Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx:

X. Xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §124 xxxxxx x. 326/1999 Xx., o pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §127 xxxx. 1 xxxx. f) xxxxx zákona ukončeno xxxxx, že xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §46a odst. 1 xxxxxx č. 325/1999 Xx., x xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v zajišťovacím xxxxxxxx xxx cizince, xxxxxxx maximální xxxx xxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aniž xxxx x žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, již xxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §124a zákona x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx rozhodnutí x opětovném „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přesnou x xxxxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, pročež se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozporu s čl. 8 xxxx. 1 x 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x čl. 5 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (x. 209/1992 Xx.), xxxx. x čl. 52 xxxx. 3 xx spojení x xx. 6 Listiny xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx.

XX. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v zařízení xxx zajištění xxxxxxx x režimu xxxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx zajištěním, resp. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxx (xx xxxxxxx xxxxxxxxx) x souhrnu x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jež xxxxxxxxxxx xxxxx §125 xxxx. 1 xxxxxx x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx České republiky, xxxxxxxxx 180 xxx. Xxxxxxxxx xxxx zajištění xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx“ x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů, aniž xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx režimy x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: x. 2129/2010 Xx. NSS, č. 2641/2012 Xx. XXX, x. 2936/2013 Sb. XXX, x. 2950/2014 Xx. XXX; xxxxx xxxxx Ústavního xxxxx x. 229/2009 Xx.; xxxxxxxx Soudního xxxxx xx xxx 5.4.1979, Xxxxx (148/78, Xxxxxxx, x. 1629), ze xxx 10.4.1984, xxx Xxxxxx x Xxxxxx (14/83, Xxxxxxx, x. 1891), ze xxx 26.2.1986, Marshall (152/84, Xxxxxxx, s. 723), xx xxx 30.5.2013, Xxxxxx (C-534/11); xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx 10.5.2007, Xxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxxx x. 199/05), ze xxx 2.10.2008, Xxxx xxxxx Rakousku (xxxxxxxx x. 34082/02), xx xxx 27.11.2008, Rashed xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx x. 298/07) x xx xxx 29.1.2008, Saadi xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x. 13229/03, XXXX 2008), ze xxx 25.5.1998, Xxxx proti Xxxxxxx (stížnost x. 24276/94, Xxxxxxx 1998-XXX), xx xxx 28. 5. 2002, Xxxxxxxx xxxxx Spojenému království (xxxxxxxx č. 46295/99, XXXX 2002-XX), xx xxx 11.6.2009, X. X. xxxxx Řecku (xxxxxxxx x. 53541/07), xx xxx 15.11.1996, Xxxxxx proti Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x. 22414/93, Xxxxxxx 1996-X), xx xxx 9.7.2009, Xxxxxx proti Německu (xxxxxxxx č. 11364/03), xx xxx 27.11.2003, Xxxxxx proti Xxxxxx (xxxxxxxxx x. 45355/99 x x. 45357/99);

Xxx: Xxxxxxxx X. (Arménská xxxxxxxxx) xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxx stížnosti xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx složeném x xxxxxxxx xxxxxx XXXx. Xxxxx Xxxxx, xxxxxx zpravodaje XXXx. Xxxxxx Langáška a xxxxxxxx Xxx. Xxx Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx: X. X., xxxx. Xxx. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxx Xxxxx, Karolinská 654/2, Xxxxx 8 - Karlín, xxxxx xxxxxxxx: Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Krajské ředitelství xxxxxxx hl. x. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxx 12, Praha 8 - Xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. x. KRPA-61668/ČJ-2013-000022 ze xxx 13. září 2013, x řízení x xxxxxxx stížnosti xxxxxxxx proti xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx x. x. 1 X 68/2013-22 xx xxx 22. xxxxx 2013,

xxxxx:

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Praze x. j. 1 X 68/2013-22 xx xxx 22. října 2013 xx ruší x xxx se Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx vrací x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X.

Xxxxxxxx sporu x dosavadní xxxxxx xxxxxx

[1] Žalobce xx xxxxxxx příslušníkem Xxxxxxxx xxxxxxxxx. Rozsudkem Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 9. xxxxxx 2005 xx. xx. 6 To 230/2005 xxx žalobci xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podílnictví xxx §251 odst. 1 písm. x), xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxx a účinného xxxxxxxxx zákona. Dne 11. února 2013 xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx dne 12. xxxxx 2013 xxxx xxxxxxx uloženo xxxxxxx xxxxxxxxx podle §119 odst. 1 xxxx. x) bodu 9 x §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 x 2 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx o xxxxxx xxxxxxx“); xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 1 xxxx, xx xxxxxx mu xxxxx xxxxxxx vstup xx xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxx 50 xxx x xxxxxxxxxxx x území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx §123x xxxx. 1 písm. a) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx spočívající x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx X. 9 - P., X. 706 a x předem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx XX. Xxxxxxx tuto povinnost xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx adresu xxx 10. xxxxxx 2013 xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

[2] Xxxxx xxx vydala Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx. m. Prahy, xxxxx cizinecké policie (xxxx xxx „xxxxxxxx“) xxxxxxxxxx č. x. XXXX-61668/X-2013-000022, kterým xxxxxxxx x xxxxxxxxx žalobce xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx §124 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zajištění xx 90 xxx xxx xxx omezení xxxxxx xxxxxxx.

[3] Tři xxx nato, xxx 13. xxxxxx 2013, xxxxxx žalobce prohlášení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx vydalo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x migrační politiky xxxxxxxxxx x. j. XXX-86/XX-XX02-XX-2013 x. x.: X o povinnosti xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46x xxxx. 1 xxxx. x) x §46x xxxx. 2 xxxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx 13. xxxx 2013.

[4] X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. x. XXXX-61668/XX-2013-000022 xx xxx 17. xxxxxx 2013 o xxxxxxxx zajištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx §127 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxx cizinců, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 10. května 2013 č. x. XXXX 61668/ČJ-2013-00002.

[5] Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx žalobce x xxxxxxxxxxx ochranu ve xxxxx xxx §27 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx postavení žadatele x xxxxxxxxxxx ochranu. Xxxxxx xxx 13. xxxx 2013 xxxxxxxx xxxxx xxx jeho xxxxxxxxx stanovená xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. x. XXX-86/XX-XX02-XX-2013 x. x.: X o xxxxxxxxxx žalobce xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46x xxxxxx x xxxxx.

[6] Xxxxxx den, xxxx xxxxxxxxxxx ze xxx 13. září 2013 č. x. XXXX-61668/XX-2013-000022, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx x zajištění žalobce xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §124x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxx 60 xxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxx žalovaná x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxx překážkou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx x xxxxxx, xx dané xxxxxx „xxxx ukončeno x xxxx trvání xxxxxxxxx, xxxxx ustanovení §27 xxxx. 1 xxxxxx x azylu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, aby xxxxxxx xx 90 dnů xx zahájení xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x této xxxxx, xxxx xx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. O xxxxxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx dne 17. 05. 2013, xxxxxxxx xxx důvodný xxxxxxxxxx, xx Ministerstvo xxxxxx XX xxxxx xxxxx x Vaší xxxxxxx x udělení xxxxx x době, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve výroku xxxxxx xxxxxxxxxx.“

[7] Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx též „xxxxxxxx správní rozhodnutí“) xxxxxx žalobce xxxxxxx xx xxx 14. xxxx 2013 xxxxxxx x Městského xxxxx x Xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx soud“), xx xxxxx xxxxxxx xxxx nezákonnost. O xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx dne 22. xxxxx 2013 x. x. 1 X 68/2013-22 xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxx xx xxx 13. xxxx 2013 x. j. XXXX-61668/XX-2013-000022 xxxxxx x věc xxxxxx xxxx žalované x xxxxxxx xxxxxx.

[8] X xxxxxxxxxx svého xxxxxxxx xxxxxxx soud x xxxxxx xxxxxx xxxxx, že cizince, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní ochrany, xxx x současné xxxx xxxxxxxx třemi xxxxxxx. Pro xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podmínky, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. První možností xx xxxxxx dle §124x xxxxxx x xxxxxx cizinců, xxx xxxx správní xxxxx xxxx současně hodnotit xxxxxxx xxxxxxxx §123b xxxx. 1 zákona x xxxxxx cizinců. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2013 x. x. 1 Xx 90/2011-124, xxxxx navázal xx závěry xxxxxxxxx Xxxxxxx dvorem Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „Xxxxxx dvůr“) v xxxxxxxx ze xxx 30. května 2013 xx xxxx X-534/11 Xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x pokračování xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nutné, je xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx postupovat xxx §124 zákona x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxx §46x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx. Xxx názoru xxxxxxxxx xxxxx měla xxxxx žalovaná x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx žalobce xxx §124x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x posuzovaném xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovenými x §124 xxxxxx x pobytu cizinců x souladu x xxxxxxxxxxx Nejvyššího správního xxxxx.

[9] Xxxxxxx xxxx xxxx připomněl, xx xxxx, xx žalobce xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, byl xxxxxxxx xxx §46a xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx maximální xxxx xxxxxxxxx stanoví 120 xxx. Dle názoru xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx mohly xxxxxxx orgány i xx xxxxxxxx lhůty 120 xxx xxxxxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx konstatoval, xx §46x xxxxxx x azylu xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx, po xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx zajištění, jejíž xxxxxx xxxxx (xx xxxxxxx xxxxxxxxx) v xxxxxxx s další xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 180 xxx xxxxxxxxxx §125 zákona x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx by xxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxxxxx závazky Xxxxx republiky vyplývajícími x xx. 15 xxxx. 5 směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2008/115/ES xx xxx 16. xxxxxxxx 2008, o společných xxxxxxx x xxxxxxxxx x členských xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxxx navazujících xxxxxxxxxxxxx institutů xxxxxxxxxx x zákoně x xxxxxx cizinců x x xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx 180 xxx krácena xxxxx o xxxxx 120 dnů xxx §46x xxxxxx x xxxxx, xxx také x dobu xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xx již xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 53 xxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zajištění xx xxxx 60 dnů; xxxxxxxxx xxxxx zákonný xxxxx xxxxxxxxx přípustné xxxx xxxxxxxxx a xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxx stížnost a xxxxxx x xx xxxx Nejvyšším xxxxxxxx xxxxxx

[10] Proti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 22. října 2013 č. x. 1 X 68/2013-22 (xxxx jen „xxxxxxxx xxxxxxxx“) podala žalovaná (xxxx xxx „stěžovatelka“) xxxxxxx kasační xxxxxxxx, x níž xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx rozporovala xxxxx xxxxxxxxx soudu, xxx xxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx svém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 180 xxx. Xxx názoru xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx vydané na xxxxxxx §46a zákona x azylu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx instituty zákona x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx zajištění dle xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx navrácení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státních příslušníků xxxxxxx xxxx. Pro xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx policii xxxxxxxxx, xxx cizince xxxxxxxxx xx xxxx xxx. 180 xxx. Povinnost xxxxxxx x xxxxxxxx xxx zajištění cizinců xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx §46x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx případy, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dle xxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxx situaci xxxxxxx xxx §127 xxxx. 1 xxxx. f) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Žalovaná xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx kroky x xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx. Xxxxxxxx městského xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx by xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxx §46x xxxxxx x xxxxx, xxxxx u xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx veškerých xxxxxxxxxxx k zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora ze xxx 30. xxxxxxxxx 2009 xx xxxx X-357/09 Kadzoev.

[11] Další xxxxxxx xxxxxxxx stěžovatelka xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx x. x. 1 Xx 90/2011-124 ze xxx 31. xxxxxxxx 2013. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx postup xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxx vydáno xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx x zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v přijímacím xxxxxxxxx xxx §46x xxxxxx x azylu. Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx v případě xxxxxxxxxxx cizinců, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx možnost xxxxxxx x následném xxxxxxxxx cizince dle §46x xxxxxx x xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx §127 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx o xxxxxx cizinců zajištěného xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx §46x xxxxxx x xxxxxx cizinců, xx xxxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze účelově. Xxxxx ano, xx xxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxxx důvody xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx podání xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranu. X případě xxxxxx xxxxxxxx xx možné xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

[12] Žalobce xx vyjádření xx xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 27. xxxxx 2014 xxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx základě §124a xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx zajištěn za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§124 zákona o xxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx zajištěn xxxxx §46x xxxxxx x azylu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx lhůty 120 xxx bez xxxx, aby x xxxxxxx žalobce Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx situaci je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx §124 xx §124x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s návratovou xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx neoprávněně xxxxxxxxxx xx daném území, x xxxxx citovaným xxxxxxxxx Soudního dvora xx xxxx Arslan. X uvedené xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ihned po xxxxx podání. Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxxx xx xxxxxxx §46x xxxxxx x xxxxx, xxxxx již xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx považovat xx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nezákonné xxxxxx z xxxx xxxxxx, xx doba xxxxxxxxx napadeným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 180 xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanoví §125 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx zajistit xxxxxxx xx xxxxx xxxx neposkytuje xxx xxxxxxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxx x podobě xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxx přímo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nadto by xxxx xxxxxxxxx žalobce xx xxxxx xxxx x xxxxxxx s xx. 5 xxxx. 1 Úmluvy x xxxxxxx xxxxxxxx práv x základních svobod (xxxx xxx „Xxxxxx“); xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx než 180 xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právu.

III.

Posouzení věci Xxxxxxxxx správním soudem

[13] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx napadený rozsudek x xxxxxxx x §109 xxxx. 3 x 4 x. x. x., xxx xxxxx rozsahem x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v kasační xxxxxxxxx. Stěžovatelka xxxxxxx xxxxxxxxx uplatnila xxxxx xxx §103 xxxx. 1 písm. x) x. ř. s., xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nesprávném posouzení xxxxxx xxxxxx soudem x xxxxxxxxxxxxxx řízení.

[14] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx stěžovatelka učinila xxxxxxxxxxx své kasační xxxxxxxxx otázku možnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx §125 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x §46x xxxxxx o azylu. Xxxxxxxxxxxx však xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx citovaného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního soudu x. x. 1 Xx 90/2011-124, x xxxxx, xx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxx, kteří podají xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. xx xxxxxx jedné xxxxxxxx xxx §46x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx straně xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx §124 zákona x xxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx žalobce, který xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx považuje xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §124x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žalobce xxxxxx zajistit. Xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx ochranu, je xxxxxxx xxx posouzení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx lhůt pro xxxxxxxxxx zajišťovací xxxxxxxxx. Xxxxx se Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stěžovatelky.

[15] Xxx xxxxxxxxx předložené xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xx již xx xxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx o azylu) xx xxxxxxxxxx, jenž xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práva xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx instrumentů, xxxxxxx xx. 5 xxxx. 1 xxxx. x) Úmluvy (xxxx. xxxx. xxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx „XXXX“, ve xxxx Xxxx xxxxx Xxxxx xx dne 10. xxxxxx 2007 x. 199/05, Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xx dne 2. xxxxx 2008 x. 34082/02, Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx dne 27. xxxxxxxxx 2008 č. 298/07, Saadi xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 29. xxxxx 2008 č. 13229/03, xxxxxxx rozhodnutí ESLP xxxxxxxx xx xxx.xxxx.xxx.xxx), xx xxxx xx xxxxxxxxxx i xx. 52 xxxx. 3 xx xxxxxxx x xx. 6 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx, x xx. 8 odst. 1 x 2 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (dále xxx „Xxxxxxx“; srov. např. xxxxx Xx. XX 10/08 xx dne 12. května 2009, X 115/53 XxXX 427, 229/2009 Xx., xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx://xxxxx.xxxxx.xx ).

[16] XXXX x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 5 Xxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zbavení xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx XXXX Xxxx proti Xxxxxxx xx dne 25. xxxxxx 1998 x. 24276/94, §122-123, Xxxxxxxx proti Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 28. xxxxxx 2002 x. 46295/99, §63, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx). Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxx případě xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, tak x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §46x xxxxxx o xxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx moc xxxxxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Úmluva dle xxxxxxxxxx XXXX obsahuje xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx byl xxxxxxx x xxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právu, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxx Xxxxxx (k xxxx xxxx. rozsudek XXXX ve xxxx X. X. proti Xxxxx ze xxx 11. xxxxxx 2009 x. 53541/07, Chahal xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 15. xxxxxxxxx 1996 x. 22414/93 x shora xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx). X tomto ohledu xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ESLP xxxxxxxxxx xx ke „xxxxxxx zákona“, která xx měla xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx dovolující xxxxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxxxxx dostupný, přesný x předvídatelný, aby xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jež xx x xx. 5 Xxxxxx xxxxxxxxxxxx (x xxxx srov. xxxxxxxx XXXX xx xxxx Xxxxxx proti Německu xx dne 9. xxxxxxxx 2009 x. 11364/03, xxxxxxxx XXXX xx věcí Xxxxxx xxxxx Xxxxxx xx xxx 27. xxxxxxxxx 2003 č. 45355/99 x 45357/99, srov. xxx Evropská xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxx. 1. vyd. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2012. Xxxxx xxxxxxxxx, x. 477-499). X xxxxxxxx proporcionality xxxxx, že xxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nezbytnou xxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx), x xxxxxxx Xxxxxx xxx judikatura XXXX xxxxxxxxx maximální nepřekročitelnou xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx. 5 Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx maximální xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx stanovit xxxxxxxxxxxx xxxxx.

[17] Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xx. 8 xxxx. 2 Xxxxxxx nikdo nesmí xxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx jinak xxx x xxxxxx x xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx; xxxxxx xx osobní xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx opírat o xxxxx co xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx (xxxx. Listina xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx: xxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx republika, 2012, s. 217-218; xxxx. xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x. x. 9 Xx 5/2010-74 xx xxx 22. července 2010, xxxx. xxx x. 2129/2010 Xx. XXX, xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na http://www.nssoud.cz ).

[18] X xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx žalobce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §124 zákona x xxxxxx xxxxxxx. Xxxx, xx žalobce podal xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Ministerstvo vnitra xxxxxxx „přezajistilo“ xx xxxxxx zákona x xxxxx, přesněji řečeno, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxx §46x xxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o ukončení xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx cizineckého xxxxxx xxx §127 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Protože xxxx xxxxx uplynula xxxxxxxxx xxxxx stanovená §46x xxxxxx x azylu, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x žádosti x xxxx, žalovaná xxxxxxx znovu „xxxxxxxxxxxx“ xxxx do xxxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxx. Za xxxxx xxxx xxxx (xx 13. května 2013 x až xx xxxxxxxxxx městského soudu 22. října 2013) xxxxxxx neopustil zařízení xxx xxxxxxxxx cizinců, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx.

[19] X takové xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx předeslal x odstavci [14] xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přípustnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx institutů, ale xxx xxxxxx, zda xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx (xxxx. §124x xxxxxx x pobytu xxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx napadeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx žalobce „xxxxxxxxxxxx“ xxxx xx xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxx správního xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

[20] Při xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx třeba xx nejprve podrobněji xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx institutů, xxxx xxx žalobce xxxxxxxx.

[21] Účelem xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx mírnější xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx [xxxx. §163 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx o xxxxxx cizinců; zajištění xx vykonává x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx §130 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx]. Xxx §124 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx „oprávněna xxxxxxxx [mimo jiné] xxxxxxx staršího 15 xxx, ... x xxxxx xxxxxxxx vyhoštění xxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx ... x xxxxxxxxxxx uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx, xxxxx ... x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx“. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 13. xxxxxx 2013, xxx xx nesporné.

[22] Xxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §124a, o xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx poté, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxx. Dle xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx „xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx žádost o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx podle §119 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 6 xxxx 7.“ Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxx rozsudku Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx X-534/11 Arslan xxxxxxxxxx, xx §124x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx představuje tzv. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. „kvalifikované xxxxxxxxx“), které xxx xxxxxx jako speciální xxxxxxxxxx x obecnému §124 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. x. 1 Xx 132/2011-51 xx xxx 7. xxxxxxxx 2011). Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx dle §124a xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx při xxxxxxx xxx §124 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxxx x xxxxxx prostředku xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx č. x. 3 Xx 30/2011-57 xx xxx 28. xxxxxx 2012 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x. j. 1 Xx 132/2011-51).

[23] Ustanovení §125 xxxxxx o xxxxxx cizinců xxxx (xx na xxxxxxx) xxxxxxx, xx xxxxxxxxx „xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 180 xxx x xxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.“ Dle §127 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x pobytu xxxxxxx „xxxxxxxxx musí být xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v přijímacím xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx xx do xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“

[24] Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx úpravy, xxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x. 2008/115/XX ze xxx 16. xxxxxxxx 2008, o společných xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxx xxxxxxxx“). Xxxxxxxxx směrnice xxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xx „xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx“. Zajištění xx účelem vyhoštění xxx návratové směrnice xxxxxxxx xxxx xx. 15 odst. 1, xxxxx něhož „nemohou-li xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx účelem přípravy xxxxxxx xxxx výkonu xxxxxxxxx, zejména v xxxxxxx, xx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x) xxxxxxx xxxxxx příslušník xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uskutečňování vyhoštění xxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, a xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.“ Xxxxxxxxxx xx. 15 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxx. 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx; xxxxxxxxxxx této doby xx za xxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx třetích xxxx. Xxxxx jde střet x xxxxxxxx xxxxxx, xxx bodu 9 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx státní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, který xxxxxxx o xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, „neměl být xxxxxxxxx za osobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx daného členského xxxxx“.

[25] Pokud xxx x zajištění cizince x xxxxxx xxxxxx x azylu, podle §46x xxxx. 1 xxxxxx o azylu Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany (x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx) „xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, maximálně xxxx xx xxxx 120 xxx, xxxxxxxx x) xxxxxx spolehlivě xxxxxxxx totožnost xxxxxxxx, x) xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx c) xx xxxxxxx xx domnívat, xx by xxxxxxx xxxx představovat xxxxxxxxx xxx bezpečnost státu xxxx veřejný xxxxxxx.“

[26] Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx svobodu, xxx xx odráží xx xxxxx §46x xxxxxx o xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Do 18. xxxxxxxx 2013 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady x. 2003/9/XX, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx přijímání xxxxxxxx x xxxx (xxxx xxx „původní xxxxxxxxx xxxxxxxx“). V xx. 7 odst. 1 xxxxxxx přijímací xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx „žadatelé x xxxx xx xxxxx xxxxx pohybovat xx území xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx.“ Dle xx. 7 odst. 3 xxxxxxx přijímací xxxxxxxx „xx-xx to xxxxxxxx, xxxxxxxxx x právních xxxxxx xxxx z xxxxxx veřejného xxxxxxx, xxxxx členské státy x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx.“ Kromě xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice obsahovala xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxx x. 2005/85/XX, o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx řízení x členských xxxxxxx x přiznávání x xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx (xxxx xxx „ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“) x xx. 18 xxxx. 1 x 2.

[27] Vzhledem k xxxxxxxxx xxxxxxxxx institutů x xxxxx Xxxxxxxx xxxx je Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxx „eurokonformního xxxxxxx“ xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx např. rozsudek Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 10. xxxxx 1984 xx věci x. 14/83 Sabine xxx Colson x Xxxxxxxxx Kamann proti Xxxx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx práva xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a to x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx).

[28] Xxxxx xxx o vzájemný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochranu, položil Xxxxxxxx xxxxxxx soud Xxxxxxxx dvoru xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx lze xx cizince, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx stát, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxx C-534/11 Arslan xxxxxxxxx xxxxxxxxx situaci, xxx xxx platně xxxxxxxx x zajištění x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poté, xx podá xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx původní přijímací x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx v xxxxxxxx případě xxxxxxxxxxx, xx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyplývá, xx žadatel o xxxx xx právo xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxx do xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxx směrnice, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx území (xxxx. xxxx. 48 x 49). Požádá-li xxxxx zajištěný xxxxxxx x mezinárodní ochranu, xxxxxxxxx xx bude xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 15 xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pominou. Xxxxxx xxxx xxxx dále xxxxxxxxxxx, že původní xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pro něž xxxx xxx zajištěn xxxxxxx x xxxx. „Xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx závazků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx práva x z xxxxx xxxxxxxx stanovily xxxxxx, xxx xxx xxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx.“ X xxxx, „x xxxxxxx, ... xxx xxx státní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx. 15 [xxxxxxxxx xxxxxxxx] x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx nebýt xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx x mařil xxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxx x azyl xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx pozdržet xx xxxxxxx zmařit xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx, je xxxxx konstatovat, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ponechání xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx x zajištění i xx xxxxxx xxxxxxx x azyl“ (xxxx. xxxx. 56 a 57). Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxx ponechat xxxxxxxx x azyl x xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx s xx. 18 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxx x podání xxxxxxx o azyl, xxxxx x xxxxxxxxx, xxx charakterizují individuální xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx podáním xxxx xxxxxxx x xxx xxx. „Xxxxx se xxxx pokračování xxxxxxxxx xxxx za takovýchto xxxxxxxx objektivně xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx svému xxxxxxxxx, xx pokračovaní xxxxxxxxx rovněž xxxxx x. 7 xxxx. 3 [xxxxxxx přijímací xxxxxxxx]“ (xxxx. odst. 58 x 59).

[29] X práva Xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xx interpretoval Xxxxxx xxxx ve věci Xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx směrnice xxxxxxx nevztahuje xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochranu. X xxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx v době xxxxxx xxxxxxxx právo Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jenž xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx, xxxx tyto důvody xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx dvůr xxxxxxxx xx xxxxxxxx x právem Xxxxxxxx xxxx xxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v zajištění x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx - x xxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx individuálně x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx objektivně xxxxx x tomu, xxx xx xxxx cizinec xxxxxx definitivně vyhnout xxxxx xxxxxxxxx.

[30] X xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx věci C-534/11 Xxxxxx Nejvyšší správní xxxx x xxxxxxxx x. x. 1 Xx 90/2011-124 xx xxx 31. července 2013, publ. pod x. 2936/2013 Xx. XXX, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx poté, xx účelově xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx „xxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxx užít xxxxxx xxxxx §46x xxxxxx x xxxxx“. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx realizaci závěrů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora ve xxxx Xxxxxx „xx xxxx, než xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nezbytnou xxxxxxxx xxxxxx“. Právním xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxx §124 xxxxxx x xxxxxx cizinců, xxxxx právě xxxx xxxxxxxxxx bylo x xxxxxxx pana Arslana xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx xxxxx xxxxxxxxx, že „xxxxx xxxxxxx zajištěný xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §124 xxxxxx č. 326/1999 Xx. ... požádá x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, avšak xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo zmařit xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx nutné, xxxx xxxxxxx nové rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §124 xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvede, xx xxxxxx k xxxxxxxxx daného xxxxxxx xxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx trvají. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx možné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx cizince xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx xx do xxxxxxxxxxx xxxxx §46a xxxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx §127 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx cizinců xx xxxxx České republiky.“

[31] Xxx xxxx xxxxxxx x narativní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx, jejž Nejvyšší xxxxxxx soud xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx neuvažoval x xxxxxxxx speciálního xxxxxxxxxx §124x, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §124 xxxxxx x pobytu xxxxxxx, xxx nebyl xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, aniž xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx ani x xxxxxxxxx lhůtě xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx Xxxxxx xxxxx x přezajištění xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxx x zajištění xxxxx §46x xxxxxx o xxxxx, takže ani xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §127 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxxxx xxxxxxx podle §46x xxxxxx x xxxxx rozhodlo x x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §127 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx x. j. 1 Xx 90/2011-124 xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx následovat, xxxx. je xxxxx x ohledem xx xxxx skutkové xxxxxxxxx xxxxxx případu xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx základě §124x xxxxxx o pobytu xxxxxxx stěžovatelka xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x „přezajištění“ xxxxxxx xx režimu xxxxxxxxxxx xxxxxx.

[32] Xxxxxxxxxx §124x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (resp. xx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx ve xxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zásadně xxxxxxxx x režimu návratové xxxxxxxx (srov. xxxx. 62 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx X-534/11 Xxxxxx), xxx xx prolomitelné xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Dané ustanovení xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx závěry xxxxxxxx x rozsudku Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §124 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x rozsudku č. x. 1 Xx 90/2011-124. Xxxxxxx xx xxxxx nutno dospět x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx možno xxxxxxx xxx xxxxx rozhodnutím xxx §124a zákona x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx účelově, s xxxxx pozdržet xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x navrácení, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxx, xxx xx dotyčný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx (x xxxx xxx xxxxxxx) k xxxxxxxxx dle §46x xxxxxx o xxxxx.

[33] Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §124x zákona x xxxxxx xxxxxxx xxxxx nejenom x xxxxxxxxxx eurokonformního výkladu, xxx xxx či xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx možné xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx svobodu, xxx xxxx být xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nesmějí být xxxxxxxxxx x jiným xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx (xx. 8 odst. 2 xx spojení x čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx). Xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx cizince, jenž xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveny xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx „xxxxxxxxxxxx závazků xxxxxxxxxxxxx x mezinárodního xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx“ (xxxx. xxxx. 56 rozsudku Soudního xxxxx ve věci X-534/11 Xxxxxx). X xxxxxxx, kdy zákonodárce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx meze, xxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx libovolnému opakování xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Nejvyššímu xxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxx nahrazovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxx práva xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx in xxxxxxx libertatis; xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Jak xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx žádné zákonné xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxxx lze xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx §127 xxxx. 1 písm. f) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dle §46a xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxx“ x xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx (§124a), xxxxx x situaci, xxx xxxx postavení xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zákonná xxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx napadené xxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.[34] Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx závěry xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora xx xxxx X-534/11 Arslan xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 103/2013 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx a x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxx zákonem xxxx x xxxxxxxxx xx 1. xxxxxx 2013 xxxxx x lepšímu xxxxxxxxx obou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zákona x xxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx již xxxxxxxxx zmíněný §127 xxxx. 1 xxxx. x), xxx kterého xxxx být „xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx ukončeno, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx setrvat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx“. Xxxxxxxxxx §127 odst. xxxx. 2 xxxx xxxxxxx, xx „xxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx zajištění není xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx.“ Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rovněž §46a xxxxxx x xxxxx; xxxxxx umožnila Ministerstvu xxxxxx podle §46a xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu §130 x xxxx. xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxx uložit xxxx xxxxxxxxx xxx pro xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebezpečí xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx i xxx xxxxxxx pořádek [§46a xxxx. 1 xxxx. x); k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. x. 5 Xxx 13/2013-30 xx dne 17. xxxx 2013]. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. 103/2013 Sb., xx xxx 17. xxxxx 2012, xxxx x. 843/0 tyto xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx návrh xxxx xxxxxxxxx směrnice x „xxxxxx krokem“ k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx umožnit, aby xxxxxxx „přecházel“ xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x zákona x azylu. Xxxxxxx xxxxx sledují xxxxxx „xxxxxxx xxxxxx právní xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, kteří učiní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx cizinců, xxxx xx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X takovém případě xxxxx z právního xxxxxxxx k ukončení xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx“ xxxxxxxx ministerstvem xxxxx §46x zákona x xxxxx“. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpět xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx nic nepíše.

[35] Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx „xxxxxx xxxxxx“ x celkové xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx výslovně xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poté, xxx xxxxxxx zajištěný x režimu zákona x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany (srov. xxxxx §46a xxxx. 2 xxxxxx o xxxxx, xxxxx něhož „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 5 xxx xxx xxx učinění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx“). Xxxxx oba rozdílné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx změnu xxxxxxxxx x režimu xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx §127 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx o pobytu xxxxxxx x xxxxxx §46x xxxxxx x xxxxx.

[36] Právní xxxxx xxx xxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxxx xx nemohly xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx C-534/11 Arslan. Xxxxxxx přijímací xxxxxxxx x platností xx xxxxxxxx 2013 xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2013/33/XX, xxxxxx se xxxxxxx normy pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx „nová xxxxxxxxx xxxxxxxx“). Daná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7 xx 11. X xx. 8 xxxx. 1 stanoví, xx: „xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pouze xxxxx, xx je xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2013/32/XX xx dne 26. června 2013 x xxxxxxxxxx řízeních xxx přiznávání x xxxxxxxx statusu mezinárodní xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mnohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx směrnici xxxxxxxx nová přijímací xxxxxxxx taxativně vyjmenované xxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx řadí nová xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx. 3 xxxx. x) též xxxxxx xxxxxxxx, je-li zajištěn xxx xxxxxxxxx směrnice „xx účelem přípravy xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx již xxx xxxxxxx přístupu x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, aby xxxxxxxx nebo zmařil xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx… Důvody xxxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx směrnice xxxx x xxxxxxxxx od 19. xxxxxxxx 2013 xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2013/32/EU, o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany (xxxx xxx „xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx. 26. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx transponovat novou xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx právních xxxx xx xxxxx do 20. xxxxxxxx 2015 x novou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx 20. xxxxxxxx 2015, xxxx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx do 20. xxxxxxxx 2018. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx upravují xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx podoba xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxxx zákonodárci. Xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx možno xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přímého xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxx xx dne 26. xxxxx 1986 xx xxxx x. 152/84 X. X. Marshall xxxxx Southampton xxx Xxxxx-Xxxx Hampshire Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx (Xxxxxxxx) xx základě (xxxxxxxxxx) xx. 288 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx vertikální xxxxxxxx). Xxxxx účinek xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxxxxx lhůty k xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 5. xxxxx 1979 xx xxxx č. 148/78 Xxxxxx zastupitelství proti Xxxxxx Rattimu).

[37] X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud x xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx §124x xxxxxx x pobytu xxxxxxx stěžovatelce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opětovně rozhodnout x zajištění žalobce. Xxxxxx xxxxx městského xxxxx x xxxxx xxxx neobstojí.

[38] Xxxxxxx xxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podá xxxxxx x mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx disponují xxxxxxxx xxx urychlené xxxxxxxx xxxxxx žádosti. Daným xxxxxxxxx xx xxxx. §16 odst. 2 xxxxxx x xxxxx, xxxxx ve xxxxx 30 xxx od xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nedůvodnou xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx podal x xxxxx vyhnout se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx předání k xxxxxxxxx stíhání xx xxxxxx, xxxxxxx mohl xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x pokud xxxxxxx xxxxxxxxx opak. Xxxx xxxxxx, xxxx tento xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx žalobce nevyužit, xxxxxxx-xx se stěžovatelka, xx žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx z těchto xxxxxxxxx xxxxxx.

[39] Xxxxx xxx o stěžovatelkou xxxxxxxxx problematiku úpravy xxxxxxxxxxx lhůt zajištění, xxxxxxx to x xxxx vytýkanými xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx. Xxxxxxx xxxx x napadeném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx §46x zákona x xxxxx setrvat x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx či x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx dobou xxxxxxxxx, xxxxx trvání xxxxx (xx xxxxxxx xxxxxxxxx) x souhrnu x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 180 xxx (§125 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx).

[40] Xxxxx xx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxx od xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx znovu „xxxxxxxxxxx“, bylo xx xxxxx konstatovat, xx xxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxxxxxx. Jakkoli xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poněkud xxxxxxx xxxx, oba omezují xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx Ministerstvo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx §46a xxxxxx x xxxxx, xxxxx xx pouze právní xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx by měl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx zákon xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, muselo xx xx i xxxxxx sčítání (xx. xxxxxxxxxxxx) opírat o xxxxxxxx, přesnou a xxxxxxxxxxxxxx zákonnou xxxxxx.

[41] Xxxxxxxxxx ustanovení §180 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx srozumitelně xxxxxxx, xx „xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx“ 180 dnů; xxxx xxxx přitom xxxxx xxxxxx xx „xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“, xxxxxx xx přijetí xxxxxxxxxx x tom xx onom xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxx x rozsudku xx dne 5. xxxxxx 2014 x. x. 3 Xxx 24/2013-42. „Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx o xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx taky xxxx xxxxxxxxxx, nelze xxxxx xxxxxxx zásah xx xxxxxx svobody jednotlivce xxxxxxxxxxx tím, že xxxxxxx bude ‚xxxxxxxxxxxxx‡ x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, než xx xxxxxxxxx xxxxxxx doba xxxxxxxxx xxxxxxx. Proto xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx pro zajištění xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx zařízení xxxxx §46x xxxxxx o xxxxx započítává xx xxxxxxx xxxx zajištění, xxxxx xxxxx (za xxxxxxx okolností) xxxxxxxxxx 180 xxx.“

XX. Závěr x náklady xxxxxx

[42] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx pokud xxx x omezení xxxxxxxxxx práva xx xxxxxx svobodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizince, není xxxx úlohou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x předvídatelná x xxxx-xx, xxxxx x xxxx povinnost xxxxx xxxxxx výklad xxxxxx, xxxxx zásah xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx §124a zákona x pobytu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx neumožňovalo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §124 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, posléze xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxx žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §46x xxxx. 1 xxxxxx x xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx setrvat x xxxxxxxxxxxx zařízení pro xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxx by xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §103 xxxx. 1 písm. x) s. x. x. xxx naplněn, xxx jinak, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx kasační xxxxxxxxx xxxxxxx x rozsudek xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s §110 xxxx. 1 x. x. x. xxxxxx x věc xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx vázán.

[43] X xxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soud x xxxxx rozhodnutí (§110 odst. 3 x. ř. x.).

Xxxxxxx: Xxxxx tomuto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx.

X Brně dne 2. xxxxx 2014

JUDr. Xxxxx Šimka

předseda xxxxxx