Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní věta:

I. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx zachování historicky xxxxxxx stavebních xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx původním xxxxxxxxx, xx-xx xx technicky xxxxx a xxx-xx xx xx jejím xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x poměrům kulturní xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, provozním a xxxxxx) x x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx spravedlivě xxxxxxxxx.

XX. To, jak xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx bez dalšího xxxx xxxxxxxx xxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x hlediska xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot xxxxx poškozena předchozími xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s orgány xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx únosná řešení, xxxxx xx mu xxxxxxxx nemovitost xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx, xxx co možná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxx zároveň xx xxxxx nejvíce xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jež x xxxxxxxxxxx činily xxxxxxxx xxxxxxx.

XXX. Xxxxxx může xxx ojedinělá x xxxxxxxx xxxxxx, ukládá-li xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx něco, co xxxxxxxx x obvyklého xxxxxxxxx „xxxxxxx" deliktů x xx co xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí.

Prejudikatura: x. 1910/2009 Xx. XXX x x. 2672/2012 Xx. XXX.

Xxx: Xxxx X. proti Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x uložení xxxxxx, x kasační xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx JUDr. Xxxxx Xxxxx x XXXx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxx věci xxxxxxxxx: X. X., xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx náměstí 15, Česká Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx: Krajský xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx Komenského xxxxxxx 125, Xxxxxxxxx, x řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx, pobočka Pardubice xx xxx 28.11.2012, x. x. 53 X 6/2012-37,

xxxxx:

X. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx.

XX. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx xx dne 28.11.2012, x. x. 53 X 6/2012-37, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx žalobkyní (xxxx xxx „stěžovatelka“) xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx „xxxxxxx xxxx“) xx dne 2.12.2011, x. j. XxX - 25720/2012 OŠKT XXXX, kterým bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Ústí xxx Xxxxxx xx xxx 2.12.2011, x. x. MUUO/42391/2011/ŠKCP/5710/klick, jímž xxxx stěžovatelka xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ust. §39 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx x xxxxxxxxx xxxx“). Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx x xxxx nejméně xx xxxxx xxxxxx xx xxxx 2011 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx. 320 xx xx. x. 406 x x. ú. Xxxx xxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx. §14 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx roubených xxxx, xxxxxxxxx betonové xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx objektu, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x cihelných bloků, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx štítové zdi. Xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx. §39 xxxx. 1 xxxx. e) zákon x xxxxxxxxx xxxx x §11 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxxxxx x. 200/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx x xxxxxxxxxxx“), xx xxxx 300.000 Xx.

X xxxxxxxxxx xxxxxxxx krajský xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx procesním xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxx. Věděla, xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx ke xxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxx ust. §14 xxxx. 1 xxxxxx x památkové péči, x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx stanoviska. Xxxxxxx xxxx odmítl xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx nasvědčovalo. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx toleroval xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxx tak xxxx, xx její xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx by xx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podala xxxxxxxxxxxx x zákonné xxxxx kasační xxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x xxx. §103 xxxx. 1 písm. x) x x) x. x. x. X xxxxx řadě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx namítala, že xxxxxxxxx domek xxxxx xxx xx xxxxx xx povodni v xxxx 1997 xxxxx xxxxxxxxx xx kulturní xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx špatný technický xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, k xxxx xx domku x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pozměnily a x xxxxxxxxxxx hlediska xxxxxxx jeho xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rámcově shodný xxxxxx xxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxx x rozměry. Xxxxxxx xxxxx X. xxxxxx xx xxxxxx alibisticky, x ač xxxxxxxx x velikosti města Xxxx xxx Xxxxxx x xxxxxx počtu xxxxxxx xx xxxx xxxxx musel xxxxx, xx stěžovatelka provádí xxxxxxxxx stavební úpravy, xxx xx xxxxxxx xxxx, až xx xxxxxxxxx 2011, nevytýkal. Xxxxxx xxxxxxxxxxx stavebních xxxxx bylo, xxx xxx mohl být xxxxx využíván x xxxxxxx rodiny. Xxx xxxxxx xxxxx by xx xxxxxx brzy xxxxxx. Nebylo xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx původního xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx vysoká a xx likvidační povahu. Xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dokončit. Podle xxxxxx názoru je xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x není x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx je zcela xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x Ústí xxx Xxxxxx x xxxx okolí. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx pokuta xxxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxx, že x xxxx xx xxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx stěžovatelka xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a vrátil xx xxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx především xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx kulturní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx stavebníkovi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x bez závazného xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx péče. Xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx zbourání x xxxxxxxxx novou xxxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx státní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx stavby v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Stěžovatelka xxxx xxx xxxxxxxx stanoviskem Xxxxxxxxx úřadu x Xxxx xxx Orlicí xx dne 4.11.2010, x. x. 31215/2010/XXX/4846/xxxxx (xxxx xxx „závazné xxxxxxxxxx xx 4.11.2010“), xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx si další xxxxxxx stanovisko v xxxxxxx prací nad xxxxx xxxxxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx. Xxxx povinnost xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx poukázal na xx, že xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zabýval. Z xxxxxx xxxxxxxx xx xx známo, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx 2010 xxxxxx v xxxxx xxxxxxx x obdobné xxxx vyměřil. V xxxxxxxx xxxxxxx pokuty xxxxxxx úřad xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. že jednání xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxx a xx xxxx prací xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Řada okolností xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx zděných konstrukcí xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přibližně 30 % xxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxx podle údajů xx xxxxxxx x xxxxxxx stanovisko 2.000.000 Xx. Případ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx flagrantní nepochopení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx odstrašující. Xxxxx x likvidaci xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx novostavbou, která xxxxx xxxxxxxx připomíná xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx stavbu, xxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx xx xxx 17.5.2012, x. x. XX 28622/2012 XXX, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Taková likvidace xxxxxxxxxx stavby xxxx xx Xxxxxxxxxx obdobu. Xxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx veřejný zájem xx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s xxx. §109 xxxx. 3 x 4 x. x. x., xxxxx xxxxxxxx a důvody, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x podané xxxxxxx xxxxxxxxx, x přitom xxx xxxxxxxxx vady xxxxxxx v xxxx. 4, x nimž xx xxxxx xxxxxxxxxxx x úřední xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx vyložil, xxxx xx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxx s ním xxxxxxxxxxx, xx skutek xxxxxxxxxxxx xxx jasně xxxxxxxx x xx xxxx argumentace xxxxxxxxx xxxxx než ke xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx, proti xxxx xxxxxxx xxxxxx. Poté xx v potřebné xxxx podrobnosti zabýval xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xx xxxx pokuty xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

Co xx týče dalších xxxxxxxx námitek, xxxx xxxxx xxxxx obsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znaků xxxxxxxx xxxxxxxx přestupku xxxxxxxxxx x xxx. §39 xxxx. 1 xxxx. x) památkového xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2.000.000 Kč xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podmínky xxxxxx x xxxxx závazném xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poukazuje xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx názoru xxxx být vzaty x úvahu xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx, stejně xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pokuty xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x likvidační xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx ust. §78 xxxx. 2 x. x. x. Takový xxxxx je xxxxxx xxxxxx podmínkou, xxx xx krajský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. (xxx rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 19.4.2012, x. x. 7 Xx 22/2012-23, www.nssoud.cz ). Protože stěžovatelka xxxxxxxxx moderaci v xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxx. §104 xxxx. 4 x. x. s. xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zabývat xxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx proto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx zda xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxx řádně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx. §40 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx i na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx spáchaný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. §12 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x její xxxxxx xx xxxxxxxxx x závažnosti přestupku, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx následkům, x xxxxxxxxxx, za xxxxx xxx xxxxxxx, x xxxx zavinění, x xxxxxxxxx a x xxxxx pachatele, zda x xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx postižen x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx požadavky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx X. xxxxxx, xxx i xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Pokuta xx xxxx 300.000 Xx xx pohybuje x mezích xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx. §39 xxxx. 1 xxxxxx x památkové xxxx, xxxxx xx xx 0 xx 2.000.000 Xx. Xxxxxx xxxxxxx stěžovatelce xx xx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozpětí. Xxxxx xxxx xxxx x úvahu, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx peněžitého xxxxxx xxxxx xxx. §68 xxxx. 1 x 2 tr. xxx., xxx xxxxxxx, xx x pokuta xxxxxxx při xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx tisíc Xx, xxxx znamenat xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx jednotlivce. Xxxxx x x uložení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výjimečně, x xx jen xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx závažné, xxxxxxxxxx xxxxx vážné následky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x ohledem xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zákonné rozpětí xxxxxx, které xx xxxxx široké, má xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx závažných xxxxxxxxx xxxxx xxx. §39 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, a xxxx musí odpovídat x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

X v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xx xxxxx s nimi x x xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx připomíná xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxx x xx xxx podstatě xxxxxxxxxxxxxx, došlo x xxxxx závažnému xxxxxxxxx xxxxxxx chráněného xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx památkově chráněného xxxxxxxxxx xxxx. Na xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx v xxxxx, že xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nýbrž o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z X. xxxxxxxx 19. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx staveb, xxxxx xxxx významným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Ústí xxx Xxxxxx xx II. xxxxxxxx 18. století x x xxxxxxx 19. xxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 4.11.2010). Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx adekvátní xxxx xxxxxx při xxxxx hranici její xxxxx. Xxxxxx vyšší xxxxxx by pak xxxx xxx xxxxxxxxx xxx x případech xxxxxxx významně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx historické dominanty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jakou xxxx jednáním zničila xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx x daném xxxxxxx xxxxxx jako xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxx míry xxxxxx x xxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx stěžovatelky nelze xxxxxxxx orgánům obou xxxxxx nic vytknout. Xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx spáchala xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx součinnost xxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zásadní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zohlednily, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nemovitou kulturní xxxxxxx stavbou postavenou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx původních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx péči.

