Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx:

Xxxxxx mohou xxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §12 xxxx. b) xxxxxx č. 325/1999 Xx., x azylu, xxxxx na xxxxx xxxxxx čelí xxxxxx xxxxxx xx strany xxxxxxxxxxxxxx skupin xxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (Xxxxxxxx) není xxxxxxx xxx před xxxxx xxxxxxxxxx poskytnout dostatečnou xxxxxxx, x na xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx hrozbě trestů xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: č. 77/2004 Xx. XXX x x. 364/2004 Sb. XXX., x. 933/2006 Xx. XXX

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodl x xxxxxx složeném x xxxxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx a soudců XXXx. Xxxxxx Xxxxxx, Xx.X., XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxx, Xx.X., XXXx. Xxxxx Turkové x XXXx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxx věci xxxxxxx: M. X., xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxx Xxxxxxxxxx 2212/10, Xxxxx 4, xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxxxxxx vnitra, xx xxxxxx Nad Xxxxxx 3, Praha 7, x kasační xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxx xx xxx 9.8.2007, x. x. 60 Xx 18/2007-53,

xxxxx:

Xxxxxxxx Krajského soudu x Xxxxxxx xx xxx 9.8.2007, č. x. 60 Xx 18/2007-53, se ruší x xxx xx xxxxx tomuto xxxxx x dalšímu xxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx (xxxx „xxxxxxxxxx“) včas xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx, xxxxxx byla zamítnuta xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx žalovaného ze xxx 26.2.2007, č. x. XXX-10-47/XX-XX02-XX02-2007, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §12, §13, §14, §14x x §14x xxxxxx x. 325/1999 Xx., o xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxx“).

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx stížnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ustanovení §103 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 150/2002 Sb., xxxxxxxx xxxx správního (xxxx xxx „x. x. x.“), neboť xxxxx, xx xxx projednání xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx azylu xxxxx x pochybení xxxxxxxxxx xxx, xx správní xxxxx xxxx vydáním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přesně x úplně xxxx xxxx; xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx opatřil xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxx dovozuje porušení xxxxxxxxxx xxxxxxx žalovanému xxx. §3 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád, xxx xxxx xx následek xxxxxxxxx xxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany.

V žalobě, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx 28.2.2007, xxxxxxxxxx xxxxx, xx v Xxxxxxxx trpěl xx x jeho xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx týká jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx problémy, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx mezi Xxxxxxx x Xxxxx. O xxxx xxxxx nejen x xxxx xxxxxx, xx xx hrozilo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx x xxxx důvodu, že xx xxxxxxxxxxx teroristické xxxxxxx. Tyto skupiny xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx vojenskou xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fyzickou xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx jednání xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx službu, jinak xxxx postaven xxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx x těchto xxxxxx xxx x Xxxxxxxx xxxx „xxxxxxxx“, xxxxxx xx rodiny. Xxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxx práva, xxxxxx se oženit xx si xxxxxxx xxxxxxx. Celá xxxxxxx xxxx neblahý xxxx x xx rodinné xxxxxxxxxxx, xxxx kontaktováni xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

X doplnění x xxxxxx xxxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx věci. Xxx „bez xxxxxxxx xxxx“, x xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx, kde xxxx xxxx žít xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxx.

Xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx uvedl, že xxxx patrné, v xxx konkrétně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělené již xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx oprávněnost xxxxxx x xxxxxxx xx obsah spisů. Xxxxx, xx důvodem xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx žádné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx politických xxxx a xxxxxx, xxxxx z teroristů xxx xxxxxx aktuální x jsou xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx 19 - 30 let, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx v Alžírsku xxxxxxx. X xxxx 1999 byla xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, které xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx roku 1997 xxxxx teroristy xxxxxxxxxxx. X potížích xxxxxx xx stěhováním xxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx během xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx. Xx xxxx 1997 xxxxxx xxxx ve xxxxx Xxxxx, jen 6 xx od xxxxxx. Zde také xxx x podnikal xx xx xxxx 2006, xxx zemi xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádný x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx soud pochybil, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x rozhodovací xxxxxxxx xxxxxxxxxx spatřuje v xxx, že si xxxxxxxx nepořídil xxxxxxxx xxxxxxxx xxx své xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizací, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx materiální xxxxxx x xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nezabýval se xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx státních orgánů xxxx xxxxxxxxxxxx řešit x ochránit xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx humanitární xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx špatná xxxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxx x zemi xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx stížnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxx, xx jeho vlastní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx byly xxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx, x rozsudkem žalovaný xxxxxxxx a odkazuje xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxx nadále xxxxx z taxativně xxxxxxxxx xxxxxx udělení xxxxx xxx §12 xxxxxx o xxxxx. X xxxxxx správního xxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dle §14 xxxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx soud xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx námitek, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Stěžovatel x xxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxx podání xxxxxx sice xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, avšak xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených již x průběhu xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx skutkovými xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx věci. Xx pravdou, xx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxx xxxx prostřednictvím Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxx rovněž rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx vady xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx být xxxxxxxxxx důvodem xxxxxxx xxxxxxxxx xxx §103 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x. xxxxx xxxxx, xxxx-xx tato xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx se ovšem x xxxxx případě, xxxxx je žaloba xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx stalo, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x daném xxxxxxxxxx x. x. x. výslovně xxxxxxxx (xxxxx skutečnost xxx xxxxxxx tomu, xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx proto xx xxxxxx §104 xxxx. 4 s. x. x. xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, že se xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx posouzena ani x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvodů, xx xxx navazuje x xxxx xxxxxxx stížnosti, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx níž „xxxxxxxxxx xxxxx svou xxxxxx x humanitární xxxxxx“. Kasační xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx soud xx xxxx xxxxxxx xxx, xxx kasační xxxxxxxx xx smyslu §104x x. x. x. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zájmy xxxxxxxxxxx a xxx xx tedy xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. X podrobnějšímu xxxxxxxx institutu přijatelnosti xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx (mezinárodní xxxxxxx) xxx přitom xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. na usnesení Xxxxxxxxxx správního soudu xx dne 26.4.2006, x. x. 1 Xxx 13/2006-39, xxxxxxxxxxx xxx x. 933/2006 Xx. NSS.

Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxx, že kasační xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxx x tom, xx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx (xxxx xx dán xxxxxx vlastních zájmů xxxxxxxxxxx) xx. x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dotýká xxxxxxxx otázek, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx plně xxxxxx judikaturou Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxx xxxxx by Nejvyšší xxxxxxx soud x xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zásadní xxxxxxxxx, xxxxx mohlo xxx xxxxx do xxxxxx-xxxxxxxx postavení stěžovatele. Xx xxxxxx pochybení xxx xxx názoru Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vede k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx učinil xxxxxxxxxxx orgán (xxxxxxxx xxxxxxxx, x níž xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx se spisy x xxxxxxx), xx xxxxx-xx ve xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. je xxxxxxxxxxxxx x učinění xxxxxxxxx skutkového xxxxxx (xxxxxxxx podstata nemá xxxxx xx xxxxxxx); xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. j. 1 Xxx 13/2006-39 xxxx pochopitelně xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxx dle §103 xxxx. 1 xxxx. x/ x. x. x.) xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx okolnosti xxxxxxx.

Xxx xxx xxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx judikována x zároveň xxx xxx xx xx, xx xxxxxxxx závěry, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soud, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx (xxxx. xxxx x xxxx x xxxxxxx). K xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 1.2.2007 xxxxxxxxxx uváděl, že xxx x xxxx 1995 na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastaven teroristy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx povolán x nástupu xx xxxxxxxxx xxxxxx. Hrozili xx, že ho xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxx. Xx xxxx oznámení x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. bylo mu xxxxxxx, xx x xxx xxxxxx xxx xxxxx). X xxxxxxxx xxxx xxx jako xxxxxxxx xx různých xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx se, xx xx xxxx odejde x xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxx xxxxx práci x xxx v xxxxx.

X když xx Xxxxx republiky přibyl xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx zemi; xx xxx xxxxxxx, xx kterým xx x xxxxxxxx.

X protokolu x pohovoru x xxxxxxx x udělení xxxxx ze xxx 8.2.2007 xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stěžovateli xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jeho rodiny. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx ověřovali, zda xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, kterým xxxxxxxxx xxxxx) xxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx teroristů xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx ze strany xxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx základní xxxxxxxx xxxxxx xx schovával xxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx, xx už xx s teroristy xx roce 1995 xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx akcentu xxxx xxxxxx, že xxxx x jeho xxxxxxx, x xxxxx by xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx mu xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x nástupu na xxxxxxxxx službu, resp. x nichž byl xxxxxxx, xx v xxxxxxx neuposlechnutí xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx obdržel x xxxx 1997. O xxxxxxx neví, xxxxx xx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx x stěžovatel xxx xxxxxxx x xxxxxx 1996 - 1997 x xxxxxxx městě Xxxxxx. Xxxx se xx Setifu xxxxxx, xxx 6 xx xx xxx xxxxxx, xxxxxxx xx x xxxx 1999 xxxxxxx xxxxxx x potravinami, xxxxx provozoval až xx xxxxxxx z Xxxxxxxx (živnostenské povolení xxx jeho xxxxxx, xx xxx xxx „xxxxxx společníkem“, a xx také xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který mu xxxxxxxx teroristé, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxxxx nevěděl xxxxx, xxx by xxx xxxxxxx xx xxxx xxx uvězněn, xxxxxxxx xx xxxx, xx xxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx i odsloužit xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx vést x xxxxxx xx xxxxxx teroristů. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx, že xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rejstřík xxxxxx. X problematice xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xx xxxxx xx 50 milionů xxxxxxxxxx xxxxxx zařídit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx žádosti x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx obava x xxxxxxx do xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zároveň x xxxxx legalizovat xx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dle §12 xxxx. a) xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx azyl, xxxx-xx v xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx zjištěno, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx uplatňování xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx §12 xxxx. x) zákona x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx-xx x řízení o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxxxxxxx strach x pronásledování x xxxxxx rasy, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, národnosti, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx nebo pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx, xxxx, v xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx státě jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx bydliště.

Shodně x žalovaným lze xxxxx, xx podmínkou xxx udělení xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx obává xxxxxxxxxxxxxx xxx některý x důvodů vyjmenovaných x xxxxxxxxxx §12 xxxx. x) zákona x azylu. Za xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxx práv, jakož x opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx nátlak nebo xxxx xxxxxxx jednání, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ovládajícími xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx území xx státě, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxxx trvalého bydliště x případě xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x jednání xxxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx podstatnou xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx své xxxxxx opřel xx. x Xxxxxx Ministerstva xxxxxxxxx Xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx xx rok 2005 xx dne 8.3.2006, Xxxxxx Ministerstva xxxxxx Velké Británie - Xxxxxxxx, xxxxx 2004 a Xxxxxxxx XXXX x zemím xxxxxx - Xxxxxxxx, xxxxxx 1999. Xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ohledně situace x Alžírsku xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx kanceláře.

K xxxxxxx xxxxx dle §12 xxxx. a) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx stěžovatel neuvedl. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx §12 xxxx. x) xxxxxx x azylu, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx vojenské xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx důvod. Odkázal xxxxxx xx rozsudek Xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx xxx 16.7.1998, č. x. 6 A 508/97, xxx xxxxx „povolávání x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx skupině nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx byl xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx ve válečném xxxxxxxxx“.

Xxxxxxxx také xxxxxxxx x Informace MZV XX xx xxx 10.7.2005, x. x. 122164/2005-XX, z níž xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx v xxxx xxxxxx žádosti o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx posledních xxxxxxx xxx, přičemž xxxxxx xxx xx snaží xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktivity xxxxxxxxxxxxxx skupin potírat x je xxx xxxx xxxxxxxx relativně xxxxxxx.

Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxxx, xxxxx 2004 popsané xxxxxxxxx xxxxxxx dříve xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx. Xxx xxxxxxxx XXXX x xxxxx xxxxxx - Alžírsko, xxxxxx 1999 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nejasná, ale xxxxxx xxxxx branců xx něco podobného xxxxxxxxx. Iniciativa xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x června xxxx 1999 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx 27 xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx bezpředmětné, xx roku 1997 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx problém, xxxx xx xxxx vycestovat, xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xx xxxxx stěžovatele xxxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxx ČR xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx xxx 22.1.2004, x. j. 5 Xxx 47/2003-48, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx specifickým xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území republiky xxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x pobytu cizinců“).

Žalovaný xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx stěžovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odůvodňující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx §14 xxxxxx x xxxxx.

Xxxxxxx se xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dle §14x xxxxxx o xxxxx. Xxx odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx ochrana xxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx v xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany zjištěno, xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx byl xxxxxxx xxxxxx do xxxxx, xxxxx xx státním xxxxxxx, nebo x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx újmy x xx xxxxxx xxxx xxxx ochoten x xxxxxx takového xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx posledního trvalého xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx 2 citovaného xxxxxxxxxx xx za vážnou xxxx považuje x) xxxxxxx xxxx vykonání xxxxxx xxxxx, b) xxxxxx xxxx nelidské xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x mezinárodní ochranu, x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo lidské xxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx konfliktu, xxxx x) xxxxx xx vycestování xxxxxxx xxxx x rozporu x mezinárodními závazky Xxxxx republiky.

Z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx situaci v Xxxxxxxx. Xx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Spojených xxxxx amerických o xxxxxxxxxx lidských xxxx x Alžírsku za xxx 2005 xx xxx 8.3.2006 xxxxxxx, xx xxxxxxxx ústava x zákony xxxxxxxx xxxxxx i xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zacházení. X Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx pro přiznání xxxxxxxxx uprchlíka (xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx XXX pro uprchlíky x Xxxxxx, x xxxx 1979) vyvodil xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx možné xxxxxxxx, xx by xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx či ponižující xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx žalovaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx vojenské xxxxxx xxxxxx legálním způsobem, xxxxxxxxxxx aktivitu xxxxxxxxx xxx ve vztahu x xxxxxxxxxx orgánům.

Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §13 zákona x xxxxx (xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) xx §14x xxxxxx x azylu (xxxxxxxxx ochrana xx xxxxxx sloučení xxxxxx) xxxxxx shledány xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xx x xxxx závěry xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx ochrany. Xxxxxxxxx x žalovaným, xx bezpečnostní orgány x Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xx x xxxxxxx návratu xxxxxxx stěžovateli xxxx xxxxxxxxxxx v nelidském xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx jiná pochybení x řízení před xxxxxxxxx (účast xxxxxxxxxx xxxx.), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.Xxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxx x xxxx xxxxxx, xx nezaujal xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx lze, xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx, xxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx „xxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx §12 xxxx. x) xxxxxx x xxxxx. V xxxxx ohledu xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx rozsudek xx dne 18.12.2003, x. x. 6 Xxx 45/2003-49, dostupný xx xxx.xxxxxx.xx , xxx něhož xxxxx x xxxxx, pojem xxxxxxxx skupina xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx k xxxxxx, xx „sociální skupina“ xx skládá z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx obyčejů xxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx vystaveny xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx teroristických skupin.

Pro xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx branců vyslovil xx svém xxxxxxxx xx xxx 12.5.2006, x. x. 4 Xxx 250/2005-44, dostupném xx www.nssoud.cz , xxxxxx byl rozsudek xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx vrácena k xxxxxx xxxxxx, zejména x doplnění dokazování. Xxxxxxxx xxxxxxxxx přitom xxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x této xxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxx nyní, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx v xxx, xx v xxxxxxx rozsudku č. x. 4 Xxx 250/2005-44 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, který xxx vojenskou xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxx „v xxxxxxxx“ xxxx hrozící xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx čelil možnému xxxxxxxxx násilí právě xx xxxxxx xxxxxxxxx). Xxx snad xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyšší správní xxxx konstatoval i xx xxxx xxxxxxxx xx xxx 31.1.2008, x. x. 4 Xxx 47/2007-60, xxxxxxxxx xx xxx.xxxxxx.xx , xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx §103 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. s. (xxxx v řízení xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x níž xxxxxxx xxxxx x napadeném xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nemá xxxxx xx spisech xxxx xx x xxxx x xxxxxxx) xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mj. x xxx, xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx hrozí xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který x xxxx výhrůžky xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xx, xx obecná xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je nejlepší xx posledních 15 xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx, ke xxxxx xxxxxx. I x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xx xxx 10.7.2005, x. x. 122&xxxx;164/2005 - XX (Alžírsko), ze xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx teroristické skupiny x xxxxxx xxxxxx xx. x xxxxxxx xxxxx Xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx situace xxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx nebyly xxxxxxxx informace k xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx základní vojenské xxxxxx (civilní xxxxxx xxxx.), xxxx tresty „xxxxxxxxxx“ xxxxx, jaké xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxx. Zvážena xxxxxx xxx problematika xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxx přisvědčit xxxxxxxx tvrzení, xx xxxxxxxxxx xxxx žít xx xxx zemi xxxxxx životem, xxxx xx se xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx stěžovatel xxxxx, xxxxxxxx jako „xxxxx xxxxxxxxx“, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx měl xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx bydlel xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx (6 km), jak xxxxx xxxxxxxx, stěžovatel xxxxxxxx určité xxxxxxxxx xxxxxxx města (xxx 240&xxxx;000 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxx 1998). X když xx xxxxxx situace nebyl xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx to, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx není xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx policie. Xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx službu, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. X tomto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx vyhnout xx vojenské službě xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx také xxxxx xxxxxxxxxxx žalovaného. X xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx základní xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx ze země xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx mu xx xxxxx straně hrozili xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx rodinu x naopak ho xxx hrozbou xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxx x xxxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrozbě xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx x prosté xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx výpovědi xxxxxx xxxxxxx, xx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, přestože xxxxxxxxx xxx 30 xxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx brance jako xxxxxxxxx, xxxxxxx základní xxxxxxxxx xxxxxx vykonat x zda xx xx xxx nehrozilo xxxxxxxxxxxxx násilí ze xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx Zprávy Ministerstva xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxxx, duben 2004, xxx 5.100, xxxxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xx vyhýbají xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxx (x když x xxxx již xxxx zacházeno xxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxx x bodu 5.99 xxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x branci xxxx v xxxxx xxxxxxxxx situaci, xxx xxx xxxxx xxxxxx xxx ze strany xxxxxxxx xxxxxx (dokonce xxxxx být xxxxxxxxxx xx zastánce islámských xxxxx), xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Bod 5.104 xxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xx země, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx předáni xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž není xxxxxxx, xxx i xxxxxx starší 30 xxx xxxx dodatečně xxxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxx (stěžovatel se xxxxxxx, xx by xx x každém xxxxxxx vykonat musel, xxxxxxxx xx mu xxx xxxx 30 xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyhýbal).

V Příručce XXXX x zemím xxxxxx - Alžírsko, xxxxxx 1999 jsou xx xxx. 26 xx ohrožené xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx; xx xxx. 31 xx xxx xxxxxx x tom, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx přesunulo xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx (xxx xx xxxxxxx x xxxxx Xxxxx).

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx stížnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 1999 xxx xxxxx Alžířany, xxxxx xxxxxx upravený xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x v minulosti xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, že xx xxxxxx amnestie xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxx takové xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxx, xx xxxxxxxxxx §12 xxxx. b) xxxxxx x azylu xxxxxx x „odůvodněném xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx“, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadovat, jak xxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x. j. 4 Xxx 47/2007-60, xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx, že xxxxxxxx, aby poté, xxxx-xx (včetně rodiny) xxx x schopen xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx stěžovatel xxxxxxx x xxxx. Xxxxx x xxxxxx důvodu xxxxx zákon x xxxxx xx potencialitě xxxxxxxxxxxxxx, xxxx. na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx žadatele. Xx xx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx x (xx)xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx správní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx skutkové podstaty §12 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x azylu, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x pronásledování x xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx x důvodu jeho xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x proti xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x závažné xxxxxx xx strany xxxxx xx straně xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx by xx xxxx týkat x rodiny xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx hrozí x xxxx xxxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx §14 xxxxxx x azylu Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx x této problematice xxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, např. x xxxxxxxx xx xxx 11.3.2004, x. x. 2 Xxx 8/2004-55, xxxxxxxxx na xxx.xxxxxx.xx , xxxx xx xxx 22.1.2004, x. x. 5 Xxx 47/2003-48, xxxxxxxxx xx www.nssoud.cz . X těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx azyl x humanitárních důvodů xxx xxxxxx xxxxx x případě hodném xxxxxxxxxx xxxxxxx, není xx něj xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvážení, xxxxxxx přezkumu xxxxxxxxx xxxxx pouze x xxx xxxxx, zda xxxxxxxxxx x xxxx x hledisek stanovených xxxxxxx, xxx xx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx premisy xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§78 odst. 1 x. x. x.). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx neshledal, xxxxx xx xx, xx xxxxxxxx x xxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, aby xxx řádně zjištěn xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxx xx xxxxxxx takto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx neshledá xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx §12 xxxx. x) xxxxxx o xxxxx, bude xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxx dodává, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se žalovaný xxxx muset xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx, xxx pro xxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx §14x xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxx, tedy xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx života nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx násilí x xxxxxxx vnitřního xxxxxxxxxxx konfliktu.

Pro xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxx podotýká, že xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx to xxxxxx žalovaný, xxxxxxx xxxxxxxxxxx snahu legalizovat xx xxxxx xx xxxxx České republiky. Xxxx veškerou pochybnost xx xxxxx zřejmé, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x ochranu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, a xxxxxx x prostou xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx být důvodem xxxxxxxxxxx, xxx mohl xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx protokolu o xxxxxxxx k žádosti x udělení xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx uvedl, xx xx xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se dvěma Xxxxxxxxxx, xxxxx ho xxxxxxxxxx xx xx, xx xx třeba xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx XX xxxxxxx xxxxx x xxxxx způsobem xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx českého právního xxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx mysli xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx osobního statusu x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pokládá Xxxxxxxx správní xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stížnosti xxxxxxxxx x §103 xxxx. 1 xxxx. b) x. ř. x., xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx správní xxxxx x napadeném xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx. byla x xxxx v rozporu, xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx důvodně xxxxxxxxx xxxx měl krajský xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stížnosti xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (§32 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxx).

Xxxxx ustanovení §110 odst. 3 x. ř. s., xxxxx-xx Nejvyšší xxxxxxx xxxx rozhodnutí krajského xxxxx x xxxxx-xx xx xxx x xxxxxxx řízení, xx xxxxxxx soud xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx soudem xx zrušovacím xxxxxxxxxx. X xxxxxxx x §110 odst. 2 x. x. s. xxxxxxxx xxxxxxx soud x novém xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X Xxxx dne 9. xxxxxx 2008

XXXx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx senátu