Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx:

X. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx xx do vycestování, xxxxxx xxxxx §46a xxxx. 1 písm. x) x xxxx. 2 xxxxxx x. 325/1999 Xx., o xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XX. O xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx správnímu rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx samosoudce x xxxxxxx xx xxxxx §31 xxxx. 2 x. ř. x., podle níž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxx „jiných xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxx".

Xxxxxxxxxxxxx: x. 2950/2014 Xx. NSS; xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 30/1998 Sb.

Věc: Xxxxx J. (Xxxxxx) xxxxx Ministerstvu xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx cizince, x xxxxxxx stížnosti žalobce.

Nejvyšší xxxxxxx soud xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx XXXx. Xxxxxxxxx Hubáčka a xxxxxx XXXx. Xxxxxx Xxxxxxx x Xxx. Xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx: X. X., xxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxx, se xxxxxx Xxxxxxx 1, Praha 2, xxxxx žalovanému: Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Odbor xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx Xxx Xxxxxx 936/3, Xxxxx 7, x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Krajského xxxxx x Praze xx xxx 12.6.2014, x. x. 44 X 27/2014-22,

xxxxx:

X. Xxxxxxx stížnost xxxxx výroku X. xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx xx xxx 12.6.2014, x. x. 44 X 27/2014-22, xx xxxxxx.

XX. Xxxxxxxx Krajského soudu x Xxxxx xx xxx 12.6.2014, č. x. 44 X 27/2014-22, xx xxxxxxx xx xxxxxx XX., x věc xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

XXX. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx D. X. xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx domáhá x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;Xxxxx ze xxx 12.6.2014, x. j. 44 A 27/2014-22, x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx x Xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxx“) xxxxxxx X. rozsudku xx xxx 12.6.2014, x. j. 44 X 27/2014-22, xxxxxx x xxxxxx X. X. xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx 5.5.2014, x. x. XXX-81/XX-XX03-XX-2014, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx. §46a xxxx. 1 písm. x), xxxx. 2 xxxxxx x. 325/1999 Xx., o xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx „zákon x xxxxx“), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx - Jezové xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx 2.9.2014, a xxx vrátil xxxxxxxxxx x dalšímu řízení, x xxxxxxx XX. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxx x xxxxxxxxx nemá xxxxx na náhradu xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx soud xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxx xxxxxxxxx skutečností.

Žalobce xxx nejprve xxx 25.4.2014 rozhodnutím Policie Xxxxx republiky, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x. x. XXXX-164368-17/XX-2014-000022, xxxxxxxx xx xxxxxx vyhoštění xxxxx xxx. 124x xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x xxxxxx xxxxxxx“) a xxxxxxx xx Zařízení pro xxxxxxxxx cizinců v Xxxx - Jezové. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx proto, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 4.11.2013, kterým xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxx roky, ani xxxxxxxx příkaz, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x x rozporu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx byla rozhodnutím Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, ze dne 5.5.2014, č. x. XXX-81/XX-XX03-XX-2014, uložena xxxxx xxx. §46x xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx - Xxxxxx až xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx však xx 2.9.2014, xxxxx xxx 30.4.2014 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx svém xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx matkou xxx x roce 1989 xx xxxxxx cestovní xxxxxx x xxxxx xx pozvání. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx dne 4.11.2013, x. j. XXXX-64073-74/XX- 2012-000022, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxx, xxx nabylo xxxxxx xxxx dne 21.11.2013. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podal žalobce xxxxxxxx, které xxxx xxxx xxxxxxxxxxx ze xxx 5.12.2013, č. x. XXX-15830/XX-2013-930310-X237, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Dne 25.3.2014 byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příkaz x xxxxxxxxx xx 23.4.2014 (x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xx potřeboval xx xxxxxxxxxxx xxxx času, x proto xx xxxxx xxxxxxxxx od 24.4.2014 xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 26.11.2013 do 27.12.2015. Xxx x xxxxx, xxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx spáchání trestných xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxx skutečnost proto xxxxxxx xxxxx nabyl xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebezpečí xxx xxxxxxx pořádek x xxxxx České republiky, xxxxx xxx také xxxxxxx nelegálním pobytem x nevycestováním x xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxx. §46x xxxx. 1 xxxxxx x azylu, byla xx se zřetelem xx shora uvedeným xxxxxxxxxxxx uložena povinnost xxxxxxx v Xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx x Bělé - Xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx 2.9.2014.

