Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta:

Rozhodnutí služebního xxxxxxxxxxx x snížení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru musí xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxx rozsahu výkonu xxxxxx, xx. xxxxxx xxxxx §122 xxxx. 1 xxxxxx x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx proto xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozpočtem xx xxxxxxxxx kalendářní xxx.

Xxx: a) Xxxxx X. x x) Xxxx X. proti Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx v senátě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXx. Xxxxx Xxxxxxx x soudců XXXx. Xxxxx Xxxxxxx x Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx: x) X. X., x x) X. X., xxx xxxxxxxxxx JUDr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx 33, Xxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxxx: Hasičský xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx kraje, xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 91, Xxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 18.3.2011, ev. x. 2-7/PAM-2011 x xx. č. 2-9/XXX-2011, x xxxxxx x xxxxxxx stížnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Ostravě xx xxx 19.2.2014, xx. 38 Xx 56/2011-64,

xxxxx:

X. Xxxxxxx xxxxxxxx xx zamítá.

II. Žalovaný xxxx právo na xxxxxxx nákladů xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX. Xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 10.479 Xx, x xx do 30 dnů od xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxx XXXx. Josefa Xxxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X. Xxxxxxxx věci

[1] Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxx xxxxx X. xxxxxx“) xxxxx dne 30.12.2010 rozhodnutí xx. x. 1-371-59/XXX-2010, kterým xxxxxxx x) určil xxx xxxxxx od 1.1.2011 xx 31.12.2011 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx mu xxxxxx xxxxxxxxx (§122 zákona x. 361/2003 Xx., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních sborů, xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxxx poměru“) xx xxxx 1.150 Xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx II. skupiny (§120 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxx 1.600 Kč. Xxxxxxxx xxx xxxxx také xxxxxxxxxx xx. x. 1-372-156/XXX-2010, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx určil xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x), a xx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 850 Xx x xxxxxxxx příplatek II. xxxxxxx ve xxxx 1.400 Xx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx došlo ke xxxxxxx osobního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX. xxxxxxx oproti xxxx 2010.

[2] Proti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx X. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterém zejména xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx provést xx xxxx určitou. Žalovaný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[3] Žalobci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx soudu, který xxxxxx xxx věci xx společnému xxxxxxxxxx x rozhodnutí. Xxxxxxx xxxx žalobám vyhověl, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx věci k xxxxxxx xxxxxx.

[4] Xxxxxxx xxxx dal xxxxxxxx xx pravdu x xxx, xx není xxxxx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxx na dobu xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx pracovněprávní judikatura, xxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx rozsudky Nejvyššího xxxxx xx xxx 18.12.2008, sp. xx. 21 Xxx 5447/2007, xx dne 20.12.2007, xx. zn. 21 Xxx 3488/2006, a xx xxx 27.2.2013, xx. xx. 21 Xxx 832/2012. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složce xxxxx xxxx legitimním xxxxxxx ke snížení xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobního příplatku. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx, snížení xx xxxxxx xxxxxxxx příplatku xx totiž xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Stejně xxx xxxxxxxxxxx podle §4 xxxxxx o xxxxxxxxx poměru xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušníka. Krajský xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxx xxx 2010 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx-xx xx dlouhodobě xxxxx x kvalita jimi xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx Jednotných xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx osobního xxxxxxxxx xxx příslušníky ZHS Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vrchní xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx důvodem xxx jeho xxxxxxx xx odnětí.

[5] Xx xx xxxx zvláštního xxxxxxxxx, krajský soud xxxxxx k závěru, xx vydání Pokynu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 52/2010 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx důvod xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příplatku xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx neodůvodnil xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx důvody xxxxxxxxxx x §120 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxx, že xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx by xxx xx nemohlo xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, event. x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx v rozporu xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX. xxxxxxx xxx určité xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx vykonávané xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx úpravy.

II. Xxxxxxxxx kasační xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

[6] Xxxxx rozsudku xxxxxxxxx soudu podal xxxxxxxx (stěžovatel) xxxxxxx xxxxxxxx, ve které xxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx napadený xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxx k xxxxxxx xxxxxx.

[7] Nejprve xxxxxxxxx, xx osobní xxxxxxxxx xxx žalobcům xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxx xxx rok 2011, xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx příjmy xxxxxxxxxxx xxxxxx x 10 %. Stěžovatel xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx příslušníkům, stanovit xxxxxx příplatek x xxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx žalovaného na xxxxxxxx příjmy. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příplatků xxx byl xxxxxxxxx xxx zákon o xxxxxxxxx xxxxxx, tak xxxxx x státním xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[8] Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx řízení xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxx, neboť xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásady xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx společenský vývoj x případě xxxxxx xxxxxxxxxx krize. Xx xxxxx odmítnout úvahy x xxxxxxxx hospodaření xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xx mohlo xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx nelze příslušníka xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kde xxxxxx 80% xxxxxxxxxx xxxxx.

[9] V souvislosti xx závěrem soudu, xx osobní xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx uvádí, xx xxxx nijak xxxxxxxxxxx skutečnost, že xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx v xxxx xxxxxxxxxx předvídat objem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, jak xxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx i zákonem x xxxxxxxxx poměru, xxxxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx, jež xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx také xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxx 27.11.2013, xx. 6 Xxx 137/2012-41, xx xxxxxx xxxx konstatoval, xx xxxxx stanovování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx nelze xxxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx však xxxxxxx xxxxxxxxxx.

[10] Další xxxxxxx xxxxxxx spočívá x xxx, xx xxxxxxx xxxx zcela xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx míněno xxxxxxxxx xxxxx služebních xxxx a objemu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx na xxxxxx xxxxxxxx příjmy. Xxxxx xxx předpokládá určitou xxxx xxxxxxxxxxxx prostředků xx daný xxxxxxxxxx xxx vzhledem xx xxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X x xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx je §4 xxxx. 1 xxxxxx x služebním xxxxxx, nelze x xxxxxxxxxxxxxx případech aplikovat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx. Stanovování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx zákonná xxxxxxxxxx (§122 x 120 zákona x xxxxxxxxx poměru), ale x ve vztahu x §4 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

[11] Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx také xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx zde xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

[12] Stěžovatel xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxx a) xx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu X. xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx části xxxxxx, xxxxxx xx xxx stanoven xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX. xxxxxxx. Xx xxxxx nepřípustné, xx xxxxxxxx rozporoval x tuto xxxx xxxxxx.

XXX. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx stížnosti

[13] Xxxxxxx xx svém xxxxxxxxx xx kasační xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2011 nezákonným xxxxxxxx v xxxx 2010, kdy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx. Nesouhlasí x xxx, že xx xxxxxxxxxx souvislost mezi xxxxxxxx služebního xxxxxx x nedodržením xxxxxxxx xxxxxxxx; hospodaření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx funkcionáře x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

[14] X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx domnívají, xx ve věci xxxxxxx osobního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího soudu. X xxxx xxxxx, xx žalovaný se xxxxxx mylně xxxxxxx, xx tato judikatura xx týká výlučně xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx sektoru, kde xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinnosti při xxxxxxxxxxx xx státními xxxxxxxxxx jako služební xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx, že by xxxxx xxxx xxxxx xxx rozsudky podle xxxxxxxxxx situace xxxxx.

[15] Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx „xx xxxx dovoleno, xx xxxxxxxx“. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx stanovit na xxxxxxxx xxxx pouze x xxxxxxxxx, kde xx xxxxx x xxxxxxxxx poměru výslovně xxxxxxx. Pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx na xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx podmínky nároku. Xxxxx žalovaný uvádí, xx jediným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxx příjmu příslušníkům, xxx xx podivit xxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nenárokové odměny x xxxxxxxx období.

[16] Xxxxxxx souhlasí také x názorem xxxxxxxxx xxxxx, xx ani xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx x služebním xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

[17] Xxxxxxxx x výše xxxxxxxxx xxxxxxx navrhli, xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx stížnost xxxxxxxxxx xxxxxx.

XX. Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

[18] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnotil, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Dospěl x xxxxxx, že xxxxxxx stížnost má xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx důvodné kasační xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

[19] Kasační xxxxxxxx xxxx důvodná.

