Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxx vyvrátí xxxxxxxx xxx platební xxxxxxxxxxxx ve smyslu §3 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx závazky xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx soud xxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu xx osvědčené.

Seznam xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §104 odst. 1 písm. x) xxxxxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x něm uvedených.

Pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx dlužníka proti xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxx, xx insolvenční xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx věřitelský xxxxxxxxxxx xxxxx měl vady, xxx xxxxx mohl xxx xxxxxxxx dle §128 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx řízení

Usnesením ze xxx 15.3.2010 Xxxxxxx xxxx x Xxxxx (xxxx xxx ,xxxxxxxxxxx xxxx") xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx X, s. r. x., tak, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx X., spol. x xx. (bod I. xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxx xx majetek xxxxxxxx (xxx XX. výroku), xxxxxxxxx insolvenční xxxxxxxxx XXXx. X. X (xxx XXX. výroku), xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (xxx IV xxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nepřihlásili xxx xxxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxx (bod X výroku), xxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxxx vůči xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dlužníku, ale xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (bod XX. xxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxx, jaká xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx uplatňují (xxx XXX. xxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (bod XXXX. xxxxxx), svolal xxxxxx věřitelů (xxx XX. xxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxx dnů sestavil x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx seznamy svého xxxxxxx a xxxxxxx x uvedením svých xxxxxxxx x věřitelů (xxx X. xxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x hospodářské xxxxxxx xxxxxxxx (xxx XX. xxxxxx) x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx XXX. xxxxxx).

Xxxxxxxxxxx soud xxxxx z xxxxxxxxxx 3 odst. 1 x 2 x §136 odst. 1 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx zákona), xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx:

1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx ustanovení §105 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx splatné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 10.4.2003 a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 16.10.2009.

2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx exekutora a xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxx 6, xx. zn. 12 Xx 5968/2003, xxxxxx insolvenčnímu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3) Podle xxxxxxx xxxxxxxx věcí xxxxxxxxxxx exekucí ze xxx 11.4.2005 x xx dne 8.6.2005 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx - společnost X.

4) XXX XX (xxxx jen ,xxxxxxxxxx") xx xx dlužníkem xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx 136&xxxx;469 Xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x tohoto xxxxxxxx pojistného. X xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x částce 38 000 Xx.

5) Podle rozsudku (x xxxxxxxxxx x xxxxxx nespecifikovaného xxxxx) xx dne 7.4.2008, xxxx nabyl xxxxxx xxxx xxx 4.3.2008, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. xxxxxx 159 850,50 Xx xx zákonným xxxxxx x prodlení. Co xx xxxxxx 105&xxxx;457,50 Xx nabyla xxxx xxxxxxxxxx postoupením společnost X.

6) Podle seznamu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx věřitelů, xxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx.

7) Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Prahu 4 x Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx.

Xx xxxxx základě xxxxxxxxxxx xxxx uzavřel (x xxxxxxxxxx více xxxxxxxx dlužníka xx xxxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx za xxxxxxx), xx kromě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dlužník xxxxxxxxx xxx další xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxx X. (x námitce xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. se xxxxxxxxxxx xx následně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx) x Xxxxxxxx xxxx Teplice (xxx xxxxxxx dojít x xxxxxxxxxx promlčení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxx 2006 x 2009). Xxxx insolvenční soud xxxxx, xx nespornými xxxxxxx xxxx své xxxxxxx xxxx advokátu XXXx. A. X., xxxxxxxx Xxx. X X. x xxxxxxxxxxx X. 02 a xx xx dané xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx "z xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ustanovením §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x výše uvedeného, x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx od roku 2004 xxxxxxxxx na xxxx exekutora, z xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx věřitelů xxxx xxxxxxx xx xxxx delší třiceti xxx.

X ustanovení §3 xxxx. 1 písm. x) insolvenčního xxxxxx xxx insolvenční xxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se nepodařilo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2003, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx domněnka xxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxxxxx zákona (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dlužníka). Xxxxxxx (též) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedené v §104 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxx xxx x opakované xxxxx soudu xxxxxxx xxxx svých závazků, xxxx nastala vyvratitelná xxxxxx xxxxxxxx podle §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxxx x xxxx uvedenému rozhodl xxxxxxxxxxx xxxx (xxx §136 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) o xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx konkursem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx x situaci, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x od xxxx 2004 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na účtu xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx úpadku xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

Xxxx XXX. xx XXX. xxxxxx odůvodnil xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §136 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X odvolání xxxxxxxx Xxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 10.6.2010 xxxxxxxx usnesení xxxxxxxxxxxxx xxxxx v bodech X. až XXX. xxxxxx.

Xxxxxxxx soud vyšel x xxxxxxxxxx §3 xxxx. 1 a 2, §128 xxxx. 3 x §141 xxxxxxxxxxxxx zákona, načež x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatku aktivní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x zásadě za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx doložil; pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolání xxxx tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxxxx §141 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx, xxx má xx xx (xxxxxx x xxxxxxxxxxxx soudem), že xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx není schopen xxxxx své splatné xxxxxxxx xxxxxxx (xx xxxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. b/ x x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxx xxxxxxxx soud xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx napadené xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxx xx xxx 19.11.2009 xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xx, xx xxxxxxx xxxx povinnost xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu.

2) X xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx je x xxxxxxxx neschopnosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx dovozuje, xx xxxx xxxxxxxxxx, xx insolvenčnímu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dosáhnout xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxx neznamená, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx probíhajícího exekučního xxxxxx xxxx xxxxx), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx §3 odst. 2 písm. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. a), x) x d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, a xx nutno zkoumat, xxx xx dlužníkovu xxxxxxx nedopadá xxx x jedna ze xxxxxxx stanovených xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx závazků, xxxxxx uvedení xxxxxx xxxx x xxxxx x jejich xxxxxxxxxx, xxxxxx insolvenčnímu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx schopnosti xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx k tíži xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx znaků xxxxxx xxx §3 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx libovůli xxxxx, xxx xxxxxx ke xxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dlužníkova úpadku; x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, že xxxx své xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

3) X xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx majetku x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx části xxxxxxx x xxxxxxx, je xxxxx brát xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dlužníkovy platební xxxxxxxxxxxx (popřípadě xxxxxxxxxx), x xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vydá xxxxxxxxxx o úpadku, xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zjištěno, xx xxxxxxx xx x xxxxxx (§136 xxxx. 1 insolvenčního zákona). X této souvislosti xxxx xxx doplnit, xx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx dobrovolně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx svou xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx.

4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx proti xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx úpadku, xxxx xxxxxxx xx právnickou xxxxxx, u níž xxxxxxxxxx x úvahu xxxxxxxxx (§389 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona), x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx svědčící pro xxxxx, že by xxxxxx xxxx možné xxxxx reorganizací (§316 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), kterou xxxx ani xxxxxxxx (§319 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona).

5) U xxxxxxxx xxxxx výroku x ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxxxxxxx §24 x §26 insolvenčního xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx xxxxx dlužník xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §241x odst. 2 xxxxxx x. 99/1963 Xx., občanského xxxxxxxx xxxx, xxxx, že xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx (xxxxxxxx 2 xxxx. x/), x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx posouzení xxxx (xxxxxxxx 2 písm. x/), x xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí soudů xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxx xxxxxxxxx soudem xxxxx xxxxxxxxxx):

1) Xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dlužníka na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx rozhodující xxxxxxxxxxx osvědčující xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnit xxx splatné xxxxxxx?

2) Xxx lze učinit xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx domněnky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx peněžité xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx §104 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx chybí xxxx o xxxx xxxxxxx, "xxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx závazků xxx xxxx o jejich xxxxxxxxxx výslovně nestanoví"?

3) Xxx xxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxxxx, kdy x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx vedeného x xxxxxxxx některé xx xxxxxxxxx peněžitých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx došlo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx soudního exekutora xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx?

X xxxxxxxxx xxxxxxx pak xxxxxxxxx xxxxxxxxx následující argumentaci:

Ad 1)

Xxxxxxxxx xxxxx soudům xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx existenci xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx své xxxxxxxx závazky. X xxxx dovolatel xxxxxxxxx xx ustanovení §103 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx, x xxx, xx rozhodujícími xxxxxxxxxxxx, xxxxx osvědčují úpadek xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxx též xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx dovolatele (xxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §128 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, je způsobilý x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudem.

Dovolatel zdůrazňuje, xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu musí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tvrdit "x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnit xxx xxxxxxxx závazky", přičemž xxxx tvrzení xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§3 xxxx. 2 xxxx. x/ insolvenčního xxxxxx), xxxx tvrzením, x xxxx xxx dovodit, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx neplní xx xxxx delší xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx (§3 odst. 2 písm. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx některé xx xxxxxxxxx peněžitých pohledávek xxxx dlužníku není xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekucí (§3 xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx); potud dovolatel xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 20.5.2010, xx. xx. (xxxxxxx xxx. xx.) 29 NSČR 22/2009 (jde o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 26/2011 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx - xxxx xxx "X 26/2011", xxxxx xx - xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xxxxxxx níže - xxxxxxxxxx dostupné xx xxxxxxxx stránkách Xxxxxxxxxx xxxxx). X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tvrdit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (uvádí xx xxxx x dovolání) xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx doposud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx xxx x pouhé xxxxxxxxxxxx xx smyslu "xxxxxxxxxx XXXX xx xxx 17.6.1998, Xxxx 19/98" /xxxxxxx jde x xxxxxxxxxx občanskoprávního a xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 17.6.1998, Xxxx 19/98, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 52/1998 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx/), xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovatele x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx insolvenční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx žádné skutečnosti, x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hypotéz uvedených x ustanovení §3 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 písm. x), x) x x) xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx odkazuje xx X 26/2011, ze xxxxxxx xxxxxx pasáž, xxxxx xxx: "Xxxxx xxxxxxxxxxxx, že "xxxxxxx xx v úpadku", xxxx xx "xxxxxx xxxxx", xxxxxxxx, xx xxxxxxx "je insolventní", xxxx xx "xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx", xxxxx že "xx xxxxxxxxx", xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx".

Xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx jeho xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx meritorně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; insolvenční xxxxxxxxxxx totiž xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnit xxx xxxxxxxx závazky, xxxxx xxxxxxx najevo xxxxxx potřeba.

Ad 2)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx na to, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx dle §104 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx výši (těchto) xxxxxxx xxx xxxx x jejich xxxxxxxxxx x že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x označení osob, x xxxxx je xxxxxxxx známo, že xxxx xxxx mají xxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxxxx práva. Odvolacímu xxxxx xxxxxx, že xx s touto xxxx námitkou vypořádal xxx xxxxxxx konstatováním, xx xxxxx x xxxx a splatnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx slouží xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx jde xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x) insolvenčního xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxx xxx jakéhokoliv xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozporu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx mezích, xxxx porušil povinnost xxxxxxxx mu xxxxxxxxxxx §132 x. x. x., x sice xxxxxxxxx xx xx xxxx, xx v xxxxxxx odvolacího xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na "xxxxx" Xxxxxxxxx soudu xx. xx. I. X 634/04, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 171/2005 Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx /xxxxxxx jde x xxxxxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 1.12.2004/).

Dovolatel xxxx xxxxx, že xxxxx odvolacího soudu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx, i xxxx xxxxxx, že výzva xxxxxxxxxxxxx soudu xx xxx 16.12.2009 neobsahuje xxxxx xxxxxxx ohledně xxxxxxx následků xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx odkazuje na xxxxxxxxxx §7 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §128 o. x. x., s xxx, že logicky xxxxx tak xxxxxxx xxxxx o xxxx x splatnosti dlužníkových xxxxxxx xxxxxx představovat xxxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxx schopnosti dlužníka xx xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xx mu známo, xx xxxx xxxx xxxx pohledávku xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx delší 30 xxx po xxxxx xxxxxxxxxx (jakkoli xxxxxxxxxxx navrhovatel xxxxxxxx x průběhu insolvenčního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ničeho), je x takovém případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §86 xxxxxxxxxxxxx zákona x xxxx xxxxxx potřebné x xxxxxxxxx dlužníkova xxxxxx, než jaké xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx vědomí těchto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (míní xxxxxxxxx) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx seznamů xxxxx ustanovení §104 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x výši x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx, když takové xxxxx xx mohou xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx být xxxxxxxx xxxx xxxxx. Vyžadování xxxxx xxxxxxxxx údajů xx xxx xxxxxx xxx rámec xxxxxxxxx xxxxxxx x ve xxxxx důsledcích xxxxxxx xxxxxxxxx procesních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx soudu xx xxxxxxxx.

Xx 3)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx neschopnosti xxxxxxx své peněžité xxxxxxx x případě, xxx není xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx splatných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dlužníku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx neexistence xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dosáhnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxxxxx xxxxx vycházet xxxxx x xxxxxxxxxx §3 odst. 2 xxxx. c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx rovněž x ustanovení §3 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xx xx xxxxx vyslovil k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), pak xxx xxxxxxx xxxxxx volného xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx by xxxxxxx nich prováděl/opakoval xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §3 odst. 2 xxxx. x) x b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx neučinil xxxxxxxxxxx xxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxxx závěr. I x tomto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx věci již x xxxxxxxx odvolání xx xxx 23.4.2010 xxxxxx, xx x xxxx, xx x xxxxxxxxx řízení xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx pohledávku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dosud xxxxxx plněno, xxxxx xxxxxxxxx, že uspokojení xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx závěru xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx x průběhu xxxx 2005 xxxx x xxxxxxxxx řízení

sepsány xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx o sobě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního navrhovatele x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx skutečnost je xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx) za xxxxxxx xxxx.

Xx, xx insolvenční xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 4 xxx poté, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dlužníka xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx postoupení, xxxxxxxx x dlužníkovi xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx navrhovatelem, xxxxxxx xx x xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx dovoláním napadeného xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx uplatnitelný xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 30.6.2010, xx. xxxxxxxxx xx znění xxxxxx x. 133/2006 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxx §7 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx x rozporu xx zásadami, xx xxxxxxx spočívá insolvenční xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx v insolvenčním xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx §7 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona.

Dovolatel xxxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx dovoláním jako xxxxx (xxxx. článek X. dovolání). V xxxxxxx, x němž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx části xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx potvrdil usnesení xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx X. xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx úpadek xxxxxxxx, x x xxxx XX. xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx jen xxxxx ustanovení §238x xxxx. 1 písm. x), odst. 2 x. x. x., xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 237 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 3 x. x. x. (tedy xxx, xx xxxxxxxx xxxx dospěje x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx má xx xxxx xxxx xx xxxxxx stránce xxxxxxx xxxxxx). Xxxxx je xxxxxxx podmínka, xxx xxx x usnesení, xxxx odvolací xxxx xxxxxxxx usnesení soudu xxxxxxx stupně "xx xxxx xxxx" (xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 20.1.2011, xxx. xx. 29 XXXX 30/2010, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 96/2011 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxx vrátil soudu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

X odůvodnění:

Dovolání xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx usnesení, kterou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxx x xxxx X. xxxxxx, xxxx insolvenční xxxx xxxxxxx úpadek xxxxxxxx, xxxxxxxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §238x xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 o. x. ř. xx xxxxxxx x §237 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x., xxxx xx xxxxxxxxx zásadní právní xxxxxx ve věci xxxx v posouzení xxxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx položených xxxxxxxxxxx):

1) Xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx význam, xx insolvenční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úpadek xx xxxxxxx věřitelského xxxxxxxxxxxxx návrhu, jenž xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx?

2) Xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §104 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx údaj o xxxx xxxxxxx?

3) Xxx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dlužníkovy neschopnosti xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx rozhodnutí (xxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx?

X xxxxx ohledu xxx x xxxxxx dovolacím xxxxxx dosud xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx, xx xxxxxxxx rozhodnutí xx xx věci xxxx xx právní xxxxxxx zásadní xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, že Ústavní xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx 21.2.2012, xx. xx. X1. XX 29/11, zrušil xxxxxxxxxx §237 xxxx. 1 xxxx. c) x. s. ř. xx xxxxxxxxx 31.12.2012, x x přihlédnutím x xxxx, že x xxxx podání xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §237 xxxx. 1 písm. x), odst. 3 x. x. ř. xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx stav xxxx, xxx byl zjištěn xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx (x xx zřetelem ke xxxxxxx, xxxx byla xxxxxxxx přípustnost dovolání, xxx xxxxxx xxx) xxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xx xxxx zabýval nejprve x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx posouzení (x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx §241 x xxxx. 2 xxxx. x/ o. s. x.).

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx obecně xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx skutkový xxxx nedopadá, xxxx xxxxxx normu, sice xxxxxxx určenou, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx aplikoval.

K xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx: Xx 1)

Xxxxx xxxxxxxxxx §141 insolvenčního xxxxxx proti xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dlužníka není xxxxxxxx přípustné. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx návrhu věřitele xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx, že xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx osvědčen, xxxx xxxxx, že xxxx xxxxx překážka xxxxxxxxx x tomto xxxxxx.

Xx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx stupně, se x odvolacím xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 1). Xx-xx osvědčen úpadek xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx soud xxxxxx xxxx změnil xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx, xx insolvenční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx má xxxxx xxxxxxxxxx splatnou xxxxxxxxxx, xxx skutečnost, xx insolvenční xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účastníkem xxxxxx (xxxxxxxx 2).

V xxxxxxxx xx xxx 21.12.2011, xxx. xx. 29 XXXX 14/2011, uveřejněném xxx xxxxxx 44/2012 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovisek (xxxx xxx "X 44/2012"), Xxxxxxxx soud xxxxxxxxx, xx xxxx věřitelský xxxxxxxxxxx návrh musí xx smyslu xxxxxxxxxx §103 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahovat xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dlužníka, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x konkrétní xxxxx x pohledávkách xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx v xxxx, xxxxx v xxxxxxx, že tato xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx x xxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xx takový xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x němž jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx po xxxx xxxxx 30 dnů xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxx závazky xx xxxx xxxxx tří xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

X X 26/2011 xxx Nejvyšší xxxx xxxxxxx, že lhůta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x odmítnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v §128 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxx před xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx možné xx xxxxxxx takto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx závěrů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 29.4.2010, xxx. xx. 29 XXXX 30/2009, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 14/2011 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "X 14/2011") ovšem Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, jaké xxxx xxxxx xxxxxxxxx námitkám xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §141 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 26.10.2010, xxx. xx. 29 XXXX 24/2009).

Xxxxx xxxxxxxxxx §141 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tak není xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx dlužníka xxxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedoložil, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx splatnou pohledávku. Xx xxxxxxx duchu xxxxx (ve xxxxx xx xxxxxxx okruh xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §141 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), že xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx dlužníka xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx dlužníka xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx osvědčil úpadek xxxxxxxx, ačkoliv xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxx xxxx, xxx které xxxx xxx xxxxxxxx xxx §128 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx. Xxxxx insolvenční návrh xxxx onou "překážkou xxxxxxxxxx x tomto xxxxxx" (rozuměj x xxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxx xxxxxxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxx. xxxx §141 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona).

Dovolání x tomto xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xx 2)

Xxxxx xxxxxxxxxx §104 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx platí, že xxxx-xx insolvenční xxxxx xxxxxxx, xx povinen x xxxx xxxxxxxx (...) x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx").

Xxx xxxxxxxxxx §128 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) insolvenční xxxx xxxx xxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxx x §104 xxxx. 1 předložil i xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx navrhovatel xxxx xxxxxxxx vykonatelnou xxxxxxxxxx, xxxxx insolvenční soud xxxx povinnost dlužníku xxxx.

Xxxxxxxxxx §104 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx povinen jako xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby, x xxxxxxx je xx xxxxx, že vůči xxxx mají xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx které xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx majetková xxxxx uplatňují. Jsou-li xxxxxxxx dlužníka xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx tvoří x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx dlužník xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvést. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx stručně xxxxx, xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx věřitelů xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx do xxxx x xxxx. Xx-xx dlužník xxxxxxxx, x kterých xx xx xxxxx, že xxxxx němu xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xx zajištění, xxxx xxxxx toto xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. X pohledávek xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx, pohledávky xxxx xxxx majetkové xxxxxxx, x kterých xx uplatňuje uspokojení xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxx, xxxxx xxxxxx věci xx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx, dále xxxxxxxx xxxxx zajištění x důvodu xxxx xxxxxx. Xxxx dlužník xxxxx, xxx a x xxxxx rozsahu xxxxx na uspokojení xx zajištění xxxxxx x xxxx.

X xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x seznamu xxxxx xxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx splatnost xxxx xx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxx dle §104 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nemusí xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxx "xxxxxx xxxxx závazků x uvedením xxxxx xxxxxxxx" x z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxx xxxxxxx" je xxxxxx, xx xxx x xxxx xxxx x "xxxxxx xxxxxxx" x xxxxxxx "seznam xxxxxxxx", xxx se domnívá xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx ohledu zcela xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx (jejich xxxxxxxxxxx), xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx výkladu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxx §104 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx obsahovou náležitostí xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, neboť xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxxxx xxxxx xxxx základní xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx dlužníka. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §104 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x seznam, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §128 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona.

Ke shora xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx.

Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxx, xxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx, xxx tím xxxxx musí být xxxxxx obsahovou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx seznamu uvedení xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx závazek jednoznačně xxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxx) x splatnost. Stejný xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx závazků xxxxx, xxxxx ze xxxxxxx xxxxxx xx xx důvodu nebo xx do xxxx x proč, xxxx xx byl povinen xxxxx např. celkovou xxxx pohledávky, xxxxxx xxxxxx (jen) co xx výše (k xxxx, xx xx xxxxxx popřením výše xxxxxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxxxxx §194 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx dlužníka xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx splatnost xxxxx již z xxxxxxxxx, xxx xxx x "seznam závazků" (xxxxxxxx), xxxxxxxxxx x "xxxxxx xxxxxxxx" (dlužníka) x xxxxxx "pohledávkami". Xxxxxxxxx xx identifikaci "xxxxxxx", xxxx povahou xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxx ohledu xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx závěrů xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §524 x xxx1. xxxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxxxx zákoníku (xxxx. k xxxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx občanskoprávního x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 9.12.2009, xx. xx. 31 Cdo 1328/2007, xxxxxxxxxx xxx číslem 61/2010 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovisek, xxxx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 29.4.2010, sp. xx. 29 Xxx 2766/2007, xxxxxxxxxx pod číslem 21/2011 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).

Xxxxxx xxx x požadavek, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x něm uvedených.

K xxxxxxx dovolatele, xx xxxxx insolvenčního xxxxx x 16.12.2009 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx jí nevyhoví, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx z 19.11.2009, která řádně xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poučení x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx insolvenčního soudu x 16.12.2009 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xx "xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxx), že xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxxxxx) xxxxx x 19.11.2009. Xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx zakládá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx platební xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §3 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxx xxx bez xxxxxxx x xxxxx xxxxx z 16.12.2009.

Xxxxxxx, x xxxxxx dlužníkova xxxxxx x 22.12.2009 (X-13) x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dne 28.1.2010 (X-28) je xxxxxx, xx xxxxxxx (xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxx vybaveného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx x 16.12.2009 xxxxxxx xxxxx, že xx xx xxxxx xxxxx následků, xxx x sebou nese xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxx, xx výši závazků x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xx 3)

Podle xxxxxxxxxx §3 insolvenčního xxxxxx dlužník xx x úpadku, xxxxxxxx xx x) xxxx xxxxxxxx x x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx 30 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x c) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "platební xxxxxxxxxxx") (xxxxxxxx 1). Xx xx xx xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx své xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x) zastavil xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx svých xxxxxxxxxx závazků, xxxx x) je xxxxxx xx dobu xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, nebo x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx peněžitých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx, xxxx d) xxxxxxxx xxxxxxxxx předložit xxxxxxx xxxxxxx v §104 xxxx. 1, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx soud (odstavec 2).

Xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx smysl xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx domněnek obsažených x §3 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxx, xx odvolací xxxx nepochybil, uzavřel-li, xx taková xxxxxxxx xxxx dána, totiž xxxxxxx již xxxxxxxx x ustanovení §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx zákona.

Nejvyšší xxxx xxxx již x xxxxxxxx xx xxx 26.10.2010, xxx. xx. 29 XXXX 17/2009, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 51/2011 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v §3 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona, je xxx xx xxxxxx §3 odst. 1 xxxxx. x) insolvenčního xxxxxx osvědčena dlužníkova xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx závazky, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx "xxxx xxxxxxxx" dlužníka xx xxxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx "xx xxxx delší 30 xxx po xxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx, xx, xx xx xxxx (x insolvenčním řízení xxxxxxxxx xxxx prokázána) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx domněnku dlužníkovy xxxxxxxxxxxx platit xxx xxxxxxx xxxxxxx, vede xxx x xxxx, xx xx xxxxxxxx (xx xxxx, xx xxxxxx domněnka trvá) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx schopen xx.

Xxxxx jinak xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx domněnku xxx xxxxxxxx neschopnosti xx xxxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx prokáže xxxxxxxxx xxxxxxx všechny splatné xxxxxxx těch věřitelů, xxx xx insolvenční xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxxx).

Xxxxxxxxx se x odvolacím xxxxxx xxxxxx (domněnku xxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxx) xxxxxxxx x stavu xxxxx majetku x xxxxxxx.

X xxxx Xxxxxxxx xxxx poukazuje na xxx xxxxxxxx ze xxx 2.12.2010, xxx. xx. 29 NSČR 10/2009, xxxxxxxxxx pod xxxxxx 80/2011 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (dále jen "X 80/2011"), v xxxx xxxxxxx, že xxxx-xx xxxxxxx schopen xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx při xxxxx x tom, zda xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x úpadku ve xxxxx platební neschopnosti, xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxx xx xxx 27.10.2011, xxx. xx. 29 XXXX 36/2009, x tornu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx majetek xxxxxxxx, jenž xx xxx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. shodně x důvody xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 30.11.2011, xxx. xx. 29 NSČR 23/2011, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 43/2012 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx).

Xxx xxxxxxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx (xxxxxx Xxxxxxxx xxxx zformuloval xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x vyrovnání, x usnesení Nejvyššího xxxxx xx dne 26.1.2012, sp. xx. 29 Xxx 4462/2011), xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxx výkonem rozhodnutí (xxxxxxx), xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxx (vedle xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x prosazení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx dlužníka, xxxxx (x intencích xxxxxxxxxx §1 xxxx. a/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) slouží x řešení xxxxxx x xxxxxxxxx úpadku xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx způsobů xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxx dotčeným xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x x co xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníkových xxxxxxxx.

X xxxxx ustaveném xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx soud xxxxx, &xxx; 'xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx věci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obstaveného xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mohlo či xxxx xxxx k xxxxxx, xx dlužník xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx schopnost xxxxxx xxx xxxxxxx závazky, xx stavu, kdy xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx exekutora x 19.1.2010, podle xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 20 500 000 Kč (X-26).

X xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx (z xxxx xxxxx vyšel x xxxxxxxx soud) xxxx xxxxxxxxx (xxxxx pohledávky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 576 720,05 Kč /xxxxxx příslušenství/) xxx xxxxxxxxxx pojišťovny (136&xxxx;469 Xx) a xxxxxxxxxxx X. (105&xxxx;457,50 Kč), xx xxxxx, že xx dlužník xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx dosažené xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx nepoměr je xxxxxxxx).

Xx xxx xxxxxx xxxxxx ani skutečnost, xx insolvenční soud x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx soud xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx 28.1.2010 (A-28), xxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx - xx xx xxx xxx vědom xxxx, že xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §157 odst. 2 x. x. x. xxxxx xxxxxxx způsobilý xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx. Tím xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx pohledávek xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úpadku xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx svou xxxxxxxx neschopnost xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx právní neobstálo, Xxxxxxxx soud xx xxxxxx, včetně (xxxx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §242 xxxx. 2 písm. b/ x. s. x.) xxxx jeho xxxxx, xxxxx odvolací xxxx xxxxxxxx usnesení xxxxxxxxxxxxx xxxxx x bodě XX. xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dlužníka x x xxxx III. xxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxxxxx správce. Xxxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxx, xx x rozsahu, x xxxx dovolání xxxxxxxxx i xxxxx xxxxx částem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx (x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věcně xxxxxxxxxx) xxxxx. X xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx směřovalo proti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx potvrdil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx III. výroku x xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx, totiž xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. x xxxxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 27.1.2009, xxx. xx. 29 XXXX 4/2009, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 103/2009 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx). Důvod xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx té xxxxx xxxxxxxxxx usnesení, xxxxxx xxxxxxxx soud potvrdil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x bodě II. xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx majetek xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx proto, xx xxxxxxxx nijak xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, za xxxxx xxx xxxxxx (x xxxxxxxxx §148 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx konkursu (xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx dne 23.3.2011, xxx. zn. 29 XXXX 12/2011, xxxxxxxxxx xxx číslem 110/2011 Xxxxxx soudních rozhodnutí x xxxxxxxxxx), x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxx, pro které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, xxxxxx dovolací soud x bodě X. xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx XX. x III. výroku x toto rozhodnutí x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxxx xxxxxx (§243x xxxx. 2 x 3 o. x. ř.).

Zabývat se xxxxxxxxx důvodem xxx §241x xxxx. 2 xxxx. x) o. x. ř. xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx za xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx.