Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx tvrzení xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx oddlužení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx formuláři x x povinných xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxxxx svým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxx x nižším plněním) xxxx xxx 30 % xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx to xx xxxxxx §395 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. "Xxxxxxx předpoklad" xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vychází x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx dlužník xxxxxxx xxx tvrdit xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 30 % xxxxxx pohledávek, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení zamítnout.

Neodůvodňuje-li xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x době, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx, xxxxx, xx nezajištění xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x nižším plněním, xxxxxx xx úhradu xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx alespoň plnění x xxxxxxx 30 % (i s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx mají xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v budoucnu), xxxxxxxxxxx soud oddlužení xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx, které xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelé (xxxxx nesouhlasili x xxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxx xxx 30 % jejich pohledávek. Xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx že xxxxxxx xx budou zvyšovat (xx vazbě xx xxxxxx xxxxxxx), není xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx dlužník (jenž x tomto směru xxxx xxxxxxx nenabídne x xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx splní.

Insolvenční zákon xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek. X přihlášených pohledávek, xxx x xxxx, xxx xxxx rozhoduje x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. proto, xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxxxxx východiskem xxx xxxxx, xxx x nim v xxxx fázi xxxxxx xx být přihlédnuto x xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx oddlužení xxxx být x xxxxxxxx ohledu xxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx zaujal x xxxxxxx svých xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxx 26.3.2008 Krajsky xxxx x Xxxx xxxxxxxxxx oddlužení xxxxxxxx (xxx 1. xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx majetek (bod 2. xxxxxx), xxxxx, xx jde x xxxxxxxx xxxxxxx (xxx 3. xxxxxx), x xxxxx, xxx jeho xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx 4. výroku).

Soud xxxxx x xxxx, xx:

1) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx xx včas xxxxxxxxxx xxxxxx 10 xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxx 586&xxxx;065,63 Xx.

2) Xxx 21.3.2008 xxxx přezkoumány pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx 3 xx 5 x 8, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx číslo 4, x xxx, xx tato pohledávka xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxxx.

3) Zbylé (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx dosud xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx doplnění xxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.

4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx 9658 Kč (xxxxxxxxx důchod) x x částky 1066 Xx (xxxxxxxx příplatek).

5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxx dosáhnout xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 30 %.

6) Z xxxxxx 10&xxxx;724 Kč xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 3658 Xx xxxxxxx.

Xx xxxxx základě xxxx prvního stupně - cituje xxxxxxxxxx §168 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx. 3, §395 xxxx. 1 xxxx. b), §398, §403 xxxx. 1, §405 odst. 1 xxxxxx x. 182/2006 Sb., o xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) - xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro oddlužení xxxxxx xx zákonem xxxxxxxxxxxx způsobů.

Soud xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx x xxxxxx 586&xxxx;065,63 Xx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxx přičíst xxxxxx 750 Xx xxxxxxx xx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx (xx 5 xxx 45&xxxx;000 Xx) x xxxxxx 150 Xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx (za 5 xxx 9000 Xx) x xxxx xxxxxx 10&xxxx;206 Xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x insolvenčního xxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 650&xxxx;325,63 Xx. Dlužnice xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx 219&xxxx;480 Kč, xxxxxxx xxxxxx potřebná pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činí xxxxxxx 240&xxxx;079,68 Xx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dlužnice měla xxxxxxxx 175&xxxx;819,68 Kč x insolvenčnímu xxxxxxx 64&xxxx;260 Xx). Xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2930,33 Xx, x insolvenčnímu xxxxxxx 1071 Kč (xxxxxx 4001,33 Xx) Xxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx insolvenčního správce x stavu xxxxxxx xxxxxxxx nereálné.

Prohlášení xxxxxxxx xx xxxxxxx dlužnice xxxxxxxxx xxxx prvního xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §405 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona.

K xxxxxxxx dlužnice Xxxxxx xxxx v Olomouci xxxxxxxxx ze xxx 17.7.2008 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x bodech 1. x 2. xxxxxx (xxxxx xxxxx) x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, x němž xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 3. x 4. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (druhý xxxxx).

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, jež xxxxx xxxx prvního xxxxxx x neschválení xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, přitakávaje xxxx závěru, že x příjmem, xxxxx xx k dispozici, xx dlužnice xxxxx xx xxxxx 5 xxx uhradit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 155&xxxx;220 Xx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 26,48 % xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx pravidelně každý xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx bude schopna xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx částky, x xx zákon xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx, že bude xxxxxxxx 30 % xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxx 30 % xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, jen když xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx plněním xxxxxxxxxx, xx zapotřebí xxx posouzení, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx oddlužení, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 30 % x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (tedy, zda xx xxxxxxx zaplatit x xxxxxxx pěti xxx alespoň xxxxx 30 % pohledávek x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x průběhu xxxxxxx xxx zcela xxxxx xxxxxxxx. Dodal však, xx je xxxxxxxxx xxxxxx skutečností, xx xxxxxxx xxxxxxxxx důchodů xx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx částek xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx základní xxxxx, xxxxx nesmí být xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxx soud - xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx by xx xxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx mohla xxxxxxxxx na xxxxxxx 30 %. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx se xxxx snažit xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxx neprokázala, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx, že ke xxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxx zjištěn xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebyly xxxxxxxxxxx xxxxxxx pohledávky, odvolací xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx něž xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx oddlužení. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx sám xxxxx xx xxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx závazky vůči xxxxxx 14 xxxxxxxxx x xxxxxxx výši 824&xxxx;672,04 Xx.

Xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pouze částku 3658 Kč, xx - xxx xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxxxxx, že by xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení, x xx x xxxx xx xxxxx x xxxx, xx xx nakonec přihlásilo 10 xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx závazků xx xxxx 586 065,63 Xx.

Xxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx odvolací soud. Xx xxxxx xxxxxxx, xx po rozhodnutí xxxxx xxxxxxx stupně xx xxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X když x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx by xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 30 %, xxxxx xxxx zjištěných xxxxxxxxxx činí 541 404,75 Xx. Oněm 30 % x xxxxxxx xxxxxx odpovídá xxxxxx 162&xxxx;421,42 Xx, xxxxxxxx xx xxxx schopna xxxxxxx xxxxx částku 155&xxxx;220 Xx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx též se xxxxxxx soudu prvního xxxxxx, že druhá xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) se xxxxxx reálnou, neboť xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dovolání, xxx xx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §237 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 99/1963 Sb., xxxxxxxxxx soudního xxxx, xxxxxxxxx, xxx Nejvyšší xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx dovolatelka řešení xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxx:

1) xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2) xxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx příjmů a xxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek xx xxx rozhodnutí,

3) xxx xxxxxxx osobního x xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

4) xxx xxxxxxxx x zjištění xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 30 % xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, že není xxxxxxx zaplatit v xxxxxxx pěti xxx xxxxxxx 30 % xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xx, xx soudy xxxxxxx pro toto xxx zjištění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem xxxxx xxxxxxx, než xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx), xx se xxxxxxxxxx 10 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx výši 586&xxxx;065,63 Xx; x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx rozhodnutí 6 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, neodstranilo xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podkladů xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx soudů - pokračuje xxxxxxxxxxx- xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx splatit xxxxx 26,48 % xxxxxxxxxx, tedy xxxxxx 219&xxxx;480 Kč, přičemž xx xxxx xxxxxxxxx 240&xxxx;079,68 Xx; xxxxxx xxx xxxx pouze xxxxxx 20&xxxx;599,68 Xx, x níž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx dlužnice xxxxxx xx xxxxxxxxx důchodu xx příjmů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx potvrzují xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx usneseními Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxx xx dne 24.9.2008 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx výši 44&xxxx;660,88 Xx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx než 30 % xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx pak xxx xxxx zvýšen xxxxxx xx xxxxxx 10&xxxx;128 Xx; z xxx xx xxxxxxx xxxxxxx částku 3262 Xx xxxxxxx (xxxx xxxxxx plátce xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxx xx xxxxxxxx schopna xxxxxxx xxxxxx 1066 Xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx schopna xxxxxxx 4328 Kč xxxxxxx, což je xxxxxxxxxx x podle xxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx.

X xxxxxxxx posouzení xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx §395 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvádí, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x neúplných xxxxxxxx, xxxx xx (xxx xxxxxxx xxxxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Soud xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx rozhodl x xxxxxxxx, xxx ještě xxxxxx xxxxx zjištěny xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pro základ xxxxx výpočtu.

Dovolatelka xx xx to, že xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x jisté, xx xxxx xxxxxxxx 30 % xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx, že musí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Soudy xx xxxxx xx x xxxxx případě xxxxxxxxxxxx x xxx, xxx x proč xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx předpokládat xxxxxxxxxxx 30 % xxxxxxxxxx, spokojily se x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, co xxxx xxxxx splaceno xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx platební xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 30 % xxxxxxxxxx, ale naopak xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpoklad, xx xxxxxxx 30 % xxxxx x xxxxxxx xxxx let xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx - xxxxx xxxxxxxxxxx - xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zamítnut (x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx). Xxxx xxxxxxxx xxxx soudy xxxxxxxxxx, respektive si xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx výpočet xx xxx xxxxxxxxxx.

Xx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - povolení xxxxxxxxx - xx xxxxx dobu trvání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx konkurs xx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxx proto xxxxxx toho, že xxxxxxxx učiní xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxx xxx věřitele, xx xxxxx plán xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx dlužnice x později prohlášeném xxxxxxxx. Naopak okamžitým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx budou xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x odměna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx očekávat x xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx - xx zastoupena xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x žádnému x xxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §241x xxxx. 2 a 3 x. s. x., x obsahového xxxxxxxx však xx xxxx dovolání xxxxxxxxx xxxxxxxx správnosti právního xxxxxxxxx xxxx odvolacím xxxxxx, jíž je xxxxxxxx xxxxxxxx důvod xxxxxxx x §241a xxxx. 2 xxxx. x) o. x. x.

Xxxxxxxx soud dovolání xxxxxx.

X xxxxxxxxxx:

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx §7 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X přihlédnutím x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxx dovolací xxxxxx (xx xxxxx xxxxxxx xx 30.6.2009) podává x xxxx 12., xxxxx první, xxxxxx XX. zákona x. 7/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx výroku xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx usnesení xxxxx prvního xxxxxx xx výroku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx usnesení, xxxx xxxxxxxx soud x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx §238x odst. 1 xxxx. x) x odst. 2 x. x. ř., xx xxxxxxx x §237 xxxx. 1 xxxx. c) x xxxx. 3 x. x. ř. V xxxx případech xxx x usnesení, odvolacího xxxxx, xxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx "ve xxxx samé".

V rozsahu, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx výroku xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dlužnice, xx Xxxxxxxx soud xxxxxx xxxx nepřípustné xxxxx §243x xxxx. 5 x §218 xxxx. x) x. s. x., xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx vztahu x tomuto xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx oddlužení dlužnice, xxxxxxxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxx přípustným pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx dosud xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x době vydání xxxxxxxxxx usnesení xxx xxx další xxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2008 (tedy xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x. 362/2007 Xx.).

Xxxxxx posouzení xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx věc xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx zjištěný skutkový xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx normu, sice xxxxxxx xxxxxxx, nesprávně xxxxxxx, případně xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx §391 insolvenčního xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx obecných náležitostí xxxxxx obsahovat x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx 3 roky (xxxxxxxx 1). Návrh xx povolení oddlužení xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx; náležitosti xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Podobu xxxxxxxxx zveřejní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx; tato xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2).

Dle ustanovení §395 insolvenčního zákona xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x) xx xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo x) že xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx 30 % xxxxxx pohledávek, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx 1). Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x tehdy, xxxxxxxx a) xxx xxxxx podala xxxxx, x jejímž xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, nebo b) xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 2). Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx lze usuzovat xxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx zástupce, jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x) x xxxxxxxxxx pěti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx osoby, x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo x) xxxxx výpisu x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pěti xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx skončilo xxxxxxxxxxx odsouzením xxx xxxxxxx xxx majetkové xxxx hospodářské povahy (xxxxxxxx 3). Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, insolvenčnímu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výboru. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx podat xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 4).

Ustanovení §405 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx jinak xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xx povolení oddlužení; x případě xxxxxxxx x §402 xxxx. 4 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx oddlužení (xxxxxxxx 1). Jestliže xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx současně x xxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx konkursem (xxxxxxxx 2). Rozhodnutí, jímž xxxxxxxxx xxxxxxxxx, doručí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 3).

Xxx xxxxxxxx §106 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx xxxxxxx, který xxxxx řešit svůj xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, musí x insolvenčním návrhem xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rovněž xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx návrhy x musí k xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx pro ně xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx úpadkovém xxxxx xx - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona - xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx x tento xxxxxx xxxxxx svého xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx (x §389 odst. 1 insolvenčního xxxxxx) xxxx "xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx" (x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21.4.2009, xxx. xx. 29 XXXX 3/2009, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 79/2009 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx). Xxx x xxxxxx řešení xxxxxx, xxxxx může x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx) xxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx přizná dlužníku xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (§414 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xx tato xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ocitne xx stejném xxxxxx xxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§389 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona) a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx způsob xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxx xxxxxxxx někým, xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx takového xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx ("připustí") xxxx xxx xx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx oddlužení xxxxxx (x xx xxxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x/ insolvenčního xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxxxx další (xxxxx) xxxx projednání takového xxxxxxx xxxxxx dlužníkova xxxxxx, jíž xx (x xxxxxxxxx §399 x §400 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) hlasování xxxxxxxx x přijetí xxxxxxx xxxxxxxxx (zpeněžením majetkové xxxxxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) nebo (x případě že xxxxxxxx xxxxxxxxx hlasováním xxxxx xx způsobů xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx (§402 xxxx. 4 insolvenčního xxxxxx). Xxxx xxxx končí xxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (srov. xxxxxxxxx §404 xx §406 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx (zjednodušeně řečeno) xxxxxxxxxxx x věcné xxxxxxxxxxxxxxx oddlužení.

Struktura výlučného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x oddlužení (xxxxxxxx x povolení oddlužení x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxxx xx strukturou xxxxxxxxxxx x návrhu xx vyrovnání, coby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx též jen "XXX"), xxx xxxxxxx (x xxxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx) s usnesením xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx (srov. §50 XXX) x následně x xxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§60 XXX). Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zákonů xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx ohledu xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x oddlužení x xxxxxx rozhodování x xxxxxxxxx xxxxx předchozí xxxxxx úpravy zřetelná. Xxxxxxxxx rozdíl xxxx xxx xxxxxxxxxx především x xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxx zákonu x xxxxxxxx x xxxxxxxxx) xxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx x jeho "xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx §395 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx výčet xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x ustanovení §405 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xxx xxxxxx otázky, zda xxxxxx xxxxxxxx v §395 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxx xxx xxxxxxxxx xxx posouzení "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx (pro xxxxxxxxx xxxxxx na povolení xxxxxxxxx) xxxx (xx) xxx posouzení jeho "xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx" (xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), však xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx to, xx (xxx xx xxxxxx x xxxxx §405 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) skutečnosti, xxxxx xx jinak xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx (xx) x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx posouzení xxxxxxxxx kritérií x xxxxxxxxxxxx fázích oddlužení, xxxx to, xxx xx x možnostech xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx-xx (xxxx x xxxxx případě) x insolvenční návrh xxxxxxxx, odpovídá povinnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx ve xxxxxx §391 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx předepsaném formuláři) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§106 odst. 1, §390 xxxx. 1, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx insolvenčního xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx o xxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§148 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona). Xxxxxxxx x tomu, xx x ustanovení §134 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xx spojení x xxxxxxxxxxx §132 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, že x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx rozhodnuto (xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx vyvíjí xxxxxx xxxx na rychlé xxxxxxxxxxx x insolvenčních xxxxxxxx xxxxxxxx x x nimi spojených xxxxxxxx na povolení xxxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rámci a xx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx §132 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (jež určuje, xx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dlužníka postačí, xxxx-xx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxx údaji insolvenčního xxxxxx a jeho xxxxxxxxx) xx insolvenčnímu xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx x "přípustnosti" xxxxxxxxx (o tom, xxx oddlužení povolí xxxx zda xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx xxxx xxxxx, než čerpat xxxxx x skutečnostech xx xxxxxx §395 xxxxxxxxxxxxx zákona z xxxxxxx xxxxxxxx zahrnutých x xxxxxx na xxxxxxxx oddlužení (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §391 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) sepsaném xx xxxxxxxxxxx formuláři x v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. §392 xxxx. 1 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxx ve xxxxxx §104 xxxx. 1 xxxx. x) x x) insolvenčního xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dlužníka x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předepsaných xxxxxxxxxxx §104 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §392 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje x příjmech xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxx, xxxxxxxx xxx (xxxxxxx-xx taková xxxxxxx) x písemný xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věřitele, xxxxx xx xx tom x dlužníkem xxxxxx, x xxx, xx xxxxxxx plnění, xxxxx xxx xxxxxxxxx obdrží, xxxx xxxxx xxx 30 % xxxx xxxxxxxxxx (xxxx. §392 xxxx. 1 xxxx. x/ x x/ xxxxxxxxxxxxx zákona).

Jestliže xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx formuláři x v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxxxx svým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (kteří xxxxxxxxxxxx x xxxxxx plněním) xxxx xxx 30 % xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xx xx xxxxxx §395 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx ("xxxxxxxxxxxx") xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. "Xxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx posledně označeného xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx samotným xxxxxxxxx. Xxxx-xx dlužník xxxxxxx xxx tvrdit xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx nezajištěné věřitele, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu 30 % xxxxxx xxxxxxxxxx, xx důvod xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx" oddlužení (x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx schvaluje), xxx xxxx být xxxxxxxx (z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §395 xxxx. 1 xxxx. b/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jež xxxxxxx xxxx (musely xxx) xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx oddlužení, aniž xx xx k xxx x xxxxxx xxxx před povolením xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiný xxx xxxxxxx xxx. Xxxxx xx tím xxxxxx xx xxxx schůze xxxxxxxx (xxxx. §399 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§399 xxxx. 2, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx zákona) xxxxx, xxx zodpověděl xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelé (kteří xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx) obdrželi xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 30 % xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx na základě xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx (xxxx. xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dlužníka xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx), je xx dlužníku, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x případě xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx svých xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rozsahu 30 % (x x xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jež xxxx podle tvrzení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx), insolvenční soud xxxxxxxxx neschválí. Xx xxxxxxx základě lze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx obdrželi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx nesouhlasili x xxxxxx xxxxxxx), xxxx nižší xxx 30 % jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxx úsudek xxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxx že xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (xx vazbě xx xxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, že xxxxxxx (xxxx v xxxxx xxxxx xxxx tvrzení xxxxxxxxx x xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jež xx xxxx x xxxxxxxx, xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxx z xxxxxx pohledávek xxxxx xxxxxxx dlužníkem xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nevylučuje xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ani x xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxx pohledávek, xxx x xxxx, xxx xxxx rozhoduje x xxxxxxxxx oddlužení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (např. xxxxx, xx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx přihlášek), xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx k xxx x dané xxxx xxxxxx xx xxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §395 xxxx. 1 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx oddlužení xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (podle xxxxxxxxxx §104 xxxx. 3 insolvenčního zákona, xxx mu xx xxxxxx) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx).

X xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx dlužnice x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx přes xxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu (usnesením xx xxx 25. 1. 2008, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx mocí 30. 1.2008) xxxxxxxxx xxxxxx z pohledávek (xxxx. xxxxxx xxxxxxx x.1. X-1/17 x x.1. X 4/3), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx správně xxxxxxx xxx, zda xxxxxxxx xxxx xxxxxxx uspokojit (x xxxxxxx daném §395 xxxx. 1 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezajištěných xxxxxxxx, které sama xxxxxxxx.

Xxxxxxxx důvod xxx §241x xxxx. 2 xxxx. x) o. x. x. tedy xxx xxxx.

Xxxx xxxxxx, x nimž Xxxxxxxx xxxx x přípustného xxxxxxxx přihlíží z xxxxxx xxxxxxxxxx (§242 xxxx. 3 o. x. x.), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx spisu se xxxxxx nepodávají. Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§243x xxxx. 1, xxxx xxxxx, x. x. x.), xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zamítl xxxx xxxxxxxxxxxxxx. (§243x xxxx. 2, xxxx xxxx před středníkem, x. x. ř.).