37/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxx xxx okresní x krajské soudy, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále převážně xxx , j. x. x.").

Xxxxxxx zákona x. 120/2001 Xx., xxxxxxxxxx xxxx, se xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 140/1961 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xx. xxx."). Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 9 xx. xxx. xxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxx". Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx volený xxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx exekutor xxx xxxxxx exekuční činnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zápisů x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z pověření xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx přitom pravomoci, xxxxx mu xxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xx plnění těchto xxxxx xxxxxxx. Při xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx ustanovena xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, mysliveckou xxxxxx xxxx rybářskou xxxxxx. K trestní xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyžadovalo, xxx xxxxxxx čin xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, samosprávy, xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu xx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx zákoník účinný xx 1.1.2010 xxxxxxxx xxxxx „veřejný xxxxxxx" xxxxxx „xxxxxx osoba". Xxxxx pojem xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx zvýšenou xxxxxxx x zvýšenou xxxxxxx xxxxxxxxxxx také osoby, xxxxx xxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x tornu jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxx. xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. (xxxx. Šámal, P. x kol. Xxxxxxx xxxxxxx I. §1 xx 139. Komentář. 2. xxxxxx. Xxxxx: X.X. Beck, 2012, x. 1352).

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x §127 xx. zákoníku. Xxxxx §127 odst. 1 xx. zákoníku úřední xx osobou

a) xxxxxx,

x) xxxxxx zástupce,

c) prezident Xxxxx xxxxxxxxx, poslanec xxxx xxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx veřejné xxxx,

x) xxxx zastupitelstva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) příslušník ozbrojených xxx xxxx bezpečnostního xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx činnosti x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pověření soudu xxxx xxxxxxxx zástupce,

g) xxxxx při xxxxxxxxx xxxxx x řízení x xxxxxxxx xxxx xxxxxx komisař,

h) xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxx stráží, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rybářskou stráží,

pokud xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx při xxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx těchto xxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxxx xxxxx:

x) jde o xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x §127 xxxx. 1 xxxx. x) xx x xx. xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a

c) xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx pravomoci xxx xxxxxx xxxxxx úkolů.

Podle §127 odst. 2 xx. xxxxxxxx x xxxxxxx odpovědnosti a xxxxxxx xxxxxxxx osob xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx obecného xxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxx zákoník xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx §331 xx §333 xx. xxxxxxxx podřazen xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 3. xxxxx X. xxxxxxxx xxxxx xx. zákoníku. Podle §334 xxxx. xx. xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx §331 xx 333 tr. xxxxxxxx vedle xxxxx xxx xxxx v §127 xx. xxxxxxxx xxxxxx jakákoli xxxxx:

xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxx státu,

zastávající xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x mezinárodním xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxxx funkci, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx nadnárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva veřejného xxxx x jejím xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxx xxxxxx x podnikající xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx,

xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx obstarávání xxxx obecného xxxxx x xxxxxxx čin xxx spáchán x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

X xxxx xx xxxxx vhodné xxxxx, xx xxxxx §327 xx. xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §323 xx §326 tr. xxxxxxxx poskytuje také xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx podpor xxxx xx ochranu xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx anebo xxxxxx xxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx úřední xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx podle mezinárodního xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx pracující x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřední osoby xxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx činnostech xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx předchozí právní xxxxxx obsažené x §89 xxxx. xx. xxx. již xxxxxx xxxxxxxx xxxx úřední xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zápisů, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx činnosti exekutora (xxx §77 a xxxx.. e. x.), xx něž se xxxxxxxxxx §127 xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx nevztahuje.

Postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx splňující xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§1 xxxx. 1 x. x.). X xxxxx pověření xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx provádí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx xxxxxxx") x xxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx (§1 odst. 2 x. x.). Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxxx xx exekutor xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxx xxxxxxxx". Označení „xxxxxx xxxxxxxx" xxxx „xxxxxxxxxxx xxxx," od xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebezpečí xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oprávněna používat xxxx xxxxx (§4 xxxx. 1 e. x.).

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx §1 odst. 2 x. x. xxxxxx pouze činnosti xxx nuceném xxxxxx xxxxxxxxxx, nikoli xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu (xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci xxxxxxxxxxx xxxx povinnému xx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x souvislosti s xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx, sepisování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx konverze xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx apod.; xxx §74 až §86 x. ř.).

Činnosti vykonávané x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §76 xxxx. 1 e. x.“ podle xxxxx xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx provádět x xxxxx činnost, xxxxxxx xxxxxxxxx písemnosti xxxxx x vykonávat xxxxxxx xxxxxxxx vykonavatele xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx (§45 a xxxx.. j. x. x.). Xxxxx §76x x. x. na xxxxxxx pověření xxxxx xxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx věcí xxx-xxxxxxx xx xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx problematiky xx xxxxxxxx ustanovení §5 x. ř., které xxxxxxx xxxxxx to, xx „exekutor xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" (odst. x), x xxxx xx,. xx „xx xxxxxxx xxxxxxxxx pověření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zaměstnanci vykonávat xxxxx xxxxxxxx činnosti x další xxxxxxxx xx xxxxxxxx a x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx" (odst. 2).

Xx xxxxxxx §19 xx §22 x. x. lze rozlišit xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozdílným xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. Xxxxxx, X. Jsou xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §127 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx? In Xxx xxxxx - 2009 - Xxxx of Xxx. Xxxx: Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 2009, x. 96X x 970). Xxxx jimi:

a) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx §19 xxxx. 1 e. x. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx může xxxxxxx pověřit xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx další činnosti. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx koncipienta k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxx"), xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx závodu xxx zřizovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právo (§21 x. x.).

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx §23 xxxx. 1 x. ř. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx může xxxxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx nebo další xxxxxxxx; §25 x. x. Xxxxxxxxxxx kandidát xxxx být xxxx Xxxxxxx pověřen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16 a xxxx. e. x.). Xxxxx §17 odst. 3 x. ř. xxxxxxxxxx exekučního xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx platí xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxx xxxx zástupce xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxx exekutora, xxxxx může xxxxx §27 xxxx. 1 x. x. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Exekutor může xxxxxxxxxxxx exekutor xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úkonů, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle občanského xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§27 xxxx. 2 x. x.).

x) Xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §27 odst. 1 x. ř. xxxxxxxx xxx x pracovním xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prováděním xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx exekuční xxxx xxxxx xxxxxxxx (§27 xxxx. x. x.). Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, zjišťování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx seznamů xxxx.

X xxxx souvislosti xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx původní znění §27 x. ř. xxxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x (xxxxx) xxxxxxxxxxxx. Upravovati xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnance a xxxxxxx je prováděním xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s exekuční xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 286/200! Xx., xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 1.11.2009, přinesla xxxxxxxxx vykonavatele xxxxxxxxx x dalšího xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podoby xxxxxxxx, xxxxxx může být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxxxxx §265 xxxx. 3 zakotvil oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxx (vykonavatele) xxxxx xxxxxxxxxx úkony xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx, nebo pověří-li xx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx §4f x. x. x., xxxxx něhož:

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přijmout xx povinného xxxxxx, xxxxxxxxx kovat vzájemné xxxxxx oprávněného, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx provádějí xxxxxxx xxxx úkony:

a) prodej xxxxxxxx věcí při xxxxxxxxx pozůstalosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§232 odst. 1 xxxx. x xxxxxx x. 292/2013, o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx /xxxx zde xxx „x. x. x “/)

x) xxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxx (§504 x. x. x.),

x) xxxxx xxxxxxx x provedením xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx (§493 xx §497 z. x. x.),

x) úkony spojené x realizací xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx práv povinného xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx (§320 o. x. x.),

x) xxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx místností, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (§325x o. x. x.),

x) soupis xxxxxxxx xxxx (§326 x. x. ř.),

h) xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx kazí, xxxx xxxxxx (§326x x. x. x.),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§327 x. x. x.),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx nebyly zajištěny (§327 xxxx. 3 x. x. x.),

x) xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx (§327x odst. 1 o. x. x.),

x) odhad xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx (§328 x. x. x.),

x) xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (§314b xxxx. 1 x §329 odst. 1 x. s. x.),

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x soudu (§331 x §331x x. x. x.),

x) vydání xxxxxxxxxx xxxxx oprávněnému xxxx jejich složení x soudu (§333 x. x. ř.),

p) xxxxxxx potřebná x xxxxxxxxx práv z xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§334 x. s. x.),

x) xxxxx potřebné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§334x x. s. x.),

x) xxxxxxxxxx úkony xxx xxxxxx xxxxxxxx věci x xxxxxx (§336x xxxx. 1 x §338x odst. 1 x. x. x.),

x) xxxxxx návrhu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (§336x xxxx. 3 x. x. ř.),

t) vyklizení xxxxxxxxxx xxxx, staveb, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinnému nebo xxxxxxxxx příslušníku xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do úschovy xxxx nebo jinému xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx výtěžku xxxxxx xxxxxxx (§340 až §344 o. s. x.),

x) xxxxxxx zjevně xxxxxxxx věci (§341 xxxx. 4 o. x. ř.),

v) odebrání xxxxxxxx věcí se xxxx, xx k xxx patří, xxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx je xxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§345 x. x. ř.),

w) xxxxx spojené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx podle §348 x. x. x.,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §351 x x. x. x.

X souvislosti s xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x výkonem rozhodnutí.

Podle §325x x. x. x. vyžaduje-li xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx, kdo xxxxxxx výkon, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x nich xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx majetek; xx tím účelem xx xxxxxxxx xxxxxxx xx do xxxx xxxx xx jiné xxxxxxxxx povinného přístup, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx schránky xxxxxxx.

