Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta:

I. Xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx osoba xxx xx xxxxxxxxx účastníka xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx podnět xxxx xxxxxx xxxxxxxx, či xx s nimi xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §14 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx x xxxx 2004.

XX. Xxxxxxxxx xxx určení soutěžitele xxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxx hospodářského významu xx xxxxxx §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 143/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx (rozhodnutí), xxxxx jej takovou xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx nutno xxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx třeba xxx xxx zahrnout x xxxx veřejnoprávní xxxx, x xxxxx vyplývá xxxxxxxx pro příslušného xxxxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxxx hospodářského xxxxxxx.

XXX. Xxxxxx soutěžitele způsobnosti xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 143/2001 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx soutěžitele spojené x xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x současně xx xxxx vynětí xxxxxxx xxx na xx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx, xxxxx xx předmětnému xxxxxxx (x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxx.

XX. Součástí zvláštní xxxxxxxxxxxx soutěžitele, xxxxx xx na trhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxx v přiměřené xxxxx předem (§10 xxxx. 1 a §11 odst. 1 xxxxxx x. 143/2001 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxx soutěže).

Prejudikatura: xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora ze xxx 21.2.1973, Xxxxxxxxxxx Xxx (6/72, Xxxxxxx, x. 215), ze xxx 27.3.1974, BRT - II (127/73, Xxxxxxx, x. 313), xx xxx 30.4.1974, Xxxxxx (155/73, Recueil, x. 409), xx xxx 9.11.1983, Xxxxxxxx (322/81, Xxxxxxx, x. 3461), xx xxx 11.4.1989, Saeed Xxxxxxxxxx (66/86, Xxxxxxx, s. 803), xx dne 19.5.1993, Xxxxxxx (X-320/91, Xxxxxxx, s. 1-02533), xx xxx 27.4.1994, Xxxxxx (X-393/92, Xxxxxxx, x. 1-01477), xx xxx 16.3.2000, X Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx (X-395/96 X x X-396/96 Xxxxxxx, x. 1-1365) a xx xxx 1.7.2008, XXXXX (X-49/07, Sb. xxxx., x. X-04863); xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxx 19.6.1997, Xxx Xxxxx (X-260/94, Xxxxxxx, x. 11-997), xx xxx 16.3.2004, Xxxxxx (X-157/04, Recueil, x. XX-00917) x xx xxx 11.9.2012, Corsica Xxxxxxx (X-565/08).

Xxx: Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx proti Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx x předsedkyně XXXx. Xxxxx Xxxxxxx x xxxxxx XXXx. Xxxxx Kaniové x XXXx. Xxxxxx Xüxxx x xxxxxx věci xxxxxxx DPÚK x. x. (dříve Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, x. x.), xx xxxxxx Lumier 181/41, 152 00 Xxxxx 5, xxxxxxxxxxxx JUDr. Xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx sídlem Xxxxxxxxxxxxx 9, 613 00 Xxxx, proti žalovanému Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx třída Xxx. Xxxxxx 7, 604 55 Brno, proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx žalovaného xx xxx 4.7.2007, x. j. X 138/2006/01-12460/2007/310, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx žalobce xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xx xxx 17.9.2008, x. j. 62 Xx 42/2007-337,

xxxxx:

X. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

XX. Xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxx x kasační xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X. Xxxxxxxx věci

[1] Xxxxxxx v roce 2006 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodatky), kterou x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 30.12.2003 Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx (§19 xxxxxx x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx), x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx linkové osobní xxxxxxx. V xxxxxx xxxx 2005 se xxxxxxx x krajský xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx smlouvy, který xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravy x závazku xxxxxxx xxxxxx x xxxx 2006. X xxxxx 2006 neuhradil xxxx xxxxxxx částku, kterou xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx z provozování xxxxxxx v xxxxx xxxxxx, x xxxxx xx podepsání xxxxxxx x jím navrženém xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx verzi xxxxxxx, xx niž xxxx kraj xxxxxxxxxxxx x xxx 31.1.2006 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x to, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 30.4.2006, xxxx 31.5.2006, xx mezi xxxxxxxx xxxxxxx xxxx).

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pak xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx leden xx xxxxx 2006, x xx vždy x posledním xxxxx xxxxxxxxxxxxx měsíce (xxxxxxxxx xxxx koncem xxxxxx 2006).

[2] V průběhu xxxx žalobce opakovaně xxxxxxxxxxx xxxx xx xx, že xx xxxxx nevyhnutelně ocitne xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx provozovat xxxxxxx xx xxxxxxx spadajících xx xxxxxxx veřejné xxxxxx; xxxxxxxx však xxxxxxxxxx xx dotazy xxxxx, xxx po xxxxxx xxxxxxxxx výpovědi xxxxxxx hodlá ukončit xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx spoje.

[3] Xxxxxxx xxxx x dubnu 2006 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kraje v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX Xxxxx Xxxx x. x. Xxx 2.6.2006 xxxxxxx xxxx s touto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxx; dne 9.6.2006 xxx společnost požádala x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx 9.9.2006.

[4] Xxxxxx xx xxxxxx 2006, kterou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x červnu 2006, xxxx odmítl xxxxxxx xxxxxxx s xxx, xx dopravní xxxxxx xxx nejsou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx služby. Totéž xx pak xxxxxxxxx x fakturou za xxxxxx 2006, xxxxxxxxxxx xxx 18.7.2006. Dne 26.7.2006 oznámil žalobce xxxxx, že x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §18 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx konkrétní xxxxx (x počtu 2135, x xxxx 2103 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx), xxxxx x 1.8.2006 xxxxxxx. Xxxxxx dne xxx xxxx skutečně xxxxxx; xxxxxxx upozornil xxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravní obslužnost x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x úhradě dlužných xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx 2006.

[5] Xxxxxxxxxx XXXX Xxxxx Xxxx x. s. xxxxxxx krajskému úřadu xxxxxxx xx xxx 27.7.2006 doručeným dne 28.7.2006, xx je xxxxxxxxxx od 1.8.2006 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obslužnosti, xx xxxxx do té xxxx provozoval xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx kraje xxxxxxxx xxx 1.8.2006 x vystavení objednávek xx xxxxxx linek x spojů u xxxxxxxxxxx, ta xxxx xxx 2.8.2006 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx licencí. Xxx 4.8.2006 xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxx xx. 14 odst. 5 Xxxxxxxx Rady (EHS) x. 1191/69 xx xxx 26. xxxxxx 1969 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohledně xxxxxxx vyplývajících z xxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx x. 1191/69“), a xxxxxx xxxxxxx návrh xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxx den xxxxx xxxxxxx provoz na xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxx 7.8.2006 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zachovat xx xxxxxxxxxxxxx linkách xxxxxx xx xxx 8.9.2006. Xxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx společnosti XXXX Xxxxx Lípa x. s. x xxxxxx xxxxxx dopravním xxxxxxxx vzešlým x xxxxxxxxxx xxxxxx.

[6] Xxxxxxxxxxx xx xxx 6.11.2006, x. x. S 227/06-19569/06-XXXX II, xxxxxxxx xxxxxxxx, xx žalobce xx xxxxxx §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 143/2001 Sb., x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxx kraje xx xxxx spotřebitelů poptávajících xxxx xxxxxx: xxx 1. xxxxx 2006 xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 2135 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dopravy xx xxxxx Ústeckého xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx úmysl oznámil Xxxxxxxxx xxxxx teprve xxx 26. července 2006. Neposkytnul xxx xxxxxxxxxx časový předstih xxxxxxxxxx xxxxxxx adaptaci Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx žalobci xxxxxx jednání xx xxxxxxxx zakázal x xxxxxx xx xx xx pokutu xx xxxx 700.000 Xx. Xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x samotném xxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxx 2135 xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx správním xxxxxx xxxxxxxxx.

[7] Xxxxxxxx xxxxxxx podaný xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xx xxx 4.7.2007 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předsedy žalovaného, Xxxxxxx xxxx v Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 17.9.2008 x. x. 62 Xx 42/2007-337.

XX. Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xx

[8] Xxxxxxx x kasační xxxxxxxxx xxxxx rozsudku xxxxxxxxx xxxxx zformuloval xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx posouzení právní xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, x vadách xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx před soudem x o xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx [§103 xxxx. 1 xxxx. x) - x) s. x. x.], x xxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zrušil xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Brně x xxx mu xxxxxx x dalšímu xxxxxx. V xxxxxx xxxxxx vytkl xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx není správním xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx týkaly:

A. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXx. Xxxxxx Xxxxx, XxX.,

X. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soudu,

C. xxxxxxxxx xxxxxxxx žalovaného,

D. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx

1 xxxxxxxxx xxxxxxx, který navzdory xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3 dopadu xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx soutěže xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx obecného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

5 xxxxxx zneužití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

X. otázek souvisejících xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx vinu, xxxxxxxxx

1 xxxxxxx deliktu,

2 xxxxxxxxxx xxxxxxx deliktu,

3 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

4 xxxxxx xx xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx,

X. xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx soudem, xxxxxxxxx

1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx otázkách,

2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

[9] Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx odkázal xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xx xxx podání v xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Konkrétně xx xxx xxxxxxxx k xxxxxxx kasačních xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx odmítl a xxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zamítnuta.

[10] Xx xxxx doplněních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxx důkazní prostředky (xxxxxxxx Xxx. X. X., Xxx. X. X. a Xxx. X.), xxxxx xxxxxx xxxxx uplatnit x xx jejichž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obnovu xxxxxx. Postup xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Ústecký xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, a xxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx je proto xxxxx xx straně Xxxxxxxxx kraje, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx ekonomické xxxxxxxxx xxxxxxx podílel zřejmě xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x advokátní kancelář xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx honorářů, xxxxxx za xxxxxx xx xxxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxxxxx.

XXX. Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

[11] Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stížnosti xxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx dospěl x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx podána xxxx a osobou xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nepřípustnost.

[12] Xxxxxxxx správní xxxx xxx předběžném xxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx podjatosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxx, xx ustanovení §14 xxxx. 6 xxxxxx č. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád, xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx. 36 xxxx. 1 a 2 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, x předložil xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 95 odst. 2 Xxxxxx. X xxxxxx důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 8.10.2009, x. x. 1 Xxx 7/2009-690, xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx §48 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx x §120 xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx správní (xxxx jen „x. x. s.“). Xxxxxxx xxxx usnesením xx xxx 2.4.2013, xx. xx. Xx. XX 30/09, návrh Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odmítl. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x souladu x §48 xxxx. 5 s. x. x. rozhodla, xx xx v xxxxxx xxxxxxxxx.

[13] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v mezích xxxxxxx kasační xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx přitom, xxx napadené xxxxxxxxxx xxxxxx vadami, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx x úřední xxxxxxxxxx (§109 xxxx. 3, 4 x. x. s.).

[14] Kasační xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

XXX.X. Xxxxxxxxx soudce xxxxxxxxx xxxxx XXXx. Xxxxxx Xxxxx, Xx.X.

[15] Xxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXx. Davida Rause, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx o žalobě, xxxxxxxxxx Nejvyšší správní xxxx (xxxxxxxx xx xxx 19.12.2007, x. x. Xxx 88/2007-113) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Soudce xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zavdal xxxxxxx xxxx xxxxxxx x pochybám x xxx, zda xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Duplika, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxx 10.9.2008, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx až xxx xxxxxxx dne 17.9.2008, x xxxxxxx xxx xxxxx možnost se x ní xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vedl xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro tisk x vyjadřoval xx x rozhodnutí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxx jen xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

[16] Xxx dva xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx předal x xxxxxxxx přepravě písemné xxxxxxxxxx rozsudku o xxxxxxx xxxxx stranách. Xxxxxxx xx přitom xxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx měsíců, x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x den, xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx předem xxx xxxxxx na xxxxxxxxx vyjádření x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x závěrečné xxxxxx, xxxxx přednesl xxx xxxxxxx. Souhrn xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxx mediálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx soudce XXXx. Xxxxxx Xxxxx.

[17] Žalovaný xx x xxxx xxxxxxx xxxxx nevyjádřil.

[18] Xxxxx §8 s. x. s. xxxx xxxxxx vyloučeni z xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxx, x xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx xx dán důvod xxxxxxxxxx o jejich xxxxxxxxxxxx. Vyloučeni xxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxx, xxxxx spočívají x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxx rozhodování x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x důvodů uvedených x citovaném §8 x. x. s. xxxxxxxxxxx výjimku x xxxxxxx xxxxxx, podle xxx xxxxx nesmí xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx soudci x xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx x soudce xxxxxxx zákon (xxxxxx 38 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx). Xxx, xxx xxxxx tuto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx, a xxxxxx, kterým xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. soudci xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx xxx vyloučit xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí přidělené xxxx jen xxxxxxxxx x ze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxx brání xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxx 29.4.2003, x. j. Xxx 19/2003-16; xxxxxxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx www.nssoud.cz ).

[19] X posuzovaném xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx důvody xxx xxxxx xxxxxxxxx postup xxxxxxxxx. Xxxxxxx v xxxx řadě zakládá xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXx. Xxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx řád správní xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Kromě xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx nezaslal xxxxxxx xxxxxxx, byla x xxxxxxx xx datum xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx reakcí na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Je xxx xxxxxxxxxx tvrzení xxxxxxx, xx se x xxxxxxx nemohl xxxxxxxx, neboť xxx xxxxxxx mu xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, tím xxxx v xxx xxx lze xxxxx xxxxxxxxx známky podjatosti XXXx. Xxxxx.

[20] Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx slouží x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx (námitku xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx. §8 xxxx. 5 xxxx xxxxx x xxxxx x. x. x.); xxxxxxx podjatost xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nastaly xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx: xxxxx už xxxxxxxx xxxxxxx (jakkoli xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx případ) nemůže xxx na osud xxxx a na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx znění xxxxxxxx xxx x xxxxxx důvodu xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx soud x xxxx dále xxxxxxxx, xx xxxxx §49 xxxx. 1 x. x. s. xxxx xxx rozsudek xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, přičemž xxxxx §156 odst. 1 xxxxxx č. 99/1963 Xx., občanský soudní xxx xx xxxxxxx x §64 x. x. s. x xxxxx §116 xxxx. 2 xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxxx x. 37/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx soudy, xx předseda senátu xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvést xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x opravných xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx řízení tak xxxxx xx zákona xxx xxxxxxxx vyhlašování xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx tisku. Žalobcovy xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxx by on xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se x xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx dostali. Xxxxxx XXXx. Raus xxxx prohlášení xxx xxxx xxxxxx xx xxxx, co xxx xxxxxxxx xxxxxxx vyhlášen xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Žalobce xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx soudce xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx věci xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx JUDr. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

[21] Xxxxxxxx námitkou x xxxxxx okruhu xx pak žalobce x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx rychlé xxxxxxxxxx rozsudku. Xxxxxx x postulátů právního xxxxx je x xxxxxxxxx na rychlou xxxxxxxxxxxx, resp. xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx x xxxxxx před xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x shledávány xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxx Evropským xxxxxx xxx lidská xxxxx. Působí xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx z naplnění xxxxxx postulátu xxxx xxxxx podjatosti xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx dny xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx toho, xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx průběh xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx představuje, xx xxxxxx (senát) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx, xx níž xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx počínají xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jednání je xxxxxx (senát) xxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxx) závěry. Xxxxxx vnímání je x rozporu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx (xxxxx) xxxx na xxx xxxxxxx názor x xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxx jednání. Xxxxxx xx xxxxx xx povinnost xx xxxxx připravit na xxxxx jednání x xxx x xxxxxxx xxxxxxxx znát, aby xxxx plynule xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx třeba x xxxxxxxxxxx s věcí xxxxxxx. Xxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x důkazním xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nýbrž xxxx xxxxx potvrzeny xxxxxxxxxxx plynoucí z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx dobře xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odůvodněné xxxxxxxxxx xx xxxx. V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xx při xxxxxx xxxxxxx xxx 17.9.2008 nedošlo k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx: xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx písemných xxxxxxxxxxx. Xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dvou xxx, xxxxxx xx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxx méně x xxxxxxxxxx XXXx. Xxxxx.