Xxxxxxx xxxx xx světle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobní xxxxxxx, x xxx žalobce xxxxx xxxxx nepřiměřené xxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx setrvat x Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx - Xxxxxx, xxx, ač byla xxxxxxx x maximální xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx (rozsudek ze xxx 5.3.2014, x. x. 3 Azs 24/2013-42) xxxxx odůvodněna. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx skutečně xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx - Xxxxxx až do xxxxxxxxxxx, maximálně xxxx xx 2.9.2014, xxx xxxx část výroku x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepřezkoumatelné xxx nedostatek důvodů, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx [§76 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x.].

Xxxxxxx xxxx shledal xxxxxxxxxx x x xxxxxx žalovaného xxxxxxxxx xxxxxx x tom, xx xx žalobce xxxx představovat nebezpečí xxx veřejný pořádek. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx narušil xxx xxxx nelegálním pobytem x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nevycestováním x xxxxxx xxxxx, xxx z xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxx nelegálního xxxxxx [zda xx xxx jen jeden xxx (24.4.2014), když xx xxx 23.4.2014 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo i xxxxxx jiné]. Xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedl, xx žalobce narušil xxxxxxx pořádek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx výjezdní xxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx, co xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxx správní xxxxx xx také xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky. X xxxxxxxxx xxxxxxx xx proto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx důvodů. Krajský xxxx posléze vytkl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu x to, xx xx nezabýval xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx z řízení x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx (ze žádostí x xxxxxxxx) dostatek xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx x zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx okolnostmi života xxxxxxx.

Xxxxxxx soud xxxxxxx xxxx neshledal xxxxxxxx xxxxxxxxx námitku, xx xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxx rekapituluje skutkový xxxx zjištěný x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx veřejný xxxxxxx. Xx xxxx xxx xxxxx, xx žalovaný xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx informace xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx umožňují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx. §46a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx povinnost aplikovat. Xxxxx závěr xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx soud xx xxxx xxxxxxxx xx xxx 5.3.2014, č. x. 3 Azs 24/2013-42.

Xxxxxxx soud proto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx [§76 xxxx. 1 písm. x) x. x. x.] x xxx xxxxxx žalovanému x xxxxxxx řízení (§78 xxxx. 4 x. x. s.).

O xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx soud x xxxxxxx x ust. §60 xxxx. 1 x. x. s. xxx, xx žádný x účastníků nemá xxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx věci xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příslušelo, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx krajského xxxxx podal xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx „stěžovatel“) xxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxx x zákonné xxxxxxxx xxxxxxx x xxx. §103 odst. 1 xxxx. x) x x) x. ř. x.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx podává xxxxxxx xxxxxxxx proti oběma xxxxxxx rozsudku krajského xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxx toho, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx samotný xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx v xxxx xxxx namítá, xx o zákonnosti xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx. 31 xxxx. 1 x. x. x. x nikoliv xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx se nejedná x xxxxxx taxativně xxxxxxxxxxx x ust. §31 xxxx. 2 x. x. x.

Xxxxx xxx. §31 xxxx. 2 s. x. x., účinného x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, pomoci x xxxxxx xxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx věcech xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxxxxxx x právním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx, xxxxx x v xxxxxxx věcech, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx zákon, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx samosoudce.

