Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta:

Otázku, xxx xx xxxxxxx se xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx učinil xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x přijímacím xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx mohl xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x přijímacím středisku xxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx cizinců [§46a xxxx. 1 xxxx. x) a xxxx. 2 zákona x. 325/1999 Xx., x xxxxx] nutno xxxxxxxxx tak jako xxxxxxx důvod xxx xxxxxxxxx xxxxxxx [§119 xxxx. 2 písm. x) zákona x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx]. Xxxxxxx důvodem xxxx xxxx být jen xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skutečné, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxx společnosti.

Bude-li xxxxx „xxxxxxxxx xxx xxxxxxx pořádek“ xxxxx §46a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x azylu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx souladnou x čl. 5 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (č. 209/1992 Sb.), x čl. 6 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, x čl. 7 xxxxxxxx Xxxx 2003/9/ES, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, x x xx. 18 xxxxxxxx Xxxx 2005/85/XX x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx v členských xxxxxxx o přiznávání x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: x. 1335/2007 Xx. NSS, x. 1926/2009 Xx. NSS, x. 2420/2011 Sb. XXX x x. 2624/2012 Xx. XXX; xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora xx xxx 4.12.1974, xxx Xxxx (41/74, Xxxxxxx, x. 1337), xx dne 28.10.1975, Xxxxxx (36/75, Xxxxxxx, x. 1219), ze xxx 27.10.1977, Xxxxxxxxxx (30/77, Xxxxxxx, s. 1999), xx xxx 19.1.1999, Xxxxx (X-348/96, Xxxxxxx, s. I-11), xx xxx 14.3.2000, Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx (X-54/99, Xxxxxxx, x. x-01335), xx xxx 29.4.2004, Xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxx (C-482/01, Xxxxxxx, x. l-5257), xx xxx 10.3.2005, Komise xxxxx Xxxxxxxxx (C-503/03, Xx. xxxx., s. x-1097), xx dne 7.6.2007, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx (X-50/06, Xx. xxxx., x. x-4383), xx xxx 10.7.2008, Xxxx (X-33/07, Sb. xxxx., s. 1-5157), xx xxx 30.5.2013, Xxxxxx (X-534/11); xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxx xxxxx xx dne 26.4.1979, Xxxxxx Times xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (stížnost x. 6538/74, Xxxxxx X, č. 30), xxxxxxxx velkého senátu xx xxx 29.1. 2008, Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x. 13229/03, XXXX 2008), xx dne 14.9.2010, Xxxxxx Uitvengers X. X. proti Xxxxxxxxxx (stížnost x. 38224/03), xx xxx 25.10.2012, Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx x. 30241/11), rozsudek xx dne 24.4.1990, Xxxxxxx proti Francii (xxxxxxxx č. 11801/85, Xxxxxx X, x. 176-X), x xx xxx 27.11.2008, Rashed xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx x. 298/07).

Xxx: Xxxx K. (Xxxxxxxx) xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x zajištění, o xxxxxxx stížnosti xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxx x xxxxxx složeném x předsedkyně JUDr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx XXXx. Xxxxxx Xxxxxx, Ph.D. x XXXx. Xxxxx Matyášové, Xx.X. v právní xxxx žalobce: O. X., xxxxxxxxxx Xxx. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, XX.X. eur., xxxxxxxxx xx sídlem Xxxx Xxxxx, Karolinská 654/2, Xxxxx 8, xxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx Nad Xxxxxx 3, Xxxxx 7, x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozsudku Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx xxx 4.7.2013, x. x. 44 X 23/2013-17,

xxxxx:

X. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

XX. Žalovanému x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nepřiznává.

III. Ustanovenému xxxxxxxx žalobce Xxx. Xxx. Janu Procházkovi, XX.X. xxx., xxxxxxxxxx, x e odměna xxx xxxxxxx hotových xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxx dne 20.5.2013 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §119 odst. 1 písm. b) xxx 9 x §119 xxxx. 1 xxxx. x) bod 2 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „zákon x pobytu xxxxxxx“). Xxxxxxxxxxx xx dne 20.5.2013, č. x. XXXX-193179/XX-2013-000022, xxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx. x. Xxxxx, odbor xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §124 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx cizinců.

Dne 24.5.2013 učinil xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx x azylu“). Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 27.5.2013, x. x. XXX-97/XX-XX-XX-2013, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §46x xxxx. 1 xxxx. c) a §46x xxxx. 2 xxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v B. X. - X. xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx 25.9.2013.

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxx xxx 31.7.2008 odsouzen xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 1, sp. xx. 2 T 80/2008, k xxxxxx xxxxxxxxx z území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx doby, po xxxxxx mu nelze xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XX, xx 5 xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx pro Prahu 1 xxxxx právní xxxx dne 11.11.2008. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx od 11.11.2008 xx 11.11.2013. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx území xxxxxxxxx států XX xxxxxxxxx. V rámci xxxxxx o správním xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx, Francie x Xxxxxxx, xx v xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Do České xxxxxxxxx xx vrátil xxx 19.5.2013 x Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, protože se xxxxx xxxxx vyjádření xxxxxxxx, xx xx xxx vypršela xxxx, xx kterou xx xxx uložen xxxxx xxxxxxxxx. Xxx 20.5.2013 xxx žalobce xx xxxxx ČR xxxxxxxx x umístěn x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x B. X. - X. Xxxxxxxx dospěl k xxxxxx, že by xxxxxxx xxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx veřejný xxxxxxx x rámci Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pobytem, nerespektováním xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxx xxxxx XX xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx podmínky podle §46x odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zařízení xxx xxxxxxxxx cizinců.

Následně žalobce xxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žalovaného žalobu x Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx. Krajský xxxx však žalobu xxxxxxxxx xx xxx 4.7.2013, x. x. 44 A 23/2013-17, xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx shledal xxxxxxxxxx xxxxxxxxx námitku, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 1 Xxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx „Xxxxxx“), x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx „nebezpečí xxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxx §46x xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jasně x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nepředvídatelné. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 26.7.2011, x. j. 3 Xx 4/2010-151, xxxxxxxxxxx pod č. 2420/2011 Xx. XXX, xxx xx ovšem xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §119 odst. 2 xxxx. b) zákona x xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxxxx věc xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx senátu xxxxxx. Xxxxx veřejný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx definován, xxxxx se o xxx. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxx xx xxxx třeba xxxxx xxxxx vyložit. Xxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxxxxxxx pořádkem xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx i xxxxx normy xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a souhlasí x s tím, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx společnosti. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právních xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx postihu. Nemusí xxx xxxxx obeznámen x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxx, že x xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx. 5 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx žalobce je xxxxx xxxxxxxx pod xx. 5 xxxx. 1 písm. b), xxxxxxx xxxx. x) Xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx zatčení xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx nepodrobila xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, nebo xxxxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx krajského xxxxx xxxxxxxxxx rozsudku, xxxxxx mu byl xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x důvody xxxxx §103 xxxx. 1 písm. x) x. ř. x., xx. namítá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx otázky xxxxxxxx soudem x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxx xxxx namítá, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx §46x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 1 Úmluvy xxxxxx. Xxxxx jeho xxxxxx xx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx pojmů xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx přiznání, xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx některého xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx pořádek xxxxxxx v xxx. xxxxxxxxxx xxxxxx proto xxx použit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, zda xxxxxxx xxxx požívat xxxxx xx xxxxxx svobodu xxxxx xx. 5 Xxxxxx. V této xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx lidská xxxxx (xxxxxxxx xx xxx 22.7.2010, X. X. xx. Xxxxx, xxxxxxxx č. 12186/08), xxxxx níž xx xxxxx, aby podmínky, xxxxx kterých může xxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxx předvídatelný xx xxx xxxxxxxx. Není-li xxxxx „nebezpečí xxx xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx judikatura, xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx osobní xxxxxxx xxxx dojít (xxxxxxxx velkého senátu XXXX ze dne 26.4.1979, Xxxxxx Times xx. Xxxxxxx království, xxxxxxxx č. 6538/74, Xxxxxx X, x. 30, rozsudek XXXX xx xxx 23.9.1998, Xxxxx x ost. xx. Xxxxxxx království, xxxxxxxx x. 24838/94, Xxxxxxx 1998-VII). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkající xx pojmu xxxxxxx xxxxxxx xx však xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tato xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxx 26.7.2011, x. j. 3 Xx 4/2010-151, xx xxxxx poukázal xxx xxxxxxx soud. Xx xxxxxxxxxx považuje xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tom, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx být vědom xxxx, xx xxxxxxx xx území XX xxx víza porušuje xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx, xxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx požádat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx předvídatelné, xx xxxx xxxxx strpět xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §46x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxx.