[22] Námitka není xxxxxxx.

XXX.X. Xxxxxx chyby xxxxxxxxxxx xxxxx

[23] Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xx ač xx xxxxx o xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx značným xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zásadami xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx x. 1338/2007 Xx. XXX). Xxx závěry xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx přitom xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx formalismem, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x lpěním xx xxxxxxxxx znění xxxxxx xxx zřetele k xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx dále xxxxxxx xxxxx, xx porušením xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 36 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxx xxx x xx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zjištění, která xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, že Xxxxxxx kraj xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx postavení x z protiprávních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx reakcí xx xxxxx xxxx x xxxx vyvoláno xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[24] Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nic xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx trestnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

[25] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx shoduje x xxxxxxxxx. Žalobce xx xxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 31.5.2007, x. x. 8 Xx 17/2007-135, publikovaný pod x. 1338/2007 Sb. XXX, xxxxxxx: x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxx trestných xxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx deliktů, xx. xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx trestání. Xxxxxxxxx x otázce xxxxxxxx xx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx nemůže xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx: xxxx xxxxx nezdůvodněné xxxxxxx xxxxxxx xxxxx soud xxxxxxxx xx xxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxxxx nutnosti přerušit xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx trestán xx xxxxxxxxx dopravy, nýbrž xx opomenutí xxxxxxx xxxxx úmysl xxxx. Xxxxxxx xxxx tak xxxxx sebemenší xxxxx xxxxxxx xx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx přerušení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx samo přerušení xxxxxxx netrestalo.

[26] X xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxxx proces, xxxx xxxx žalobce xxxxxxxxxxx, x čem xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, než xxx x obecné xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx krajským xxxxxx neshledal xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Z xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rovněž nic xxxxxxxxxxxx tomu, xx xx xx krajský xxxx dopustil xxxxxxxx xxxxx xx spravedlivý xxxxxx xxxx žalobci.

[27] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx obecná xxxxxxxxx krajského xxxxx xxxxxxxxx.

XXX.X. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

[28] X x xxxx námitce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx podle xxx xxxxxxxxxxx, aby na xxxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx trestního xxxxxx (srov. x xxxx i rozhodování Xxxxxxxxxx soudu xx xxxxxx trestních). Xxx xx musejí xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, předjímání xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Takové xxxxxxx xxxxx tolerovat xxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx mediálnímu xxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxx, xx předčasná kategorická xxxxxxx xxxxxxxx žalovaného x xxxxxxxxx vině xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zaměstnance žalovaného, xxxxx xxxx činní xx správním xxxxxx. Xxxxx xx takto xxxxxxxxxx předseda soudu x xxxxxxx deklaroval xxxxxxxxx obžalovaného xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx založen x xxxxx xxx xxxx kárné řízení. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx je xxxx xx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zaměstnancům xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx výše xxxxxx platu. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx, že xxxxxxxx mohl xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

[29] Xxxxxxx xxxxxxxxxx ani x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx advokátní xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx kontaktů x xxxxxxxx veřejností. Xxxxx xx takových xxxxxx x xxxx, xx xx předseda xxxx x představiteli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxx zakládat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předsedy a xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx však x takovým xxxxxxxx xxxx. Předseda xxxxxx xxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterými xx xxxx možno xxxx xxxx xxxxxxx - xxxxxx spíše xxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx. Žalobce popírá xxxxx xxxxx, podle xxxx se xx xxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; zejména xx - x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxx účastníků (xx xx xxxxx zakládalo xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx), nýbrž xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx; xx jsou x xxxx věci dány (xxxx. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. zn. X. ÚS 722/05). Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx předsedy xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx by x xxx xxx xx xxxxx uvážlivější xxxxxxx x plnění xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

[30] Xxxxxxxx připomněl, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx možné (§14 xxxx. 6 správního xxxx). Argumentace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxx bylo xxx xxxxxx. Stejně xxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxx se týká xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

[31] Krajský soud x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxx xxxx, xxxxx předseda xxxxxxxxxx činil xxx xxxxx, xxxx mohou xxxxxxxxxxx xxxxxx akceptovatelné xxxxxxxx limity, avšak xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vystaven xxxxxxxx xxxxxxxxxx tlaku. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nepovažuje xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx; xx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx z něho xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx nepodjatost xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx s odbornou xxxxxxxxxx: x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx předpokládat takovou xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx zabrání v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[32] Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxx kasační xxxxxxx xxxxx.

[33] Institut xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x §14 xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §14 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxxxxx použití xxxxxx xxxxxxxxx (hmotněprávních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx řešení) xxx vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů a xxxxxx tajemníky. Jak xx xxxxxxx xxxx x xxxx [12], Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 95 xxxx. 2 Xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx 2.4.2013, sp. xx. Xx. XX 30/09, xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx jejich xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nejen x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxx, jež xxxxxx přímo z xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x článku 36 xxxx. 1 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx §14 xxxx. 6 správního xxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx nepředstavuje xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx podjatosti xxxxxx xxxxx v xxxxxx podle §152 xxxxxxxxx řádu. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx postup daného xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aktivní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §64 xxxx. 3 xxxxxx č. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx soudu. Xxxxxxx xxxx tedy xxxxxxxxxx §14 odst. 6 xxxxxxxxx řádu xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxx posouzení v xxxxxxx xxxxxx správním.

[34] Xxx xx nejedná x xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx polemiku x xxxxxxx vyřčeným Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jako xxxxxxxxxxx x konečný xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxx v nyní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, že xx xxxxxxxx posoudit hmotněprávní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx xxx ohledu xx xxxxxxxxxx §14 xxxx. 6 xxxxx xxxxxx. Pokud Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vyloučení xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx krajského soudu xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxx, xx xxx zjišťování xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zákon v xxxxxxxxxxxx x řízení xxxx správním orgánem xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx mohlo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x pro xxxx důvodně vytýkanou xxxx xxxx, xxxxx xx věci rozhodoval, xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxx zrušit [§103 xxxx. 1 xxxx. b) x. x. x.]. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx napadeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §110 xxxx. 2 xxxx. x) ve xxxxxxx x §76 xxxx. 1 xxxx. x) s. x. x.

[35] Podle §14 xxxx. 1 správního xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx správního orgánu, x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx, x xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx takový xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx pochybovat x xxxx xxxxxxxxxxxx, vyloučena xx všech úkonů x xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osob xx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx je třeba xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx úřední xxxxx x xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx poměru lze xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, ať xx předem daných - např. příbuzenský xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx), či xxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx řízení, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxxxxxx úřední xxxxx x médii xxxx xxxxxxxxxxx protiprávním xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.). Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx, xxx z xxxxxxxx poměru xxxxxxx xxxxx úřední xxxxx xx xxxxxxxx řízení. Xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx zájem xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby.

[36] Xxxxxx předchozí xxxxxx xxxxxxxxxx obsažené x §9 xxxx. 1 xxxxxx č. 71/1967 Xx., x správním xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxxxxx uváděn xxxxx příslušné xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx. X materiální xxxxx ovšem x xxxxx ohledu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zájmu xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx Xxxxxx xxxx x Praze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxx xxxx vydáním xxxxxxxxxx konstatoval, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vrchní xxxx xxxxx, že xxxxxxx x xxxx je xxxxx xxxxxxxxx chápat „xxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx) pracovníka xxxxxxxxx xxxxxx na xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx x řízení xxxxxx zjištěno a xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xx "xxxxx k xxxx" xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxx úřadu, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx dovodil, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx v xxxxxx xxxx pokračováno x xx xx xxxxx, aby se xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx, zda xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx vhodný xxxxxx xxxxx, se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Logika, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx důsledkům“ (xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 23.12.1996, x. x. 6 X 21/95-29, xxxxxxxxxxx pod x. 480/1999 Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx argumentace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx soudem, xxxx. xxxx. xxxxxxxx xx xxx 21.10.2009, x. x. 4 Xxx 127/2009-78).

[37] Otázkou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti s xxxx vyjádřeními xx xxxxx xx zdejší xxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx věci, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prvostupňové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx žalobci. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xx dne 15.9.2010, x. j. 1 Xxx 45/2010-159, xxxxxxxxxxxx xxx č. 2189/2011 Sb. XXX, xxxxx, xx „[p]ouhá xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Nutno xxxxx xxxxxxxxx, že mediální xxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx má xxx xx strany xxxxxxxxx xxxxxx obvyklým xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx předsedy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x demokratickém xxxxxxx státě xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx, o xxxxxx xxxxx nic xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx mlčení. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx paušálních x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx před jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx (…), xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, podle xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx (xx. 2 xxxx. 3 Xxxxxx), xxxx. xxxxxxxxx principu, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§4 xxxx. 1 xxxxxxxxx řádu).“ Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x námitkou, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx: „[x]xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx tezi xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutích xxxxx xxxxx nemůže xxxxxxxx xxxxxxxxxx média xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx musí činit, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx prostřednictvím xxxxx tiskového mluvčího. Xxxxxxxx je tiskový xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx, neznamená to, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jen prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx „xxxxx“ xxxxxxxxxx je xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, jeho xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx ve xxxx mediálním xxxxxxxxx xxxxxxxxx x prvostupňovém xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx stává xxxxxxxxxxxx meritorního rozhodnutí x případném xxxxxxxx.“

[38] X xxxx projednávané xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx. X pořadu Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 1.9.2006 xx xxxxxxxx XX 24 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx o xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx na XX xxxxxxxxx xx x. x. 304 xxxxxxxx spisu), že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx postavení xx xxxx. Zneužití spočívá x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. Žalobce xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx lhůtu; 5 xxx xx xxxxxx xxxx, aby kdokoliv xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx žalovaného jde x xxxxx závažné xxxxxxxx, xxxxxxx újma xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xx žalovaný xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx vyvodit, jsou xxxxxxxxxxxx velmi vysoké x xxxxx xxx xx xx 10 % xxxxxx společnosti. Xxxxxxxx xxxx bude xxxxxxxxx k xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx, x xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

[39] Xxx 2.9.2006 xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxx. 4 xxxxxx x xxxxxx „Ústecku xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, XXXX: Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx trhu“. Xxxxxx pak obsahoval xxxx xxxx xxxxxxxxxxx: „Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx (XXXX) Xxxxxx Pecina, xxx, xx Dopravní xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx (XXXX) xxxxx xxxxxxx xxx neposlal xxx xxxxxxxx xx silnici, xxxxxx zneužil xxx xxxxxxxxxx postavení xx xxxx. ‡Xxxxxxxx dopravního xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx autobusového xxxxxxxx,’ potvrdil xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx Dopravní xxxxxx xxx, že xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxx přerušit xxxxxx xxxxxxxxx spojů xx autobusových xxxxxxx xxxxx x pětidenním xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx skutečně xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx zneužil xxx xxxxxxxxxx postavení.“ Článek xxxxxxxxx obsahu xxxxxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxxx noviny x xxx 4.9.2006 x xxxxx Xxxx xxxxxx.

[40] Xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xx jisté míry xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx. xx. 1 Afs 45/2010, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytl xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, než bylo xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx vyplývá ze xxxxxxxxx xxxxx x xxx zdůraznil moderátor Xxxxx xxxxxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pořadu Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx. výhrady ve xxxxxx §11 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebyl xxxxxxxx výhrad x xxxxxx blíže upraven, xxxxx úřadu x xxxxxx xxxxxxxx zaměřila xxxxxx obsah na xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxxx kladen xx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx podrobnější xxxxx xxxx Xxxxx x možných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx hospodářskou xxxxxx x další xx relevantním xxxx xxxxxxxx soutěžitele x xxxxxxxxxxxx a xxxx xx definici závadného xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx by xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx poučení xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx začíná xxx 15xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. Xxxxxx, X. Xxx institutem „Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“ x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx, x. 7, 2005, x. 240). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 155/2009 Sb. xxx xxxxxxxx výhrad x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x §7 odst. 3 zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x němž Úřad xxxxx xxxxxxxx skutkové xxxxxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx o nich, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx zpráva x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravou [Xxxxxxxx Xxxxxx XX (XX) x. 773/2004 xx xxx 7. dubna 2004 x xxxxxx xxxxxx Xxxxxx ES xxxxx xxxxxx 81 x 82 Smlouvy x ES] x xxxxxxxxx, xx „[f]akticky xx šlo o xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx tak xxxxxxx účastníkům xxxxxx, xxx se seznámili x námitkami XXXX x xxxxxxxx xx xxx přiměřenou xxxxx, x níž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx přístup xx xxxxxxxxx x xxxxx xxx nyní, xxxxxxx xxx xxxxxxxx zákonné xxxxxx.“ (xxxxxxxx zpráva, xxxx 591/0, Poslanecká xxxxxxxx, X. volební xxxxxx, xxxxxxxxx repozitář xxx.xxx.xx ).

[41] Ze xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx výhrady zformulované xxxxxxxxx (správním xxxxxxx xxxxxxx stupně) xxxx xxxxxxxx žalobci xxx 31.8.2006. Xxxxxxx obsahují xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, shrnutí xxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx šetření žalovaného x zjištěné xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx relevantního xxxx a postavení xxxxxxx xx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx následně xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx výší xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx žalovanému xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, která budou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxx výjimkou xxxxx výhrady xxxxx xx stejných xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podkladem xxx vydání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx po xxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 1.9.2006 předseda žalovaného xx zmiňovaném xxxxxx Xxxxx televize. Z xxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxx, xx xxxx vychází z xxxxxx (v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxx) x z xxxxxx xxxxxx úpravy. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx třeba xx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prvního xxxxxx. Xxxxx v souvislosti x tím, xx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně) xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx výhradách, xxxxx xxx xxxxxxxx tvrzení xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mohl tento xxxxxxx orgán ovlivnit. Xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx nebyl xxxxxxx, je výrok xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx závažném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx 10 % xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx výslovně xxxxxxxxx xxxxxxx, takže xxxxxxxx xxxxxxxxxx zde xxxxxxxx nic xxxxxx, xxx že parafrázoval xxxxxxxxx zákonné ustanovení. Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pak xxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jednání xxxxx xxxxxxx (xxxx. Zásady xxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výše xxxxx podle §22 xxxx. 2 zákona x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx.xxxx , xxx 22; x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 20.12.2012, x. x. 1 Xxx 77/2012-46, xxx 36). Xxxxxxxxx xx x tomto xxxxxx xxx xxxx, že xx xxxxxxxxx předsedy xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx rovině a xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx odkazem xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x na xxxx xxxxxxx vyjádření x xxxxxxxx. Xxxx vyjádření xxxxxxxx žalovaného xxx Xxxxxx xxxxxxxx konečně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (ať xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx) x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

[42] Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodujícího x xxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rozsudku, xxx xxxxxxxx žalobce. Důvodem xx xxxx xxxxxxxx xxxxx řízení (vydání xxxxxx před xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx již xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx) i xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (jde x „xxxxx“ úřadu, xx xxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyjadřování x xxxxxxxx xxxxxxxxxx). Aplikovat x tomto xxxxxx xxxxx ani výše xxxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 31.5.2007, x. x. 8 Xx 17/2007-135, xxxxx ten xx xxxx pouze xxxxxx trestnosti správních xxxxxxx, nikoliv podjatosti xxxxxxxxxxxxx orgánu. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx nález Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 7.3.2007, sp. xx. X. XX 722/05 (N 42/44 XxXX 533). Ten xx týkal xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudce xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poté, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zrušeno Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x případu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x závěru x xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x k xxxx, xx xx xxxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx vlastní xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x spor xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx stěžejních otázek xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xx x komunistickým xxxxxxx), xxxxxxxxxxx x nepodjatosti xxxxxx vznikly. X xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx skutkové stránce x xxxx projednávanou xxxx xxxxxxxxx.