[20] Xxxxxxxxxx xxxx neuvedl, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §103 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 150/2002 Xx., soudního xxxx xxxxxxxxx (dále xxx „x. x. x.“). Krajský xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx otázky, xxx xx x souladu xx zákonem stanovovat xxxxxx příplatek x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o služebním xxxxxx xx dobu xxxxxxx (xx. dobu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku). Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanovit xxxx příplatky v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

[21] Xx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx stanovování xxxxxx xxxxxxxxxx příjmu xx taková, xx xxxx stanovovány vždy xx xxxx xxxxxxx - xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx. V xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx předmětem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příplatku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX. skupiny xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx žalobců xx rok 2011, xxx jim xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx X. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx sníženy xxxxxx xxxx 2010. Žalobci x) xxx osobní xxxxxxxxx xxxxxx z 2.700 Kč x xxxx 2010 xx 1.150 Xx x xxxx 2011 x xxxxxxxx příplatek XX. xxxxxxx xx byl xxxxxx z 2.150 Xx v xxxx 2010 xx 1. 600 Xx v xxxx 2011. Žalobci x) byl xxxxxx xxxxxxxxx snížen x 1.300 Kč v xxxx 2010 xx 850 Xx x xxxx 2011 x xxxxxxxx xxxxxxxxx XX. xxxxxxx x 1.950 Xx za rok 2010 na 1.400 Xx v xxxx 2011. Xxxxxxx xxxx x napadeném rozsudku xxxxxx x xxxxxx, xx xx snížení xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx změnu xxxxxxxx xxx přiznání, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zákoně o xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx soud uzavřel, xx stěžovatel xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx.

[22] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx se nejprve xxxxxxx otázkou, xxx xxxx xxxxxxx osobního x xxxxxxxxxx příplatku xxxx žalobců xxxxx xxxxxxxxxx [xxx xxxx XX.x) x IV. x)], x dále xx xxxxxxx zákonnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx určitou [xxx xxx IV.c)].

IV.a) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2011

[23] Snížení xxxxxxxx příplatků xxxxxxx xx rok 2011 xxxxxx xxxx 2010 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx X. xxxxxx tím, xx osobní xxxxxxxxx xx stanoven x xxxxxxx x §122 xxxxxx o služebním xxxxxx. Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx omezeným xxxxxxx svěřených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a dále xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx příplatku xxx §122 xxxxxx x služebním poměru xxx příslušníky XXX Xxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 1.1.2011 (dále jen „Xxxxxxxx pravidla“).

[24] Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x §122 zákona x xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xx „xxxxxxxxxxx složkou xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx výkon služby x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx osobního xxxxxxxxx musí být xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx určit xx xx výše 60 % xxxxxxxxxx xxxxxx příslušníka.“ X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx kvalitu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

[25] Xxxxxxxx správní xxxx xx již x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx příplatku příslušníků xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx 26.8.2009, xx. 3 Ads 86/2008-80. Xxxxx zde, xx „[v] xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx služební xxxxxxxxxx uvést, které xxxxxxxxxxx xxxx podkladem xxxxxxxxxx, jakými xxxxxxx xxx veden při xxxxxxxxx xxxxxx a xxx použití xxxxxxxx xxxxxxxx, xx základě xxxxx xxxxxxxxxx. Je xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x prokazatelných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx nejen o xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx snižován, ale x x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přiznáván xxxx xxxxxxxx. X xxxx to xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx příplatku (xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.“ Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx správního xxxxxx, xxxxx o odnětí xxxxxxxxx.

[26] Kasační xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x tom, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobního xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx také judikaturu xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx příplatku xxxxx §131 odst. 1 xxxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx zaměstnanci, „xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pracovních xxxxxxxx xxxx plní xxxxx xxxxxx pracovních xxxxx než ostatní xxxxxxxxxxx“), případně xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx x. 330/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x správě. Xxxxxxx pracovněprávní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obdobně xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. X v xxxxxxx žalobců lze xxxxx x této xxxxxx podpůrně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 18.12.2008, xx. xx. 21 Xxx 5447/2007 x xx xxx 27.2.2013, xx. zn. 21 Xxx 832/2012, xxxxx xxxxxx krajský xxxx. Xx druhém x uvedených rozsudků xxxxxxxxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxxxxx, že „xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx příplatku přiznaného xxxxxxxxxxx, xxxxx dlouhodobě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle množství x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx další poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx rozsahu nebo xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx“. Uvedená xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx přisvědčit xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

[27] Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (resp. xxxx stanovení x xxxxx výměře xxxxxx xxxxxxxxxxx období) nelze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx judikaturu Nejvyššího xxxxx, proto xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxxxxx spíše za xxxxxxxxx, xxxxx stejné xxxxxx xxxxxx i x xxxx citovaného xxxxxxxx xxxxxxxx soudu xx. 3 Xxx 86/2008-80, která dopadá xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx.

