Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx:

Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zrušit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx žalobních xxxx (§75 xxxx. 2 x. x. x.).

Xxxxxxxxxxxxx: č. 845/2006 Xx. XXX, x.1546/2008 Xx. XXX, x. 2162/2011 Sb. XXX, x. 2174/2011 Xx. XXX a č. 2175/2011 Xx. XXX; xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 117/2008 Xx. XX (xx. zn. XXX. ÚS 1420/07).

Xxx: Xxxxxx X. (Sýrie) xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, o kasační xxxxxxxxx žalovaného.

Nejvyšší správní xxxx xxxxxxx v xxxxxx složeném x xxxxxxxxxxx XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxxx a xxxxxx XXXx. Jaroslava Hubáčka, XXXx. Xxxxx Xxxxx, XXXx. Xxxxxxxxx Hnízdila x JUDr. Xxxx Xxxxxxx x xxxxxx xxxx žalobce: A. X., zastoupen JUDr. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx Wenzigova 5, Praha 2, xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx sídlem Xxx Štolou 3, Xxxxx 7, x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Krajského xxxxx x Xxxxx xx xxx 30.6.2009, x. x. 48 Xx 10/2009-50,

xxxxx:

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx ze xxx 30.6.2009, č. x. 48 Xx 10/2009-50, se zrušuje x xxx se xxxxx xxxxxx soudu x dalšímu xxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx xx dne 30.6.2009, x. x. 48 Xx 10/2009-50, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra (dále xxx „xxxxxxxxxx“) xx xxx 6.2.2009, č. x. XXX-35/XX-05-05-2009, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx xxxxxx“) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx. §16 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 325/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „zákon x xxxxx“). X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, že xx ztotožnil xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx x xxxxxxx účastníka xxxxxx xxxx splněny xxxxxxxx xxx užití ust. §16 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x azylu, neboť xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozporné a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx proto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx. Ale vzhledem x xxxx, že xx stěžovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx. §14x x §14b xxxxxx x xxxxx, má xxxxxxx výroku a xxxxxxx odůvodnění xxxxxxxxxxxx xx k doplňkové xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx tomuto xxxxxxxx podal stěžovatel x zákonné lhůtě xxxxxxx stížnost z xxxxxx uvedeného x xxxxxxxxxx §103 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x. X kasační stížnosti xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx. §16 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxx. §14x zákona x xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní ochrany xxxx zjevně nedůvodné xxxxx xxx. §16 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx existenci možné xxxxxxx xxxxx újmy xxxxx xxx. §14x xxxx. 2 zákona x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx x případě xxxxxxx xxxxx ust. §16 xxxx. 1 písm. x) x x).

Xxxxx xx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx. §16 odst. 1 xxxx. g) xxxxxx x xxxxx, nepochybně xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tak xxxx xxx není x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx žádnou xxxxx x zákoně a xx jeho překročením. X daném xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx „non-refoulement.“ Xxxxxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zjevně nedůvodné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx okamžitě opustit xxxxx Xxxxx republiky. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 27.1.2009 do 27.1.2012 x xxxxx x xxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx „xxx-xxxxxxxxxxx“, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx. důvody znemožňující xxxxxxxxxxx podle xxx. §179 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „zákon x xxxxxx cizinců“). Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení xx xxxxxx x definicí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx. §14a xxxxxx x azylu, a xx včetně totožného xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx stanovisko xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (§120x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx). Tímto xxxxxxxx stanoviskem xx xxxxx x xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx závazné xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jednalo xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejen o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx, xxx x x nežádoucí duplicitu, xxxxx x xxxxxx xxxx by rozhodoval xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx stanovisko xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x odvolacím xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu x jako podklad xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§172 xxxx. 2 zákona x xxxxxx xxxxxxx). Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, aby Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxx krajského xxxxx xxxxxx a xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přezkoumal xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx. §109 xxxx. 2 x 3 x. x. s., xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx uplatnil xxxxxxxxxx x xxxxxxx stížnosti, x přitom xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 3, x xxxx by xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povinnosti.

Nejvyšší správní xxxx, xx konstatování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxx. §104x x. x. s. xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud by xxxxx tomu xxx xxxxxx, musela by xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlastních xxxxx xxxxxxxxxxx, který ve xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x meritornímu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx jen xxxxxxx xxxxxxx x intenzivní xxxxxxx, x xxx xx, kromě xxxxxxx xxxxxxxxx subjektivního xxxxx xxxxxxxxxxx, pro Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx či xxxxxxxx otázek. To xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx vlastních xxxxx xxxxxxxxxxx je xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx konkrétního xxxxxxx. Xxxxxxxxx úkolem Nejvyššího xxxxxxxxx soudu x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx právního xxxx x sjednocování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudů.

O xxxxxxxxxxx kasační xxxxxxxx xx tak xxxxxxxxx xxxx jednat v xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx se týká xxxxxxxx otázek, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx judikaturou Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx dosavadní judikaturou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx stížnost xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx učinit xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, že Xxxxxxxx xxxxxxx soud ve xxxxxxxxxxx a odůvodněných xxxxxxxxx xxxxx, že xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx otázky řešené xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kasační stížnosti xxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxxx pochybení, xxxxx xxxxx xxx dopad xx hmotněprávního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx krajský soud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudní xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx vyloučit, že x xxxxxx nerespektování xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx soud x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx zdůraznit, xx Xxxxxxxx správní xxxx xxxx x xxxxx xxxx kategorie xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx krajského xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxx důvodně xxxxxxxx, xx xxxxx xx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx pochybení, xxxxxxxxx procesního xxxxxxxxxx, xxxxx zpravidla nebudou xxxxxxxxx xxxxxx intenzity, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stížnosti.

V xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx uvedený xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx ze dne 11.2.2009, č. x. 1 Azs 107/2008-78, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx orgán xx povinen i x případě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x §14x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxx, x to x xxx xxxx, xx xx xx xxxx žadatelem xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx udělení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx konstatovat xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx senát Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xx že xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx správního rozhodnutí xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx věcnému xxxxxxxx. Protože xxxx xx této xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx věc podle xxxxxxxxxx §17 xxxx. 1 x. x. x. xxxxxxxxxxx senátu.

Usnesením xx dne 8.3.2011, x. x. 7 Xxx 79/2009-84, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xx „X. Krajský xxxx xx oprávněn xxxxxx rozhodnutí správního xxxxxx pro xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx žalobcem xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tyto xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. XX. Xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx senátu.“ X xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14x x §14b xxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxx podle §12, §13 x §14 xxxxxx o xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochranu podává xxxxxx x její xxxxxxx, aniž by xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x jednotlivým ustanovením xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx je xxxx xxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. všech xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx 25.1.2011, x. j. 5 Xxx 6/2010-107, vyslovil, xx zamítnout xxxxxx xxxxx §16 zákona x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx x xxxxx žádná x xxxxx mezinárodní ochrany x xx xxxxx xxxxx musí v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx správní orgán xxxxxxx x důvodech xxxxxxxxxx rozhodnutí i x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx než podle §16 odst. 1 xxxx. x) a x) zákona o xxxxx, která xx xxxxxxxx předpokládají. Vypořádání x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx odůvodnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zjevně nedůvodné; xxxxxxxxxx xxxx obsahem xxxx xxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxxxx x §68 xxxx. 2 xxxxxx x. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxx xxx“). X xxxxx xxxxxxx to xxxxxxx, xx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o mezinárodní xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx žádost xxxxxxxx x dále, x xx i x xxxxxx případech xxx předpokládaných x §16 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx i xxxxx x xxx, xxxx xxxxxx shledány xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro udělení xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx platí x xxx xxxxxxxxxxx azyl xxxxx §14 xxxxxx x xxxxx).

Xxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx v xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v x. x. s. Ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx existují xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předpisu x xxxxxxx xxxxxxxx (xx. 10, xx. 95 Xxxxxx). Xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx respektovat xxxxxxx xxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx úmluvy x x x xx. 3 evropské Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx souvislosti rozšířený xxxxx odkázal xx xxxxxxxx xx dne 21.3.2006, x. j. 2 Xxx 75/2005-75, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx „Xxxx xx i xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx norem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx 10 Xxxxxx XX. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx procesní xxxxx (zde xxxxxxxxxx §71 xxxx. 2 xxxx xxxxx x. x. x. xxxxxxxxxx xxxxx rozšiřovat xxxxxx x xxxxx žalobní xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx), xxxxx by její xxxxxxxx nutně a xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xx. 33 xxxx. 1 Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx uprchlíků či x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxx vystaven hrozbě xxxxxx xx nelidského x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx trestu, jenž xxxxxxx z xx. 3 Xxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x z xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu pro xxxxxx xxxxx tento xxxxxx xxxxxxxxxxx.“

Xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx by xxxx xxxxxx přehlédnout (xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx), xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx hrozící xxxxxx újmou x xxxx původu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx již xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxx řízení, x xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Poznatky k xxxx zpravidla xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x žádosti nebo xxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zemi původu x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, či xxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxx xx soud k xxxxxxxxx poznatky o xxx, že xxxxxxxx x azyl xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §14x xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx-xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx nelze xxxxxxxxxx x jiném xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx skutečnost musela xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx, jíž xxx poskytnout mimo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx senát xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 7.9.2010, x. x. 4 Xxx 60/2007-119 (xxxxxxxxxxx xxx x. 2174/2011 Xx. XXX). X tomto xxxxxxxx vyslovil, že x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx mu x xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx plné xxxxxxxxxxxx xxxxxx non-refoulement (xxxxxxx xxxxxxx xxxx. 22 cit. usnesení). Xx vztahu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předcházejícímu xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx odkázat xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxx 8.9.2010, č. x. 6 Azs 15/2010-82 (publikován pod x. 2175/2011 Xx. XXX). Pokud xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx x řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx doplňkovou xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx-xxxxxxxxxxx, xxxxx již xxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx na výjimky xxxxxxxx x. ř. x. Xxxxxx xx xxxx být xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx žalobních xxxx.

X xxxx xxxx, xxx xxxxxxx x odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxx k xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx jej xxxx xxxxxxxxx xx osobu xx vlasti pronásledovanou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx skutečností byla xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx podle ust. §16 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxx. X xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx stav xxxx x xxxxxxxxx rozsahu x xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, nebyly xxxxx ve xxxxxx xxx. §3 a §50 správního xxxx. Xxxxx xxxx názoru xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxx vystaven xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx uvedených x xxx. §12 xxxxxx o xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dospěl k xxxxxx, že xx xxxxxxx, kdy žaloba xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx doplňkové xxxxxxx a xxxxxxx xxxx neměl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, že x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx zásady xxx-xxxxxxxxxxx, xxx přezkoumat xxxxxxxx správní rozhodnutí xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx samostatným xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nemá xxxxx v xxxxxx x xxxxx xxx x judikatuře Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu. Xxxxxxx-xx xxxxxxx soud x xxxx souvislosti xx xxxxxxxx rozšířeného xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx dne 28.1.2009, x. j. 1 Xxx 96/2006-80 (xxxxxxxxxxx xxx x. 1839/2009 Xx. XXX), x xxxx byl xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx „Xxxxxxxxxx §28 zákona x. 325/1999 Xx., x xxxxx, xx xxxxx účinném do 31.8.2006, xx nutno xxxxxxx xxx, xx xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx odnětí xxxxx" xxxxxxxx také xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx jako zjevně xxxxxxxxx (§16 xxxxxx). X xxxxx případě xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx též x překážce vycestování“, xx třeba xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ustanovení §28 xxxxxx o azylu xx znění účinném xx 31.8.2006, přičemž xxxxxxx x. 165/2006 Xx. xxx s xxxxxxxxx od 1.9.2006 xxxxxxxx překážek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx dne 11.2.2009, x. x. 1 Xxx 107/2008-78), x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx názor, xx „X. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úprava překážek xxxxxxxxxxx x dnešní xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxx důvodu paušálně xxxxxxx aplikaci xxxxxx xxxxxxxxxx a doktríny x xxxxxxxxx vycestování, xx třeba xxx xxxxxxx doplňkové ochrany xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x změnám, x xxxx oproti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (vypuštění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx posuzuje, xxxxxxxx xxxxxxxx skutečností naplňujících xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Správní xxxxx a xxxxxxx xxxx jsou xxxxx xxxxxxx vykládat institut xxxxxxxxx xxxxxxx nejenom x souladu se xxxxxx §14a xxxxxx x. 325/1999 Sb., x xxxxx, xxx x x souladu x textem a xxxxxx xxxxxxxx Rady 2004/83/XX, x přihlížet x xxxxxxx směrnice xxxxxxxxxxx Soudním dvorem Xxxxxxxxxx společenství, xxxxx x k xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx. XX. X xxxxxxx zamítnutí xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2 xxxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx, je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s otázkou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx důvodná, x xxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx napadený xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx. §110 xxxx. 1 x. x. x. zrušil x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx řízení. Xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §109 xxxx. 1 x. x. x., xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx správní xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx nařízení.

V xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xx vysloven v xxxxx rozsudku (§110 xxxx. 3 x. x. x.).

X xxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx rozhodnutí (§110 xxxx. 2 s. x. x.).

Xxxxxxx: Proti xxxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxxxx prostředky přípustné.

V Xxxx xxx 25. xxxxxx 2011

XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx senátu