[43] X xxxxxxx s výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx jak xxxx xxxxxxxxx x této xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Došlo x xxxx xx xxxxxx xxxxxx, kde již xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, vycházelo xxxx x těchto výhrad, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx předsedy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxx 1.9.2006 xxx z xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx by xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx na výsledku xxxxxx, pro xxxx xx bylo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx.

[44] Xxxxxxx soud x xxxxxxxxx rozsudku xxx posuzování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žalovaného xxxxxx výhrady nezohlednil x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rovině. Xxxxxx xxx x závěru, xx předseda xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx limity, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx je však xx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx zkoumat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zřejmé, xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx nelze x překročení xxxxxxxxxx xxxxxx ze strany xxxxxxxx žalovaného xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xx proto xxxxxx soud xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx - stejně xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx - xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx krajského xxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxx týkajícími xx xxxxxx.

[45] Xxxxxxx nicméně xxxx své xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx předsedy xxxxxxxxxx zakládá xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x představiteli advokátní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxx inzerce. Xxxxxxxxxxxx judikatura, s xxx xx xxxxxx xxxx xxxx ztotožňuje, xxxx xxxxxxxxxx, xx xx soudce na xxxxxxxxx xxxxxxx zná xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (x xxxx xx x xxx), xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx xx x pouhou xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx skutečnosti, z xxxxx by bylo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx překračující rovinu xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x pochybnosti x xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 31.10.2008, xx. xx. 4 Xx 330/2008). Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i Xxxxxxx soud (srov. xxxxxxxx xx xxx 5.1.2011, xx. zn. XXX. XX 1358/09).

[46] Xxxxx názoru Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu lze xxxxx přístup přiměřeně xxxxxxxxx xx posuzování xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx zástupcům xx xxxxxx §14 odst. 1 xxxxxxxxx řádu. Xxx považovat xx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxx stýká x osobami, které xx ve xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, konferencích, xxx i xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx charakteru. Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx osobami xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx ze správních xxxxxx, jichž se xxxx osoby xxxxxxx. Xxxx skutečnost, že xx úřední xxxxx xxx xx zástupcem xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx jejíž podnět xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx x xxxx dokonce tyká, xxxx neznamená, xx xxx důvodně xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx.

[47] Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která posune xxxxx xxxxxxxxxx vztah xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxxx či negativním xxxxxx (xxxx. společně xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx). X xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx účast předsedy xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx výroky xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxx, xx účast předsedy xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nelze. Xx xxxxxxxxxxx, které xxxx x věci xxxxx, xxxxxxx xxx to, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účastnil xxxxxx xxxxxx 75 let xxxxxxxxx kanceláře Weil Xxxxxxx & Manges x byl vyfotografován xxxxxxxx x místopředsedou xxxxxxxxxxxxxx PKN Xxxxx. Xxxx fotografie xxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx advokátní xxxxxxxxx x časopisu XXXX x roce 2007. Této xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx fotografií xx xxxxxxx o záležitost xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx neuvádí (x xxxx xxxxxx) důvod, xxxx xx tato x xxxxxxxx ojedinělá xxxxxxxxxxx xxxx měla xx vztahu xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx činit xxxxxxxxxxxxx záležitost, tj. xxxxxxxx jej za xxxxxx xxxxxxx, resp. xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx „xxxxxxx“. Už xxxxx xxx není zřejmé x žalobce k xxxx xxxxxxx žádná xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mohla xxx xxxxx předsedy xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx postup x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx xx důvodnou xxxxxxxxxx x nepodjatosti xx xxxxxx §14 odst. 1 xxxxxxxxx řádu.

[48] Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx pochybností o xxxxxxxxxx předsedy xxxxxxxxxx. Xxxxxxx patrně xxxxxxxx, xx xxxxxxxx žalovaného xx xxxxxxxx v xxxxxxx nepřípustným způsobem, x to xxxxx, xx xx nadstandardní xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx x předložených xxxxxxxx. Již xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx předsedy xxxx vycházela x xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx tedy žádná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

[49] Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx pojednány xxxxxxxxxx ani xx xxxx souhrnu skutečnosti xxxxxxxxxx žalobcem xxxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxx x věci, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zástupcům xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxx xxxx lze xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

XXX.X. Věcná nepříslušnost xxxxxxxxxx

XXX.X.1. Žalobce xxxx xxxxxxxxxx

[50] Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx krajského xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Prvý x nich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, kde xxxxx xxxx reálně xxxxxxxx xxxxxxx xxx subjekty x protichůdnými xxxxx, xxx jsou způsobilé xx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i xx xxxxxxx, x xxx xxxx takových xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x souladu xx soutěžními pravidly, xxxxxxx faktická konkurence. Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx zdůvodnění přiklonil x druhému xxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxx reo. Xxxxxxx xx přesvědčen, xx x oblasti xxxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hospodářská xxxxxx; xxxxxxx soutěžení xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx by xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx veřejné xxxxxxxx při financování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxx konstatuje, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx značně xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx k příslušnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (soudním x xxxxxxxx) xxxx xxxx xxxxx.

[51] Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx soutěžitel xx xxxxxxx svůj xxxxx x soutěžní komunitární xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx chápání xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (srov. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 29.10.2007, č. j. 5 As 61/2005-183), x v xxxxxxx x touto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx.

[52] Xxxxxxx xxxx uvedl, xx xxxxxxxxxxxx xx každá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Ačkoli xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vertikálním vztahu, xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx konkurentů je x xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx vyňati x xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxx soutěže xxx xxxxx, že xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) x x xxxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx xxxx) xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx či xxxx xxxxxxxxx poskytovat tytéž xxxxxx xxxx xxxxxxx.

[53] Xxxxxxxx správní soud xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x žalobci xxxx xxxxxxxxxxx řádně xxxxxxxxx xxxxxxxxx na x. 17 - 18 xxxxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x právě xxxxxxxxx stručného shrnutí xxxxxxxxxxx krajského xxxxx. Xxxxx hovořit x xxx, xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) výkladu xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora Xxxxxxxx xxxx x pojmu „xxxxxxxxxxx“, užívanému x xx. 81, 82 x 86 Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (SES, xxxx xx. 101, 102 x 106 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx, SFEU). Xxxxx xxxxxxx xx plně x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx (viz xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže, xxxx x. 704/0, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, XXX. xxxxxxx období, digitální xxxxxxxxx, www.psp.cz , xxxxx xxxxxx x xxxx slučitelnosti xxxxxx xxxxxx s xxxxxx 81, 82 x 86 XXX) x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudy (xxxx. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 29.10.2007, x. x. 5 Xx 61/2005-183, publikovaný xxx x. 1776/2009 Xx. XXX).

[54] Xxxxx soutěžitele xxxx xxxxxxxx každý xxxxxxx účastnící se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bez xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx (xxxxxxxx Soudního xxxxx xx dne 23.4.1991 ve xxxx X-41/90 Höfner, XXX X-1979, xxx 21). Xxxxxx xxxxxx žalobce xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxx stěží označit xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx aktivitu. Pokud xxxxxxx tvrdí, xx x daném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx, xxxx tato xxxxxxx vyvrácena xxxxxxxx xxxxxx hned dvěma xxxxxxxxx, x xxxxx xx zdejší xxxx xxxxxxxxxx. Xx prvé xxx xxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x povahy xxxx xxxxx dovozovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dvou x xxxx soutěžitelů xx relevantním xxxx: xxxxxx pojetí xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxx by nesmyslné, xxx xxxxxxxx právo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx regulačním xxxxxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx zůstalo bez xxxxxxxx xxxxxxxx zvenčí. Xx lhostejné, zda xxxx xx do xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx xxxxxx: monopolista xx „xxxxxxxx“ xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx x xxxxxx se obávat, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podstatně xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Dovozuje-li xxxxxxx, xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (licencí) xxxxxxxxxx x daném xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x tudíž ani xxxxxxx není xxxxxxxxxxxx, xxx jedno z xxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx uvažovat x ve xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xx trh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxx) se xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dopravci xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

[55] Xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxx xxxxxxxxxx. Použití xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx - x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx „výklad xx xxxxxxx xxxxxxxx“ (xxxxxxxx x xxx?) xxxxx. Xxxxxxx porušení xxxxxx xx xxxxx xxx xxx je xxxxxxxx uváděna zcela xxxxxxxxxxx (xxxx xx xxxxx xxxxxx, zda xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jednáním, nikoli xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx onoho xxxxxx). Xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

XXX.X.2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

[56] X xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nepřípustně extenzivním xxxxxxxx. Soutěžní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, kde xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxx (§12 xxxxxx o xxxxxxxx dopravě), a xxx xx xxxx x principu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx dopravci xxxxx xxxx, aby xxxxx xxxx platnosti xxxxx xx xxxxx dopravce x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxx xx systému xxxxxxx veřejné služby xxxxxxxxxx xxxx dopravci. Xxxxxxxx, který plní xxxxxxx xxxxxxx služby, xxxxxx úhrada xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

[57] Xxxxxxxx odkázal xx xxx výklady x xxxxxxxxxxxx soutěžních xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx toho x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx veřejné služby xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx soutěž „x xxx“ xx xxxxx míry xxxxxxxxxxx xxxxxx „xx xxxx“, xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx regulace xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

[58] Xxxxxxx xx xxxx námitku xx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxx XXX.X.1.: xx samotné xxxxxx institutu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postavení xxxxxxx, xx xxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx soutěžního xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx však nelze xxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx (§12 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxx xx totiž účasten xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx svému odběrateli (Xxxxxxxxx xxxxx). Xxxx xxx také xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z jeho xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx ekonomických xxxxxxxx nemá xxxx xx xxxxxxxxx takto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže. Xxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxx promítnout xx posuzování zneužití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xx řešení xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx služby obecného xxxxxxxxxxxxx významu. Naznačenými xxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx; xx xxxxxxxxx soutěžního xxxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx je xxxxx nedůvodná.

III.D.3. Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx obecného xxxxxxxxxxxxx významu

[59] Žalobce xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx v xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, znemožnila xxxxxxx. Xxxxxxx nesouhlasí x xxxxxxxx, podle xxxx xx stal xxxxxxxxxxxxxx autobusové xxxxxxx xxxxxxxxxx charakteru x xxxxxxxx, xxx uplynula xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx služby: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x po uplynutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx znaky stanovené xxx závazky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxx x. 1191/69. Xxx Xxxxxxx kraj xxxxxxx i ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx, xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx provozu. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx dopravy x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 2 nařízení č. 1191/69, x xx xxxx neposkytuje dopravní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx veřejné xxxxxx xxxxx čl. 14 xxxxxxxx x. 1191/69. Ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxxx výpovědi x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx x řízení xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x předběžné xxxxxx, x níž dosud xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx trestní řízení).

[60] Xxxx xxxxxxxxxx žalobcův xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx formě xxxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxx xxx xxxxxxxxx licencemi x xxxxxxxxxxx plynoucími xx xxxxxx. Smlouva x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x případný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ukončení veřejnoprávního xxxxxx xx formě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X §19x xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx svými xxxxxxxxxx xxxxx (kam xx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxx), xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx provozuje xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §19 xxxxxx.

[61] Xxxxxxx xx domnívá, xx soud xxxxxxxxxxx xxxxx výklad §1 xxxx. 3 zákona x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx působnost xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i x xxxxxxx, že xxx x jen xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx [xxx například §11 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx] xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obecného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

[62] Žalovaný xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xxxxx xxxxxxxxxx xx poskytování xxxxxx veřejné linkové xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xx tedy x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Tato argumentace xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx §104 odst. 4 x. x. s.

[63] Xxxxxxx xxxx xxxxx, xx §1 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úplné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x osobní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx x působnosti xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx soutěže je xxx zapotřebí kumulativní xxxxxxx xxxx podmínek: xxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xx úplná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx soutěžiteli zcela xxxxxxxxxx činnost, x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx plnění xx xxxx uloženo. Xxxxxxx soud xxxx xxxxxxxx blíže rozebral x odkazem xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx době xxxxxxxxxx xxx xxxxx z xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x trváním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxx Ústecký xxxx xxxx smlouvu xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx stal xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Klíčové je xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx: x kdyby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významu, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx znemožnit xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx.

[64] Xxxxxxxx xxxxxxx soud xx x xxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx budiž xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vyslovených v xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx řadu xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. X tímto xxxxxxx xxxxxx soud xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx provedeného xxxxxxxx považuje xx xxxxxx xx příslušné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx argumentaci.

[65] Xxxxx §1 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx soutěžitele, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxx xx základě rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx jeho xxxxxxxxx neznemožní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Judikatura Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 86 xxxx. 2 Smlouvy x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXX, nyní xxxxxx 106 odst. 2 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, XXXX). Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, podléhají xxxxxxxxx hospodářské xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxx právně xxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx byly xxxxxxx. Xxxxxx obchodu xxxxx xxx xxxxxx x xxxx, která by xxxx v rozporu xx xxxxxx Společenství.

[66] Xxxxxxx xxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 odst. 3 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx soutěže je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx k článku 86 odst. 2 XXX (106 xxxx. 2 XXXX, viz xxxxxxxx xx xxx 30.1.2007, č. x. 7 Xx 50/2006-262). Xx xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx Xxxx přesně nevymezuje xxxxx služby obecného xxxxxxxxxxxxx zájmu xxxxx xx. 86 xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zájmu (xxxxxxxx Tribunálu xx xxx 11. xxxx 2012 xx xxxx X-565/08 Xxxxxxx Ferries, xxxxx nepublikováno, xxx 56). Xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx poskytovány xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xx xxx 19. xxxxxx 1993 xx xxxx X-320/91 Xxxxxxx, Xxxxxxx x. X-02533, rozsudek xx xxx 27. xxxxx 1994 xx xxxx X-393/92 Xxxxxx, Recueil x. I-01477). Xxxx xxxxxxxxx shrnul a xxxxxxx xxxxxxxxx advokát Xxxx-Xxxxxx Colomer xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx 20. října 2009 k xxxx X-265/08 Xxxxxxxxxxxx, Xx. xxxx. x. I-03377, xxxx 54 x 55, tak, že xxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (universalita), xx xxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxxxx kvalitě xxx ohledu na xxxxxxxxx situace a xx stupeň xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx operací (xxxxxxx), xxxxxxxxxxxxx x xxxx jít x xxxxxx xxxxxxxxxxx dostupné. Xxxxxxxxx advokát Xxxxxx x xxxx dodává, xx důvodem xxx xxxxxxx xxxxxxxx úkolů xxxxxxxx je často xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxx vykonávání existuje xxxxxxx xxxxx, avšak xxxxx by poskytování xxxxxxxxxx služeb bylo xxxxxxxxxx privátnímu sektoru, xxxx služby xx xxx zřejmě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx služeb do xxxxxxxxxx xxxxxxx, není xxxxxxx (xxxxxxxxxx x xxxx X-203/96 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx x. X-04075, xxx 105).

[67] Ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx závěr Xxxxxxxx xxxxx, xx xx jedná x xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx být xxxxxxx, xxxxx by z xx mohly xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Soukromé xxxxxxx xxxx mohou xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx (rozsudek Soudního xxxxx ze xxx 27. března 1974 xx věci 127/73 XXX - XX, 127/73, Xxxxxxx, x. 313, xxxx 19 x 20, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xx xxx 11. xxxxx 1989 xx xxxx 66/86 Xxxxx Flugreisen, Xxxxxxx, x. 803, xxx 55, xxxx xxxxxxx rozsudek ze xxx 1. července 2008 xx xxxx X-49/07 XXXXX, Sb. xxxx. x. I-04863, xxx 45). Ve xxxx Xxx Xxxxx xxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx omezení xxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, přičemž xxxxxxxxx, xxx xxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx jen xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dovolává, xxx xxxxxxxx znemožnění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxx 19. xxxxxx 1997 xx xxxx X-260/94 Xxx Inter, Xxxxxxx, s. XX-997, xxx 141, xxxxxx xxx rozsudek xx xxx 30. xxxxx 1974 xx xxxx 155/73 Sacchi, Xxxxxxx, x. 409, bod 15).

[68] Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx x x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx „xxxxx“, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxx není xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x. 1191/69, jednak xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx hospodářského xxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxx xxxxxx (slovy xxxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxx veřejné xxxxxx“) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obslužnosti xxxxxxxx obvodu xxxxx, x to xxxxxxx xxx. xxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxxx, jak xx xxxxxxxxxx x §19a xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx přiměřené xxxxxxx po xxxxxxx xxx v xxxxx x xxxxxx veřejného xxxxx, především do xxxx, do xxxxx, x xxxxxx, do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotní péči x do zaměstnání, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx rozvoji xxxxxx xxxxxxxx obvodu). Xxxxxxx xxxx zůstává xxxxxx, xxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxx by xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytování takových xxxxxx. (X xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, už xxxx xxxxxxxxx xxxx).

[69] Xxxxxxxx xxx xxxxxx žalobce xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hospodářského xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx), xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Jak xxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Soudního xxxxx, bez xxxxxxxx xxxx nelze u xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx obecného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx tento xxxxxxxxx x §1 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx vyžaduje, xxx xxxxxxxxx služby xxxx poskytovány xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx Soudního xxxxx xxxxxxx pojem „akt xxxxxx xxxxxxx xxxx“ xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx český xxxxx „rozhodnutí“ xxxxxxxx xxxxx xxxx individuální xxxxxxx xxx, xxx xx třeba xxx xxx xxxxxxxx i xxxx veřejnoprávní akty, x nichž xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxxx hospodářského xxxxx.

[70] Xxxxxxx xx xxxxxxx, xx tímto aktem xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dopravy. Xxxxx xxxxxxx se Nejvyšší xxxxxxx soud xxx xxxxxxx x jiné xxxx xxxxxxx x x rozsudku xx xxx 31.3.2010, č. x. 8 As 13/2009-157, dospěl k xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx je xxxxx. Xxxxxxxxxxx první senát xxxxxx xxxxxx důvod, xxxx by se xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

[71] Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řízení x předmětné xxxxxxx x §10 xx 16, a xx xxxxxx xxxxxxxxxx náležitostí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx představuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx žadatele x xxxxxxx, xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rizika xxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx linku xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx je xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx. To ovšem xxxxxxxxx, xx by xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx zákon xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nezávisle xx xxxxxxx, přičemž xxxx xxxxx výslovně xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§19 xxxx. 3). Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxxx xxx x §12 xxxx. 2 (možnost vázat xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) x x §19 xxxx. 2 (uzavře-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxx nemá licenci, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx o udělení xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx). Se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x právo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty. Xxx xxxx xxx xxxxxxxx x tom, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poskytováním xxxxxx xxxxxxxx hospodářského xxxxxxx. Xx xxxx xxx xxxxxx veřejné xxxx, resp. xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oněch služeb, xx xxxxx třeba xxx právě písemnou xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xx xx xxxxxxxx, jakých xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxx, se týká xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x x jakém xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxx xxxxxxx, že xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx písemné xxxxxxx: po xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx o xxx, xx by xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

[72] Xxxxxxx xxxx tvrdí, xx xxxxxxxxx síť xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx závazku xxxxxxx xxxxxx podle xx. 2 nařízení č. 1191/69. Xxxxx žalobce xx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx sladění xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx č. 1191/69 a silničním xxxxxxx. Nařízení č. 1191/69, xxx už x xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx vztahů xxxxxxxxxxxx x dopravě, x xx konkrétně vztahy xxxxxxxxxxx x xxx. xxxxxxx služby. Nelze xxx přitom pochybnosti x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx určitého xxxxx xxxx zajišťována xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dopravní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (na čistě xxxxxxxx bázi, jak xxxxxxx x xx. 14 odst. 4 xxxxxxxx x. 1191/69). Xxxxxxxx xxxxxxxx rozeznává xxx xxxxxxxx, jimiž xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zajišťována. Xxxxxx jde o „xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx“, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxx dopravním xxxxxxxx (xx. 1 odst. 4 x xx. 14). Xxxxxxx xx xxxxx x „závazek xxxxxxx xxxxxx“, xxxxx xx dopravnímu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx státu (xx. 1 xxxx. 5 x oddíl XX xx XX). Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxx 16. března 2004 xx xxxx X-157/04 Xxxxxx, Recueil, s. XX-00917).

[73] Silniční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx vztahů xxx xxxxxxxx x. 1191/69, xxxxx x §19 - 19x se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx problematika ze xxxxxxxxxx zákona xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zákoně č. 194/2010 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx služby v xxxxxxx, a xx „xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“ xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx dopravcem x xxxxxx. Xxxxxxx název xxxx xxxxxxx nasvědčuje xxxxxxx obou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x. 1191/69, obsahově xx xxxxxxxxxx odpovídá xxxxx „xxxxxxx xx xxxxxxx služby“. Nástroj xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx závazku veřejné xxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxx xxxx silniční xxxxx x rozhodné xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tak mohlo xxxxx xxxxx xx xxxxxxx nařízení č. 1191/69, x xx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx přitom xxxxx xxxxxxxxx udělení xxxxxxx, x to xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb. Xxxxx toho xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxx „xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“ x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx xx xxxx licence byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx „xxxxxxx o závazku xxxxxxx xxxxxx“ xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxx-xx xxx uložen xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxx).

[74] Xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxx xxx na xxxxxxx „xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx“, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx „xxxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxx“, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx veřejnoprávní xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx dopravce pověřen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významu ve xxxxxx §1 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx dopravce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx linkové xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx na linkách xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx obslužnosti xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb obecného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovené xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx. 2 xxxxxxxx x. 1191/69. Xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxx licence xx působení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx naplnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x. 1191/69 xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ztrátu. Xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxx (za xxxxx xxxx) xxxx veřejné xxxxxx x dopravě xxxxxxxxxx. Z xxxxxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxx soutěže xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x automatickému xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx komerčně x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx konkurenční xxx. Xxxxxx záměr xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxx obecného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

[75] Xxxxxxx xxx x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu x závazku veřejné xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxx 2006 xxxxxxxxx. V xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx stranami xx xxxxxx, xxx xx tak stalo xx xxxxx dubna xx xxxxxx 2006. Xxxxx spor xxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, neboť x xxxx, xxx xx xxxxxxx měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx chování, xx. na xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx 2006, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx uložen ani xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytoval xxxxxxxxx služby xxxx xxxxxx veřejné xxxxxx (xx xxxxxxxx bázi), x nebyl xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxxx: x toho xxxxxx xxxxx uvažovat x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže. Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxx xxxx žalobce xx xxxxxxxx xxxxxxx xx to, xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx závazky provozu, xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žalobci x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx o konstatování xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxx, xxxx. pověření x xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx hospodářského významu.

[76] Xxxxxxx xx dovolává xxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx probíhá před Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že Xxxxxxxxxxxx xxxxxx návrh xxxxxxx xx určení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zamítlo. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ani xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx Městského xxxxx v Xxxxx xx xxx 11.12.2012, x. x. 7 Xx 292/2009-477). Xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxx této xxxxxx xxxxx mít vliv xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx žalovaného. Xxxxxxxxx xxxx je - x to bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx - xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx hospodářského významu (xx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (k xxxx viz xxxx). Xxxxxxx x tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxx nezabýval blíže xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx na xxxxxxx udělených licencí, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx věci nebylo xxxxxxxx (xxxx. zejména xxxxxx xxxxxxxxx soudu xx x. 18 x 22 xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx xxxxxx soud xxx nepřezkoumatelného ani xxxxxxxxxxx; xxxx xxxx xxx uvedeny důvody, xxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x závazku xxxxxxx služby xxxxx.

[77] Xxxxxx-xx žalobce obecně, xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x že x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx, xxx soud xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx význam x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x působnosti zákona x ochraně hospodářské xxxxxxx neshledává x xxxxxxxx za xxxxxxx, xx x těmto xxxxxxxxxxxx krajský xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx XXX.X.2.

[78] Žalobce k xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x působnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx tvrdí, že xxxx nepřípustně zúžil xxxxxx §1 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxx hospodářské soutěže. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxx x jen jediné xxxx xxxxxxxxxx [zde xxxxxxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx] xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxxx). Xxxxxxx tak xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx: xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyňato ze xxxxx pravidel xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx soutěžitele podléhá xxxx pravidlům. Tento xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx ve xxxx Xxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx soutěžního práva xxxx xxx nezbytné x xxxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyšel x krajský xxxx, xxxx. x. 19 xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx, zda xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx být velmi xxxxxx. Xxxxxx soutěžitele xxxxx §1 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx hospodářské soutěže xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx tam, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel, xxxxx xxx xxxxxx jednání xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx obecného hospodářského xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx na xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx jednání (x xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hospodářského xxxxxxx) xxxxxxx.

[79] Xxxxxxx xxxx proto xxxxx xxxxxxx posuzoval xxxxxx, xxx by aplikace xxxxxx zneužívat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx před xxxx xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Dospěl xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxx xxx xxxx: xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx hospodářského významu) xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx žalobce svůj xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx předstihem. Xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x požadavky §11 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xx ovšem xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opak, xxxxxxxxxx §1 xxxx. 3 xxxxxxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

[80] Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx odkazy žalobce xx ustanovení §11 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxxx xxxxxxxx typové xxxxxxxx podstaty xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx vinu, x na xxxxxxxxx xxxx nemají xxxxx xxxxx xxxxx. X x xxxxxxx, že xx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx nebylo xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx žalobci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx, že by xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx §11 xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vedl x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx určitého ustanovení xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxx skutkové podstaty xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xx soutěžitele x xxxxxx znemožnění xxxxxxxxxxx xxxxxx obecného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxxxxxx vedla k xxxxxx xxxxx jednání xxxxxxxxxxx z dosahu xxxxxx. Xxx xx xx pak ovšem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aniž xx xxx za xx xxxxxxxxxxxx a xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx na poskytování xxxxxx xxxxxxxx hospodářského xxxxxxx. Xxxxxx závěr xxxxxxxx zdravému xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx soutěže.

[81] Na xxxxxx x hodnocení xxxx pak xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx otázka veřejných xxxxxxx x stanovisko xxxxxxxxxx zaslané x xxxx 2004 Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx veřejné xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx, xxx xxxxxxx veřejné xxxxxx ve veřejné xxxxxxx dopravě xxxxxxx xxx rozsah zákona x xxxxxxxxx zakázkách, xxxx s xxxxx xxxxxxx materií žádné xxxxxx xxxx.

[82] K xxxxxxx xxxxxx 14 xxxxxxxx x. 1191/69, xxxxx žalobce xxxxxx x závěru této xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 14, x xx xxxx vlastní xxxxxxx je tedy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle článku 2, xx xxxxx. „Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx) ve xxxxxx xxxxxx 14, xxxxxx xxxxxxxx veřejné služby (xxxxxx service obligation) xx smyslu xxxxxx 2, vznikajícím xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uložení xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

XXX.X.4. Xxxxxxxxxx xxx x dominantní xxxxxxxxx

[83] Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx xx x jeho xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxxx. Podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxx linkové xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx celém xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxx (x xxxxxxx x usnesením xxxxxxxxxx senátu pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kompetenčních xxxxx publikovaným xxx x. 1675/2008 Xx. XXX) xxxxxx, že x České republice xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx služby (čl. 2 nařízení) xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx (xx. 14 xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxx xx čl. 48 Xxxxxxx (správně „Xxxxxxxx“) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx (97/X 372/03). X xxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx služby xxxxx xx. 14 nařízení xx bylo celé Xxxxxxxxxxxx.

[84] X tím xxxxxxx i otázka xxxxxxxxxxxx postavení. Xxxxx xx žalovaný xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx skutečně xxxx xxxxx, na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xx. xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx, xx xxxxxxxx podíl na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx území xxxxxxxxxx xxx 10 %.

[85] Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx senátu; x xxxxxxxx podle xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx nezná institut „xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx“ podle čl. 14 xxxxxxxx. Ohledně xxxxxxxx relevantního xxxx x dominantního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

[86] Xxxxxxx xxxx xx xx xxxx rozsudku xxxxxxxxx x pojetí xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, jaký xxxxxxx žalovaný; xxxxxxx xxx xx xxx 8 Xxxxxxxx Xxxxxx x. 97/C 362/03, xxxxx xxxx relevantní xxxxxxxxxxx trh zahrnuje xxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dodávky a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, v xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostatečně stejnorodé x xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx geografických oblastí. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dovodil, xx rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kraje x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopravy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx mohou navzájem xxxxx.

[87] Podle §2 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx trh xxxxx, xxxxx je x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zastupitelné, x to xx xxxxx, na xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx území. Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x závěru, xx x projednávaném xxxxxxx xx relevantním xxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx kraje.

