Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx:

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx ze xxx 19.12.2012, Mostafa Xxxx Xx Xxxxx Xx Xxxx x xxxxx proti Xxxxxxxxxxxx xx Állampolgársági Hivatal, X-364/11, xxxxxxxxxxxxxxxx čl. 12 xxxx. 1 xxxx. a) směrnice Xxxx 2004/83/ES, je xxx xxxxxx aplikaci §15 xxxx. 3 xxxx. x) části xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx poskytovaná Xxxxxx OSN pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu nebo xxxxxxx dříve xxxxxxxx xxxxxx. Existence těchto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x status xxxxxxxxx ve správním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 19.12.2012, Abed El Xxxxx El Xxxx x xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx (C-364/11).

Věc: Xxxxx X. (Xxxxx) proti Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní ochrany, x xxxxxxx stížnosti xxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx XXXx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx XXXx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x právní xxxx xxxxxxx: X. F., xxxx. JUDr. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxx Xxxxxxxxxxx 604/7, Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, se sídlem Xxx Štolou 3, Xxxxx 7, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxx 5.4.2013, x. x. XXX-124/XX-XX06-X03-2012, v xxxxxx o kasační xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Praze ze xxx 6.8.2013, č. x. 2 Xx 9/2013-25,

xxxxx:

X. Xxxxxxx stížnost xx xxxxxx.

XX. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx právo na xxxxxxx nákladů řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nepřiznává xxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxx stížnosti.

Odůvodnění:

I. Xxxxxxxx xxxx

[1] Xxxxxxx, bez xxxxxx příslušnosti, xxxx xx x zemi xxxxxx (Sýrie) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx uprchlíka, xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx 18.3.2012 xx xxxxxx vyřízení xxxxxxxx xxx studium xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxx. Dne 10.5.2012 podal xxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany zdůvodněnou xxx, xx xxxx xxxx xxxx lékař xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx je v Xxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx se xx svého xxxx xxxxxxxx až po xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, přičemž x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebezpečí xxxxxxx x špatného xxxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 5.4.2013, x. x. OAM - 124/XX-XX06-X03-2012. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedl, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §12, 13 x 14 xxxxxx č. 325/1999 Xx., o xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (dále jen „xxxxx x xxxxx“), xxxxx vzhledem k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xx udělil xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §14x zákona x xxxxx xx xxxx 12 měsíců. Xxxxxx xxxxx tomuto rozhodnutí Xxxxxxx xxxxx x Xxxxx (dále jen „xxxxxxx soud“) rozsudkem xx xxx 6.8.2013, x. x. 2 Xx 9/2013-25, xxxxxx.

XX. Xxxxx xxxxxxx stížnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

[2] Xxxxx tomuto rozsudku xxxxx xxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxxxx“) xxxxxxx xxxxxxx stížnost, x xx z důvodů xxx §103 xxxx. 1 xxxx. a), x) x x) xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „x. x. x.“).

[3] Stěžovatel xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx §15 odst. 3 xxxxxx x xxxxx, xxxxx xx promítnutím xx. 12 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxx 2004/83/XX x minimálních xxxxxxx, xxxxx musí splňovat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxx xxxxxx příslušnosti, xxx xxxxx žádat x xxxxxxxxx uprchlíka xxxx xxxxx, xxxxx x jiných xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, x o obsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“) x xx. 1X Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (č. 208/1993 Xx.; xxxx xxx „Úmluva x xxxxxxx xxxxxxxxx“). Xxx §15 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x azylu „[x] xxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x) xxxxxxx požívá xxxxxxx xxxx podpory xx xxxxxx orgánů xxxx xxxxxxxxx organizací Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx než Xxxxx Vysokého xxxxxxxx; xxxx-xx ochrana xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx udělována xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů, xxxxxxxx xx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx“ (xxxxx xxxxxxx). Pojem „x jakýchkoliv xxxxxx“ xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx senátu Xxxxxxxx xxxxx xx dne 19.12.2012, Xxxx El Xxxxx Xx Kott x xxxxx, C-364/11 (xxxx xxx „rozsudek xx xxxx Xx Xxxx“), xxxxxxxx xxx, xx jde o xxxxxx nezávislé xx xxxx xxxx.

[4] Xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx palestinského uprchlíka x je xxxxxxxxxxx x Xxxxx XXX xxx palestinské uprchlíky xx Xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „XXXXX“), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx byla xxxxxxx xxxxxxxxx ochrana, potvrzuje, xx mu x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxx ze xxxxxx XXXXX xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dovozuje, xx mu xxxx xxxxxxxxxxx xxx přiznány xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx XXXXX x postupům xxx xxxxxxxx právního postavení xxxxxxxxx a materiálu Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx - Xxxxxxxx x xxxxxxx palestinských uprchlíků x signatářských státech Xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx pak dle xxxxxxxxxxx povinnost „zjistit, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §15 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxx“ [xxxxxxx zřejmě xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx dle §15 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x xxxxx nejsou x xxxx xxxx, xxxxx xx xx něho xxxxxxxx §15 odst. 3 xxxx. a) xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx].

[5] Stěžovatel xxxxxxx napadený rozsudek xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, že není-li xxxxxxx xxxx xxxxxxx XXXXX „z xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx na jeho xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 12 odst. 1 xxxxxxxxxxxx směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochranu“. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx soud xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx x UNRWA xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx UNRWA z xxxxxxxxxxx xxxxxx již xxxxxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

[6] X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zrušil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

[7] Xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xx kasační stížnosti xxxxxxx xx odůvodnění xxxxx rozhodnutí x xxxxxx, aby ji Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXX. Xxxxxx hodnocení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

[8] Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §104x s. x. x., zabývá xxxxxxx, xxx podaná kasační xxxxxxxx xxxx významem xxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmy xxxxxxxxxxx. Není-li xxxx xxx, Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odmítne xxxx xxxxxxxxxxxxx.

[9] Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx 26.4.2006, x. x. 1 Xxx 13/2006-39, publikovaném xxx x. 933/2006 Xx. XXX (xxxxxxxxxxxx xxx - stejně xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xx xxx.xxxxxx.xx ), x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stěžovatele“. Xxxxxx z důvodů xxxxxxxxxxxxx kasační xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx nebyly vůbec xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx soudu; xxxx xxxxxxxx byla xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx věci El Xxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxx nezabýval.

[10] Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stížnosti x konstatoval, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx včas, jde x xxxxxxxxxx, proti xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx přípustná x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §103 xxxx. 1 xxxx. a), b) x x) x. x. x. Xxxxxx xxxx přezkoumal napadené xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxx důvodů, xxxxxxxx xxx tom, xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (§109 xxxx. 3 a 4 s. x. x.), x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx.

XXX.1 X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx

[11] Nejvyšší xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx soud x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx ze xxx 4.12.2013, č. x. 2 Azs 47/2003-130, xxxxxxxxxxx xxx x. 244/2004 Xx. XXX, xxxxx, xx „za xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §103 xxxx. 1 xxxx. x) x. ř. x. lze považovat xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, z xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxx rozhodováno či xxx bylo rozhodnuto, xxxxx xxxxxxxx správní xxxx x jiných xxx žalobních důvodů (xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx důvody xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx jednoznačné “ (xxxxx xxxxxxx).

[12] Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx takto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Stěžovatel xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxx nepřezkoumatelnost vytýká, x kontextu. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxx XXXXX „nebyla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x ani xxx [xxxxxxxxxx] v xxxxxx xxxxxxx učiněném xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx “. Teprve xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx stěžovatele xxxx xxxxxx čl. 12 xxxx. 1 xxxx. x) kvalifikační xxxxxxxx, avšak xxxxxxx xxxxxxxx, xx mu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx XXXXX xxxx poskytována, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx status xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ochrana (a xx xxxxxxxx x xxxxxxx x zemi xxxxxx). Xxxxxxx xxxx xx tento xxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx registrace u XXXXX xxxx za xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy XXXXX x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx smyslu důvodů xxxxxxxxxxx xx vůli xxxxxxxxxxx) xxx stěžovateli xxxxxxx xxxx ochranu xxxx podporu xxxxxxxxxx. Xx xxxx úvaze Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nic xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx napadaného xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx vyznívat xxxxxxxxxxx x xx xxxxx jasně. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx proto xxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXX.2 X námitkám xxxxxxxxxxxx a vad xxxxxx, xxxxxxx důsledkem xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx status xxxxxxxxx

[13] Předně Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXXXX xxx nepochybně o xxxxx „o xxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx“, xxx xxxxx zejména x xxxx. 1 x 3 xxxxxxxx č. 67/114 Xxxxxxx shromáždění XXX xx xxx 18.12.2012 (dostupné xx xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxxx/201301201240.xxx ). Xx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx posuzovat xxxxxxxxxxxxxxx §15 xxxx. 3 xxxx. a) xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx, xxxx. xx. 12 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[14] Nejvyšší xxxxxxx soud xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx které xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx považován za xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx mu xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Ve xxxxxxxx této argumentace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx ve xxxx Xx Xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx opomíjí xxxxx, xxxxxxx xx Soudní xxxx x xxx xxxxxxxxxxx případě xxxxx; xxxxx odpovědí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (Fövárosi Bíróság) xxxxxxxx xx výkladu xxxxxxxxxxxx směrnice posouvá xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xx xxxx Xx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

[15] Soudní xxxx x xxxxxxxx xx xxxx Xx Xxxx xxxxxxxxxxx, xx xx. 12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx druhá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx „xxxx být xxxxxxxx v xxx xxxxxx, že xxxxxx, xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx od jiného xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxx vysokého xxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx ‚x jakýchkoli xxxxxx‘ dále udělována, xxxxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxx, xxxxx poté, xx skutečně využila xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx, xxxxx xxxxxx ovlivnit x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxx xx odpovědný xx přezkum žádosti x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx individuálního xxxxxxxxx žádosti xxxxxx, xx tato xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx působení tohoto xxxxxx xxxx této xxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž x tento xxxxxx xx jedná, jestliže xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx závažné xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx v xxxx xxxxxxx nemohly zajistit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx svěřen.“.

[16] X tomu Soudní xxxx xxxxx xx xxxxxx xx 2) xxxx, „xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx žádosti x xxxx zjistily, xx x xxxxxxx žadatele xx xxxxxxx podmínka xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podpory xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx palestinských xxxxxxxxx (XXXXX), xxxxxxx xxxx xxxxx xx ‚xxxxxxx xxxx xxxxxxxx‘, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 2 xxxx. x) této xxxxxxxx xx strany xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žadateli, xxxxx xx xx xxx nevztahuje xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxx xxxxxx 12“.

[17] Z xxxxxxxxx je zřejmé, xx pro („automatické “) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx naplnění xxxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx využil xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x 2) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nadále xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx jeho xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx nucena xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx odborné organizace. Xxxxxx xxxx-xx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx ipso xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, což má xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uprchlíka.

[18] Xxxxx splnění xxxx xxxxxxxx Nejvyšší správní xxxx xxxxx, xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx. rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxx 27.3.2008, x. j. 4 Xxx 103/2007-63). Z xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud nesouhlasí xx xxxxxxxxxxxxxx názorem, xx pokud x xxxxxxxx vedeným x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx (xxxxxx), že xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXXX, měl xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxx aplikovatelnost §15 xxxx. 3 xxxx. a) xxxxx xxxx xx středníkem xxxxxx x xxxxx, xxxx. xx. 12 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxx využil xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx UNRWA, stěžovatel xxxx doplnit, xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx [xxxx ve xxxxxx, xxx již byl xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx argumentaci xx xxxxxx k xx. 12 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx]. Xxxxxxxxxx x xxxxxx sice xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx x Sýrii byla xx xxxxxx UNRWA xxxxxxxxxxx ochrana xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxx i xxxx samotného, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nevypovídá x tom, zda xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx využil; xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx není xxx xxxxxxx obsažen xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx a podpory XXXXX. Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx tvrzení Xxxxxxxx správní soud xxxxxxxxxx, xx prvá xxxxxxxx pro xxxxxxxx xx přiznání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx splněna.

[19] Xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana xxxx xxxxxxx ze xxxxxx XXXXX, xxxxx, xx „xx pouhá xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx dobrovolné xxxxxxxxxx xx opustit xx xxxxxxx xxx kvalifikovány xxxx ukončení xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vůli xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx podpora, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx dále xxxxxxxxx ve xxxxxx xx. 12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx [xxxxxxxxxxxx] xxxxxxxx“. V xxxx xxxxxxxxxxx je tudíž xxxxxxxx zkoumat xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx svého xxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx x závěry Xxxxxxxx dvora x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx. [15] .

[20] Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx formalit xx účelem xxxxxx xx xxxxxx univerzitě. Xxxx svého xxxxxx xxxx xxxxxxx - xxxxx vlastního xxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx, xx xx xx x xx mohlo xxxxxx xxxxxxxxx, xx dle xxxxx xxxx xx xxxxx otce dozvěděl xx xxxxxxxx xx Xxxxx republiky; teprve xxxxxxxxx původně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tvrzením x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx ze země xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zcela xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx dotyčné xxxxx“. Proto Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxx podmínka xxxxxxxxxxx ochrany xx xxxxxxx XXXXX x xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx vůli xxxxxx xxxxxxx. X uvedenému xxxxx se xxxxx, xx ve xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx měl signalizován xxxxx x jakékoli xxxxxxx (xx xxxx) xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o tom, xxxx xxxx původu xxxxxxx.

[21] X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx osobu, xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx přiznán status xxxxxxxxx xxx kvalifikační xxxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx Xx Xxxx. Xxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxxx správně, xxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jsou x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx dle §12 xx 14x xxxxxx x xxxxx.

[22] Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Nejvyšší správní xxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx správního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany dle §12, §13 x §14 xxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxx správního orgánu x udělení doplňkové xxxxxxx dle §14a xxxxx zákona. Xxx xxxxxxxxx xxxxx postačí xx xx xxxxxxx.

XX. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

[23] Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxxxx. Měl-li správní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXXX, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx stěžovatele, xx ochranu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx vůli, xxxx xxx zjišťovat, zda xxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxxx §15 xxxx. 3 xxxx. x) část xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, resp. xx. 12 xxxx. 1 písm. a) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx stěžovatele xxx §103 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x. xxxxx xxxxxx shledána xxxxxxxx.

[24] Xxxxx rozsudku Xxxxxxxx xxxxx ve xxxx El Xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx §15 xxxx. 3 písm. x) xxxx xxxx za xxxxxxxxxx zákona o xxxxx, resp. xx. 12 odst. 1 xxxx. a) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx směrnice, xxxxxxxx, aby ochrana xxxxxxxxxxx XXXXX xxxx xxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxxxx na vůli xxxxxxxx o mezinárodní xxxxxxx, přičemž musí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx: 1) xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx skutečně xxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxx xxxxxxx x 2) xxxxxxx xxxx ochranu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxx. Xxxx podmínky xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx xxxxx neshledal xxxxxxxx xxx námitku xxxxxxxxxxx xxxxxxx nezákonnost spočívající x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx soudem xxx §103 xxxx. 1 písm. x) x. x. s.

[25] Xxx xxxxxxx dospěl Xxxxxxxx xxxxxxx soud x xxxxxx, že xxxxxxx stížnost xxxx xxxxxxx, x xxxxx xx dle §110 xxxx. 1 x. x. x. zamítl. X věci přitom xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 2 s. x. x.

[26] Vzhledem x xxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxx xxx §60 odst. 1 x. x. x., ve xxxxxxx x §120 x. x. s. nepřiznal xxxxxxx nákladů xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx před Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a ani x kasačního xxxxx xxxxxxxxx, xx by xx jakékoli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §35 xxxx. 8 x. x. x. xxxxxxx. X xxxx důvodu xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxx xx uvedeno ve xxxxxx XXX.

Xxxxxxx: Xxxxx xxxxxx rozsudku nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx přípustné.

V Xxxx dne 19. xxxxxxxx 2013

Mgr. Daniela Xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxx

*) S xxxxxxxxx xx 22.12.2013 xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/95/XX.