Smyslem x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nemovité xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx to xxxxxxxxx xxxxx x xxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx s přihlédnutím x xxxxxxx kulturní xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx) x s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx význam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxx odmítá x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (srov. xxxx xxxxxxxx xx dne 13.8.2009, x. j. 7 Xx 43/2009-52, xxx.xxxxxx.xx ). Xx xxxxxxx, xx správní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, či xxxxxx xxxxx, tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxxx veřejnému xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nemovitosti xx xxxxxxxx, x xxx se xxxxxxx. Xxxxx xx památkové xxxxxxx je totiž xxx xxxxxx x xxxx zájmů xxxxxxxxx x soukromých, které xx xxxxxxxxxx, x xxxx si xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásahů do xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx ochraně xxxx xxxxxxxxxxx zde xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ekonomicky xxxxxxxxxxx a dlouhodobě xxxxxxxxxxxxxx využití, jakož x veřejný xxxxx xx účelném uspořádání xxxx xx xxxxxx xxxx, v nichž xx xxxxxxxx xxxxxxx x plošně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x hledisek xxxx. xxxxxxxxxxx různých xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obytných xxxxx x jiných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky. Památková xxxxxxx tedy xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x potřebné xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmy, xxxxx či xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx vlastnických xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemovitostí, xxxxx xxxxx vedou x xxxxxxxx cíle xxxx ochrany, x xxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x užším xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx původních xxxxx kulturní xxxxxxx xxxx xxxxx ustoupit xxxxx xxxxxx, například xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx, přístaveb, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx sanitárních a xxxxxxx rozvodů, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prvků xxxxxx xxxxxxxxx xx.) xxxxxxxx kulturní xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx standardy bydlení xx jiné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx x se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxx úpravy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx běžného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxx. Xx věcí xxxxx, xxxx-xx, aby xxxxxxxx xxx xxxxxxx strpět x v užším xxxxxx neproporcionální omezení, xxx tato omezení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§16 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx významné xxxx xxxxxxx (obdobně x xxxxxxx územního xxxxxxxxx xxx úvahy x xxxxxxxx rozšířeného xxxxxx Xxxxxxxxxx správního soudu xx dne 21.7.2009, x. x. 1 Xx 1/2009-120, x. 1910/2009 Sb. XXX). Xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, znamenala pro xxxxxx xxxxxxxxx významnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xx xxxx xxxxxxxxx, xx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx. Pokud by xxxx tak xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx péče xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx smyslu x xxxxx. Stěžovatelka xxxx xxxx, pokud xxxx předmětná xxxxxx x xxxxxxxx svých xxxxxxxxxxx xxxxxx vážně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebními xxxxxxxx x poté xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx památkové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xx xx umožnila xx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opravit x modernizovat xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx životním xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx byly xxxxxxx xx možná xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx historicky cenné xxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx kulturní xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xx orgánech xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx stav xxxxxxxxxxx xxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx. Případně, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx péči (§8) xxxxxxxx o xxxxxx takového xxxxxxxxxx. Xxxxxxx však x xxx xxxx provádět xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx na xx, xx xxxxxxx orgány xxxx stavební xxxxxxx xxxx xxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxx tolerovaly, xxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx nemůže zbavit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx ke xxxxxxx sankce. Xxxxxxx xxxxx najevo, xx xx tvrzená tolerance xxxx, xxx x xxx xxxxxxxx, takovou xxxxxx, aby stěžovatelka xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx její xxxxxxx xxxx správními xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxx, za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx určitých xxxxxxxxx xxxxxxxx legitimní očekávání xxxxxxxx postupu xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx xxx 30.11.2012, x. x. 7 Xxx 48/2012-23, xxxxxxxx xx xxx.xxxxxx.xx . Jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 4.11.2010 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rámec xxx xxxx stavební činnost, xxxxx si mohla xxxxxxxx, xx jedná x souladu xx xxxxxxx, jen proto, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx ní ihned xxxxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx okamžitá xxxxxx xx jiná xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx ještě xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx toleranci xxxxxxxx xxxxxxx a zánik xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x souladu x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nebývalou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Ojedinělá x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx správní xxxxxx, xxxx xx něco, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxx x xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx obou xxxxxx přesvědčivě xxxxxxxx, xxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na místě. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx represívní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx individuálně xxxx stěžovatelce xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx být xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxx měla xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx případy, že xxxxxxxxx raději xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xx za xxxxxxxx uložit xxxxxx, xxxxx xx xx xxx něho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx respektovat. Tento xxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx, že xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx taková újma, xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx citelná, xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jednání přiměřená.

Z xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxx. §110 xxxx. 1 x. ř. x. xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ust. §109 odst. 1 x. ř. x., xxxxx kterého x xxxxxxx stížnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx bez jednání.

Výrok x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se opírá x xxx. §60 xxxx. 1 věta xxxxx ve spojení x §120 x. x. x., xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, má xxxxxxxx, který měl xx věci xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx vynaložil xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx ve xxxx úspěch xxxxx. Xxxxxxxx správní soud xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxx x krajskému xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nevznikly.

Poučení: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X Xxxx xxx 13. xxxxxx 2013

XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx senátu