Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx dluhy x xxxxxxxxx, xx xxx účely posouzení, xxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podala x tomu xxxxxxxxx xxxxx (xx xxxxxx §389 xxxx. 1 x §390 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx i tehdy, xxxxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podal xxxxxxx, xxxxx svým xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx podnikání.

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx rozhodl x senátě xxxxxxxx x xxxxxxxx XXXx. Xxxxxx Xxxxxxx a xxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx x Xxx. Xxxxxx Cilečka x xxxxxxxxxxx věci dlužníka Xxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx 19. října 1970, xxxxx xx Velkých Xxxxxxx 616, PSČ 468 45, zastoupeného Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, se xxxxxx x Xxxx, Xxxxxxxx 13, XXX 602 00, xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxx Xxxxx xxx xx. zn. XXXX 70 XXX 3940/2008, o způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx úpadku, x xxxxxxxx dlužníka xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx xxx 15. xxxxxxxx 2008, x. x. KSUL 70 XXX 3940/2008, 1 XXXX 273/2008-X-20,

xxxxx:

Xxxxxxxx Vrchního xxxxx x Xxxxx xx xxx 15. xxxxxxxx 2008, x. x. KSUL 70 XXX 3940/2008, 1 XXXX 273/2008-X-20, xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k dalšímu xxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx ze dne 31. xxxxx 2008, x. x. KSUL 70 XXX 3940/2008-A-14, xxxxxxx Krajský soud x Xxxx xxx Xxxxx (xxxx xxx xxx "insolvenční xxxx") x xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx Jana Šefra, xxxxxxxx x návrhem xx povolení xxxxxxxxx, xxx, že xxxxxxx xxxxxx dlužníka (bod X. xxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxx návrh na xxxxxxxx xxxxxxxxx (bod XX. výroku), prohlásil xxxxxxx xx majetek xxxxxxxx (xxx III. xxxxxx), xxxxx, že xxxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxx nepatrný (xxx XX. výroku) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxx Xxxxx (xxx X. výroku).

Insolvenční xxxx - xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx §389 xxxx. 1 x §390 xxxx. 3 xxxxxx x. 182/2006 Sb., x xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) - odůvodnil xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx sice podal xxxxxxxxxxx xxxxx spojený x xxxxxxx na xxxxxxxx oddlužení x xxxx, kdy xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx činnosti.

Přitom xxxxx (xxxx xxxx) x xxxx, xx (xxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxx xx splnění xxxxxxx xxxxxxxxxxx ŠEFR s. x. x. (xxxx xxx xxx "společnost X") ze xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx společností jako xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx x. x. xxxx xxxxxxxxx (dále xxx xxx "banka") x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxx podala, xxxx xxxxxxxxxx Š xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx odvolání, xxx směřovalo xxxxx xxxxx výroku o xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a x xxxx mimo xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X xxxx bance xxxxxxxxx jen xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem (xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx "xxxxxxxxxxxx"). Připustil xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx jistě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, závazek xxxxxxxxx je však xxx akcesorický, x xxxxx xx x xxxxxx případě xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx x podnikatelské xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx soudu x xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x podnikatelské xxxxxxxx, xxxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxx".

Xxxxxx xxxx x Xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §389 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xx vypořádal s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1/ Řešení xxxxxx xx hrozícího xxxxxx xxxxxxxxxx xx zapovězeno xxx xxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx (srov. xxxx. §2 xxxx. 3 zákona x. 513/1991 Sb., xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx xxx xxx "xxxx. xxx."), a xx x xxxxx x xxxx xxxxxx návrhu xx povolení xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ani xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, tak x xxxxxxxx, xxxxx již xxxx podnikatelskou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxx, že xxxxxxxxxxxx xxxx xx jeho xxxxxx zrušil živnostenské xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §58 odst. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx /živnostenského xxxxxx/), xx však xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx i závazky x podnikání, xxx xxxxxxx xxxxxxx vlastní xxxxxxxxxxxxxx činností. Proto xx dovozuje, xx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx x x případě xxxxxxxx, který podnikatelem xxxx ani xxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nabyl xx xxxxxxx svého dispozitivního xxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxx xxxxxxxx xxxxxxx x prodeji podniku), xxxx se dobrovolně xxxxx x postavení xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x nese xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (potud xx odvolací xxxx xxxxxxx závěrů, jež x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx ze xxx 13. xxxxxx 2008, xx. zn. XXXX 29 INS 252/2008, 1 XXXX 3/2008, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 7, xxxxxxx 2008, xxx xxxxxx 104).

2/ Xxxxxx xxxxxxxxx zajišťovaného xxxxxxx xx určujícím xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxx, jakou povahu xx xxxxxxx akcesorický, x xxxx-xx xxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxxx závazek xx xxxxxxxx obchodním, xxxxx xxxxxx nahlížet x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx.

3/ X xxxxx xxxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jenž xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxxx byla xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx své rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dlužník tedy - xxxxxx xxx xxxx podnikatelem - xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X x x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx ostatních xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §390 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx domáhat xx xxxxxx xxxxx xxxxxx oddlužením).

Proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podal xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xx je dán xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §241a xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxx x. 99/1963 Xx., občanského xxxxxxxx xxxx (xxxx též xxx "x. x. x."), tedy, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spočívá xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, aby Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a věc xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx řízení.

Konkrétně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx) xxxxxx xxx v xxxxxxxx, xxxxxxxxxx dále, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxx xx, nezískává xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, což xxxxx xxxxxxx (xxxx x xxxx případě) x směnek xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uveřejněné xxx xxxxxx 6283 xx Xxxxxx rozhodnutí nejvyšších xxxxxx xxxxxxxx Čs. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx Xx. F. Xxxxx, xxxxx xxxxxxx "podpisem xxxxxx přejímá xxxxxxxxxx xxx závazek ze xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Jest to xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx osud xxxxxx x jenž x xxxxxxxxxxxxx rukojemstvím, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx zvláště xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx chtěl podstoupiti xxxx závazek xxxxxxxxxxxx". Xxxxxxxx xxx na xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 26. března 2002, xx. xx. 5 Xxx 11/2002 (xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx rozhledy xxxxx 9, ročníku 2002, xxx. 462).

Dále xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx," x xxxxxxxxx xxxxxxxx, zdůrazňuje, xx o xxx, xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníka, xxxxxxxxxxx xxxxx (v §389 xxxx. 1) xxxxxxxx (návrh na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx dlužník, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx). Xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx 3. xxxxxx 2008, číslo 2/2008 (xxx xx veřejnosti x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx stránkách Ministerstva xxxxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx xxxx důraz na xx, xx xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxx xxxxxxxx z oddlužení xxx dluhy xxxxxx x "jejího" xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx případu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu x xxxxxxxxxxxx dovolání xxxx pro rozhodnutí xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxxxxx xxx §7 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx dovoláním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx pro dovolací xxxxxx (ve xxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2009) podává x bodu 12., xxxxx xxxxx, článku XX. xxxxxx x. 7/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §239 xxxx. 3 x. x. ř. (xxxx. x xxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx dne 21. xxxxx 2009, xxx. xx. 29 XXXX 3/2009, uveřejněné xxx xxxxxx 79/2009 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx - xxxx xxx jen "R 79/2009").

Xxxx řízení, k xxxx Xxxxxxxx soud x xxxxxxxxxxx dovolání xxxxxxxx z úřední xxxxxxxxxx (§242 odst. 3 x. x. x.), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx soud xx xxxxx - v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxx, zda xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dovolatelem, xxxx správností právního xxxxxxxxx věci odvolacím xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx obecně xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx normu, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx aplikoval.

Vzhledem x době vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx úvahy Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxx xx 31. prosince 2008 (tedy naposledy xx xxxxx xxxxxx x. 362/2007 Xx.).

Xxxxx xxxxxxxxxx §389 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx oddlužením (xxxxxxxx 1). Xxxx xxxxx než xxxxxxx xxxx oprávněna návrh xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 2).

Dle xxxxxxxxxx §390 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxxx opožděně nebo xxxxx, kdo x xxxx nebyl oprávněn, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx návrh xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Odvolání xxxx podat xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx §389 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx spojení "xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx", se Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx v R 79/2009, z xxxx xxxxxxx i ve xxx xxxxx rozhodovací xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxx. X X 79/2009 Xxxxxxxx xxxx na dané xxxx xxxxxxx, xx:

1/ Xxxxxxxxx, "který xxxx xxxxxxxxxxxx", xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §389 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo právnická xxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx a současně xxxx závazky (dluhy) xxxxxx z jejího xxxxxxxxx.

2/ Xx, zda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx rozhodování x návrhu xx xxxxxxxx oddlužení xxxx xxx rozhodování x xxx, xxx se xxxxxxxxx schvaluje, za xxxxxxxx xxxxxxx uplatnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vždy xxxxxxxxx s přihlédnutím x:

- době xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx) z podnikání,

- xxxx xxxxxxxx dlužníkova xxxxxxxxx,

- xxxxxxxx neuhrazených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx) x xxxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxxxxxx dlužníkova xxxxxxx (xxxxx) z podnikání x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx, xxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx jde, xx xxxxxxxx x xxx, xx tato xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx námitka, xx xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, tak xxxxxxxxxxxx není.

Nejvyšší xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (x potud xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx), xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx stále xxxx xxxxxxx xxxxxx x "xxxxxx" xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx osoby, xxx podnikateli nebyly x xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dluhy xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxx xxx šlo x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §303 x xxxx. obch. xxx. xxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx (xxxx x xxxx věci) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (lhostejno, xxx xxx x xxxxx x pozici směnečného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx x podnikání, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xx xxxxxx §389 xxxx. 1 x §390 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), splněna x xxxxx, xxxxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x není xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx majetkem pouze xxxxxxxx (xxxx. jako xxxxxxxx rukojmí) xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx sama akcesorickou xxxxxx xxxx (xxxx. xxxx. xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 22. xxxxx 2002, xx. xx. 25 Xxx 1839/2000, xxxxxxxxxxxx pod číslem 59/2004 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a stanovisek), xx xxxx formulovaných xxxxxxxx xxxxxx nemění xxx akcesorická xxxxxx xxxxxxxxx zajišťovacích xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (srov. §261 xxxx. 4 xxxx. zák.). Xxxxxx xxxxxx (x xxxxx xx xxxxxxx neuchýlil xxx odvolací xxxx) xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx - xx xxxxxx x není xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xx xxxxxx, který xx v hmotném xxxxx pojat xxxx xxx. absolutní xxxxxx (xxxx. §261 xxxx. 3 obch. zák.).

V xxxxxxxxx xxxxxx obsažených x R 79/2009 xx x xxxxxxxx xxxxx úspěšně xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx x xxxx xxxxxxxxx osoba) xxxxxxxx xxxxxxx, který svým xxxxxxxx xxxxxxxxx vůli xxxxxx se účastnit xx xxxxxxxxx (v xxxxxxxx xxxxxxxx odvolacím xxxxxx xxxx. xxx, xx koupí xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx úkonem xxxxxx xxxxxxx majetkovou xxxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitele xxxx jinému dlužníku - xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx odvolacím xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx správné xxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§243a xxxx. 1, věta xxxxx, o. x. x.), xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xx xxxxxxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxx xxxx) xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx (§243x xxxx. 2, část xxxx xx středníkem, x xxxx. 3, xxxx xxxxx, x. x. ř.).

Toto xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxx okamžikem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx, insolvenčnímu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výboru (xxxxxxxx věřitelů) xx xxxx doručuje i xxxxxxxxx způsobem.

Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přípustný xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X Xxxx 23. xxxxx 2011

XXXx. Xxxxxx Krčmář, x. x.

xxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx Xxxxxxxxxx