Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §414 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx insolvenční xxxx xxxxxxxx dlužníka xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx povinnosti x xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelům xxx xxxxxxxx, xxx jiné xxxxx, xxxxx měly xxxx xxxxxxxx pro xxxx pohledávky právo xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx, na kterou xx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx placení, vydané xxxxx §414 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx, x soudním xx xxxxx xxxxxx xx však xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx taková pohledávka xxxxxx režim, jako xxxxxxxxx pohledávka.

Průběh xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x senátě složeném x předsedy XXXx. Xxxxxx Xxxxxxx a xxxxxx Xxx. Filipa Xxxxxxx x Mgr. Xxxxxx Zavázala v xxxxxx věci žalobce Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, národního xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Entreprise Xxxxxxxxx, xx sídlem x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx 4, XXX 370 21, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 00514152, xxxxxxxxxxxx Mgr. Xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxx v Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Lannova xxxxx 9, PSČ 370 21, xxxxx žalované X. X., o xxxxxxxxx xxxxxx 191.588,- Xx s xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx sp. xx. 13 Cm 896/2008, o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx soudu v Xxxxx ze xxx 12. xxxxx 2010, x. j. 3 Xxx 331/2009-96,

xxxxx:

Xxxxxxxx Vrchního xxxxx v Praze xx xxx 12. xxxxx 2010, x. x. 3 Xxx 331/2009-96 a xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxx 30. xxxxxx 2009, x. x. 13 Cm 896/2008-47, xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x dalšímu xxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xx dne 30. xxxxxx 2009, x. x. 13 Xx 896/2008-47, zamítl Krajský xxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx (Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, národní podnik, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Budweiser Budvar, Xxxxxxxxxx Nationale) domáhal xx xxxxxxxx (X. X.) xxxxxxxxx částky 191.588,- Xx x xxxxxxxxxxxxxx (0,1 % xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x částky 140.650,- Kč denně xx 4. xxxxxxxxx 2006 xx xxxxxxxxx).

Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nároku xxxxx zejména x xxxx, xx:

1/ X. X. (xxxx též xxx "M. Xx.") xxxxxxx xx xxxxxxxx 1. xxxxxxxxx 2004 Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx. Budějovický Xxxxxx x x xxxxxxx jeho xxxxxxx (xxxx xxx xxx "xxxxxxx x xxxxxxxxx"), xx základě xxxxx X. Xx. xxxxx xxxxxxx 146.650,- Kč, xxxxxx 0,1 % xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx 4. xxxxxxxxx 2006 xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx nákladech řízení xxxxxxx 44.930,- Xx.

2/ Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1. listopadu 2007 dohodu o xxxxxx, ve které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nároky xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx x případě, xx xxx neučiní xxxxxxx (X. Xx.).

3/ Xxxxxxxx dne 17. xxxxx 2007 xxxxxx xxxx žalobci xxxxxxx xx xx xxxxxx x výše -a xx ve výši xxxxxxx v xxxx 1/ - x xxxxxxxx xx jej xxxxxxx.

4/ Xxxxxxxxx x. x. KSBR 39 XXX 394/2008-B-39, které xxxxxx právní xxxx 26. května 2009, xxxx Krajský soud x Xxxx na xxxxxx xxxxxxx oddlužení xxxxxxxxx X. Xx. x osvobodil X. Xx. xx placení xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx vztahuje xxxx na xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx, kteří xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx měli xxxxxx, jakož x xx ručitele x xxxx xxxxx, xxxxx xxxx vůči dlužníku xxx xxxx pohledávky xxxxx postihu.

5/ Žalobce xxxxxxxxxxx xxxx pohledávku xxxx X. Xx. xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx majetek X. Xx.

Xx xxxxx xxxxxxx xxxx - xxxxxxxx na xxxxxxxxxx §414 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (insolvenčního zákona) - dovodil, xx xxxxxxx M. Dr. xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx označeným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xx xxxxxxx téže xxxxxxxxxx x žalovaná xxxx ručitelka xx xxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxx Vrchní soud x Praze xxxxxxxxx xx xxx 12. xxxxx 2010, x. x. 3 Cmo 331/2009-96, potvrdil xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxxxxxx, xx výše xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx 26. xxxxxx 2009) přitakal xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx není xx xxxxx. Podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxx M. Xx. xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx tak xxxx x xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx §414 odst. 1 a 3 xxxxxxxxxxxxx zákona tato xxxxxxxxxx zanikla xxx xxxx X. Dr., xxx xxxx xxxxxxxx. Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxxx xxxxxxxxxx) i xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zaplatila, xxxx xx x titulu xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx na M. Xx. (xx předpokladu, xx xx xxxxx xx placení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx §237 xxxx. 1 xxxx. x/ xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (dále xxx xxx "x. s. x."), xxxxxxxx, xx xx xxx dovolací xxxxx uvedený x §241x odst. 2 xxxx. x/ x. x. ř., xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na nesprávném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x požaduje, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx obou xxxxxx x věc xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x dalšímu xxxxxx.

X xxxxxx uplatněného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vytýká xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxx schváleného xxxxxxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx (X. Xx.) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávka. Xxxxx, xx insolvenční xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odvolací xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx" (podle xxxxxx úpravy) a "xxxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx" (xxxxx xxxxxxxxxx §414 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dovolatele xxxx X. Dr. nezanikla (xxxxx trvá), xxxxx xxxxxxxxx ani ručení xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx §414 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx xxxx "hlavním" xxxxxxxxx (X. Xx.) x xxxxxxxxx (xxxx ručitelkou) x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x žalované (xxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx), xxxxxxxxx dovolatel. Xxxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx řízení (xx 1. července 2009) xx podává x xxxx 1. x 12., xxxxx xxxxx, xxxxxx II. zákona x. 7/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx shledává xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §237 xxxx. 1 písm. x/ o. x. x., přisuzuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásadní xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dovoláním (Xxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx oddlužení /podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx/ xxxxxx xxxxxxx dlužníka x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx i xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx?), xxxxxxxxx xxxxxx dosud nezodpovězené.

Vady xxxxxx, k xxxx Xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (§242 odst. 3 x. x. ř.), xxxxxx xxxxxxxxx namítány x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, Nejvyšší xxxx xx proto - v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - zabýval xxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odvolacím xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx věci je xxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx právní xxxxx, xxx na xxxxxxxx xxxxxxxx stav xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx na xxxx skutkový stav xxxxxxxxx aplikoval.

Skutkový xxxx xxxx, xxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx (x xx zřetelem xx způsobu, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx) xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxx xxx dalších xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx vydáno x xxx současně xxxxxx xxxxxx moci usnesení xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dlužníka X. Xx. od placení xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x němž xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (26. xxxxxx 2009), je xxx další xxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 8. xxxxxx 2009, tj. xxxxxxxxx xx znění xxxxxx x. 458/2008 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxx §183 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přihláškou xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx pohledávky nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z tohoto xxxxxxxxx (xxxxxxxx 1). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ani právo xxxxxxxx domáhat xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx společně x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plnění xx dlužníkova xxxxxxxx, xxxxxx bankovní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 2). Xxxxx, od xxxxxxx xxxx věřitel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx jim xxxxx xxxxxxxx vznikla xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přihlásit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx věřitel. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx něj x xxx, že pro xxxxxx vstup xx xxxxxx xxxxx přiměřeně §18; návrh xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxx xxxxx xxxx (odstavec 3).

Xxx xxxxxxxxxx §414 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jestliže xxxxxxx xxxxx řádně x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx dlužníka xxxxxxxx, xxxx dlužníka osvobodí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, x xxxx dosud nebyly xxxxxxxxxx. Xxxxx tak xxx xx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx 1). Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se vztahuje xxxx xx xxxxxxxx, x jejichž pohledávkám xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx věřitele, xxxxx xxx pohledávky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxx 2). Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx i xx xxxxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 3).

Xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxx, xx jako xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x jeho rozhodovací xxxxxxx (xxxx. xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x obchodního xxxxxxx Nejvyššího soudu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 45/2009 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxx formulované x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx soudem xxx ve stanovisku xxxx xxxxx xx xxx 21. xxxxxx 1996, xx. xx. Xx. ÚS-st.-1/96, uveřejněném xx Sbírce nálezů x xxxxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxx 9, xxxxxxx 1997, xxxxx X., pod pořadovým xxxxxx 9. Tam Xxxxxxx xxxx vysvětlil, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx neznamená xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx doslovného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx konfliktu xxxx xxxxxxxxx zněním xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x ratione xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx bariéru xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Tamtéž Xxxxxxx xxxx xxxxx, xx smysl a xxxx zákona xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dokumentů vypovídajících x vůli x xxxxxxxx zákonodárce, xxxx xxx xxxxx důvodová xxxxxx k xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx návrhu xxx xxxxx presumovat x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx) x xxxx x argumentace xxxxxxxxxx x rozpravě xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx a xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxx právního xxxxxxxxxx xx xxxxx prvotně xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx znění. Pouze xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx. xxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx x xxxxxx, x jejichž xxxxxxxxxxxxxx a výlučnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx výklad x ratione xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx §183 x §414 xxxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx výše xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx již xx xxxx, kdy xxx tento xxxxx xxxxxx (xx 30. xxxxxx 2006). Vládní xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxx 4. xxxxxxxx období 2002 - 2006 xxxx xxxx č. 1120, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §183 xxxxxxxxxxxxx zákona xxx xxxxxx již x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx: "Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx režim, xxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxx úpravy obsažené x xxxxxx x. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx - dále též xxx "ZKV") platil xxx pro xxxxxx (§20 odst. 4 XXX). X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx zajištění mohli xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx x majetku xxxxxxx osob. X xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx zajištěný xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x rozsahu uspokojení xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx jeho xxxxx (xx xxxxxxxxxxx xxxxx §18). Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx nové xxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxx plnit x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxx xxx možnost xxxxxxx xxxx plnění xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. S touto xxxxxx xxxxxxx x xx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) úpravu, obsaženou x §27 odst. 5 XXX."

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zákonu xxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx §414 insolvenčního xxxxxx; podoba xxxxxx xxxxxxxxxx je totiž (xx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx vládního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx x. 1120/1). Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx" dlužníka xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx původ xxx x (xxxxxxxx) xxxxx §411 vládního xxxxxx insolvenčního xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx se xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx zmiňuje o xxxxxxx "xxxxxxxxxx" jen xxxxxxxx, srovnáním x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx. Uvádí xx x xx xxxxx, xx "x porovnání x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx úprava xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do vyrovnání xxxxxxxxxxx, xxxxx (xxxxxxx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxx splátkového kalendáře) xxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx xxxxxxx na návrh xxxxxxxx (§411 xxxx. 1)".

Xxxxxxx je xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx 8. xxxxxx 2009, lze xx xxxxx xxxxxxxxxxx co xx koncepce "osvobození" xxxxxxxx od placení xxxxxxxxxxxxxx zbytku xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zákona x. 217/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Sb., x úpadku a xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon xxxxx xxxxxxxxx /xx/ 20. xxxxxxxx 2009). Xxxxxx návrh xxxxxx x. 217/2009 Sb. xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Sněmovna xx xxxx 5. xxxxxxxx xxxxxx 2006 - 2010 xxxx xxxx č. 770/0, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx k bodům 25. xx 44. (xxxxx §391, §398, §399, §400, §401, §402, §405, §406, §407, §409, §410 x §414 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) "xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx placení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nezanikají, xxx získávají xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx oddlužení x Nejvyšší soud, x xx v xxxxxxxx xx xxx 29. xxxx 2010, xxx. xx. 29 XXXX 6/2008, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx Nejvyššího soudu. Xxx Nejvyšší soud xxx xxxxxxxxxxxxxxx institutu xxxxxxxxx poznamenal, xx: "Xxx x způsob xxxxxx úpadku, který xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (při xxxxxxx xxxxxxx celého oddlužení) xxxx k tomu, xx insolvenční soud xxxxxx xxxxxxxx osvobození xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§414 insolvenčního xxxxxx), xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx. xxxxxxxxx obligace."

Již x dikce ustanovení §414 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona, konkrétně x xxxx věty xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx soud osvobodí xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, v rozsahu, x němž xxxxx xxxxxx uspokojeny, návrhem xxxxxxxx, xx zřejmé, xx samo splnění xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxx insolvenční soud xxxxx xx vědomí xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§413 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) nezpůsobuje xxxxx xxxxxxxxxx zahrnutých xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx dlužníka xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx podle §414 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx otázka, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx "zánik" zbytku xxxxxxxxxx nebo xxx xx xxxx xxxxxx x jaký, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zbytku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, je xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §451 xxxx. 2 xxxxxx č. 40/1964 Xx., občanského xxxxxxxx (xxxx též xxx "xxx. xxx.") x xxx ji xxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxx x poukazem xx to, xx xxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §414 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přiznáním "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx. Důvodová xxxxxx k insolvenčnímu xxxxxx (xxxx shora xxxxxxxx pasáž) sice xxxx xxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx způsobuje xxxxx xxxxxx neuhrazených xxxxxxxxxx, použité xxxxxxxx (xxx v poměrech xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §63 odst. 1 XXX) však xxxx xxxxxxxx xxx vzhledem x rozdílným formulacím xxxx xxxxxx (xxxxx §63 xxxx. 1 XXX "xxxxxx v xxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxx plnit xxxxxxx xxxx věřitelům", xxxxxx xxxxx §414 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxx xx xxxxxxx pohledávek"). Xxxxxxxx zpráva x xxxxxx x. 217/2009 Xx. xxxxxx tomu xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx "osvobozením" xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx dlužníku xx stává xxxxxxxxxxxxxx.

X xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx použitá xxxxxxxxxxxx ("xxxxxxxxxx xx placení xxxxxxxxxx" - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) vybízí x závěru, xx xxxxxxxxxx sice x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nadále xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx povinnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x při rozhodování x xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx vychází x xxxx, že xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx x xxxxxxxxxx od xxxxxxx pohledávek požádá), xxxxx x duchu xxxx logiky xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx pohledávky, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx rozhodnutím xxxxxxxxxxxxx xxxxx osvobozen, xxxxxxx xxxxxxx dobrovolně, xxxxxxx xxxx xxxxxxx zachována. Xxxxxxxxxx v neuhrazeném xxxxxxx nezanikla, leč xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vymáhat; x xxxxxxx xx jiném xxxxxx již xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx. obdobně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §100 xxxx. 1 xxxx xxxxx obč. xxx. x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx ve smyslu §845 odst. 1 xxx. xxx.). Xx xxxxxxxxxxx řízení má xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X tomu xxx dodat, xx xxxxx nastavené xxxxxx xxxxxxxxxx osvobození xxxx xxx ve xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §417 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dovoluje - xx stanovených xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníku odejmout, xxxx xx bylo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mělo xx xxx "zaniklé" xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxxx /xx jiná/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §414 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx způsobuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx sama o xxxx xxxx xxxxxxxx xxx závěr, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx proto xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx coby xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (X. Xx.). Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx otázku, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxx xxx v xxxxxxxx osvobození xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zbytku neuhrazených xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxxx §414 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx.

Xxxx při xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x to xx spojení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Konkrétně xxx x význam xxxxxxxx "Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx", x §414 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx vztahuje" xx xxxxxx xxxxxx v §414 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x věřitelům, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx x věřitelům s xxxxxxxxxxxx uvedenými v §170 insolvenčního xxxxxx, xxxxx i k xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odmítnuta xxxxx §185 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. proto, xx xxxxxxxxx xxxxxx opožděně /§173 odst. 1 xxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx/ nebo xxxxx, xx nebyly xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx /§188 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx/) x xx xxxxxx k věřitelům, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx (jestliže xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pohledávek v xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxx xx xxxxxx, že spojení xxxxx x §414 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxx xxx, že xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx označení xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx smysl xxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníku xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §414 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx §414 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx "Osvobození xxxxx odstavce 1") xx xxxxxxxx i xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx, x xxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx nepřihlíželo, a xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nepřihlášenými xx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxx xx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx insolvenčního soudu xxxxxxx xxxxx §414 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx (x xxxxxx, xx x právním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx, xxxx xx x xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxx xxx výraz, xxxx xxx míněno xxxxx - xxxx. Xxxxx, X.: Xxxxxx práva, 1. xxxxxx. Xxxxx, X. H. Xxxx 1995, xxx. 125) xxxx xxxxxxxxxx §414 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx. Smysl posledně xxxxxxxxxx ustanovení xxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx přiznané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudem podle §414 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona ohledně xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx placení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxx §414 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2") xx xxxxxxxx i xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx (xxxx. zástavních xxxxxxxx), vůči xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, dlužník xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §414 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x jiným osobám, xxxxx xx něj xxxxxx jeho věřitelům xx pohledávky xxxxxxxx xx oddlužení (§414 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx) xxxx xx xxxxxxxxxx označené x §414 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona, do xxxxxxxxx nezahrnuté. Xxxxx xx nemělo xxxxxxx xxxxxx vymezovat xxxxx xxxxxxxx x §414 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx, xxx xxxx "právo xxxxxxx" xxxx "xxxxxxxxxx".

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §414 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxx xxxxxxx podpořit xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §183 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Kdyby úprava xxxxxxxx x §414 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x osvobození xxxxxxxx x jiných xxxx xxxxxxxxxxxxx svým majetkem xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelům, xxx xx xxxx xxxxxxx xx ptát po xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx skončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (u xxxxxxxxx, xxxxx insolvenční xxxx nevydá xxxxxxxxxx, xxxx vezme xx xxxxxx xxxxxxx oddlužení - §413 insolvenčního xxxxxx) xxxxxxxx věřitelům (xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xx vůči xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx probíhající insolvenční xxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxx souvislostech xxxxxxxxxx i úprava xxxxxxxxx xxxxxxx osvobození xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §414 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx. §414 xxxx. 1 větu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona). Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx (dluhy) xxxxxx xxxx (těch, xxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx odpovídají společně x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxx, xxxxx svým majetkem xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx) předmětem xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx x vypořádání xxxxxx xxxxxxx /xxxxx/ xxxxxxxxx).

Xxx xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §414 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx placení xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx uspokojeny, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k úhradě xxxxxx pohledávek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxx, xxx jiné xxxxx, xxxxx měly xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxx postihu.

Skutečnost, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (X. Xx.) xx xxxxxxxxxxxxx řízení, nemá xx xxxxx závěr xxxx x sobě xxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §183 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx vztahu xxxxxxx - ručitel xxxxxx xxxxxx, xxx kdyby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx věřitelovu pohledávku xxxx dlužníku xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x současně xx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x titulu xxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx insolvenčního řízení xxx jako xxxxxxxxxx (§183 odst. 3 xxxx první xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx pohledávku xxxxxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxx takové úhrady xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx (§183 xxxx. 3 xxxx druhá xxxxxxxxxxxxx zákona). O xxxxxx případ xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx posouzení xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx světle xxxx podaných xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§243x xxxx. 1 xxxx první o. x. x.), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x rozsudek xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx závislých xxxxxx x nákladech xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxxx xxxxxx (§243x xxxx. 2 xxxx za středníkem, xxxx. 3 x. x. x.).

X novém xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx znovu xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxx) xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X Xxxx 24. xxxxxxxxx 2010

XXXx. Xxxxxx Xxxxxx

xxxxxxxx senátu