Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx:

X. Skutečnost, xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx ochranu byla xxxxxx xxxxxxx sňatek xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx násilím) x xxxxx xxxxxxx x zemi xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx [čl. 9 xxxx. b) xxxxxxxxxxxx směrnice (2004/83/XX)].

XX. X xxxxxxxxx x xxxxxxxxx druhé, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx proti své xxxx xxxxxx setrvat xx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx domácímu násilí, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v zemi xxxxxx xxxxxxx vzít x xxxxx, xxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx násilím xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxx v obdobném xxxxxxxxx [čl. 6 a čl. 7 kvalifikační xxxxxxxx (2004/83/XX) x §2 xxxx. 7 xxxxxx x. 325/1999, o xxxxx].

Xxxxxxxxxxxxx: x. 1749/2009 Xx. XXX x x. 1913/2009 Xx. XXX.

Xxx: Xxxx X. (Xxxxxxxxxx) xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, x xxxxxxx xxxxxxxxx žalobkyně.

Nejvyšší xxxxxxx soud xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx JUDr. Xxxxxxxxx Hnízdila a xxxxxx XXXx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, JUDr. Milady Xxxxxxx, XXXx. Xxxxxx Xxxxxx, Ph.D., x XXXx. Xxxxx Xxxxx x xxxxxx věci xxxxxxxxx: R. S., xxxxxxxxxx XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxx Xx Xxxxxxxx 2632/18, Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx: Ministerstvo xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx Xxx Štolou 3, Xxxxx 7, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu v Xxxxxxx xx xxx 8.6.2010, č. x. 63 Az 46/2007-240,

xxxxx:

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxx xx dne 8.6.2010, č. x. 63 Xx 46/2007-240, xx xxxx x xxx xx vrací x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X. Xxxxxxxxx průběh xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx kasační xxxxxxxxx xxxxxx zrušení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx její xxxxxx xxxxx rozhodnutí žalovaného xx xxx 24.4.2007, x. x. OAM - 1 - 333/XX - 10 - 04 - 2007.

Xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vyplývá, xx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poprvé x xxxxx 2007 xx xxxxxxx uděleného víza x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 2007, xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgány xx xxxxxxx nařízení x. 343/2003, kterým xx stanoví kritéria x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx příslušníkem xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

X vyjádření žalobkyně x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxx x xxxx x xxxx odjezdu xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx původu x matkou žalobkyně. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx x jejím xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx její xxxxxx s xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx 1997-98 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x polygamií, k xxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyznání, xxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xx xx manžela xxxxxxxxx u policie, xxx xxxxxxxx v xx xxxxxx poté, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx jejího manžela. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxxx když xx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx oddělení xxxxxxx, xxx xxxxxxx podávala xxxxxxxx, stížnost na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx x xxxx xxx v xx xxxx xxxxxxx. Xx změnou xxxxxxx xxxxxxxxx nesouhlasili xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx. X jednání xxxxxxxxx xxxxx dne 31.3.2009 žalobkyně xxxxxxxx, xx ačkoliv její xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx, neřekla jim, xx víru xxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx dcerou. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx. Rozhodla xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxxxxxx x roce 2004. X přesto měla xxxxxx zajistit xx xxxxxxxxxx, xxxxx její xxxxxx xx rovněž xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Těsně xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ohrožovat xxxxx, xxxxxxx jí vycházet xxx xx xxxxxx xxxxx do xxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx na místní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx řekl, xx xxxxxx ji xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxx situaci xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx jiného xxxxx, xxxxx by xx xxxx xxxxxx všude xxxxxx. V průběhu xxxxxx žalobkyně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, o němž xxxxxx, xx se xx xxxxx netýká, xxx že x xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx polygamie xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx x Kyrgyzstánu xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx ani doplňková xxxxxxx xxxxx §12, §13, §14, §14a x §14x xxxxxx x. 325/1999 Sb., x xxxxx x x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (zákon x xxxxx). Xxxxx xxxxxxxxxx stát xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náboženskému xxxxxxxxxxx žalobkyně a xxx xxxxxxxxxx problémy xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Žalovaný rovněž xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx x nestátních xxxxxx, jež jí xxxx x Kyrgyzstánu x dispozici, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxx probíhá xxxxxxxxxxx, x neobrátila xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx žalobkyní žalovaný xxxxxxxxx pro xxxxx xxx relevantní. Ve xxxxxx x doplňkové xxxxxxx žalovaný uvedl, xx xxxxxxxxx nehrozí xxxxx forma vážné xxxx xx xxxxxx §14x xxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx azylu x x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx rodiny. X xxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí žalobkyně xxxxxxxx, že jí x řízení nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx žalovanému nedostatečně xxxxxxxx skutkový xxxx xxxx; x doplnění xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx reálnou situaci x Kyrgyzstánu, zejména xxxxxxxxxx, že právní xxxxxx (xxxxx polygamie) xxxx v xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx x manžel xxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ x xx v xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, v důsledku xxxxx xxxxxxx pronásledování xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx náboženství. Xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx x řízení xxxxxx, x x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx žalobu xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 31.3.2009, x. x. 63 Xx 46/2007-148. Ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x náboženských xxxxxx xx situace, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx, nelze považovat xx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx §2 zákona x azylu. Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx udělení humanitárního xxxxx, xx doplňkové xxxxxxx. V xxxxxx xxxx xxxxxxxx soudem xxxxxxxx dvě xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx návrh xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx religiozity, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx hrozí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx názor než xxxx xxxxxx. Na xxxxxx jednání zástupce xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx. X průběhu druhého xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tomu, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx uzavírá xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x x jejího xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vůdce mula xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nastávajícího. Xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx nikdo neptal. Xxxxxx uvedla, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx neoznámila, xxxxxxx xx xx zakázali xxxx x xxxxxxx.

Xx xxxxxxx stížnosti Nejvyšší xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zrušil xxxxxxxxx ze xxx 1.10.2009, x. j. 6 Azs 54/2009-181. Xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx rozsudku bylo xxxxxxxxx navrženého xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx ani xxxx neprovedení xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx právo na xxxxxxxxxxx xxxxxx vyplývající x xx. 36 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxxxx xxxx konstatoval, xx xxxxxxx x neprovedení xxxxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxxxxx i x xxxxxxx na vývoj xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxxxxx xxxxxxxxx žen x Kyrgyzstánu x xxxxxxxx násilí v xxxx xxxx, jež xx xxxxxx vždy x přihlédnutím xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx x xxxx.

X dalším xxxxxx Xxxxxxx soud x Ostravě xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Kyrgyzstánu x podání xxxxxx x obecné xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx, x postavení xxx x Xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx násilí x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx také x xxxxxxx, xxx xx ženy xxxxx xx svými problémy, xxxx. domácím násilím, xxxxxxx s xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx a zda xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx 26.3.2010 krajský xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XX, odboru lidských xxxx x transformační xxxxxxxx, xxx názvem „Xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv x Xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxx“. Xxxx xx krajský xxxx xxxxxxx od žalovaného xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv za xxx 2008 x xxxxxxx zprávu Ministerstva xxxxxxxxxxxx věcí Xxxxxxxxx xxxxx amerických (dále „XXX XXX“) o xxxxxxx vyznání za xxx 2009. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zdůraznil, xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx na význam xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx té xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x průkazu nebezpečí, xxxxx žalobkyni hrozí x xxxxxxx návratu xx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx v Xxxxxxx xxxxxx xx provedení x xxxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxx rozsudkem xx xxx 8.6.2010, x. x. 63 Xx 46/2007-240, xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx pronásledování xxxx xxxxx újma, xxxxxxx xxxx také xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx posudkem x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx k xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx krajský xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xx schopen x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx hrozila, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Stěžovatelka xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nevyužila. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx krajský xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx probíhajícího xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Kyrgyzstánu, xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xx sice xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ne xxxxx civilista xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečí xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx představitelkou rizikové xxxxxxx, z čehož xx rovněž xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

XX. Xxxxx kasační xxxxxxxxx

X xxxxxxx stížnosti proti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „stěžovatelka“) xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxx soudu xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx důkaz xxxxxxxx xxx při xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xx krajský xxxx dále xxxxxxxxxxx x problematikou manželství xxxxxxxxxxxx x s xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx manželem x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx toho xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxxxxx předpisy vynucovanými xxxx komunitou, a x jejímu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx důkaz xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx religiozity mohl xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx soužití x bigamickém vztahu. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx jí hrozí x souvislosti x xxxxxxxxxxxx konfliktem x xxxx, neprovedl x xxxx otázce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudu (x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, (x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nucené soužití x bigamickém xxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx x její rodina xxxxxxxx a vynucuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x (c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx jak x xxxxxx před xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx (x) xxxxxxxx xxxxx x xxxx x důvodu xxx příslušnosti k xxxxxxx menšině, x xxx xx xxxxx xx xxxxxxx soud xxxxxxxxx, aniž xx x xxxx xxxxxx xxx dostatečné xxxxxxxx.

XXX. Xxxxxxxxxxx zjištěné xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxxx spisu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, s xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xx xxx 20.4.2007 xxxxxxxxx: xxxxxx XXX USA x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx rok 2005 xxxxxx x březnu 2006; xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx (xxxxxxx událostí xx xxxxxxxx 2005 do xxxxxxxx 2006); xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Crisis Group (XXX) Kyrgyzstán: xx xxxxxxxx z xxxxxx 2005; xxxxxx XXX Xxxxxxxxxx: Stát xx xxxxxxxx základech x xxxxxxxx 2005; xxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Federation xxx Human Xxxxxx (XXX) x Xxxxxxxxxxx xx xxx 2005 x xxxxxx 2006; xxxxxx XXX Xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx x xxxxx 2006 x zprávy MZV XX, č. x. XXX - 1334/2005, x 4.1.2006 (x xxxxxxxxxxx a společenských xxxxxxxx xx revoluci, xxxxxxx, hnutí Xxxx-xx-Xxxxxx xx situaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x azyl) x č. x. XXX - 1295/2006 x 16.2.2007 (o xxxxxxxxx konvertitů, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxxxx). Xxxxx zprávy, x xxxxx xxxx xxx xxxxx protokolu x xxxxxxxx stěžovatelka xxxxxxxxx (xxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx 2005, xxxxxxxxx XXXXXX x 15.2.2007 x xxxxxx XXX XX z xxxx 2003), xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Nicméně xx xxxxx xxxxxx založena xxx zpráva Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx USA x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2005, xx xxx žalovaný x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x z xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx se o xxxxxx MZV USA x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx 2008 xx xxx 25.2.2009; xxxxxxx zprávu XXX USA x xxxxxxx vyznání za xxx 2009 x Xxxxxxxxx republice x 26.10.2009 x xxxxxx XXX XX Xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv x Xxxxxxxxxxx - postavení xxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx dne 5.3.2010, xxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx schválené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx misí x Xxxxxxxxxxx xx xxx 30.9.2009 x xxxxxx XXXXX k xxxxxxxxx xxx v Xxxxxxxxxxx z xxxx 2008, xxxxxxxx xx xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxx.xxx/?xxxxxxx=189

X xxxx uvedených xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx případ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xx xxxxx ve xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx 2005 (xxxxxx XXX Kyrgyzstán: Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z prosince 2005 x xxxxxx XXX ČR, č. x. XXX - 1334/2005, z xxxxx 2006). X obou xxxxx vyplývá, xx xx xx revoluci xxxxxx xxxxxxxxxx míra xxxxxxx v xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx x obyvatelstvu vzbuzoval xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxx bez xxxxxxxxxx x demoralizované a xxxxx neochotny xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Nová xxxxx xx snaží xxxxxxx x xxxxxxx zlepšit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXX XX xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx xx boj proti xxxxxxx a xxxxxx x profesionalizaci xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx MZV USA x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx rok 2005 a xx xxx 2008 xx xxxxxxxx vymahatelností xxxxx x obecné rovině. Xxxxxx xx rok 2005 xxxxx xxxx xxxxxxx beztrestnost xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx nicméně xxxxx pracovníků xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x stíháno xx xxxxx trestné činy; xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx 407 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra, 26 jich xxxx xxxxxxxxxx x 43 xxxxxxxxxxx. Pozdější zpráva XXX XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv xx xxx 2008 xxx uvádí, že xxxxx xxxx stížností xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx byla prošetřena (x 594 xxxx xxxxxxxxxx 378 stížností); xxxxx zprávy xxxxxxxxxx x 58 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra, Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vůči xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bylo 43 xxxxxxxx vinnými.

Již xxxxx xxxxxx MZV XXX za rok 2005 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vláda xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxx 2008 xxxx xxxxxxx stále rozšířená x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx úředníků, xxxxx tento zákon xxxxxxx způsobem vymáhán. X xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx. Generální xxxxxxxxxxx xxxxxxx 394 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxx případy xx xxxxxx obvinění xx xxxxxxxx pravomocí, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státních zakázek, xxxxxxxxxx, nezákonné xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx XXX XXX xx xxx 2005 x xx xxx 2008 (xxxx x xxxxxxx x xxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx selektivně xxxxxxxxx do vězení xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, zatímco xxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. X xxxx xxxxx xxxxxxx, xx v xxxx je nastaven xxxxxx xxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx pravidly x xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx starších xxxx; xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx prokuratury, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx bedlivý, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx nacházejí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (část x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudního procesu, xxxxxx MZV XXX xx rok 2005 x xx xxx 2008). Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, zda xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x případě xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (náboženská xxxxxxx, xxxxxxx, etnická xxxxxxx); xxxx otázce se xxxxxxxxxxxxx věnuje xxxxxx XXX XX, která xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxx a xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zpráva XXX XXX x dodržování xxxxxxxx práv xx xxx 2005 x xxxxxx 2006; v xxxxxxx xxxxx aktuálnější xxxxxxxx obsahovala xxxxxx XXX XXX o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx rok 2008. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obyvatelstva, xxxxxxxxx xxx, existovala. V xxxx 2008 xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx práv xxxx x xxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx z důvodu xxxxxxx. Diskriminace xxx xxxx x xxxxx x x roce 2008 xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx x mzdy xxx, x xxxxxxx xxxx xx venkově především xxxx manželky a xxxxx, xx x xxxxxxxx nakládat xxxxx xx svým výdělkem. Xxxxx obou zpráv xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx mezi manžely, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx bylo problémem. Xxx zprávy xxxxxxx xxxxxx, xx mnohé xxxxxxx činy vůči xxxxx xxxxxx oznámeny x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x apatie xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx x x roce 2005 xxxx xxxxxxxx 4135 xxxxxxxxx činů, z xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx. X xxxx 2007 xxx xxxx xxxxx xxxxxx XXX USA xx rok 2008 xxxxxxxxx 300 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx.

