Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx soud odmítá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxx §128 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (na xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxxx §395 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, že xxxxxx obsažená x §395 odst. 2 xxxx. x) insolvenčního xxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osobou (xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení) x xxxxx jednoho a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx insolvenční xxxx (xxxxxx-xx je xxxxxxxxxx) bude xxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxx), xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxx xx xxxxxxxx závazky), xxx jsou xx xxxx xxxxx 30 xxx po xxxxx xxxxxxxxxx a tyto xxxxxxx není schopen xxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dlužníkem, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, proto, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx (§3 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx úpadek xxxxxxxx, xxxxxx vylíčení konkrétních xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx soud (shledá-li xx pravdivými) xxxx xxxx uzavřít (xx xxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx řádně a xxxx xxxxxx podstatnou xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x budoucnu. Xxxxx xxxxxx, že x budoucnu xxxxxxx xxxxxxxxxx platební neschopnost xx xxxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx měl xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx stanou xxxxxxxxx, se x xxxxxxx xxxxxxx pojí x požadavek, aby xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxx označením xxxx 21 xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx "xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx" zároveň xxxx "xxxxxxxxxxx návrh" x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx uvedení ("popis") xxxxxxxxxxx "rozhodujících xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxx úpadek", předkládá xxxxxxxxxxxxx soudu zásadně xxxxxxxxxxxxxxx insolvenční xxxxx, xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §128 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, musí být xxxxxxxxx x tehdy, xxxxxxx-xx insolvenční soud xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx návrhu xx povolení oddlužení xxxxxxx insolvenčním řízení.

Průběh xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxx 7.2.2008 Xxxxxxx xxxx x Brně xxxxxx-xxxxxxxx 88 xx xxxxxxxxxx §3 odst. 1, 2 a 4, §103 xxxx. 2 a §128 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxxxx zákona) - xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x 1.2.2008, x xxx, xx xxxxxxxx x něm neuvedla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx její xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 26.3.2008 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx §3 xxxx. 1 písm. x), §103 odst. 1, xxxx xxxxx, xxxx. 2, §128 xxxx. 1, §390 xxxx. 1, xxxx xxxxx, x §392 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx hrozící xxxxxx xxx, xx:

"Xxxxxx manželů xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, které narůstají x xxxxx. Závazky xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x. 182/2006 Xx."

X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xx nasvědčovaly xxxxxxxxx xxxxxx dlužnice. Obsah xxxxxxx (xxxxxxxx xxxx) 21 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx navrhuje, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx úpadku, xxxxxxx ovšem popisuje xxx, xx již x současné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx krytí závazků. Xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx zde xxx xx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odvolacího xxxxx xxxxxxxx věc xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §128 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx".

Xxxxxxxxx, xx pod xxxx 12 a 13 xxxxxxxx xxxxx xxxx majetek x xxx body 14, 15 x 17 xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, že xxxxx xxxxx majetku x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx považovat xx xxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx dlužnice xxxx uvedeno, xxx xxxx xxxxxxx, takže xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx úpadku xxxxx xxxxxxxxxxx §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §103 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxx soud.

Dlužnice xxxxxx xxxxx usnesení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, požadujíc, xxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zrušil.

Tvrdí, xx nesprávným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důkazů a xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x postupem xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxx (nevyzval xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx), byla xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx a xxxx xx tak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx závazky, xxx - vzhledem x xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §391 x §392 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx vyplnila xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx majetku, xxxxxxx x xxxxxxx dokládající xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxx.

Xxxxxxxxxxx rekapituluje, xx v tiskopisu xxxxxx:

1) Xxx xxxxx 12 xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (60&xxxx;000 Xx).

2) Xxx xxxxx 13 xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx zajištovacích práv (3&xxxx;350&xxxx;000 Xx).

3) Pod xxxxx 8 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x následujících xxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx 16&xxxx;200 Kč).

4) Xxx xxxxx 9 xxxxxx xx xxxxxxxx 3 roky.

5) Pod xxxxx 14 vykonatelné xxxxxxx x xxxxxxx xxxx 1959&xxxx;369 Kč, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx ze zajištění (xx žaloby xxxxxx x Xxxxxxxxx soudu Xxxx - xxxxxx xxx xx. xx. 6 C 178/2005, xx xxxxxxxx věřitele XX, s. x. x., xx xxxx 659&xxxx;369 Xx a xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx X. X xx xxxx 1 300 000 Xx).

