Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

X. Opravný xxxxxxxxxx (odvolání, xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx dlužníka xxxx xxxxx jen xxxxx, xxxx-xx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx předpoklady pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx dlužníka x xxxxx, xx dlužníkův xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (reorganizací či xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx, xx namísto xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dlužníkova xxxxxx (xx xxxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, že xxxxxxx xxxx x xxxxxx (§158 xxxxxxxxxxxxx zákona).

II. Xxxxxxxxxx, xx rozhodnutí x prohlášení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx (x xxxxxx závislého xxxxxx) xxxxxxx (x to x tehdy, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) x důsledku xxxxxxx xxxxxxxx opravného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx x úpadku, xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Průběh řízení

Nejvyšší xxxx Xxxxx republiky xxxxxxx x senátě xxxxxxxx x xxxxxxxx XXXx. Xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx a XXXx. Xxxxx Gemmela x xxxxxxxxxxx xxxx dlužníka X X X X M I, x. r. x., xx sídlem x Xxxxx 10, Xxxxxxxxxxx 263, XXX 100 00, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 61065242, xxxxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxx x Praze 2, Xxxxxxx 30, PSČ 120 00, vedené x Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx pod xx. xx. XXXX 76 XXX 8711/2009, x xxxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxx dlužníka, x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 12 Xxxxxx Xxxxxxxx bytem x Xxxxx 3, Xxxxxxxxxx xxxxxxx 9/700, XXX 130 00 x xxxxxxxx proti usnesení Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx ze xxx 5. xxxxx 2010, x. x. MSPH 76 XXX 8711/2009, 3 XXXX 647/2010-X-148,

xxxxx:

X. Xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

XX. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xx xxx 15. xxxxxxxx 2010, x.x. XXXX 76 XXX 8711/2009-B-12, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ze dne 4. xxxxx 2010, x. x. XXXX 76 XXX 8711/2009-B-58, Xxxxxxx xxxx x Xxxxx (xxxx xxx xxx "xxxxxxxxxxx soud") xxxxxxxxx konkurs na xxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxxx č. 12 Xxxxxx Kabourka x xxxxxxxx Xxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 5. xxxxx 2010, x. x. MSPH 76 XXX 8711/2009, 3 XXXX 647/2010-X-148, xxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dovolání xxxxxx xxxxxxx x. 12 (x. x. X-206), xxxxxx xxxxxxx (č. x. B-231, B-319 x X 322).

Při xxxxxx xxxxxxxx nebyl xxxxxxx x. 12 xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, že xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§241 xxxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx xxx jen "x. x. ř.").

O xxxxxxx xxxxxxxx č. 12 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (x. l. B-206) xxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xx dne 11. xxxxx 2011, x. x. MSPH 76 XXX 8711/2009-B-264, xxx, xx xx xxxxxx (bod X. xxxxxx) a současně xxxxxxxx č. 12 xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 7 xxx xx xxxxxx xxxx usnesení (xxx XX. xxxxxx) x xxxxxx jej o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx věřitele x. 12 Xxxxxx xxxx x Xxxxx usnesením xx dne 14. xxxxx 2011, č. x. XXXX 76 XXX 8711/2009, 1 XXXX 146/2011-X-324, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x 11. xxxxx 2011 x xxxx X. xxxxxx (první xxxxx) x odmítl xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx směřovalo xxxxx xxxx XX. xxxxxx (xxxxx xxxxx). Xxxxxxxx odvolacího xxxxx xxxxxx právní xxxx 14. xxxxx 2011 (xxx xxxx doručeno xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxxx x. 12 xxxx xxxxxxxx xxxxxx dne 28. xxxxx 2011.

X xxxxxx xxxxxxxxx 9. xxxxxx 2011, xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxxx xxx (x. l. X-388), xxxxxxxx xxxxxxx x. 12 xx xx, že xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 14. dubna 2011. Xxxxx xxxxxxxx x. 12 xx x zákoně xxxxxxxx xxxxxxx, "že nebyla-li x době xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínka xxxxxxx v §241, xxxx lhůta x xxxxxx splnění až xx xxxxxxxx lhůty, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx lhůta xxxxx xxxx xxxxx (x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxx až xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, kterým xxxx x této xxxxxxx xxxxxxxxxx".

X uvedeného dle xxxxxxxx č. 12 xxxxx, že xxxxxx-xx xxxxxxxx, kterým bylo xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxx advokáta - xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx - právní xxxx xxxx 14. xxxxx 2011, pak lhůta x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx nikdy xxxxxxxx xxxxx xxx 14. xxxxx 2011, neboť xxx. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxx měnit.

Jak xx xxxxxx x xxxxxxxxxx §241x x. x. x., věřitel x. 12 x xxxxxx z 9. xxxxxx 2011 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x §241x xxxx. 3 x. x. ř. xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx odkazuje (co xx nového xxxx xxxxx) xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x jakém xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, případně lhůtou x doplnění (chybějících) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dovolatele x xxxxxxxxx řízení.

Lhůta xxxxxx xxxxxxxxxx soudem k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Přitom xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x odstranění nedostatku xxxxxxxxx zastoupení dovolatele x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dříve, xxx xxxxxxxx zákonná xxxxx xxxxxx x §241x xxxx. 3 větě xxxxx x. x. x., xxxx. tehdy, xxxx-xx xxxx její xxxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx zástupce xxx xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxx věci xxxxxxxx xxxxxxxx č. 12 xxxxxxxx soudcovská lhůta x odstranění x xxxxxxxxxx nedostatku povinného xxxxxxxxxx x dovolacím xxxxxx v pondělí 21. xxxxx 2001. Xxxxxxx x. 12 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxx neodstranil. Xxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx §241x odst. 2 x §104 xxxx. 2 x. x. x. xxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §243x xxxx. 5 x §218 xxxx. x/ x. x. x. xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx vydaná x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx §7 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx zákona).

Proti xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx soud x xxxx věci xxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxx x prohlášení xxxxxxxx xx majetek xxxxxxxx, může xxx xxxxxxxx přípustné xxx xxxxx xxxxxxxxxx §238x xxxx. 1 xxxx. x/ a odst. 2 x. x. x., xx spojení x §237 xxxx. 1 xxxx. x/ x xxxx. 3 x. s. x. (xxxx. x xxxxxxxx xx xxx 4. xxxx 2008, xxx. xx. 29 XXXX 4/2008, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 25/2009 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx), když jde x usnesení odvolacího xxxxx, jímž bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx "xx xxxx xxxx" (x xxxxxxx xxxxxx pojmu xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 20. xxxxx 2011, xxx. xx. 29 XXXX 30/2010, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxx xx tedy xxxx, xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx je xxxxx §238x xxxx. 1 písm. x/ x. x. x. xxxxxxxxx bez xxxxxxx.

Xxxxxxx xxx dovolacímu xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx x podobě sepsané xxxxxxxxx (x. x. X 322), xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§241 xxxx. 4 x. x. ř.), xxxxxx xxxx podání, xxxx se napadá xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x 23. xxxx 2010, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Vrchního xxxxx x Xxxxx ze xxx 2. xxxx 2010, x. j. XXXX 76 XXX 8711/2009, 1 XXXX 548/2010-X-61, xxxx xxxxxxxx xxxx potvrdil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 8. června 2010, x. x. XXXX 76 INS 8711/2009-X-44, xx znění xxxxxxxxx usnesení xx xxx 19. xxxxxxxx 2010, x. x. XXXX 76 XXX 8711/2009-X-51, v xxxxxx X. (x zjištění xxxxxxxxxx xxxxxx) x XX. (x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce) xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pak xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx postupu xxxxx xxxxxxx stupňů xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku dlužníka, x závěrům xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dlužníkova xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx věcné legitimaci xxxxxxxxxxx navrhovatelky k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu (xxxx. x. x. X-322, xxx. 1 xx 9 xxxxxxxx). Xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx druhém odstavci xx xxx. 9 xxxxxxxx, konstatováním, "že xxxxxxx xxxxxxxx důvody xxxxxxxxx vůči tomuto xxxxxxxxxx (rozuměj xxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx x 5. října 2010) xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x. x. XXXX 76 INS 8711/2009, 1 VSPH 548/2010-A-61. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx z 5. října 2010 xx polemika xxxxxxxx xx závěrem xxxxxxxxxx xxxxx, xx XXXx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xx funkce x xxxxxxxxx x 8. xxxxxx 2010.

Xxxxxxxx xxxx xxx v důvodech xxxxx xxxxxxxx xx xxx 2. xxxxxxxx 2010, sen. xx. 29 XXXX 10/2009, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx 9. března 2011 schváleno k xxxxxxxxxx ve Sbírce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, zmínil, že xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xx výrokem xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x dlužníkově úpadku.

K xxxx lze doplnit, xx xxxx závislost xx xxxxxxxxx (xxx) xxx, že bez xxxxxxxxxxx vydání rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xx zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx též xx zrušení souběžně (§148 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona) xxxx (xxxx v xxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx (§149 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx rozhodnutí x prohlášení xxxxxxxx xx majetek dlužníka. Xxxxxxx xxxxxxxxxx (odvolání, xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nemůže xxxxx, xxxxxxx-xx xx argumentech, xxxxxxx prostřednictvím jsou xxxxxxxxxxx (jen) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. To xx xxxxxx xxx, xxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vůbec xxxxxxxxxxx nebo xxx, xxx xxxxxxx opravné xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx vyčerpal. Uvedené xxxx platí i xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opravnými xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxx zmatečnost) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxx dlužníka xxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx konkursu, k xxxx xxxxx předchozí xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx řešit xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxx §4 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx) xxxx xxx xxxxxx rozhodnutí o xxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx (§158 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx (v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx (x xx i xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředkem) x důsledku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx vlivu xx xxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx účinně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxx právně xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx vztah xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx z posledně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx, xxxxx (xxxxxxxxx) x xxxx xxx xxxxxxxxx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx sen. zn. 29 XXXX 30/2010, xx xxx Nejvyšší xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx výslovně xxxxxxx, xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx bezvýznamná xxxxxx xxxxxxxx založená xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. xxxxx 2011, xxx. xx. 29 XXXX 1/2009 (dostupného rovněž xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx směřujících x podaném dovolání xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx předpoklady xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx konkursu. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx dovolání x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx.

Xx platí xxx xxxxxxx x tomu, xx napadené xxxxxxxx xxxx být v xxxxxxxx případně xxxxxxxxx (x intencích §242 xxxx. 2 xxxx. x/ o. s. x.) na základě xxxxxxxxx prostředku (dovolání), xxxxx xxxxxxx xxxxx x proti xxxxxxxx xx xxx 2. xxxx 2010, jímž xxxxxxxx soud potvrdil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 8. xxxxxx 2010, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 2010, xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx úpadku.

Pro xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx dodává, xx xxxxxxxxxx dlužníka xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnou mocí xx dne 8. xxxxx 2011 (x. x. X-322) x xxxxxx (až) na xxxxxxx usnesení xx xxx 24. února 2011, x. x. XXXX 76 XXX 8711/2009-X-346, jímž xxxxxxxxxxx xxxx ustanovil xxxxxxxx xxxx zástupce xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx) xxxxxx xxxxx xxx xx č. l. X-347, xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx procesní plné xxxx opomenul xxxxxx xxxxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxx. x/ x. x. x. a výklad, xxxx k tomuto xxxxxxxxxx xxxxx Nejvyšší xxxx v xxxxxxxx xx xxx 10. xxxxxx 2005, xx. xx. 29 Xxx 963/2003, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 29/2006 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Přitom podle §20 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x územní xxxxxxxxxxx xxxxx x zastoupení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku; xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx správci x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx) xx však xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx opravný xxxxxxxxxx.

X Brně 23. xxxxxx 2011

JUDr. Xxxxxx Xxxxxx, v. x.

xxxxxxxx xxxxxx

Xx správnost xxxxxxxxxx:

Xxxxx Xxxxxxxxx