[88] Xxxxx xxxxxxx tvrdí, že x xxxxxxxxx závazků xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx soutěž z xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxx xxxxx xxxxxxxxx x soud v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx XXX.X.1. xx XXX.X.3. Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x závazku xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx fakt, xx xxxxx kraj xxxxxxx x xxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x silniční xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Žalovaný x krajský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, že jednotlivé xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Stejně xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx kapacitu, xxxxx, xxxxxxx xxxx.). Xxxxxxx xx snaží xxxxxxx dojem, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx služby xxxx xxxxx xxxxx: x xxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx příslušné veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxx přísně xxxxxxxxxx (x xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx senát xx xxxx citovaném xxxxxxxx), xxxxxxxxx xx, že xx xxxxx znemožněno xxxxxxxx vyjednávání x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx správní spis xxxxxxxxxxx žalovaným xx xxxx xxxxxxxx korespondence xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x celé xxxxxxxxx xx byla xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx Československé automobilové xxxxxxx xxxx přijetím xxxxxxxxxx silničního xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx tarifní xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x sousedních xxxxxxxxx (podíly xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 75 %). X tohoto xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x žalovaného x xxxx xxxx byla xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx.

[89] X článku 48 xxxxxxxx Xxxxxx uvádí xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx jejichž xxxxxxx usuzuje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx k xxxx xxxxx, xx „[z]koumání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxx x možném xxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx ve Xxxxxxxxxxxx nebo x XXX xx podobných xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nabídkových řízení, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx ve Xxxxxxxxxxxx xxxx XXX, xxxxxxxx se zpravidla xxxx Společenství xx xxxxxxxxx xxx.“ Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx trhem xxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx (xxxx Xxxxxxxx unie); xxxxxx xxxxxxxxxx xx rozhodnutí Xxxxxx, x nichž xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx čtyř xxxxx České republiky. Xxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxx xxxx), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxx předmětem xxxxxxx xxxxxxx a x xxxx xxxxxx xxx být xxxxxxxxxxx xxx vymezen územím xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx nebránilo tato xxx xxxxxxx uplatnit xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx tak xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx nepřípustná xxxxx §104 odst. 4 x. ř. x.

[90] Xxxxxxxxx žalobce x xxxxxxxxx jeho dominantního xxxxxxxxx je xxxxxxx xx tvrzení, že xx xxxxxxxxxx xxx xx být xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx: xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx než 10 %. Výše xxxxx xxxx uvedeno, xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, kde xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 75 %. Xxx jen na xxxxxxx tohoto xxxxx xx námitka xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX.X.5. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

[91] Xxxxxxxx xxxxxxx xx zneužití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednání, xxxxx by vedlo x okamžitému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx x dominantním xxxxxxxxx. Xxxxxxx však xxxxx, xx xxx xx trhu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx postavení. Nahrazení xxxxxxx xxxxxxxxxxx ČSAD Xxxxx Lípa x. x. by přitom xxxx xxxxx xxx x 24.6.2006, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx vydal xxxxxxx, xxxxx x 1.8.2006, xxxxx xx xxxxxxx xxxx záměrně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx objednávek a xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx nechoval xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx.

[92] Xxxxxxxx a soud xx dovolávají xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, že xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx promarněna xxxxxxx xxxxxxxx jak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, tak xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nečinnosti xx 27.6.2006 (kdy xxxx xxxxxxxx plánované xxxxxxxxx dopravy) xx 31.7.2006; x xxx xxxx xxxx kraje xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx žalobce k xxxxxx jeho xxxxxxxxxx. Xx xxx 3.8.2006 xxx xxxx rozhodla x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vydáno xx dne 7.8.2006. Xxxxxx xxxxxx jistě xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx spotřebitele x xxxxxxx zájem.

[93] Xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxx, který xx xxxxxx v xxxxxxxxx tržním xxxxxxxxx xxxxxxxx konkurence a xxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxx ovlivnil xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jako dominantního xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx náhrady xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx dokonalá xxxxxxxxxx tu neexistuje.

[94] Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx samotný xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx: tento xxxx nebyl namířen xxxxx konkurenci, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. Žalobce xx xxxx x xxxxx xxx vinen xxx, xx za xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to x x xxxx, xxx xx xx nedostával xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neposkytl Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx času xx xx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

[95] Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, proč xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx brojící xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx věcnou xxxxxxxxxxxxxx žalovaného. Xxxxxxx xx přitom xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx E.2. Nejvyšší xxxxxxx soud xxxxx x xxxx fázi xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx problematice zneužití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx níže x xxxxx X.

[96] Xxxxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxx krajským soudem xx třeba interpretovat xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. K xxxxxx xxxxxx xxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx oznámení xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebyl a xxxxxxxx mu bylo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přikázáno, xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx linkách xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx žalobce, že xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ČSAD Xxxxx Xxxx x. x. se rovněž xxxxxxxxx na pravdě: x xxxxx xxxxx xxx plně xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x bodech 41 xx 47 xxxx xxxxxxxxxx. ČSAD Xxxxx Lípa a. x. xxxx nejprve xxxxxxxxxxx xxxxx připravenost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Ústeckém kraji x zahájit xxxxxx xx 1.8.2006 (naposledy xxxxxxxx ze xxx 27.7.2006). Dne 2.8.2006 xxxx xxxx svoji xxxxxxxxxxxx zcela xxxxxxx x uvedla, že xxxxxxxxxx xxxxx dopravce, xxxxx by byl xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a zahájit. Xxx ohledu na xxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxxxxx) oddalování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx dopravce xxxxxxx okamžitě xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postavení xxxxxxxx xxxx nedůvodné.

[97] Xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxx k xxxxxxxxx xxxxxxx donucen Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x žalobce xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x tomu xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx trestán za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx: xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx uznali, xx xx žalobci xxxxxx xxxxx v jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx požadovat xxxxxxxxxxx předmětných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x přiměřené xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx ospravedlnit xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x krajní xxxxx. Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebezpečí xxxxx xxxxxxx zákonem chráněnému xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 6.2.2008, č. j. 1 As 1/2008-172). Xxxxxxx xxxxx, xx xx do xxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx x Veřejnému xxxxxxxx práv. Skutečnost, xx určité instituce xxxxxxx nepomohli v xxxx xxxxx s Xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, lze xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx. X xxxx konstrukce vůbec xxxx xxxxxx, jaké xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx chráněnému xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx jednat xxxxx (xx. oznámit xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx). X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nouze x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx je nedůvodná.

[98] Xxxxxxx žalobce xxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) skutečnost, xx xxx 3.3.2006 xxxxxx Ústeckému xxxxx xxxxx, v xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx krajem. Xxxxx xx kraj xxxxxxx přijal, xxxxxxxx xx vůbec xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. To xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Jistěže xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xx xxxxxxx s Xxxxxxxx xxxxxx dohodli xx podmínkách provozování xxxxxxx linkové xxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx služby. Xxxxxxx k tomu xxx nedošlo, xxxxx xx nyní zabývat xxxxxxxxxxx „xx xx xxxxx“. Xxxxx toho xxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, že Xxxxxxx kraj na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2006 xxxxxxxxxx, x xxx, že xxxxxxx x červenci xxxxx roku xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx úkony xx x xxxxxx pro xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Nečinnost xxxxx x xxxxxx 2006 xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v dřívějším xxxxxxx.

[99] Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx se xxxxx zcela xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x ochránce x xxx xxxxxxxxxxx dopravců. X názoru xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxxx hospodářskou xxxxxx x xxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxx žalovaného x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx. Nejvyšší xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudu a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x jejich rozhodnutí xxx xx xxxxxxxxx x soudního xxxxx. Xxxxx obecnou xxxxx xxx xxxxxxx konkrétních xxxxxxxxxxx považuje proto xxxxxx soud xx xxxxxxxxxxxx a nedůvodnou. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx ten následek, xx Ústecký kraj xxxx odběratel xxxxxxx x bezprostřední xxxxxx xx žalobcovo xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx úkony, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx činit xxxxxxx, xx. xxxxx xx xxxxxxxxxxx a odvracet xxx xxx nepříznivé xxxxxx xxxxxxxxx jednání. Xxxxxxxxxx oznámení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že Xxxxxxx xxxx ani xxx xxxxxxx aktivitě xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx poptávajících xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Ústeckého xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže jak xxx, že xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxx, xx xxx žalobce xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx tyto námitky xxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[100] Xxxxxxx xxx tvrdí, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kraje, xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xx vyměnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx hrozící xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx zájem. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Žalobce patrně xxxxxxxxxx, že xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx autobusové xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx-xx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx uzavřena xxxxxxx x závazku xxxxxxx xxxxxx, xxx (x x důsledku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xx Xxxxxxx xxxx povinen xxxxxxx xxx dalšího hradit xxxxxxxxxxxxx ztrátu, dokud xxxx žalobce na xxxxxxxxxxx linkách xxxxxx, xxxx. xxxxx xx xx žalobci bude xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx však xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx autobusové xxxxxxx. V současnosti xxxx xxxxx xxxxxxxx - ale xxx xxxxx kraj - xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxx xxxxxxxx, tak x xxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx mezi dopravcem x krajem xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxx xxxxxx, pak xxx skutečně xxxxxxxxxxx xxxxxx smlouvy ukončit xxxxxxxxxx x x „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx. Postačí xxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x újmě xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxxxx xxxxx (porušení xxxxxxxxxxx soutěže) xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), nýbrž jednáním xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx střetů mezi xxxxx x xxxxxxxx xx sice chvályhodná, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx případu xxxx xxxxx xxxx.

[101] Nedůvodná xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx: xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předseda xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x bodech 50 až 54, xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxx situace xxxx zdejší xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx od 1.8.2006 xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx připravenost XXXX Xxxxx Lípa x. x. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 1.8.2006, soustředil xx xxxxx logicky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx dopravcem. X xxxxxxx, xxx XXXX Xxxxx Lípa x. x. vzala dne 2.8.2006 xxxx své xxxxxxx o xxxxxxx x oznámila, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu není xxx xxx ani xxxxx xxxx schopen, xxxxxx kraj xxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxx x dispozici, xx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 4.8.2006 x nařízení xxxxx x xxxxxxx 7.8.2006 xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, která by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx postihované xxxxxxx.

XXX.X. Správní delikt

III.E.1. Xxxxxx deliktu

[102] Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx nevymezili xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být Xxxxxxx xxxx x xxxx zájem na xxx, xxx s xxxxxxxxxx věděl x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravy.

[103] Xxxxxxxx x tím xxxxxxxxxx; objektem xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx zákonem (xxxx. §1 xxxx. 1 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže). Xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx žalobce xxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dopravy xx xxxxx Ústeckého xxxxx“.

[104] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x této námitce xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx otázkou přímo xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx o xx nepojednával x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tedy xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx deliktu je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - je xx zřejmé xxx x xxxx, xx xxx aplikován právě xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx vtělit xx xxxxxx. Xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx nedůvodná.

III.E.2. Objektivní xxxxxxx xxxxxxx

[105] Xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx nevymezil xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže, xxxxx xx žalobci kladen xx vinu. X xxxxxxxx krajského xxxxx xx xxxxxxxxxxx, x x xxxx části xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Žalobce xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jednání xxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) - x) xxxxxx o xxxxxxx hospodářské xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx demonstrativně xxxxxxxx, xxxx xxxxx vlastní xxxxxx typové xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nikomu nezpůsobil xxxx (a mezi xxxx jednáním x xxxxxxx újmou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx); xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxx jednáním xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx žádal od xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ztrátu; x xxxxxxxxx žádnou konkrétní xxxxxxxx povinnost. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxx kvalifikovat xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kraje x xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx odvrátit x x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx provoz dopravy. Xxxxxxxxxx zájmem xxxx xxxx naopak xxxxxxxx xxxxxxx provozu, xxx xxxxxxx právě xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kraje; xx xx však xxxxxxxxx, xxxxxxx kraj xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx nadále nekonal. Xxxxxxx kraj xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx 2006; xx tehdy xxxx xxxxx mít připravena xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx spíše, xx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx jeho xxxxx. Žalobce xxxxxxx xx xxx, xx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, x xxxxx xxxx xx smyslu xx. 14 nařízení povinen xxxxxxxxxx x zamýšleném xxxxxxxxx xxxxxxx tři xxxxxx předem. Xx xxxxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxx zvláštního xxxxxx.

[106] Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx, xx kraj xxxx xxx xxx 2.6.2006 xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obslužnosti xx xxxxxxxxxxx XXXX Xxxxx Xxxx x. x., xxxxx řízení x vydání xxxxxxx x xx nezahájil. Xxxx společnost xxx 27.6.2006 oznámila xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx žalobce od 1.8.2006; xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozu xx 2.8.2006, až xxx 1.8.2006, a xxxxxxxxxx pak xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zpět xxx xxxxxxx x xxxxxx licencí. Není xxxx pravda, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pětidenním předstihem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx x žádné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

[107] Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx vést xxxxxx odstup od xxxxxxxx xxxxxx prokazatelné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx si xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxx k 1.8.2006; xxxxxx přitom xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx, x do xxxxxxxx chvíle xxxxxxxx xx to, že xxxx xxxxx opět xxxxx své xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx argumentovat xxxxxxxxxx „adaptace kraje“ xx vzniklou xxxxxxx, xxxxxxxx sám xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxx jiného xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nahradit. Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx existenci xxxxxxxx souvislosti mezi xxxxxxxxxx jednáním a xxxxx xxx spotřebitele. Xxxxx touto xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dopravy xxx xxxxx, xxx xxxx vydat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx soud xxxxxxxx xxxx v xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx službu xx jiného xxxxxxxx, xxxxxxxx též, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx nedisponoval xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx soudu xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Doporučovat xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx představovala xxxxx 100 % xxxxxxxxx xxxxxxxx), jednak x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxx správě xxxxxxxxx majetku akcionářů x jejichž xxxxxxxx xx mohlo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stíhání.

[108] Žalovaný xx za xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx postavení x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx subsumoval xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx: xxxxxx totiž xxxxxxxx žádná xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x) - f) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx závěr o xxxxxxxx dominantního postavení xxxx xxxxx. Žalovaný xxxxxxxxx, xx samotné xxxxxxxxx xxxxxxx považuje xx souladné se xxxxxxx x objektivně xxxxxxxxxxxxxxxx; to ovšem xxxxxxx x oznámení xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx předstihem. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty tu xxxxxxx roli: xxxxxxxx xx nemůže xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xx xxxx toho, že xxxxxxx xxxx spotřebitelům. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který xxxxxxx předkládá. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnost, xx xxxx věděl x možnosti výluky, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přerušení xxxxxxx.

[109] Xxxxx xxxxxxxxxx uzavřel xxxx xx společností XXXX Xxxxx Xxxx x. x. toliko xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx služby, který xx xxx vést x zahájení xxxxxx x xxxxxxx licencí, xxx vznikl xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx ale mohly xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx, kdy xxxx jisté xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že rada xxxxx situaci xxxxxx, xxxxx xx svém xxxxxxxx xxx 1.8.2006 xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ČSAD Xxxxx Xxxx x. x.; xxxx xxxx xxxxxx, že by xxxx byl xxxxxxx x nepřijal xxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxx trestního xxxxxxx, xx naopak xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx důvodu, xx nepožádaly x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x poté, xx xxxx přestal hradit xxxxxxxxxxxxx ztrátu.

[110] Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx musel xxx vědom své xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx jednání. Xxxxx xxxx xx xxxxx vykládat xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx vznikla xxxx xxxxxxxx spotřebitelům (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxx linkové autobusové xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nastalé xxxxxxx, xxxx. objektivní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strany Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx odebrat služby xx jiného xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx nebezpečnost xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx promítnuta x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxxx xxxx spotřebitelům. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx postiženo jak xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx forem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postavení x §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §11 xxxx. 1.

[111] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx vlastním xxxxxxxxxxx kasačních xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dominantního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx §11 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dominantního xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx doplněna xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zakázaných xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx nejčastěji a xxxxxxxxxxx nejzávažnější xxxxxx xxxxxxx. „Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxx, xx pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx znaky, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx, které x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx klauzuli, xxxx xxxx xxx sankcionováno xxxx xxxxxxxx dominantního xxxxxxxxx, a xx x xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x demonstrativně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebude xxxxx podřadit“ (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx xxx 3.10.2008, x. x. 7 Xxx 40/2007-111, xxxxxxxxxxx xxx x. 1827/2009 Xx. XXX). Xxxxx xxxxx xx plně xxxxxxxx judikaturou Soudního xxxxx Evropské xxxx x obsahově xxxxxxxxx xxxxxx 82 SES (xxxx článek 102 XXXX), xxxx. např. xxxxxxxx xx dne 21. xxxxx 1973 xx xxxx 6/72 Xxxxxxxxxxx Xxx, Xxxxxxx, x. 215, xxxx 26 x 27; xxxx xxxxxxxx ze xxx 16. xxxxxx 2000 xx xxxxxxxxx xxxxxx C-395/96 X x C-396/96 X Xxxxxxxxx Maritime Belge Xxxxxxxxxx, Recueil, x. X-1365, xxxx 112 xx 114.

[112] Xxxxxxxx xxxxxxxx dominantního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxx, které xx bylo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzhledem x xxxx, že xxxxxxx x xxxxxxxxxxx postavením xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx by xxxx chování mohlo xxxxxxxx soutěži xxxxxx x xxxxxx konkurence, xxxxxxxxxx, zákazníků x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je x xxxx případě xxxxxx xxxxxxx považováno xx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora Xxxxxxxx xxxx xx xxx 9. xxxxxxxxx 1983 xx xxxx 322/81 Xxxxxxxx, Xxxxxxx x. 3461, bod 57).

[113] Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx považovat xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx specifikům xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. „Při xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx samotného xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxx xxx x jednání, xxxxx je x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx jednání xx jiné xxxxxxxxxxx xx spotřebitele, míru xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx protisoutěžního xxxxx dominanta, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx trhu xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx hledisko xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dominantního soutěžitele, xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jednání xx xxxxxxxxx oprávněným xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx. Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx hájí xxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxx postup xxxxxxxxx věcně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx by xx xxxxxx xxxxxxxxx splňovalo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jednáním xx xxxxxx xxx. §11 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Soutěžitel x xxxxxxxxxxx postavení xx tedy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přiměřené xxxxx, které xxxxxxxx xx vhodné x xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx Xxxxx je xxx posoudit, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x opatření xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx zejména xxx, xxx xxxxx k xxxxxx přijetí xxxx xxxxxxxx ospravedlňuje.“ (xxx xxxx xxxxxxxx rozsudek xx xxx 3.10.2008, x. x. 7 Xxx 40/2007-111).

[114] X xxxxxx xxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 11.7.2007, sp. xx. II. XX 192/05, x němž xxx xxxxxxxx názor, xx „xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx, xx újma xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx pojmout xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákazníků, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, potřebu xxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bariéry xxxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx soutěžitele, x xxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x takové xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx okolností xxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx a xxxxxxxx xxx něj xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu přesně xxxxxxxxxxxxx (xxxx xx xxxx bylo v xxxxxxx „xxxxx“ - xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x penězích), xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, v xxx xxxxxx xxxx spočívá.“ Xxx byl xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx §9 odst. 3 xxxxxx x. 63/1991 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxx soutěže, xxxxxxxx xxx na xxxxxxxxxxx, xxxxx xx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx právní xxxxxx zneužití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsažená v xxxxxxxxxx §11 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx úpravou předcházející.

[115] Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x shledal xx xxxxxxxxx x xxxxx podloženými. Xx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx, xx si xxxxxxx xx výpovědi xxxxxxx x závazku xxxxxxx xxxxxx Ústeckým xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx licence x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a dál xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přepravní xxxxxx. Xxxxxxxx nashromáždil xxxxxxx spisový xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx žalobcem a Xxxxxxxx xxxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X ní a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx stavu xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxx nepadl xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx konkrétní údaj x xxxxxxx dni xxxxxxxxx dopravy, jeho xxxxxxx a délce xxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxxx dne 1.8.2006 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx kraj xxxxxx xxxxxxx xxx 26.7.2006 x následně dopravu xxxxxxxx xxxxxxxx.

[116] Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx blokovalo xxxxxxx dopravního úřadu xxxxx xxxxxxxx další xxxxxxx xx xxxxx xxxxx jiným xxxxxxxxx, x xxxxx by xxxxxxxx Xxxxxxx kraj xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx by se xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxx dopravcům xx úkor xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxx dopravcům tak xxxxx xxxxx pouze xxxxx, kdyby žalobce xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx jejich odejmutí xxxxxxxxx xxxxxx. Vydání xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx zdlouhavý xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx lhůtou xxx xxxxxx licence x xxxxx 45 xxx - xxx §12 xxxx. 1). Xx této situace Xxxxxxx xxxx uzavřel x ČSAD Česká Xxxx x. x. (xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx služby x xxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xx předmětné xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vázána xx xxxxxxxxx služeb xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx smluv. Xxx xx však xxxxxxx, xxx toto nestandardní xxxxxx nevyřešilo nastalou xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx XXXX Česká Xxxx x.x. xxx 2.8.2006 popřela svou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Žalobce xxx xxxxx xxxxxx soudu xxxxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxx xxxx x krátké pětidenní xxxxx řešitelná xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx postupy x že Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx časovým tlakem xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx služby s xxxxxxxx, nebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx předmětných linek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 14 odst. 5 xxxxxxxx x. 1194/69, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x tak xxxxxx xxxx nebylo xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxx žalobce xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx linkách, xxxx. úhradu prokazatelné xxxxxx.

[117] Xxxxxxx si xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx okamžiku xxxxx xxx xxxxxxxx situace. Xxxxxxx poskytoval xxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx, xxxxxx xx též xxx xxxxxx, xxx xxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ústeckým xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxx xx xxxxx 2006 xxxx prokazatelná xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vždy čtvrtý xxxxx následujícího xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o závazku xxxxxxx xxxxxx xxxxx x poslední xxxxxx xx konci xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx žalobce xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx být xxxxxxxxxx x tento xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx tehdy xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dopravu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x tom, xx xx xx xxxx finanční xxxxxxx xxxxxxx zhoršila xx xx konci xxxxxxxx, x xx xx xxxx jeho xxxxxxxxx x 26.7.2006 xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx důvody xxx přerušení xxxxxxx xx konci xxxxxxxx xxxx tedy shodné x xxxxxx, xxx xxxxxxxx měl již xx xxxxx xxxxxx.

[118] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx konci xxxxxx 2006 xxxxx xxx xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s přiměřeným xxxxxxxxxx. Pětidenní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx Ústecký xxxx), xxxxxxxxxx linek (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obslužnosti xxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxx, byla xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobena xxxxxxxxx újma xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx museli xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx porušil generální xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxx hospodářské xxxxxxx x xxx xx xxxx jednání xxxxxxxxx xx právu xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, neboť xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx Ústeckému xxxxx.

[119] Xxxxxxx v kasační xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, s xxxxx xx Nejvyšší správní xxxx xxxxxxxxxx, rozsáhlou xxxxx xxxxxxx námitek. Xx jejich xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[120] Xxxxx xxxxxxx žalovaný přesně xxxxxxxxxxx, v čem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx deliktu, a xxxxxxx soud xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx napravit. Žalobce xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx vymezené případy. Xxxxxxxx správní soud x xxxx uvádí, xx xxxxxxxx podstata xxxxxxx xx xxxxxxxx x §11 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxx hospodářské soutěže (xxxxxxxxx xxxxxxxx): xxx xxxxxxxx soutěžitele xxxxxx xx xxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxxxx xx přitom xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postavení xxxxxxxx některým xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. x) až x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx - jak xxx xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxxxxx (x tomu xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správních soudů x Soudního xxxxx Xxxxxxxx unie). Jinými xxxxx xxxxxxx dominantní xxxxxxxxx lze x xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xx xxxxx zakázaných xxxxxxx, xxx xx xxxxx x v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

[121] Xxxxxxxx ve xxxxxx X. svého xxxxxxxxxx výslovně uvedl, xx xx žalobce xxxxxxxx zneužití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve smyslu §11 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže jednáním, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx xxxxxxx x konkrétní citaci xxxxxxxxx ustanovení, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx 59 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxx nedostatečně) xxxxx xxxxxxxxx žalovaného, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxxxx na xxxxxxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

[122] K xxxxxxxx xxxxxxx, že x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x naplnění xxxxxxxx podstaty xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x dané xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x dominantním xxxxxxxxx, poskytoval služby xxxxxxxx hospodářského zájmu x xx nebyl xxxxxxx vymezen xxxxxxxxxx xxx, soud xxxxxxxx xxxxxxx na své xxxxxx výše x xxxxx XXX.X., kde xxxxxxx žalobce vyvrací. X xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx nikomu xxxx, pak soud xxxxxxxx na xxx xxxxxx níže. Xxxxxx-xx xxxxxxx, xx neporušil xxxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xx x xxx xxxxxxxxx, xxxxx porušil xxxxx §11 xxxx. 1 xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty xxxxx xxxxx ze xxxxxx, xxx tato xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a vytýkaného xxxxxxx. Xxxxx toho x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx smlouva x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hradit xxxxxxxxxxxxx xxxxxx hovořit.

[123] Žalobce xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 26.7.2006 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úmyslu přerušit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx kraje o xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx v xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx x objektivní xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx žalobce xxxxxx jeho dopisu (xxxxxxxx) ze dne 26.7.2006. Z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx to, xx žalobce v xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedl, xx vzhledem x xxxxxxxxxx Ústeckého xxxxx xxxxxxxx prokazatelnou ztrátu xxxxxx xxxxxxx xx 1.8.2006 xxxxxxxxxx x xxxxxxx popsané xxxxx, xxx pak xxxx xxxxxxxx učinil. Dále xxxxxxx konstatoval, xx xxxxxxxxxx předmětné linky xxxx xxxx xxxx, xx xx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x dominantnímu postavení xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx „xx xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xx nepřípustný xxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x tomu, xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx (cestující) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx 75 % autobusových xxxxx, resp. aby xxxx situaci xxxxxxxx xxxxxxxx řešili. Xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x úmysly xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx situaci xxxxxxxxx xxx, že xxx vnějšími xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na jeho xxxxxxxx donucen x xxxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxxxxx xxxxxxx soud nicméně xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přerušení xxxxxxx, xxxxx nevčasné xxxxxxxx tohoto přerušení. Xxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dopravy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx rozsahu, xx xxxxxxxxx na mysli xxxxxxxxx dopravy xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxx. x xxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx podmínek). Xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx deliktu, neboť x udržení xxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxx x Ústeckém kraji xxxxxx nepřiměřený xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx postavení, xxxxx xx jako xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx nikdy xxxxxxx.

[124] Žalobce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zneužitím xxxxxxxxxxxx postavení Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx obdobném xxxxxxx „XXX Hranice“. Nejvyšší xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx nemůže xx xxxxxxxxxx deliktu xxxxxxxxx poukazem xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx žalobce xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx popisu xxxxxxx „XXX Xxxxxxx“ xxx xxxxxxx posoudit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx případu x xxxxxx k xxxxxx, že se xxxxx x situaci xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dominantního xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx x povinností xxxxxxxx xxxxxxxx dopravní obslužnost xxxxx xxxxxx podřadit xxx xxxxx soutěžitel (x xxxx xxxx. xxxxxxxx Soudního xxxxx xx xxx 11. xxxxxxxx 2006 xx xxxx C-205/03 X XXXXX, Xx. rozh. x. X-06295).

[125] Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, že xxxxxx x xxxxxx xxxxx: xx jedné straně xxxxx xxxxxx xxxxxx x s xxx xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx straně xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx x xxxx xxxxxxxx xx argumentaci x xxxx [97] xxxx x xxxxx zdůrazňuje, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxxx) dopravy. Xxxxx xxx přistoupit na xxxxxxx, xx obava x odpovědnosti statutárních xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx takovou xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x větším xxxxxxxxxx.

[126] Xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx dopravy x xxxxxxxxxxx předstihem. Xxxxxxxx xxxxxxx soud x xxxx v xxxx řadě xxxxxxxx xx xxxxxx 14 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 1191/69, kde xx takováto povinnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx tří xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx v předmětné xxxx xxxxxx xx xxxxxxx závazků xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx XXX.X.3. Xx porušení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx otázka xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx sice takto xxxxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx přerušení xxxxxxx dominantem v xxxxxxxxxx předstihu xxxxxxxxxx xxxxxxxx §11 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx újma xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxx jednání (xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx).

[127] Žalovaný xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxx souvislosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobce x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednáním xxxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Z xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxx žalobci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dopravních xxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx zdůrazňuje, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Ústeckému xxxxx tři roky, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po padesát xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx služeb i xxxx, co Ústecký xxxx xxxxxxxxx smlouvu x závazku xxxxxxx xxxxxx x co xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx tedy obstarával xxxx xxxxxxx let xxxxxxxx xxxxxxxxxx kraje x x této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxx, xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ztrátu, xxx lze považovat xx xxxxxxxx stav. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxx nepochybně považovat xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Skutečnost, xx Xxxxxxx kraj xx xxxxxxxx výpovědní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ztrátu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx kraj xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ztrátu xxxxxx x i kdyby xxxxx závazek xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx možnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx x xxx toto xxxxxxxx učinit dříve; xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

[128] Kraj xxx xxxxx žalobce xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx výpovědi xxxxxxx x závazku veřejné xxxxxx musel mít xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx základní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jiným xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx). Žalobce xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx nich xxx omezení provozoval xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx Ústecký kraj xxxx xxxxx, xx xx těchto xx xxxxxxxx ztrátových xxxxxxx xxxx možné xxxxxxxxxxx xxxxxxx provozovat x xxxxxxxxx režimu po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx přímé xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 1.8.2006. Xxxx informaci xxxxxxx až xxx 27.6.2006, xxxxxxx x xxxxxxxxxx pětidenní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx provedené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výluku sanovat. Xxx kraj měl xxxx neměl v xxxxxx xxxxxxxx žalobce xxxxxx dopravci je xxx věc xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx koncesní xxxxxx, jichž se xxxxxxx mohl xxxxxxxx x xxxx účastnil, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx). X xxxxx xxxx tento xxxxx xxx, xxxxxx xx to xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx přerušení dopravy xxxxxxxxxx dopředu.

[129] Žalobce x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxx, xx Ústecký xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx dne 7.2.2006 x xx xxxx xxxx ústních xxxxxxx, x xxxxx si Xxxxxxx xxxx nepochybně xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx krajský soud x xxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxx xxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxx spisy Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxx xxxxx x Ústeckého xxxxx, xxx xxxxxxxx“. Xxxx xx musel xxx xxxxx toho, xx žalobci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx polovině xxxx 2006, xxxxx si xx xxxxx případ xxxxx xxxxxxxxx kancelář xx 39 milionů xxxxx. Lze xxxxxxxxxxxx, xx x těmito xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ekonomickou xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx dopravci dojdou xxxxxxxxxx k jejímu xxxxxxx, prokazuje xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 13.3.2006 x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxx 2006, jakož x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, x. x. xx xxx 23.2.2006 xx odkup xxxxxxx.

[130] X těmito námitkami xx Xxxxxxxx správní xxxx neztotožňuje. X xxxxxxx ze xxx 7.2.2006 žalobce xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx umožňují xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ústeckého kraje x xxxx dnů xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx patrně xxxxxxx provozovat veřejnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravu xxx xx xxxx xxxxxxxxx lhůty smlouvy x xxxxxxx veřejné xxxxxx. V xxxxx xxxxxxx tedy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx konkrétní xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx 1.8.2006 xx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx odvodit. Xxxxx žalobce provozoval xxxxxxx x po xxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty, xxxxx xxxxx přípis xxxxxxx z hlediska xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přerušení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nespecifikuje, na xxxxxx ústních jednáních xxx Ústecký xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx tvrzení, xx xx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Za xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“, xxxxx xxxxxxx xxxxx schopen xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx mělo xxx prokazováno. Soud x tomu xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx spis xxxxxxxx obsáhlou xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxx, x xxx žádné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x to xx xx xxxxxx xxxxxxx ze xxx 27.6.2006. Xxxxxxxx tedy Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxx x vyjádření xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xx 27.6.2006 xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xx tak xxxxx, v xxxxx xxxxxxx, jakých linek x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx týkat x jak xxxxxx xxxx xxxxx. Obrana xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx přerušení dopravy xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. S touto xxxxxxx xx pak xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, x. x., jakož x x xxxx souvislosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx dopravci xxxxxxxx xxxxxxx nabídky Xxxxxxxxx xxxxx, ale naopak xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx není xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx kraje o xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x výše xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, než xxxx xxxxx spekulaci, xxx xxxxx x xxxxxxx logicky xxxxxxxxx.

[131] Xxxxxxx dále namítá, xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x destabilizovat xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xx to, xx Xxxxxxx xxxx xxxxx právně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx smlouvy na xxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xx. 14 x xx. 2 nařízení x. 1191/69), x xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dopravou x xx xxxxxxxxx základní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx vyžádalo xxxxxx větší xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx (xxx xxx [128] xxxx), xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx žalobce xxxxxx dopravci nemá xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx žalobcova xxxxxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X pomýlenému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 1191/69 xxxx odkazuje xx xxxx XXX.X.3. xxxx. Protiprávní xx xxxxxxxx nevýhodné xxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nemohou xxxxxxx časovou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx xxxxxxx.

[132] Podle xxxxxxx je xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx předmětných xxxxx, xxxx xxxxxxx vede xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx výpovědi xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x doplatcích xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Zdejší soud x xxxx xxxxx, xx zmínka xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx licence xx xxxxx deklarací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx, xx xx xxxxx jeho xxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx x takovém případě xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx skutkového stavu xxxx.

[133] Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx krajského xxxxx, xx xxxx xxxxxxx mělo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx to xxxx on, v xxxxx prospěch bude xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jinou xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx bez xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x dokazování. X xxx se xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx: xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x jednoznačný xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx situace, xxxxx nastala. Žalobce xx xxxxx xx xxxxxxxx výpovědní xxxxx xxxxxxx x závazku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx linek x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx udělit xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by Xxxxxxx xxxx dotoval x xxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx x vysoce xxxxxxxxxxxxxxx poskytnutí zakázané xxxxxxx xxxxxxx (k xxxx v podrobnostech xxx xxxx 37 x 38 xxxxxxxxxx xxxxxxxx žalovaného). X §10 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx linkové osobní xxxxxxx. Z xxxxxx 14 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx x. 1191/69 xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx komerční xxxxxxx x hodlá xx xxxxxxxx. X dané xxxxxxx (xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx společností XXXX Česká Xxxx x. x.) tak xxxxxxxxxxx žádný jiný xxxxxxx kromě žalobce, xxxxxxx xx mohlo xxx provozování veřejné xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nařízením.

[134] Xxxxx xxxxxxx xxxxxx plánovaně x sofistikovaně xxxxxx Xxxxxxx xxxx, neboť xxxxxxx ekonomické závislosti xxxxxxx xx kraji, xxxxxxxxx vypověděl xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx prokazatelnou xxxxxx. Xxxxxx tím žalobce xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x oprávněně xxxxxxxxxxxx, xx xxxx prostředky xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x sofistikovaném xxxxxxx žalobce xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx JUDr. Xxxxx i předsedy xxxxxxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxxxx, xx výpověď xxxxxxx x závazku xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nehrazení xxxxxxxxxxxx xxxxxx nemají bez xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zákonnosti xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xx xxxxx říci x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx mylné xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx celou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mít xxxx xx xxxxxxxx oznámení xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx vůbec neuvádí. Xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx rozhodovací xxxxxxxx soudem nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx vymezení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxx vyplývá x xxxx [133] xxxx.

[135] Xxxxxxx dále xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx ČSAD Česká Xxxx x. x. x koncesních xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx nezahájil x xxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xx jde x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx [116] xxxx xxxxxxxx xx nemožnosti vydání xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x nestandardního xxxxxxx Ústeckého kraje. Xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx poměrně xxxxxx xxxxxxxx licencí xxxxxxxxxx, xxxxx x nečinnosti xxxxx xxxxx hovořit. Xxxx xxxxxxxxxxx žalobce xx xxxxx xxxxx x rozporu x xxxxx argumentací xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx stížnosti, xxx xxxxxxx hovoří o xxxxxx xxxxxxxxxx vydat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

[136] Xx nečinný považuje xxxxxxx Xxxxxxx xxxx x x xxxx xx 26.7.2006 xx xxxxxxxxx dopravy dne 1.8.2006. V xxxxxxx xxxxxx pěti xxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxx, aby mohla xxxxxxxxxx ČSAD Česká Xxxx x. s. xxxxxxx provoz (xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx řády). XXXX Česká Xxxx x. x. xxxxxxx xxxxxxx xxxx postoj xxxxxxx xx dne 2.8.2006, xxxxx se xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx změnila z xxxx xxx na xxxxx „xx xxx xx xxx“. Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxx xx nutné k xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx XXXX Xxxxx Xxxx ze xxx 27.7.2006, xxxxx xxx xxx 28.7.2006 xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx hejtmana Xxxxxxxxx xxxxx, Radku Xxxxxxx. XXXX Česká Xxxx x. x. xxx xxxxx, xx „xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1.8.2006 xxx xxxxxx provozování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, které Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx řídí zejména Xxxxxxxxx EU č. 1191/69 a které xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx“. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x XXXX Xxxxx Xxxx x.x. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx XXXX Xxxxx Xxxx x. x. xxx 31.7.2006 o xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx části jednotlivých xxxxxxxxxx o licencích. Xxxxx xxx - 1.8.2006 - xxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx, x němž xx x xxxxx návrhem XXXX Česká Lípa x. s. xxxxxxxxx x xxxxxx xx x vyjádření xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx dne. Xx xx XXXX Xxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dne 2.8.2006, x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx provozovat xxxxxxxx linkovou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a vzala xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Podle xxxxxx kasačního xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, resp. dopravního xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvažovat. Xxx méně x xxxxxxxxxx, xxxxx by x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx provedený x přiměřené xxxxx. X xxxxxxx na xxxxx XXXX Xxxxx Xxxx x. s. xxx 27., 28. x 31.7.2006 nelze xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 2.8.2006 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx předmětných xxxxxxx xx xxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx, že ČSAD Xxxxx Xxxx x. x. xx své xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxx 2006 xxxxxx o určení xxxx zahájení xxxxxxx xx den 9.9.2006, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx 1.8.2006. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx události, x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1.8.2006, nejsou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

[137] Za xxxxxxxxx xxxxxxxx žalobce xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x tak xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx situace, xxxxx xxxxx xxxxxxx x přerušení xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx žalobce x xxxxxx ekonomické xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xx nákup xxxxxxxxx hmot. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zisk a Xxxxxxx xxxx navíc xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx ukončení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx měl xxxxxxx xxxxxxx xxx xx několik xxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxxx x 1.8.2006 a xxxx mu nebyl xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxx xxxx námitka x nepochopení závěru xxxxxxxxx xxxxx: xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx, xx finanční xxxxxx xxxxxxx x provozu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx několika xxx xx xxxxx xxxxxxxx 2006. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx 2006 xxxxx xxxxxxxx x nutnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx 2006. Xx xxxxxxx xxxxxxx sám v xxxxxxx xxxxxxxxx (tvrzením, xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx prokazatelné xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxx xx xxxxx xxx na konci xxxxxx schopen vykalkulovat, xxx bude xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx ke xxx 26.7.2006 xxx xxxxxx opodstatněné xxxxxxx xxxxxx zhoršením xxxxxxxx xxxxxxx žalobce xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 2006.

[138] V xxxx xxxxxxxxxxx neobstojí xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx předem xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxxxx, že žalobce xxxxxxxxx autobusovou xxxxxxx xx předmětných xxxxxxx xx xxxxx dlouhou xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx žalovaného x bodu 30 xxxxx rozhodnutí, vzhledem x charakteru provozování xxxxxxx linkové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxx předvídatelné v xxxx a xxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podnikání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x udržování xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x řádný xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx přesně odhadnout - přinejmenším xx xxxxx xxxxxx 2006 - jak xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx prokazatelné xxxxxx Ústeckým xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx veličin (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx propad xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx července) xxxxxx x xxxx věci xxxxxxx ani xxxxxxxxx, x žalobce se xxxx xxxxx nemůže xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx spoléhal xx xx, že Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx nic xxxxxx. Xxxxx xxxxx tvrzením xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 2006 musela xxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxx zřejmá i xxxx, neboť Xxxxxxx xxxx neuhradil xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx 2006.

[139] Xxxxxxx xxxxxx, xx mu xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx přiměřeným xxx. Tato námitka xxxxxx být xxxxxxx xxx proto, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xx se xxx xxxxxx xxxx xxxx vstupních xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvažovat. X tohoto xxxxxxx xxxxx proto xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx situaci. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, nikoliv xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx opakovaným xxxxxxxx xxxxxxx týkajícím xx otázky xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxx na rozbor x xxxxx XXX.X.3.

[140] Xxxxxxx xx dále xxxxxxxx xxxxx tvrzení xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx „xxxxx“, xxxxx xx mělo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx však provozování xxxxxx linkové xxxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty. Nejvyšší xxxxxxx soud xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx soud xxx xxxxx potvrdil, xx žalobci xxxxx xxxxxxx přerušení dopravy, xxxxx mu není xxxxxxxxxxx relevantní xxxxxxxxxxx (xx. xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx působena xxxx). Xx xxxxx xxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, natož xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxx xxxx žalobci xxxxxxx za xxxx.

[141] Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx opět xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x samotnému přerušení xxxxxxx, za které xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx nerozhodná xxxxxxx xxxxxxx, že x přerušení xxxxxxx xxxxx nezávisle xx xxxx xxxx, resp. xx xx xxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx krajský xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“, nemůže xxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nepřiměřenosti xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud tento xxxxxx za xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Skutečnost, xx x xxxxxxxxx xxxxxxx (nebo xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxx došlo, xx ze správního xxxxx xxxxxxxxxx zřejmá: xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx jsou zjevně xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx - z pohledu xxxxxxx xxxxxx - xxxxx Ústeckého xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nařízení (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vrátit xxxxx poskytnutou xxxxxxxx xxxxxx), nejsou pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x žádném směru xxxxxxxx.

[142] Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx žalobce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxx Ústecký xxxx, kdo xxxxxxxxx xxxxxxx x závazku xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx měl xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2011; s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx platnosti xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxx, xx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nelze xxx postup Xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx promyšlený, nezbavuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx předmětný delikt. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx úkony xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxxx (xx. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxx xx uplynutí xxxxxxxxx xxxxx pokračoval x xxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxx xx tak xxxxxx xx xxxxxxx, xxx nemohl tušit, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx tyto služby xxxxxxxxxx. Xxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx postup (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informaci o xxxxxxxxx dopravy. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x na jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx vliv xxxxx Ústeckého xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx tomto aktu. Xxxxx xxxxxxx, že xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx linek x xxxxxxx xx xxxxxxxxx investice, xxxx xxxxx v platném xxxxx. Žalobce xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx: to xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx existenci xxxxxxx x závazku xxxxxxx xxxxxx.

[143] Xxxx i xxxxxxxx xxxxx žalobce xxxxxxxxx dovodili, xx xxxxxxx xxxxxxxx adaptace xx xxxxxxxx situaci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Dalšími xxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx vrchnostenského xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Podle xxxxxxx však xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x právními xxxxxxxx. Xxxxxxxx správní soud x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx rozporná, xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx označuje xx xxxxxxxx x právními xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx. Za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prokazatelné xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx, x níž xxxxx žalobce xxxxxx xxxxxxxxxxxx nátlakem xx Xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx musí xxxxxxxxxxx, xx právě xxxx xxxxxxxxxxx xx (xx xxxxxx od xxxxxxxxx - xxxx. xxxx. xxx [126] xx xxxxxxx s xxxxx III.D.3 a xxx [116] ve xxxxxxx x bodem [135]) nepochybně x xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx současně xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Hrazení xxxxxxxxxxxx xxxxxx je totiž xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx silničním xxxxxxx vázáno (§19 xxxx. 3 xx xxxxxxx x §19b xxxx. 2).

[144] V xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx žalobce xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zájmy xxx zájmem xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx zvláštního xxxxxx sp. xx. Xxxx 31/2007. Xxxxxx xxxx zdůrazňuje, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a kdo xx pravomoc xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx smlouvy. Ze xxxxxxxxx senátem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x z její xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správy xxxxx xxxxxxx, xx by xxxxxxx prokazatelné ztráty xxxx povinností Ústeckého xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxx xx xx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx uzavřít xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx považuje patrně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x ním. Xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx - x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx má xxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, nicméně xx plně xx xxxxx xxxxx, x xxx uzavře xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu.

[145] X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zmiňuje řadu xxxxxxxxx, na které xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx na xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žalovaným x xxxxxxxx soudem xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kraje - xxxxxxxxx prokazatelné xxxxxx, x proto x zde (ač xx xxxxx xxxxxxxx x námitku xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxx, xx neobjektivní přístup xx xxxxxx soudu xxx žalovaného xxxxxxxxxx x žádném xxxxxx. Xxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx je xxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx nemohla xxx ani xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. K námitkám xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxx není pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxx xxx [76]).

[146] Xxxxx xxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jednáním x xxxxxxxxx (újmou xxxxxxxxxxxx). Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx byl xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx 2006 x xxxxx bylo xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předejít xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx vydat xx jediný den. X xxxxx xxxxxxx xxxxxx oznámil x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxx xx xxxx zahájení: x následku xx xxx došlo bez xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nikoliv po xxx, jak xxxxx x xxxxxx 14 xxxxxxxx x. 1191/69. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x tím xxxxx xxx xx xxxxx újmy xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx tvrzení o xxxxxxxx výluky xxx x xxxxx 2006 xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx dále xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x tom, že xxxxxxxx úřad nebyl xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx den (x xx i xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxx rozhodnutí).