Xxxxx §325x xxxx. 1 x 2 x. x. ř. xxxxxxx xxxxxx tomu, xxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, kde xx xxx xxxxxx věci xxxxxxxx, a xxxx xxxxx, v jehož xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx (sídlo) xxxx jiné své xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxx, xxx ten, xxx provádí výkon xxxxxxxxxx, provedl xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx povinnost, xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx, oprávněn xxxxxxx xx x xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxx přístup.

Z xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx písemně pověřen xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §27 xxxx. 2 x. ř., činí xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx výkonu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx „vykonavatel xxxxxxxx xxxxxxxxx") ve xxxxx xxxx, xxxxx se xxxxx §127 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx literatura, xxxxx xx xxxxxx otázkou, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx považovat xx xxxxxx osobu, xxxx xxxxxx bohatá. Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxx, P. x xxx. Xxxxxxx xxxxxxx X. §1 xx 139. Komentář. 2. vydání. Xxxxx: X.X. Xxxx, 2012) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx x. 1363 x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx osoby, uvádí xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx, že nejsou xxxxxxxxxxxx xxx některou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedených x §127 odst. 1 xxxx. x) xx x) tr. xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx bylo xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx úředními xxxxxxx. Xxxxx, že „přenesení xxxxxxxx xxxxxxx exekutora xxxxxxxxx s exekutorským xxxxxx a x xxxxx xxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx) xxxxx xxxx", xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx (xxxx. Xxxxxxxx, M. x xxx. Exekuční řád. Xxxxxxxx. 3. vydání. Xxxxx: C.H. Xxxx, 2013, s. 4). Xxxxx xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx, J. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx úředními xxxxxxx xx smyslu §127 xxxxxx trestního xxxxxxxx? In Xxx xxxxx - 2009 - Days xx Xxx. Xxxx: Masarykova xxxxxxxxxx, 2009, x. 969 x 970) „... xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxx xxxx soudní xxxxxxxxxxx, není xxxxxx xx postavení xxxxxx xxxxx v takovém xxxxxxx nepřiznat, xxxxxxxx xxxxx by byl xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní režim". Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx publikované pod x. 49/2001 Sb. xxx. xx., xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vykonatelného xxxxxxxxxx usnesení xxxxxxx, xxxxxxxxx hodlá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 9 xx. xxx. Autor xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (X. Xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx současný stav xx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx mnoho xxxxxx x pochybnostem.

Z xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx těch, xxxxx xxx byla xxxxxxx x předchozím xxxxx, xxxxxx rozsudek Xxxxxxxxxx správního soudu xx dne 16.11.2011, x.x. 5 Aps 6/2011-85, xxxxxxxxxx xxx x. 2482/2012 Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx „... xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx z pověření xxxxx veřejnou moc x xxxxx xxxxxxx; xxxxx §28 x. x. xx úkony xxxxxxxxx považují xx xxxxx xxxxx. Uvedené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povahu postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx oprávnění xxxxxxxxxx x právech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx orgánem, xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ať xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zásah správního xxxxxx, který xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §82 xxxxxxxx xxxx správního".

Nelze xxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 23.6.2004, xx. xx. 5 Xxx 478/2004, xxxx nepřiznal xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx §89 xxxx. 9 xx. zák. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx odůvodnil xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 1 x. x., nýbrž xx xxxxx postavení xxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 x. x., xxxxx xx xxxxxxx exekutorem xxxxxxx x vykonávání xxxxxxxxxxxx xxxxx, x nedopadá xx něj proto xxxxxxxxxx §89 odst. 9 tr. xxx. (xxxx §127 odst. 1 xxxx. f/ xx. zákoníku), podle xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxx xx. soudní xxxxxxxx při výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx, sepisování xxxxxxxxxxxxx zápisů a xxx činnostech xxxxxxxxxxxx x pověření xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxxxx řád. Xx xxxxxx xxxxx vyjádřený x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx. také x xxxxxxxx xx xxx 29.3.2006, xx. xx. 4 Xx 32/2006. Nutno ovšem xxxx upozornit, xx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxx 2009, a xxxxx xxxx novelizací xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 286/2009 Xx., xxxxx, xxx již xxxx uvedeno, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx §127 xx. zákoníku xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a které xxxxx jednak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (např §323 xx 326 xx. xxxxxxxx), xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx. §329 a §330 xx. xxxxxxxx). Xxxxxxxxxxx xxxxx a také xxxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx výklad x xxxxxxx xxxxxx, nakolik xx xxxxx možné xxxxxxxxxxxx výkladem xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §127 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx x na xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx „nullum xxxxxx xxxx xxxx certa xx xxxxxxx". Xxxxxx xx proto závěr, xx xxxxx xxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx úřední xxxxx, byl xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxx straně xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx „xxxx xxxxxxxxxxx". Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx úpravy při xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; takový xxxxxx xxxxxx být xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x návrhu xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx schvalování x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx důvodové xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx dostatečně xxxx jednotlivých xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se také xxxxxxx, kdy xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx smyslu právní xxxxx xxxxxxxxxx úmyslům xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Eventuální omyl xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx textu xxxxx (x tomu xxx Xxxxxxxx, X., Xxxxx, X., Xxxxxxx, X. Xxxxxx xxxxx. Xxxxx: XXXXXXX Xxxxxxx, 2001, s. 267; Xxxxxxxxx, P. Filozofie xxxxx. Xxxxx: Xxxx Xxxxx, 2006, x. 85).

Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx k ustanovení §127 xx. zákoníku, xx udává, xx xxxxx xxxxxxxxx činitele, xxxx pochází ještě x xxxxxx komunistického xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osoba, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxx osoby x xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsažené x xxxxxx úpravě, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x návaznosti xx xxxxxxx ustanovení xxxxxx. Xxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxx úředních xxxx o finančního xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x řízení o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx sem výslovně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx pravomoci, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x plněním xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx konkrétní xxxxx zákonodárce související x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx exekutora, xxx xxxxx xxx dalšího xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx (xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nutno xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx třeba xxxxxxxxxxx, xx x Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx práva xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx stanovené musí xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxxx xx splněna, pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx příslušného ustanovení, x x xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxx opomenutí xxxxxxxxx xxxx trestní xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx x tohoto xxxxxx xxxxx (Xxxxxxx xxxxx Francii, č. 17862/91, rozsudek xx xxx 15.11.1996, §29, Xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x. 59552/08, xxxxxxxx velkého xxxxxx xx xxx 27.1.2015, §79, Contrada xxxxx Xxxxxx, č. 66655/13, xxxxxxxx xx xxx 14.4.2015 aj.). X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxx republice Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx: „V xxxxxx právním xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx existovat xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nejasné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx ruku x xxxx s xxxxxxxxx nepružností; xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxx, x. 21906/04, xxxxxxxx velkého xxxxxx xx dne 12.2.2008, §140). Xxxxxx xxxxxxxxxxx svěřeného soudům xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přetrvávajících nejasností xxxxxxx xxxxxxx právních xxxxx (xxxxxx). Xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxx pevně xxxxxxxxx, xx judikatura xxxx xxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx trestního xxxxx (Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, x. 11801/85, xxxxxxxx xx dne 24.4.1990, §29). Článek 7 Xxxxxx nelze xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudním xxxxxxxx, xxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx protiprávního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (X. X. proti Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, cit. xxxx, §36; X. X. proti Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, cit. xxxx, §34; Xxxxxxxx, Xxxxxxx x Krenz proti Xxxxxxx, x. 34044/96, 35532/97 a 44801/98, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx 22.3.2001, §50; K.-H. X. xxxxx Německu, č. 37201/97, rozsudek velkého xxxxxx ze xxx 22.3.2001, §85; Korbely xxxxx Maďarsku, č. 9174/02, xxxxxxxx velkého xxxxxx xx dne 19.9.2008, §71; Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, x. 36376/04, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dne 17.5.2010, §185)". Xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x ve xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x. 35343/05, x xxxxxxxx velkého xxxxxx ze dne 20. 10. 2015, §155: „Xxx xxxxxx xx to, xxx xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx prvkem x xxxxxxxxxx systému xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx problematických xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx okolnostem. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx soudního xxxxxxx xx ve xxxxxxxxx státech Úmluvy xxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Článek 7 Xxxxxx nemůže xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx objasňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkladu xxxxxx xx případu, xxxxx xx xxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx."

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx zákoník x §127 xxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxx xxxxx. X oporou xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx exekutora by xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx úřední xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Takový xxxxxxxx xxxx má xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, neboť xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx postavení. Jak xx xxxxxxx výše, xxxxxxxxxxx soudního xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx jakožto xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úkonů xxxxx §27 xxxx. 2 x. x., xxxx řadu xxxxx, xxxxx v sobě xxxxx xxxxx výkonu xxxxxxxxx a rozhodování. X xxxxx ohledu xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxx judikatura x xxxxxxxxxx §127 xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxx 26. 10. 2000, sp. xx. 4 Xx 810/2000, xxxxxxxxxx xxx x. 49/2001 Xx. xxx. xx. a xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx dne 30.8.2001 xx. xx. 3 Xx 168/2001). Xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, ,xxxxxxxx xx xxxx) xxxxxxxxxxx soudního exekutora xx xxxxxxx postavení xxxx soudní vykonavatel xxxx důvodu mu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx byl xxx( xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozdílný xxxxxx režim" (xxxx Xxxxxx, J. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx úředními xxxxxxx xx smyslu §127 xxxxxx trestního xxxxxxxx? Xx Xxx xxxxx - 2009 - Xxxx xx Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 2009, x. 969 x 970). Xxxxxxx xx x xx naléhavější, xx -xxx xx xxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při přípravě xxxxxx tohoto stanovisky- x současné době xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx, ale xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě dalších xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx situace, xxx xx xxxxx čelit xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx je xxxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ty, xxxxx fakticky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

X xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx x xxx, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx úřední xxxxxx, xx možné xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §127 xxxx. 1 xxxx. x) xx f) xx. xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxxx spočívá x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx výkladu, tedy xxx xxxxxxxxxx (adekvátnímu) x xxxxxxxxxxxxx (extenzivnímu), xxxxxxxxx x xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxx), xx' xxxxxxxx. Ne xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x gramatickým xxxxxxxx. Xxxxxxxxx roli xxx hraje xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx xxxxx a smyslu xxxxxx xxxxxx vzhledem xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxx (xxx i xxxxx) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 24.9.1998, xx. xx. III. XX 139/98, ze xxx 10.11.1999 sp. xx. X. XX 315/99, ze xxx 18.12.2002, xx. zn. XX. XX 369/01, xx.).

Xxxxxxxxxxxx výklad xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx základě funkcionálních x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x funkci xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx principům x x souvislosti xx sociálními xxxxxxxx xx x potřebami, x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx se přihlíží x k xxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx mění i xxxxxx xxxxxx normy (xxxxx viz Veverka, X., Boguszak, X., Xxxxx, X. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Praha: Xxxxx, 1996, x. 136), což xxxxx x xxxxxxx xx xx uvedené skutečnost x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx práva xxxxxxxx x úvahu. Xxxxxxx xxxx především x xxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx relativně uzavřeného (xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx i xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, byť x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx (viz xxxxxxx §127 xxxx. 1 xxxx. x/ x x/xx. xxxxxxxx), xxxx xx to xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx crimen sine xxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx „xx xxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx jen xx výjimečných xxxxxxxxx, x xx jedině xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx závěru x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx právní xxxxx, přestože xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx. ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx (xxxxxxx, xxx naopak, je xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, nejen z xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx znění x xxxxxxxxx xx. Xxxxxxxxxx výklad x xxxxxxxx xxxxx hmotném xx xxxxxx zřídka (xxxx ve xxxxxx xxxxxx „criminalia xxxx xxxxxxxxxxxx"); xxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxxxx pojmu totiž xxxxxxx xx zapovězenou xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx „xx xxxxx xxxxxx", xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Přitom je xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx, tj. xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx (xxx Xxxxxxxx, X. x kol. Xxxxxx xxxxx. Plzeň: Xxxx Xxxxx, 2008, x. 348). Xxxxxxx x takový xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx „xxx" v xxxxxxxx xxxxxx podle §133 xx. xxxxxxxx x xx „uzavřený dvůr xxxx" xx xxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxx zahradu" - xxx xxxxxxxxxx xxx x. 1/1980, x. 25 xx 28, Sb. roh. xx., č. 16/1993-II. Xx. xxx. xx. x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 17.2.2010, sp. zn. 7 Xxx 125/2010, xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx x. X 1264. x xxxxxx 63, Xxxxx: X.X. Xxxx).

Xxxxx xx xx xxxxx soustředit xxxxxxxxx primárně k xxxxxx výkladu xxxxxxxxxx §127 xxxx. 1 xxxx. x) tr. xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx člen xxxxxxxxxxxxxx xxxx odpovědný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx pouze „odpovědný xxxxxxx jiného xxxxxx xxxxxxx moci". X xxxx xxxxxxxxxxx totiž xxxxx přehlédnout, xx xxxxx užitá xxxxxxxxx, xx. x xxxxxxxx xxxxxx, značně xxxxxxxxx (xxx nelze vnímat xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx výčet xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx.

Xxxxx názoru, že xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vztáhnout xxxxxxxxxx §127 odst. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vykonávající x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x oboru xxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx xx zdůrazňuje xxxxxx názor xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 16.11.2011, x.x. 5 Xxx 6/2011-85, xxxxx xxxxx „... xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxxx: podle §28 x. x. xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za úkony xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zakládá xxxxxxxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektů. Xxxxxxxx xxxx není správním xxxxxxx, xxxxx xxxx x jakékoli xxxx xxxxxxxx, xx zákonné xxxx nezákonné, spatřovat xxxxx správního xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §82 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx." Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx své xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx x kontextu, x xxxxx byl xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx x za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osobou xx xxxxxx §127 tr. xxxxxxxx, není xxxxxxxx, xx soudní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx této okolnosti x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx. X hlediska použití §127 xxxx. 1 xxxx. x) tr. xxxxxxxx xxx totiž x to, zda xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úředníka jiného xxxxxx xxxxxxx moci.

Jiným xxxxxxx xxxxxxx moci xx xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxx obecnou xxxxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxx orgán autoritativně xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx subjektů, xx xxx přímo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Kritériem, xxx xxxxxxxxx subjekt xxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx jiných osob xxx. xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxx vynutitelná xxxxxx xxxx, nebo zda xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x povinností.

Odpovědný xxxxxxx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx ať xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx (xxx Xxxxx, X. x kol. Xxxxxxx xxxxxxx X. §1 xx 139. Xxxxxxxx. 2. vydání. Xxxxx: X.X. Xxxx, 2012, x. 1356 a 1358).

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve výše xxxxxxxx kontextu může xxx xxxx. xxxx, x proto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx veřejné moci xxxx být např. xxxxx xxxxxx úředník, xxxxxx xxxxxxxx x xxx soudní vykonavatel.

Jde-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxx zmínit xxxxxx xxxxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 49/2001 Xx. xxx. xx. X xxxx vyplývá, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx podkladě xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provádí (xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve smyslu §89 odst. 9 xx. zák. (nyní xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §127 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx). Xxxxx povinný, jenž xxxxxxx napadne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, cloumá xxx x xxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxxxx ve xxxxxx xx svého xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soupisu xxxx, xx dopouští xxxxxxxxx xxxx útoku na xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §155 odst. 1 xxxx. x) xx. xxx. (xxxx xxxxxxxxx xxxx násilí proti xxxxxx xxxxx xxxxx §325 odst. 1 xxxx. a/ tr. xxxxxxxx). V důvodech xxx xxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx pochybnost, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx vykonavatel, jehož xxxxxx bylo zajistit xxxxxx movitých xxxx xx podkladě xxxxxxxxxx xxxxxxxx okresního soudu. Xxxx, aby zdůraznil xxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, odkázal xx xxxxxxxxxx §325a o. x. ř., podle xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx, xxx provádí xxxxx, xxxxxxxx (xxxx xxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx povinného, xxx xx povinný xxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxxxx přístup. Postup xxxxx x xxxxxx x obdobných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X §53 x. ř. x. Jsou-li xxx xx důvody, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx ustanovení §44 xxxxxx x. 283/1991 Sb., o Xxxxxxx České republiky, xxxxxxxx xx 31.12.2008, x xxxx xxx x ustanovení §21 xxxxxx x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx zřejmé, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx je xx daných xxxxxxxxxxx xxxxxx osobou ve xxxxxx §127 xxxx. 1 xxxx. d) xx. zákoníku (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30.8.2001, xx. zn. 3 Xx 168/2001).

X hledisek xxxxxxxx xxxxxxxxxx §127 xxxx. 1 písm. x) tr. zákoníku xxxx žádný xxxxx xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx exekutor xx soukromá xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x pověření xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx; xxxxx §28 x. ř. xx úkony exekutora xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Uvedené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudního xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektů (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 16.11.2011, xx. 5 Xxx 6/2011-85). X xxxxxxx s xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx totiž exekutor xxxxxxxxx xxxx orgán xxxxxxx xxxx, tj. xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ostatním účastníkům xxxxxx, neboť je xx xxx x xxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx moci (xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxx kárného xx xxx 23.3.2012, sp. xx. 11 Kseo 4/2009). Xx byl xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx zařadil x soudní exekutory xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x přiznal xxx tento xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx zákonnou xxxxxxx xxxxxxxxx tato xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx osob, a xx xxx xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx, jak xx xxxxxxx xxxxx.

„Xxxxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxxxxxx exekutora xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx vyslovil k xxxxxxxxx exekutora xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx (xxx xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 12.9.2006, xx. xx. Xx. XX-xx. 23/06). Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x §1 xxxx. 1 x. x. xx xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx exekutor xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx - xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, přičemž xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxx xx x xxxxxx vykonávací - xx xxxxxx xxxxxxxxx (xxx nález Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 27.11.2007, xx. xx. XX. XX 1331/07). Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby, avšak xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx právně xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx moc, xxxx. moc xxxxxx (xxx též xxxx. xxxxxxxx soudní xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx §28, xxxx druhou, x. x.: „Xxxxx exekutora xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx."). Xxxxxxxx-xx exekutor xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, resp. xxxx, xx podle Ústavního xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx státní xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxx; xxxxxx xxx xxx tyto osoby xxxx xxxxxx stejný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako x řízení xxxx xxxxx (srov. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 11.5.2011, xx. xx. XX. ÚS 543/11, usnesení xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 31.1.2011, sp. zn. X. OS 3111/10, xxxxxxxx téhož xxxxx xx dne 19.7.2010, xx. xx. XX. XX 2040/10 aj.).

Není xxxxx xxxxxxx a xxx udržitelné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx překážky rovnocennému xxxxxxx xxxxxxxxx soudního xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx) xx úřední osobou xx xxxxxx §127 xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx je, xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bude vykonávat xxxxxx xxx, tj. xxxxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx. Xx tedy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a okolnost, xx xxx x xxxxxxxx xxxxx, xx x daných xxxxxxxxxxxxx xxx otázkou xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx i xx význam postavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx exekutora, xxxx xx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx zaměstnancem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xx xxxxxxxxxxx (materiálně) postavení xxxxxxxxxxx úředníka xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx představuje xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx vyplývá x xxxx, xx soudní xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx pověřit xxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx soudní xxxxxxxxxxx (§27 xxxx. 2 x. ř.), x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je postavení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Opět xxx jen o xxxxxx organizačně xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx nemá xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx úředníkem, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x vykonává xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx xxx povinen xxxxxxx xxx soudní xxxxxxxx, xxxxxxxxx stát, xxxx. xxxx, xx xxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxx výkonu xxxxxxx xxxxxx xxxx povinen xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx těch xxxx, xx xxxxxx x nimž vykonává xxxxxxxxxx státní xxx; xxxxxx tak pro xxxx xxxxx xxxx xxxxxx stejný standard xxxxxxx jejich základních xxxx jako v xxxxxx před xxxxx.

Xxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx takto xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §127 odst. 1 xxxx. f) xx. xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx exekutora, xxxxxxx-xx podle §27 xxxx. 2 e. x. z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx exekutora xxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx soudního xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx úřední osobou xxxxx §127 xxxx. 1 písm. x) xx. zákoníku xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx vykonavatelem, když xxxxxx má postavení xxxxxx xxxxx podle §127 odst. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx osoby xx xxxxxxxx x ustanovení §127 xxxx. 1 xxxxx. d) xx. xxxxxxxx. Není xxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx posledně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx vykonavatel xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx prospěch tohoto xxxxxx svědčí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx, xxxxxxxxxxx, na xxxxx základě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jakož x důsledky takové xxxxxxxx.

Xx xxxxxxx uvedeného xxxxxxxx xx třeba xxxxx xxx nález xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30.3.2000, sp. xx. III. ÚS 371/99, x němž xx Xxxxxxx soud xxxxxxx otázkou, xxx xxx xxxxxxxx kontrolora xxxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 9 ir. xxx., xxxx úřední xxxxx xxxxx §127 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx (xxxx jen xxxxxx xxxxx), x xxxxxxxxxx xx skutkovou xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §158 xx. zák., xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxx §329 tr. xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxx, xx daňového kontrolora xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxx osobu. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx společnosti x státu. Xxxxxxx xxx nemá xxxxxx xxxxxxxx rozhodovat x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx mu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx rozhodování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx jeho xxxxxx. Xx-xx x pojmem xxxxxxxxx spojena xxxx xxxxx x třetí, xxxxx i xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx níž xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx pravomoc. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, logicky xxx xxxx být x xxxxxxxx, bez xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ani jeho xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx daňovému kontrolorovi, xxxx xx ni xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, která je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx okrajové xxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx obsaženého x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hmotného xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx obsaženým v xxxxxxxxxx §127 xxxx. 1 xxxx. d) xx. xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx výkladových pravidel xxxxxxxxxx v §89 xxxx. 9 tr. xxx., x xxxxxxxxxxx, xx je věcí Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxx, x podrobil xxxxxxxx xxxxxx úpravu xxxxxxxxx činitele revizi. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx základních xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx konformní xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Ústavně xxxxxxxxx výklad xx xxxxxxxx x obecný xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx možnost x výkladu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxx xx nepřípustné xxxxxxx ustanovení §127 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx metodou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tak, že xx jím zaměstnanec xxxxxxxxxx xxxxxx, jemuž xx xxxx daňovému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikovaná xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nikoliv xxxxxxxxxx xxxxxxx (to xxxx xxxxxxx xxxx), x xxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx závěr, xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (jako xxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx moci, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx tento xxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxx úkony, xxxxx je xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx provést xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx stávající xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx §127 odst. 1 písm. x) xx. zákoníku xxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxx smysl xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx doslovnému xxxxx textu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxx znovu xxxxxxxxx, xx ustanovení §127 xx. xxxxxxxx poskytuje xxxxxxx osobám xxxxx xxxxxxx, xxx přináší x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx exekutora x xxxxxx §127 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx to, xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx před xxx xxxxxxxx ani xxxxx, xxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxx xxxxx osoby (xxxx. xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx výkonem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx vykonavatel xxxxxxxx exekutora xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx předmětné xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §127 xxxx. 1 písm. x) xx. zákoníku x xxxxxxxx teleologického xxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx trestní xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úkony, xxxxx xx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx osobu xx xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx zákoníku za xxxxxxxx, xxxxx xxxx x tomto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanoveny. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxx koncipienta (§21 xxxx. 1 x. x.) či xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§25 x. x.).

Xxxxxxxx xxxxxx stanoviska x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx procesní cestou (§14 odst. 3, §21 xxxx. 1 xxxxxx x. 6/2002 Xx.), Nejvyšší xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, neboť xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx straně xxxxx a hodnotou xxxxxxxxxxxx dotváření práva xx xxxxxx druhé xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx, xx xx stát xxxxxxxx xxxxxxxxx ochranu x xxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx subjektivního xxxxx, bude-li xx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx, xx ho xxxx postihne xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za to, xx porušil xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx to, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxx Xxxxx, X Teorie xxxxx. 1. xxxxxx. Praha: X.X. Xxxx 1995, x. 205 a xxxx..). Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropského xxxxx pro lidská xxxxx x této xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx judikaturu Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx znakům právního xxxxx patří xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx předvídatelnosti xxxxx, tak x xxxxxxxxx předvídatelnost postupu xxxxxx veřejné moci x xxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxx. xxxxxx ze xxx 5.5.1997, xx. xx. XX. OS 34/97, xx xxx 1.2.2013, xx. zn. XX. ÚS 2127/12 xx.). Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx obsahuje xxxxxx podmínky, xxx xx nutné xxxxxxxxx xxx změnu právního xxxxxx xxxxx. X xxxxxx xx xxx 18.4.2007, xx. xx. XX. XX 613/06, (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nálezy xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx pod xx. xx. XXX. XX 117/07, sp. zn. XX. XX 635/09 xx.) Xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: „Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx vývoje x xxxx xxxxxxxxx, xxx (a xx x xxx nezměněné xxxxxx xxxxxx) byla xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx závěry, xxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx praxe, xxxxxxx xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx soudní xxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx ve xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zjevně xx xxxxxxx jeden x xxxxxxxx demokratického xxxxxxxx xxxxx, x xx princip xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodování. Xx xx xxxxxxxxxx důvodem, xxxx platná právní xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxx xxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" (x xxxx xxx xxx xxxxxx xx xxx 5.8.2010, xx. xx. XX. ÚS 3168/09, xx dne 22.10.2010, xx. zn. XXX. XX 1275/10 xx.)."

X xxxxxx xx dne 12.12.2013, xx. zn. XXX. XX 3221/11, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx změna právního xxxxxx vysloveného v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx pak xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx účinek, xxxx stojí xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x důvěry xxxxxxxxxxx x xxxxx; xx xxxxxxxx kolizi mezi xxxxxxxx xxxxxx jistoty x požadavkem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx vnitřní xxxxxxxxxxx soudního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx strukturální xxxxxxx nezávislého xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx judikatury je - byť xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx na všechny xxxxx kauzy, které xxxxx rozhodují. Ústavní xxxx rovněž zdůraznil, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx považovat xx negativní x xxxxxxxx xxxxxxxxx principů xxxxxx jistoty a xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx; proces „xxxxxxxxxxxxx" xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx x xxxxxxxx, x x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx soudů. X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx opětovně xxxxxxxxxxx také již xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx, xxxxxx shrnul xxxxxxx x rozsudku xxxxxxx xxxxxx xx xxx 20. 10. 2015 ve xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Litvě, x. 35343/05, §155, x xxxx uvedl: „Xxx xxxxxx xx xx, xxx jednoznačné xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nezbytným xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx. Xxxx bude xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx jejich xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Progresivní xxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkladu xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx."

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx stanovisku xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx judikaturou, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx sjednocení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx soudů x xxxx otázce. X xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx x průběhu zpracování xxxxxxxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxx opatřil, xxxxxxx, xx právní názor xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 23.6.2004, sp. xx. 5 Xxx 478/2004, xxxxxx i x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx 29.3.2006, sp. xx. 4 Tz 32/2006, xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze dne 6.3.2014, xx. xx.6 Xxx 1396/2013 (x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 12.3.2014, xx. xx. 7 Xx 65/2013), xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ovlivnil xxxx xxxxx xxxxx (xxx např. již xxxxx uváděný xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxx ze dne 22.5.2013, xx. zn. 4 Xx 69/2013, xx usnesení Xxxxxxxxx xxxxx v Hradci Xxxxxxx - pobočka x Xxxxxxxxxxx xx xxx 17.12.2013, xx. xx. 13 To 559/2013), nebyl xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx (xxx xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx Okresního xxxxx v Xxxxxx xx xxx 2.9.2014, xx. xx. 24 X 249/2011, xxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxx Xxxxxxx ze xxx 8.4.2014, sp. xx. 6 X 38/2014). Trestní xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu proto xxxxx xxxxxxx v xxxxx jednotného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x otázce, xxx lze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx exekutora pokládat xx xxxxxx osobu xx xxxxxx §127 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx.

Xxx úplnost trestní xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxx se x podrobnostech důvody, xxx které xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podle xxx by xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx exekutora xxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx ve xxxxxx §127 xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx ustanovení §127 xxxx. 1 xx. zákoníku, které xxxxxxx základní znaky, xxx xxxx xxxxxx xxxxx kumulativně splňovat, xxxxxxx jedním z xxxx je, xx xxxx jít x xxxxxxxx z osob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x §127 xxxx. 1 xxxx. x) xx i) xx. xxxxxxxx. Vykonavatel xxxxxxxx exekutora není x tomto xxxxx xxxxxx. Jeho xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx x také xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx neposkytuje xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výklad xxxxxxxxxx §127 odst. 1 xxxx. f) xx. zákoníku x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx i xx další, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby, xxxx by xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx stricta".