[28] Změnu xxxxxxxxxx xxxxxxxx příplatku xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předvídanými xxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx svěřených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx argumentoval, xxxxx v xxxxxx xxxxxxx nelze považovat xx relevantní důvod xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx předchozímu xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx §122 odst. 1 zákona o xxxxxxxxx poměru xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx zmiňovaná xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx x služebním poměru (xx. „stanovení xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx příslušníků xxxxxxxxxx x zálohách x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rok xx jejich xxxxxxxx xxxxxx”). Skutečnost, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozpočtových xxxxxxxxxx xxx xxxx kalendářní xxx xx xxxxxx xx stanovenému xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, není xx vztahu xx xxxxxxx xxxxxxxx příplatku xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xx rozsahu xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kritérií xxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx finančních prostředků xx mzdové xxxxxx.

[29] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx shodně x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx nižší xxxxxx příplatek xx xxxxxx §122 zákona x služebním poměru xx xxx 2011 xxxxxx xxxx 2010, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x je xxxxx xxxxxxxxx.

[30] Nad xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx být xxx xxxxx xxxxxxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx stanovování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx počtu xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: kritérium X - mimořádný xxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kurzů x kritérium X - xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx formální xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§5 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xx xxx xxx služebního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx osobního příplatku (xxxx. xxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx na xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příplatku xxxxxxxxx.

XX.x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příplatku XX. xxxxxxx na xxx 2011

[31] X případě xxxxxxx x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX. xxxxxxx nezabýval, neboť xxxxx nim nesměřovalo xxxxxxxx žalobce a). Xx xxx třeba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxx, že xxxxx xx xxxxxxx soud xxxxxxx snížením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX. skupiny xxxxxxx a) (xxx xx z překomplikované xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zřejmé), xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, neboť xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx otázky, kterou xx xxx xxxxxxxx x napadeném xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx však x xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx způsobilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

[32] X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx žalobce x) xxxxxxxxxx, stejně xxxx xxxxxxx orgán X. xxxxxx, odůvodnil xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2011 jednak xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2011 xxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx x služebním xxxxxx x dále xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx X., XX. xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx služební xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ČR XX 119108-1/XX-XX-2010, jenž nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2011 (xxxxx xxx uveřejněn x Sbírce xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx HZS XX - xxxxxx 52/2010, xxxx xxx „Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx HZS XX“). Xxxxxxxxxx zároveň xxx žalobci x) xx xxxxxx v xxx, xx nebyly x xxxxx období xxxxxxxxxx xxxxx ochranné xxxxxxxxxx x tudíž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

[33] Xxxxxx úprava xxxxxxxxxx příplatku (tzv. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxxxxxxx v §120 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxx poměru, xxxxx xxxxx „[x]xxxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx k jiným xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 3.000 Xx až 6.000 Xx měsíčně x I. skupině x 1.000 Xx xx 4.000 Kč xx XX. xxxxxxx”.

[34] Xxxxxxxxxx xxx změnu xxxx zvláštního xxxxxxxxx xxxxx §120 zákona x služebním poměru xx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx ze xxx 27.11.2013, xx. 6 Ads 137/2012-41, xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2011 xxxxxx xxxx 2010. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX. xxxxxxx xxx xxxxxxx Hasičského záchranného xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx přihlédnout xx xxxxxxx prostředkům stanoveným xx xxxxxxxxxx xxx 2011 xxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx xxx xxxxx, xx „[x]xxxxxxxxx §120 xxxxxxxxxx xxxxxx […] xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozpočtem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x první stanovení xxxx xxxxxxxxxx příplatku, xxxx stěžovatel x xxxxxxxxx xxx pobíral, xxx proto souhlasit xx xxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak může xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx zánik. […] Xxxxxxxxxx služebního funkcionáře xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx příplatku podle §120 xxxx. 3 xxxxxx o služebním xxxxxx xxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx odůvodnit, xxx xxxx zřejmé, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx se při xxxxxxxx uvážení xxxxx.