[147] X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v dané xxxx xxx xxxxxx xxxx uvádí následující. Xxxxxx 14 odst. 4 xxxxxxxx č. 1191/69 předpokládá, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx použití xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 1191/69 xxxxx předpokládá, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx licencí xx dané xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podniku xxxxxx xxxxx xxxxx: hodlá xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx si ponechává xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxx x tříměsíční xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, nebo kraj xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxxxx této xxxxxxx nejdéle na xxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxx 14 odst. 5 xxxxxxxx x. 1191/69).

[148] Xxxxxxx od xxxxxxx citovaná ustanovení xxxxxxxx x. 1191/69 xxxxxxxxxxxxx: xx mu xxxxx xxxx kladeno xx xxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dodržení xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ústeckého xxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 1191/69, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dopravy xxxxx xxx dnů xxxxxx, xxxxxx xx xx celou xxxx xxxxx xxxxxxxxxx licence. Xxxxxxx xxxx xxx xxx postaven xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx jisto, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. I xxxxx x tomuto xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXXX Xxxxx Xxxx x. x. xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx když ani xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nařízení. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx kraj x xxxxxxxx jednání xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx tlakem x xxxx xxx xx xxxxx, tedy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nařízením č. 1191/69. Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx - xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - přičítat xxxx spotřebitelů Ústeckému xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx.

[149] Xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xx žalobce x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx samotnou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, že i x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx linek v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx jediným xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx dopravy, byla xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx kraje. K xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx nemohli xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx: tím xx xxxxx dopravní xxxx, xxxxx tyto licence xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxx x rozporu se xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx záměr Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx soud se x xxxxxx důvody xxxxxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx s trestního xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, že měl xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx: to xx byl xxxxxxxxxx xxxx k ekonomické xxxxxxxxx xxxxxxx. Představenstvo xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx porušení xxxxxxxxxx xxx správě cizího xxxxxxx. Názor, že xx požádání x xxxxxx licencí xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx x přerušení xxxxxxx, xx pouhou spekulací: xxxxxx následný xxxxx xx 8.9.2006 xxxxxxx, xx takové xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx Ústeckého xxxxx xxxxxxx.

[150] X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx závazku xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty x xxxxxxxxx užití xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odkazuje xxxx xx své xxxxxx (xxxxxxxxx) vyslovené xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxx x tomu xxxxxxxx xxxx. na xxx [135]. V xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx licencí, xxx xxxxxxx plnit xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx situace, kdy xx xxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že si xxxxxxx ponechával právě xxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx: xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx monopolu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, xxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k vyhrocení xxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx odpovědnost by xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x pokračování xxxxxxxxxxx xxxxx ztrátové dopravy x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx veřejné xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx prokazatelné ztráty Xxxxxxxx xxxxxx. Tvrzení, xx xx odnětí xxxxxxx xxxxxxx řešit xxxxxxxxx, xxxxx žalobce x „xxxxxxxx xxxxx xx 8.9.2006“, xxxxx xxxxx nijak nespecifikuje x xxxxxxxxx, takže xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. X námitce xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx soud odkazuje xxxxxxx xx s. 29 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxx opakovaně xxxxxxxxxx citacím xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx na s. 30 napadeného xxxxxxxx) x xxx, xx xxxxxx xxx posouzení xxxx rozhodné x xx xxxxx správního xxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dostačující. X xxxxx xxxxxxx xx zdejší xxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nařízení xxxx x xxxxxxx xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. zejm. xxxx [147] a [148]).

XXX.X.3. Subjektivní stránka xxxxxxx

[151] Xxxxx žalobce xxxxx x výluce x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx krajem; xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx. X xxxx části xx xxxx xxxxxxxx nepřezkoumatelný.

[152] Xxxxxx xxx je xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx nebezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx xxxx byl x xx xxxxxxxx ze xxx 26.7.2006 xxxxxxx xxxxxxxx výluce xxxxxxx xxxxxxxx.

[153] Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx žalobcova xxxxxxxxxxx x nedostatku xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; jeho správní xxxxxx xxxxx xxxxxxx x nedostatečném předstihu xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx.

[154] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx, že námitka xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: soud xxxxx xxxxx otázku, xxx xxxx „xxxxxxx“ xxxxxx, xxxxx zda xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx přerušení xxxxxxx. Tomu xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx bodů xxxx xxxxxx. Xxxx Xxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nicméně neshledal, xx xx měla xxxxxxxxx vliv na xxxxxxxxx závěrů žalovaného, x čímž xx x kasační xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx x „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“, xxxx. škodlivost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx (je xxxxx xxxxxxxxxxx jednání, xxxxx xx na xxxx xxxxxx soutěžitelů xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. §11 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx). Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx správním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx x xx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX.X.4. Sankce

[155] Xxxxxxx soudu xxxxx, xx nezkoumal, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§22 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxx xxxx správního uvážení xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx žalovaný xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pokuty.

[156] Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, neboť žalobce xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nevznesl.

[157] Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx soudu, podle xxxx se zákaz xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx výroku X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx typově shodné xxxxxxx do budoucna. Xxxxxxx xx xx xx, xx zákaz xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xxxxxx xx konkrétní xxxxxxx; „xxxxxx shodné“ xxxxxxx xx budoucna xxxxxxxx xxxxx zákon. Xxxx xx v xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x postupu xxxxxxxxxx, nevysvětlil xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx obecně xxxxxxxxx na jiná xxxxxxx x budoucnu; x xxxx xxxxx xx xxxx rozsudek xxxxxxxxxxxxxxxx.

[158] Ohledně přezkumu xxxxxxx xxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x žalovaným - xxxxxxx nevznesl xxxxxxx xxxxxxxx xx překročení xxxx xxxxxxxxx uvážení xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx podáních. Xxxx xxxxxx xxxxxxx také xxxxx nezpochybnil. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx soud xxxx xxxxxx protiprávně xxxxxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx žalobce, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx, x nepožádal xxxxxxx soud x xxxxxxxx xxxxxx (§75 xxxx. 2 s. x. x.). Xxxxxxx xxxxxxx soud x xxxxxxxxxx napadeného rozsudku xxxxxxxx, že by xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx (srov. x. 33 xxxxxxxx), xxxxxxx soudu tuto xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx obsáhlá x xxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

[159] Xx se pak xxxx zákazu xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxx žalovanému xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže x §11 xxxx. 2 xxxxxxx, xx xxxxx Úřad xxxxxx, xx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx skutečnost v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx rozhodnutím takové xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx jednání xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxx žalovaný xxxxxx xxx zákonné xxxxxxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx poslání, xx. xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nalézt xxxxxx xxxxx, tuto poněkud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozumným xxxxxxxx, a xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx. Nejde x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx zákazu xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx by xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx má xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx porušení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx žádná újma xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx nepřezkoumatelnosti je x xxxx souvislosti xxxxxxxxxxx: krajský soud xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx svůj postoj x xxxxxxx xxxxxxx.

XXX.X. Xxxxxxxx vady x xxxxxx xxxx soudem

III.F.1. Xxxxxxxxx xxxxxx

[160] Soud xxxxx žalobce nesprávně xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx minimálně vyčkat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx sám odmítl xxxxxxxxxxx navržené xxxxxx. Xxxxxxx zhodnotil výpovědi xxxxxx, které byly xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení, při xxxxxxx xxxxx, xxx xx s xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

[161] Xxx xx bylo řečeno xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx Ministerstvem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, nejsou v xxxx řešeny předběžné xxxxxx (xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx vyřešení xx nebylo možno xxxxxxx, xxx žalobce xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx). V xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxxxx stran více xxxxxxx x vyhrocení xxxxxxx, xxxxx xx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx dní předem, xxxxxx měl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxxx kraj dříve. Xxx xxxx námitku xxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx neshledává xxxxxxxx.

XXX.X.2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[162] Xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xx x. 29 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 28 - 55 x 58 - 70 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx zhodnotil xxxxxxxx xxxx (chybí xx xxxx. vlastní xxxxx xxxxx xx xxxxx soutěžitele či xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx). Xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxx - xxxx xxxxx x xxxxxx odstavci xxxxxx xx xxxxx xxxxx odlišným xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x nesoutěžním xxxxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxxxx vzorcům xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx určující xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx, xx lhůta x xxxxxxxxxx xxxxx x výluce xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx nátlak; xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xx xxxx přiměřená, x x čem xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx rozsudek xxxxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx. Kromě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x podstatě xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx žalobce xxxxx x to, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx návrhy. Xxxx xxxx xxxxxxxx, xx ve výroku X xxxxxxxxxx žalovaného xxxxx slovo „xxxxx“, x xx xx xxxxxxxx řízení xxx xxxxxxx §36 xxxx. 3 x §68 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxx.

[163] Xxxxxxxx xx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx přezkoumatelný. Odkazy xxxxxxxxx xxxxx míří x těm xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxxx jen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xx „xxxxx“, neboť xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Závěrem xxxxxxxx xxxxxxxxx xx to, xx žalobce xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx měla xxxxxxxx.

[164] Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxx xxxxxxx nepovažuje xx xxxxxxx. V xxxx xxxx poukazuje xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx „[x]xxx porušením xxxxx xx xxxxxxxxxxx proces, xxxxxxxx obecné soudy xxxxxxxx xxxxxxx závěry xx podrobné xxxxxxxxxx (x xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pakliže xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx ucelený xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx logicky x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxx správnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxx o sobě xxxxxxxxxx“ [xxxxx xx xxx 12.2.2009 sp. xx. XXX. XX 989/08 (X 26/52 XxXX 247), xxx 68; xxxx. xxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxx 28.2.2013, č. x. 8 As 47/2012-58 nebo ze xxx 29.3.2013, x. x. 8 Xxx 41/2012-50, xxx 21]. Xxxxxxx žalobce, xx xx xxxxxxx soud xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xx zbytku xxxxxx xxxxxxxxxx žalovaného, xx xxxxxxxxxx. Xx 33 xxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxxxxx pouze na xxxxxxx třinácti xxxxxxxx, xxx vzhledem x xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xx dalších stranách xxx xxxx předložil xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxx důkladně xxxxxxxx xx všechny xxxxxxx xxxxxxx. Krajskému xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxx tohoto xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Je xxxxxx, xx krajský xxxx na ně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx doplňují xxxxxx podaný krajským xxxxxx.

[165] Kasační xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx vymezení xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx krajský xxxx, xx žalobce věnuje xxxx x námitce xxx XXX.X.1. Soud xxxxxxxxx, v xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nátlak xx Xxxxxxx kraj, x ostatně xxxxxxx xxx si xxxx xxx xxxxx xxxx, xx tento xxxxxx xxx úspěšný (Ústecký xxxx xx xxxxx xxxxxxxx prokazatelnou xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx žalobce xxxx xxxxxxx provoz linek). Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx zabývat xx xxx, jaká xxxxx xxx oznámení výluky xx xxxx přiměřená, xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx příliš krátká x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx neposkytl. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx námitky, k xxxx se krajský xxxx xxxxx vůbec xxxxxxxx (xxxx., že xxxxxxxx nesprávně xxxxxxxx xxxxxxxx znaků xxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu, xx xxxxxxx oznámil xxxxxx xxxxxxxx poté, xxx se o xxxxxx xxxxxxxx dozvěděl, xx Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx 2006, xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx apod.). Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx: xx xxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxx xxxx odpověděl x xxxx názor xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xx své xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

[166] Xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xx žalobcovy xxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nevyhověl, a xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx něj xxxxx xxxxxxx ve správním xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx svědků xxxx xxxxxxxxx. S xxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ztotožňuje, xxx xxxxxxx již xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výše.

[167] X xxxxxxx xxxxxxx slova „xxxxx“ xx výroku X rozhodnutí xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x ohledem xx xxxxxxxxxx odpovědnost x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx požadavek xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx svoji xxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „xxxxx“, xxxxx absenci vymezení xxxxxxxxx xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx xxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, že xxxxx X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx zákonné náležitosti x xx srozumitelný x xxxxxx. Takovým xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx soud (xxx x. 31 xxxxxxxxxx rozsudku) x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

[168] Konečně xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x §36 xxxx. 3 x §68 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud za xxxxxxxxxxxxx x účelové. Xxxxxxx xxxxxxxx §68 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxx žalobce sice xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, odkdy xx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx. Přesto xxxx xxx krajský soud xxxx formální vadu xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx nemá xxxx xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx porušení §36 odst. 3 xxxxxxxxx xxxx. Podle xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x. 31 xxxxx xxxxxx, xx xx žalovaný xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xx kterého xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx rozkladu, xxxxxxx xxxx vada xx xxxxx neprojevila xx právech xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx dán xxxxx napadené rozhodnutí xxxxxx, x xxxx xx xxxxxx soud xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx §36 xxxx. 3 krajský xxxx xxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx: požadavek xxxxxxx, xx xxx krajský xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx §68 xxxx. 5 xxxxxxxxx řádu, xxx nedává xxxxx xxxxxxx smysl.

[169] Žalobce xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx vyrozumívat xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx s xxx, xx xxxxx rozkladové xxxxxx nemá xxx xxxxxxx xxxxxxxx relevanci: xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx totiž xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx kraj. Jelikož xx xx členy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx §14 správního řádu, xxxx xxx účastník xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jejímu xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx krajského soudu x porušení §36 xxxx. 3 správního xxxx pouze xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro svůj xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx považuje stanovisko xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx nebylo třeba x xxxxxxxx dokazování xxxxxxxxxx, pokud x xxxxxx x rozkladu xxxxx xxxxxxxxxx neproběhlo, xx xxxxxxx x x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozkladové xxxxxx x možné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejích xxxxx xxxxxx před xxxxxxxx soudem xxxxxxxx, x xx proto xxxx Nejvyšším xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (§104 xxxx. 4 x. x. x.)

XXX.X. Xxxxxxx xxxxxxxx x doplněních xxxxxxx stížnosti

[170] Pokud xxx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx uplatnit, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx ustanovení §109 xxxx. 4 s. x. x., xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx uplatnil xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxxxx. Těmito skutečnostmi x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx (xxx blíže xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 22.9.2004, x. j. 1 Xxx 34/2004-49, xxxxxxxxxxx xxx x. 419/2004 Sb. NSS). Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx žalovanému x xxxxxxx x obnovu xxxxxx, xxx - xxx sám uvádí - xxx xxxxxx. Xxxxxxxx postup xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, jej xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kanceláře x xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx.

XX. Xxxxx x xxxxxxx řízení

[171] Nejvyšší xxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozsudku xxxxxx k závěru, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Jelikož x xxxxxx o kasační xxxxxxxxx nevyšly najevo xxxxx vady, k xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (§109 xxxx. 4 s. x. x.), Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

[172] X xxxxxxx nákladů xxxxxx rozhodl Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §60 xxxx. 1 x. x. s. Žalobce xxxxx xx věci xxxxxx, a nemá xxxxx právo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx pak v xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx: Xxxxx tomuto xxxxxxxx xxxxxx opravné xxxxxxxxxx přípustné.

V Xxxx xxx 26. xxxxxx 2013

XXXx. Xxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxx