Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx dluhy x xxxxxxxxx, je xxx účely xxxxxxxxx, xxx návrh xx xxxxxxxx oddlužení podala x xxxx oprávněná xxxxx (xx xxxxxx §389 xxxx. 1 x §390 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona), xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rukojmí xxxx jiné xxxxx x jejího podnikání.

Xxxxxx řízení

Nejvyšší soud Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx XXXx. Xxxxxx Krčmáře a xxxxxx Mgr. Xxxxxx Xxxxxxxx x Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx v xxxxxxxxxxx věci dlužníka Xxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx 19. xxxxx 1970, xxxxx xx Velkých Xxxxxxx 616, XXX 468 45, xxxxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxx x Brně, Pekařská 13, XXX 602 00, xxxxxx u Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxx Labem xxx sp. zn. XXXX 70 XXX 3940/2008, x způsobu xxxxxx dlužníkova úpadku, x dovolání dlužníka xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 15. xxxxxxxx 2008, č. x. XXXX 70 XXX 3940/2008, 1 XXXX 273/2008-X-20,

xxxxx:

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Praze xx xxx 15. xxxxxxxx 2008, x. x. XXXX 70 XXX 3940/2008, 1 XXXX 273/2008-X-20, xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xx xxx 31. října 2008, x. j. KSUL 70 INS 3940/2008-X-14, xxxxxxx Xxxxxxx soud x Xxxx xxx Xxxxx (dále xxx xxx "insolvenční soud") x insolvenčním návrhu xxxxxxxx Jana Xxxxx, xxxxxxxx s návrhem xx xxxxxxxx oddlužení, xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxx X. výroku), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (bod XX. xxxxxx), prohlásil xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxx XXX. xxxxxx), xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nepatrný (bod XX. xxxxxx) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxx Xxxxx (xxx X. výroku).

Insolvenční xxxx - xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx §389 xxxx. 1 x §390 odst. 3 zákona x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (insolvenčního xxxxxx) - odůvodnil xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x návrhem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx (xxxx xxxx) x xxxx, že (podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ŠEFR x. x. x. (xxxx xxx xxx "společnost X") xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx společností xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx a. x. xxxx xxxxxxxxx (dále xxx jen "banka") x xxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxx na xxxx xxxxxx, není xxxxxxxxxx Š xxxx xxxxx xxxxxxx splatit.

Proti xxxxxxxx insolvenčního xxxxx xxxxx xxxxxxx odvolání, xxx xxxxxxxxx pouze xxxxx výroku x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X vůči bance xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxxxxx blankosměnku xxxxxxxx xxxx "xxxxxxxxxxxx"). Připustil xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx podnikatelským, xxxxxxx xxxxxxxxx xx však xxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Úvaha soudu x tom, které xxxxxxx dlužníka xxxxxxxxx x podnikatelské činnosti, xxxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx".

Xxxxxx xxxx x Xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx usnesením xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §389 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1/ Řešení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx dlužníku, xx xxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx jako xx xxxxxxxxxxx (srov. xxxx. §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx xxx xxx "obch. xxx."), x to x xxxxx v xxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ani neměl xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxx, xx živnostenský xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §58 odst. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx /živnostenského zákona/), xx však dluhy x xxxxxxxxx. Takovými xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x závazky x podnikání, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx dovozuje, xx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podnikatelem xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx, leč xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx podniku), xxxx xx dobrovolně xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xxx má xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx tak xxxxxxx rizika z xxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxx oddlužení (potud xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx ze xxx 13. xxxxxx 2008, xx. xx. XXXX 29 XXX 252/2008, 1 XXXX 3/2008, xxxxxxxxxxx v časopise Xxxxxx judikatura číslo 7, ročníku 2008, xxx xxxxxx 104).

2/ Xxxxxx charakter zajišťovaného xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx závazek xxxxxxxxxxx, x není-li xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx posuzování xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

3/ X daném xxxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podnikatelské xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx jednatelem x společníkem. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, na xxxxx insolvenční soud xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x prohlášení xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx - xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx - xx xxxxxxx pocházející x podnikatelské xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X a x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx závazků xxxxxx xx smyslu §390 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx není xxxxxx, xxx by xxxx oprávněna xxxxxxx xx řešení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx).

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx důvod uvedený x §241a xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (dále xxx xxx "x. x. x."), tedy, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spočívá xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx věci x xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a věc xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx řízení.

Konkrétně xxxxxxx zpochybňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx především argumentací, xxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx) použil xxx v xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx jen xxxxx, xx xxx xx, xxxxxxxxx jakoukoliv xxxxx xx mimosměnečných xxxxxxx a povinnostech xxxxxxxxxx dlužníka, xxx xxxxx xxxxxxx (jako x xxxx xxxxxxx) x xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxx argumentace xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pod xxxxxx 6283 ve Xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Čs. xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx Xx. F. Vážný, xxxxx kterého "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podepsavší xxx závazek xx xxxxxx, jehož xxxxxx x trvání xx xxxx xxxxxxxx směnečného xxxx. Xxxx to xxxxxxx abstraktní, xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx toto xxxxxx xxxxxxx ujednáno, xxxx nic xxxxxxxxxx. Xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x nelze x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podstoupiti xxxx xxxxxxx obecnoprávní". Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx Vrchního xxxxx x Praze xx xxx 26. března 2002, xx. xx. 5 Xxx 11/2002 (xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx rozhledy číslo 9, xxxxxxx 2002, xxx. 462).

Xxxx dovolatel xxxxxxxxx výklad slovního xxxxxxx "xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx," x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx x xxx, xxx xxx o xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníka, xxxxxxxxxxx xxxxx (x §389 odst. 1) xxxxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx podnikatelem, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx je x xxxx xxxxxxx xxxxxxx). Xx xxxxx xx xxxxxxxxx stanovisko xxxxx expertní pracovní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx při Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxx 3. xxxxxx 2008, číslo 2/2008 (xxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), klade xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx, xx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x "xxxxxx" xxxxxxxxx. Xxxxxxx týkající se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudního řádu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aplikovatelná xxx §7 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx dovoláním napadeného xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (ve xxxxx xxxxxxx do 30. xxxxxx 2009) xxxxxx x xxxx 12., xxxxx první, xxxxxx XX. zákona č. 7/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony.

Dovolání x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §239 xxxx. 3 x. x. x. (xxxx. k xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx dne 21. xxxxx 2009, sen. xx. 29 XXXX 3/2009, xxxxxxxxxx pod xxxxxx 79/2009 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx - xxxx xxx jen "X 79/2009").

Xxxx xxxxxx, k xxxx Nejvyšší xxxx x přípustného dovolání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (§242 odst. 3 x. x. x.), nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxx x ze xxxxx xx nepodávají, Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx - x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dovoláním - xxxxxxx xxx, zda xx dán xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dovolatelem, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx posouzení věci xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxx, jež xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nedopadá, nebo xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, nesprávně xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx daný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx byl xxx další úvahy Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účinném xx 31. prosince 2008 (tedy naposledy xx znění xxxxxx x. 362/2007 Sb.).

Podle xxxxxxxxxx §389 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx úpadek xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 1). Xxxx xxxxx než xxxxxxx xxxx oprávněna xxxxx xx xxxxxxxxx podat (xxxxxxxx 2).

Xxx xxxxxxxxxx §390 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx odmítne xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, osobě, která xxxxxx návrh xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Odvolání xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx §389 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx", xx Nejvyšší xxxx zevrubně xxxxxxx xxx x R 79/2009, x xxxx xxxxxxx i ve xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxx. V X 79/2009 Xxxxxxxx xxxx xx dané xxxx uzavřel, xx:

1/ Xxxxxxxxx, "xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx", xx ve xxxxxx ustanovení §389 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxx nebo právnická xxxxx, která xxxx xxxxxxx považována xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (dluhy) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

2/ To, zda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx neuhrazený xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, insolvenční xxxx xxxxx vždy xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x:

- době xxxxxx xxxxxxxxxxx dlužníkova xxxxxxx (xxxxx) z podnikání,

- xxxx xxxxxxxx dlužníkova xxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závazků (xxxxx) x xxxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazku (xxxxx) z xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

- tomu, xxx xxxxxxx, x xxxxx pohledávku jde, xx xxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx oddlužení.

Dovolatelova námitka, xx xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxx z xxxxxxxxx, se x xxxxxxxx, který podal xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, neklade, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxx má xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx již xxxxxxxxxxx, xxx stále mají xxxxxxx xxxxxx x "xxxxxx" podnikání, xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx nebyly x xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bez xxxxxxx x xxxx xxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ručení xx xxxxxx §303 x xxxx. obch. xxx. xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx (jako x xxxx xxxx) x xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx xxxxxxx (lhostejno, xxx xxx x xxxxx x pozici směnečného xxxxxxxx xxxx směnečného xxxxx).

Xxxxx řečeno, podmínka, xx xxxxxxx nemá xxxxx z xxxxxxxxx, xx pro účely xxxxxxxxx, zda návrh xx xxxxxxxx oddlužení xxxxxx k xxxx xxxxxxxxx osoba (xx xxxxxx §389 xxxx. 1 x §390 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx i xxxxx, xxxxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (např. jako xxxxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx dodat, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx akcesorickou xxxxxx nemá (srov. xxxx. xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 22. srpna 2002, xx. xx. 25 Cdo 1839/2000, xxxxxxxxxxxx xxx číslem 59/2004 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ničeho xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zajišťovacích xxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxx závazkového xxxxxx, xxxxx zajišťují (xxxx. §261 xxxx. 4 xxxx. xxx.). Takové xxxxxx (x němuž xx správně neuchýlil xxx odvolací soud) xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx právnickou osobu, xxxxx - ač xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx - vstoupila xx xxxxxx, xxxxx xx x hmotném xxxxx xxxxx xxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. §261 xxxx. 3 obch. xxx.).

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x X 79/2009 xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx x xxxx xxxxxxxxx osoba) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx projevuje xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx podnikání (v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. tím, xx xxxxx xxxxxx) x nikoli dlužník, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx majetkovou xxxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitele xxxx xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx posouzení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxx proto, aniž xxxxxxxxx xxxxxxx (§243a xxxx. 1, xxxx xxxxx, x. x. x.), xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx tento xxxxxx xxxx) xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§243b xxxx. 2, xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, x odst. 3, xxxx první, o. x. x.).

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx okamžikem zveřejnění x insolvenčním xxxxxxxxx; xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výboru (xxxxxxxx věřitelů) xx xxxx doručuje x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx přípustný xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X Brně 23. xxxxx 2011

XXXx. Xxxxxx Krčmář, x. x.

xxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx Prachařová