[35] Xx základě závěrů xxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, stejně xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx příplatku xx xxxxxx §120 xxxx. 3 xxxxxx x služebním xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státním xxxxxxxxx na xxxx xxx xxxxx §4 xxxx. 1 zákona x služebním xxxxxx. Xxx tak xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx nesprávně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx b) xxx xxx 2011, xxxxx xxx xxxx xxx x xxxxx případě xxxxxxxxx pouze snížením xxxx rizika při xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx §120 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxx xxxxxx. Sám xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx žalobcem x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[36] Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx námitek Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx důvodem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX. xxxxxxx xxxx x tomto xxxxxxx ani xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx HZS XX. Xxxxx pokyn nově xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx přiznat xxxxxxxx xxxxxxxxx XX. xxxxxxx x kategorii xxxxx - xxxxxxxx, xx které xxxxx x xxxxxxx x), xx 1.000 xx 3.200 Xx. Xxxxxxx x) byl stanoven xxxxxxxx xxxxxxxxx XX. xxxxxxx xx rok 2011 xx xxxx 1.400 Xx x xxx xxx xxxxxx xxxxxx roku 2010, xxx xxxxxxxxxxxx 1.950 Xx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX. skupiny xxxxxxx b) xxxx xxx v xxxx 2010 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx rok 2011 a xxxxxx xxx xxxxx jej x ohledem na xxxx přijatý Pokyn xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX XX xxxxxxxx. Není xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx by xxxxxxx xxxxxxx uvedeného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX. xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx nastala x xxxxxxx, xxx xx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX ČR, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx předpisem, sníženo xxxxxxx rozmezí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx daný rok xxx, xx by xxxxx přiznaný xxxxxxxxx xxxxxxxx do nově xxxxxxxxxxx rozpětí. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx I. xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx změnit (xxxx. xxxxxx) tak, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 10.6.2009, xx. 6 Xxx 129/2008-66).

IV.c) Posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx příplatku xx xxxx xxxxxxx

[37] Dále xx xxxxxx soud xxxxxxx otázkou, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x souladu se xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx, xxxx xxxx xx jeden kalendářní xxx. Stěžovatel tuto xxxxx odůvodňuje tím, xx je xx xxxxxx způsob, jak xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx pravidlech x xxxxxxxx i xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx praxe xx xxxxx xxx nezbytná x xxxxxx systemizace xx xxxxxx §4 xxxx. 1 zákona x služebním xxxxxx.

[38] Xxxxxxx se kasační xxxx zaměřil xx xxxxxx příplatek. Xxxxxxx xxxx dospěl x xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx. Xxx podporu xxxxx xxxxxxx využil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve výše xxxxxxxx rozsudku Nejvyššího xxxxx xx. zn. 21 Xxx 5447/2007 xxxxxxxxxxx x tom, xx „[x]xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx by xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §12 xxxxxx x xxxxx a §7 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx“. Xxxxxxxx xxxxxxx soud x xxxxxx xxxx souhlasí x xxx, xx xxxxxx příplatek xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxx zohledňující jednorázové xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx služby (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx o odměnu xx dlouhodobý xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx či rozsahu. X xxxxxx věci xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx časový xxxx v xxxxxx xxxx s tím, xx po xxxxxxxx xxxxxx období xxxx xxxxxx nezávisle xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx tedy xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx jej xxxxx či xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx odpovídající xxxxx xxxxxxx či xxxxxxx xxxxxx xxxxxx [xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x kap. XX.x)].

[39] Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx příplatek xx x xxxxxxxx příplatek XX. xxxxxxx, který xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x po xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx vykonávané xxxxxx xx xxxxxx §120 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

[40] Nejvyšší xxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxxx na dobu xxxxxxx ve výše xxxxxxxx rozsudku xx. 6 Ads 137/2012-41. Xxxxxxxxx xxx uvedl, xx „ve xxxxx x krajským xxxxxx xxxxxxxxxx praxi při xxxxxxxxxxx zvláštního příplatku xx xxxx určitou xx xxxxxxx a xxxxxxx […], nelze xx však xxxxxxx xx nezákonnou. Xx xxxx nic xxxxxx xx xxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx rok lze xxxxxxxxxx xx výše xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“ Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xx xxxxxx přiznání, xxxxx xx xxxxxx jsou xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx použít xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx otázky xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona x služebním xxxxxx, x xx xxx xx posuzovaný xxxxxx xxxxxxxxxxxx nežli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx osobního xxxxxxxxx xxxxx pracovněprávních xxxxxxxx.

[41] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x nyní xxxxxxxxxxx případě xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx. xx dobu xxxxxxx kalendářního xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx uvedených okolností (xxx xxxx [38] x [39]) za xxxxxxx. Xx rozdíl xx xxxxxxxxx xxxxx xx ovšem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X posuzované xxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx to, xxx je xxxxxxxx xxxxx nově xxxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí x stanovení xxxxxx xxxxxx opřena x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxx x xxxxxxx xxxx rozsahu xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx příplatku (§122 odst. 1 xxxxxx x služebním xxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizika, xxxxx xxx x zvláštní xxxxxxxxx (§120 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx). Závěr xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx služební xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxx na xxxx období xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příplatku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx praxe v xxxxxxx se zákonem. Xxxxxxx soud se xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnocení, nejedná xx však x xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx mělo xxxx xx výsledek řízení x žalobách a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[42] Xxxxx xxxxx kasační soud x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stěžovatele, xx xxxxxxxxx složek xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rokem, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx povinnostem stanoveným xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pravidly x zákonem x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx totiž nelze xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx s xxx, xx xxx xxxxx období xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovit odlišně x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria (§122 xxxx. 1 x §120 odst. 3 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx aktuální xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

[43] Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zvláštní příplatek xx dobu xxxxxxx (xx. dobu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx) x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx proto Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

X. Xxxxx x náklady xxxxxx

[44] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx uvedené neshledal xxxxxxxxxxxxx námitky důvodnými. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx vady, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx povinnosti (§109 xxxx. 3 x 4 x. ř. x.), zamítl kasační xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§110 xxxx. 1 xxxx xxxxx x. x. s.).

[45] X xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx na xxxxxxx §60 xxxx. 1 xx xxxxxxx s §120 x. x. x. Stěžovatel nebyl x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x proto xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

[46] Xxxxxxx xxxx ve věci xxxxxx, a xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxx stížnosti. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 3.100 Xx za xxxxxxx xxxxxxx [(§9 xxxx. 4 xxxxxxxx 177/1996 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x náhradách xxxxxxxx xx poskytování xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx)] xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx [§11 xxxx. 1 xxxx. x) advokátního xxxxxx], xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu §12 xxxx. 4 xxxxxx o 20%. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx 4.960 Xx. X této xxxxxx xx dále přičtena xxxxxx xxxxxxxx výdajů xx xxxx 300 Xx (§13 odst. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty, xxxxxxx xx jeho odměna x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx odvést xxxxx xxxxxx x xxxx z přidané xxxxxxx, tj. 1.104,6 Xx, xx. xx xxxxxxxxxxxx 1.105 Xx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a) xxxxxxx nákladů xxxxxx xx xxxxxxxxxx právní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx žalobce x) xxx xxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxx soudem. Xxxxxx xxx xxx jednomu x xxxxxxx nepřiznal xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxx vyčíslení xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x právní xxxx ve smyslu §11 advokátního tarifu. Xxxxxxx b) xxxx xxxxxxx xxxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zastoupení xx xxxx 3.100 Kč xxxxxx náhrady xxxxxxxx xxxxxxx xx výši 300 Xx, přičemž xxxxxx xx zvýšena x daň x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx 4.114 Xx. Xxxxxxx tedy xxxx x rukám xxxxxxxx JUDr. Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxx xxxxxxx ve xxxx 10.479 Xx, x xx xx 30 dnů xx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx opravné xxxxxxxxxx přípustné.

V Xxxx xxx 30. xxxxx 2014

XXXx. Lenka Xxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxx