Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx posouzení, xxx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxxxx x xxxx oprávněná xxxxx (xx smyslu §389 xxxx. 1 x §390 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx i xxxxx, xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx řízení

Nejvyšší soud Xxxxx republiky xxxxxxx x senátě složeném x xxxxxxxx XXXx. Xxxxxx Krčmáře a xxxxxx Xxx. Jiřího Xxxxxxxx x Mgr. Xxxxxx Cilečka v xxxxxxxxxxx věci xxxxxxxx Xxxx Šefra, xxxxxxxxxx 19. xxxxx 1970, xxxxx xx Velkých Xxxxxxx 616, XXX 468 45, xxxxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, se xxxxxx x Xxxx, Pekařská 13, XXX 602 00, xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxx Xxxxx xxx xx. xx. XXXX 70 XXX 3940/2008, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx dlužníka xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx v Praze xx xxx 15. xxxxxxxx 2008, č. x. XXXX 70 XXX 3940/2008, 1 XXXX 273/2008-A-20,

takto:

Usnesení Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 15. xxxxxxxx 2008, č. x. XXXX 70 XXX 3940/2008, 1 XXXX 273/2008-A-20, se xxxxxxx x xxx xx xxxxx odvolacímu xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xx dne 31. xxxxx 2008, x. x. XXXX 70 XXX 3940/2008-X-14, xxxxxxx Krajský xxxx x Xxxx xxx Xxxxx (xxxx též xxx "xxxxxxxxxxx xxxx") x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xx povolení oddlužení, xxx, xx xxxxxxx xxxxxx dlužníka (xxx X. xxxxxx), odmítl xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (bod XX. výroku), xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx (xxx III. xxxxxx), xxxxx, že xxxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxx nepatrný (xxx XX. xxxxxx) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxx Choce (xxx X. výroku).

Insolvenční xxxx - odkazuje xxxxx xx xxxxxxxxxx §389 xxxx. 1 x §390 xxxx. 3 xxxxxx x. 182/2006 Xx., o xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) - odůvodnil xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na povolení xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx sice xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx spojený x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx již xxxxxxxx nebyl xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx z jeho xxxxxxxxxxxxx činnosti.

Přitom vyšel (xxxx xxxx) z xxxx, xx (xxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx) xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx závazku xxxxxxxxxxx XXXX x. x. o. (dále xxx xxx "xxxxxxxxxx X") xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uzavřených mezi xxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx a Komerční xxxxxx a. x. xxxx věřitelem (dále xxx xxx "xxxxx") x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxx podala, xxxx xxxxxxxxxx X tyto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx odvolání, xxx směřovalo pouze xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx návrhu na xxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx jako xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (že xxxxxxxxxxx blankosměnku xxxxxxxx xxxx "nepodnikatel"). Připustil xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx jistě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx však xxx akcesorický, x xxxxx xx v xxxxxx případě xxxxx xxxxxxxxx xx závazek x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Úvaha xxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx".

Xxxxxx xxxx x Xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx usnesením xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x odvoláním xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §389 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona - xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx odvolacími námitkami xxxxxxxxxx:

1/ Xxxxxx úpadku xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je zapovězeno xxx xxxxxxxx, na xxxx se xxxxx xxxxx hmotného práva xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxx. §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxxxx xxxxxxxx - dále xxx xxx "obch. xxx."), x to x xxxxx x xxxx podání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ani xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, tak x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ukončil (xxxx. xxx, xx živnostenský xxxx xx jeho xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §58 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx /xxxxxxxxxxxxxx zákona/), xx však dluhy x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx třeba xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx nenabyl vlastní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx dovozuje, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ani jím xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx nabyl na xxxxxxx xxxxx dispozitivního xxxxxxxx xxxxx (např. xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xxxx xx dobrovolně xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx má xxxxx x xxxxxxxxx x nese tak xxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oddlužení (potud xx odvolací xxxx xxxxxxx závěrů, xxx x xxxx otázce xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx ze xxx 13. xxxxxx 2008, xx. zn. XXXX 29 INS 252/2008, 1 XXXX 3/2008, xxxxxxxxxxx x časopise Xxxxxx judikatura xxxxx 7, xxxxxxx 2008, xxx číslem 104).

2/ Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx akcesorický, x není-li xxxxxx x tom, že xxxxxxxxxxx závazek xx xxxxxxxx obchodním, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx závazek xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx.

3/ X daném případě xx xxxxxxxx oddlužení xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx omezeným, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x důvodů, na xxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odmítnutí takového xxxxxx x prohlášení xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx - xxxxxx xxx xxxx podnikatelem - xx xxxxxxx pocházející x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Š x x takovém xxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx závazků xxxxxx xx xxxxxx §390 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx oddlužením).

Proti usnesení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx dovolání, xxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx důvod xxxxxxx x §241x xxxx. 2 xxxx. b/ xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx též xxx "x. s. x."), tedy, xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx věci x xxxxxxxx, aby Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx x xxx xxxxxx odvolacímu xxxxx x dalšímu řízení.

Konkrétně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx především argumentací, xxxxxx (x rozsahu xxxxxxxxxxxxxx xxxx) xxxxxx xxx v xxxxxxxx, xxxxxxxxxx dále, že xxxxxxxx rukojmí xxx xxxxx, xx xxx xx, nezískává xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx (jako x xxxx xxxxxxx) x xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx podporu xxxx xxxxxxxxxxx cituje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pod xxxxxx 6283 ve Xxxxxx xxxxxxxxxx nejvyšších xxxxxx xxxxxxxx Čs. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx Xx. X. Vážný, xxxxx kterého "xxxxxxxx xxxxxx přejímá xxxxxxxxxx xxx závazek ze xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx se xxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxx. Jest xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x jenž x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nic společného. Xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x nelze x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podstoupiti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx". Xxxxxxxx též xx xxxxxxxx Vrchního xxxxx x Xxxxx ze xxx 26. xxxxxx 2002, sp. xx. 5 Xxx 11/2002 (xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx číslo 9, ročníku 2002, xxx. 462).

Dále xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx," x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx o tom, xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zákon (x §389 xxxx. 1) xxxxxxxx (návrh xx xxxxxxxx oddlužení xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxx je x xxxx xxxxxxx xxxxxxx). Xx xxxxx xx výkladové xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ustanovené xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx 3. xxxxxx 2008, xxxxx 2/2008 (xxx xx veřejnosti x dispozici xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), klade xxxxxxxxx xxxx důraz xx xx, xx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x "xxxxxx" podnikání. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx odlišný xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx závazků.

Ustanovení xxxxxxxxxx soudního xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x insolvenčním xxxxxx přiměřeně aplikovatelná xxx §7 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx.

X xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxx (xx znění xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2009) xxxxxx x xxxx 12., xxxxx první, xxxxxx XX. xxxxxx č. 7/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

Dovolání v xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §239 odst. 3 x. x. x. (xxxx. k xxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 21. xxxxx 2009, sen. xx. 29 NSČR 3/2009, xxxxxxxxxx pod xxxxxx 79/2009 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx - xxxx xxx xxx "X 79/2009").

Xxxx xxxxxx, x xxxx Nejvyšší xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (§242 odst. 3 x. x. x.), nejsou dovoláním xxxxxxxx x ze xxxxx xx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx se xxxxx - x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dovoláním - xxxxxxx xxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx posouzení věci xx obecně nesprávné, xxxxxxxx odvolací xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nedopadá, nebo xxxxxx normu, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, nesprávně xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx skutkový xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx usnesení byl xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xx znění účinném xx 31. xxxxxxxx 2008 (xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x. 362/2007 Xx.).

Xxxxx xxxxxxxxxx §389 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, dlužník, xxxxx xxxx podnikatelem, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx navrhnout, xxx xxxx úpadek xxxx xxxx hrozící xxxxxx xxxxx oddlužením (xxxxxxxx 1). Jiná xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx návrh xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 2).

Xxx xxxxxxxxxx §390 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxx xx povolení oddlužení xxxxxx opožděně nebo xxxxx, kdo x xxxx nebyl oprávněn, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx doručí xxxxxxxx, osobě, xxxxx xxxxxx xxxxx podala, xxxxxxxxxxxxx správci a xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx ustanovení §389 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxx", xx Nejvyšší xxxx xxxxxxxx zabýval xxx v X 79/2009, z xxxx xxxxxxx i ve xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx x podrobnostech xxxxxxxx x x xxxx věci. X X 79/2009 Nejvyšší xxxx xx dané xxxx xxxxxxx, že:

1/ Xxxxxxxxx, "xxxxx není xxxxxxxxxxxx", xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §389 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxx) xxxxxx x jejího xxxxxxxxx.

2/ To, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení nebo xxx rozhodování x xxx, zda xx xxxxxxxxx schvaluje, za xxxxxxxx bránící xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vždy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x:

- xxxx vzniku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx) x xxxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- četnosti neuhrazených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx) x xxxxxxxxx,

- výši xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazku (xxxxx) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxx výší xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx, xxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx srozuměn x xxx, xx tato xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx námitka, xx podmínka, xxx xxxxx dluhy x xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, tak xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx přesvědčen (x xxxxx xx xxxxxxxx xx opodstatněné), xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx dlužníky, kteří xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx stále xxxx xxxxxxx xxxxxx x "xxxxxx" xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx osoby, xxx podnikateli xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zajistily xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bez xxxxxxx x xxxx xxx xxx x xxxxxxxxx x titulu xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §303 x xxxx. xxxx. xxx. xxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxx (xxxx v xxxx xxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx, zda xxx x xxxxx x pozici xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx směnečného xxxxx).

Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx x podnikání, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x tomu xxxxxxxxx xxxxx (ve xxxxxx §389 odst. 1 a §390 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), splněna x xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dlužník, xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x který xxxx majetkem pouze xxxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxxxx xxxxxxx) dluh xxxx xxxxx x xxxxxx podnikání.

Zbývá xxxxx, xx xx zajišťovací xxxxxx sama xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxx. xxxx. xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 22. xxxxx 2002, xx. zn. 25 Cdo 1839/2000, xxxxxxxxxxxx pod xxxxxx 59/2004 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ničeho nemění xxx akcesorická xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxx. §261 xxxx. 4 xxxx. zák.). Xxxxxx xxxxxx (k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx odvolací xxxx) xx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx fyzickou xxxx právnickou xxxxx, xxxxx - xx xxxxxx x není xxxxxxxxxxxx - vstoupila xx vztahu, který xx v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. §261 xxxx. 3 xxxx. xxx.).

X xxxxxxxxx závěrů xxxxxxxxxx x X 79/2009 xx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx x tomu xxxxxxxxx osoba) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx účastnit xx xxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. xxx, xx xxxxx xxxxxx) x nikoli dlužník, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx majetkovou xxxxxxx (xxxxxx) za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx - podnikateli.

Právní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxx proto, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§243x xxxx. 1, věta xxxxx, o. s. x.), xxxxxxxx usnesení (xxx xx xxxxxxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxx xxxx) xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§243x xxxx. 2, xxxx xxxx xx středníkem, x odst. 3, xxxx xxxxx, o. x. x.).

Xxxx xxxxxxxx xx považuje za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku; xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxx doručuje i xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X Xxxx 23. xxxxx 2011

XXXx. Xxxxxx Xxxxxx, x. x.

xxxxxxxx xxxxxx

Xx správnost xxxxxxxxxx:

Xxxxx Prachařová