Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx:

Xxxxxx nezletilých xxxx patří xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §46a xxxx. 1 xxxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx, a xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Je xxxxxxxxxx, že nejde x xxxx zdravotně xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxx: Xxxxxx X. (Čínská xxxxxx republika) xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxx Zavřelovou x právní xxxx xxxxxxx: X. H., xxx. , xxxxxx xxxxxxxxxxx , x.x. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx: Xxxxxxxxxxxx vnitra, odbor xxxxxxx x migrační xxxxxxxx, xx xxxxxx Xxx Štolou 3, XX 21/OAM, 170 34 Xxxxx 7, x žalobě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 9.6.2014, x. x. XXX-117/XX-XX03-XX-2014, x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pro zajištění xxxxxxx,

xxxxx:

X. Rozhodnutí žalovaného xx xxx 9.6.2014, x. j. XXX-117/XX-XX03-XX-2014, xx xxxxxxx a xxx se žalovanému xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

XX. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxx 9.6.2014, x. x. XXX-117/XX-XX03-XX-2014, xxxx byla xxxxxxx podle §46a xxxx. 1 xxxx. x) x §46a xxxx. 2 xxxxxx x. 325/1999 Xx., x azylu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „zákon x xxxxx“), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx v (xxxx xxx „ZZC“) xx xx vycestování, xxxxxxxxx xxxx xx 6.10.2014.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení §46x zákona x xxxxx, neboť xx xxxxxxxxxxx způsobem nevěnoval xxxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx „XXX“) xx xxx 26.7.2011, x. x. 3 Xx 4/2010-151. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zdůvodnění xxxxxxx xxxxxxxxx délky xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx, xxxxxxx odkazuje xx xxxxxxxx XXX ze xxx 5.3.2014, x. x. 3 Xxx 24/2013-42.

Xxx žalobce žalovaný xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx a nepřihlédl x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Žalobce xxxxx, xx x XX žije xx x. 2002. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx XX, xxx xxx musel odevzdat xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx dokladu fakticky xxxxx možnost xxxxxx xx xxxxx XX xxxxx ani xxxx xxx pobytu. Cestovní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx rokem, xxx xxxxxxxxxx do Xxxxxx, aby respektoval xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx. X xxx, xx má xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx. Xxxx xx XX se xxxxxx x xxxxxx finančních xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx občankou, xxxx xx společné xxxxxxxxxx x v xxxx 2011 xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (suché xxxxxx). Partnerka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx pomáhá x xxxxx provozem x x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxx přiměřenost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxx uvádí, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §68 odst. 3 xxxxxxxxx řádu. Xxxxxxxx totiž xxxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx XX, což xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nároky kladené xxxxxxxx ustanovením xxxxxxxxx xxxx.

X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a věc xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx, že xx porušování x xxxxxx uvedených ustanovení xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx obsah xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxx XX. Několikrát mu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, byl xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx své xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu XX xx byl xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Stejně xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx ČR. Z XX xxxxxxxxxx do xxxxxx státu EU (Xxxxxx), xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx cizinců. Xxxxxxxx k intenzitě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x XX xxxxxx xxxxxxxx x závěru, xx xxxxxxx představuje xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx XX a xxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX xx xxx 26.7.2011, x. j. 3 As 4/2010-151). Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx žalobě o xxxxxxxxxxxx xxxx rodinných xxxxx xx území XX xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xx tímto xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx žalobce xxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nemá x XX žádné příbuzné, xxxx xxx žádné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XX, vyhodnotil xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výrok xxxxxxxxxx o povinnosti xxxxxxx setrvat x xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx.

X xxxxxxx nedostatečného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xx kterou xx xxxxxxx povinen xxxxxxx x XXX, xxxxxxxx odkazuje na xxxxxxxxxx XXX xx xxx 21.5.2014, x. x. 6 Azs 33/2014-45, xx xxxxxx XXX xxx xxxxx 29 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x. x. 3 Xxx 24/2013 -42, xxxx xx xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx zákonem xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx toho xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx v Xxxxx přezkoumal xxxxxxxx xxxxxxxxxx žalovaného, xxxxx x řízení, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x dospěl x xxxxxx, že xxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx §46x xxxx. 1 zákona x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx s vážným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx byla mučena, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, fyzického či xxxxxxxxxx násilí, setrvat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 120 dní, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, že xx xxxxxxx mohl xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx takový xxxxxx x xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxx Xxxxx republiky.

Podle §46a xxxx. 1 písm. x) xxxxxx o xxxxx ministerstvo rozhodne x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx setrvat v xxxxxxxxxx středisku xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 120 xxx, xxxxxxxx xx žadatel xxxx xxxxxxxxxxxx nebezpečí xxx xxxxxxxxxx státu nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky.

Žalobce xxxxxx xxxxx proti xxxx, xx xx xxxx představovat xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx jak je xxxxx pojem nahlížen xxxxxxxxxxx NSS, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 26.7.2011, xx. 3 Xx 4/2010-151. Xxxxxxx xxxx xx proto xxxxxxx xx xxxxxx, xxx důvody uváděné xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx pořádek. Xxxxx z úvah, xxxxx xx xxxxxx x xxxxx veřejný xxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Obecně lze xxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx svobody cizince xxxxx §46x xxxx. 1 písm. x) xxxxxx o xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx, xxx dostatečně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebu xxxx izolace xx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (veřejný xxxxxxx). Xxxxxxx xx xxxxxxxx tomu, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx fungování xxxxxx xxxxx. X judikatury XXX pak xxxxx, xx xxxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aktuální x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (viz xxxxxxxx rozšířeného xxxxxx XXX xx xxx 26.7.2011, čj. 3 Xx 4/2010-151). Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poukázal zejména xx nelegální pobyt xxxxxxx na xxxxx XX, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x opakované xxxxxxxxxxxxx x území XX.

Xxxx je xxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX, aniž xx x xxxx xxx oprávněn, xxxx xxx xxxxxxx dostatečně xxxxxxxxxxx narušením veřejného xxxxxxx xxx xxxxx §46x xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx x xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxx xx žalobce xxxxx výkon správního xxxxxxxxxx, přičemž by xxxxxx xxxxxxxx žádné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, spolupráce xx xxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxxx vycestovat apod.), xx xxxxx takové xxxxxxx xxx považovat xx dostatečně intenzivní xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x řadě xxxxxxx představovat x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx [§337 odst. 1 xxxx. x) trestního xxxxxxxx].

X tomu xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx závěr xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Žalovaný vycházel x xxxx, že xxxxxxx přicestoval na xxxxx XX v xxxx 2002 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pasu x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Německa, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xx ČR. Xx xx xxxx xxxxxxx vydáno xxx 11.9.2002 xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 5 let x xxxxxxxxx xx 11.9.2002 xx 11.9.2007. Xxx 26.2.2003 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx na xxxxxxxxx X. D., xxx.. Xxx 22.10.2004 byl xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx XX x Xxxxx 7. X xxxxxx, xx x xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxx žalobce xxxxxxxx xxxxxxxx Obvodního xxxxx pro Xxxxx 7 xx dne 24.10.2004 xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x XX na xxxx xxxx let. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx umístěn xx xxxxxxxxxxx xxxxx, x níž byl xxx 8.8.2005 xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxx žalobce x xxxxxx xx xxx xxxxx cestovní doklad. X xxxx žalovaný x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx nechtějí xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx ke své xxxxxxxxxx uvedou xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxx 28.5.2014 x Xxxxx, při xxxxxxxx předložil xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx , xx xxxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Poslední xxxxx xxxxxxxxxxx dotyčného x xxxxxx xx xxxxx XX xxx xxxxxxxx xxxxxx x. xxxxxx xx 6.3.2013 xx 31.3.2013. To xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx navazoval na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 21.11.2012, xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na dobu xxxxxxx xxxx. Xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx, xxxxx xx nebylo xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx smluvních xxxxx Xxxxxxxx unie.

Soud xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx, zda xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, uzavírá xxx, xx xxxxxxxx dospěl x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx závěr xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx mohl xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zkoumat, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxx xxxxxxx patří xxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx násilí. X xxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x zásadě xxxxxxxxxx x úvahu.

V xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx či zletilými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx totiž v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxx xxx 6.6.2014, xxxxx, xx xx xxxxx ČR xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxxx XX povolen xxxxxx xxxxx.

Xxxxx otázku, xxxxxx xx soud xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx části, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx x tom xxxxxx zda xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx též x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx. Vede xxx x xxxx xxxxxx xx úvaha, že xxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx měl xxxxxxxxx x dětem xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx „zletilý“ x „xxxxxxxxx“. X xxxxxxxxx závěru xxxx xxxx též smysl xxxx právní xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx na xxxxx XX xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx nezletilé xxxxx xxxx xxxxxx, xx. bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx. X xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxx závěr, xx xxxxxxxxx setrvat x xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx, xx xxxx xxx x xxxx, které x xxxxx žadatelem xxxxxxxxxxxx xxxx žije xx xxxxx XX.

X xxxxxxx xxxx žalobce x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedl, xx xx xxxxx XX xxxx xxxxxx x dcera. Žalovaný xxxx v žalobou xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx, xx dle xxxx xxxxxxx tento xxxx xx území ČR xxxxx příbuzné, xxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x obsahem správního xxxxx a soud xxxx konstatovat xxxx xx xxxxxx §76 xxxx. 1 xxxx. x) s. ř. x. Xxxx toho xx též xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vyloučeno xxx, že jako xxxxx není xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx. X xxxxxx x xxxxxxx povinnosti xxxxxxx x zařízení pro xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx lhůtami xxx xxxxxx rozhodnutí, nebude xxxxx otázku rodičovství xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jistotou, xxxxxxx xxx xxxxxxx o xxx, xx zde xxxx být xxxx xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x určitou xxxxxxxxxxxxxxxx [xxxxxxxxx její xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx řízení, xx xxxxxxx je (byl) xxxxxxx xxxxxxxxxx]. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx byly učiněny, xxxx x žalobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx soud xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx stav nelze xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx kterou xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ZZC, x xxxx xxxxx, xx xxxxx odůvodnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx k tomu xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx na xxx xxxxxxx rozsudek XXX x. x. 6 Xxx 33/2014-45, x něhož vyvodil, xx xx povinen xxxxxxxxxxx xxxxx kratší, xxxxxx maximální xxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxx v XXX.

Xxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx XXX xx xxx 5.3.2014, x. j. 3 Xxx 24/2013-42, xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx povinnosti, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zákonné maximum. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXX ze xxx 21.5.2014, č. x. 6 Xxx 33/2014-45, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx odkazuje, xxxxxxxx ani xxxxxxxx. X něm XXX (xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx krajského xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x XXX xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx 21.5.2014), xxxxxxxx xxxxx, xx „nic x napadeném xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pochybnost o xxx, xx žalovaný xxxxxxxxx xxxx dokonce xxxxxxx meze správního xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x. j. 3 Azs 24/2013-42“ x xxxx pokračoval, xx „V xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žalovaný xxxxxxxx xx konkrétní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx případu, xx xxxxxxx kterých xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zařízení xxx zajištění xxxxxxx, x vzhledem ke xxxx těmto xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jež xx třeba xxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxx x xxxxxx o nutnosti xxxxxxxx povinnost xxxxxxx x zařízení xxx xxxxxxxxx cizinců x xxxxxxxxx možné xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenými v xxxxx xxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxx (arg. „xxxxxxxx x xxxx uvedenému“). Xxxxxxxx správní xxxx xxxxx nemá žádnou xxxxxxxxxx o xxx, xx stanovená, xxx xxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx cizinců odpovídá xxx xxxxxxxxxx subsidiarity x xxxxxxxxxxxx, jaké xx zásah do xxxxx na osobní xxxxxxx klade xx. 5 odst. 1 xxxx. x) Xxxxxx (xxxx. rozsudek ESLP xx dne 27. xxxxxxxxx 2008 Xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx č. 298/07, xxx 68; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXXX xx dne 29. xxxxx 2008 ve xxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx x. 13229/03, bod 79). X těmto xxxxxxx ostatně dospěl xxxxxx krajský xxxx x napadeném rozsudku; xx jeho xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

Xx základě shora xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx uvážení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx délce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v XXX xxxx být x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jen xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx projednávané xxxx je sice x napadeného rozhodnutí xxxxxxxxxx, jaké xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x úvahu při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x XXX. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx těmito xxxxxxxxxx není xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx potřebu xxxxxxxx xxxxxxx v ZZC xx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx např. xxxxxxx, xx xx žalobce xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obstarávat. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ani jiné xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxx xx bylo xxxxx usuzovat, xx xxxxxxxxx xxxxxxx žalobce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x XXX po xxxxx (maximální) xxxx. X tomto směru xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx [§76 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. s.].

Přes xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx správního řízení x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxx XX. Xxxxxxx soud x Xxxxx x xxxxxxx, xxx žalovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx. Xxxxx závěr xxxxxxx xxxxxx i NSS xx xxxx xxxxxxxx xx xxx 5.3.2014, xx. 3 Xxx 24/2013-42, kde xxxxx, xx „[p]řevzetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x předchozího xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx proto xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxxx, že xxxx skutková zjištění xxxxxxxx dostačujícím xxxxxxxx xxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx §46x odst. 1 xxxx. x) xxxxxx o azylu, xxxxxx posouzení otázky, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.“ Xxxx xxxxxxx xxxxx není xxxxxxx.

X xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x věc xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx [§76 xxxx. 1 xxxx. x) x b) x. x. x.]. Xxxxxx tak, xxxx xx xx věci xxxxxxxxx jednání, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tento xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx soud ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx vázán (§78 odst. 5 x. x. s.).

O xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §60 xxxx. 1 x. x. x. xxx, xx xxxxx x účastníků nemá xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, kterému xx xxxx xxxxxxxxx účastníkovi xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx, žádné xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx dvou xxxxx xxx dne xxxx xxxxxxxx. Kasační xxxxxxxx xx podává ve xxxx vyhotoveních x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx 6, Xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Nejvyšší správní xxxx.

Xxxxx xxx podání xxxxxxx xxxxxxxxx končí xxxxxxxxx dne, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx, xxxxx určil xxxxxxx xxxxx (xxx doručení xxxxxxxxxx). Připadne-li poslední xxx xxxxx xx xxxxxx, neděli xxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní den. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prominout.

Kasační xxxxxxxx xxx podat pouze x xxxxxx xxxxxxxxx x §103 xxxx. 1 x. x. x. x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obsahovat označení xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx a x xxxxxx důvodů xxx xxxxxxxxxx napadá, x xxxx x xxx, xxx mu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X řízení x kasační xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, má-li stěžovatel, xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx, xxxxx za xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx zvláštních xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx soudního xxxxxxxx na účet Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxx.xxxxxx.xx

X Xxxxx 30. xxxxxx 2014

Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx,x.x.

xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx byl xxxxxxxx xxx 30.6.2014 [§49 xxxx. 11, §51 xxxx. 1 §76 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx].

Xx xxxxxxxxx: Nešporová