Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta

Dlužník, který xxxx xxxxxxxx věřitele xxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nepoctivý xxxxx (§395 xxxx. 1 písm. a/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx soud x Xxxxxxx (xxxx xxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxx") xxxxxxxxx ze xxx 24.1.2013 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (bod X. výroku) x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx II. x XXX. xxxxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx, xx:

1) Xxxxxxxxx xx dne 11.10.2012 xxxxxxx návrhu xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx 18.9.2012, xxxxxxx o úpadku xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx úpadku oddlužením.

2) Xxxxx zjištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx převedla xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx (xxxxx R. X.) darovacími xxxxxxxxx xx xxx 27.6.2012 xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx x. 591/3 xx pozemku x. x. xx. 1013 se xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 227/4699 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx pozemku x. č. xx. 1013 x katastrálním xxxxx N., xxxx X. (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx"), x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. x. 61 xx xxxxxxx x. č. 920 x ideální xxxxxxxx xxxxxxx p. č. 920 x p. x. 921 v xxxxxxxxxxxx území H. X., xxxx X. (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx").

3) Xxx hodnota xxxxxx xxxxxxxx (1 100 000 Xx) xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx věřitelů xxxxxxxx.

Xx xxxxx základě xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxx xxxxxxxxxx §395 xxxx. 1 xxxx. x) x §405 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx zákona) - xxxxxx x xxxxxx, že x xxxx, xx xx xxxxxxxx zbavila veškerého xxxxxxxx majetku, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx pro uspokojení xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx a navrhovala xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx soud x Olomouci x xxxxxxxx xxxxxxxx usnesením xx dne 25.4.2013 xxxxxxxx usnesení xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx záměru xxxxxxxx, xxxxx sledovala xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení. Xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx jednotky a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dlužnice (xxxxxxxx zbyl pouze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 1/34 x xxxxxxx č. 935/1 x xxxxxx 1134 x2, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxx X. X., xxxx X. /xxxx xxx "xxxxxxx"/),

xxxxx x xxxx, kdy, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxx, xxxxxxxxx závazky vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx pěti z xxxx nehradila xxxxxxx xxx xxxx xxx xxx měsíce xx xxxxx xxxxxxxxxx. Takto xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jejích xxxxxxx (xxxxx xxxx bytové xxxxxxxx insolvenční správce xxxxxx na 1&xxxx;100&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx závazky xxxxxxxx dle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 499&xxxx;546,37 Xx). Xxxxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx věřitelé xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxxxx věřitelé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, tedy xxxx xxx x xxxxxx 86 %, který xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kalendářem. Xxxxx xx věřitelé xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx než x xxxxxxx xxxx let xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx obava, xx xx "neměla x xxxxxx xxx xxx"). Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vlastním xxxx xxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx lidsky xxxxxxxxxxxx, ovšem xx xxxxxx, xx tímto xxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxx poškodila, xxxxxx xxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, že dlužnice xx xxxxxxx svého xxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku xxx odpovídající protihodnoty x době, xxx xxx xxxx v xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§3 xxxx. 1, xxxx. 2 xxxx. b/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx schopna xx xxxxx příjmu xxxxxxxxx xxxx xxx věřitele. X xxxxxx okolnosti xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx, aby se xxxxxxx uspokojení xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxx, z xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx podala xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §237 xxxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxxxx soudního řádu, xxxx xx za xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx závisí xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vyřešena, x xx zda "xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nezjištěný, xxxxxxxx xxxxxx xxxx dlužníka xxx jinak xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx představuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx". Xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx tvrdí xxxxxxxx xxxxx dle §24x xxxx. 1 o. x. x.), a xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx dovolatelka xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx o xxx, xxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx, není xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx nemovitosti xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelů x xxxxxx xxxx než xxx splátkovém xxxxxxxxx x xx mělo xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Podle xxxxxx názoru není xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x x xxxxxxx xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx dojít k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to x x xxxxxx xxxx xxx pět xxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx, že x xxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věřitele; xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx si, že xx xx dopouštěla xxxxxxxxx, co xx xxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxx uspokojeni z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx i xx xx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx má xxxxxxx x tom, xx xx nechtěla zbavit xxxxxxxxx svého xxxxxxx. Xxxxx by x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na dceru.

Závěrem xxxxxxxxxxx vyjadřuje názor, xx xxx nebránilo xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx o schválení xxxxxxxxx s tím, xx by se x rámci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx dovoláním xxxxxxxxxx xxxxxxxx (25.4.2013) xx xx xxxxx věc xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákon xx xxxxx xxxxxxx xx 31.7.2013 (xx. xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx x. 399/2012 Xx.).

Xxxxx xxxxxxxxxx §7 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nestanoví-li xxxxx zákon jinak xxxx xxxx-xx takový xxxxxx v rozporu xx zásadami, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx ustanovení §395 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x pohledu xxxxxx xxxxxxxxx předestřených xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx beze xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx v xxxx xxxx je xxxxx přípustné xxxxx §237 x. s. x.

Xxxx xxxxxx, k xxxx Nejvyšší soud x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z úřední xxxxxxxxxx (§242 xxxx. 3 x. x. x.), xxxxxx dovoláním xxxxxxxx a ze xxxxx se xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx se xxxxx - v xxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxxxx dovoláním - xxxxxxx xxx, xxx xx xxx dovolací xxxxx uplatněný xxxxxxxxxxxx, xxxx správností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odvolacím xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx obecně nesprávné, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxx, xxx xx zjištěný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, sice xxxxxxx určenou, xxxxxxxxx xxxxxxx, případně xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx aplikoval.

Podle xxxxxxxxxx §389 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, může insolvenčnímu xxxxx navrhnout, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx §395 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona se xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x) xx xxx je sledován xxxxxxxxx záměr, nebo x) že xxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelé, bude xxxxx xxx 30 % xxxxxx pohledávek, xxxxxx tito věřitelé x nižším plněním xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx §405 insolvenčního xxxxxx pak xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx neschválí, jestliže x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vyšly najevo xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx odůvodňovaly zamítnutí xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx; v případě xxxxxxxx x §402 xxxx. 5 tak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx oddlužení (xxxxxxxx 1). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, rozhodne xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úpadku xxxxxxxxx (xxxxxxxx 2). Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx neschválí, xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxx xxxxx dlužník (xxxxxxxx 3).

Již x xxxxxxxx ze dne 29.9.2010, xxx. zn. 29 NSČR 6/2008, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 61/2011 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx jen "X 61/2011") (usnesení xx - xxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí Nejvyššího xxxxx xxxxxxx níže - veřejnosti dostupné x xx webových xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx), Xxxxxxxx soud vyložil, xx xxxxxxxx oddlužení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je - xxxxxxxxxxxxxxx příslušných ustanovení xxxxxxxxxxxxx zákona - xxxxxxxxxx pro xxxxx, xxx x tento xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx žádat x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx (x §389 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx "xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx". Xxx x způsob xxxxxx xxxxxx, který xxxx x xxxxxxxx výsledku (xxx xxxxxxx průběhu xxxxxx xxxxxxxxx) vést x tomu, xx xxxxxxxxxxx soud přizná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§414 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xx tato xxxx dlužníkových xxxxxxx xxxxxx ve stejném xxxxxx jako tzv. xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx zákon xxxxxxx x koncepce, xxxxx xxx xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§389, §395 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx s xxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. §148 xxxx. 3 x §149 xxxx. 1 x 2 insolvenčního xxxxxx). Z xxxxxxxxxx §402 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pak xxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx oddlužení, xxxx xxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobů xxxxxxxxx bude xxxxxxxx. Xx, xxx dlužník xxxxxxxxxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxxx zpeněžením xxxxxxxxx xxxxxxxx, není xxxxxxxxx (x xxxx srov. xxxxxx xxxxxxxx ze xxx 22.5.2013, xxx. xx. 29 NSČR 35/2013).

Xx xxxx zřejmé, xx xxxx-xx xxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oddlužení xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxx xxxx xxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxx nijak xxxxxxxx xx xxxxx způsobu xxxxxxxxx, xxxx zda xxxx xxxxxxxxx zpeněžením xxxxxxxxx podstaty či xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx ten xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx věřitelům xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx veden xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx soud xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx jednáním věřitelům xxxxxxx volby xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx smlouvy) xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx (xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závěrů xxxxxxxxxx xxxxx) již xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx chatě) x hodnotě xxxxxxxxxxx xxxx jejích závazků, xxxxx xxxxxxx bezplatně xxxxxxxx xx xxxx xxxxx (čímž se xxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xx xxxxxx stavu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx majetku xxxxxxxx xx nebyl xxxxxxx výtěžek zpeněžení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §395 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře, které xx xxxx xxxxxx xxx xxx a x xxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nedosáhli xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx při této xxxxx xxxxxxxxx činil 86 %). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x x případě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx "není xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xx x v xxxx kratší xxx xxx xxx), není xxxxx podloženo.

Vytýká-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx úkonem, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxx interpretuje. Xxxxxxxx xxxx nehodnotil xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §235 x xxxx. insolvenčního xxxxxx, x xxxxx Nejvyšší xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 28.7.2011, xxx. xx. 29 XXXX 14/2009, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 14/2012 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx §395 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxx x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx vždy na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x úsudku ve xxxxxx §395 odst. 1 xxxx. a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx, aby jednání, x xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx záměr, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve smyslu §235 xxxxxxxxxxxxx zákona.

Konečně, xxxxx-xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx, že xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx počítala x xxx, xx xxxxx uspokojeni x xxxxxx xxxxxx ve xxxxx splátkového kalendáře, xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx přiznává, xx xxxx xxxxxx snahou xxxxxxxxx věřitelům, xxx xxx pohledávky uspokojili x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxx xxx doplnit, xx xxxxxxxx dlužnici xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zřejmé, xx x xxxxxx xxxxxxx xx dovozována xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx o to, xxx byl xxxx xxxxxxx navrácen xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxx srov. důvody xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx dne 28.3.2012, xxx. xx. 29 XXXX 32/2011, xxxxxxxxxxxx xxx číslem 112/2012 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxx zpochybnit xxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §243x xxxx. x) x. x. x.