Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx, dovolání, xxxxxx pro xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dlužníka může xxxxx xxx tehdy, xxxx-xx jeho xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpoklady xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxx dlužníka x xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx řešit xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (reorganizací xx xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dlužníkova úpadku (xx xxxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) mělo být xxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxx v úpadku (§158 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

XX. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dlužníka xxxx být (x xxxxxx závislého výroku) xxxxxxx (x xx x xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) v xxxxxxxx xxxxxxx podaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, jsou xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx soud Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x předsedy XXXx. Xxxxxx Xxxxxxx a xxxxxx Mgr. Xxxxxx Xxxxxxxx x XXXx. Xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx dlužníka X U X X M X, x. r. o., xx sídlem v Xxxxx 10, Xxxxxxxxxxx 263, XXX 100 00, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx 61065242, zastoupeného Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxx x Praze 2, Xxxxxxx 30, XXX 120 00, vedené x Městského xxxxx x Xxxxx xxx xx. xx. XXXX 76 INS 8711/2009, x prohlášení xxxxxxxx xx majetek xxxxxxxx, x xxxxxxxx věřitele x. 12 Jiřího Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx 3, Xxxxxxxxxx xxxxxxx 9/700, XXX 130 00 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 5. xxxxx 2010, x. x. XXXX 76 XXX 8711/2009, 3 XXXX 647/2010-B-148,

takto:

I. Xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx Kabourka se xxxxxxxxx.

XX. Dovolání xxxxxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx ze xxx 15. xxxxxxxx 2010, č.j. XXXX 76 XXX 8711/2009-B-12, xx znění xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 4. xxxxx 2010, x. j. XXXX 76 XXX 8711/2009-X-58, Xxxxxxx xxxx x Xxxxx (xxxx xxx xxx "xxxxxxxxxxx soud") xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxxx č. 12 Xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxx x Praze xxxxxxxxx xx xxx 5. xxxxx 2010, x. x. XXXX 76 XXX 8711/2009, 3 XXXX 647/2010-X-148, potvrdil xxxxxxxx insolvenčního soudu.

Proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxx jednak xxxxxxx x. 12 (x. l. X-206), xxxxxx dlužník (č. x. X-231, B-319 x X 322).

Při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 12 xxxxxxxxx advokátem, ani xxxxxxxxx, že má xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§241 xxxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx xxx xxx "x. x. x.").

X xxxxxxx xxxxxxxx č. 12 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (x. x. X-206) xxxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxx xx dne 11. ledna 2011, x. x. MSPH 76 INS 8711/2009-X-264, xxx, že xx xxxxxx (bod X. xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 12 xxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 7 xxx od právní xxxx xxxxxxxx (xxx XX. xxxxxx) a xxxxxx xxx o xxxxxxxxxx nečinnosti. X xxxxxxxx věřitele x. 12 Vrchní xxxx x Praze usnesením xx xxx 14. xxxxx 2011, x. x. XXXX 76 XXX 8711/2009, 1 XXXX 146/2011-X-324, potvrdil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x 11. xxxxx 2011 v xxxx X. xxxxxx (první xxxxx) x odmítl xxxxxxxx x rozsahu, x němž xxxxxxxxx xxxxx xxxx XX. xxxxxx (xxxxx xxxxx). Xxxxxxxx odvolacího soudu xxxxxx xxxxxx xxxx 14. xxxxx 2011 (xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxxx x. 12 xxxx xxxxxxxx zvlášť xxx 28. xxxxx 2011.

X xxxxxx xxxxxxxxx 9. xxxxxx 2011, xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu téhož xxx (x. x. X-388), xxxxxxxx xxxxxxx x. 12 xx xx, xx xxxxx x odstranění nedostatku xxxxxxxxx zastoupení mu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 14. xxxxx 2011. Podle xxxxxxxx x. 12 je x xxxxxx výslovně xxxxxxx, "xx xxxxxx-xx x době podání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §241, xxxx xxxxx k xxxxxx splnění až xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx-xx však xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx lhůta xxxxx věty xxxxx (x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxx xx xx právní moci xxxxxxxx, kterým xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx".

X xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x. 12 xxxxx, že nabylo-li xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x ustanovení xxxxxxxx - xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx - xxxxxx moci xxxx 14. xxxxx 2011, pak lhůta x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxx podmínky" xxxxxx nikdy uplynout xxxxx než 14. xxxxx 2011, xxxxx xxx. xxxxxxxx lhůtu xxxx žádný soud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxx xx xxxxxx z xxxxxxxxxx §241x o. x. x., xxxxxxx x. 12 x xxxxxx x 9. xxxxxx 2011 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x §241x xxxx. 3 o. x. x. xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xx xx nového běhu xxxxx) xxxx xxxxx, x části xxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o určení xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nedostatku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx vyloučeno, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůta x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zastoupení dovolatele x dovolacím xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, než xxxxxxxx zákonná xxxxx xxxxxx x §241x xxxx. 3 větě xxxxx x. x. x., např. xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dovolací řízení.

V xxxx věci xxxxxxxx xxxxxxxx x. 12 xxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůta x odstranění k xxxxxxxxxx nedostatku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v pondělí 21. února 2001. Xxxxxxx č. 12 xxx nedostatek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §241x xxxx. 2 a §104 xxxx. 2 x. x. ř. xxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odvolacího soudu Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §243x odst. 5 a §218 xxxx. x/ x. x. x. xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx §7 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho řešení (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx usnesení xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx majetek xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx ustanovení §238a xxxx. 1 xxxx. x/ a odst. 2 x. x. x., xx xxxxxxx x §237 xxxx. 1 xxxx. c/ x xxxx. 3 x. s. ř. (xxxx. i xxxxxxxx xx dne 4. xxxx 2008, xxx. xx. 29 NSČR 4/2008, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 25/2009 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx), xxxx xxx x xxxxxxxx odvolacího xxxxx, xxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxxxxxxx řízení "xx xxxx xxxx" (x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 20. ledna 2011, xxx. xx. 29 XXXX 30/2010, xxx xx veřejnosti k xxxxxxxxx xx webových xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxx xx tedy mýlí, xxxxxxxx-xx v podaném xxxxxxxx, xx xx xxxxx §238x odst. 1 xxxx. a/ x. x. x. xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepředkládá x zodpovězení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (x. l. X 322), xxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxx (§241 odst. 4 x. s. x.), xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x 23. xxxx 2010, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 2. xxxx 2010, x. j. XXXX 76 XXX 8711/2009, 1 VSPH 548/2010-X-61, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx usnesení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 8. xxxxxx 2010, x. x. XXXX 76 INS 8711/2009-X-44, xx xxxxx xxxxxxxxx usnesení xx xxx 19. července 2010, č. x. XXXX 76 XXX 8711/2009-X-51, v bodech X. (o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) x XX. (x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce) xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxx x výtkám xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nižších xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku dlužníka, x xxxxxxx soudů xxxxxxx stupňů o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x k xxxxxxx věcné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu (xxxx. x. x. X-322, xxx. 1 xx 9 xxxxxxxx). Xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx odstavci xx xxx. 9 xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, "xx xxxxxxx dovolací důvody xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x 5. xxxxx 2010) xxxx xxxxx x xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x. x. XXXX 76 XXX 8711/2009, 1 XXXX 548/2010-A-61. Xxxxxxx další xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx z 5. října 2010 xx polemika xxxxxxxx xx xxxxxxx odvolacího xxxxx, že JUDr. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xx funkce x xxxxxxxxx x 8. xxxxxx 2010.

Nejvyšší xxxx xxx v xxxxxxxx xxxxx usnesení xx xxx 2. xxxxxxxx 2010, xxx. xx. 29 XXXX 10/2009, xxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx 9. xxxxxx 2011 schváleno x xxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí a xxxxxxxxxx, zmínil, xx xxxxx o prohlášení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx úpadku.

K xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxx) xxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx vydáno xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dlužníka a xx xxxxxxx rozhodnutí x úpadku xxxxxxxx xxxx automaticky xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (§148 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona) xxxx (xxxx v tomto xxxxxxx) následně (§149 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) vydaného rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx majetek dlužníka. Xxxxxxx prostředek (xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx) proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx konkursu xxxx nemůže uspět, xxxxxxx-xx xx argumentech, xxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxxxxx (xxx) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xx xx zjevné xxx, xxx xxxxxxxxxx o xxxxxx nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředkem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx dlužník xxxxxxx xxxxxxxxxx proti rozhodnutí x úpadku xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx-xx obě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opravnými xxxxxxxxxx napadána souběžně.

Jinak xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx) směřující xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxx dlužníka může xxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx předpoklady xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx konkursu, x xxxx patří xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxx dlužníka x xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (reorganizací xx xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxx §4 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx) mělo xxx xxxxxx rozhodnutí o xxx, xx dlužník xxxx v xxxxxx (§158 xxxxxxxxxxxxx zákona).

Skutečnost, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx (x podobě xxxxxxxxx xxxxxx) zrušeno (x xx x xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx opravným xxxxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx vlivu xx xxxxx, že xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxx, xxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx právně bezvýznamné.

Takto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podává xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, nýbrž (xxxxxxxxx) x xxxx xxx xxxxxxxxx usnesení Nejvyššího xxxxx xxx. zn. 29 XXXX 30/2010, xx něž Nejvyšší xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx splatnou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx i z xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 23. xxxxx 2011, xxx. xx. 29 XXXX 1/2009 (dostupného xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx soud potvrdil xxxxxxxx insolvenčního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx usnesení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Otázky xxxxxxxxxxx dovolacímu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx rozhodnutí právně xxxxxxxxxxx a důvod xxxxxxxxx dovolání k xxxxxx zodpovězení xxx xxxx.

Xx xxxxx bez xxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx odklizeno (x xxxxxxxxx §242 xxxx. 2 písm. x/ o. s. x.) xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředku (xxxxxxxx), xxxxx dlužník xxxxx x proti usnesení xx xxx 2. xxxx 2010, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 8. xxxxxx 2010, xx xxxxx xxxxxxxxx usnesení xx dne 19. xxxxxxxx 2010, ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx úplnost Xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx dlužníka xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxx za xxxxx doložené xxxxxxxx xxx plnou mocí xx xxx 8. xxxxx 2011 (x. x. X-322) a xxxxxx (xx) xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 24. února 2011, č. j. XXXX 76 XXX 8711/2009-X-346, jímž insolvenční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx není xxxxxxxxxx, nicméně x xxxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx udělena) xxxxxx téhož xxx xx č. x. X-347, xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx plné xxxx xxxxxxxx úpravu xxxxxxxxx v §21 xxxx. 1 xxxx. x/ x. x. x. a výklad, xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx 10. xxxxxx 2005, sp. xx. 29 Xxx 963/2003, xxxxxxxxxxx pod xxxxxx 29/2006 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx hlavy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxx jednání xx xxxxxxxxxx xxxxx, stát x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, platí xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zveřejnění x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx) se xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx tomuto rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx opravný xxxxxxxxxx.

X Xxxx 23. xxxxxx 2011

XXXx. Xxxxxx Xxxxxx, x. r.

předseda xxxxxx

Xx správnost xxxxxxxxxx:

Xxxxx Xxxxxxxxx