Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta:

Na xxxxxx xx xxxxxxxxx soudního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§78 xxxx. 1 xxxxx xxxx x. x. x.) jsou xxxxxx neurčitého xxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx stav x xxxxxxx s §75 x. x. x. xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxx §78 xxxx. 5 x. ř. s. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx provedl soud, x jeho xxxxxxxxxx, xxx skutkové okolnosti xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: x. 375/2004 Sb. XXX x x. 3073/2014 Sb. XXX; xxxxxxxx velkého xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx 27.5.2008, X. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx č. 26565/05, XXXX 2008), xxxxxxxx xx dne 2.5.1997, X. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x. 30240/96, Xxxxxxx 1997-XXX), xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xx dne 24.6.2003, Xxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxx (xxxxxxxx x. 13669/03) a xx xxx 22.6.2004, Ndangoya xxxxx Xxxxxxx (stížnost x. 17868/03).

Xxx: Baktygul X. (Xxxxxxxxxx) xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx ČR x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx XXXx. Josefa Xxxx a xxxxxx XXXx. Xxxxxx Dienstbiera x XXXx. Xxxxx Xxxxxxx x xxxxxx xxxx žalobkyně: X. X., xxxxxxxxxx Mgr. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Sdružení xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxx 33, Praha 3, xxxxx žalovanému: Xxxxxxxxxxxx vnitra XX, xx xxxxxx Xxx Xxxxxx 3, Praha 7, x žalobě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 22.4.2013, x. x. OAM-7/ZA06-P10-2011, x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx žalovaného xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx xxx 31.7.2014, x. x. 4 Xx 7/2013-75,

xxxxx:

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Praze xx xxx 31.7.2014, x. x. 4 Xx 7/2013-75, se xxxxxxx x xxx xx xxxxx tomuto xxxxx x dalšímu xxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X. Xxxxxxxx xxxx

[1] Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx žalobkyni. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx §12, §13, §14, §14x xxx §14x xxxxxx x. 325/1999 Xx., o xxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxx“). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx, byly x lékařské xxxxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxx diagnostikovaná xxxxxxxxx posttraumatická porucha x hepatitis typu X.

[2] Žalovaný xx x rámci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „Xxxxxxxxxxxxx XXX“ x. XXX-3902 ze xxx 24.2.2012, xx xxxxx vyplývá, že x Kyrgyzstánu jsou xxxxxxxx xxxxxxx antidepresiva, xxxxx žalobkyně užívá x XX. Nelze xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx C. X xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx žalobkyní xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx pochyb xxxx léčbu x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Daná xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxxxx xxx občanům XX. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx potřebě xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx dovodit xxxxx zvláštního zřetele xxxxx xxx udělení xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XX pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx nebyla x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ani x xxxxxxx návratu xx Xxxxxxxxxxx. Podle xxxxxxxxxx xx xxx nehrozilo, xx xx jí xxxxxx poskytnuta xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxx úrovni. Xxxxxxxxx xxxxx důvod zvláštního xxxxxxx hodný x xxxxxxxxxxx azyl xxxxxxxxx xxxxxxxx.

[3] Žalobkyně napadla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxx“). Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x namítala, xx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx azylu xxxxxxxxx x §12 zákona x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §14x xxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx možnost udělení xxxxxxxxxxxxx azylu ve xxxxxx §14 xxxxxx x azylu. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx svůj xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx nesouhlas xx xxxxxx xxxxxxxxxx x stavu zdravotnictví x Xxxxxxxxxxx, které xx na xxxxx xxxxxx úrovni. Xxxxxxx, xx její xxxxx xxxxx xxxxxx zahájena x xxxxxxx xx xxxxxxx pobytový status. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xx xxxxx nebyla xxxxxxx XX garantována, xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx měla xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxx existuje xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx by xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

[4] Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x postupu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. S xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, (xx)xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx x x přihlédnutím x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx posoudit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xx souvislosti xxxxx z xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx zprávy xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx nemocnice x Xxxxxx x 24.5.2013 xxxx xxxxxxxxx x dané xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zánět jater x xxxxxxx hepatitidu X. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx), xxx xxxxx xxxxx jater xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx cirhózy, xxxxx xxxxxxxxxxxx pacientům xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx potvrzení xxxxxx xxxxxxx xx xxx 25.10.2013, xxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčbě, xxxxxxxx dne 14.10.2013, x xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxx xx xxxx 12 měsíců xx xxxxxxxx xxxxx. Terapie xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, protože xx x opačném xxxxxxx u xx xxxxxxxxxxx onemocnění jater xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx rozvojem jaterního xxxxxxxxx xxxxxx. Z xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx způsobují xxxxxxxxx, xxxxxxx celého xxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx včetně nežádoucích xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx obranyschopnosti. Xxxxxxxxx xxxxxxx x další xxxxxxx.

[5] Xxxxxxx soud xx xxx xxxxx, xx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčba xxxxx xxxxxx zahájena. Xxxxxxxx xxx k xxxxxxxxx lékařské xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx trpí xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx. Vzhledem x xxxxxxx xxxxxxxxxxx léčby xxxxxxxxxx typu X x Kyrgyzstánu a x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x XX xx xxxxxxx x skutečnost xxxxxx xxxxxxxxxx zřetele. Xxxxxxxx xx xxxxx xxx znovu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx by xxxxxxxxx neměl xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx azyl (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu ze xxx 11.3.2004, x. x. 2 Xxx 8/2004-55). X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx doplňkové xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx žalovaného zrušil x xxxxxx mu xxx k dalšímu xxxxxx.

XX. Obsah xxxxxxx xxxxxxxxx

[6] Xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxx“) napadl xxxxxxxx městského soudu xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx uplatňuje xxxxxx xxxxx §103 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx správního (xxxx jen „x. x. x.“). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

[7] Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx městský soud xxxxxxxxxxxxx §75 xxxx. 1 x. x. x., protože xxxxxxxxxx xx skutkového x xxxxxxxx xxxxx, který xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx. Xxxxx žalobkyně xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jednalo se xxxx x xxxxx xxxxx skutečnost, kterou xxxxxxx xxxxx nemohl xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x městský xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x §75 x. x. x. xxxx xxxxx, xxx xxxxx xx opačný xxxxxx vedl x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxx-xxxxxxxxxxx (viz xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx xxx 4.2.2013, č. x. 8 Azs 27/2012-65). X tomu je xxxxxxxx konstatovat bezprostředně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podle §14x xxxx. 2 zákona x azylu. Xxxxxxx xxxx xxx výslovně xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx žádosti xxxxx §14x zákona x azylu xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx §75 xxxx. 1 x. x. x. xx proto xxxxxxx xxxxxxxxx.

[8] Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx 19.5.2011, x. x. 6 Xxx 9/2011-87. X xxx Xxxxxxxx správní soud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx azylu podle §12, §13 x §14 xxxxxx x xxxxx xx namístě xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx skutečnostmi, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, se tedy xxxx nemá zabývat. Xxxxxxxxx navíc xxxx xxxxxxx xxxxx novou xxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx skutečnosti x novém xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx soudu xx xxx 22.4.2011, x. x. 5 Xxx 3/2011-131).

[9] Xxxxxxxx městského xxxxx se také xxxxx xxxxxxxxxxx dostává xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx, z xxx xxxxxxx, xx „[x]xxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx správního orgánu xxxx skutečnost, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx k xx xxxxxxx xxxxx přihlédne x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, ale xxxxxx xx xxx důvod xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xx xxxx xxxxxx) xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxx xxxxxxx soud tedy xxxxxx provádět xxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x době xxxxxxxxxx správního xxxxxx, x proto xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx datu xxxxxx xxxxxxxxxx žalovaného xxxxxxxxx xxxxxx.“ (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 18.5.2006, č. x. 4 Xxx 42/2005-136).

[10] Xxxxxxxxxx xx zabýval xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zemi xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplynulo, xx xxxxxxxxx xxxxx xx v Kyrgyzstánu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx péče. Stěžovatel xxxxxxxxx nižší xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx, xxx tato xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx irelevantní (xxx rozsudek Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 26.7.2007, č. x. 2 Azs 30/2007-69). Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx autoritativně konstatoval xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zřetele xx xxxxxx §14 zákona x xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxx neznamená xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx azylu. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx konstatovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxx důvodu x xxxxxxx svým právním xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx zákon, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx judikatura x xxxxx xx x nepřípustnému xxxxxx xx smyslu x xxxxx xxxxxxxxx humanitárního xxxxx.

[11] Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stěžovatele xxxxxxxxx xxxx vlastní xxxxx xx smyslu §104x x. x. x., xxxxxxx xx jedná x zásadní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx §75 odst. 1 s. x. x., xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obsažené xx x podané xxxxxx, ačkoliv nešlo x skutečnost, xxxxx xx aktivovala xxxxxxx xxx-xxxxxxxxxxx. Nadto xxxxxxxxxxx xxxxxx do správního xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx nové xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xx x xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx XX xx podmínek xxxxxxxxxxx zákonem č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx i x xxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxx žádný xxxxx xxx xxxxxxxx výjimečného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx přijatelná.

III. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

[12] Xxxxx xxxxxxxxx xx kasační xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nepřijatelná. Xxxxxxxxx nesouhlasí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx léčby xxxxxxxxxx xxxx C. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx stěžovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dostatečným způsobem. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x následnými xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxx xxxxxx primárním xxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věci.

[13] Xxxxxxx soud uvedl, xx xxxxxxxxx již x řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx bez léčby xxxxxxxxxxxx. X tomto xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx správně xxxxxxxxxx xxxxxx žalobkyně xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx xxx 11.3.2004, x. j. 2 Xxx 8/2004-55. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stěžovatele, že xxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nevycházel xx xxxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxx xxxxxx xx správním řízení x x xxxx xxxxxx xxx došlo x xxxxxxxx §75 xxxx. 1 x. x. x.

XX. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx správním soudem

[14] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx řízení, přičemž xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx stížnost xx přípustná. Xxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx ochrany, x proto xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §104x x. x. s. xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podstatně přesahuje xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx tak, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

[15] Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 26.4.2006, x. j. 1 Xxx 13/2006-39, x. 933/2006 Xx. XXX. X něm interpretoval xxxxxxxx xxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx“. O xxxxxxxxxxx xxxxxxx stížnost xx xxx xxxx citovaného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx: (1) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx otázek, xxxxx xxxxx xxxxxx vůbec xx xxxx řešeny xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx; (2) xxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx dosavadní judikaturou xxxxxx xxxxxxxx; (3) xxxxxxx stížnost xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx judikaturní odklon; (4) pokud xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pochybení, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stěžovatele.

[16] Xxxxx xxxxxxxxxxx došlo k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x konkrétním xxxxxxx xxxx xxxxxx mj. xxxxx, xxxxx xxxx „x jednotlivém xxxxxxx xxxxx pochybil xxx xxxxxxx hmotného xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xx však xxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx není x rámci této xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx lze xxxxxxx domnívat, xx xxxxx x němu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx. Nevýrazná xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx proto xxxxxxxxx xxxxxxx dosahovat xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx“ (xxxx. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. x. 1 Xxx 13/2006-39).

[17] Kasační stížnost xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx svým významem xxxxxxxxx přesahuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxx pochybení. Xxxxxxx stížnost z xxxxx důvodu xxxxxxx xxxxxxxx.

[18] Xxxxxxxxxx §75 xxxx. 1 x. x. x. zakazuje xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx orgánu xx xxxx pokračováním řízení xxxx xxxxxxxxx orgány x xxxxxx by x svoji xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ke xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxx, xxxxxx zásadně xxxxxxxxxxx (xxx Xxxxxxx, X., Xxxxxxx, X. x xxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx. Xxxxx: Xxxxx, 2014. x. 681). Xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx soud x xxxxxxx x §75 odst. 1 x. ř. x. xxxxx skutkového stavu xxxxxxxxxxxx x době xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30.9.2008, x. x. 8 Xxx 32/2008-59).

[19] Xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx dovodila xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zakotveného x §75 xxxx. 1 x. x. x. v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případech (xxx xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 15.9.2011, č. x. 4 Ads 35/2011-75; či rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 22.4.2011, x. x. 5 Xxx 3/2011-13). Specificky xxx oblast mezinárodní xxxxxxx Nejvyšší správní xxxx xxxxxx xxxxx, xx „[x]xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §75 xxxx. 1 x. x. x. a xxxxxxxxxxx k novým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx porušení xx. 8 Xxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx (x. 209/1992 Xx.) pouze ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xx xxxxx, pokud xxxxxxx x řízení xxxx soudem xxxxx xxxxxxxxxxx, které nastaly xx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předmětem xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxx se x xxxxxx skutečnostech xxx xxxxxxxx, že by xxxxx být xxxxxxxxxx xxx možné udělení xxxxxxxxx ochrany podle §14x xxxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx, x soud xxxxxxxx dostatečné xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx“ (xxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 4.2.2013, č. x. 8 Xxx 27/2012-65). Xxxxxxx x rozsudku xx xxx 10.7.2014, x. x. 4 Xxx 119/2014-43, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že „[x] xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxx na xxxxxxx xx. 10 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx aplikací §75 xxxx. 1 s. x. s. xxxxx xx. 2 x 3 Xxxxxx x xxxxxxx lidských práv x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 209/1992 Xx., (xxxx xxx „Xxxxxx“). Tato xxxxxxx xxxx nastává xxxxx xxxxx, pokud xx xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úmluvy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochranu xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxx-xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx v zemi xxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.“

[20] Xxxxxxxxxx xxxxxxxx městského soudu xx z xxxxxxxxx xxxxx vystavěno xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 22.4.2013. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, o xxxxx se městský xxxx xxxxx, xxxx xx xxx 24.5.2013, 25.10.2013, 20.1.2014 x 22.5.2014, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxx, xxxxxxx zpětně xxxx xxxxxxxxx xxxx x době rozhodování xxxxxxxxxx. Samotná xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zrušující xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxx započata až 14.10.2013, tedy xxxxxxx xxx roku xxx xxx xxxxxxxxxx stěžovatele. X xxxxxxxx městského xxxxx je xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, městský soud xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxx problémů xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx soud zjevně xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx, které neexistovaly x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx i x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx. 7 xxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxx xxx x xxxxxx hodný xxxxxxxxxx xxxxxxx „s xxxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx léčba x ČR xxxxxxxx.“ Xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zmínil: „Xxxx xx je xxxxx xxxx, že x xxxx, kdy správní xxxxx x xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.“ Xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx hranou §75 xxxx. 1 x. x. x. X xxxxx odůvodnění se xxxx aplikaci xxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx byl x době xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

[21] Nejvyšší xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxx materiálně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x aplikace §75 xxxx. 1 x. x. s. v xxxxxx xxxxxx narušení xxxxxxxx xxx-xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Nejvyššího správního xxxxx xx xxxxxxx xxxx „xxxxxxx se xxxxxxxx od §75 xxxx. 1 s. x. x. a xxxxxxxxx x ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxx vyšly najevo xx po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, pokud xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dostatečné záruky x xxxx, xx xxxxx xxxx nové xxxxxxxxxxx posouzeny x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem x xxxxxxxx respektování xxxxxx xxx-xxxxxxxxxxx x že xxxx mít xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx dříve, než xx xxxx dojít x jeho xxxxxxxxx xx země xxxxxx. Xxxx otázku xx xxxxx posuzovat xxxx xxxxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ (xxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 22.4.2011, x. x. 5 Xxx 3/2011-131). Xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx dodal: „Xxxxxxxxxx záruky pro xxxxxxxxxxxx zásady non-refoulement xxxxx dány v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, že žadatel xxxx xxx xxxxxxx xxxxx novou žádost x xxxxxxxxxxx ochranu (§3 xxxx. 2 xx xxxxxxx x §10 odst. 2 xxxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx) x xx tato xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§10a xxxxxx x xxxxx).“ X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x stěžovatel, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podat xxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x novém xxxxxxxx xxxxxx.

[22] Xxxxxxxx xxxxxxx soud podotýká, xx v xxxxxxx xxxxx závažného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx lze xxxxx judikatury Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx výjimečných xxxxxxxxx x s xxxxxxx xx závažné humanitární xxxxxx dojít k xxxxxx, xx xx x xxxxxxxx xx. 3 Úmluvy a xxxxxx xxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx vycestování xx xxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxx nemoci xx xxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx xx xxx 2.5.1997 xx xxxx X. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x. 30240/96, §54; xxxxxxxx velkého xxxxxx xx xxx 27.5.2008 xx xxxx N. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x. 26565/05, §42 - 43; xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx 24.6.2003 xx xxxx Arcila Xxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx x. 13669/03; xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx dne 22.6.2004 ve xxxx Xxxxxxxx proti Xxxxxxx, xxxxxxxx x. 17868/03 xx.). Xxxxxxx, kterému xxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx dovolávat xxxxx setrvat xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx účelem pokračujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sociálních xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx hostitelskou zemí (X. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, §42). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Evropského xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx věci X. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§44 - 45) xxxxxxxx xxxxxx: „Xxxxxx x lékařské xxxx a sociální x xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx je smluvní xxxxxxx Xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx podstatně xxxxx, xx. 3 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx takové xxxxxxx xx xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx území. Xxxxxx xxxxx xx na xxxxx xxxxx příliš xxxxx xxxxxxx.“ [xxx. xxx Kopalová, X. Xxx X. proti Xxxxxxxxx království (Navrácení xxxxxxxxx x xxxx x HIV/AIDS xx xxxx původu). XXXX XX: JUD139625CZ].

[23] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx situaci xxxxxxxxx. Xxxx ovšem xxxxx, že její xxxxx nedosahuje xxxxxxxx xxxxxxxxx velice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x závažných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx již měla xxx dle xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx mělo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx stav xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nepředstavuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx tomu xxxx xx xxxx X. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kde Evropský xxxx xxx lidská xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx čl. 3 Xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx naopak x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx stěžovatelka xx xxxx X. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx většina xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx-xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do země xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v tomto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pravidlo xxxxxxxxxxx z §75 xxxx. 1 s. x. x. a xxxxxxxx xx xx xxxxxx výše citované xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx tu xxx x době rozhodování xxxxxxxxx xxxxxx. To xxxxx xxx spíš, xx stěžovatelka xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxx xx byla xxx §10x písm. x) xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx. X novém xxxxxx by xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx-xxxxxxxxxxx.

[24] Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx zásadního xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx §75 xxxx. 1 x. x. s. x xxxxxxx xx xxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx, který xx nebyl v xxxx rozhodování xxxxxxxxxxx, xxxx xx k xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx narušení xxxxxx non-refoulement. X xxxx xxxxxx Nejvyšší xxxxxxx soud xxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx řízení.

[25] Nejvyšší xxxxxxx soud xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x žalobě xxxxxxxx xx nutné xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx s názorem xxxxxxxxxxx, xx městský xxxx nepřijatelně xxxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

[26] Xxxxx §14 xxxxxx x xxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebude xxxxxxx důvod pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 zákona x xxxxx, xxx x případě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx udělit xxxx z humanitárního xxxxxx. Zákonodárce xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pojmu „xxxxxx hodný xxxxxxxxxx xxxxxxx“ x následného xxxxxxxxx xxxxxxx (viz xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 19.7.2004, č. j. 5 Xxx 105/2004-72).

[27] X té xxxxxxxxxxx xx xxxxx odkázat xx xxxxxx právní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx „[m]ezi xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx diskreční pravomoci xx xxxxxxxxx rozdíl, x když x xxxx případech xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx konkrétní xxxxxxxxx podstatu a xxxx xxxxxxxxxxx. Objasní xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx rozsah x xxxxxxx xxxxxxxxxxx konkrétního xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx zařadit do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (…). U xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úvaha xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx (…). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx jí xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vztah xx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx to xxxx xxxxxxxxx (…) xxxxxxxx prostoru pro xxxx libovůli xx xxxxxxxxxxxxxx rozhodování“ (xxx Xxxxxxxx, D. x xxx. Xxxxxxx právo. Xxxxxx xxxx. 8. xxx. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2012. x. 80 - 81).

[28] Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x §14 xxxxxx x azylu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejdříve xxxx interpretovat xxxxxxxx xxxxxx pojem „xxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx“ x posoudit xxxx xxxxxxxx x konkrétní xxxx. Pokud dojde x xxxxxx, že xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx zákon, při xxxx xxxxxx jednu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xx neudělení humanitárního xxxxx. Xxxxxx, jestliže xx o případ xxxxx zvláštního zřetele x konkrétní xxxx xxxxxxx, xxxx dán xxxxxxx xxx jakoukoliv xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx.

[29] Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx fázemi xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x (xx)xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx jeho xxxxxxx soudem. Xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§78 odst. 1 xxxxx xxxx x. x. x.), xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxx x xxxx xxxxxxxx na konkrétní xxxxxxxx stav jsou x souladu x §75 s. x. x. xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, nebo xxxxxxx-xx xxxx nicotnost, xx v xxxxxx xxxxxx správní xxxxx xxxxx §78 xxxx. 5 s. x. x. vázán xxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxx, xxx xxx provedl xxxx, x xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx naplňují xx xxxxxxx.

[30] Xxxxxxx tento xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vždy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, soudní xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx senátu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx dne 22.4.2014, x. x. 8 Xx 37/2011-154. Xxxxx xxxxxxxxxxx senátu také xxxx koresponduje x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx literatuře, xxxxx xxxxxxx xx interpretace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jako x xxxxxxx xxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxx (xxx Xxxxxxxx, X. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx. 2. xxx. Xxxxx: ASPI - Wolters Kluwer, 2009. s. 146; Xxxxxxxx, X. a xxx. Xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx. 8. xxx. Praha: C. X. Xxxx, 2012. x. 536).

[31] X xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Městský xxxx xxxxx x xxxxxx, xx stěžovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pojem „případu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“, xxxx ovšem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nijak xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx x navazujícímu správnímu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx žalobkyni udělil xxxxxxxxxxx xxxx, ale „xxxxx“, xxx znovu xxxxxx x xxxx xxxxxxx, x to xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx naplnění xxxxx „xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“. Žalovaný xxx měl xxxxx xxxxxxxxxx skutkový xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx neměl xxx humanitární xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pojmu „xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele“ xx xxxxxx §14 xxxxxx x azylu xxxxx nemusí automaticky xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx ze znění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx humanitární xxxx x takovém xxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 19.7.2004, č. x. 5 Xxx 105/2004-72). Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx správního xxxxxx xxx rozhodování o xxxxxxx humanitárního xxxxx xxxxxxx xxxxxxx i x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního soudu (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 15.10.2003, č. x. 3 Xxx 12/2003-38; xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu ze xxx 22.1.2004, č. x. 5 Xxx 47/2003-48).

[32] Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxx“ a xxxxxxxx xxxx naplnění v xxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx skutkového x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx byl x xxxx xxxxxxxxxxx stěžovatele. Xxxxx-xx městský xxxx xxxxxxxxxx žalovaného, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx skutkové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, avšak xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

[33] Xxxxxxxx správní soud xxxxxxxxxx, že kasační xxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastní xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx ve xxxxxx §104a s. x. s přijatelnou.

[34] Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx stížnost xx xxxxxxx. Proto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zrušil x věc xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx (§110 odst. 1 x. x. x.), v němž xx krajský xxxx xxxxx xxxxxxx názorem xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx (§110 xxxx. 4 x. x. x.).

[35] X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soud x xxxxx rozhodnutí (§110 xxxx. 3 x. x. x.).

Xxxxxxx: Proti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx.

X Xxxx xxx 28. xxxxx 2015

XXXx. Xxxxx Xxxx

xxxxxxxx senátu