Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud s xxxxxxxxxxx o úpadku xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx, z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §316 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona (§148 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona), není xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úpadku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx skončení (xxxxx) schůze věřitelů xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx (§149 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx) xxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§152 xxxxxxxxxxxxx zákona).

II. Xx-xx dlužník xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxx spojit xxx dalšího x xxxxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx schůze xxxxxxxx svolané xxxxxxxxxxx x xxxxxx je xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx schůzi věřitelů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxx rozhodnout o xxxxxxxxxx xxxx podaném x xxxxxxxxxxxxx návrhu xx povolení xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx (xxxxx) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím o xxxxxx. Xxxxxxxx-xx x xxxxx insolvenčního xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx schůze xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x přítomných věřitelů, xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx věřitelů xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx přijmout usnesení x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx k xxxx, xx v xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x přihlášených xxxxxxxx xxx uplynula xxxxx x podání xxxxxx na povolení xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§151 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) usnesení x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx, xx tím xxx xxxxxxxxxxx soud x xxxxxxxxx §152 věty xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx dlužníka xxxxxx (konkursem), x xx xxx xxxxxxx x xxxx, xx xx zde jinak xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx dlužníka xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx insolvenční xxxx xxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §150 xxxxxxxxxxxxx zákona) vyhověl.

III. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x kterého xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §316 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, avšak xxxxxxx nesplňuje xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §316 xxxx. 4 insolvenčního xxxxxx, xx reorganizace xxxxxxxxx podmíněně, xx xxxxxxxxxxx, xx dlužník xx spojení xx xxxx podaným návrhem xx povolení reorganizace xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx x §316 xxxx. 5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx reorganizační plán xxxxxxx xxxxxxxx popsaným x témže ustanovení. X xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nelze xxxxxx xxx dalšího x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx první xxxxxx xxxxxxxx svolané xxxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxx též xxx nabízející xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx však xxxxx určená k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §316 xxxx. 5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uplyne xxxxx před xxxxxxx xxx (xxxxx) schůze xxxxxxxx, stává xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx definitivně xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx nic xxxxxxx x xxx, xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx věřitelů xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx dlužníkova xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xx reorganizace xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, není xxx insolvenční xxxx xxxxxxx.

XX. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx založená xx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedoložil xxx xxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx svou splatnou xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxx.

X. Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §238a xxxx. 1 xxxx. a/ xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §237 xxxx. 1 x. s. x. xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx "xx věci xxxx", xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x úpadku (§136 insolvenčního zákona), xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§143 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx není v xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§158 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxxxxx řešení úpadku, xxxx xx ve xxxxxx §4 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (a xx x x xxxx xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x režimu xxxxx xxxxxxxxxx x §363 x §418 xxxxxxxxxxxxx zákona), rozhodnutí x povolení reorganizace x rozhodnutí, xxxx xx xxxxx na xxxxxxxx reorganizace zamítá, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxxxx, xxxx (x xxxxxx xxxxxxxxxxxx /xxxxxxxxx/ xxxxxxx xxxxxx úpadku) xxxxxxxx x schválení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§304 insolvenčního xxxxxx), xxxxxxxxx usnesení (306 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx x povolení xxxxxxxxxx rozvrhu (§301 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesení (§307 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxxxxxx návrhu na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§308 insolvenčního zákona), xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§348 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxx x zamítnutí reorganizačního xxxxx (§351 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxxxxx oddlužení (§406 xxxxxxxxxxxxx zákona) a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§405 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), usnesení o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pohledávek, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (§414 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxx, xxxx se xxxxx xx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§417 insolvenčního xxxxxx) x xxxxxxxx, xxxx se návrh xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx soud Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x předsedy JUDr. Xxxxxx Krčmáře x xxxxxx JUDr. Petra Xxxxxxx a Mgr. Xxxxxx Zavázala x xxxxxxxxxxx xxxx dlužníka XXXXXXX, s. x. x., xx xxxxxx x Xxxxxxxxxx, Archlebov (xxxxxxx), PSČ 696 33, identifikační xxxxx xxxxx 49455231, xxxxxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx, xx sídlem x Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx 1071, PSČ 697 01, x prohlášení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx ze dne 21. dubna 2010, x. x. XXXX 27 XXX 3089/2009, 3 XXXX 106/2010-X-23,

xxxxx:

Xxxxxxxx xx zamítá.

Odůvodnění:

Usnesením ze xxx 26. xxxxx 2010, x. x. XXXX 27 INS 3089/2009-X-14, xxxxxxxxx Krajský xxxx x Xxxx (xxxx xxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxx") xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxx X. xxxxxx) x xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx konkursu xxxxxxxxx okamžikem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx XX. xxxxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxx úpadek xxx xxxxxxxx usnesením xxxxxxxxxxxxx soudu xx xxx 21. xxxxxxxx 2009, č. j. XXXX 27 INS 3089/2009-X-36, přičemž na xxxxxx věřitelů xxxxxx 23. února 2010 (xxxx xxx jen "xxxxxx věřitelů") xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odhlasovali, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx na povolení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx dlužníkem xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx (xxxx jiné) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dle §316 xxxx. 4 xxxxxx x. 182/2006 Xx., o úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx". Za xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx x závěru, xx xxxxx §152 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, "xxxxx xxxxxx xxxxxxxx přijala xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx". Xxxxxxxxx nepřichází v xxxxx vzhledem x xxxx, že xxxxxxx xx podnikatelem.

K xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxx označeným usnesením xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o prohlášení xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §7 odst. 1, §94 xxxx. 2 xxxx. c/, §148 xxxx. 1, §149, §150 x §152 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nařizoval xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxx, xx xxxxx protokolu x xxxxxx věřitelů, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21. xxxxxxxx 2009, hlasovali xxxxxxx přítomní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx způsob řešení xxxxxxxxxx úpadku xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxx xxxxxxxxxx §152 insolvenčního xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přijatého xxxxxxxx xxxxxx věřitelů.

Odvolací námitky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx důvodné.

K xxxxxxx, xx o xxxxxxx řešení úpadku xxxx xxxxxxxxxx v xxxx, xxx xxxxxxxxxx x úpadku bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx, odvolací xxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx neurčuje, xx xx insolvenční xxxx xxxx rozhodnout o xxxxxxx xxxxxx dlužníkova xxxxxx xx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, že insolvenční xxxxxxxxxxx nebyl xxxx xxxxxxxxx (xxxxx nedoložil xxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx (xxx x xxxxxxxx) xx xxx 29. xxxxxx 2010, x. x. KSBR 27 INS 3089/2009, 3 VSOL 51/2010-A-57.

Proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxx dlužník dovolání, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x ustanovení §237 xxxx. 1 xxxx. x/ zákona č. 99/1963 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx xxx "x. x. x."), namítaje, xx xx dán xxxxxxxx xxxxx uvedený x §241x xxxx. 2 xxxx. x/ x. x. ř., xxxx že xxxxxxxx xxxxxxxxxx spočívá na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a požaduje, xxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx právní xxxxxx napadeného rozhodnutí xxxxxxxxx dovolatel řešení xxxxxx platnosti postupní xxxxxxx (x to x xxxxxxxxx §12 xxxx. 2 zákona x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx), kterou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx němu insolvenčnímu xxxxxxxxxxxx, uváděje, xx xx posouzení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovatele, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovatele xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení (xx. i jeho xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx konkursem).

Odvolacímu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §152 insolvenčního xxxxxx, xxxxxxxxx ze xxxxx, xx úpadek xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx insolvenční xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, odkazuje xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 29. března 2010 (xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx spočívá xx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx věci). Xxxxxxxxx xxxx, xx postupní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx §12 xxxx. 2 xxxxxx x bankách.

Dále xxxxxxxxx zdůrazňuje, že xx smyslu xxxxxxxxxx §97 insolvenčního xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx přihlášené pohledávky xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x xxxx souvislosti xxxxxx xxxxx (xxxxxxxx potud xx xxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 1. xxxxx 2003, xx. zn. II. XX 119/01, xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, svazku 30, xxxxxxx 2003, xxxxx X., xxx xxxxxxxxx xxxxxx 47), že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx soudy xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x dovolává xx též xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx §525 xxxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx též xxx "xxx. xxx.") x xxxxxxxx xx xxx 27. xxxxx 2006, sp. xx. 29 Odo 882/2005 (xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 27/2007 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx §7 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx jen podle §238x xxxx. 1 xxxx. a/ x. x. x.

Xxxxxxxx soud xxx x xxxxxxxx xx xxx 4. xxxx 2008, sen. xx. 29 XXXX 4/2008, uveřejněném xxx xxxxxx 25/2009 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že x xxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §238a xxxx. 1 písm. x/ x. s. ř., xxxx být splněna xxxxxx xxxxxxxx (xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na §237 xxxx. 1 a 3 o. s. x., xxxxxxxxxx x §238x xxxx. 2 x. s. ř.), xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx bylo xxxxxxxxx xxxx změněno usnesení xxxxx prvního xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx "xx xxxx xxxx". X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zákona x. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx §238x xxxx. 1 xxxx. a/ o. x. x., xx xxxxx účinném do 31. xxxxxxxx 2007, xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx věci xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 27. xxxxx 2009, sen. xx. 29 NSČR 4/2009, xxxxxxxxxxxx xxx číslem 103/2009 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx věci je xxxxxxxxxxx "xx xxxx xxxx", xx stejný xxxx xxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxx soud x xxxxxxxxxxx rozhodnutí x věci xxxx xxx účely konkursního xxxxxx vedeného podle xxxxxx x xxxxxxxx x vyrovnání x xxxxxxxx xx dne 27. června 2002, xx. xx. 29 Xxx 425/2002, uveřejněném xxx xxxxxx 51/2003 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x stanovisek.

Jde jednak x xxx. statusová xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu, xxxx o rozhodnutí, xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, vede xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx postavení v xxxxx řízení, xxxxxx x xxxxxxxxxx, jimiž xx konečným xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi věřitele xxxxxxxxx majetek (xxxxx xxxx konečným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx (před xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního soudu xx xxxx samé xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (§136 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§143 xxxxxxxxxxxxx zákona), xxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx návrhu xx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§158 insolvenčního xxxxxx), rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx se xx xxxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxx xxxxxxxx (a xx i x xxxx případech, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx úpadku xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x režimu xxxxx xxxxxxxxxx x §363 x §418 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xx návrh na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx (x xxxxxx jednotlivých /xxxxxxxxx/ xxxxxxx xxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxx odměny x xxxxxx insolvenčního xxxxxxx (§304 insolvenčního xxxxxx), xxxxxxxxx usnesení (§306 xxxxxxxxxxxxx zákona) xxxxxx xxxxxxxx x povolení xxxxxxxxxx rozvrhu (§301 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx rozvrhového usnesení (§307 xxxxxxxxxxxxx zákona), xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxx takového xxxxxxxx (§308 insolvenčního zákona), xxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§348 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§351 insolvenčního xxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§406 xxxxxxxxxxxxx zákona) x xxxxxxxx x neschválení xxxxxxxxx (§405 insolvenčního xxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (§414 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxx, jímž se xxxxx xx vydání xxxxxxxx rozhodnutí zamítá, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§417 insolvenčního xxxxxx) a xxxxxxxx, xxxx xx návrh xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxx ustanovených xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) soudu xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx (statusové) xxxxxxxx insolvenčního soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dlužníka, xxxxxx x xxxx xxxx.

Xxxxxxxx soud pak xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx věci přípustným xxxxx §238x xxxx. 1 xxxx. a/ x. s. x. xx spojení x §237 xxxx. 1 xxxx. x/ x. x. x., xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přisuzuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx majetek, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx, x xxxx Nejvyšší xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x úřední xxxxxxxxxx (§242 xxxx. 3 x. x. x.), nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxx x ze xxxxx se xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx soud xx xxxxx - v xxxxxxxxx xxxxxxxx otázek xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxx, xxx xx xxx dovolací xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx obecně nesprávné, xxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx určenou, nesprávně xxxxxxx, xxxxxxxx ji xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx rozhodný xxxxxx insolvenčního xxxxxx xx xxxxx účinném xx 30. xxxxxx 2010 (tedy xxxxxxxxx xx znění xxxxxx x. 227/2009 Xx.).

Xxxxx xxxxxxxxxx §148 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx insolvenční xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx, x které xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 1). Xxxxxxxx dlužník xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx úpadku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx věřitelů, počítanou xxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx, x alespoň xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 2).

Xxx xxxxxxxxxx §149 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x případ podle §148, rozhodne xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do 3 xxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxxxx §150 insolvenčního xxxxxx pak xxxxxx, xx xx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx řešení xxxxxx xxxxx §149 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx může xxx xxxxxxxx usnesení x xxxxxxx řešení dlužníkova xxxxxx.

X ustanovení §152 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx podává, xx xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §150, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud x způsobu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xx-xx x době xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, x xxxxx zákon xxxxx xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s reorganizačním xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věřitelů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx; §54 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx.

Xxxxx ustanovení §316 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspokojování pohledávek xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hospodaření xxxxxx xxxxxxx xxxxx insolvenčním xxxxxx schváleného reorganizačního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plnění xx strany xxxxxxxx (xxxxxxxx 1). Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx úpadek xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 2). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx právnická xxxxx x likvidaci, xxxxxxxxx x cennými papíry xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx 3). Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dlužníka xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 100.000.000,- Xx, xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx 100 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxx není xxxxxxx (xxxxxxxx 4). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nejpozději do 15 dnů xx xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxx xxxxxxxxxxxxx plán xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx věřitelů xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x alespoň xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx pohledávek, omezení xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx (odstavec 5). X konečně, xxx ustanovení §318 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dlužník, který xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx hrozící xxxxxx, xxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx reorganizace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxx na povolení xxxxxxxxxxxx podat xxxxxxxxxx xx 10 xxx xxxx první schůzí xxxxxxxx, která xx xx konat xx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx okruhu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xx určující xxxxxx pojmenování xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X daném xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x 21. xxxxxxxx 2009 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxx věřitele XXX -2, LTD (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), přičemž xxxx xxxxxxxxxx bylo x xxxxxxxx xxxxxxxx potvrzeno (xxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z 29. března 2010 (xxxx označeným x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx usnesení xxxxxxxx).

Xxxxxx xxxx pochyb x xxx (v xxxxxx xxxxxx nikým zpochybněno), xx xxxxxxxxxxx řízení xx týká xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx (v intencích §389 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x ustáleného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podaného Xxxxxxxx soudem x xxxxxxxx xx dne 21. xxxxx 2009, xxx. xx. 29 XXXX 3/2009, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 79/2009 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx podnikatele x xxxxxxxx nemá xxxxxxx (xxxxx) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xx přitom xxxxxx xxxxx x rozhodnutí x xxxxxx, x xxxxx rozhodnutím nebylo xxxxxxx (podle §148 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) rozhodnutí x xxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx (jímž x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, podle §4 xxxx. 2 písm. x/ x x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx majetek xxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx reorganizace), vzhledem x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx návrhu na xxxxxxxx reorganizace xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx v §318 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty uvedené x §316 xxxx. 5 insolvenčního xxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §316 xxxx. 5 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §316 xxxx. 4 insolvenčního xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx, který xx podnikatelem, počítá x xxx, že xxxxx xx xxxxx (xxxxxxx přípustný) xxxxxx xxxxxx dlužníkova xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx o xxxxxx xxxxx §148 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx x xxxxxx situaci xxxxxxx (xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dlužníkova xxxxxx xxxx skončením (xxxxx) xxxxxx xxxxxxxx svolané xxxxxxxxxxx x úpadku (§149 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona).

V xxxxxx xxxxxx obsažené x §148 xx §150 x §316 insolvenčního xxxxxx přicházejí v xxxxx xxx základní xxxxxx xxxxxxx:

1/ Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obsažená x §316 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona. V xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx i xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, u xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx reorganizací (§148 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx případě x xxxxxxxxxxx o úpadku xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx konkursu (xxxx. xxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxxxx vyloučen), xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx skončení (xxxxx) schůze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx (§149 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x takovém xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxx. §152 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Závazné xxx xxxxxxxxxxx soud x takovém xxxxxxx xxxx (xxx způsob xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) ani xxxxxxxx xxxxxx věřitelů x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxx §152 xxxxxxxxxxxxx zákona).

2/ Xxxxxxx xx podnikatelem, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxx - přípustná (xxxxx x xxxxxx xxx §316 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x dlužník xxxxxxxx xxxxxxx některý z xxxxxxxxx formulovaných xxx xxxxxxxxxxx reorganizace v xxxxxxxxxx §316 xxxx. 4 insolvenčního xxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx x úpadku xxxxxx xxx xxxxxxx i xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxx §148 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona). Xxxxxxxxx xxxxxxx první xxxxxx xxxxxxxx svolané xxxxxxxxxxx o xxxxxx (§136 xxxx. 2 xxxx. x/ insolvenčního xxxxxx) x takovém xxxxxxx je (xx xxx) xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx schůzi xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §325 insolvenčního xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx insolvenční xxxx xxxxx §148 až 152 insolvenčního xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x opodstatněném návrhu xx povolení xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx (xxxxx) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx.

Xxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx usnesení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věřitelů, je xxx příslušný xxx xxxxxxx této schůze xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx věřitelů xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxx, xx povoluje xxxxxx xxxxxx dlužníkova xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxx, xx x době xxxxxx schůze xxxxxxxx x xxxx oprávněným xxxxxx (v xxxxxxxxx §317 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx některému x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxx xxxxxxxx xxxxx x podání xxxxxx xx povolení reorganizace.

Z xxxxxx věci xxx xxxxx (xxxxxxxx x xxxx, xx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx řešení xxxxxxxxxx úpadku "xxxxxxxxx" xxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx rozhodnuto x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx /x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx/), xx xxx, xxx schůze věřitelů xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx o způsobu xxxxxx dlužníkova xxxxxx, xxxxxx dlužník ani xxxxxxx x přihlášených xxxxxxxx nepodal xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Není-li xxxxxx usnesení xxxxxxx, xxxx zde xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx byl xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx §152 xxxx první xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx dlužníka, neboť xxxx rozhodnutí xx xxxxxx xxxxx věci xxxxxxxxxx x úvahu (xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx povolení xxxxxxxxxxxx).

Xx-xx xxx x xxxx konání (xxxxx) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, může xxxxx xxxxxxxxx o xxx, zda xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dlužníkova xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx i xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx konkurs.

Záporná (x xxxxx x jednomyslně xxxxxxx) xxxxxxx daná xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, zda xxxxxxxx xxxxxx dlužníkova xxxxxx xx být xxxxxxx, pak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx úpadku xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx řešení dlužníkova xxxxxx reorganizací, xx xxxxxxx xxx jako xxxxxxxx, jímž schůze xxxxxxxx xx xxxxxx §323 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na povolení xxxxxxxxxxxx podaný xxxxxxxxx). Xxxxxxxx však xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§151 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx o xxx, xx způsobem xxxxxx xxxxxxxxxx úpadku xx být konkurs, xx tím pro xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx §152 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx), x xx xxx zřetele x xxxx, že xx zde xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx dlužníka xx xxxxxxxx reorganizace, xxxxx xx insolvenční xxxx xxxxx (kdyby xxxxxx usnesení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §150 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jímž se xxxxxx vypořádá x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx reorganizace, x xx tak, xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx schůze xxxxxxxx x xxxxx (než xxxxxxxxx navrženém) xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx (opět x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx věřitelů x xxxx otázce xx xxx něj xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xx ostatně xx xxxxx x xxx, xxx se x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx §148 xx §152 insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Sněmovna xx xxxx 4. xxxxxxxx xxxxxx 2002 - 2006 xxxx xxxx x. 1120). Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx obsažená xxxx x §150 xx 152 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (v nezměněné xxxxxx) x xxxxxxxxxxxx §150 x §151, Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx: "Xxxxxxxxxx §149 xxxxxx xxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x způsobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (nejpozději xx 3 xxxxxx xx rozhodnutí o xxxxxx) xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx věřitelé xxxxx k řešení xxxxxxxxxx xxxxxx závazně xxxxxxxx (§150 xxxx. 1). Pro xxxxx xxxx xx zavádí xxxxxxxxx xxxxxx (150 xxxx. 2), jež xxxxxxxx významu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Důvody, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nemusí xxxxxxxxxx x způsobu řešení xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx taxativně (x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx) vypočteny x §151 návrhu".

K xxxxxxxxx zbývá xxxxxxx, xx úsudek, xxxxx xxxxxxx schůze xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x jinak přípustný xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, podporuje x xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x způsobu xxxxxx dlužníkova úpadku, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §152 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dovoluje insolvenčnímu xxxxx pominout xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §150 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx je-li xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx věřitelů xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx takové xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx návrhu xx povolení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §150 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx tehdy, xx-xx xxxxx x ním xxx předložen xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §152 xxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx.

3/ Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx přípustná xxx dalšího (xxxxx xxxx x xxxxxx xxx §316 xxxx. 3 insolvenčního zákona, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx formulovaných xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §316 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxx xx reorganizace xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx, za předpokladu, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx včas xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x §316 xxxx. 5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx plán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přípustnost reorganizace xxxxxxxxxxx §316 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X vydáním xxxxxxxxxx x xxxxxx nelze xx této situace xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx konkursu (§148 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx). Na program xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx (§136 xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx zákona) x takovém xxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx řešení xxxxxxxxxx úpadku. Xxxxxxxx xxxx lhůta xxxxxx x xxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx dlužníkem x §316 xxxx. 5 xxxxxxxxxxxxx zákona marně xxxxxx ještě xxxx xxxxxxx xxx (první) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx reorganizace dlužníka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx v xxx, xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx věřitelů xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx schůze věřitelů, xxxxx by přijala xxxxxxxx o způsobu xxxxxx dlužníkova xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx lhůty xxx §316 odst. 5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx, xx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pod xxxxx 1/.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1/ X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx šlo x případ xxxxxxx xxxx pod xxxxx 3/, xxx (xxxxx xxxxxx xxxxx) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx stanovená dlužníku x §316 odst. 5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x překonání xxxxxxx x podmínek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v §316 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx konáním xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxx xxxxx insolvenčního zákona xxxxxxxxxxxx a usnesení xxxxxx věřitelů o xxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úpadku xx konkurs, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx zřetelem x xxxxx §152 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

2/ Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řešení dlužníkova xxxxxx reorganizací, nemělo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (jež xxxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxx schůze xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úpadku xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx) xxxx xx správnost xxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxx xx majetek xxxxxxxx, xxxxx jiný xxxxxx xxxxxx dlužníkova xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxx v úvahu.

Podle xxxxxxxxxx §141 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, není důvodem x xxxx, xxx xxxxxxxx soud xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx navrhovatel xxxxxxxxx, xx má xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ani skutečnost, xx insolvenční xxxxxxxxxxx x xxxxxxx odvolacího xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx x usnesení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dlužníka xxxxxxxx neurčuje, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, že takovou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (srov. k xxxx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx ze dne 29. září 2010, xxx. xx. 29 XXXX 32/2010, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na webových xxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx) x xx jí xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx této xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx za to, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxx dlužníkova xxxxxx nesprávně (x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx předepsanými xxx xxxxx xxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx), tedy xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úpadku xx xxxxxx tomu xxx xxxxxxxx od okruhu xxxx, xxxxx podaly xxxxxxxxxxx xxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovatele xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xx xxxx insolvenčního xxxxxx, která začíná xxxxxxx insolvenčního návrhu (xxxxx, xxxxxxxxx xxxx), xxxxx xxxxx (xxxxxxx xx) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhu (xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx). Xxx x této xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxx xxxxx zpochybňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xx-xx xxx dlužníkův věřitel) xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx §105 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nedoložil, xx xx xxxxx dlužníkovi xxxxxxxx pohledávku.

Ostatně, x xxxxxxxxxx §141 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx této xxxxxx xx x při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx význam xxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx insolvenční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx dlužníkovi xxxxxxxx xxxxxxxxxx, právně xxx xxxxxxx (určující xx, xxx je xxxxxxx i xxx x xxxxxx). Xxxx. x xxxx též xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze dne 29. xxxxx 2010, xxx. zn. 29 XXXX 30/2009, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 14/2011 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x stanovisek nebo xxxxxxxx Nejvyššího soudu xx xxx 26. xxxxx 2000, sen. xx. 29 NSČR 24/2009 (xxx xxxxxxxxxx xxxx veřejnosti k xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx).

Xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doložil x xxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx konané xx xxxxxxxxxx x úpadku xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx x případné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx potažmo xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxx §49 x xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x nikoli xxxx "doložení" xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovatele xxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zpochybnit xxxxxxxxx napadeného xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx jednání (§243a xxxx. 1 xxxx xxxxx x. s. x.), xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx doručené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx, insolvenčnímu xxxxxxx x věřitelskému xxxxxx (xxxxxxxx věřitelů) xx však xxxxxxxx x zvláštním xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X Xxxx 20. xxxxx 2011

XXXx. Xxxxxx Krčmář , x. r.

předseda xxxxxx

Xx správnost xxxxxxxxxx: Xxxxx Xxxxxxxxxx