Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx §395 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxx x právním xxxxxx x relativně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, to xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx tak přenechávají xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx jednotlivém xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx normy xx xxxxxxxx, xxxxxx neomezeného xxxxxx okolností. Vedle xxxxxxxxx příkladmo xxxxxxxxxxx (xxxx xx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xx dlužníkův xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx) x ustanovení §395 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxx je soud xxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx) xxxx, xxx xxxx xxxxx, xx dlužník sleduje xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nepoctivý xxxxx, závislý xxxx xx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx insolvenčního řízení.

Xxxxxx řízení

Usnesením ze xxx 6.8.2008 Xxxxxxx xxxx x Xxxxx (xxxx xxx xxx "xxxxxxxxxxx soud") xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dlužníka X. X (xxx I. xxxxxx), prohlásil xxxxxxx xx majetek dlužníka (xxx XX. výroku), xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx projednán jako xxxxxxxx (bod XXX. xxxxxx), x určil, xx účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx, xx. 6.8.2008 xx 14.27 xxx. (xxx XX. výroku).

Šlo x v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx xx xxx 2.5.2008 zrušil Xxxxxx xxxx x Xxxxx usnesením ze xxx 20.6.2008.

Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx, xx xxxx, xx na základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 4.2.2008 xxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 11.3.2008 x xxxxxxxxxx xxxxxx x povolil xxxxxxxxx, xx 31.7.2008 xxxxxx xxxxxx věřitelů, xxxxx xxxxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníka.

Insolvenční xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, že:

1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx ustanovení §250 xxxx. 1, 2 xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx měl xxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxx funkce xxxxxxxxxxx označené xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx u Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx.

2) Xxxxxxx je xxxxxxxxx x trestného xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §250 odst. 1, xxxx. 3 xxxx. x) xx. xxx., xxxxxxx se xxx xxxxxxxx xxx, že x xxxxxx poškodit xxxxxx xx xxxxxxxxxxx X. C. xxxxxxx 14. 4. 2004 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx též xxx "xxxxxxx xxxxxx"), xxx xxx nabyl xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx Z. x xxxxx xxxxxx majetek, x zavázal se xxxxxxxx dědicům jejich xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xx na xxxxxxx xxxx movitý x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx exekuce xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx ze xxx 18. 12. 2002, které xxxxxx xxxxxx moci dne 26.2.2003, x xx xxxx na základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx, xxxx x nemovitostí xxxxxxxx popsanou dědickou xxxxxxx. Trestní řízení x této věci xx xxxxxx u Xxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxx 8.

3) Podle xxxxxx x trestního xxxxxxxxx xx xxx 27.2.2008 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen za xxxxxxxx trestných xxxx xxx xxxxxxxxxx §171 xx. xxx. x xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx soudu Xxxxx Xxxx (dne 25.1.2000), x Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx (xxx 14.11.2000) x x Obvodního xxxxx Praha 6 (xxx 12. 4. 2006).

Xx xxxxx základě xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxx ustanovení §395 xxxx. 1 x 3 x §405 xxxx. 1 zákona x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) - xxxxxxxx xx to, xx xxxxxxx xxxxxxx x insolvenčním návrhu xxxx své věřitele xxxxxxx osoby, x xxxxx xxxxxxx (14. 4. 2004) dědickou xxxxxx, jejíž xxxxx xx předmětem xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxx dále xxxxx, xx xxxx xxx presumpci xxxxxx (xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), míní xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx x "schválení xxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxxxxx" jsou skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Většina dluhů xxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx dlužník xxxxxxxx x xxxx, kdy xxx měl xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxx xxxx vzdělání xxxxx vědět, že xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxx, xxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxx v xxx xxxx vedeno trestní xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx soud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx oddlužení, xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx mohl xxx následně xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jímž xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx škodu.

Odtud xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx záměr, xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx získaným xx xxxxxxx dědické xxxxxx, "xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx věřitelů - xxxxxx x xxxxx výtěžek ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výlučně dlužníkovi".

Podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx uvedl xxxx x omyl xxx, xx xx xxxxxxx svého xxxxxxx xxxxxxx i spoluvlastnický xxxxx xx výši 1 na domě x. p. 475 x X., xxxxxxx xxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx. X tomu xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx", takže x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vědomí xxxxx přihlížet. Také x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, uváděje, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dohodou.

Insolvenční-soud xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx možnost xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx" x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx zcela xxxx xxxxx xxxxxx, v xxxx oddlužení xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx znevýhodněni. Xxxxxxxxxxx soud xxxxx xxx §405 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx skutečnost, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z §405 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx x §314 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

X odvolání xxxxxxxx Xxxxxx soud v Xxxxx xxxxxxxxx ze xxx 25.11.2008 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxx x obsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxx x odkazuje xx xxxxxxxxxx §395 x §405 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx, xx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx oddlužení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxx xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxx v xxxxxxx 90 %, xxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 50 % xxxxxx výše (xxxx. xxx 07 xxxxxxxxxxxxx návrhu).

K xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx uspokojení xxxxxxxxxx xxxxxxxx - dědiců xx V. X. (xxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhu, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx 2/3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx x zásadě xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx x poctivosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x skutečnost, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (v xxxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx oddlužení.

K xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zásadu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, odvolací xxxx xxxxx, že xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx předpokladů podmiňujících xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxx, xx je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tvrzení, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (x nemovitostem x X.) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníka xxxxxx plné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pak xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxx) xxxx xxx dosaženo xxxxxxxx xxxxxxxx jako x případě xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dlužník xxxxxx xxxxxxxx, namítaje, že xxxx dány xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §241 x xxxx. 2 písm. x) x x) xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spočívá xx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx řízení.

Dovolatel xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, že xxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxx insolvenční xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx za xx, xx xxxxxxx najevo xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx rozhodováním xxxxx x xxxxxxx řešení xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ztotožnil xx x nesprávnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x s xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx cituje xxxxxxxxxx §212, xxxx xxxxx, x. x. x. x xxxx uvádí, xx všechny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx) oddlužení xxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxx 11.3.2008) x xx xx celou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx skutečnost, xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx (xxx xxxxxx) v xxxxxx xxxxx (x xxxxxxxx xxx), stejně xxxx xxxxx jiná xxxxxxxxxx, xxx by xxxxxxxx x xxxxxxxxxx záměru xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §395 odst. 1 x 3 a §405 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx dodává, xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxx pochází x xxxxxxxxxxxx vyrovnání xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx X. X., není xxxxxxxxx x tom xxxxxx, xx by xxxxx závazky x xxxxxxxx svědčily o xxxxxxxxxx záměru xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx všichni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx dovolatel xxxx xxxxxxxxxxxx návrhem xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x celého xxxxx xxxxxxx. Dovolatel xxxxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx žádné xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx označit za xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxx snahou xxxxx xxxxxxxxx záminku xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx odvolacího xxxxx x závazku x xxxxxxxxx (o závazku xxxx K. xxxxx, x. s., z xxxxxx úvěrové xxxxxxx) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxx; odtud dovolatel xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxx zmínit jakoukoli xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx jakkoli xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dikci xxxxxxxxxx §389 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxx č. 513/1991 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xx to, xx xxxxxx, xxx xxxxx odvolací soud xxxxxxxx usnesení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nejsou zákonnými xxxxxx xx xxxxxx §405 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx by xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx neschválení oddlužení. Xxxxxxxx soud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištění, xxxxx xxxxxx vyhnout xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx 2.6.2009 x xxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx (B-37), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx, že xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Benešově xx xxx 4.5.2009, který xxxxx xxxxxx xxxx 22.5.2009, xxx §226 xxxx. x) zákona x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx podvodu xx smyslu §250 xxxx. 1 a 2 xx. zák.

Podáním xxxxxxxxx 2.12.2009 x xxxxxxxxx xxxxx 8.12.2009 (X-41) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x sdělení, xx xxxx Xxxxxxx xxxx pro Xxxxx 8 xxx xxxxxxxxx xx xxx 7.10.2009, xx. zn. 1 X 60/2008, xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, aby xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxxxx, x xxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx povolit xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx dovolací soud, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx Vrchního soudu x Praze xx xxx 11.11.2009, xx. xx. 9 Xxx 202/2009, xx opět xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníka xx xxxxxxxx xxxxxx xx výši 600 000 Xx xx xx xxxxxxx, s xxx, xx spolu s xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cca 1&xxxx;850&xxxx;000 Kč + xxxxxxx xxxxxxxx zastoupení xxx 200 000 Xx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uspokojení xxxxx přihlášených xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx 19.1.2010 x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx (B-42) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx výše xxxxxxxxxx rozsudku xx. xx. 9 Xxx 202/2009 a xxxxxxx, xx jeho xxxxxx xxx způsoben xxxxxxxxx xxxxxxxx neschopností x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxx:

X přihlédnutím x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxx xxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxx xxxxxxx xx 30.6.2009) xxxxxx x xxxx 12., xxxxx xxxxx, xxxxxx XX. zákona č. 7/2009 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony. Xxxxxxxxxxx xxxxx je xx xxxxx věc xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2008, xx. xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx x. 362/2007 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxx §7 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx, xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx postup v xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx kterých spočívá xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx rozhodnutí xxxxxx v insolvenčním xxxxxx xxxx tudíž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx o přípustnosti xxxxxxxx přiměřeně aplikovatelná xxx §7 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx shledává xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §238x xxxx. 1 xxxx. a) x. x. ř. xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §237 xxxx. 1 xxxx. c) x. x. x. xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru xxx xxxxxxxxx, xxxx potud xxx x otázku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx jen zčásti.

Úvodem Xxxxxxxx xxxx uvádí, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, jež dovolatel xxxx uplatnil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z 2.6.2009, 2.12.2009 x 19.1.2010.

X xxxxxxxxx §242 xxxx. 4 x. x. x. totiž xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dovolací xxxxxx jen po xxxx trvání xxxxx x xxxxxxxx. X xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, obsahující xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 4.12.2008 a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx ve xxxxx s §240 xxxx. 1 x. x. x. xxxxxxxx x xxxxx 2009. Xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx nové) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx (xx jejich xxxxxxx xx xxxxxxxx přezkum xxxxxx být uskutečněn). Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xx dne 4.5.2009, xxxxxxxx Obvodního xxxxx xxx Prahu 8 xx xxx 7.10.2009 x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx v Praze xx dne 11.11.2009) xxx xxxxxxxx ustanovení §241 x xxxx. 4 o. x. x.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx důvody dle §241 x odst. 2 x. s. x., xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (vytýká xx xxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx skutkovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu). Xxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §241x xxxx. 3 x. x. ř., xxxx xxxxxxxxx (dle xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx) u xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx ustanovení §237 xxxx. 1 písm. x) x. s. x., nemá x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx soud xx xxxx - x xxxxxxxxx xxxxxxxx otázek xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx nejprve tím, xxx xx dán xxxxxxxx důvod dle §241 x xxxx. 2 xxxx. b) x. x. x., xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odvolacím xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx věci xx obecně nesprávné, xxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxx, xxx xx zjištěný skutkový xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx určenou, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ji xx xxxx skutkový xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxx, jak xxx xxxxxxx soudy xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx výše) xxxxxx xxx zpochybněn x Xxxxxxxx xxxx x něj při xxxxxxx úvahách xxxxxxx.

X xxxxxxxxxx §395 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a) xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 1). Insolvenční xxxx xxxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx (...) b) xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nedbalý xxxxxxx dlužníka k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 2). Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxx usuzovat xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxxx xxxxxx x) x xxxxxxxxxx pěti letech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx úpadek takové xxxxx, x xx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx takového xxxxxx, xxxx x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx insolvenčního řízení xxxxxxxx trestní řízení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 3).

Xxxxx xxxxxxxxxx §405 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx v průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vyšly xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx jinak odůvodňovaly xxxxxxxxx návrhu na xxxxxxxx oddlužení; x xxxxxxx uvedeném x §402 odst. 4 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx (odstavec 1). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx neschválí, rozhodne xxxxxxxx o způsobu xxxxxx dlužníkova xxxxxx xxxxxxxxx (odstavec 2). Xxxxxxxxxx, jímž xxxxxxxxx xxxxxxxxx, doručí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dlužníku, xxxxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxx výboru. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx podat xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 3).

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx nebyly xxxxx již xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx rozhodování xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxx, xxx oddlužení xxxxxx, x x xxx, xxx je xxxxxxx) xxxxxxxxxxx již x xxxxxxxx xx dne 29.9.2010, sen. xx. 29 XXXX 6/2008, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 61/2011 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxx xxx xxx "X 61/2011"); xxxx xxxxxxxx, xx - xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxx dostupné i xx webových stránkách Xxxxxxxxxx xxxxx.

X R 61/2011 Nejvyšší soud xxxxxxxxx, že pro xxxxxx otázky, xxx xxxxxx xxxxxxxx x §395 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx (xx) xxx xxxxxxxxx xxxx "xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx" (pro xxxxxxxxxxx oddlužení), není xxxxxxxx časové hledisko, xxxx xx, xx (xxx xx xxxxxx x dikce §405 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, vyšly xxxxxx (až) v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxx oddlužení, xxxx xx, xxx xx x xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (jejich xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx, že xxxxxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx xxx neschválení xxxxxxxxx, xxxx (xxxxx obsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxx xxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx takových xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. x xxxx x xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx dne 26.10.2010, xxx. xx. 29 XXXX 16/2010, uveřejněné xxx xxxxxx 79/2011 Xxxxxx soudních rozhodnutí x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 31.3.2011, xxx. zn. 29 XXXX 20/2009, uveřejněné xxx xxxxxx 113/2011 Xxxxxx soudních rozhodnutí x stanovisek).

K xxxxxx, xxx xxx se xxxxxxxx ke všem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx soud uvádí xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx §395 odst. 1 písm. a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx patří x xxxxxxx normám x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, to jest x xxxxxxx normám, xxxxxxx hypotéza xxxx xxxxxxxxx přímo právním xxxxxxxxx a které xxx přenechávají xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x každém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx právní xxxxx xx širokého, xxxxxx neomezeného xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx okolností příkladmo xxxxxxxxxxx (xxxx xx, x xxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx záměr xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx) v xxxxxxxxxx §395 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona, x nimiž je xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx (vyjdou-li v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx) xxxx, tak xxxx xxxxx, že dlužník xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, závislý xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx okolností, jež xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx řečeno, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx podání xxxxxx xx povolení oddlužení xx nevyčerpává xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §395 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx xx xxxxxx §395 xxxx. 1 xxxx. a) insolvenčního xxxxxx xxxxx vést xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx jít xxxx. x jednání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) x době xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x zatajování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx apod.

Jelikož xxxxxx východiska, xx xxxxx vybudoval xxx xxxxxx xxxxxxxxx věci xxxxxxxx xxxx, jsou xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxx xx odvolací xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx soud x xxxxx názoru xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xx xx xxxxx xx obsah xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx §395 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx povolení oddlužení xx sledován xxxxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxx xxxx xx správný. X době, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx skutkových xxxxx, xxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx x ostatním xxxxxxx - xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx označit xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx uvést v xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxx x xxxxxxxxx (existující x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), který xxxxxxxx povolení xxxxxxxxx, xxx, že x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podnikatelem ve xxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. xxx., pak k xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx k výkladu §389 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx x usnesení xx xxx 21.4.2009, xxx. xx. 29 NSČR 3/2009, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 79/2009 Sbírky xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx, "xxxxx není xxxxxxxxxxxx", xx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §389 odst. 1 insolvenčního xxxxxx xxxxxx taková xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x současně nemá xxxxxxx (xxxxx) xxxxxx x jejího xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxx §241 x xxxx. 2 xxxx. x) x. x. x. tedy xxx není.

K xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důvodu xxx §241x xxxx. 2 písm. x) x. x. ř. xx xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se Xxxxxxxx xxxx vypořádal xxx v xxxxxx xxxxxxxx posouzení věci.

Jelikož xxxx xxxxxx, x xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx (§242 odst. 3 x. x. x.), xx xxxxxxxxxx xxx ze spisu, Xxxxxxxx soud, aniž xxxxxxxxx xxxxxxx (§243a xxxx. 1, xxxx xxxxx, x. s. x.), dovolání xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.