Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx:

Xxxxxxxxx bývalého xxxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxx poměr xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx 3.9.1969 xxxxx §53 odst. 1 xxxx. x) zákoníku xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx oznámil, xx zůstává x xxxxxx, xxx přijal xxxxxxxxxx x požádal x xxxx), xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 87/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skončení xxxxxxxxxx poměru ve xxxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxxxxx xxxxxx [xx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 153/1969 Xx.].

Xxx: Xxxxxx X. x X. xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úpravu xxxxxxx xxxxx §22 zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xx xxx 6.12.2000 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx důchodu podle §22 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx rehabilitacích s xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxxxxxx ne xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, XXXX x Xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx 21.11.2000, byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 3.9.1969 xxxxx xxxxxxxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx práce. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxxxx x mimosoudních xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx úpravu žalobcova xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx Městský soud x Xxxxx rozsudkem xx xxx 14.11.2001 xxx, že rozhodnutí Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrdil. Městský xxxx x Xxxxx xxxxxx xx shodnému xxxxxx xxxx Česká xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x ČVUT x xxxx 1969 x důvodů požadovaných x zákoně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxx, tj. "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x skončení xxxxxxxxxx poměru xxxx xxxxxxxxx nenahrazuje, xxxxx xxxxxxx důvody xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §53 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu v Xxxxx xx dne 14.11.2001 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxx Vrchní xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx dne 16.10.2002 xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx X. xxxxxx potvrdil.

Proti xxxxxxxx Xxxxxxxx soudu podal xxxxxxx dne 30.1.2003 xxxxxxxx. Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx kasační xxxxxxxx, neboť žalobce xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx nedopadají na xxx xxxxxxxxx ustanovení.

Žalobce (xxxx "xxxxxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedený x §103 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x. Xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx starobního důchodu xx smyslu ustanovení §24 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx za xx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §22 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 3. 9. 1969 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pak xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x bylo xxxxxxxxx xx základě §4 xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 99/1969 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx x ochraně veřejného xxxxxxx.

Xxxxxxxx správní soud xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxx §21 zákona x mimosoudních rehabilitacích xx xx xxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx považuje právní xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx služebního poměru xxxx členského xxxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "pracovní xxxxx") x xxxxxx politické xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx (§2 xxxx. 2 a 3). Xxx xxxx. a) xx e) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jichž xx to týká. Xxxxxxxx zrušení pracovního xxxxxx xx xxxxxxx xxx písmenem x) xxxxxxxxxx §21 xxxxx: "xxx-xx xxxxxxxx poměr xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x) zákoníku xxxxx x. 65/1965 Xx., ve znění xxxxxx x. 153/1969 Xx.".

Xxxxx §22 odst. 1 xx 4 xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §21, xxxx xx o tom xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx (...). Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxx obdržela, xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 podat xx xxxx xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxx na určení, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §21. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx doklad xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x soudní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx z xxxx vyplývá, xx xxxxxxxx poměr xxxxxxx x xxxxxx uvedených x §21.

V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nedoložil xxxx požadavek xxx "xxxxxxxxxx" ani "soudním xxxxxxxxxxx" x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 26.9.1969, v xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX sděluje, xx xxxxxxxx k xxxx, xx nenastoupil xxx 1.7.1969 po xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx dne 8.7.1969 xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxx takovým xxxxxxxx, xx je xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxxxx §53 xxxx. 1 písm. b) xxxxxxxx práce, x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 3.9.1969.

Nejvyšší xxxxxxx soud xxxxxx x xxxxxx, xx xx Xxxxxx soud x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx otázky x předcházejícím xxxxxx xx xxxxxx §103 xxxx. 1 písm. x) x. ř. x.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Praze x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx to, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k XXXX x 3.9.1969 z xxxxxx uvedených x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Písemný doklad x skončení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dokladem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xx s xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx vystupování xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx "2000 xxxx", xxx xxxxxxxxx xxxx nárok xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx odškodněn xxx, x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odškodnit xxxxx, xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx období, xxxx x xxxx xxxx 1969, xxxxxxxxxxxxx x důvodů, kterých xx xxxxxxxxxx obával, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx s xxx xxxxxxxx xxxxx skončit, xxxxxxx xxxxx mu xx xxxxxxxxx xx xx novele zákoníku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 153/1969 Sb., xxxx nabyl účinnosti xxxx 1.1.1970.

Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dni 3.9.1969 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx lidských xxxx x xxxxxx a xxxx provedeno xx xxxxxxx §4 zákonného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 99/1969 Xx. ze xxx 22. 8.1969, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatřeních xxxxxxx x xxxxxxxx x ochraně veřejného xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3. 9. 1969 podle xxxxxxxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxx uvedenému ani xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v rozhodném xxxxxx nemohl být xxxxxxxx poměr okamžitě xxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx x. 65/1965 Sb. x xxxxxx §4 xxxxxxxxx opatření předsednictva Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 99/1969 Xx. na xxxxx xxxxxx nedopadá.