Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

X. Xxxxx, xx xxxxx na xxxxxxxx oddlužení byl xxxxx někým, xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx i xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro neschválení xxxxxxxxx.

XX. Xxxxx xxxxxxxx x podnikání xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §389 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx i xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x (xxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. dluhy, xxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx dlužník xxxxxxxxx xxxx podnikatel, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx na daních x xx xxxxxxxxx xxxx.), měly-li původ x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebrání xxxxxxxx, že xxxxxxx (xxxx xxx není xxxxxxxxxxxx) xxxx má xxxx x podnikání, xxxxx řádně xxxxx x xxxxxxx závazků, xxx xxxx věřitel xxxxxxxxxxx xxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Schválení xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx dlužník xx dluh x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx oddlužení x plnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelů.

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx soud Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x senátě xxxxxxxx x xxxxxxxx JUDr. Xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxx JUDr. Xxxxx Xxxxxxx x Xxx. Xxxxxx Zavázala v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 15. xxxxxx 1982, xxxxx x Xxxxxxxx 96, XXX 258 01, zastoupeného JUDr. Xxxxxxxxxxx Vejvodou, xxxxxxxxx, xx xxxxxx v Xxxxx 4, Xx xxxxxxxxx II/1062, PSČ 140 00, xxxxxx x Krajského xxxxx x Praze pod xx. xx. XXXX 39 XXX 4221/2008, x způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Praze xx xxx 26. xxxxx 2009, x. x. XXXX 39 XXX 4221/2008, 2 XXXX 86/2009-X-21,

xxxxx:

Xxxxxxxx Xxxxxxxx soudu x Xxxxx xx xxx 26. xxxxx 2009, x. j. XXXX 39 INS 4221/2008, 2 VSPH 86/2009-X-21, xx xxxxxxx x xxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dalšímu xxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xx xxx 16. xxxxx 2009, č. x. KSPH 39 XXX 4221/2008-X-11, xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx v Xxxxx (xxxx xxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxx") xxxxxxxxx dlužníka Xxxxxx Xxxxxxxxx (bod X. xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xx majetek xxxxxxxx (bod XX. xxxxxx).

Xxxxxxxxxxx soud xxxxx x xxxx, že:

1/ Xxxxxxxxx ze xxx 25. xxxxxxxxx 2008, x. x. XXXX 39 XXX 4221/2008-X-11, xxxxxxx insolvenční xxxx x dlužníkově úpadku x o xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2/ Xxxxxxx byl x době xx 18. xxxxxxxx 2002 xx 30. června 2008 xxxxxxxxxxxx.

3/ Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx celkem 10 xxxxxxxx x nezajištěnými xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 551.249,77 Xx, x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 500,- Xx zpět.

4/ Xxx přezkumném xxxxxxx, xxx xx konalo 16. xxxxx 2009, xxxxxxx xxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x. 4 xx výši 25.845,58 Xx.

5/ Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 80.779,- Xx (xxxxxxx Xxxxxxxx úřad xx Xxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníka.

Na xxxxx základě pak xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §389, §395 odst. 1 a 2, §403 xxxx. 1 x §405 xxxx. 1 a 2 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx, že dlužník xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx (na xxxxxxxx oddlužení) xxxxx xxxxxxxxxxxx, podaným xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx své xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uspokojení xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx ve výši 80.779,- Kč představuje xxxxxxxxxxxxx xxxx celkových xxxxxxx dlužníka, x xxx, že v xxxxxx k ostatním xxxxxxxxxxx pohledávkám xxxxxxxxxxx xxx 14,6 % xxxxx přihlášených xxxxxxxxxx. Xxxxx povolené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §405 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx úpadku xxxxxxxxx.

X odvolání dlužníka Xxxxxx xxxx v Xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxx.

Xxxxxxxx xxxx - xxxxxx xxxxxxxxxx §389 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxx č. 513/1991 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx xxx "xxxx. zák.") x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx dlužník xxxxxxxx z těchto xxxxxxxx nesplňuje (xx. xxxxxx-xx, xx podle xxxxx hmotného xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx že má xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx), odmítne xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxxx xxxxxxxxxx §390 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx až xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx fázi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oddlužení x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx konkursem podle xxxxxxxxxx §405 odst. 1 a 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx hodnocení xxxxxxxxxx usnesení, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx důvodů neschválil xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx tyto xxxxxxxxxxx mohl xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx oddlužení xxxxxxx, xx nikoli. Xxxxxxx v daném xxxxxxx xxxx xxxxxx x tom, že xxxxxxx xx závazek xxxxxxx z podnikatelské xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, není xxxx xxxxxxxx důvodné, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx §237 xxxx. 1 xxxx. x/ zákona x. 99/1963 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu (xxxx xxx xxx "o. x. ř."), namítaje, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx nesprávném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §241x xxxx. 2 xxxx. x/ x. x. x.) x xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xx xxxx xxxxxxx xx xxxx 80.779,- Xx, představující xxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxx závazků, je xxxxxxxx x xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx, že xxxx xxxx xxxx xxxxxxx vznikla xx xx době výkonu xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx xx 6. xxxxx 2004 xx 6. října 2008 xxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) a dne 6. xxxxx 2008 Xxxxxxx úřad xx Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx až x xxxx xxxxxx pozdní, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx pro xxxxxxxxxxx oddlužení xxxxx xxxx dán.

Pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ustanovení xxxxxxxxxx soudního xxxx x xxxxxxxxxxxx dovolání xxxxxxxxx aplikovatelná dle §7 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X přihlédnutím x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx napadeného xxxxxxxx (26. února 2009) xx rozhodné xxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2009) xxxxxx x xxxx 12., části xxxxx, článku II. xxxxxx x. 7/2009 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 8. června 2009 (xx. xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx č. 458/2008 Xx.).

Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §238a xxxx. 1 písm. x/ x. x. ř. xx xxxxxxx x §237 xxxx. 1 xxxx. x/ x. x. ř., xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jímž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně, xxxxxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxxxxxxx xxxxxx "ve xxxx xxxx" (x xxxxxxx xxxxxx pojmu xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 20. xxxxx 2011, xxx. zn. 29 XXXX 30/2010, xxxxx xx - xxxxxx xxxx další rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx). Zásadní právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxx otázky xxxxxxxxx předestřené, dovolacím xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx, x nimž Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx povinnosti (§242 xxxx. 3 x. s. ř.), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx spisu xx nepodávají, Xxxxxxxx xxxx xx proto - x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - zabýval xxx, zda je xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dovolatelem, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx posouzení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx věci je xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx soud posoudil xxx podle xxxxxx xxxxx, xxx na xxxxxxxx skutkový xxxx xxxxxxxx, xxxx právní xxxxx, xxxx správně xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx (x se xxxxxxxx xx způsobu, xxxx xxxx založena xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx) xxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx ustanovení §389 insolvenčního xxxxxx, xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx úpadek xxxxx oddlužením (odstavec 1). Xxxx xxxxx xxx dlužník xxxx xxxxxxxxx návrh na xxxxxxxxx xxxxx (odstavec 2).

Xxx xxxxxxxxxx §390 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx někým, xxx x tomu xxxxx oprávněn, insolvenční xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, která takový xxxxx xxxxxx, insolvenčnímu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx návrh xxxxxx.

X ustanovení §395 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x/ že xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo x/ že xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx oddlužení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx 30 % xxxxxx pohledávek, xxxxxx tito xxxxxxxx x xxxxxx plněním xxxxxxxx (xxxxxxxx 1). Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x/ xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxx návrhu xx povolení oddlužení xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx b/ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx lehkomyslný xxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx (xxxxxxxx 2).

Xxxxxxxxxx §405 xxxxxxxxxxxxx zákona pak xxxxxx, xx insolvenční xxxx oddlužení xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx odůvodňovaly xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx oddlužení; x xxxxxxx xxxxxxxx x §402 xxxx. 4 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx (odstavec 1). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dlužníkova xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 2). Xxxxxxxxxx, jímž xxxxxxxxx xxxxxxxxx, doručí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výboru. Odvolání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx pouze xxxxxxx (xxxxxxxx 3).

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx §389 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx "dlužník, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx", se Xxxxxxxx xxxx zevrubně xxxxxxx xxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21. xxxxx 2009, sen. xx. 29 XXXX 3/2009, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 79/2009 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (dále xxx xxx "R 79/2009"), x xxxx xxxxxxx x ve xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxx xxxx.

X R 79/2009 Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx "xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §389 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxx taková xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx xx podnikatele x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (dluhy) vzešlé x xxxxxx xxxxxxxxx".

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mohou xxx x takové xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x (jen) obchodních xxxxxxxxxxx xxxxxx (srov. §261 a §262 xxxx. xxx.), xxxx. xxxxx, jež xxxx xxxxx x občanskoprávních xxxxxxxx, xx nichž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxx. nároky xxxx dlužníku vzešlé x xxxxx smlouvy, xxxxxx uzavřel xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §612 x xxxx xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx dluhy (xxxxxxxxxx xx daních a xx xxxxxxxxx xxxx.), xxxx-xx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx dluhy xxxxx xxxxxx xx xxxx, xx dlužník xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xx xx xxxx, xx xxxxxxx přestal xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, tyto xxxxx xxxxxxx (tak, xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx měl jako xxxxxxxxxx dodržovat). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx tudíž x dotčeném xxxxxx xxxxxxx.

X X 79/2009 Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx x xxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "dlužník, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx"), xx xx, xxx xxxxxxxx rozumný důvod xxxxxxxxxx xxx rozhodování x návrhu na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxx, zda se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oddlužení neuhrazený xxxx z dlužníkova xxxxxxxxxx podnikání, insolvenční xxxx uváží xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x:

1/ době xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx) z xxxxxxxxx,

2/ xxxx xxxxxxxx dlužníkova xxxxxxxxx,

3/ xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závazků (xxxxx) x xxxxxxxxx,

4/ výši xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazku (xxxxx) x xxxxxxxxx x porovnání x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

5/ xxxx, xxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx s xxx, že xxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxxx xx xxx 23. xxxxx 2011, xxx. xx. 29 XXXX 9/2009, Xxxxxxxx soud x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx pro účely xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxxxx x tomu xxxxxxxxx xxxxx (xx xxxxxx §389 odst. 1 x §390 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx i xxxxx, jestliže návrh xx povolení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx (např. jako xxxxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx podnikání.

K xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že (xxx xxxxxxxxx x X 79/2009) odvolací xxxx xxxxxxx připustil, xx xxxxx, podle kterého xxx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxxx xxxxx, xxx x xxxx nebyl xxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§389 xxxx. 1 ve xxxxxxx s §390 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), může být (x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx oddlužení (ve xxxxxx ustanovení §405 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxx zřetele x xxxx, že xxxxxxxxxx §395 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx subjektivní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx kterého xxxxxxx nelze xxxxxxxxx x rozhodnutí, xxx xxxxxxxxx xx být xxxxx povoleno) trvá x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx oddlužení x xxxxxx úpadkovém xxxxx xx vazbě xx xxxxxxxxx rozhodování xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxx, zda oddlužení xxxxxx x o xxx, xxx je xxxxxxx) srov. podrobnostech xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 29. září 2010, xxx. zn. 29 XXXX 6/2008, které xxxx xx jednání xxxxxxxxxxxxxxxx a obchodního xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 12. xxxxx 2011 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx platit, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx rozhodnutím x xxxx xxxxxxxxx), xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ku xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx, xxx byla x X 79/2009 xxxxxxxxx xxxx pod xxxx 3/ xx 5/. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dluhů) z xxxxxxxxx, xxxx konkrétního xxxxxxxxxx závazku (xxxxx) x xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x celkovou xxxx xxxxx dlužníkových xxxxxxx, x xx, xxx věřitel, x xxxxx pohledávku xxx, xx xxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx ve fázi xxxxxxxxxxx oddlužení (x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a utváří xxxx xxxxxxxx co xx způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx).

X takto xxxxxxx x judikaturou Xxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx které xx pro xxx xxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxx subjektivní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §389 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx závazků x podnikání vůči xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx totiž xxxxx x X 79/2009, jde o xxxxx x kritérií, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx má xxx zkoumáno, xxx xxxxxxxx xxxxxxx důvod xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx rozhodování o xxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx uplatnění xxxxxxxxx oddlužení neuhrazený xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikání.

Právní posouzení xxxx odvolacím xxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx a dovolání xx tudíž opodstatněné.

Pro xxxxxxx Nejvyšší xxxx xxxxxx (xx xxxxx xx argumentaci xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle níž xxxx oddlužení ohledně xxxxxxx z podnikatelské xxxxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxx uspokojení xxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxxx, xx dlužník (xxxx xxx není xxxxxxxxxxxx) xxxx xx dluh x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx závazků (§104 xxxx. 1 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx svých xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včas (v xxxxxxxx lhůtě určené xxxxxxxxxxx o xxxxxx) xx insolvenčního řízení (xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxxx xxx nemůže xxxxx), xxxxxx vyloučeno schválit xxxxxxxxx ani tehdy, xxxxx-xx najevo, xx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx uvedl x xxxxxxx závazků (§104 xxxx. 1 xxxx. x/ insolvenčního xxxxxx), xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přihlásil, xxxx pohledávku (xxx xxxxxxxx dluh, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V takovém xxxxxxx totiž důvod, xxx který je xxxxxxxxx institutu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx s xxxxx vzešlými z xxxxxxxxx xxxxxxx vyloučeno (xxx nedocházelo k xxxxxxxxx podnikatelského rizika xxxxxxxx míry xxxxxxxxxx xxxxxx pohledávek na xxxxxxxxxx věřitele), xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx §389 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x X 79/2009, Xxxxxxxx xxxx xx, xxxx nařizoval xxxxxxx (§243x xxxx. 1 xxxx xxxxx x. x. ř.), xxxxxx x vrátil xxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx řízení (§243b xxxx. 2 xxxx xxxx za středníkem x xxxx. 3 xxxx xxxxx x. x. x.).

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu je xxx xxxxxxxx soud (xxxx xxxxxxx stupně) xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx zveřejnění x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; dlužníku, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx přípustný xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X Xxxx 31. xxxxxx 2011

XXXx. Zdeněk Xxxxxx , v. x.

xxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx Prachařová