Výkladem ust. §31 xxxx. 2 x. x. s. xx již xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud x xxxx svých xxxxxxxx (xxxx. x xxxxxxxx ze xxx 15.11.2007, č. j. 9 Xxx 5/2007-63, x xx xxx 17.12.2010, x. x. 4 Aps 2/2010-44). X xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, že rozhodování x xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených v xxx. §31 odst. 2 s. ř. x. Smysl x xxxx uvedeného xxxxxxxx x xxxxxxx z xxxx je xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxx xxx rozhodovat xx xxxxxxxxx věcech xxxxxx xxxxxxxxxxxx, u xxxxx xx možné xxxx xxxxxxxxxxxx řízení. Xx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx obsazení, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx „xxxxx“ x xxxxxxxx xxxxx (xx. xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx), xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 15.10.2013, x. x. 3 Xxx 5/2003-32). Dosavadní xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxx, kdy má xxx věc xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, interpretuje velmi xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx, xxx xx stanovených xxxxxx xx xxxxxxxxxx samosoudce, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx k řízení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxx x ust. §31 xxxx. 2 x. x. s. xxxxxxxxxx).

X projednávané xxxx xxxx xxxxxxxxx soudního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §46x xxxx. 1 xxxx. c) x §46x odst. 2 xxxxxx o azylu xxxxxxx povinnost xxxxxxx x Zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;Xxxx - Jezové.

Na řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx. §31 xxxx. 2 x. x. x. xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx řízení není xxxxxxx ve věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx o xxxxx, xx xxxxx výjimka xxxxxxxxx v §31 xxxx. 2 x. x. s. cílí. Xx xxxx xxx xxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx XXX. xxxxxx x xxxxx (§5 xx §31x), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx „xxxxxx x xxxxxxxxxxx ochraně“, x to xxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“ v xxxxx XX téhož xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx zákonodárce xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na věci xxxxxxxxxxx ochrany - xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx XXX. zákona x xxxxx x nikoli xx další hlavy xx části xxxxxx x xxxxx.

X výše xxxxxxxxx výkladu xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx se mezinárodní xxxxxxx nelze aplikovat xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxx x řízení podle xxxxx XXX. zákona x xxxxx. Xxxxxxxx xx tedy xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx XXX., xxxxx součástí xx xxx xxx. §46x xxxxxx o xxxxx x xxxxx xxxx upravuje xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx „xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx omezení xxxxxx svobody xxxxxxx“. Xx xxxx xxx xxxxx, xx ze xxxxxxxxxxx xxx. §31 xxxx. 2 x. x. s. xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx vztahuje jen x xxxxxx řízením xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx, neboť xxxxxxxx na vymezená xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx (tedy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opustit xxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx). Tento xxxxx xxxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 150/2002 Xx., soudní xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony. Xxxx xxxxxx x xxxx 10 xxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, v xxxxx rozhoduje specializovaný xxxxxxxxxx, x řízení xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx x současné době xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxx x xxxxx. Věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xx zvláštními xxxxxx stanovena xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xx xxxxxxx transpozice xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/115/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx ze dne 27. xxxxxxxxx 2008 xx věci x. 298/07 Rashed xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; viz xxxxx x. 427/2010 Xx. Tato xxxx xxxxxxxx xxxxxx zcela xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxx“, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxx. §31 xxxx. 2 s. x. s., na xxxxxx xxxxx xxxxxx x pobytu cizinců, xxxx xxx včlenila xxxx řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x povinnosti opustit xxxxx. Citované xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx velmi xxxxxx, a dává xxxxx xxxxxxx k xxxx, xxx xxxxx xxx vztaženo x xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx neměl v xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx mají xxxxxxxx restriktivně, nemá xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx konkrétních xxxxxxxxxx xxxxxx v §31 xxxx. 2 x. ř. x.

Xxxxxxxxxx xx proto z xxxxxxxxx důvodů xx xx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezených x xxx. §31 odst. 2 x. ř. x. x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x nesprávném xxxxxxxx. Xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx stížností xxxxxxxx rozsudek xxxxxxxxx xxxxx zrušen [§103 xxxx. 1 xxxx x) x. x. x.], x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x dalšímu řízení.

Stěžovatel x druhé xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx posoudil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxx.

Xxxxxxx soud x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx o xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxx. §60 xxxx. 1 x. x. s. xxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx právo xx náhradu xxxxxxx xxxxxx, neboť xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příslušelo, xxxxx xxxxxxx nevznikly.

Tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ale xxxx x xxxxxxx xx zákonem.

Podle xxx. §57 xxxx. 1 x. x. x. xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx výdaje xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, soudní poplatky, xxxx xxxxxxx účastníků x xxxxxx zákonných xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, odměna xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx si tak xxxxx xxx vědom xxxx, xx účastník xxxxxx (xxxxxxx) xxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x proto xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx měl xx věci xxxx xxxx úspěch, přiznat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx soudem vznikly, x xx včetně xxxxxx xxxxxxxx a xxxx hotových výdajů, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx žádné xxxx xxxxxxx xxxxxx uplatněny xxx xxxxx okolností xxxxxxxx xx xxxxx.

Xxxxxxx x Ústavní xxxx x xxxxxx xx xxx 19.6.2007, sp. xx. XX. ÚS 187/06, vyslovil, že „xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudního řízení xxxx celku x xxxxx i na xxxx část xxxxxx xxxxxxxx postuláty xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X hlediska xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu xxxx otázka xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx právní xxxxxxx xxxx. xxxxx, xxxxx xx v procesu xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx soudu xxx xxxxxxx prvek xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozpor x xxxxxxxx spravedlnosti ... xxxxxxx garantované xxxxx xx právní xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx něž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx si, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx. Důvody tohoto xxxxx xxxxx spatřovat xxx x nedostatku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělání, xxx by se xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx např. x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zástupce, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx daný xxxxxx xxxx. Účastník si xxxx xxx xxxxx xxxx, že v xxxxxxx neúspěchu ponese xxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx procesní xxxxxxxx (xxx §60 odst. 1 x. x. x.) garantují, že xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx v případě xxxxxxx xxxxxxxxx“.

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx náhrady nákladů xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx účastníku řízení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odůvodněním, že xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxxx xxxxxxx i xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxx. §103 xxxx. 1 xxxx. x) s. x. x.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx uvedené xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxx xxxxxxxx rozsudek xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x dalšímu xxxxxx.

Xxxxxxxx správní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx stížnosti xxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx směřují xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxxx soudu.

Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx krajského soudu, xxx vázanosti xxxxxxxx x důvody, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx stížnosti (§109 odst. 3, 4 x. ř. x.), x xxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxx stížnost xxxxx xxxxxx X. napadeného xxxxxxxx je nutno xxxxxxxxx, xxxxxx výrok XX. xxxxxx rozsudku xx xxxxx xxxxxx, x věc x xxxxxxx xxxxxx zrušení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x dalšímu xxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxxx žalobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu xxx. 31 xxxx. 1 s. ř. x. x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, neboť se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx. §31 xxxx. 2 x. ř. x.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx to, xx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xxx výjimku xxxxxxxxx x xxxxxxxx „xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx důsledkem xx omezení osobní xxxxxxx xxxxxxx“. Je xxxx xxx proto, xx ze xxxxxxxxxxx xxx. §31 odst. 2 s. ř. x. vyplývá, xx xx toto sousloví xxxxxxxx jen k xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxx, neboť xxxxxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cizince x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx). Tento xxxxx především xxxxxxxxx xxx xxx 10 xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. 303/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx správní soud xx xx xx, xx xxxxxxx stížnost xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxx. §31 xxxx. 2 s. ř. x., účinného x xxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x podpory xxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, sociální xxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx území, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cizince, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jakož i xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx je omezení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxx zákon, rozhoduje xxxxxxxxxxxxxx samosoudce.

Nejprve xx xxxxx konstatovat, xx xxxxxxxx judikatura Nejvyššího xxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaná xxxxx xxx. §46x odst. 1 xxxx. c) xxxxxx o xxxxx xx „xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx omezení xxxxxx xxxxxxx cizince“ [xxxx. rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxx 17.9.2013, x. x. 5 Xxx 13/2013-30, x xxxx xx xxxxxxxxxxxx, že „...X daném případě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §46a xxxx. 1 xxxx. x) a odst. 2 xxxxxx o xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uložil stěžovateli xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x důvodu možného xxxxxxxxx pro veřejný xxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx došlo v xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x režimu xxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxx v souladu x §127 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.“, x xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx dne 5.3.2014, č. x. 3 Azs 24/2013-42, x xxxx xxx xxxxxxxx právní xxxxx, xx: „Ustanovení §46a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx žadatele x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu xx vycestování, xxxxxxxxx xx xxxx 120 xxx. Z jazykového xxxxxxx xxxxxx ustanovení xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dobu xxxxxx. Xxxxxx rozhodnutí xxxx být náležitě xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxx meze xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, oba xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xx xxx.xxxxxx.xx].

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx stěžovatele xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xx sousloví „xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx osobní xxxxxxx cizince“, které xx obsaženo x xxxxxxxxxxx xxx. §31 xxxx. 2 x. x. x., xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx upravena v xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cizince a xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxx xx nutné xxxxxxxxx, xx věci x xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx v xxx. §31 odst. 2 s. ř. x., v nichž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx správního xxxxx, x to x xxxxx odlišných od xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x pobytu xxxxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx již x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxx, který zjišťuje xxxxx ustanovení na xxxxxxxx významu použitých xxxx x podle xxxxx gramatiky, xxxx. xxxxx xxxxxx slov x xxx xxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx. Přitom xxxxx jazykový výklad xxxxxxxxxxx xxxxxxx přiblížení xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, výklad e xxxxxxx xxxxx xxx. (xxxx. nález Ústavního xxxxx ze xxx 17.12.1997, xx. xx. Xx. ÚS 33/97, xxxxxxxx xx xxx.xxxxx.xxxxx.xx).

X xxxxx xxx. §31 xxxx. 2 x. x. x. „xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx území, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx omezení xxxxxx xxxxxxx cizince“, xxxxx xxxxx dovodit, xx xx xxxxxxxx „xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cizince“ xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx podle zákona x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx navazuje na xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxx xxxxxx „xxxxx“ x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x věty xxxxxxx slovem „xxxxxxx“ xx xxxx věty xxxxxxxxxx slovy „i xxxxxx rozhodnutí“, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx, xx xxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxx akty, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx vymezená xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, jak xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx „jakož“, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx, xx jsou xxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxx nemají xxxxxx x xxxxxx x pobytu xxxxxxx, xxx i x xxxxxxxxxx jiných, xxx xx xxxx dána xxxxxxxxx specializovaného xxxxxxxxxx x přezkoumání takových xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx „xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx v ust. §31 odst. 2 x. ř. x. xxxxxxxxx xx skutečnost, xx xx vztahuje x xx xxxx xxxxxxxxxx (xxx. „x xxxxxx xxxxxxxxxx“) xxxxxx xxxxx předpisů správního xxxxx (xxxx. x xxxxx zákona x xxxxx), xxx jsou xx, která jsou xxxxxxxxxxx před xxxxxx „xxxxx“ (vymezená xxxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxx xxxxxxx), x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxx důsledkem xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cizince.

Nejvyšší xxxxxxx xxxx má ostatně x xx to, xx xx zákonodárce xxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x sousloví xxxx. xxxxx „jakož x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx svobody cizince“.

Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx názor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stížní xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx jeho xxxxx xxxxxxx xxxxx x vztahu xxxxxxxx „xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx osobní xxxxxxx cizince“ x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx bodem 10 xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 150/2002 Xx., soudní xxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx, že xx x xxxx 10 xxxxxxxx xxxxxx uvádí, xx:

Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx případů, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o řízení xx xxxxxx zajištění xxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x jiných xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxx, x dále xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Již x současné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx dnech (xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2008/115/ES x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro lidská xxxxx xx xxx 27. xxxxxxxxx 2008 xx věci x. 298/07 Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxx x. 427/2010 Xx.

Xxxx důvodová zpráva xxx pokračuje xxxxx xxxxxxxxxx konstatováním, xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodování x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o výše xxxxxxx rozhodnutí představuje xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx x xx xxxxxxxx urychlení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxxx důvodové xxxxxx je xxxxxx xxxxxxx i xxxxxx xxxxxx xxx. §31 xxxx. 2 x. x. x. xxxxxxxxx xxxxxxx č. 311/2011 Xx., kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přezkoumávání xxxxxxxxxx rozhodnutí vydaných x cizinecké agendě, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx svobody. Xxxx opatření xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx samosoudce) xx xxxx xxxxx xxxx 10 xxxxxxxx xxxxxx x efektivnosti, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx i k xxxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxx. Rychlost xxxxxx xx věcech, xxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vnitrostátním i xxxxxxxxx xxxxx nejen xx vazebním xxxxxx, xxx x v xxxxxxxx, kde xx xxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Toto xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důvodovou xxxxxxx, xx xxxxx vzniklo xxxxxxxxxxxx xxx. §31 xxxx. 2 s. x. s. a xxx prizmatem xxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxx novelizované ustanovení §31 odst. 2 x. x. s. xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx výklad).

Nejvyšší xxxxxxx xxxx, který xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ust. §31 xxxx. 2 s. x. x. xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x uvedené xxxxxxxx xxxxxx x není x xxx x xxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx podporuje x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx. §31 xxxx. 2 x. x. s.

Logický xxxxxx obecně xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a systematický xxxxxx xx výkladem, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx normami, xxxxx x xxxxx normou xxxxxxx.

Xxxxxxx je třeba xxxxxx xx k xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, vydané xxxxx xxx. §46x xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx o xxxxx, x xxx v xxxxx řízení jde, xx „xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“. Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx mají x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx a rozhodnutí x prodloužení xxxx xxxxxx zajištění cizince xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxx, že x xxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx cizinců (xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxxx x xxx, xx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ust. §31 xxxx. 2 x. ř. s. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bylo xx v xxxxxxx xx xxxxxxxx pravidel xxxxxxxx logiky, xxx x systematikou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx administrativně xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx. §46a xxxx. 1 písm. c), xxxx. 2 xxxxxx x azylu xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx proto x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx ust. §31 odst. 2 x. x. x. xxxxxxxxx závěry xxxxxxxxxx xxxxxxx x samosoudcovském xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x omezení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx. §46a xxxx. 1 xxxx. c), xxxx. 2 xxxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx důvodů za xx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx. §46x xxxx. 1 xxxx. c) xxxx. 2 xxxxxx x xxxxx, xx „xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxx“, x xxxxx x zákonnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx senát (§31 xxxx. 2 x. x. x.).

Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx by xxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cizince xx kladen xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx řízení.

Stěžovatel v xxxxx řadě xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx posoudil x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxx mu jako xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xx žádné nevznikly.

Nejvyšší xxxxxxx soud považuje xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s xxx. §60 xxxx. 1 x. x. x. xxx, že xxxxx x účastníků xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx řízení, neboť xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, kterému by xxxx úspěšnému xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxx, xxxxx náklady xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx sporu, údajně xxxxx náklady xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx ust. §57 xxxx. 1 x. x. x. xxxxx xxxxxxx řízení zejména xxxxxx xxxxxx účastníků x jejich zástupců, xxxxxx poplatky, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx zákonných xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx x tlumočné.

Krajský soud xx ale xxxxx xxx vědom xxxx, xx stěžovatel jako xxxxxxx xxx x xxxxxx před tímto xxxxxxxx soudem zastoupen xxxxxxxxx, x proto xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxx xx xxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx soudem xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx podle xxxxx obsažených x xxxxxxx xxxxx).

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxx xxx prakticky xxxxx odůvodněno. Xxxxx xxxxxx xx xxxxx x rozporu i x judikaturou Xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. nález Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 20.6.1996, xx. xx. XXX. XX 84/94, xxxxxxxxxx pod x. 34 xx xxxxxx x. 3 Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 26.6.1997, xx. xx. XXX. XX 94/97, xxxxxxxxxx xxx č. 85 xx xxxxxx č. 8 Sbírky nálezů x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx představují xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x spravedlivý xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xx. 36 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod, čl. 1 Xxxxxx), xxx xxxxxxxx libovůli xxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx soudů xxx xxxxxxxx řádně xxxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx. §54 xxxx. 2 s. x. x.). X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx důkazů xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx, xx xxxxxx vydáno x důsledku xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepominul xxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 11.4.2007, xx. zn. X. ÚS 741/06 (xxxxxxxx na xxx.xxxxx.xxxxx.xx), x němž Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a rozhodujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x něhož xxxxx xxxxxxx, xxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxx posuzování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx obsah xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxx xx nárok xx xx, xxx xxxx věc byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxxxx Xxxxxxx soud i x nálezu xx xxx 17.12.2008, sp. xx. X. ÚS 1534/08 (dostupný xx xxx.xxxxx.xxxxx.xx), xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx: „Soudy xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odůvodnit; xxxx xxxxxxx xxx vysvětlit, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (např. proto, xx xxxxxx xxxxxxxxx x zákonem xxxxxxxxx xxxxx). Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, porušují právo xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 36 xxxx. 1 Xxxxxxx“.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx proto x uvedených xxxxxx xxxxxx kasační stížnost xxxxx xxxxxx X. xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 12.6.2014, x. j. 44 X 27/2014-22, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx (§110 xxxx. 1 poslední xxxx x. ř. x.), xxxxxx xxxxx XX. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx v xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§110 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx s. ř. x.).

X xxxxx řízení xxxx xx krajském xxxxx, aby při xxxx rozhodování x xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x odůvodnění xxxxxx rozsudku, věc x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxx. §60 xxxx. 1 x. x. x. xxxxx xxxxxxx xx xxxx x své rozhodnutí xxx náležitě odůvodnil xxx, aby xxxx xxxxxxxxxxxxxx x v xxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx-xx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxx vázán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx soudem xx xxxxxxxxxx rozhodnutí (§110 xxxx. 4 x. x. x.).

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx rozhodování x xxxxxxx nákladů xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx rozšířeného senátu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 1.6.2010, x. x. 7 Xxx 1/2007-64, (xxxxxxxx xx www.nssoud.cz), který xxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxx situaci (kasační xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xx vztahu x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx řízení x kasační xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud. Xxxx rozsudkem xx xxxxx xxxxxx ve xxxx xxxx xxxxxxxx x x tomto xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxx (§110 odst. 1 xxxx xxxxx s. x. x. a xxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxx x dalším xxxxxx xxxxx pouze rozhoduje x nákladech xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x je přitom xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu.

V xxxx xxxx předmětem xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxx x o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx účastníky řízení xxxxxxxxxxx částečný xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx týkající xx xxxx samé a xxxxxx uspěl v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nákladů řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx účastníků x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx větší xxxxx. Tento závěr xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stížnosti xxx v xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx krajského xxxxx xx věci, xxxxx xxxxxx podstatu sporu. Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx napaden xxxx xxxxx xxxxxxxx krajského xxxxx x xxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx by xxx úspěch xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x nákladech xxxxxx. Xx xxxx tak xxxxx, xx kasační xxxxxxxx, která směřuje xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx (§104 xxxx. 2 s. x. x.). Xxxx xxxxxxxxx senát Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx dne 1.6.2010, x. x. 7 Afs 1/2007-64, xxxxxxxxx na xxx.xxxxxx.xx, xxxxxxxx xxxxxx názor, xx: „Xxxxxxxxxx §104 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx výroku x xxxxxxxxx xxxxxx“. Xxxxxxx přezkumu výroku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, a v xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jen xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx) xxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxxx xxxxxxx řízení xxxx stěžovateli. Xxxxxx xxxxxx poměrného xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, neboť xxxxxxxxxx x řízení x kasační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stručně písemně xxxxxxxx, xxxxxxx jen xxxxxxxxxxx, xx námitky xxxxxxxxxxx opravného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Nejvyšším správním xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nákladů řízení, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Nejvyšší xxxxxxx xxxx x uvedených xxxxxx proto rozhodl xxx, že xxxxx x účastníků nemá xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx stížnosti xxxxxxxxx xxx jednání, protože xx xxxxxx postup xxxxxxxx ust. §109 xxxx. 2 x. x. s.

Poučení: xxxxx xxxxxx rozsudku nejsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X Xxxx dne 11. xxxx 2014

JUDr. Xxxxxxxx Hubáček

předseda xxxxxx