Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pohledávky, xxxxx xx za xxxxx dlužníky k xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x tom, xxx dlužník xx xx smyslu xxxxxxxxxx §3 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xx xxxxx platební xxxxxxxxxxxx, ani k xxxx těchto xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx soud Xxxxx xxxxxxxxx rozhodl x senátě složeném x xxxxxxxx JUDr. Xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx x Xxx. Xxxxxx Zavázala x xxxxxxxxxxx věci xxxxxxxx Xxxxxx Ježka, xxxxxxxxxx 30. xxxxxx 1946, xxxxx v Xxxxxx 181, Xxx nad Xxxxxxx, XXX 783 75, xxxxxxxxxxxx JUDr. Xxxxx Xxxxxxxx, advokátem, xx xxxxxx x Xxxx, Xxxxxx 5, XXX 602 00, xxxxxx u Krajského xxxxx x Brně xxx xx. xx. XXXX 22 XXX 1108/2008, o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx SLAVIA XXXXXX x. x., xx xxxxxx x Xxxxx 6 - Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx 439/7, XXX 162 00, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 25874501, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx soudu x Xxxxxxxx xx xxx 22. xxxxx 2008, x. x. KSOS 22 INS 1108/2008, 3 XXXX 106/2008 - A - 24,

xxxxx:

X. Xxxxxxxx proti xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xx xxx 22. xxxxx 2008, x. x. KSOS 22 XXX 1108/2008, 3 XXXX 106/2008 - X - 24, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce, xx xxxxxx.

XX. Xx xxxxxxxxx xxxxx xx dovolání xxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xx dne 26. června 2008, x. j. XXXX 22 INS 1108/2008-X-12, Xxxxxxx xxxx v Xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx XXXXXX XXXXXX x. x. xx xxx 19. xxxxxx 2008 xxxxxxx úpadek xxxxxxxx (xxx X. xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx XX. xxxxxx) x prohlásil xxxxxxx xx majetek xxxxxxxx (xxx III. xxxxxx).

Xxxx xxxxx z toho, xx:

1/ Dlužník xx x insolvenčnímu xxxxxx x určené xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx seznam xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x zaměstnanců (xxxx xxx jen "seznamy"), xx mu příslušná xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxx 26. xxxxxx 2008 x xx xxx xxxxxx x následcích xxxxxxxxxxxx seznamů.

2/ Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 331.448,- Xx.

3/ Dalšími xxxxxxxx dlužníka s xxxxxxxxxxxx po lhůtě xxxxxxxxxx xxxx: Kooperativa xxxxxxxxxx, a. x. (xxxx xxx xxx "xxxxxxxxxx") a Xxxxx xxxxxxxxx - Úřad xxx xxxxxxxxxxx státu xx věcech xxxxxxxxxxx (xxxx xxx xxx "xxxx").

Xx tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx:

1/ Insolvenční navrhovatel xx aktivně xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který obsahoval xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §103 odst. 2 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

2/ Xxxxxxxxxxx navrhovatel xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §105 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přihlášku xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

3/ Dlužník xx x úpadku xx smyslu xxxxxxxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxxx xx xxxx věřitelů x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx 30 dnů xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx schopen xxxxx.

4/ X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §3 xxxx. 2 písm. x/ xxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxx xx xx xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §104 odst. 1 insolvenčního zákona, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx soud.

5/ X xxxxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxxx dle ustanovení §136 xxxxxxxxxxxxx zákona x s rozhodnutím x úpadku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dle §148 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jelikož xxxxxxx - xx poučen - xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxx označeným xxxxxxxxx xx xxx 22. xxxxx 2008 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxx X. xx XXX. výroku (xxxxx xxxxx) x v xxxxxx IV. xx X. xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx výrok).

U potvrzujících xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odvolací xxxx x ustanovení §3 xxxx. 1 a 2, §97 odst. 3, §136 odst. 1, §143 xxxx. 1 x §148 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx, xx:

1/ Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vskutku xxxxxxx xxxx splatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xx xxx 21. prosince 1990, xxxxxx s xxxxxxxxx uzavřela xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Komerční xxxxx, x. x. (xxxx xxx xxx "xxxxx"), x xx xx výši xxxxxxx 318.700,- Xx xx xxxxxxx, x osmnáctiprocentním xxxxxx x xxxxxxxx xx 12. xxxxxx 1992.

X dlužníkově obraně xxxxxxxx xxxx dodal, xx xxxxx x xxxxxxxxx svého závazku x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxx postupních xxxxx, xx xxxxxxx základě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) dlužník nezpochybňuje, xxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nemění. Xxxxxxxx xxxx xxx xx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx vykonatelnou (xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx - xxx xxxxx xxxxxxx - x právní xxxx), xxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxx x pohledávku xxxxxxxx xxxxxxx xx roku 1994, jejíž xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2/ Xxxxxxxxxx xxxx dlužníku xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx.

X xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve výši 9.884,- Xx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 29. xxxxxxxx 1999, přiznanou xxxxxxxxxx vykonatelným xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Olomouci xx xxx 8. xxxxx 2003, x. x. 61 Xx 1682/2003-10, xxxxx nabyl xxxxxx xxxx xxx 11. xxxxxx 2004.

X xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 60.000,- Xx, xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxxx xx dne 13. března 2001, xx. zn. 14 X 46/2000, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx 14. března 2001.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dlužník x odvolání xxxxx xxxxxxxxxxxx.

3/ Xxxxxxxxx splatných xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx dvou xxxxxxxx vůči xxxxxxxx, xxx jsou xx xxxx xxxxx 30 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, tak xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§3 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

4/ Xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx tyto xxxxxxx xxxxxxx neplnil x xxxxxx po xxxx xxxxx 3 xxxxxx (§3 xxxx. 1 xxxx. x/, xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx, xx xxxxxxx je x úpadku xx xxxxx platební neschopnosti.

Soud xxxxxxx xxxxxx proto xxxxxxxxxx, xxxxxxxx dle xxxxxxxxxx §136 insolvenčního xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dlužníka a xxxxxx-xx toto xxxxxxxxxx (x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §148 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x rozhodnutím o xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxx, u xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxxxxxxxxx x návrh xx xxxxxxxx oddlužení xxxxxxx).

X xxxxxx týkajícímu xx insolvenčního správce xxxxxxxx xxxx uvedl, xx xxxxx osobě xxxxxxxxxxxxx správce dlužník x odvolání xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx podal xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx usnesení xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx, xxx má xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §237 xxxx. 1 xxxx. x/ xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx též xxx "x. x. ř."), xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx stupňů si xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tak xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dovolatel xxxx, že xx xxxxxx do ekonomických xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupu xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx má xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nároky uplatněné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx soustřeďuje xxxxxx xxxxx závěru x xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx proti xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx věřitelů. Xxxxxxxxx dlužník x xxxxx otázkám xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

X. K xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovatele.

Dlužník xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovatele. xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xx to, že x xxxxxx x xxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x Okresního xxxxx x Olomouci pod xx. zn. X 775/92, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, sloužící xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxx kritizuje xxxxxxxxx xx xx, xx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nepřihlédl x xxxxx důkazy x xxxxx xxxxx neprovedl.

Dále xxxxxxxxx tvrdí, xx xxxxxxxx soud xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx (13. xxxxxx 2008), xx jehož xxxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 29. xxxxx 2009 (byť xx bylo xxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxx vzniklou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí uplatnil xxxxxxxxx u Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx (xxx je xxx xxxxxx pod xx. xx. 13 C 44/2005) ve xxxx 1.669.384 Kč x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx od 24. xxxxxx 1993 do 14. července 1994 x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. 15. července 1994 xx xxxxxxxxx x xx xxxx 80.190.000,- Kč x xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovatele x xxxxxxx věřitelů.

II. X xxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxxx uvádí, že x ní xxxxxxx, xxxxx mu xxxxxx xxxxxxxx žádné xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx x xxxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxx, xx xx x xx není xxx známo, že xxxx jde o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se škodou, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx těchto záležitostí xx soudy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tak neprávně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx argumentaci xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx taxativně xxxxxxxxxxx x §241x xxxx. 2 x 3 x. x. x., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kritikou správnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudem, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §241x xxxx. 2 xxxx. b/ o. x. x.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx §7 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (xx 30. června 2009) se xxxxxx x xxxx 12., xxxxx xxxxx, xxxxxx XX. xxxxxx č. 7/2009 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (potvrzující) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx celek (xxxx xxxxxx té jeho xxxxx, kterou odvolací xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx insolvenčního správce).

Dovolání xxxxx té xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxxxxx správce, není xxxxxxxxxx přípustné. Xxxx, xxx bylo možné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §238x xxxx. 1 písm. x/, xxxx. 2 x. s. ř. xx xxxxxxx x §237 xxxx. 1 xxxx. c/ x. x. x., xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (ani xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xx xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx "xx věci" xxxx. Xxxx. x xxxx xxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 27. ledna 2009, xxx. zn. 29 XXXX 4/2009 xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 103/2009 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §243x xxxx. 5 x. x. x., xx spojení x §218 xxxx. x/ x. x. ř. (xxxxxxxxx ostatně xx xxxx tohoto xxxxxx x dovolání ničeho xxxxxxxx).

Xxxxxxxx proti té xxxxx prvního xxxxxx xxxxxxxxxx usnesení, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ve výroku x xxxxxxxx dlužníkova xxxxxx a ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §238a xxxx. 1 xxxx. x/, xxxx. 2 x. x. x. xx xxxxxxx x §237 xxxx. 1 xxxx. x/ x. x. x. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx usnesení xxxxxxxxx xxxxx skutkové x právní argumentace, xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx usnesení, jímž xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx věřitele x xxxxxx xxxxxxxx x (xxxxxxxx) o způsobu xxxxxx xxxxxx úpadku. Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx usnesení xx xxx další xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx především xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 31. prosince 2007, xx. xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx č. 362/2007 Sb.

Nejvyšší xxxx xx - x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dovoláním - xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxx xxxxxxxx důvod uplatněný (xxxxx xxxxxx dovolání) xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudem.

Právní xxxxxxxxx xxxx je obecně xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx právní xxxxx, xxxx xxxxxxx určenou, xxxxxxxxx xxxxxxx, případně xx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx §141 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxxx návrhu dlužníka xxxx xxxxxxxx přípustné. Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx vydanému xx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx pouze dlužník; xxxxxxxxx xxxx lze xxxxxxx xxxxx to, xx xxxxxxxxxx o xxxxxx nemělo xxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx není xxxxxxxx, xxxx proto, že xxxx xxxxx překážka xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Ke xxxxxxxxxxxx, xxxxx nastaly nebo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, se x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 1). Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx dlužníka, xxxx důvodem x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx zrušil xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedoložil, xx xx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobilost být xxxxxxxxxx řízení (xxxxxxxx 2).

X xxxxxxx takto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxx xxxxxxxx xxxx. xxxx xxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího soudu xx dne 29. xxxxx 2010, xxx. xx. 29 XXXX 30/2009, xxx je xxxxxxxxxx k dispozici xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx) xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxx významu xxxxxxx, xxxxx dovolatel xxxxx xxxxx xxxxxx x doložení pohledávky xxxxxxxxxxxx navrhovatelem.

I xxxxx xxxxx (až) x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx proti rozhodnutí x xxxxxx vydanému xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nedoložil xxxx xxxxxxxx pohledávku xxxx dlužníku (§105 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx xx to xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xx x tak xxxx xxxxx xxxxxxx (xx vazbě xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx nestali xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), že dlužník xx x xxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 26. xxxxx 2010, sen. xx. 29 NSČR 17/2009, xxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xx webových xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx).

Xxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx-xx dovolatel xxxxxxxxxx soudu, xx xxx rozhodnutí (xxxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxx, xx pohledávka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx, který odvolací xxxx x xxxx xxxxxx neformuloval. Xxxxxxxx xxxx naopak výslovně xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx vykonatelnou, nýbrž xx, xx jde x pohledávku xxxxxxxx xxxxxxx xx roku 1994, xxxxx aktuální xxxx xxxx x xxxx fázi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx x xxxxxx, xxxxxxxx xx x/ více xxxxxxxx x b/ xxxxxxxx závazky xx xxxx delší 30 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx a x/ xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx") [xxxxxxxx 1]. Má xx xx xx, xx dlužník xxxx xxxxxxx xxxxx své xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže x/ xxxxxxxx platby xxxxxxxxx části xxxxx xxxxxxxxxx závazků, nebo x/ xx neplní xx xxxx xxxxx 3 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, nebo x/ není xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx některé xx splatných peněžitých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx, nebo d/ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x §104 xxxx. 1, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx 2).

Xxxxxxxx k tomu, xx xxxxxxxxx xxxxxx xx formě xxxxxxxxxx (§3 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona) nebyl x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu, xx xxxxxxx xx v xxxxxx xx formě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx xx xxx 27. xxxxx 2010, xxx. xx. 29 NSČR 1/2008, uveřejněném pod xxxxxx 96/2010 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx, jakož x x usnesení ze xxx 20. května 2010, sen. xx. 29 XXXX 22/2009 (xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx stránkách Nejvyššího xxxxx), xx xxx x podrobnostech xxxxxxxx, xxxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxxx, xx znak (xx)xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx závazky, xxxxx xxxx xx dobu xxxxx 30 dnů xx xxxxx xxxxxxxxxx (§3 odst. 1 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx být xxx x rovině xxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx lze usuzovat xx některou x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obsažených x §3 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxx xxx xxxxx, xx nebyly-li xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení dlužníkem xxxxxxxxx, pak xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neschopnost xxxxxx xxx xxxxxxx závazky (xxxx uvedený x §3 odst. 1 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), nikoli xxxx xxxxxxxxx "xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx (xxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx "xx xxxx delší 30 xxx xx lhůtě xxxxxxxxxx" (xxxx uvedený x §3 xxxx. 1 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxxxxxxx (xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx roku 1994) xxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mnohosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx v xxxx souvislosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolací xxxx, xx, že banka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx k realizaci xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx uspokojení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), na existenci xxxxxxxxxx závazku xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx věřitelů x xxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx a xxxxx), xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obrana xxxxxxxx xx argumentu xx x xxxxxx pohledávkách xxxxxxx.

Xx tomto xxxxxxx xxx mít xx xxxxxxx závěr odvolacího xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxx) s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx 30 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx znaky xxxxxxxxxx xxxxxx uvedené v §3 xxxx. 1 xxxx. a/ x x/ xxxxxxxxxxxxx zákona.

Vzhledem x xxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx před xxxxx nižších xxxxxx xxxxxxx uvedené x §104 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedeného x §3 xxxx. 1 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx výše xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 2 xxxx. x/ insolvenčního xxxxxx.

X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebyla (xxxxxxx se x xxxxx řízení proti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nečinný). Xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx či xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx bylo možné xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx) závazky xx xxxxx splatnosti.

Tvrzením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §3 xxxx. 2 xxxx. x/ insolvenčního zákona xxxx v tomto xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx převyšující xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx-xx totiž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má xx xxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx pohledávku xxxx xxxxx), x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx úvaze x tom, xxx xxxxxxx je x xxxxxx xx formě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tento xxxxx, xxxxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxxxxx již v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx §1 xxxx. 2 zákona x. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx (x usnesení ze xxx 24. září 2003, sp. zn. 29 Xxx 564/2001, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 83/2004 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx) xx plně xxxxxxx x xxx zkoumání xxxxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxx ustanovení §3 xxxx. 1 x 2 insolvenčního xxxxxx.

Xxxxxx, xx xxxxxxx má xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx (xxx osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx věřitele (xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 4. května 2004, xx. xx. 29 Xxx 257/2002 xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 53/2005 Xxxxxx soudních rozhodnutí x stanovisek, jehož xxxxxx - xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx a vyrovnání - xxxx mutatis xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xxx poměry založené xxxxxxxxxxxx zákonem). Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x neschopnosti xxxxxxxx xxxxxxx pohledávky xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudem xx xxxxx xx xx xxxxxx x dlužníkově xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správné.

Výrok x prohlášení konkursu xx xxxxxxx dlužníka xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx - xxxx. §148 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx x tomuto xxxxxx proto platí, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx řízení, k xxxx Nejvyšší xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx (§242 odst. 3 o. x. x.), nejsou dovoláním xxxxxxxx a xx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx proto xxxxxxxx zamítl xxxxx §243x odst. 2 xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x. x. x.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přípustný xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X Xxxx 2. xxxxxxxx 2010

XXXx. Zdeněk Xxxxxx, v. x.

xxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxx.