Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (§120a a §179 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxx zabývat xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14a xxxxxx x. 325/1999 Sb., x xxxxx, x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, že x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx žádostech x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2 xxxxxx č. 325/1999 Sb., o xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx totéž xxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx byl x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, které Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx (xx. 3 odst. 3 xxxxxxxx 2005/85/ES x §28 zákona x. 325/1999 Xx., x azylu).

Prejudikatura: č. 933/2006 Xx. XXX, x. 1336/2007 Sb. XXX, x. 1724/2008 Xx. XXX x x. 1749/2009 Xx. XXX.

Xxx: Roman R. (Xxxxxxxx) xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx politiky, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx žalovaného.

Nejvyšší xxxxxxx xxxx rozhodl x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx XXXx. Bohuslava Xxxxxxxx x xxxxxx XXXx. Xxxxxxxx Šimáčkové, XXXx. Xxxxxx Xxxxxxx, XXXx. Xxxxx Šimky x XXXx. Xxxxxx Xxxxxx, Ph.D., x xxxxxx xxxx xxxxxxx: X. R., xxxxxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxx 1, Xxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, odbor xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx sídlem Xxx Xxxxxx 3, Xxxxx 7, o xxxxxxx xxxxxxxxx žalovaného xxxxx xxxxxxxx Krajského xxxxx v Xxxxxxx xx dne 25.1.2010, x. x. 61 Xx 26/2008-45,

takto:

I. Xxxxxxx xxxxxxxx se zamítá.

II. Xxxxxxx x x xxxxxxx nákladů řízení xxxxxxxxxx.

XXX. Odměna XXXx. Xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx, xx sídlem Bolzanova 1, Xxxxx 1, xx xxxxxx xxxxxxx 2400 Xx, která xxxx xxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X. Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx vstoupil xx xxxxx České xxxxxxxxx xxx 10.12.2007 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Z rozhodnutí x xxxxxxx správního xxxxxxxxx (xx xxxxx) xxxxxxx, že xx xxxxxxxx platnosti xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx následně, xxxxxxxxx žalobce xx xxxxx bez xxxxxxxxx x xxxxxx xx 22.1.2008 xx do 4.3.2008, xxx xxx xxxxxxxx pracovníci Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x němž xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx jeden xxx. Xxx 16.3.2008 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X pohovoru xxxxx, xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x snažil xx xxxxxxxxxx xx největší xxxxx xxxx, aby xx xxxx xxx xxxxx. V xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx zastánci xxxxxx Xxxxxxxxxx; xx xx vyhrožovali xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx nepřestane podporovat Xxxxx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx vztahy x xxxxxxx, xxxxx by xxxxxx smysl xxxxxxx xx na ni x žádostí x xxxxx. Xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx po příjezdu xx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx možnost získat xxxxxxxx xxxxx, než xxxxx o xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx. X nyní, x xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xx xx xx xxxxx skrývat, xxxxx xx xx xxxxx „zmrzačit“.

Dne 25.3.2008 xxxxxxx žalovaný, že xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §16 xxxx. 2 zákona x. 325/1999 Xx., x azylu x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x azylu). Podle xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xx-xx x xxxxxxx žadatele xxxxxx, že xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx hrozícímu xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dříve, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.“ Po shrnutí xxxxxxxxxx xxxxx žalovaný xxxxxx okolnosti xxxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, jak xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx žalobce x xx spisového xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx žalobce xxxxxxx pohybovat xx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, využil xxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxx až xxxx, co mu xxxxxxx vyhoštění. X xx přesto, že xxxxxx uváděné x xxxxxxx mu xxxx xxxxx již xxxxx x v xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx objektivní okolnosti. Xxxxxxxxxx žalobce xxxxxxx xxx 26.3.2008.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podal xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Kromě xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxx, žalobce xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bez oprávnění x xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x pohovoru.

Žalovaný xx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx mimo jiné xxxxx, že žalobce xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxx §16 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxx. Naplnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxx žalovaného vylučuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxxxx x xxxxx. Navrhoval proto xxxxxx zamítnout xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx soud v Xxxxxxx xxx 25.1.2010 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x věc xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Krajský xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 15.8.2008, x. x. 5 Xxx 24/2008-48, x něhož xxxxxxx, xx podle §16 xxxx. 2 xxx xxxxxx zamítnout xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podal „pouze“ x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vyhoštění. Xxxx xxxxxxxxxx žalovaný xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 x §14x zákona o xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ochrany, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §76 odst. 1 písm. x) xxxxxx x. 150/2002 Xx., soudní xxx xxxxxxx, (xxxx jen „x. x. x.“). Xxxxx xxxxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 5.2.2010.

XX. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x kasační stížnosti

Žalovaný (xxxx xxx „xxxxxxxxxx“) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx [podle §103 xxxx. x) x. x. s.] xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 2 xxxxxx o xxxxx xxxxxxx naplnění důvodů xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxx rozkol byl xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx x. x. 4 Xxx 51/2009-65 xx xxx 2.9.2009. Xxxxxxxxx xxxxxxx existenci xxxxx xxxx podle stěžovatele xxxxx x azylu xxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxx x případě xxxxxxx dle §16 xxxx. 1 xxxx. x) x x). Xxxxxxxxxxxx posuzování xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx žadatele x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxx xxxxxxx x x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. x. 3 Xxx 32/2009-44 xx dne 2.9.2009. X xxxxxxxx xxxxxxx „xxx-xxxxxxxxxxx“ (tedy xxxxxxxxxxx cizinců xx xxxx, xxx jim xxxxx pronásledování xxxx xxxxx xxxx) xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx zamítnuta xxxxx §16 xxxx. 2 zákona o xxxxx, xxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §179 zákona x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, (dále xxx „zákon x xxxxxx xxxxxxx“). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx totožného xxxxx xxxx ustanovení x xxxxxxxxx ochraně x §14a xxxxxx x azylu x xxxxxxx stanovisko k xxxxxxxxx xxxxxx znemožňujících xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx x x udělování xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Policie xx x xxxxxx x správním vyhoštění xxxxx xxxxxxxx stanoviskem xxxxxx. Xxxxx by xxxx stěžovatel xxx xxxxxxxxx důvody xxx xxxxxxx doplňkové xxxxxxx, xxxxxxx xx se x rozhodování x xxxx xxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxxx). Stěžovatel xxxxxx xxxxxx označil xx nepřípustný formalismus x tím, xx xx xxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xx xxxxxx v něm xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zrušení správního xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx správního rozhodnutí x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 25.4.2010 xxxxxxx xxxxx, že xx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Žalobce xx xxxx xxxxxxxx právo xxxxxxx xxxxx důkazy xx zpochybnění tvrzení xxxxxxxxx orgánu o xxx, že xxxxxx x xxxxxxxxxxx ochranu xxxxx pouze xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx doručeny nebyly.

III. Xxxxxxxxxxx x přijatelnost xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kasační xxxxxxxxx, xxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxx naplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx §104x s. ř. x. xx kasační xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx ochrany odmítne xxx xxxxxxxxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zájmy xxxxxxxxxxx. Xxxxx ustálené xxxxxxxxxx (xxxx. usnesení x. x. 1 Xxx 13/2006-39, xxxx. xxx č. 933/2006 Xx. XXX, xxxxxxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxx xxxx xx www.nssoud.cz ) xx kasační xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) pokud se xxxxxx právních xxxxxx, xxxxx dosud nebyly xxxxx xx nebyly xxxx řešeny xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx,

x) xxxxx se xxxx xxxxxxxx otázek, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx učinit xxx. xxxxxxxxxxx odklon,

d) xxxxx by xxxx x napadeném rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx shledáno xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx hmotně-právního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx přijatelnost je xxxx xxxxx, xx xx judikatura Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x otázce, xxx xxxxxxx důvody pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx posuzování xxxxxxx xxxx zjevně nedůvodné xxxxx §16 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx identifikovaný Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xx dne 29.9.2009, x. x. 4 Azs 51/2009-65. Xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx otázka xxxxxx §179 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x §14x xxxxxx x azylu.

V xxxxxxxx xx xxx 31.1.2007, x. x. 2 Xxx 21/2006-59, xxxx. xxx x. 1143/2007 Xx. XXX, zdejší xxxx dovodil, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx i x xxxxxxx, je-li xxxxxx Ministerstvem vnitra, x xxxxx xx xxxx přijatelnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx do xxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx). Xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx „respektování právního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xx postavení xxxxxxxx x xxxx i xx aplikaci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.“ K možnému xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx x xx xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx přijatelnosti x x tomto xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx. V xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx Ministerstvo xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx hrozící xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (§120a x §179 zákona o xxxxxx xxxxxxx), x xxxxx je nadbytečné xx xx zabývat xxxxx x řízení x mezinárodní xxxxxxx (§14x xxxxxx x xxxxx), když xxxxxx xxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2 xxxxxx x azylu. Zdejší xxxx xxxxxxx vždy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xx xxx 31.3.2010, x. x. 8 Xxx 30/2009-50, xx xxx 29.4.2010, č. x. 5 Xxx 7/2010-131, xxxx xxxxxxxx xx xxx 15.7.2010, x. x. 9 Xxx 14/2010-73). Xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxx xxxxx i xxxxxx zastává a xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx meritorní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx x zájmu xxxxx xxxxxxx žadatelů x xxxxxxxxxxx ochranu, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx. Proto xxxxxxx Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x důvodu, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx přijatelnosti.

IV. Xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx

XX.x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx nejprve xxxxxxx xxxxxxxx rozpornosti xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx pravdu. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x. x. 4 Xxx 51/2009-65, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Tímto xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx přerušeno xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxx, xxx xxxxxxxx rozšířený xxxxx x jiné xxxx vedené pod xx. xx. 2 Xxx 10/2009. Rozšířenému xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx otázka, „zda xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vyslovit xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxx v nedostatku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, jestliže xxxxx nedostatek důvodů xxxxx xxxxxxx přezkumu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx důvodnosti xxxxxxxxx xxxxxxx.“ Xxxxxxxxx senát xxxxxx usnesením č. x. 2 Xxx 10/2009-61 xx dne 23.2.2010 xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx projednávané xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozšířeného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vyslovit x xxxxxx povinnosti, ex xxxx. Po rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx také xxxxxx xxxxx, xx xxxxx usnesení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokračoval x řízení. Xxxxxxx xxxxxxx stížnosti žalobce x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxx potenciální xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxxx §14x xxxxxx x xxxxx (srov. xxxxxxxx xx dne 19.3.2010, x. x. 4 Azs 51/2009-70).

X xxxxxxxx předložil rozšířenému xxxxxx xxxxxxxxx č. x. 7 Xxx 79/2009-76 xx xxx 15.4.2010 sedmý senát xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xx znovu xxxx, „xxx má xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx dovodit xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx jen proto, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §16 odst. 1, 2 xxxxxx o xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §16 xxxx. 1 xxxx. x) x x) cit. zákona, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §14a xxxxxx x azylu.“

Pokud xx xxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x x nyní xxxxxxxxxx xxxx zrušil xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx žalobce z xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx dán xxxxx xxx přerušení xxxxxx xxxxxx xxxxx §48 xxxx. 2 xxxx. x) s. x. x. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx položenou xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xx to, xx nyní xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xx věci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx senátem. Žalobce x xxxxxx podané xxxxxxxxx soudu totiž xxxxxxxxxx žalobní xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx své xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx formulace žalobních xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. j. 2 Xxx 10/2009-61 xx xxx 23.2.2010 rozšířený xxxxx. Xx xxxxxx xxxx judikatury je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod x xxxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxxx bod xxxx xxx „považovat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dovodit, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x určitého xxxxxx xx nezákonné.“ (srov. xxxxxxxx x. x. 2 Xxx 54/2007-42 xx xxx 2.8.2007). Xxxxxxx uvedl, xx xxxx, kteří žadateli xxxxxxxxx, xxxx „xxxxxxxxxxxx“ x x xxxxx xxxx zadržení xxxxxx, xxxx xx hned xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx dále xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx na orgány xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Konečně xxxxxxxxx, xx xx x xxxxxxx návratu xx xxxxxx xxxxx zmrzačení. Xx žaloby vyplývá, xx xxxxxxx s xxxxxxxxxx své žádosti x mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx, neboť xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx, xx xx obává xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx žalobce x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxx. Xxxxxxxx správní xxxx xx nevyjadřuje x xxxxxx, zda xxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xxxxx s cílem xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stěžovatel. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx pouze xxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxx obsažen xxxxxxx xxx vztahující xx k obavám x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx, ale xx xxxxxxx žalobce. Xxxxx xxxxx xxx xxxxx x přerušení xxxxxx x kasační xxxxxxxxx xx xxxx rozhodování xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx, xxx zkoumat x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx daným xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx spornou x xx vyřešena již xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xx. xxxxxxxx x. x. 1 Azs 107/2008-78 xx xxx 11.2.2009). Je pravdou, xx xxxxxx xxxxxxxxxx §16 xxxx. 2 [xxxx. §16 odst. 1 xxxx. k)] xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2004/83/XX x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx bez xxxxxx příslušnosti, xxx xxxxx žádat o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a x obsahu poskytované xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“) a xxxxxxxx 2005/85/ES x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“). X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx eurokonformně x xxxxxxxxxx na uvedené xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx x. x. 5 Azs 24/2008-48 xx xxx 15.8.2008, xxxx. xxx č. 1724/2008 Xx. XXX. Xxxxxxxxxx aplikovat výše xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx zaujal jiný xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx než x rozsudku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. xx. 5 Xxx 297/2004 xx xxx 24.2.2005 [„Xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 1 xxxx. k) xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx žádost xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, aniž xx zkoumal xxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx.“], xxxxx se xxxxxxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxxx transpozičních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxx, proč xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x. x. 5 Xxx 24/2008-48 ze xxx 15.8.2008. Xxx x xxxxxxxx č. x. 3 Xxx 32/2009-42 xx xxx 2.9.2009 xxxxxxxxx, xx xx Nejvyšší xxxxxxx xxxx považoval posuzování xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §16 xx nadbytečné. X xxxxx xxxxxxxxxx zdejší xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx x. j. 5 Xxx 24/2008-48, xxxxxxxxxxx, xx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nejen, xx xxxxxx nemohl podat xxxxx, xxx (nezávisle xx xxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxx) xxxxxx, xx xx xxxxxxx pouze x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.“ Xxxxxxx nicméně, že „[x]xxxx žadatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxx v zemi xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx skutečné nebezpečí xxxxx xxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx i jeho xxxxxxxxx podle §12 x §14x zákona x xxxxx.“ V xxxx projednávané xxxx xxxxxxx xxxxx důvody, xxxx žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx svého xxxxxx xxxxx s cílem xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx xx stěžovateli, xxx xx x jeho xxxxxxxxxxx zabýval. Xx xxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx době xx xxxxxxxxx. Jak xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxx důvod xx xx této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XX.x) Xxxxx §179 zákona o xxxxxx cizinců a §14x zákona o xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plně xxxxx xxxxx xxxx §179 zákona x xxxxxx xxxxxxx (x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) x §14x xxxxxx x xxxxx (x xxxx xx xxxxxxxx doplňková xxxxxxx).

X xxxx ustanoveních xx xxxxxx xxxxxx xxxxx újmy v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx původu. X §14x zákona o xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx újmy x xxxxxx x xxxxxxxxxxx ochraně x xxxxxx xx, xxx xxx udělit xxxxxxxxxx xxxxxxx. X §179 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx újma xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění, x xxxxxx se, zda xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince. Xxxxxxxxxx xx domnívá, xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx o správním xxxxxxxxx hrozící xxxxxx xxxx xxxxx §179 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx ochraně xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doplňkovou xxxxxxx v případech xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2 zákona x xxxxx. Touto xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxx x xxxxxxxxxx x. x. 8 Xxx 30/2009-50 xx xxx 31.3.2010, č. x. 5 Azs 7/2010-131 xx dne 29.4.2010 xxxx v rozsudku x. x. 9 Xxx 14/2010-73 xx xxx 15.7.2010 a xxxxxxxxxxx, že stěžovatel xx xxxxxxxxx xx x doplňkové xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx obdobné xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x řízení x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx přezkoumatelná. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx zákonných xxxxxxxxxx může xxx xxxxxx v případě xxxxxxx časového xxxxx xxxx posouzením xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vycestování, neboť xxxxxx xxxxx újmy xx posuzuje k xxxxxxxx, kdy xx xxxxxxx stanovisko xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx důvodem xxx xxxxxxxxxxxx kasační xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx již xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 15.8.2008, x. x. 5 Xxx 24/2008-48, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx §16 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx závěry x xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxx vztáhnou x xx doplňkovou xxxxxxx, x to x xxxx důvodu, xx Xxxxx republika xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx z §28 xxxx. 2 xxxxxx x azylu: „Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx důvody x xxxxxxx xxx jedné x xxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x oběma xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.“ Xxxxx xx. 3 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx, xx xxxxx zavedou xxxxxxxx xxxxxx o xxxx formách xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx azylu, xxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx (xxxx důvodů pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxx názorů doktríny xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx posuzování xxxxxxxxx ochrany x xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na posouzení „xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uprchlíka “. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx přiznání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právě xxxxx, že členským xxxxxx neplyne xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxx a doplňkové xxxxxxx. Xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx. 3 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxx použít „xxxxx xxxxxx xxxxxx“, tedy x xx posouzení xxxxxx xxx udělení xxxxxxxxx ochrany (xxxx. Xxxxxxx, X. European Xxxxxx Xxx and Xxxxxxxxxxxxx Law, Xxxxxx/Xxxxxx: Xxxxxxxx Nijhoff Xxxxxxxxxx, xxx. 290; Xxxxxx, X. X Manual xxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxx relating to Xxxxxxxx Council Qualification Xxxxxxxxx 2004/83/EC and Xxxxxxxx Xxxxxxx Procedures Xxxxxxxxx 2005/85/XX, Xxxxxxx: XXXXX, xxxxxxxx XX, xxx. 1 a 69).

Xxxxxxxxxx uvádí xxxxxxx, xx čl. 28 xxxx. 2 procedurální xxxxxxxx xxxxxxxx považovat x xxxxxxx podle xx. 23 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx pouze proto, xxx byl xxxxxxxx xxxx xxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxx blížícího xx rozhodnutí, xxxxx xx xxxxx k xxxxxxxxx) za xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx právě §16 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxx. Xxxxxx 28 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ale nutno xxxx x celém xxxx kontextu. Zamítnutí xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jen x „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“. Xxxxx tohoto xxxxxxxxxx „[x] xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 23 xxxx. 4 xxxx. x) a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x azyl, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 23 xxxx. 4 xxxx. x) a x) až x), xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx nedůvodnou, je-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.“. Xxxxxxxxxx xx podle čl. 28 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxx x xxxx […], xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zjistil, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2004/83/XX.“ Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx světle výše xxxxxxxxxx čl. 3 xxxx. 3 procedurální xxxxxxxx xxx, xx x případě, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zahrnuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxxx důvodů pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx nedůvodnosti xxxxx §16 odst. 2 xxxxxx o xxxxx je ve xxxxxx kvalifikační a xxxxxxxxxxxx směrnice xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx udělení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. citovaný xxxxxxxx Nejvyššího správního xxxxx č. x. 5 Xxx 24/2008-48 xx dne 15.8.2008). Xxxxx závěr xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdejšího soudu, xx xxx xxxxxxx xx zrušujícím xxxxxxxx xxxx xxxxxxx soud (xxxx. xxxxxxxx č. x. 1 Xxx 107/2008-78 ze xxx 11.2.2009).

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx v xxxxxxx, xx xx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx §16 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxx, xxxx by xx xxxxxx možného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx samostatně x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxx. Xxxxx názoru zdejšího xxxxx však xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxx nedůvodnou.

Pokud xxxxx xxxxxxx jednotné xxxxxx, xxxxxxx jim x xxxx povinnost xxxxxx xxx celé xxxxxx záruky xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx směrnice, xxxxxxxxx xxxxxx osobního xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx pro xxxxxx podle §16 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx provést xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§23 zákona x azylu). Česká xxxxxxxxx totiž xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx. 12 xxxx. 2 písm. x) ve xxxxxxx x čl. 23 xxxx. 4 písm. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx výjimku z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx. xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, aby xxxxxxx pozdržel nebo xxxxxx xxxxx rozhodnutí x vyhoštění. Xxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxx osobního pohovoru xxxxxxx čl. 13 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Účelem xxxxxxxx pohovoru xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochranu. Xxxxxxxx xxxx být xxx pohovoru xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, o xxx opírá xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx unést xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx něj x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx dne 30.9.2008, x. j. 5 Xxx 66/2008-70, xxxx. xxx x. 1749/2009 Xx. XXX). Xx xxxxxx xx zákona x xxxxx xxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxx x xxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxx osoba, jíž xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx veškeré skutečnosti xxxxxxxx o xxx, xx xx x xxxxxxx návratu xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx újmy. Xxx xx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Rovněž x xxxxxx xxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §120x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx §14x xx §16 xxxxxx x xxxxx.

Xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx vycestování podle §179 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx §14x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxx xxxx sice xxxxxxxx xxxxxx, odlišný xx xxxx obsah xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Článek 24 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx směrnice xxxxxxx, xx členský stát xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx. xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxx platnosti alespoň 1 xxx, xxxxx xxxxxxxx §53x odst. 1 xxxxxx x xxxxx, podle xxxxx xx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx na xxxx, xx kterou xx xxxxx vážná xxxx, nejméně xxxx xx 1 xxx. Xxxxx §120a xxxx. 4 zákona x xxxxxx cizinců xxxxx, xx xxxx-xx vycestování xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx udělí xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx stanoví xx 6 měsíců (§33 odst. 5 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx). Xxxxx udělení xxxx xx xxxxxx xxxxxxx pobytu xx xxxx 6 xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hrozí vážná xxxx, xxxx v xxxxxxx x čl. 24 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx směrnice.

Zásadním způsobem xx xxxx xxx xxxxx a povinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x osob, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Kvalifikační xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx osobám xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx pouze xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (xx. 27), péče x xxxxxxxxx osoby xxx xxxxxxxxx (čl. 30), xxxxxxxx x bydlení (xx. 31) x xxxxxxx xxxxxx (čl. 32) x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx (čl. 26), xxxxxxxx xxxx (xx. 28) x xxxxxxxxx xxxx (xx. 29). Xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx Xxxxx republiky tak xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx osobám požívajícím xxxxxxxxx ochrany, aniž xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx také osobám x vízem za xxxxxx strpění pobytu, xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx na xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx nevztahují. Xxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx osoba, jíž xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tehdy, xx-xx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxx cizince, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xx povolení k xxxxxxxxxx xxxxxxx nevyžaduje (§89, §97 x §98 xxxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx). Pokud xxx x dávky xxxxxx x hmotné xxxxx, xxxxxx mít xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxx pobytu podle §33 xxxx. 3 xxxxxx o pobytu xxxxxxx, na rozdíl xx xxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx bydlení (x xxxxxxxxx §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx nouzi). Xxxx xxxxx pobývající xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx poskytnout xxxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §5 xxxx. 2 až 5 xxxxxx x xxxxxx x hmotné xxxxx. Xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, dávky státní xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx dne, kterým xxxxxxxx 365 xxx xxx xxx xxxxxxx x pobytu na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx xxxxxx osobě požívající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxx xx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx správní xxxx xx §53x xxxxxx x azylu, xxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx považuje xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za osobu x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x osobu, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx strpění xxxxxx, xxxxxxx §48 xxxx. x) zákona x xxxxxx cizinců, xx xx taková xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xx xxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xx §32 xxxx. 2 zákona x. 221/2003 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx považuje xxx xxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxx xx cizince x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx systému veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx, xxx bylo xxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx §48 zákona x pobytu cizinců, xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx pouze x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx zajistit xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče jiným xxxxxxxx. Xxxxx, xxx xxxx uděleno vízum xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx na xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ani ke xxxxxxxx integračnímu xxxxxxxx (§68 xx §70 xxxxxx x xxxxx, xx. 32 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx x jazykovým xxxxxx češtiny.

Stěžovateli xxxxx xxxxxxxxxx ani pokud xxx x xxxxxxx, xx by xx x případě, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jednalo o xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxxx). Kromě xxx xxxxxxxxx argumentu, xx xxxxxx vážné xxxx xx vždy posoudí x xxxxxxxxxx okamžiku, xxxx xxxxxxxxxx §120x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx cizinců x xxxxxx x xxxxx akceptuje. Xxxxxxxx xxxxx cizincům, x xxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nemožnost xxxxxxxxxxx x důvodu hrozící xxxxx újmy (§179 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx), xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxx (§120x xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxx cizinců), přičemž xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§14x xxxxxx o xxxxx). Xxxx ustanovení xx xx x xxxxxxx, xx xx zdejší xxxx akceptoval xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obsoletním. Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zprávu k xxxxxxxxx znění §179 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (k xxxxxx x. 326/1999 Xx.), xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxx xx xxxxx §179 xxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx §14x xxxxxx x azylu x xxxx xxx zaveden xxxxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx úmysl xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §120x x §179 xxxxxx o pobytu xxxxxxx xxxxxxx non-refoulement xxx xxxxxxx případy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx samostatné xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stejně xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx §179 xxxxxxx: „Xxxxx xx x ustanovení, které xxxxxxx nucenému xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx země, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.“, xxxxxxxx xxxxxx x zákonu x. 165/2006 Xx.: „Institut xxxxxxxx vycestování xxxxx §91 xxxxxx o xxxxx xx zrušuje x xxx xxxxxx xx navrhuje xxxxxxxx xxxxx doplňkovou ochranou xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx §14x xxxxxx x xxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx se xxxx i §179 xxxxxx o pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, upravující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, a xx xxx, aby xxxxxxxxxx důvodům pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx.“

Xxxxxxxxxxx závazek non-refoulement xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx vůči osobám, xxxxx se rozhodnou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nejrůznějších xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xx jim potenciálně xxxxxxx vážná xxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx-xxxxxxxxxxx srov. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx věci č. x. 2 Xxx 75/2005-75 ze xxx 21.3.2006 xxxx x. x. 9 Xxx 23/2007-64 ze dne 14.6.2007, xxxx. pod x. 1336/2007 Xx. XXX). Xxxxx cizincům xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx „strpění“ xx xxxxxxx víza xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dodatečně.

Zdejší xxxx se xxxx xxxxxxxxx xx vztahem §14x zákona x xxxxx x §179 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx důvod pro xxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyslovených Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x něhož by xx vyplývala xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx rozšířenému xxxxxx (§17 s. x. s.).

IV.c) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx x námitku xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxxxxxxxxx vydané x době, xxx xxxx judikatura xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx judikatura xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx měla xxx dotčená xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxxxxx xxxxx procedurální x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X projednávaném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jeho znění xx nezměnilo x xxxxxx v xxxxxxx x evropskou xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyjádřil již xx xxxx citovaném xxxxxxxx č. x. 5 Xxx 7/2010-131 xxxx v usnesení x. x. 1 Xxx 14/2010-54 xx xxx 17.6.2010.

X. Náklady xxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podle §60 xxxx. 1 xx xxxxxxx s §120 x. x. x. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx právo xx náhradu nákladů xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx měl xx xxxx úspěch, žádné xxxxxxx xxxxxx však xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxx žalobci xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxx pro xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Hotové xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x takovém případě xxxx (§35 odst. 8 xx xxxxxxx x §120 x. x. s.).

Zástupce xxxxxxxxxx xx výzvu xxxxx, xxx vyčíslil odměnu x xxxxxx, xxx xx xxxxxxx XXX, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx služby, x xx sepsání písemného xxxxxx, tedy xxxxxxxxx xx xxxxxxx stížnosti xxxxxxxxxxx [§11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 177/1996 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x náhradách xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx)]. Xx tento xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 2100 Xx xxxxx §7 xx spojení s §9 odst. 3 xxxx. x) advokátního xxxxxx. Xxxxxxxx přitom xxxxxxxxxx žádné xxxxxx xxxxxx, jež xx xx xxxxxxx. Xxxxx §13 odst. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx právní xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 300 Xx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx přiznává xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx 2400 Kč, xxx mu bude xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx 60 xxx.

Xxxxxxx: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X Xxxx xxx 8. xxxx 2010

JUDr. Xxxxxxxx Hnízdil

předseda senátu