Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxx §128 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x tomu, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxxx §395 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx plyne, xx xxxxxx obsažená v §395 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx směřuje proti xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podaným xxxx xxxxxx (xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení) x xxxxx jednoho x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx návrhu podaného xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx konkrétních xxxxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx-xx je xxxxxxxxxx) bude moci xxxxxxx, xx xxxxxxx xx více xxxxxxxx (xxxxxxx dva), xxxxx xxxx xxxx mají xxxxxxxxxx (vůči nimž xx xxxxxxxx xxxxxxx), xxx xxxx po xxxx xxxxx 30 xxx xx lhůtě xxxxxxxxxx x tyto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx podnikatelem, xxxxx, xx mu úpadek xxxxxx hrozí (§3 xxxx. 4 insolvenčního xxxxxx), xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vylíčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxx (xx xxxxxxxx ke všem xxxxxxxxxx případu), xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx splnit podstatnou xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxxxx xx smyslu §3 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxx nejméně xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx stanou xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xx neschopnost v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 21 xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx projeví xxxxxxx xxxxx xxxxx "xxxxx xx povolení xxxxxxxxx" xxxxxxx jako "xxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx xxxxxxxx rezignuje xx uvedení ("popis") xxxxxxxxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx", xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx má být xxx xxxxxxx odmítnut xxxxx §128 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona.

Obsahuje-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení.

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxx 7.2.2008 Krajský xxxx v Xxxx xxxxxx-xxxxxxxx 88 na xxxxxxxxxx §3 xxxx. 1, 2 x 4, §103 xxxx. 2 x §128 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx jeho řešení (xxxxxxxxxxxxx zákona) - xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x 1.2.2008, x xxx, xx xxxxxxxx x xxx neuvedla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx úpadek x xxx tento xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx soud x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 26.3.2008 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, xxxxxxxxx přitom x xxxxxxxxxx §3 xxxx. 1 písm. x), §103 xxxx. 1, xxxx první, xxxx. 2, §128 xxxx. 1, §390 xxxx. 1, xxxx xxxxx, x §392 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx hrozící xxxxxx xxx, xx:

"Xxxxxx manželů xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxx xxx vypořádat v xxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxx zákonem x. 182/2006 Sb."

Z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx odvolacího xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx nasvědčovaly xxxxxxxxx xxxxxx dlužnice. Xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx bodu) 21 insolvenčního xxxxxx xx navíc rozporný, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx rozhodl x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxx x xxxxxxxx době xxxxxxxxxxx příjmy manželů xx krytí xxxxxxx. Xx by xxxxxx xxxxx nasvědčovat xxxx, xx xxxxxx xxx xxx xx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx nutnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §128 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona.

Za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že potřebné xxxxxxxxxxx xxxx uvedeny x ostatních xxxxxx "xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx".

Xxxxxxxxx, xx xxx xxxx 12 a 13 dlužnice uvádí xxxx xxxxxxx x xxx xxxx 14, 15 x 17 xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx majetku x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx považovat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úpadek xxxxxxxx.

X xxxxxxx dlužnice xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, takže xxx nelze xxxxxxxx xxxxx ze základních xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx §3 xxxx. 1 písm. b) xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx" nelze xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §103 xxxxxxxxxxxxx zákona, uzavřel xxxxxxxx soud.

Dlužnice xxxxxx xxxxx usnesení odvolacího xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx, xx nesprávným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx jejich vzájemných xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx prvního stupně, xxxxx xxxxxxx tak, xxx xx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xx x doplnění x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx), byla xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx jí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx institutu xxxxxxxxx se xxxxxxx, xxx - vzhledem x tomu, že xxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx dovolatelka xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §391 x §392 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxx vyplnila všechny xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx dokládající xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 roky.

Dovolatelka rekapituluje, xx x tiskopisu xxxxxx:

1) Xxx bodem 12 majetek, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (60 000 Kč).

2) Xxx xxxxx 13 xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (3&xxxx;350&xxxx;000 Xx).

3) Xxx xxxxx 8 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x následujících xxxx letech (xxxxxxx xxxxxx 16&xxxx;200 Xx).

4) Xxx xxxxx 9 xxxxxx xx poslední 3 roky.

5) Xxx xxxxx 14 xxxxxxxxxxx xxxxxxx x celkové xxxx 1959 369 Xx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (xx žaloby xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx Xxxx - venkov xxx xx. xx. 6 C 178/2005, xx prospěch věřitele XX, x. x. x., xx xxxx 659&xxxx;369 Xx x xx xxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx P. X xx výši 1 300 000 Xx).

6) Xxx bodem 15 xxxxxxxxxxxxx závazky, xx kterých vyplývá xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jí xxxxxxxxxx XX Money Xxxx, x. s. - xxxx xxx xxx "xxxxx", xxx xxxxxxx xxxx závazku xxxx 2 200 000 Xx).

7) Xxx bodem 17 xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx směnečného xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx, sp. xx. Xx 411/2004, xx prospěch věřitele X. K., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXx. X. xxxxxxxx xxxxxx xx částku 2&xxxx;172&xxxx;593 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx body 8, 12 a 13 formuláře x x údajů x xxxx (celkem 6&xxxx;331&xxxx;908 Xx) xxxxxx (nesporně xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxxx vyvodit jiný xxxxx, xxx xxx, xx rozhodující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx její xxxxxx (xx xxxxxx xxxx 21 xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx skutečnost, xx xxxx xxxxxx (xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx existujícími xxxxxxx xxxxxx společně x xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xx krytí xxxxxxx, xxxxx stále narůstají x xxxxx x xxxxxxxx.

Xx této situace - pokračuje xxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx-xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonem, x to prodejem xxxxxxx, xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx, což xxxxxxx xxxx xxxxxx oddlužení (xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx) xxx xxxxx 6, xxxxxxxx dále pod xxxxx 7 xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx její xxxxxxxx.

Xxx xxxxx 21 xxx x souladu se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx návrh na xxxxxxxx oddlužení jako xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx úpadku.

Na xxxxx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxx splňovalo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem.

Dovolatelka xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx prvního xxxxxx, xxxxx kterého xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za "xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx", xxxxx předložila "xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx". Xxx je xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx 14, 15 x 17, xxxx závazky činí xxxxxx 6&xxxx;331&xxxx;908 Kč, x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx 2&xxxx;172&xxxx;532,19 Xx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx příjem xxxxxx xxxx 87&xxxx;097 Kč x roční xxxxxx xxxxxx manžela xxx 264&xxxx;084 Xx. X xxxxxx xxxxxx lze xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx celkem 330&xxxx;600 Xx ročně, x xxxxx by xxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx nouze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 20 xxx (xxx nárůstu xxxxx x xxxxxxxx 34 xxx). Xxxxx xx xxxxx dovolatelky xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx dostát xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x že xx xxxxx úpadek.

Oproti xxxxx xx dovolatelka xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nemovitý xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx 3&xxxx;350&xxxx;000 Xx, xxxxx zpeněžením by xxx xxxxxxxx oddlužení xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx 56,8%.

Xxxx prvního xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx §5 xxxxxx x. 99/1963 Sb., občanského xxxxxxxx řádu, a §393 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxx xx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx. Jelikož xxx xxxxxxxx, upřel xx xxxxx xx spravedlivý xxxxxx proces xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx jen "Xxxxxxx"). Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odebral xxxx xxxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ustanovení §395 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nový xxxxx xx povolení xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx dovolatelka vytýká, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx nezabýval, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zda odvoláním xxxxxxxx xxxxxxxxxx "netrpí xxxxx" (řízení).

Odvolací soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx i xx xx, že xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x nevyhodnotil, xxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obraz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dovolatelky xxxxxxxx prokazatelně xxxxxxxxxx xxxxxxx x příjmů.

Přitom xx xx to, xx x xxxxxxxxxx xxxxx muselo xxx xxxxxx, xx xxxxxxx x úvěrové smlouvy xxx xxxx splatné x že xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2&xxxx;172&xxxx;539,19 Xx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x exekučním xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx, nýbrž xx xxx znemožňuje xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x nemovitým xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx alespoň podstatného xxxxxxxxx existujících xxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti. Proto xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 17 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx být xxxxx dovolatelky správný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx "x xxxxxxx xxxxxxxx například vůbec xxxx uvedena jejich xxxxxxxxx, takže xxxx xxxxx posoudit, xxx xxxxxxx xx či xxxx v xxxxxx xx xxxxxx ustanovení §3 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx". Xxxxxx, xx "xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx příkaz, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx". Xxxx xxxx x xxxxx xx xxxx 2&xxxx;200&xxxx;000 Xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankou x xxxxxxxxxx zástavními xxxxx xx jejich nemovitostech, xx xxx xxxxxxxxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxx xxxxxxxx správného xxxxxx xxxxx, xxx jí "xxxxx úpadek xx xxxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxx.

X odůvodnění:

Podle xxxxxxxxxx §7 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxx, xxx od xxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxx xxxx) pro xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxx-xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx též xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxx (do 30.6.2009) xx xxxxxx z xxxx 12., xxxxx xxxxx, xxxxxx II. xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx související xxxxxx.

Xxxxxxxx xx přípustné xxxxx xxxxxxxxxx §239 xxxx. 3 o. x. ř., xxxx xxxx důvodné.

Dovolatelka xxxxxxxx xxxxxxxx nepřipíná x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx taxativně xxxxxxxxxxx x §241x xxxx. 2 x 3 x. x. x. Xxxxx xxxxxxxxxx důvodu xxxxxxxxx v §241 x odst. 3 x. s. ř. xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §239 x. x. x. xxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxx §241a xxxx. 3 x. x. ř.). Posuzováno xxxxx obsahu xx xxxxxxxx jednak xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx §241x xxxx. 2 písm. x) x. x. x., xxxxx prostřednictvím xxx namítat, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xx následek xxxxxxxxx rozhodnutí ve xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx věci, jíž xx xxxxxxxx dovolací xxxxx xxxxxxx x §241 x xxxx. 2 písm. x) x. x. ř.

S xxxxxxxxxxxx k době xxxxxx insolvenčního návrhu x k xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výklad insolvenčního xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x. 312/2006 Xx., x. 108/2007 Xx., x. 296/2007 Xx. a č. 362/2007 Xx.

1) K xxxxxxx xxxx xxxxxx

X xxxxxxxxx dovolacího důvodu xxxxxxxxx x §241x xxxx. 2 xxxx. x) x. x. x. xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx námitka, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poučovací xxxxxxxxx uloženou xx xxxxxxxxxxx §5 x. x. ř. x §393 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx, xxx "xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xx sedmi xxx, xxxx xx xxx xxxxx právo xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxx, x xx xxxxx, xx ustanovení §395 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx) neumožňuje xxxxx xxxx návrh na xxxxxxxx oddlužení.

Pro xxxxxxxx xxxxxxx jsou x xxxxxx dovolacího xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona:

Podle xxxxxxxxxx §103 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxx obsahovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zástupců. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a bydlištěm (xxxxxx) x x xxxxxxx, že xxx x podnikatele, xxx xxxxxxxxxxxxxx číslem. Právnická xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, sídlem x xxxxxxxxxxxxxx číslem. Xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx za stát xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (odstavec 1). X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx dále xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx osvědčují xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx úpadek, xxxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx insolvenčním navrhovatelem xxxxxxx, označeny důkazy, xxxxxxx xx insolvenční xxxxxxxxxxx dovolává, x xxxx x xxx xxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 2).

Xxxxxxxxxx §104 insolvenčního xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxx-xx insolvenční xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx x němu xxxxxxxx a) seznam xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx"), b) seznam xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "seznam xxxxxxx"), x) xxxxxx xxxxx zaměstnanců, d) xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 1). X xxxxxxx majetku xx xxxxxxx povinen xxxxxxx jednotlivě xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx stručně xxxxx skutečnosti, xx xxxxxxx xx zakládají, x xxxxx jejich xxxx; xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx x xxxxxx dobytnosti. X xxxxxxx, xxxxxx pohledávek, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx (odstavec 2). X xxxxxxx xxxxxxx xx dlužník xxxxxxx jako xxx xxxxxxxx xxxxxxx všechny xxxxx, x xxxxxxx xx xx xxxxx, xx vůči němu xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx práva, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx závazků xxxxxxx xxxxx, xxxxx x pohledávek xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx do xxxx x proč. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx, nebo kteří xxxx právo proti xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx odděleně. X xxxxxxxxxx xxxxxx věřitelů xxxx označí xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty, x kterých se xxxxxxxxx uspokojení xx xxxxxxxxx, xxxxxx údaje x xxx, které xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx třetí xxxxx, xxxx označení xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx x x xxxxx rozsahu xxxxx xx uspokojení xx xxxxxxxxx popírá a xxxx (xxxxxxxx 3). Xxxx-xx dlužník xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx žádné xxxxxxxx, xxxxx to x xxxxxxxxx výslovně. Xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx platí §103 xxxx. 1 xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxx x xxxxx (odstavec 4).

Xxx xxxxxxxx §106 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxx xxxx xxxxxx xxxx hrozící xxxxxx xxxxxxxxxx, musí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojit x xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx návrhem xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx povolení xxxxxxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx předepsané pro xxxx návrhy x xxxx k němu xxx přiloženy xxxxx xxx xx požadované xxxxxxx.

Xxxxx ustanovení §128 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo který xx xxxxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx, insolvenční xxxx xxxxxxx, jestliže xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx; xxxxx tak xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxxx xxx xxxx, co xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §43 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

Xxx §390 xxxx. 1, věty xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X ustanovení §391 xxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxx podává, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx obecných náležitostí xxxxxx obsahovat a) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx jednat, x) xxxxx o očekávaných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pěti xxxxxx, x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxx (xxxxxxxx 1). Xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis. Xxxxxx xxxxxxxxx zveřejní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxx služba xxxxx být xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2).

Ustanovení §393 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx delší xxx 7 dnů. Xxxxxxxx ji xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx §395 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx zřetelem xx xxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (odstavec 1 písm. x/), xxxxx i xxxxx, xxxxxxxx jej xxxxx xxxxxx xxxxx, o xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2 xxxx. x/). Xxxxxx na xxxxxxxxx záměr xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx usuzovat xxxxxxx tehdy, jestliže xxxxxxx dlužníka, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx úpadek takové xxxxx, x to x závislosti na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 3 písm. x/).

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx zaměňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x návrhem xx povolení xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v §2 xxxx. x) xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx" x "xxxxxxxxxxx xxxx" xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx písmeny x) x b).

Návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx nebo xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx svého xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx); xx xxxxx xxxxxx x definice xxxxxxx xxxxxx úpadku obsažené x §4 insolvenčního xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx §106 xxxx. 1, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (výše xxxxxxxxxx), jakož x x xxxxxxxxxx §148 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx která xxxxxxxxxxx zákon předepisuje xxxxx xxxxxxxx náležitosti x xxx která xxxxxxxxx odlišná xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xx jejich xxxxx. Obsahové náležitosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx §103 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kdežto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §391 insolvenčního zákona.

Pro xxxxxxxxxxx xxxxx předpisuje xxxxxxxxxxx xxxxx (x §97 xxxx. 2) xxxxxx ověřený xxxxxx xxxxx, která xxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpis xxxxx, xxxxx xxx podala (x insolvenčního navrhovatele xxxxxxxxxxx xxx prostřednictvím xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nutně xxxx i k xxxxxxx xxxxxxxxxx /insolvenčního xxxxxxxxxxxx/ xx xxxx xxxx xxxx), xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxx (xx xx xxxx xxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx podat xxxxx xx xxxxxxxxx (§391 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X dlužnického xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dlužník, xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx úpadek xxxxxxxxxx, xxxxxxx podat xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (srov. §106 xxxx. 1, xxxx xxxxx, x §390 xxxx. 1, větu xxxxx, xxxxxxxxxxxxx zákona).

Samotný xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx není xxx xxx xxxxxxxx xxxxx požadavků kladených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx podáním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (tím xx xxxxx obsahově xxxxx x náležitě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx dlužníka, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx být projednán x xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx opožděný (§390 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx) nebo xxxx xxxxx (§393 odst. 1 a 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Odmítnutím xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jelikož xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podáním, xxxx xx insolvenční řízení xxxxxxxx (xxx je xxxxxxxxxxx xxxxx).

Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx dlužníka nedostatky, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v insolvenčním xxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxx, insolvenční xxxx xxx xxxxxxx podle §128 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) insolvenčního xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xx insolvenční xxxxxx končí, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx (x xxxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxx - xxxx. §4 xxxx. 2 písm. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxx-xx xxx vydáno xxxxxxxxxx x (xxxxxxxxxx) xxxxxx xx smyslu §136 xxxxxxxxxxxxx zákona.

Z xxxxxxxxx xxxxx, že usnesení, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dlužnický xxxxxxxxxxx xxxxx xxx §128 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx usnesením x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení, xxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xx xxxxxxxx oddlužení) xxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. S xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (se xxxxxx podal) x xxxxx na povolení xxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx řízení, x xxxx xxx dlužník xxxxx podá návrh xx povolení oddlužení, xxxxxx předjímané xxxxxxxxxxx §395 xxxx. 2 xxxx. x) insolvenčního xxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx znovu xxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx rozhodnuto) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx-xx xxxxx.

Xxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx odmítnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx (xxx vady xxxx xxxx xxxxxxxx) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx smysl spekulovat xxx xxxxx nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x jakýchkoli xxxxxxxx xxxxxxxx odmítnutí xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §395 xxxx. 2 xxxx. x) insolvenčního zákona (xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxx přijato rozhodnutí x xxxxxx (§136 xxxxxxxxxxxxx zákona), xxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxx (x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) xxx v této xxxxxxxxxxx xxxxx, xx x konstrukce §395 xxxxxxxxxxxxx zákona (xxxxxxx x jeho odstavců 1 xxxx. a/, 2 xxxx. a/ x 3 xxxx. x/) xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx v §395 odst. 2 xxxx. a) insolvenčního xxxxxx směřuje xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx opakovaně xxxxxxx xxxx xxxxxx (xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení) x xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (x němž xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx) x xxxx zahájeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx "xxxx" xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení, postihuje xxxxxx xxxxxxxx x §395 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx x xxxxxxxxx 3 písm. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxx xx xx uvážení xxxxxxxxxxxxx soudu podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx případu x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx proto, xx xxx dlužník xxxxxxx xxxxxxxxx záměr.

Argumentace xxxxxxxx xxxxxxxxx x §395 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx tedy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxx namístě.

Podle xxxxxxxxxx §5 x. x. x. (xx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx) soudy poskytují xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx procesních právech x xxxxxxxxxxxx.

X z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dovolatelku x doplnění "xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxxxxxxx totiž "návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx". X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx insolvenční xxxxx (x §128 odst. 1) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jinak (xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx užití §43 o. x. x. xxxx tím, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx). Argument xxxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx občanského soudního xxxx (x xxxxx xxxxxxx x jeho §5) xx tedy x xxxxxxxxxxxx dikci §7 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona zjevně xxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx nemění xxx skutečnost, xx xxxxxxxxxxx zřejmě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx "xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx" x "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx", xxxxx se xx 1.1.2008 (x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §391 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) nachází xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx formulář xxxxx xxxxxxxx umožňuje (x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx) podat "xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení" xxxxxxx xxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx" tím, xx x něm xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (jímž z xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx žádající x xxxxxxxx oddlužení) xxxxxx xxx 21 x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Tím xxxxx xxxx insolvenční xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx", který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx "xxxxxxxxxxx návrh", xxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx dlužník xxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx návrh, xxxxxxx xxx xxx "xxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxxxxxx úpadek dlužníka xxxx xxxx hrozící xxxxxx" (§103 xxxx. 2 insolvenčního zákona), x jejichž "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovatele (xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x souvislosti x případným označením xxxx 21.

Xxxxxx lze x této souvislosti xxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 21 xx formuláři xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx "xxxxx xx xxxxxxxx oddlužení" xxxxxxx xxxx "insolvenční xxxxx" x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ("popis") xxxxxxxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx", xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx být xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §128 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx tomto xxxxxxx xxx uzavřít, xx dovolací xxxxx xxxxxxx x §241 x odst. 2 xxxx. x) x. x. x. xxx xxxx.

2) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx posoudil xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx zjištěný xxxxxxxx stav nedopadá, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx určenou, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx daný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxx právního xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx o xx, xxx x xxxxxxxxxxxx k obsahu xxxxxxxxxxxxx návrhu (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx "xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx", xxxxx xxxxxxxxxxx /xxxxxxxx/ zároveň xxxxxx jako "insolvenční xxxxx") xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §128 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona.

Rozhodovací xxxxx xxxxx je xxxxxx xxx xxxxxxxx x závěru, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx dokud xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx podle §128 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx a xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x odvolacím xxxxxx xx nepřihlíží (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx číslem 11/2009 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx).

Xxxxx, než Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nižších xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu dlužnice, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxx odporují xxxxxxxx tvrzení, xxxxx xxxxxxx dovolatelka xxx xxxxx 14 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx x celkové xxxx 1 959 369 Xx". Xxxx místo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxx, jestliže xx x) xxxx xxxxxxxx x x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx 30 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x c) xxxx závazky xxxx xxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx") (xxxxxxxx 1). Xx xx za xx, xx dlužník není xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x) xxxxxxxx platby xxxxxxxxx části xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x) je xxxxxx xx dobu xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx uspokojení xxxxxxx xx splatných peněžitých xxxxxxxxxx xxxx dlužníku xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, nebo x) xxxxxxxx xxxxxxxxx předložit xxxxxxx xxxxxxx v §104 xxxx. 1, xxxxxx xx uložil xxxxxxxxxxx soud (xxxxxxxx 2). Xxxxxxx, který xx právnickou osobou xxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx x xxxxx, je-li xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxx xxxxx, má-li dlužník xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx závazků xxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx majetku, případně x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx-xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx majetku xxxx x provozu xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 3). X hrozící úpadek xxx xxxxx, lze-li xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že dlužník xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 4).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx §103 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxx x usnesení xx dne 26.2.2009, xx. zn. KSBR 31 XXX 1583/2008, 29 NSČR 7/2008, xxxxxxxxxxx xxx číslem 91/2009 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovisek. X xxxxx rozhodnutí (xx xxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx formuloval xxxxx, xxxxx kterého xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx úpadek, není xxxxxxx tím, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx vysvětlil, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx ustanovení §103 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedeny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx) pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx §4 odst. 2, xxxx xxxxx, xxxxxx x. 328/1991 Xx., x konkursu x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2007 (dále xxx xxx "XXX"), jež xxxx předmětem výkladu xxxxxxxx xxx bodem XXX. stanoviska občanskoprávního x obchodního xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 17.6.1998, Xxxx 19/98, uveřejněného pod xxxxxx 52/1998 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), xx straně 174 (350).

Xxx Nejvyšší xxxx xx dané xxxx uzavřel, že xxxxxx-xx ustanovení §4 xxxx. 2 XXX xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedl xxxxxxxxx, xxxxx osvědčují, že xxxxxxx je x xxxxxx (...), xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (to, xx xx být v xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxx projednání). Jinak xxxxxx, x návrhu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx o xxxxxx dlužníka (...) xxxxxxx xxxxx vyplývá. X xxxx dodal, xx xxxxx konstatování, xx "dlužník xx x xxxxxx" xxxx xx , xx xxxxxxxxxxx" x nebo , je předlužen", xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úpadek xxxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx dlužníkem, který xxxx xxxxxxxxxxxx, xx (xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx okolností, x xxxxx xxxxxxxxxxx soud (xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx) xxxx moci xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx věřitelů (xxxxxxx xxx), xxxxx vůči xxxx mají xxxxxxxxxx (xxxx xxxx xx xxxxxxxx závazky), jež xxxx po dobu xxxxx 30 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx závazky xxxx schopen xxxxx (xxxx. §3 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxx v otázce (xx)xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§3 xxxx. 1 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx zákona) xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhu, x xxxx takový úsudek xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, x nějž xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podstatné xxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxx (§3 odst. 2 písm. x/ xxxxxxxxxxxxx zákona), nebo xxxxxxxx, z xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx závazky xxxxxx po dobu xxxxx xxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx (§3 xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), anebo tvrzením, x xxxx lze xxxxxxx, xx uspokojení xxxxxxx xx splatných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekucí (§3 xxxx. 2 písm. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx proto, xx xx xxxxxx xxxxxx hrozí (§3 xxxx. 4 insolvenčního xxxxxx), xx rozhodujícími xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vylíčení konkrétních xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx soud (xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx) xxxx xxxx uzavřít (xx xxxxxxxx ke všem xxxxxxxxxx případu), xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx dlužník xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxx v budoucnu. Xxxxx řečeno, xx x budoucnu xxxxxxx xxxxxxxxxx platební neschopnost xx xxxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x v tomto xxxxxxx měl nejméně xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, jež xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx v xxxxxxx případě xxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx "podstatné xxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx x této xxxx xx přitom xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxx 21 xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xx smyslu §3 odst. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxx popis xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osvědčujících hrozící xxxxxx ("Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx krytí xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x úroky. Xxxxxxx xxx vypořádat x xxxxxxx výši za xxxxxxxx daných zákonem x. 182/2006 Sb.") xxxx nevede k xxxxxx, xx dlužnici xxxxx xxxxxx (ve xxxxxx §3 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxx k závěru, xx xxxxxxxx již xx x úpadku (xx xxxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). To platí x s přihlédnutím x ostatním xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu (xxx xxxx xx do xxxxx xxxxxx výstižně xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx).

X xxxx, xxx xxxx možné x xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxx pro xxxxxx xx formě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx), xx dlužnice xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x pohledávkami, xxxxx xxxx alespoň 30 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhu údaj x xxxxxxxxxx kteréhokoliv xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 14 xx 17 xxxxxxxxx. Xxxxx x existenci xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxx xxx bodem 17 (xxxxx xxx xxxxx x tom, xxx dlouho je xxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx je xxxxx jedinou xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx věřitele), x xxx je takový xxxxxx xxxxx.

Xx tomto xxxxxxx lze x x xxxxxx právní xxxxxxx, xx soud xxxxxxx xxxxxx nepochybil, xxxxxxxx insolvenční xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §128 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxxx nemůže xxx xxxxx projednán (xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x něm). Xxxxxx tak nepochybil xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx věcně xxxxxxx potvrdil.

Ani xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §241 x odst. 2 písm. x) x. x. x. xxxx xxx není.

Dovolatelce xx x rovině xxxxxxxxxxx dovolacích důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, k xxxx Xxxxxxxx xxxx x přípustného xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx (§242 xxxx. 3 x. s. x.), se xxxxxxxxxx xxx xx spisu. Xxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxx xxxx neopodstatněné xxxxxx xxxxx §243x xxxx. 2, části xxxx xxxx xxxxxxxxxx, x. x. x.