Xxx zprávy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxx 2005 xxxx zaznamenáno 18 xxxxxxx xxxxxxxx sňatku, xxxxx skutečný xxxxx xxxxx zprávy xxxx xxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxxx části xxxx podle xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx provdána xxxxx xxx vůli (xxxxxx XXX USA xx xxx 2005). Novější xxxxxx za rok 2008 počet xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx za xxx 2005 mnoho dívek xxxx při xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx odrazovaly xx xxxx, aby xx xxxxxxxx xx xxxxx. V xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x šíří informační xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx XXX USA xx xxx 2008 xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx reaguje xx téměř 10&xxxx;000 xxxxxxx rodinných konfliktů x xxxxx 15 xxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx končí xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxx 2008 xxxx uvádí, xx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX 80 procent xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx ženách xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx obdobích xx xxxxxxxx Xxxxxxx rada xxx otázky rodiny, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohlaví.

Nejpodrobněji xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, domácího xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx domácího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX XX Dodržování xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx - postavení xxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx, odborem xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxxxxx politiky, xx xxxxxx xxxxxxxxx soudu. X ní xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxx od získání xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx únosů xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx blíží x 10 tisícům. Xxxxxxxx, xx x zemi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x trestání xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x konzervativním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxx xxxx x roce 2004 xx 35 % xxxxx xxx xxxxxxxx x donucení xx x důsledku únosu, xxxxxxx xxxx z xxxx byla xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x únosů xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXXXX z xxxx 2008 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 250 xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx manželství. Xxxxxxxx se, xx xxxxx 12 % xxxxx xxx x Xxxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 18 xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx registrovány. Ženy x xxxxx xxxxxxxx x donucení xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx XXX XX Kyrgyzský xxxxxxx xxxxxxxxxxx výbor xx xxxxxxxxxx x UNICEFem x xxxx 2007 xxxxxxxxxx, že až 38 % xxx xx věku 15 - 49 xxx xx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxx manželku xxxxxxx xxxxxxxxx v některé x xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxx domu xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nedostatečná xxxx x děti, xxxxxxxxx či spor x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, připálení jídla. Xxxx nejrizikovější skupiny xxxxx ženy xx xxxx 25 - 44 xxx, xxxxxxxx xxxx a xxxx xx třemi x xxxx dětmi. Ze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx incidenty porušování xxxxxxxx práv jsou xx vzestupu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x následných xxxxxxx však na xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx je právně xxxxxxxxxxxxx xxxx incident xxxxxxx xxxx chuligánství, xxxxxxxx xxx x Xxxxxxxxxxx xxx x x. 2003 xxxxxx xxxxx na ochranu xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx XXX ČR xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx xx xxxxxx xx přirozeným xxxxx, x nedostatku xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxx x stíhat xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx.

X další části xx xxxxxx XXX XX věnuje právnímu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx žen. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx OSN x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx 1997 x xxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2002. Xxxxx xx. 13 Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x příležitosti xxx xxxxxx xx xxxxxxx. X xxxxxx 2003 xxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxx ochraně xxxx domácím xx xxxxxxxx xxxxxxx. Bigamie x xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx. Národní xxxxx xxxx xx xxxx 2007 - 2010 xx xxxxxx dosažení xxxxxxxx pohlaví xxxxxxx xxxx xxxx zlepšení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, poskytování psychologické xxxx obětem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx ženách. Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx XXX pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (XXXXX) xx zprávě x xxxx 2004 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mj. z xxxxxxxxxxx stereotypů chování, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx, sňatků x xxxxxxxx x s xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xx účelem xxxxxxxx manželství.

Implementací xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx úrovni, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zabývající xx xxxxxxxxx, společenskou x zdravotní xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů a xxxxxxxxx občanů, xx xx xxxx hlášení, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx násilí, zastupování xxxxx xxxx xxxxx. Xx vymahatelnost jsou xxxx xxxxxxxxx i xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx (x jeho pravomoci xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X zemi jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, např. XX XXX (United Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx), xxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pohlaví; XXXXX (Xxxxxx Nations Xxxxxxxxxx Fund), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx lidských práv xxx x monitoruje xxxxxx xxxxxxxxxx; a xxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxx komisařky OSN xxx lidská práva (XXXXX), jež xx xxxxxx xxxxxxxx tréninkové xxxxxxxx pro pracovníky xxxxxx vymáhajících právo x xxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx nevládní organizace xx zmíněna Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxx Xxxxxxx Association), která xx xxxxxx prevencí xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx takového násilí. Xxxx xxxxxxxx sdružuje 12 xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Kyrgyzstánu, x xxxxx každá xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx bezpečí, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx aktivity xx xxxxxxx povědomí x fenoménu xxxxxx xx xxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx XXX XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx jedno xxxxxxx x xxxxxxx městě xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx adekvátní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx, xxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxxx x lidmi.

Zpráva XXX XX dále xxxxxx xxxxxxxxx uvedených xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x Kyrgyzstánu x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx boje x xxxxxxxx xx omezena. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx jako trestný xxx, xxx xxxx xxxxxxxx úpadku xxxxxx x rodinných xxxxxx. Xx xx jednou x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx proti xxxxxx xx xxxxxx, navíc xx touto xxxxxx xxxxxxxxx podkopáván xxxxxx x xxxx problematice xx vnitrospolečenské x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx několikrát xxxxxxxxxxx xxxxxx legalizace xxxxxxxxx. Xxxxxx sdělovací xxxxxxxxxx pak xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x navíc xx staví na xxxxx xxxxxxx demokratizačních xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx zprávy XXX ČR xxxxxxxxx xxxx uvedeného xx xxxxxx mezi xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kroky xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mechanismus xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx; navíc xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, aby své xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx zprávy XXX XX xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx xxxxx násilí xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx všech xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx institucí. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx násilí xx xxxxxx; to je xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx motivovanými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx by xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřadů, xxx xxxxxx početné x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx zprávy XXX XXX o xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv xx xxx 2005 a xx xxx 2008 xxxx xxxxx znepokojena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx se xxxxxxxxx, xx xx schovává xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxx 2008 o soudním xxxxxx se x xxxx xxxxxxxxxxx věnuje xxxxxxxxx, xxx němž xxxx zatčeno 32 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Oš xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, co xxxxxx xxxxxx zakázaly xxxxxxx shromáždění v xxx xxxxxxxxxxx svátku Xxxxx Xxx; xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx devíti do xxxxxxx let. Xx xxxxxx MZV XXX xx xxx 2008 xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx náboženství, xxxxx xx výnosu x xxxx 2006 xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx „tradiční xxxxxxxxxx xxxx“. Ve xxxxxxxx XXX USA x dodržování xxxxxxxx xxxx xx roky 2005 x 2008 xxxxxx žádné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx XXX USA x xxxxxxx vyznání xx xxx 2009 x 26.10.2009 vyplývá, že xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx strany xxxxx xxxxxxxxxxxx jen do xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx omezení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kvůli xxxxxx z extremistických xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xx-Xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxx o diskriminaci xx základě xxxxxxx xx xxxxxx společnosti. Xxxxxxxxxxxxxxx vírou x xxxx xx islám; xxxxx odhadu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 80 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx 11 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx někteří xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx. Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Vyznavači xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx do měst x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx existuje xxxxxxx xxxxx mezi etnickou xxxxxxxxxxxx x náboženstvím: xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx denominací. Xxxxxxx křesťanští xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx Kyrgyzů, xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx víru. Xxxx xxxxxxx x bývalými xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přetrvávalo xxxxxx. X xxxx části xxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxx napětí xxxx převážně ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx konzervativními xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Jak muslimští, xxx xxxxx pravoslavní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx proselytismu.

Konvertováním x xxxxxx náboženství xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX XX, x. x. XXX - 1295/2006, x 16.2.2007. Xxxxx xx xxxx xxxxx případy občanů, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x baptistům xx k Církvi Xxxxxx Xxxxxx. X Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx smíšené xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx souhlasit xxxxxx; „v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxx uvedena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx jsou xxxxx xxx xxxxxxx přestupu x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. K xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, neboť xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přestoupit xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx souhlas xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx do vlasti xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx. Osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (a xxxxx xxxxxxxxxx) nejsou xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx mají xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vedoucích xxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx mohou xxxxxxx xx ministerstvo xxxxxx, xxx xxxxxxx vyžádání xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxx xxxx dále xxxxxxxx xxxxxx x xxxx IHF a Xxxxxxxxx z xxxxx 2006 x postavení xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxxxxx, x níž xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle posledního xxxxxxx lidu v xxxx 1999 13,8 % občanů. Xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx.X xxxx xxxx xxxx xxxxx všichni xxxxxxx činitelé xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx jeden xxxx xxxxx byl xxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx diskriminaci Xxxxxx xxxxxxxxx, ale xxxxxx xxx otevřeně. Xxxxxxxx roku 2006 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx, xx na xxxxxxx xx ve veřejné xxxxxx xxxxxx zaměstnáni xxxxx xxxxx Uzbekové; xxxx nařčení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx úřadů, xxxxx Uzbeky xxxxxxxxxxx, xx xxxx „xxxxxxxxx“ (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx). X xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx menšina xxxxxxx xxxxxxxxxx (Džalabád) xxxxxxxx místní xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z řad Xxxxxx se xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx strany Xxxx-xx-Xxxxxx. Xxxxx významné xxxxxxxx Xxxxxx xxxx zpráva x xxxx 2006 xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nicméně xxx xx použít xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx [xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx for Xxxxx Rights (XXX) x Xxxxxxxxxxx xx xxx 2005; xxxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX; xx xxxxxx XXX Xxxxxxxxxx: xx xxxxxxxx x xxxxxx 2005 xxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx parlamentních xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx společensko-ekonomických xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx etnických menšin, xxx xx xxxxx xxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx skutkového xxxxx]. Xxxxxx týkající se xxxxxxxxxxxx předložený stěžovatelkou xx ve xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx ruském xxxxxx.

XX. Xxxxxxxxxxxx a přípustnost xxxxxxx stížnosti

Kasační xxxxxxxx xx přípustná, xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx krajský xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu [§104 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 150/2002 Xx., xxxxxx řád xxxxxxx, (xxxx jen „x. x. x.“)], tedy x otázce, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx znaleckým xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx Nejvyšším xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Nejvyšší xxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zásadní xxxxxxx xxxxxxx stěžovatelky x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx proces x xxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx důkazu.

Ačkoliv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výslovně xxxxxx xxx přijatelnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, vytkla xxxxxxxxx soudu, xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxx x bigamickém xxxxxx. Zdejší xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §104x s. x. x., xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxx, xxx nucený xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxx formou xxxxxxxxxxxxxx, xx doposud xx své judikatuře xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx důvodnou. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx důvodnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx X), xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx stěžovatelky (xxx XX) x stran xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stěžovatelky x xxxxxxx xxxxxxx (xxx XXX).

X. Neprovedení xxxxxx xxxxxxxxx posudkem

Zdejší xxxx xx nejprve xxxxxxx námitkou, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx názor xxxxxxxx xxxxx provést důkaz xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xx xxxxxxx, xxx x řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxx důkazy (xxxxxx XXX ČR, xxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxxxxx politiky, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x Kyrgyzstánu - xxxxxxxxx xxx, xxxxxx XXX XXX o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx 2008 x xxxxxxx xxxxxx XXX XXX o xxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2009) x xxx xxxx xxxxxxx x zemi původu xxxxxxxxxxxx dostatečně xxxxxxxxx, xxxxxxxx tento xxxxx xx nadbytečný.

Nejvyšší správní xxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx především xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx právo posoudit x xxxxxxxxxx, xxxxx x navržených xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx, xxx jej xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx, xx jej xxxxx x xxxxxxxx závěru x x xxxxxx xxxxxx považuje xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx dokazování x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vypořádal xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx znaleckého xxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx soudu, který xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za nadbytečný xxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxxx, jaká xx xxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx se nedomnívá, xx situace v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x části VI, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx krajský xxxx xxx důkazem xxxxxxxxx posudkem. Některé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (viz xxxx).

XX. Posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxxx x pohledu xxxxx xxxxx §12 xxxx. x) xxxxxx x xxxxx

Xx xxxx xxxxxxxx ze dne 28.5.2009, č. x. 5 Azs 36/2008-119, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx pro xxxxxxx azylu xxxxx §12 xxxx. b) xxxxxx x xxxxx, xxxxx:

„Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §12 xxxx. x) xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx: (1) musí xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx původu (xxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxxx x xxxxxx x azylu xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x povahy xxxx); (2) musí mít xxxxxxxxxx xxxxxx [xxx §12 xxxx. x) xxxxxx x azylu]; (3) xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pronásledování [xxx §12 xxxx. x) xxxxxx x azylu xx spojení s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x §2 xxxx. 8 zákona x xxxxx]; (4) xxxxxxx v xxxx xxxxxx selhala (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 8 xxxxxx x azylu); (5) xxxx xxx pronásledován x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx [viz §12 xxxx. b) xxxxxx x azylu]; x (6) xxxxx se xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx §15 xxxxxx x xxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxx udělen xxxx xxxxx §12 xxxx. x) xxxxxx x azylu x xxxxxxx xxx xxxx xxxxx §12 xxxx. x) xxxxxx o xxxxx.“ (xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 7, xxxxxx odst. 8, zákona o xxxxx).

X rozsudku xxxxxxxxx xxxxx je patrné, xx v nyní xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx hrozící xxxx dosahuje intenzity xxxxxxxxxxxxxx [xxx XX.1], xxx xx hrozící xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx důvodů [xxx XX.2] x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx původu [xxx XX.3]. Xxxxxxx námitky xxxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xx nevypořádal x xxxxxxxxxxxxx jejího xxxxxxxx xxxxxx, x xxx vyplývá její xxxxxxxx x případě xxxxxxx xx země xxxxxx. Xxxx otázka xxxxx stěžovatelky xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů xxxx komunitou, xxx xxx xxxxxxx navrhovaný xxxxxxxx xxxxxxx [s xxxxx xxxxxxx se Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx samostatně x xxxx V.].

VI.1 Bigamie x nucený xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx krajský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx otázku, xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx smyslu §12 xxxx. x) xxxxxx x xxxxx xxxx x vážné xxxx xx smyslu §14x xxxxxx x xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx soužití x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxxx soud xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx pohovoru xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx, xx xxxxxx xx bránil xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxx z jeho xxxxxx xxxxxxxxx domácímu xxxxxx, xxxxxxx těmito xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx rozhodnutí xxxxxxx. Xxxxxxx však xxxxxxxxxxxx uvedla, xx xxxxx důvodem xxx xxxxx vyznání xxxx xx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kupříkladu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xx xxxxxxxx zacházení x ženami. Xxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx sňatek x že si xxxxxxx podat žádost x rozvod, xxxxx xxxxxx oficiálně xxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx stěžovatelka xxxx xxxxx článek x ruském xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x na xxxx xxxxxxxx v rozhodnutí xxxxxxxx tak, že xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, neboť xxxx xxxxxx, že xx jí xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx stěžovatelčina xxxxxxxxxx xxxxxx byly vyjasňovány xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx krajského soudu xxx 31.3.2009. Xxxxxxxxxxxx x žalobě x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedla, že xxx pohovoru xxxxxxxxx, xx ne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jazyka x xxx smyslu, xxx xx řekla, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx stěžovatelka řekla; xxx xxxxxxxxxx času xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx které xxxxxxxxxxxx. Zdejší soud xxxx xxxxxx presumovat xxxxxxxxxxx xx neúplnost xxxxxxxxx x pohovoru, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx nebyly xxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxx by x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx osobní xxxxxxx vedený x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X §23 xxxxxx o xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx podkladů xxx xxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxx xx vychází x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx by xxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx v žádosti xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x rozvíjet. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx x celková xxxxxxxxxx xxxxxxx závisí i xx xxxxxxxx x xxxxxxx tazatele, xxxxx xxxxxx xx měly xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (srov. xxxxxxxx xxxxxxxx soudu x 30.6.2010, x. x. 9 Xxx 16/2010-229). Xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pohledu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a že xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx rozporu, xxx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx na xxxxxxx odpovědí schopen xxxxxxxx splnění či xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xx zásad xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2004/83/XX x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx splňovat xxxxxx příslušníci xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx příslušnosti, xxx mohli xxxxx x postavení xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x o obsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“) x xxxxxxxx 2005/85/XX x minimálních normách xxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a odnímání xxxxxxxxx xxxxxxxxx („procedurální xxxxxxxx“). V xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx žadatel byl xxxx mohl xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx [čl. 4 xxxx. 3 xxxx. c) kvalifikační xxxxxxxx]. Xxxxx čl. 13 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx osobní nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx kulturního xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx odpovědi stěžovatelky xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (opakované xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx x tradičním xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx článku x xxxxxxxxxxxx x tvrzení, xx xxxxxxxxx reálná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mělo xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) vyžadovaly, xxx xxxxxxxx zjistil xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx osobní xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx posouzení xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx x pohovoru vedeném xxxxxxxxx. X těchto xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zaznělo teprve x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxx, xxx xxx domácí xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx dostupnost x xxxxxxxx ochrany xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx implicitně vyplývá. Xxxxx xxxxx je xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdejšího xxxxx (xxxx. xxxx. xxxxxxxx xx dne 29.7.2009, č. x. 4 Azs 31/2009-93). Xxxxxx násilí, xxx xxxxxxx stěžovatelce, krajský xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, že stěžovatelka xxxxxxxxx některé xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx (xxx xxxx xxx XX.3). Nicméně, krajský xxxx xx nevyjádřil x otázce, xxx xxx xx pronásledování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxx, xx domácí xxxxxx na stěžovatelce xxxxxxxx xxxx, co xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyznání. X xxxxxx bylo xxxx xxxxx vypořádat xx x otázkou, xxx xxxxxx sňatek xxx xxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx spojení x xxxxxxx xxxxxxx x s bráněním xxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxx, považováno xx pronásledování, a xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx neměla být xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx okolností. Xxxxx otázkou xx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx x xx, xx xxxx druhou xxxxxxxxx x bigamickém xxxxxx. Podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx obecně xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, ale xx xxxxx přihlížet ke xxxxxxxxx situaci xxx xxxxxxxx v nucených xxxxxxxx x žen xxxxxxxx x polygamních xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxx.

Xxxxx Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx: Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx xxxxxxxxx, 2003, je xxxxxxx xxxxxxx „sňatek xxxxxxxxx proti xxxx x xxxxx xxxxx.“ Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx manžela xxxxxxx x xxxxxxxxxx několika xxxxxxxxxxxxx úmluv. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxx o xxxxxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (xxxxxxxxxxx xxx x. 62/1987 Xx.) xx x xx. 16 odst. 1 xxxx. b) xxxx úmluvy zavázaly, xx ženám i xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx se svobodným x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx. 23 odst. 3 Mezinárodního xxxxx x občanských x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxx č. 120/1976 Xx.). Podle Výboru xxx xxxxxx xxxxx x rovnosti xxxxxxxxx xxx vstupu xx xxxxxxxxxxx sňatku rovněž xxxxxxx, xx polygamie xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx diskriminace x xxxxxxxx xx důstojnosti xxx [Xxxxxxx comment x. 28: Equality xx rights xxxxxxx xxx and women (xxxxxxx 3) ze xxx 29.3.2000, CCPR/C/21/Rev.1/Add.10, xxx 24]. Xx xxxxxxxxx státech Rady Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx při uzavírání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx. 5 xxxxxxxxx x. 7 x Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxx x. 209/1992 Xx.). Z pohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úmluv x z xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.

X xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nedávno x Xxxxx xxx migraci, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx v xxxxxxxx x. 1765 (2010) o xxxxxxxxx x azyl založených xx příslušnosti x xxxxxxx xxx 8.10.2010, xxx byl nucený xxxxxx uveden xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x násilí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx (srov. xxx 3 xxxxxxxx). X xxxx rezoluci výbor xxx xxxxxxx, uprchlíky x xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx doporučil x xxxx 10.8, aby xxxxx Xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx diskriminaci xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formy xxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vztahu, xxxxx se x xxxxxx relevantní xxx xxxxxxxxxx újmy x xxxxxx pronásledování. Xxxx xxxxxx xxxxxxx nutno xxxxxxxx dle xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx, a - xxx bylo xxxxxxx xxxx - xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxx stěžovatelky.

Intenzita xxxxxxxxxxxxxx se posuzuje x xxxxxxx s §2 xxxx. 7 xxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nutno xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx směrnicí (srov. xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ze dne 22.5.2009, č. x. 5 Xxx 7/2009-98, xxxx. pod x. 1913/2009 Xx. XXX). Xx pronásledování xx xxx xxxxx zákona x azylu xxxxxxxx „xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx prováděna, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx státními xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx podstatnou xxxx xxxx území ve xxxxx, jehož xx xxxxxxx státním občanem, xxxx státu posledního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osoby bez xxxxxxxx občanství. Xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxx xxxxx, pokud xxx xxxxxxxx, xx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx mezinárodních organizací, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxx schopny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxx.“ Podle čl. 9 xxxxxxxxxxxx směrnice xx xxxxxxxxxxxxxxx „xxxxxxx, xxxxx xx x) xxxx povahou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závažné, xxx představovalo vážné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx práv, xx xxxxx xx xxxxx xx. 15 xxxx. 2 Xxxxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx svobod xxxxx xxxxxxxx xxxx b) xxxxxxxx různých xxxxxxxx, xxxxxx porušování xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxxx závažný k xxxx, aby postihl xxxxxxxxxxx způsobem podobným xxxxxxxxx v písmenu x).“

Xxxxxx slovy, xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx právní xxxxxxxxxxxx), xxx souběh xxxxxxx opatření, jež xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx ve xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx těchto xxxx (xxx. „xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx základě“, srov. xxxxxxxx rozsudek č. x. 5 Azs 7/2009-98, xxxx xxx xxxxxxxx x. x. 5 Xxx 66/2008-70 xx dne 30.9.2008, xxxx. xxx č. 1749/2009 Xx. NSS). Xxxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx. 9 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx pronásledování xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx namířené xxxxx osobám xxxxxxxx xxxxxxx [xx. 9 xxxx. 2 písm. x) a x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx].

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. X nyní xxxxxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx, xxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; obvykle xx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx. Stěžovatelka xxxx xxxxxxx, xx neměla xxxxxxx opustit xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx vyjádření xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx setrvání x manželském xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxx xxxxxx nebyla xxxxxxxxx dostatečně zkoumána). X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx jejích vyjádření xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (v xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx) v době xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx neměla xxxxxxxx, xxxx ještě xx xx manžel nepáchal xxxxxx xxxxxx); xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx tedy xxxx být xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx ženy x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx omezením xx xxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx XXX XX: Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx žen). Xxxx zpráva xxxx xxxxx, xx nárůst xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx polygamie x sňatků x xxxxxxxx, takže x xxxxxxx stěžovatelky se xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx pronásledování xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx stěžovatelky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx manželkou; sňatek xxx smluven xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx její xxxxxxxx x xxx; xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx) krajský xxxx xxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx soud xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx najisto, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x konvertování x xxxxxx xxxxxx, ale xxxxx kombinace xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ani splnění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxx uvedený xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 28.5.2009, sp. xx. 5 Azs 36/2008), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x dostupnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx (viz xxxx).

XX.2 Xxxxxx pronásledování

Vzhledem k xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx azylu xxxxx §12 písm. b) xxxxxx o azylu xx xxxx xx, xxx k xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx politických xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x příslušností k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx relevantních xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx správní soud xxxxxxxx xx užitečné xxxxxxxx xx rovněž x otázce, z xxxxxx azylově xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x uvedenému jednání xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx x xxxx její xxxxxx je muslimského xxxxxxx. Stěžovatelka xxxxxxxx, xx s otázkou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx soužití x bigamickém xxxxxx, xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí nezabýval. Xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx, xx xxxx třeba, aby xxxx, xxxxxxx, náboženství, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx pohlaví xxxx xxxxxxxx příčinou xxxxxxxxxxxxxx x že xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx x. j. 5 Xxx 66/2008-70 xx xxx 30.9.2008, publikovaný xxx č. 1749/2009 Xx. NSS). Xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxx překrývat a xxxxx se na xxxxxxx xxxxx vztahuje xxxx xxxxxx (srov. xxxxxxxx x. j. 4 Xxx 31/2009-93 xx dne 29.7.2009). Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx existovat souvislost (xx. 9 odst. 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx to, že xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx. „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx“ - v xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx - ale xxx k „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“. Pro xxxxxxxx xxxxxxxx azylově xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx tedy xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx poskytnout xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx obává, xx neposkytnou x xxxxxxx relevantního xxxxxx (xxxxxxx xxxx. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. x. 5 Azs 66/2008-70).

Xxxx xxxx rozhodné, xxx xxxxxxxx považuje xxxxxxx xxxxxx násilí xx xxxxx soukromou xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx, xx něž se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx nebyly xxxxxxx či xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx tak x xxxxxxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxx xx rase, pohlaví, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx názorech xxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxx, xx xx x případě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx odvíjely xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x nuceném xxxxxx xxxx xxxxx zákonem xxxxxxxx manželka. Xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx jako xxxxxx důvod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xx možný xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pohlaví. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx své xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx stěžovatelka xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povahu xxxx, xxxxx xx xxxxx. Naopak má xxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxx tvrzení a xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx ověření xxxxxxxxxxxx má xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxx xxxx přihlédnout x xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx mít xxxxx x xxxx ze xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxx postavení xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx z důvodu xxxxxxx. Zároveň stěžovatelka xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx, xx x xxxx xx bigamie xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx úprava xxxx xxxxxxxxxx. I xxxxxxx žen x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vést k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx domáhání xx xxxxxxx. Jak xxxx xxxxxxx xxxx, aby xxxx xxxxxxx podmínka xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx shledána xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jednáním xxxxxx xxxxxxx (původce xxxxxxxxxxxxxx) x tímto xxxxxxx. Tím, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ženou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx postačovat, pokud xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx manžela. Xxxx-xx dále xxxxxxxx, xx pro xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx postavení xxxx xxxx, xxxxxxxx jako xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx neuznávaném xxxxxxxxxx sňatku, xxxx xxx xxx azylově xxxxxxxxxx xxxxx pohlaví x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxx posuzování xx nutno brát x xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx ženy x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx původu. Xxxxx xxx odhlédnout xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx uzbecké xxxxxxxxxxx menšiny, xxxxxxx xxxxx skutečností xx xxxxxxxx nezabýval. Ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx tato xxxxxxxxxx mohla xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx zprávy XXX x Xxxxxxxxx x října 2006 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx spisu xxxxxxxxxxxxxx Uzbeků xxxxxxxxxxx.

XX.3 Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ochrany x xxxx původu

Podle §2 xxxx. 7 zákona x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxxx „xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (...), xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx podstatnou xxxx xxxx území xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxx.“ Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx znění zákona x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 6 a 7 xxxxxxxxxxxx směrnice, x xx xxxxx schopnosti xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx tzv. xxxxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. rozsudek xx xxx 31.10.2008, x. j. 5 Xxx 50/2008-62; xxxxxxx x daném xxxxxxxx xx xxxxxxxx dostupnost x účinnost xxxxxxx xxxxx xxxxx újmě, xx. 6 x 7 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vztahují xxxxxx xx ochranu vůči xxxxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a účinnosti xxxxxxx xxxxxxx x xx. 7 xxxx. 2 kvalifikační směrnice. Xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx má „xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x trestání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx způsobení xxxxx xxxx, x žadatel xx x xxxx xxxxxxx přístup.“ Xxxxxxx xxxx výkladové xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x azylu xxxxxxxx, xxxxxx xxxx z xxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxx. xxxxxxxx xx xxx 16.9.2008, x. x. 3 Xxx 48/2008-57, xxxxxxxx xx dne 30.9.2008, x. j. 5 Xxx 66/2008-70, xxxxxxxxxxx xxx x. 1749/2009). Xxxxxxxx správní soud xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx systému. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zkoumat x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx mocí (xxxx. rozsudek x. x. 2 Xxx 100/2007-64 xx xxx 26.2.2008).

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, zda bude xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx, x němž xx hrozí xxxxxx xxxxxx, x xxxx xx je bráněno xxxxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxxx a x xxxx setrvat xxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxxxxx xxxx cituje xxxxxx xx xxxxx x xxxx obstarané xxxxxx, xxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soud následující xxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ochrany):

Ze xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx USA x 8.3.2006 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx 2005, xxxxxxxx xx Kyrgyzstánu, zejména xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx násilí a xxxxxx zacházení mezi xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx trestné činy xxxxxx oznámeny z xxxxxx xxxxxxxxxxx nátlaku xxxxxxxxxx tradic x xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx 2005 xxxx xxxxx xxxx zprávy xxxxxxxxxxx 4135 trestných xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx právní, lékařské x psychologické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx práva xxxx muži, x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx soudního xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxx xx xx starosti Xxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohlaví, xxx xxxxxxx prezidentovi.

Z xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx 16.2.2007 týkající xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx krajský soud xxxxx x xxxx, xx jsou xxxxx xxx případu xxxxxxxx x muslimské xxxx xx pravoslavnou, x xx v případě xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx nehrozí smrt. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx zákona xxxxx xx ochranu x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; případy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

X nově xxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx xxxx vyžádal xxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zdejším xxxxxx zrušeno (xxxx. xxxx část III.), xxxxxxx soud x xxxxxxxx xxxxxxxxx následující xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx, xx svoboda xxxxxxx xx xxxxxxxx Ústavou, xxxxxxx Ústava xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx či xxxx. Xxxx xxxxx xxx xxxxxx citované xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xx již xx xxxxxx XXX XXX xx rok 2005) týkající se xxxxxx domácího xxxxxx x xxxxxxxxx problému xxxxxxxx xxxxxx, přičemž xxxxxxx, že Kyrgyzstán xxxxxxxxxxx Xxxxxx OSN x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx žen x připojil xx x jejímu xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zaznamenal, xx až 38 % xxx ve xxxx 15 - 49 xxx xx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx krajský xxxx xxxxx, že v xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx násilí, x xxxx že xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx center xxxxxxxx 12 xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx zabývajících se xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx, xx stát xx schopen a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx újmě. Xxxxxxx xxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx dává občanům xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx práv x xxxxxxxx xxxxxx x nestátních organizací, xxx nebylo x xxxxxx xxxxxxxxx. Podle xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx, ale neinformovala xx na xxxxxxxx xxxxxxx, x na xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx x žádostí o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dále xx xxxxxxxxxxxx neobrátila xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx, xx xx kyrgyzské xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx instituce xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx jí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obranu. Xxxxxxx xxxx tedy vyhodnotil, xx v Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx. X části xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dále krajský xxxx dodal, xx xxxxxx řád xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx čin a x praxi xx xxxxxx xxxxxxx postihováno; xxxxx xxxxxxxxxxxx měla x této ochraně xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx.

Xxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxx nedomnívá, xx xxxxxx xx xxxxx a skutkové xxxxxxxxx zjištěné ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jednoznačnému xxxxxx ohledně xxxxxxxxxx x xxxxxx státu xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xx v odůvodnění xxxxxxxxxx xx zmínky xx xxxxxxxx XXX XX x dodržování xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxx a XXX XXX týkající xx xxxxxx právní úpravy (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx domácí xxxxxx), xxxx xx xx xxxxxxxx x tím, xx namítala xxxxxxxxxxxx, xxxx xx právní xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx x xxxxx xx xxxxxx násilí postihováno.

Tak xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ani xx shrnutí obsahu xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx soud xxxxxxx xx xxxxxxxx 6 x 7 rozsudku, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, že „[x]xxxxxx byla xxxxxx xxxxx rozšířená ve xxxxx xxxxxxxx společnosti“ (xxx xx relevantní x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx stěžovatelky xxx xxxxxx xxxxxxx) xxxx xx „[z]ákon xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ... xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx”, ani xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (srov. xxxx III. xxxxxxxx, xxx xx obsah xxxxx shrnut). Xxxxxxx xx xxxxxx XXX XX xxxxxxx, xx xx sice xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poskytující xxxxxxx xxxxxx domácího xxxxxx (což xxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxx xxxx) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx zabývat xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxx a xxxxxxx pohlaví, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx soudy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx Nations Xxxxxxxxxxx Xxxx, x místní xxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx zpráva XXX XXX se x ve zprávě XXX XX xxxxx, xx policie v xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx 10&xxxx;000 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx XXX XXX za xxx 2005 bylo xxxxxxx, xx x xxxx 2005 xxxx xxxxxxxxxxx 4135 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, z nichž xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx. X xxxx by x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxx ochota policie xxxxxxxxx v případech xxxxxxxxx konfliktů. Xxxxxxx, xx xxxxxx XXX XX xx xxxx x 10&xxxx;000 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xx „[k] xxxxxx xx ženách x dívkách xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx”; xxxxxxxxx tohoto je xxxx x xxx, xx „xx xxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ní, důsledkem xxxxx tak xxx x samotném xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ... xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.“ Xxx zprávy MZV XXX „[t]éměř 15 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx končí xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx” x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu XXX xxxxxxxxxx „80 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xx xxxx pácháno xxxxxxx xxxxxx.” Xxxxxx XXX XX dále odkazuje xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv žen xxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o případech x následných krocích xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx vyskytuje xxxx údaj, xx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx zprávě XXX XXX xx xxxxx, xx „vyšetřování případu xxxxxxxxxx xx často xxxxxxxxx xxxxxx úplatků“.

Do xxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxx xxxx xxxxxxx potíže s xxxxxxxxxxxxx korupcí a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx akceptováno, xxxxxxxx x tvrzení xxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xx vrátil xxxx s xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xx xxxxx obávat, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx stížnost, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx soudem x xxxx stěžovatelka xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx věc xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx se x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dočíst xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx poté, xx xx manžel xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxx, x xx prokuraturu, xxxxx xxxxx xxxxxxxx postup xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mohly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx kompetencí xx dohled nad xxxxxxx domácího xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx jimi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx tyto instituce xxxxxxx ochranu xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, když xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx prokuratuře s xxxxxxx, že tato xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxxx by xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x zemi, kde xx nastaven xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; x případě Xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ze xxxxxx MZV ČR x ze xxxxx XXX XXX, měl xxxxxxxx i krajský xxxx xxxx zjišťovat, xxx xx prokuratura xxxx schopna a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, že xx xxxxxxx zpráv se xxxx xxxxx xxxx xxx nejúčinnějším xxxxxxxxxxx xxxxxxx (to xxxxx xxxxxxx xx zprávy XXX USA xx xxx 2008, xxxxx xxx „[ú]řad ombudsmana xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx .... xxxx xxxxxxxxxx uvedl, xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx účinný x xxxxxx xxxxxxx soudních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.”). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xx xxxxxx XXX ČR vyplývá xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx, xxx úřad xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jaké jsou xxxx pravomoci). Nadto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyjádření, x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx Kyrgyzstánu xx xxxxx xxxxxxxx xx k muslimským xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx podrobněji zjišťovat - xxxxx xxxxx xxxxxx považoval za xxxxxxx získat xxxxxxx xxxxxxx - xxx xxxxxxx orgán, stejně xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx uvedla, xx xxxxxxxxx o xxx, xx se xx xxxx organizace xxxxxx, ale xxxxxxxxxx xx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx v xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx této xxxxxxx. X této xxxxxx xx také nepřímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytnou xxxxx xxx xx xxxxxxx dobu, 2 - 3 dny. Xx xxxx souhlasí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxx xxxx xxx xxxxxx XXX ČR většina xxxxxxxxx xxxxxx; zpráva xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx centrum x hlavním xxxxx xx schopno xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ubytování, a xx pro xxxxx xxxxxx xx ženách x podobě xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X v tomto xxxxxx, xxxx pokud xxx x možnost xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx organizace x xxxxxxxx této pomoci, xxxxx plně zjištěn xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zprávy, které xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx zprávy MZV XX xxxxxxx, že xxxxx v xxxx 2004 xxxx xx 35 % xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx v xxxxxxxx únosu, xxxxxxx xxxx z xxxx xxxx znásilněna. Xxxxxx x hlavních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x březnu 2003 xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx násilím, xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Přesto xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx delegace Xxxxxx XXX pro odstranění xxxxxxxxxxxx xxx (XXXXX) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xx zprávě z xxxx 2004 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x donucení. Xxxxxx XXX ČR xxxxx, xx na nejvyšších xxxxxxxx úrovních xxxx xxx xxxxxxxxxx diskutována xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ospravedlňují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxx a xxxxx xx xx odpor xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x rovné xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úsek xxxxxx XXX XXX xx xxx 2008 xx xxxxx, xxx xxxxx xxxx zpráva xxxxxxxx x soudním xxxx xx správním xxxxx; xx však xxxxx, xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx vnesl překlad xxxxxx o mnohoženství xxxxxxxxxx stěžovatelkou xxxxxxx xx správním xxxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, xx setrvávání xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx spjato xxx s xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx vírou, bude xxxxx rozsáhle xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx doplnit xxx pohovor xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx rozsáhlé xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx krajský xxxx.

Xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx není x xxxxx účinná, xxxxxxxxxx upozornila. Xxx xxxxxxxxxx důkazu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx obecné xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx postavení (x. j. druhá xxxx vedle xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxx být xxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zhanobení své xxxxxx; přičemž její xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx provádění x xxxxx. Při xxxxxxx krajského soudu xxxxxx, xx ombudsman, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx prevenci domácího xxxxxx, xx stěžoval xx xxxxxx křesťanství x vyzýval k xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedl, xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxx x xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxx byla xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx ochrana ze xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxx i xxxx citovaná xxxxxx XXX XX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxx důkaz xxxxxxx o mnohoženství, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxx xx základě vyjádření xxxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xx jí xxxxx netýká (xxxxxx x. 43 xxxxxxxx). X celkového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, že ačkoliv xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx mnohoženství, chtěla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xx, xx xx xxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mnohoženství, x xx x xxxx xxxxxx xx xx xxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx žalovaný xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx XXX XXX x xxxxxxxxxx lidských xxxx xx rok 2005 x 8.3.2006 xx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx o mnohoženství (xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxx Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zpochybnila, x xxxxx xx xxxxxxxx x rozhodnutí xxxx xxxxx nevyjádřil). Xx této xxxxxxxxx xxx žalovaný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx nechat xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx relevantnost, xxxxxxxxxxxxx a aktuálnost, x případně xxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zpochybněné xxxxxx XXX XXX.

Xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxx žalovaným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxx xx instituce xxxxxxxxx x kyrgyzském právním xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx přiměřená xxxxxxxxxxxxxxx, xx stěžovatelka může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

XXX. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx menšině

Pokud jde x xxxxxxx stěžovatelky, xx jí xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x uzbecké xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx prvně xx x možných xxxxxxxx z xxxxxx xxx uzbecké xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zmiňuje xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx x xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx x xxxx Mezinárodní xxxxxxxxx federace pro xxxxxx xxxxx (XXX) x Memorialu x xxxxx 2006, která xx xxxxxxx xxxxxx x neodráží aktuální xxxxxxx. Nicméně xxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, měl xx xxxxxxxx x xxxxxx řízení xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx zprávy x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x postavení xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx skutečnost xxxxxx xxx kumulativní xxxxx xx dostupnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zcela xxxxxxx xxxxxxxx x z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx ohrožení xxxxxx xxxx lidské xxxxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx namístě xxxxx stěžovatelky, xx xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx výše xxxxxxxx xxxxxx x mise Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx lidská práva x Memorialu x xxxxx 2006, která xxx ale nemusí xxx aktuální. Xxxxx xxxxxxx by xx xxx xx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgán x xxxxxx řízení, xxxxx xx xx xxx xxxxxxx x aktuální xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxxxxx.

XXXX. Xxxxx

Xxxxxx soud xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x úvahu kombinaci xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx čelila; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxx druhou xxxxxxx xxxxxxxxxxx manželkou, že x xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx manžela xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx efekt těchto xxxxxxxx, nemohli xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prvky xxxxxxxx uprchlíka (srov. xxxx ve výše xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 28.5.2009, xx. xx. 5 Xxx 36/2008).

Xxxxxxx xxxx i xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx důvod, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x něhož xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx se tento xxxxx nemusí vztahovat xxxxx x původci xxxxxxxxxxxxxx (x xxxxxxxxx), xxx též k xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx poskytnuta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx v xxxxx, že x xxxxxx jednání může xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx stěžovatelky.

Konečně, xxxxxxx soud x xxxxxxxx pochybili při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxx jednáním xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx organizací, když xxxxxxxxxx, zda xx xxxxxx úprava v xxxxx vymáhána, xxx xx, zda by xxxx poskytovatelé xxxx xxxxxxx ochotni xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žalovaným x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx. Xxxxx bude na xxxxx, aby krajský xxxx xxxx x xxxxx, že xxxxxxxx xxxx, xxxxx vzal xxxxxxx orgán xx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx doplnění.

Žalovaný xx xxxxxxxx xxxxxxxx sňatku x okolnostmi xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud poznamenává, xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx vad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplynula x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx v rámci xxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxx zjišťovány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx žalovaný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sňatku xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxx. Xxxxxxxx měl xxxxxxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx sňatky, jaké xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, které x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxx ženám xxxxxxxxxx domácímu xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx. Xxxxxxxx si xxx obstarat také xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx menšiny x Xxxxxxxxxxx a přihlédnout x tomu, zda xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx dopad xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx národnosti, pak xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx. Zdejší xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx části Xxxxxxxxxxx, xxxxx tímto xxxxxxxxxxxxxx xxx žalovaný xx xxxx xxxxxxxxxx x xxx vzhledem k xxxx, xx x xxxxxxxx se možnému xxxxxxxxxx věnoval xxxxx xxxxxxx otázkou.

Nejvyšší xxxxxxx xxxx tedy shledal xxxxxxx stížnost xxxxxxxx x x xxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §110 xxxx. 1 x. x. s. xxxxxx x věc xx xxxxxx x dalšímu xxxxxx. X něm xxxx krajský soud xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx (§110 odst. 3 s. x. x.). X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodne xxxxxxx xxxx x xxxxx rozhodnutí (§110 xxxx. 2 x. x. s.).

Poučení: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx (§53 odst. 3, §120 s. x. x.).

X Xxxx xxx 25. ledna 2011

XXXx. Xxxxxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxx senátu