Xxxxx, xx §46x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxx není dostatečně xxxxx a xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx. Podle xx. 7 odst. 1 xxxxxxxx Xxxx 2003/9/XX, kterou se xxxxxxx xxxxxxxxx normy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx“), xxxxxxxx x xxxx se xxxxx xxxxx pohybovat na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx, které jim xxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xx. 7 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxxx nebo ho xxxxxx svobody x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx českého právního xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx §46x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x azylu, xxxxx tato xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Z xxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora XX xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jasně, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx zjistit xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pořádek xx xxxxxx derogace práv xxxxxxxxxx xxxxxxx právem, Xxxxxx dvůr x xxxxxxxxx konstatoval, xx xxxxxxx státy si xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx určení není xxxxxxxxxxxx x podléhá xxxxxxxx xxxxxx XX. Xxxxxxxxx xxxxxxxx navíc xxxx xxx xxxxxxxxxx x obecnými xxxxxxxx xxxxxxxx práva, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxx souvislosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xx xxxxxxxx Soudního xxxxx ze dne 14. xxxxxx 2000, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx de xxxxxxxxxxxx de Paris, X-54/99, Recueil, s. X-01335.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx dále x xx xxxxxxxxxx, xx x daném xxxxxxx xxxxx kvalifikovat xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, narušení xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx. Ani x xxxxxx případě však xxxx jednání xx xxxxxxxx či ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx tedy xxxxxx předvídat, xx x xxxxxxx podání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany přikročí xxxxxxxx k jeho xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxx zbavení xxxxxx svobody xxxxxxxxxxx xxxxx pod některý x xxxxxx stanovených x čl. 5 xxxx. 1 Xxxxxx. Xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxx zajištění xxxxx pod xxxx. x), xxxxxx xxxxxxx xxxx vyslovil xxxxx, xx xx jedná x důvod xxxxxxx x xxxx. x), xx. xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné zbavení xxxxxxx osoby xxxxx, xx se nepodrobila xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Obvodního soudu xxx Prahu 1, xxxxxx xxx stěžovateli xxxxxx xxxxx vyhoštění xx 5 xxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ke xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Mezi výkonem xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx čl. 5 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, aby xxxx zajištěno splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X zajištění xxxxxxxxxxx xxxxx podle §46x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxx x důvodu, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx pořádek. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejný pořádek xx xxxx povinností xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx státních xxxxxx nelze xxxxxxxxx xx důvod xx xxxxxxx osobní svobody. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx XXXX (rozsudek xxxxxxx xxxxxx ESLP xx xxx 8.6.1976, Xxxxx x xxxxxxx xx. Xxxxxxxxxx, stížnost č. 5100/71, Xxxxxx X, x. 22).

Žalovaný xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx plně xxxxxxxxxx x rozsudkem xxxxxxxxx soudu a xxxxxx xxxxxxxxx kasační xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx ze xxx 26.7.2013, č. x. 5 Xxx 13/2013-16, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx žádost advokáta Xxx. Ing. Xxxx Xxxxxxxxx, XX.X. eur. xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx o kasační xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx správní soud xxxxxxx xxxxxxxxxx formální xxxxxxxxxxx kasační xxxxxxxxx x shledal, xx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxx (§106 xxxx. 2 x. x. x.), xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx napadený rozsudek xxxxxx (§102 s. x. x.), a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§105 odst. 2 x. x. x.).

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx x aplikace §46x xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxx, xx xxxxx účinném xx 1.5.2013. Podle xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany (…) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx do xxxxxxxxxxx, maximálně však xx dobu 120 xxx, xxxxxxxx je xxxxxxx se xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxx pořádek, xxxx-xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx možného nebezpečí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx zákonnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z čl. 5 xxxx. 1 Xxxxxx a xxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx §46x odst. 1 xxxx. c) xxxxxx x azylu. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zákonem č. 379/2007 Xx. s xxxxxxxxx od 21.12.2007. Xxxxxxx umožňovalo zajistit xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx představovat nebezpečí xxx bezpečnost xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx přitom xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zákonu x. 379/2007 Sb. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx ochraně xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Následně bylo xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 1.5.2013 xxxxxxx xxxxxxx č. 103/2013 Sb., a xx tak, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx oprávněno xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx důvodné xx xxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x x zařízení pro xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x pobytu cizinců x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx, rozhodne Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, a xx xx 5 xxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Jak xxxxxxx z důvodové xxxxxx x xxxxxx x. 103/2013 Xx., xxxxxxxxxx §46x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zákonodárce xx xxxxxxxxxx xxxxxx položenou xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx EU ve xxxx Xxxxxx (X-534/11), xxx xx týkala xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx členského xxxxx XX xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx x mezinárodní ochranu (xxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx dne 22.9.2011, x. j. 1 Xx 90/2011-59, xxxxxxxx xx xxx.xxxxxx.xx ).

Xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx x. 103/2013 Xx., „[ú]pravy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx otázkou X-534/11 Xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxx Soudní dvůr Xxxxxxxx xxxx. V xxxxxxx, že by xxxxx soud xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx, xx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx směrnice 2008/115/XX (xx. v xxxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx republiky), xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx xxx zajištění podle xxxxxxxx 2003/9/XX, je xxxxx zajistit, aby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx vyhovující. Xxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx rovněž xx xxxx podnětu Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx x reakci na xxxxx nové xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx směrnici 2003/9/XX, xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx „xxxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x zákona x xxxxx, xxxx xxxxx se promítá x v xxxxxx x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x §127.“ Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx „[x]xxxx uvedených změn xxxx rozšířit možnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx ochranu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx cizinců, xxxx až xxxx, xx byli zajištěni xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx z právního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx setrvávat x xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx xx xxxxxxx „xxxxxxxxxx x zajištění“ xxxxxxxx ministerstvem xxxxx §46x xxxxxx x xxxxx“.

Xxxxxxxxxxx tedy xxxxx xxxx rozhodnutím Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx věci Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx o azylu xxxxxx pro xxxxxx, xx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx o xxxxxx cizinců, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §46a xxxx. 1 zákona o xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve lhůtě 5 xxx ode xxx učinění prohlášení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx žadatele xxxxxxx v přijímacím xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§46x odst. 2 xxxxxx x xxxxx). Po vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx cizinců xxx zbytečného odkladu xxxxxxxx [§127 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx].

X této souvislosti xxx poznamenat, xx xxxxx xxxxxxxxx postupu xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx XX x xxxxxxxx xx xxx 30.5.2013, Xxxxxx, C-534/11, xxxxxxxxx xx xxxx://xxxxx.xxxxxx.xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/115/XX, x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx jen „xxxxxxxxx xxxxxxxx“), xxxx x ČR x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, i xx xxxxxx žádosti o xxxxxxxxxxx ochranu xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx neobsahuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pro xxx xxx nařídit xxxxxxxxx žadatele x xxxx, „[j]e xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, aby za xxxxxx respektování závazků xxxxxxxxxxxxx z mezinárodního xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx stanovily xxxxxx, xxx xxx xxx být xxxxxxx x xxxx zajištěn xxxx ponechán v xxxxxxxxx“ (xxx 56 xxxxxxxx). Státního příslušníka xxxxx xxxx xxx xxxxx Soudního xxxxx xxxxxxxx x zajištění, x němž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x po podání xxxxxxx x azyl, x případě, xxx xxx xxxxxx příslušník xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 15 xxxxxxxxx směrnice x xxxx důvodu, xx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx obavu, xx xxxxx xxxxxxxx zajištění, xxxxxx xx a xxxxx své vyhoštění, x xxx xxxx xxxxxx o azyl xxxxxx pouze s xxxxx pozdržet, xx xxxxxxx zmařit xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxx němu xxxx xxxxxx (bod 57).

Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx dvora xxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx dne 31.7.2013, x. x. 1 Xx 90/2011-124, dostupném xx xxx.xxxxxx.xx , xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §124 xxxxxx x xxxxxx cizinců požádá x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, avšak tato xxxxxx je podána xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zajištění xx xxxxxxxxxx xxxxx, může xxx xxxxxxx i xxxx zajištěn xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §124 xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx x zajištění xxxxxx cizince xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (případně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx cizince xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx až do xxxxxxxxxxx podle §46a xxxxxx x azylu, xxxx xxx zajištění xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dle §127 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx o xxxxxx cizinců.

V daném xxxxxxx ovšem xxxxxxxx xxxxxxxxxx právě podle §46x xxxx. 1 xxxx. x) a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zařízení xxx xxxxxxxxx cizinců, x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx osobní svobody xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x režimu zákona x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx o pobytu xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §127 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx ukončeno.

Pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §46x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx je xxxx x xxxxxx xxxxxxxx azylového x xxxxxxxxxxx práva, xxxxx x azylu neobsahuje xxxxxxx definici xxxxx „xxxxxxx xxxxxxx“ či „xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx“. Jedná xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. To však xxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx daného ustanovení xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxx zakotveným x xx. 5 xxxx. 1 Xxxxxx. Xxx totiž xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxx „xxxxx“ užívaný x Xxxxxx, zahrnuje xxxxx právo xxxxx, xx. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ale „xxxxxxx“ xx xxxxxx x „xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx je vykládají xxxxxxxxx xxxxx“, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudů (xxxx. xxxxxxxx velkého xxxxxx XXXX ze xxx 14.9.2010, Sanoma Xxxxxxxxxx X. X. xx. Nizozemsko, xxxxxxxx x. 38224/03, xxxxxxxx xxxxx XXXX ze xxx 26.4.1979, Sunday Xxxxx vs. Spojené xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x. 6538/74, xxxxxxxx XXXX xx xxx 24.4.1990, Xxxxxxx vs. Xxxxxxx, xxxxxxxx x. 11801/85, xxxx. xxx usnesení xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 3.4.2012, x. x. 8 Xx 6/2011 -120, xxxxxxxxxxx xxx x. 2624/2012 Xx. XXX, xxx 22, xxxx Xxxx, X.; Kosař. D.; Xxxxxxxxxx, X.; Bobek, X.: Evropská Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx. Xxxxx: C. X. Beck, 2012, x. 104 - 106). Výklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxx xxxxxx svobody xxx xxxx xxx xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušných soudů.

Výklad xxxxx „xxxxxxx pořádek“ xxxxxxxxx x kontextu §46x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx výkladu x xxxxxxxx aplikaci xxxxxx ustanovení xx xxxxx brát x xxxxx xxxx xxxxx x xxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx být xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x mezinárodního, xxxxx x unijního práva.

V xx. 31 Xxxxxx XXX x právním xxxxxxxxx uprchlíků x xxxx 1951, publikované xxx x. 208/1993 Xx. (dále xxx „Xxxxxxxx xxxxxx“), xx xxxxxxx státy zavázaly, xx „xxxxxxx xx xxxxx takových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx ja xx xxxx xxxxxxxx , x xxxxxx omezení xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx té doby, xxx jejich xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx povolení xxxxxx xx xxxx země“. Xxxxxxx měřítkem xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pohyb xxxxxxxxx (resp. xxxxxxxx x xxxxxxxx statusu xxxxxxxxx) xx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Důvody, xxx xxxxx vést x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx případu x xxxxxxx či xxxxxxx xxxxxx svobody, xxxx pak xxxxx xxxxxxx x Směrnicích Xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx kriteriích a xxxxxxx souvisejících se xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx 2012 (xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxx/503489533x8.xxxx). Xxxxx xxxxxxxx x. 4, xxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x azyl x xxxxx xxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jež xxxx x xxxxxxx x mezinárodním xxxxxx. Xxxxxx důvody xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x národní xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxx o xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx omezit xxxx osobní svobodu, xxxxxxxxxx x době xxxxxx žalobou napadeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx [pozn. NSS: xxx 19.7.2013 vstoupila x platnost xxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2013/33/XX, xxxxxx xx stanoví xxxxx xxx přijímání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále jen „xxxx přijímací xxxxxxxx“), xxxxx stávající xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx přijímací xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx svého xxxxxxxx xxxx xx 20.7.2015]. Xx. 7 xxxx. 1 stávající xxxxxxxxx směrnice xxxxxxx, xx „[x]xxxxxxx x xxxx xx mohou xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxx, které xxx xxxxx stát xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx poskytovat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx“. Xxxxx xxxxxxx odstavce xxxxxxxxx xxxxxx však xxxxx, xx „[x]x-xx xx xxxxxxxx, například x xxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx pořádku, mohou xxxxxxx státy x xxxxxxx s vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx místě“ [x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nové xxxxxxxxx směrnice srov. xx. 7 až 11 xxxx směrnice, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx národní xxxxxxxxxxx nebo veřejného xxxxxxx podle xx. 8 xxxx. 3 xxxx. x) nové xxxxxxxxx směrnice x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx žádosti o xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx Xxxxxx podle xx. 8 xxxx. 3 xxxx. d) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx]. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx žalobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx Xxxx 2005/85/ES, x xxxxxxxxxxx normách pro xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x odnímání xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen „ xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“) [xxxx. XXX: xxx 19.7.2013 xxxxxxxxx x platnost xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/32/EU, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxx procedurální směrnice“), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx procedurální směrnici xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx 20.7.2015, resp. xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 20.7.2018]. Xxxxx čl. 18 xxxx. 1 stávající xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx „[x]xxxxxx xxxxx nezajistí osobu xxxxx x xxxx xxxxxx, xx xx xxxxx x žadatele x xxxx“. Xxxxx xxxxxxxx xxx upravuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xx „[x]x-xx xxxxxxx [x xxxx] xxxxxxxx, členské xxxxx xxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx“ (x tomu xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 26 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx odkazuje, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx soudní xxxxxxx xx zmiňovaná xxxxxxxxxx xxxx přijímací xxxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxx od nové xxxxxxxxx směrnice) xxx xxxxx obecné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx důvody xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx x tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx, xx jakých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zajištění dojít. X citovaných předpisů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dílčí xxxxxxx, pokud jde x xxxxxxxxx členských xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx. Žadateli xxx xxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxx „x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx předpisy“ (xx. 7 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na zákonnost xxxxxxx xxxxxx svobody. Xxxx pak členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx „pouze x xxxx důvodu, xx xx xxxxx x xxxxxxxx o xxxx“ (xx. 18 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxx xxxx také x xxxx xxxxxxxxxxx x již zmíněném xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxx uvedl, že „xxxxxxxx 2003/9 ani xxxxxxxx 2005/85 za xxxxxxxxxx xxxxx neobsahují xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx něž xxx xxxxxxx xxxxxxxxx žadatele x xxxx. […] xx xxxxxx taxativního xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx jednání, xxx xxxxxxxxxxx přijetí směrnice 2005/85, x x xxxxxxxx takového xxxxx xx xxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2003/9, xxxxx je v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx“ (xxx xxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x níž xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx počala xxxxx). Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx „[j]e xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx závazků xxxxxxxxxxxxx z mezinárodního xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxx být xxxxxxx x azyl xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx“.

Xxxxxxxx výhrady xxxxxxxxx xxxxxxx se však Xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx již xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xx různé xxxxx xxxxx mít xxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx veřejného pořádku x xxxxx veřejného xxxxxxx se xxxx xxxxx x x xxxx (xxxx. rozsudek xx xxx 4.12.1974, Xxx Xxxx, 41/74, Xxxxxxx, s. 1337, xxx 18, xxxxxxxx xx xxx 28.10.1975, Xxxxxx, 36/75, Recueil, x. 1219, xxx 26, xxxxxxxx xx xxx 27.10.1977, Xxxxxxxxxx, 30/77, Xxxxxxx, x. 1999, xxx 34); xxxxxxx xxxxx veřejného xxxxxxx je třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx tohoto xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bez možnosti xxxxxxxx xx strany xxxxxx Xxxx (srov. xxxxxxxx ve xxxx Xxxxxx, xxx 27). Xxxx se xxxxx xxxxx dovolávat xxxxx xxxxx vlastních xxxxxx xxxxxxxxx pořádku, xxxxxx xxxxxx jiného členského xxxxx (xxx xxxxxxxx xx xxx 10.7.2008, Xxxx, X-33/07, Xx. xxxx., s. X-5157, xxx 23).

Soudní xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx použití xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států xx xxxxxxx, kdy xxxxxxx x xxxxxxx práv xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx výhrady xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxx společenského xxxxxxxxx, který představují xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x dostatečně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx“; xxxx 1) nestačí xxxxx xxxxxxxx práva, xxx 2) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx závažná xxxxxx 3) xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx zájmu společnosti (xxxx. xxxxxxxx ve xxxx Bouchereau, bod 35, xxxxxxxx ze xxx 19.1.1999, Xxxxx, X-348/96, Xxxxxxx, x. X-11, xxx 21, xxxxxxxx xx xxx 29.4.2004, Orfanopoulos x Xxxxxxx, X-482/01, Xxxxxxx, x. X-5257, xxx 66, xxxxxxxx ze xxx 10.3.2005 xx xxxx Xxxxxx proti Xxxxxxxxx, C-503/03, Sb. xxxx., x. X-1097, xxx 46, xxxxxxxx xx xxx 7.6.2007, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, X-50/06, Sb. xxxx., x. I-4383, xxx 43, xxxxxxxx ve xxxx Jipa, xxx 25).

X této xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, konkrétně pojmu „xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx“ použitého x §46x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x azylu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nezabývala. Jak xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, bylo xx citovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx až xxxxxxx x. 103/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2013. Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx správní soud xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se k xxxxxx výkladu xxxxx „xxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx §46x xxxx. 1 písm. x) xxxxxx o xxxxx, xxxxx opomenout, xx xx svých dřívějších xxxxxxxxxxxx xx již xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx cizineckého práva, xxxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx v usnesení xx xxx 26.7.2011, x. x. 3 Xx 4/2010-151, publikovaném xxx č. 2420/2011 Xx. NSS, zabýval xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §119 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx x pobytu xxxxxxx. Xxxxx x xxxxx usnesení xxxxxxxxxxx, xx „xxx xxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxx“, xxxx. „závažné narušení xxxxxxxxx pořádku“ pro xxxxx výkladu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona, xx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právního předpisu, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení. Xxxxxx x tom, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejného xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx, nýbrž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jako xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyložit rovněž xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“. Xxxxx xxxxx xxx přenést i xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx, neboť x x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx při xxxxxxx §46x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxx znění xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx, xxx xxx bylo xxxxxxx, xxx jeho xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxxx senát x uvedeném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §119 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxx cizinců xxxx být jen „xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ohrožení xxxxxxxxx xx základních zájmů xxxxxxxxxxx“. X x xxxxxxx případě xx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxx „nutno zohlednit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x přihlédnout x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“. Xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. ze xxxxx xx. 27 xxxx. 2 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/XX x xxxxx xxxxxx Xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pohybovat x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států. Xxxxx xxxxxx ustanovení „[x]xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být v xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby. (…) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx závažné xxxxxxxx xxxxxxxxx xx základních xxxxx společnosti“. Zároveň xxxx i xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx již citované xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (viz xxx 52 usnesení xxxxxxxxxxx xxxxxx).

X ohledem xx xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora x Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx smyslu §46x odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxx stejně xxxx x xxxxxxx xxxxxxx §119 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obecný xxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx práva zformulovaný Xxxxxxx xxxxxx. Obě xxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx transpozice xxxxxxx XX a xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx základních xxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xx budoucnosti. Xxxxx za xxxxxxx, xxx zákon o xxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx neurčují xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podezření, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx veřejný pořádek [xxxxxxx rovněž již xxxxxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx přijímací xxxxxxxx xxxxxxx tento xxxxx xxx zajištění xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx „z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx“], xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx senátem xxxxxxxxxxx x na §46x odst. 1 xxxx. c) zákona x xxxxx. Xx xxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx §46x xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxx xx třeba považovat xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x dostatečně xxxxxxx xxxxxxxx některého xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx situaci.

V xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx při výkladu xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx judikaturou Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 16.5.2007, x. x. 2 Xx 78/2006-64, xxxxxxxxxxx xxx x. 1335/2007 Sb. XXX). Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx senátu Xxxxxxxxxx správního soudu xx dne 26.7.2011, x. x. 3 Xx 4/2010-151, a xx oblast azylového x xxxxxxxxxxx práva xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx „veřejný xxxxxxx“, x xxx xxx xxxxx nadále xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx soukromého, plně xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě uvedených xxxx dospěl x xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx §46x odst. 1 xxxx. x) xxxxxx o azylu x s xxxxxxx xx dosavadní judikaturu Xxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, x níž xx xxxxx při xxxxxxx x aplikaci xxxxxx xxxxxxxxxx vycházet, splňuje xxxxxxxx zákonnosti xxxxxxx xx zbavení práva xx xxxxxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 1 Úmluvy, xxxx. xx. 6 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx EU, xxx xx xxxxx xx. 52 xxxx. 3 Listiny xxxxxxxxxx xxxx XX xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx. 5 Xxxxxx. Xxxxx přitom xxxxxxxxxx xxxxxx stěžovatele, xx neexistuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxx. Jak xxx bylo uvedeno, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx setrvat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx do xxxxxx o azylu xxxxxxxx až xxxxxxx x. 103/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2013. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx pojmu „xxxxxxx xxxxxxx“ xxx, xxx je xxxxxx x §46a odst. 1 písm. x) xxxxxx o azylu, xxx xx xxxxxxxx xxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx práva. Xxxxxxx xx závěry xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozhodnutích Xxxxxxxx správní soud x xxxx věci xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx k existující xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Soudního xxxxx k pojmu „xxxxxxx xxxxxxx“ má xxxxxx xxxx xx xx, že xx xx xxxxx věc xxxxxxxx výjimka x xxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 267 xxxxxxx pododstavce Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx na Xxxxxx xxxx Evropské xxxx (xxxx xxxxxxx).

Xxxxxx-xx dále xxxxxxxxxx, xx použití xxxxxxxx xxxxxx nebezpečí xxx veřejný xxxxxxx x §46a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o azylu xx x rozporu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora ve xxxx Xxxxxxxxxxx Église xx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx se totiž xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx každé xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx veřejný xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Soudní dvůr x xxxxxxx xx xxxxxxxxx případu xxxxxxx xxxxxx předmětné xxxxxx xxxxxx s čl. 73x a 73x Xxxxxxx o založení Xxxxxxxxxx společenství (xxxx xx. 63 x 65 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x to x xxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx, xxxxx investice xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. X xxxx projednávaném xxxxxxx xx však xxxxx x xxxxx situaci. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se použití xxxxxxx veřejného pořádku x oblasti xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx kapitálu xxxxx xxxxx mechanicky xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, ani práva xx xxxxx xxxxx xxxx v rámci XX nepožívají. Navíc, xxx xxx xxxx xxxxxxx, stávající xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dostatečná xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx by xxxxxxxx §46x odst. 1 písm. x) xxxxxx o azylu xxxxxx předvídatelná. Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x uvedené věci xxx nelze na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxx těchto xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx aplikace pojmu „xxxxxxxxx pro veřejný xxxxxxx“ xx xxxxxx §46x xxxx. 1 xxxx. c) zákona x xxxxx.

Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx soud nesprávně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx. 5 odst. 1 písm. b) Xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx možného xxxxxxxxx pro veřejný xxxxxxx pod uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxxx, xx xx xx taková xxxxxxx xxxxxxx vztahuje xx. 5 xxxx. 1 xxxx. f) Xxxxxx (xxx xxxxxxxx XXXX xx dne 25.10.2012, Xxxxxxxxx xx. XX, stížnost č. 30241/11, §49; xxxxxxxx XXXX xx dne 27.11.2008, Xxxxxx xx. XX, stížnost x. 298/07, §70). Xxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx lidská xxxxx x uvedených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx vstupu žadatele xx xxxxx ČR, xxxx. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx žadatele xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §73 xxxxxx o xxxxx, xx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x tom, že xxxx závěry xxx xxxxxxxxx x na xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx středisku xxxx x zařízení pro xxxxxxxxx cizinců xxxxx §46x xxxxxx x xxxxxx cizinců.

Podle xx. 5 xxxx. 1 xxxx. x) Úmluvy xxxxx, že „nikdo xxxxx xxx zbaven xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx stane v xxxxxxx s řízením xxxxxxxxxx xxxxxxx: (…) x) zákonné zatčení xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby, aby xx zabránilo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx probíhá xxxxxx o vyhoštění xxxx vydání“. X xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx zajištění xxxxx, xxxxx níž xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxx před vydáním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xx dne 20.5.2013 xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění xxxxx §124 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, avšak xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §127 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx ukončeno xxxx, co žalovaný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x režimu xxxxxx x azylu. Xx xxxxx xxx xx tak xxxxxxxx xxxxx xxxx xx. 5 odst. 1 xxxx. x) Úmluvy, xxxx xxxxx xx x xxxxxxx, xxx xxxxx xx zbavení xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx jejímu xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxx xx území (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXXX xx xxx 29.1.2008, Saadi xx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x. 13229/03, Xxxxxxx 2008, §64 x 65).

Xxxxxxx-xx tedy xxxxxxxxxx v xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx středisku xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx trestu vyhoštění xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxx xxxx věci xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v režimu §46x xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx ani v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx omezením svobody x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyžadována xxxx xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ustanovení. Xxxxxxx xxxx xxxxx chybně xxxxxxxx, jak xxx xxxx řečeno, xxxx xxxxxx xxx čl. 5 xxxx. 1 xxxx. x) Úmluvy. X xxxxxx však xxx konstatovat, xx x při použití xxxxxxxxx ustanovení xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx shledána xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx senát Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx 28.7.2009, x. x. 8 Afs 51/2007-87, xxxxxxxxxxxx pod x. 1926/2009 Xx. XXX, konstatoval, xx „[x]xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx věc xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx), xxxxx-xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx otázek xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx nezruší xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx možné xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxx, xx x xxxx xxxxx práva, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx byl týž.“ Xx dané situace xx tedy Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxxx věci xxx čl. 5 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxx, neboť xx xx danou xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx závěr xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx vliv. X xxxxxx důvodu xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx uvedenou xxxxxx xxxxxxx nedůvodnou.

Nad xxxxx xxxxxxxxxx odůvodnění Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx zkoumat, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx důvodem xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §46x xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 zákona x xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v průběhu xxxxxxxxx řízení odůvodňují xxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Stěžovatel totiž x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx žádnou xxxxxxx dotýkající se, xxx i xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxx xxxx svobody xxxxxxxx, x xx x xxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx důvody xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx žalovaného xxxxxxxxx (xxx žaloba, část X). X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxx námitku x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx neuplatňuje. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daného xxxxxxx xx tudíž Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx §109 odst. 4 x. ř. x. xx vázán xxxxxx, které byly xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx kasační xxxxxxxx nedůvodnou, x xxxxx xx x xxxxxxx s §110 xxxx. 1 x. x. x. in xxxx zamítl.

O xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §60 xxxx. 1 x. x. x. xx xxxxxxx s §120 s. ř. x. Žalovaný xxx xx věci úspěch, xxxxxxxxxx by xx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v řízení x xxxxxxx stížnosti, x xxxxxx xxxxx xxxx plyne, xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx správní soud xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx zastupování x xxxxxx o xxxxxxx stížnosti a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx §35 odst. 8 s. x. x. hradí xxxx. X xxxxx případě xxxxx xxxxxxx Mgr. Xxx. Jan Xxxxxxxxx, XX.X. xxx. po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x řízení xxxxxx stěžovatele xxxxx xxxx. Z tohoto xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx zastupování v xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxx náhradu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx (§53 xxxx. 3, §120 x. x. x.).

X Xxxx xxx 17. září 2013

XXXx. Ludmila Xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxx

*) X xxxxxxxxx xx 19.7.2013 xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2013/33/XX, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxx xxxxxxxxx směrnice“); xxxxxxx xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxx přijímací xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx právního řádu xx 20.7.2015.

**) X xxxxxxxxx xx 19.7.2013 xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/32/XX x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x přiznávání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxx procedurální xxxxxxxx“); členské xxxxx xxxx xxxxxxxxx novou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx do 20.7.2015, xxxx. xxxxxxx ustanovení xx 20.7.2018.