Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

  Xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxx osobou ve xxxxxx §127 odst. 1 xxxx. x) xx. zákoníku, neboť xxxx odpovědný xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx úkoly společnosti x xxxxx a xxxxxxx xxxxxx pravomoci xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 359/1999 Sb., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx rozhodování x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jiných subjektů (§13 xxxxxxxx uvedeného xxxxxx, §1 odst. 2, §109 xxxxxx x.108/2006, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů).

Xxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxx soud xxxxxx dovolání xxxxxxxx X. X. xxxxx xxxxxxxx Krajského soudu x Brně xx xxx 24.4.2012, xx. xx. 8 To 136/2012, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x trestní xxxx vedené x Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxx xxx xx. xx. 92 X 172/2011.

X xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxx x Xxxx rozsudkem xx xxx 9.2.2012, xx. xx. 92 X 172/2011, uznal xxxxxxxxx L. X. xxxxxx, xx "x xxxx od 18. xxxx 2009 do 7. dubna 2010 x X., při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxx a xxxx, x sídle xxxx xxxxxxx části X.-x., xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx ulici xxx. x. 4 x X., xx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx. xx. 10 x 14/1999 ve xxxx xxxxxx X., xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxx, xx x xxxxxxxxx xxxx X. X. x X. X. pravomocně xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx J. x X., xxxxx xxxx oba xxxxxx xxxxxxxx do ústavní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Brně xxx xx. xx. 22X 74/2000 xxx xxxxxx xxx výchovou xxxxxxxxxxx D. a xxxxxxxxx X. xx 17.2.2004 stanoven xxxxxx xxxxxx, x xxxx 2004 x x xxxx 2008 xxxx xxx xxxxxx X. x X. X. xxxxxxxxx prověřováni PČR xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx X., xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx sousedů, z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx x xxxx xxxx problémová xxxxxx, xxxxxxxxx rovněž xx znaleckých posudků xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx D., xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx D. rodiči xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx aby xxxxxxxxx xxxxx nezletilého D. xx xxxx příznivý xxxxx a xxxxxx xxxxxxx x také xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jak xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx č. 359/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kdy xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osoby, neboť xxxxxxxxxxx řádně xxxxxxx x rodině xx xx jejich xxxxxxxx x xxxxxxx obsahu, xxxxxxxxxxx xx telefonické xxxxxxxxxx ZŠ K. xx dne 19.10.2009 x xxxxxxx X., xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dětí, xxx 9.11.2009 předkládá X v Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kde xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, přičemž x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx spis xxx 7.4.2010 Xxxxx Městské xxxxx B.-Ž., xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx X. xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxx mají xxxxxx výchovné xxxxxxxx x xxxxx mu xxxxxxxx, kdy x x důsledku xxxxxx xxxxx povrchního a xxxxx nedostatečného xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx týrání xxxxxx nezletilého X. xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx si xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx úřední xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §330 odst. 1 xx. xxxxxxxx a xxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx podle §81 xxxx. 1, §82 odst. 1 xx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxx Xxxxxxx soud x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 24.4.2012, xx. xx. 8 Xx 136/2012, xxx, xx xx podle §256 xx. x. xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obhájce xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x němž xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265x odst. 1 xxxx. x) tr. x. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx chybný xxxxxx obecných xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx namítla, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx, x to xx 18.9.2009, xxx xx xxx předán spis xxxxxx X., xx 7.4.2010, xxx xxx xxxx předán xxxxxx xxxxx (x xxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx do xxxxx xxxx spis xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dnů). Xxxxxx xxxx pracovně xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nesdělil, xx by xxxxxxx xxxx věnovat zvýšenou xxxxxxxxx, xxxxxx X. xxxxxx xxxxxxxxxx za "xxxxxx xxxxx případ", xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx zjištěn xxxxxxxxx xxx roku xxxx, xxx xxx xxxxxx naposledy, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx týmu Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx vyhodnotila dobu, xx xxxxxx xx xxxxx aktivně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx devadesát xxxx xxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxxx přesvědčení, xx x xxx xxxxxx době xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx si xxxxxxxx xxxxx xxxxx spisů. Xxxxxxxxxxx X. X. xxxxxx naposledy x xxxxxxxxx svátcích (xxxx 2009), xxxxxxx během xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx zdravotní stav xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, což potvrdila x xxxxxxxx RNDr. X. Č. Zdůraznila, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxx (xxxx xxx "XXXXX") xxxxxxxxx xxx x rodinami x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx to, co x xxxxx xxxxxx X. vykonala.

Dovolatelka xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání' se xxxxxxxx x xxxx 2009, xxxx xxxx xxxxxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxx xx 31.12.2009, xxxx xxxxxx xxxxx "xxxxxx osoba", nýbrž xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx "veřejný xxxxxxx" (xxx vymezen v xxxx §89 odst. 9). V této xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx pracovnice na xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx. X xxxx (x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx určitě xxxxxxxxxx takové ochrany, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činitelům, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, že by xxxxxxx byl xxxxxxxxx xx xxxxxxx ataků, xxxxx xxxx xxx x její xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx coby xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xx ní xxxxx požadovat, xxx xxxx veřejný xxxxxxx xxxxxx, a proto xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2010 je xxxxxxxxx xxx ohledu xx xx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx odpovědná xxxx "xxxxxx osoba". Tento xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx §127 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxx, a x xxxx. 1 xxxx. x) konstatuje, xx xxxxxx xxxxxx xx člen zastupitelstva xxxx xxxxxxxxx úředník xxxxxx samosprávy, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Na ni xx xx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx, xx xx byla "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx", xxxxxx osoba by xxxx musela "xxxxx xxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx x používat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx těchto xxxxx", xxx xx xxxxxx x návěty xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx, xxx xx xx taková xxxxxxxx musela plynout xx speciálního xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx právní xxx, x němuž xxxx xx x Xxxxxxxxxxx xxxxx B. xxxxx, xxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx "Popis xxxxxxxx xxxxxx" (jen jako xxxxxxxx pracovnice). Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, co by xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx §127 odst. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx, xxxx být xxxxxx xxxx, po xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx jednání dopouštět, xx dobu xx 1.1.2010 do 7.4.2010, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx trestního xxxxxxxx. Toto období xxxx prezentuje 97 xxxxxxxxxxxx xxx (z xxxx 67 xxxxxxxxxx), xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxx xxx, kdy xxxx x pracovní xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 40 xxxxxxxxxxxx xxx (x xxxx 27 xxxxxxxxxx), xx xxxxxxx xx mohla xxxxxx X. xxxxxxx. To xx xxxx xxxxx xx doba příliš xxxxxx pro xxxxx x její vině xxxxxxxx maření xxxxx xxxxxx osoby x xxxxxxxxxx podle §330 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx "stávající xxxxx xxxxxxxxx vychází xx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx".

Xxxxxxx proto, aby Xxxxxxxx xxxx zrušil xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x dále xxxxxxxxxx xxxxx §2651 xx. x.

X xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx postup xxxx xxxxx xxxxxxx instancí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx x za xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §127 xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx působnosti), xxxxx xxxxx úkoly společnosti x xxxxx x xxxxxxxx přitom svěřené xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx x. 359/1999 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "zákon x. 359/1999 Sb."), x byla xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálně xxxxxx xxxxxxx dětí dbát, xxxx xxxx nutné xxxxxxxxxx nějaký xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx akt. Xxxxxxx související ochrany xxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx potom xxxxx x ničeho xxxxxxx, xxxx domněnku není xxxxx zásadněji xxxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx §89 odst. 9 xx. xxx. xxxx v xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx (xxx jím xxxx xxxx odpovědný xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx x samosprávy, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zcela xxxxxxx.

X poslední části xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §330 odst. 1 xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx alespoň xxx měsíců (tento xxxxxx je možné xxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxx zástupce xxxxx xxxxxx, aby Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x., xxxxx je zjevně xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx dovolací xxxxxxx, xx v xxxx xxxxxxx věci xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, bylo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx x xx místě, xxx lze podání xxxxxx, a splňuje x obligatorní náležitosti xxxxxx xxxxxxxx uvedené x §265x xxxx. 1 tr. x.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx dovolací důvod xxxxx §265b xxxx. 1 xxxx. x) xx. x., který xx dán xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutku xxxx xxxxx nesprávném xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx, xxxxx obviněná ve xxxx xxxxxxxx (zejména x jeho xxxxx) xxxxxxxxx a o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx. Šlo xxxxxxxxx x ty xxxxxxx, xxxxx směřovaly xxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxx ze strany xxxxx xxxxxxx stupňů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpochybňovala xxxxxxxx xxxxxx zejména xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x výhrady xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osoba, xxxx. xxxxxxx xxxxxxx, xx nepožívala takové xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx po xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx svěřena xxxxxx xxxxxxxxxx aktem, x xxxxxxxx xxxxx nemůže xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx maření xxxxx xxxxxx osoby x xxxxxxxxxx xxxxx §330 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx. Xxxxxx výhrady xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

X této xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx uvést, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx osoby x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §330 xxxx. 1 xx. zákoníku xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zmaří xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úkolu. Xxxxxxxx xxxxxx trestného xxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jen xx závažné případy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx zmaření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx důležitého xxxxx. Xxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx znemožnit xxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxx být. Xxxxxxxxx xxxxxx splnění důležitého xxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx znaku soudy xxxxxxxx - srov. xxxxxxxxx xxx. xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx) znamená xxxxxxxxxxxx jednáním xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxx xx ke xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx energie, času xxxx xxxxxxxxxx, než xx jinak xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx dále xxxxx, xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx. speciální xxxxxxx, xxxxxx xx úřední xxxxx xx smyslu §127 tr. xxxxxxxx.

Xxxxx §127 odst. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx úřední osobou xx člen zastupitelstva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, orgánu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x používají xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxx k trestní xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx osoby xx xxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx správy xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx odvozenou pravomoc, x xx ať xx do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxxxxx je xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx funkcionáře xxxxxx veřejné moci x xx druhé xxxxxx xx ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci, kteří xxxxxxxxxxxx pravomoc x xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osob ve xxxxxx §127 xx. xxxxxxxx. Xxxxxxx státní xxxxxx mohou být x xxxxxxxx, xxxxx xx vykonávají xxxxxxx, xxx jsou právní xxxxxxxx, na xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zákona xxxxxxxxx xx vymezeném xxxxxxx xxxxx xxxxxx správy. Xxxxxxxxxxxxxx případem je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx obvodech xxxx x xxxxx vykonávána xxxxxxxx xxxxx, pověřenými xxxxxxxx úřady, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, krajskými xxxxx, xxxxxxxxxx orgány xxxx x krajů, xxxxxxxx xxx obcí, xxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxx xxxx kraje.

Za xxxxxx xxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx považovat xxxxx důležitých xxxxxxxxx xxxxxx, xxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx úředníků x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) §127 tr. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušných xxxxxxxx x xxx xxxxxxx. Xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx odpovídají xxxxxxxx xxxxxx okruhu xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx působnosti. Xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxx o xxxxxx xxxxx, xxx mají xxxxx společenský xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vykonávat veřejnou xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx moc, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxx), xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, x xxxxx právech xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx takového xxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxxxx shora, xxxx xxxx jít x xxxxxx xxxxx, xxx xxxx širší xxxxxxxxxxx xxxxx. I xxxx xx výkon xxxxxxxxx xxxxx považovat jen xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x povinnostech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx v xxxxx xxxxxxxxx xxxx obsažen xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx x. 16/1967-II. x x. 48/1972 Xx. xxxx. xx., xxxxx i Xxxxx, X. x xxx., Xxxxxxx xxxxxxx XX, §1 až 139. Xxxxxxxx. 2. xxxxxx, Xxxxx: C.H. Xxxx, 2012, str. 3115, 3156 a xxxx.).

Xxxxx §4 odst. 1 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx pozdějších předpisů (xxxx xxx "xxx. x. 359/1999 Xx."), xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou x) xxxxxxx xxxxx, x) xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, x) obecní xxxxx, x) xxxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx věcí), x) Xxxx (pro xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx). Xx z xxxx xxx učinit dílčí xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx je x Úřad xxxxxxx xxxxx X.-x. Xxxxxxxxxxxx xxxxx B., xxxxx xxxxxxxx x zdravotní.

Také xxx další xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, která xxx xxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxx pravomoc, xx rovněž xxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx x. 359/1999 Xx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx §5 xx 9 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx, xxxxxxx x nich xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx zájem x blaho dítěte, xx xxxxxxxx-xxxxxx ochrana xx zaměřuje xxxxxxx xx xxxx (§6 xxxx. 1), jejichž xxxxxx (xxxx. a/, xxx 2.) neplní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo (xxxx. x/, bod 3.) nevykonávají xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx x xx xxxx, které (xxxx. x/) jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx násilím xxxx dalšími fyzickými xxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx proklamativního charakteru, xxx pracovníkům XXXXX xxxxxx konkrétní xxxxxxxxxx (x xxxxxxxxxx §10 x §11) x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§13) x xxxxxxxxxx xx ochranu xxxx (§14). Xxx xxxxx §13 xxxx XXXXX rozhodnout x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 94/1963 Xx., x rodině, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx x rodině"), xxxxxxx xxxxx §43 xxxxxx xxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxxx vhodným způsobem xxxxxxxxxxx, xxxx rodičů x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx řádnou xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx provádění xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx nezletilému xxxxxxx, xxxxx zabrání xxxxxxxxx vlivům xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pro nezletilého xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx XXXXX xxxxxxxxxxx schválení soudu, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx taková opatření xxxx xxxxx, který xx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx XXXXX xxxxx za xxxxxxxx §14 zákona č. 359/1999 Xx., xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x) xx xxxxxxxxxx x splnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, že rodiče xxxxxxxxxxx xxxxx o xxx xxxx, x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx rodičovské zodpovědnosti xxxx xxxxxxxxxxx jejího xxxxxx, c) xx xxxxxxxx ústavní xxxxxxx, x) na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ústavní xxxxxxx, x) xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx do xxxxxx zařízení.

Zvláštní hlava xxxxxx x. 359/1999 Xx. je xxx xxxxxxxx péči x xxxx xxxxxxxxxx zvýšenou xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx děti vyjmenované xxxxx v ustanovení §6, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx X. (xxxx x xxxxxxxxx X.).

Xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxx xx upraveno x v xxxxxx x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, konkrétně pak x xxxx xxxxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 x §109.

Pro úplné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dále xxxxx zohlednit dokument xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx č. 1. 237 a 238 trestního xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu péče x xxxx mimo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 359/1999 Xx. (xxx 1.), xx rozhodují v X. xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, provádějí xxxxxxxx opatření, xx. xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatření, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. (xxx 10.).

X xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx obviněná xxxxxxx pracovnice xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx B.-s. Xxxxxxxxxxxx xxxxx X. působila xxxx úřední xxxxx, xxx xxx činnosti xxxxxxxxx pravomoci, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 359/1999 Xx. a xxxxx je x xxxxxxx xxxxxx popsána xxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxx byl součástí xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx přímo xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x. 359/1999 Xx., xxxx sama xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx XXXXX xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle zákona x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 359/1999 Xx. bezesporu xx), xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx vystupovaly xxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ke xxx xxxxxxxx xxxx nepotřebovala xxxxx xxxxxxxxx akt xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx jednala xxxx úřední osoba xx xxxxxx §127 xx. zákoníku. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nepovažuje xx xxxxxxxx.

Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx dovolatelky, xxx x tomto xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx ve xxxx xx, xx x xxxxxxx X. xxxx xxxxxxx pracováno xxxxxxxxx xxx od narození xxxxxxx dvou xxxx (xxxxx xxxx nyní xxxxxxxx x dětském xxxxxx) x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx X. x xxxx X. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxx xxxxxx péče x xxxx xxxx než xxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx do rodiny xxxxxxxxx pracovnice XXXXXx X. X., XxX., xxxxx xxxxx záznamů xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxx. Xxxx xxxx agenda xxxxxxx xxxxxxxx sociálním xxxxxxxxxxx X. X. x X. X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx řadě xxxx xxxxx xxxxxxxxx se x novým xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx informace x xxx obsažené. Pokud xx xxx xxxxxxx, xxxxxx by xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx subjektů x xxxxxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx činnosti, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx základě zákona x. 359/1999 Sb. Xxxxx xxxx však xxxxxxx materiál (xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxx xxxx byla xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rizika xxxxxxx xxxxxxx anamnézy (zejména xxxxxxxxxxx z toho, xx x xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxx xxxx), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v pravidelných xxxxxxxxxxx x především x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nevyužívala všech xxxxxxxx, xxxxx jí xxxxx č. 359/1999 Xx. xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx lékařky xxx xx xxxxxx xx xxxxx, kam xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx nemohl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxxx x naplnění §330 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx požaduje xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x délce xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx státního xxxxxxxx, xx xxxxx přečin xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx tak xxxxxxxxxx, xx x jiné xxxxxxx věci byli xxxxxxxxx xxxxxx nezletilého X. D., xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xx skutkového xxxx nějakým xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxxxxx, xx v xxxxxx xxxxxxxxxx odborů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx zabránit xxxx xxxxxx proti xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx, že závěr x xxxx dovolatelky xxx xxxxxx xx xxxxxxxx jejích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx proto xxxxxxx, xx obviněná xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 359/1999 Xx., ani xxxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, po xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx nedbalostním xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx §16 xxxx. 1 xxxx. x/ tr. xxxxxxxx) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx důležitého xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx práv xxxx xx příznivý vývoj x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx oprávněných xxxxx xxxxxx x působení xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rodiny. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jednání xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx podle §330 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx neopodstatněné odmítl xxxxx §265i xxxx. 1 xxxx. x) xx. x.