6) Xxx xxxxx 15 xxxxxxxxxxxxx závazky, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xx zajištění (xxxxxxx xxxxx poskytnutého xx xxxxxxxxxx XX Xxxxx Xxxx, a. s. - xxxx xxx xxx "banka", kde xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx 2&xxxx;200&xxxx;000 Xx).

7) Xxx bodem 17 xxxxxxxxxxx závazky, xx xxxxxxx xxxxxxx právo xx uspokojení ze xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx, xx. xx. Cm 411/2004, xx prospěch xxxxxxxx X. X., x xxxxx vymožení vystavil XXXx. L. xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 2&xxxx;172&xxxx;593 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx z xxxxx x jejím majetku xxxxxxxxxx xxx body 8, 12 a 13 xxxxxxxxx x x údajů x xxxx (xxxxxx 6 331 908 Xx) xxxxxx (nesporně xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx ten, xx xxxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxx její xxxxxx (xx xxxxxx xxxx 21 xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx příjmy (ani xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx existujícími xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xx xxxxx závazků, xxxxx xxxxx narůstají x úroky z xxxxxxxx.

Xx xxxx situace - pokračuje xxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx-xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx v poměrné xxxx xx podmínek xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx, což xxxxxxx xxxx způsob xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxx xxxxx 6, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx 7 xxxxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxxxx na xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxx 21 xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxx návrh na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem.

Dovolatelka xxxxxxxxx kritice xxxxx xxxxx prvního stupně, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, majíc xxx ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x doložení xxxxxx", xxxxx xxxxxxxxxx "xx xxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx". Xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx 14, 15 x 17, xxxx xxxxxxx činí xxxxxx 6&xxxx;331&xxxx;908 Kč, x xxxx xxxxxxx xxx splatné 2 172 532,19 Xx. Její xxxxx xxxxxxxx příjem xxxxxx xxxx 87 097 Xx x xxxxx příjem xxxxxx manžela xxx 264&xxxx;084 Kč. X xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 330 600 Xx xxxxx, x xxxxx by xxx xxxx xx hranici xxxxxxxx xxxxx spláceli xxxxxxxx závazek 20 xxx (xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx 34 let). Odtud xx podle dovolatelky xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxx úpadek.

Oproti xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x manželem nemovitý xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 3&xxxx;350&xxxx;000 Xx, xxxxx xxxxxxxxxx by xxx xxxxxxxx oddlužení xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx závazky xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx 56,8%.

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx §5 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x §393 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx sedmi xxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx, upřel xx xxxxx xx spravedlivý xxxxxx proces xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x Listinou xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (dále xxx "Xxxxxxx"). Tímto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx §395 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nový xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vytýká, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx nezabýval, xx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx odvoláním xxxxxxxx xxxxxxxxxx "xxxxxx xxxxx" (xxxxxx).

Xxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx celek x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytují xxxxxxxxxx obraz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx existující xxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxx xx xx to, xx i xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxxxx x úvěrové smlouvy xxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 2&xxxx;172&xxxx;539,19 Xx, podložený xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx jí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x nemovitým xxxxxxxx a dosáhnout xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx existujících závazků xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx žádala x xxxxxxxx oddlužení.

Ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pod xxxxx 17 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odvolacího xxxxx, xx "x závazků xxxxxxxx xxxxxxxxx vůbec xxxx uvedena jejich xxxxxxxxx, takže není xxxxx posoudit, xxx xxxxxxx je xx xxxx v úpadku xx xxxxxx xxxxxxxxxx §3 odst. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx". Xxxxxx, xx "xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx závazků, xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, není x nemůže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx". Xxxx xxxx x xxxxx ve výši 2&xxxx;200&xxxx;000 Xx, poskytnutém xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx zástavními xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závěru xxxxx, xxx xx "xxxxx úpadek xx xxxxxx ustanovení §3 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxx.

X odůvodnění:

Podle ustanovení §7 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxx, jež od xxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxx xxxx) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx incidenční spory xx použijí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského soudního xxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx jinak xxxx xxxx-xx xxxxxx postup x xxxxxxx se xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxx xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx též xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro dovolací xxxxxx (xx 30.6.2009) xx podává x xxxx 12., xxxxx xxxxx, xxxxxx XX. xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §239 xxxx. 3 x. x. x., xxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §241x odst. 2 a 3 x. x. ř. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §241 x xxxx. 3 x. s. ř. xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §239 x. s. x. xxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxx §241a xxxx. 3 x. x. ř.). Xxxxxxxxxx xxxxx obsahu se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx §241x xxxx. 2 xxxx. x) x. x. x., jehož xxxxxxxxxxxxxxx xxx namítat, že xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx, jednak xx xxxxxxxx správnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jíž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedený x §241 x xxxx. 2 písm. x) x. s. x.

X xxxxxxxxxxxx k době xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu x x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x. 312/2006 Xx., x. 108/2007 Xx., x. 296/2007 Xx. x x. 362/2007 Xx.

1) X xxxxxxx vadě xxxxxx

X xxxxxxxxx dovolacího xxxxxx xxxxxxxxx x §241a xxxx. 2 xxxx. x) o. x. x. xx xxxxxxxx xxxx dovolatelčina xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uloženou xx xxxxxxxxxxx §5 x. x. x. x §393 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x nevyzval xx, xxx "xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx" doplnila xx xxxxx dnů, xxxx jí prý xxxxx právo na xxxxxxxxxxx soudní proces xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx, x xx xxxxx, xx xxxxxxxxxx §395 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení.

Pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx dovolacího důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxx §103 insolvenčního xxxxxx, xxxxxxxxxxx návrh xxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dlužníka, xxxxxxx xx xxxx, popřípadě xxxxxxxx jejich xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x v xxxxxxx, xx jde x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx firmou xxxx xxxxxx, sídlem x xxxxxxxxxxxxxx číslem. Xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx insolvenční xxxxx xxxxxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxx (odstavec 1). X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx osvědčují xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx insolvenčním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dovolává, x xxxx z něj xxx patrno, čeho xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx domáhá (xxxxxxxx 2).

Xxxxxxxxxx §104 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx dlužník, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx a) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxx"), x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "seznam xxxxxxx"), c) xxxxxx xxxxx zaměstnanců, x) xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxx hrozící xxxxxx (xxxxxxxx 1). X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx svůj xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx skutečnosti, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, x uvede xxxxxx xxxx; xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx probíhá xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx ohledně xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx orgánem rozhodnuto, xxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx (odstavec 2). V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx své xxxxxxxx xxxxxxx všechny xxxxx, x xxxxxxx xx xx xxxxx, xx vůči xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx vůči xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx majetková práva xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx tvoří s xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x seznamu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které x pohledávek xxxxx xxxxxxxx xxxxxx co xx xxxxxx nebo xx xx výše x xxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx xx xx xxxxx, xx proti xxxx xxxx xxxxx xx uspokojení ze xxxxxxxxx, xxxx kteří xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx odděleně. U xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxx, které xxxxxx věci xx xxxxxxxxx x držení xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx uvede, xxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx (xxxxxxxx 3). Xxxx-xx xxxxxxx žádné xxxxxxxxxxx nebo žádné xxxxxxxx, uvede to x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx označení osob x seznamech xxxxx §103 xxxx. 1 xxxxxxx. Předložené seznamy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x výslovně x xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxxxxx 4).

Dle xxxxxxxx §106 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx s xxxxxxxxxxxx návrhem xxxxxx x návrh na xxxxxxxx xxxxxxxxx. S xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx spojit xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X těchto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx předepsané xxx xxxx xxxxxx x xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx požadované xxxxxxx.

Xxxxx ustanovení §128 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx neobsahuje všechny xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx nesrozumitelný xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx v xxxxxx; xxxxx tak xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx, xx xxx insolvenční xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §43 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

Xxx §390 xxxx. 1, xxxx xxxxx, insolvenčního zákona xxxxx na povolení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx spolu x xxxxxxxxxxxx návrhem.

Z ustanovení §391 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx podává, xx xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx oprávněných xx xxxx xxxxxx, x) xxxxx x očekávaných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pěti letech, x) xxxxx x xxxxxxxx dlužníka xx xxxxxxxx 3 xxxx (xxxxxxxx 1). Návrh xx povolení xxxxxxxxx xxx xxxxx pouze xx formuláři; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Podobu xxxxxxxxx zveřejní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; tato služba xxxxx xxx zpoplatněna (xxxxxxxx 2).

Ustanovení §393 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx určuje, xx neobsahuje-li xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx nesrozumitelný anebo xxxxxxxx, insolvenční soud xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx podala, x xxxx opravě xxxx doplnění x xxxxxx xxxxx, která xxxxx xxx delší xxx 7 xxx. Xxxxxxxx ji poučí, xxx xx xxxxxx xxxx doplnění xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx §395 insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx oddlužení, jestliže xx xxxxxxxx xx xxxx okolnostem xxx xxxxxxx předpokládat, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (odstavec 1 xxxx. x/), xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx osoba, o xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxx dříve rozhodnuto (xxxxxxxx 2 xxxx. x/). Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx sledovaný xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx usuzovat xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx dlužníka, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx letech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx takového xxxxxx (xxxxxxxx 3 xxxx. x/).

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxx založena xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx x xxxxxxx xx povolení xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx definuje insolvenční xxxxx x §2 xxxx. x) jako x insolvenčního soudu xxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx definice xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx" a "xxxxxxxxxxx xxxx" jsou xxxxxxxx x témže xxxxxxxxxx pod xxxxxxx x) x x).

Xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xx xxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxx insolvenčním xxxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx svého xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx oddlužením (xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx); xx xxxxx xxxxxx x definice způsobů xxxxxx úpadku xxxxxxxx x §4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx §106 xxxx. 1, xxxx první, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (výše xxxxxxxxxx), jakož x x xxxxxxxxxx §148 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxx x xxx xxxxx procesní xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pravidla x xx xx xxxxxxxxx xx jejich xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vymezuje §103 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §391 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx předpisuje xxxxxxxxxxx xxxxx (x §97 odst. 2) xxxxxx ověřený xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx požadavek xxxxx xxxx i x xxxxxxx zmocnitele /xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx/ xx xxxx xxxx xxxx), xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxx uplatněny xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xx jeho xxxxxx) xxxxx zvláštní xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx podat xxxxx xx xxxxxxxxx (§391 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X dlužnického xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx povolení oddlužení xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. §106 xxxx. 1, xxxx xxxxx, a §390 xxxx. 1, xxxx xxxxx, insolvenčního xxxxxx).

Xxxxxxx xxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonem xx xxxx obsah xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh).

Obsahuje-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, všechny xxxxxxx předepsané náležitosti, xxxx xxx projednán x xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx soud návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx opožděný (§390 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxx xxxxx (§393 xxxx. 1 x 3 xxxxxxxxxxxxx zákona). Odmítnutím xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx insolvenční xxxxxx, jelikož xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxx xxxxxxx, jímž xx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx (tím je xxxxxxxxxxx návrh).

Má-li insolvenční xxxxx xxxxxxxx nedostatky, xxx xxxxx nelze xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, insolvenční xxxx xxx odmítne xxxxx §128 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) insolvenčního xxxxx xx rozhodnutím, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx (z xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx) návrhem xx xxxxxxxx oddlužení, který xxxxxxx podal xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx je x xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx oddlužení - xxxx. §4 xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxx xxxx být xxxxxx, jen xxxx-xx xxx vydáno xxxxxxxxxx x (xxxxxxxxxx) xxxxxx xx xxxxxx §136 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxx, xx usnesení, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx §128 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx povolení oddlužení, xxx zřetele x xxxx, že xxxxxxx xxxxxx návrh (na xxxxxxxx xxxxxxxxx) podal xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx x xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx připojil (se xxxxxx xxxxx) i xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxxxx řízení, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx předjímané xxxxxxxxxxx §395 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (tedy zamítnutí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx znovu xxxxxx xxxxx, x jejímž xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx bylo xxx xxxxx rozhodnuto) spojeny xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx, usuzuje-li xxxxx.

Xxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx insolvenční soud xxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxx vady xxxxxxxx (xxxxxxxx) odmítne (xxx vady xxxx xxxx xxxxxxxx) xxxxx xx povolení xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x jakýchkoli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §395 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx insolvenční řízení xxxx skončeno odmítnutím xxxxxxxxxxxxx návrhu), aniž xxxx přijato xxxxxxxxxx x xxxxxx (§136 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), bez xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nelze.

Pro úplnost (x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) xxx x xxxx xxxxxxxxxxx dodat, xx x konstrukce §395 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx x xxxx odstavců 1 písm. x/, 2 xxxx. x/ x 3 xxxx. x/) xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx v §395 odst. 2 xxxx. a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx směřuje xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx opakovaně xxxxxxx xxxx xxxxxx (xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxx návrhu na xxxxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx insolvenčním xxxxxxx (x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx o návrhu xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx) x xxxx zahájeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx osoba xxxxxx "xxxx" návrh xx xxxxxxxx oddlužení, xxxxxxxxx xxxxxx obsažená v §395 xxxx. 1 xxxx. x), ve xxxxxxx x xxxxxxxxx 3 písm. x) xxxxxxxxxxxxx zákona. X xxxxx této xxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx okolností případu x v závislosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx posoudit, xxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x novém xxxxxxxxxxxx xxxxxx proto, že xxx xxxxxxx sleduje xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx důsledky xxxxxxxxx v §395 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx namístě.

Podle xxxxxxxxxx §5 x. x. x. (ve xxxxx, xxx od xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu nedoznalo xxxx) xxxxx poskytují xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x povinnostech.

I z xxxx xxxxxxxxx argumentace xxxxx, že xxxx xxxxxxx stupně neměl xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx "xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx"; xxxxxxxxx totiž "xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx". X xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (x §128 xxxx. 1) určuje ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx, že výslovně xxxxxxxx přiměřené xxxxx §43 x. x. x. xxxx tím, xxx xxxx insolvenční xxxxx odmítnut). Xxxxxxxx xxxxxxxxx povinností soudu xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (x daném xxxxxxx x jeho §5) je tedy x xxxxxxxxxxxx dikci §7 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tvrzenou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ničeho nemění xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx zřejmě přivedla x xxxxxxxxxxx zaměňování "xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx" x "insolvenčním xxxxxxx" xxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx", xxxxx xx xx 1.1.2008 (x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §391 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx umožňuje (x rozhodné době xxxxxxxxx) podat "xxxxx xx povolení oddlužení" xxxxxxx xxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx" tím, že x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (jímž x xxxxxx věci nemůže xxx jiná xxxxx xxx xxxxxxx žádající x povolení oddlužení) xxxxxx bod 21 x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx údaje. Tím xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx vyplněný xxxxxxxx "návrhu na xxxxxxxx xxxxxxxxx", který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx "insolvenční xxxxx", xxxxxxx xxxxxxxx (z xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx návrh, xxxxxxx xxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx úpadek xxxxxxxx xxxx xxxx hrozící xxxxxx" (§103 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), x jejichž "xxxxxx" xxxxxxxx insolvenčního navrhovatele (xxxxxxxx) xxxxxxxx vybízí xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 21.

Xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 21 xx formuláři xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podat "návrh xx povolení xxxxxxxxx" xxxxxxx xxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx ("xxxxx") xxxxxxxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx úpadek xxxx jeho xxxxxxx xxxxxx", předkládá insolvenčnímu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx být bez xxxxxxx odmítnut xxxxx §128 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxx lze uzavřít, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §241 x xxxx. 2 xxxx. x) o. x. ř. dán xxxx.

2) K xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx právní normy, xxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nedopadá, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx správně xxxxxxx, xxxxxxxxx vyložil, případně xx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx o xx, zda x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu (tvořeného xxxxxxxxxx "xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx", xxxxx xxxxxxxxxxx /xxxxxxxx/ xxxxxxx xxxxxx xxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx") xxx xxxx xxxxxxx stupně důvod xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxx xxxxx §128 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x závěru, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxx insolvenční navrhovatel xxxxxxxxx, xxx dokud xxxxxxxxxxx soud nerozhodne x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §128 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx a xx x odstranění vad xxxxxxxxxxxxx xxxxxx provedenému xx x xxxxxxxxx xxxxxx se nepřihlíží (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx číslem 11/2009 Xxxxxx soudních rozhodnutí x stanovisek).

Dříve, xxx Xxxxxxxx soud přikročí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x odmítnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tvrzení, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx 14 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx 1 959 369 Kč". Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx závazcích.

Podle xxxxxxxxxx §3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxx, xxxxxxxx xx a) více xxxxxxxx a x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx 30 xxx po xxxxx xxxxxxxxxx x c) xxxx xxxxxxx není xxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx") (xxxxxxxx 1). Xx xx za xx, xx dlužník xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx závazky, xxxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx části xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x) xx neplní xx xxxx delší xxx xxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x) není xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dlužníku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo d) xxxxxxxx xxxxxxxxx předložit xxxxxxx xxxxxxx x §104 odst. 1, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx 2). Dlužník, xxxxx xx právnickou osobou xxxx fyzickou osobou - xxxxxxxxxxxx, je x xxxxxx i xxxxx, xx-xx předlužen. X xxxxxxxxxx xxx xxxxx, má-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Při stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku xx xxxxxxxx také x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, případně x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, lze-li xx zřetelem ke xxxx xxxxxxxxxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx dlužník xxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 3). X hrozící xxxxxx xxx xxxxx, lze-li xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx důvodně xxxxxxxxxxxx, že dlužník xxxxxx schopen xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (odstavec 4).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx náležitosti insolvenčního xxxxxx v xxxxxxxxxx §103 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xx dne 26.2.2009, xx. zn. XXXX 31 INS 1583/2008, 29 XXXX 7/2008, xxxxxxxxxxx xxx číslem 91/2009 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx (xx xxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx závěrech xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx formuloval xxxxx, xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxx xxxxxx, není xxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §103 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedeny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dlužníka) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kladeným na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx konkursu xxxxxxxxxxx §4 xxxx. 2, xxxx první, xxxxxx č. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xx 31.12.2007 (xxxx xxx xxx "XXX"), xxx xxxx xxxxxxxxx výkladu xxxxxxxx pod xxxxx XXX. xxxxxxxxxx občanskoprávního x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 17.6.1998, Xxxx 19/98, uveřejněného pod xxxxxx 52/1998 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí a xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), xx xxxxxx 174 (350).

Tam Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx-xx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 2 XXX xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xx prohlášení xxxxxxxx xxxxx okolnosti, xxxxx osvědčují, xx xxxxxxx je v xxxxxx (...), xxxxxxxx xxx obsahové náležitosti xxxxxx (xx, xx xx xxx x xxxxxx tvrzeno, xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx projednání). Jinak xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxx tvrzeny xxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (...) xxxxxxx vzato xxxxxxx. X xxxx xxxxx, xx pouhé konstatování, xx "xxxxxxx xx x xxxxxx" xxxx xx , xx xxxxxxxxxxx" x xxxx , xx xxxxxxxxx", xxxx uvedením xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx (xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx skutečnostmi, xxxxx osvědčují úpadek xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx insolvenční xxxx (xxxxxx-xx je xxxxxxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx má xxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxx), kteří vůči xxxx xxxx pohledávky (xxxx xxxx má xxxxxxxx xxxxxxx), jež xxxx xx dobu xxxxx 30 dnů xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx závazky xxxx schopen xxxxx (xxxx. §3 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxx x otázce (xx)xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§3 xxxx. 1 písm. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx být konkrétní xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx návrhu, z xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx lze xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podstatné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§3 odst. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx závazky xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx splatnosti (§3 xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx tvrzením, x xxxx lze xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (§3 xxxx. 2 písm. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx hrozí (§3 xxxx. 4 insolvenčního xxxxxx), xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úpadek xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx) bude xxxx xxxxxxx (xx xxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx xxxxxxx), že xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx dlužník nebude xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v budoucnu. Xxxxx xxxxxx, že x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx věřitele x xxxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, se x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x požadavek, aby xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx x xxxx xxxx xx přitom xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx bodem 21 xxxxxxxxxxxxx návrhu žádala, xxx soud xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxx §3 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Tamtéž xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ("Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx daných zákonem x. 182/2006 Xx.") xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (ve xxxxxx §3 odst. 4 insolvenčního xxxxxx), xxx x závěru, xx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxx (xx smyslu §3 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx). To xxxxx x s xxxxxxxxxxxx x ostatním xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu (xxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx výstižně xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx).

X xxxx, aby xxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxx xxx xxxxxx xx formě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx hrozící xxxxxx), xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx věřitele x pohledávkami, které xxxx xxxxxxx 30 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhu údaj x splatnosti kteréhokoliv xx závazků xxxxxxxxx xxx xxxx 14 xx 17 xxxxxxxxx. Xxxxx x existenci xxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx vykonatelné pohledávky xxxxxxxx xxx xxxxx 17 (ovšem xxx xxxxx x tom, xxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx), která xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx), x xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx nepochybil, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx odmítl podle §128 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx neobsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxxx nemůže xxx věcně xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x xxx). Xxxxxx tak xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxx věcně xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx xxxxx uvedený x §241 x xxxx. 2 xxxx. x) x. x. x. xxxx xxx není.

Dovolatelce xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx řízení, x xxxx Xxxxxxxx soud x přípustného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (§242 xxxx. 3 x. x. x.), xx xxxxxxxxxx xxx ze xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx jako neopodstatněné xxxxxx xxxxx §243x xxxx. 2, xxxxx xxxx před xxxxxxxxxx, x. x. x.