Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxxxxxxx, "který xxxx xxxxxxxxxxxx", xx xx smyslu ustanovení §389 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zákonem považována xx podnikatele x xxxxxxxx xxxx závazky (xxxxx) xxxxxx z xxxxxx podnikání.

To, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx při rozhodování x návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx rozhodování x xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx uplatnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x přihlédnutím x:

1) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dlužníkova závazku (xxxxx) z xxxxxxxxx,

2) xxxx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3) xxxxxxxx neuhrazených xxxxxxxxxxxx závazků (xxxxx) x podnikání,

4) výši xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazku (xxxxx) z xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

5) tomu, xxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx jde, xx xxxxxxxx s xxx, xx tato xxxxxxxxxx xxxx podrobena xxxxxx oddlužení.

Dovolání proti xxxxxxxx, xxxx odvolací xxxx potvrdil usnesení xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx oddlužení, xx xxxxxxxxx xxxxx §239 xxxx. 3 o. x. x.

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxx 16.4.2008 Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxx úpadek dlužnice (xxx I. xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx XX. xxxxxx), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx XXX. výroku), xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxx XX.) x xxxxx, xx konkurs xxxx xxxxxxxxx xxxx nepatrný (xxx X. xxxxxx).

Xxxx xxxxx xx jištění, xxxxx kterých:

1) Dlužnice xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx) xx roku 1993 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx činnost, xxxxx x prodej xxxxx xx xxxxxx xxxx dalšího xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx od xxxx xxxxxxxx, které se xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

2) X xxxx 1998 dlužnice xxxxxxxxx xxxxxxxxx; u xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je stále xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podnikající xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3) Xxxxxxxx xx x svých xxxxxxxx (1/ FÚ x X., 2/ X. T., 3/ X. a X. X., 4/ X. X.) xxxxxxx, které xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s výkonem xxxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na povolení xxxxxxxxx, podaného xxxxxxxx 4.4.2008, xxx, xx xxxxxxxx nesplňuje podmínky xxxx ustanovením §389 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů. Xxx prohlášení xxxxxxxx xxx xxxxx z xxxxxxxxxx §396 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx.

X xxxxxxxx dlužnice Vrchní xxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxxx ze dne 30.6.2008 potvrdil xxxxxxxx xxxxx prvního stupně x xxxxxx XX. xx XX. xxxxxx (xxxxx xxxxx) a xx zbývající části xxxxxxxx xxxxxx (druhý xxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxxxxxxx xxxxxxxx soud tím, xx xxxxx sledovanému xxxxxxx xxxxxxxxx x §389 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odpovídá xxxxxx, podle nějž xx může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx fyzická či xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx zákonem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxx) xxxxxx x xxxxxxxxx. Z xxxx dle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxx xx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxx stále xxxxxxx jako xx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxx. §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 513/1991 Xx., obchodního zákoníku), x xx i xxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx i xxxxxxxx, xxxxx již xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxx, xx živnostenský xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx živnostenské oprávnění xxxxxxxx xxx §58 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání /xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx/). Xxxxx xxxxxxxx xxxx odkázal xxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx xxx 13.3.2008, č.j. XXXX 29 XXX 252/2008, 1 VSPH 3/2008-X-11).

X xxxxxxxxx dle xxxxxxxxxx xxxxx vyplývá, xx xxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx skutečnost, zda xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx i xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx vzniklé x xxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx (www. rzp.cz ) sice xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 24.4.2008, xx dni xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx (4.4.2008) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podnikatelkou.

Důležitější ovšem xx, že xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxx. Xxxxx vylučuje xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, protože xxxx xx xxxxxxx snadné xxxxxxxx ukončit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx provozování xxxxxxxx x podal xxxxx xx povolení xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx podnikatelské xxxxxxx. Protože účelem xxxxxxxxx je pouze xxxxx závazky xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx vzešlé x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx nutné pojem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve výše xxxxxxxxx usnesení Vrchního xxxxx x Praze, xx xxxxxx se xxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx oddlužení, xxxx nutné xxxxxxx, xxx jsou splněny xxxxxxxx pro povolení xxxxxxxxx dle §395 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx věřitelé xxx xxxxxxxxx obdrží xxxxxxx 30 % xxxxx xxxxxxxxxx, xxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx usnesení xxxxxxxxxx xxxxx dovolání, xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx odvolací xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x odmítnutí xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §237 xxxx. 1 xxxx. x), §238x odst. 1 xxxx. x) x §239 xxxx. 3 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx), xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx uvedený x §241x odst. 2 xxxx. b) x. x. x., xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na nesprávném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx soud zrušil xxxxxxxxxx xxxxx obou xxxxxx x xxx xxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx x dalšímu xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx, xx její návrh xx povolení oddlužení xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xx slovy "xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx" (x §389 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) zamýšlel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xx, že xx xxxx téměř 10 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx přerušení xxxxxxxxx (xx roku 1998) xx na xx nemá xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx zápis x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 18.3.2008 x xxx xxx xxxxxxxx x 24. 4. 2008). X xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx podnikání xxxxxx jít xxxxxxxx x době, xxx xx xxx stalo.

Nejvyšší xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxx xxxxxxxxxx vydaná x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx §7 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx výroku xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx návrhu na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx mínění dovolatelky x odvolacího xxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx §238x xxxx. 1 xxxx. x) a xxxx. 2 x. x. x. (xx xxxxxxx s §237 xxxx. 1 písm. x/ x xxxx. 3 x. x. x.). Xxxx totiž xxxxxxx xxxxxxxx (xxx xx klade xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx §237 xxxx. 1 x 3 x. x. ř., xxxxxxxxxx x §238x xxxx. 2 o. x. x.), aby potud xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx potvrzeno xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx rozhodnuto v xxxxxxxxxxxx řízení "ve xxxx xxxx".

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §239 xxxx. 3 x. x. x., xxxxx x xxxxx věty před xxxxxxxxxx xxxxxx, xx (x výjimkami xxxxxxxxx x části xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx věci netýkají) xxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx x odmítnutí návrhu (xxxxxx).

Xxxx xxxxxx, k xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx (§242 xxxx. 3 x. x. x.), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx - x xxxxxxxxx právních otázek xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxx, xxx xx xxx dovolací xxxxx uplatněný xxxxxxxxxxxx, xxxx správností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odvolacím xxxxxx.

Xx tomto xxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx sepsané xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 14.2.a 17.2.2009, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx podáních (jakkoliv x xxxxx části xxxxxxxxx to, co xxxxx xxxxxxxx sepsané xxxxx xxxxxxxxx) se xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx k xx nepřihlížel. X 79 Dovolatelka totiž x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §241 xxxx. 4 x. x. x. xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx nemá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx povinného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx. xxx Ústavní xxxx x xxxxxxxx xx xxx 14.9.2000, xx. zn. P1. XX 43/2000, xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x usnesení xxxxxxxxx xxxxx, svazku 19, xxxxxxx 2000, xxx xxxxxxxxx xxxxxx 32, xxxxxx postup nedovoluje. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x toho, xx - xxxxxxxx xx xxx xxxxxx ustanoven xxxxxxx - procesní xxxxxxx, xxxx se xx projednání jejího xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x obrací se xx Nejvyšší xxxx xxxxxxxx (označovanými xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinného xxxxxxxxxx dovolatele nevyhovují. Xxxx xxxxxx pak xx xxxxx k xxxxxxxx (§242 xxxx. 4 x. x. x.), jež xx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x napadeném xxxxxxxx prodloužila xx xxxx xx xxxxx xxxxxx (xxxx. §240 xxxx. 3 o. x. x.), prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X argumentům xxxxxxxx x dovolání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx advokátem uvádí Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxx §389 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx, xxx xxxx úpadek xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx oddlužením (xxxxxxxx 1). Jiná xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx návrh xx oddlužení xxxxx (xxxxxxxx 2).

Xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxx - xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx praxí Xxxxxxxxxx xxxxx x ústavního xxxxx (xxxx. xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 21.5.1996, xx. xx. Xx. XX-xx.-1/96, xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x usnesení ústavního xxxxx, svazku 9, xxxxxxx 1997, části X., xxx xxxxxxxxx xxxxxx 9

xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 106/2008 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx) - že xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nutno xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx např. xxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxx i xxxxxxx doslovného znění xxxxxx ustanovení s xxxx xxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx jakákoli pochybnost, xxx xxxxxxxxxxxx výklad x ratione xxxxx xxxx výkladem jazykovým.

Vládní xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona (xxxxxxxxxxxxxx v Poslanecké Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x. 1121) xxxxxxx xxxxxxx x xxx, že řešení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx nejen "dlužník, xxxxx není xxxxxxxxxxxx", xxxxx xxxx "xxxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxx pracovně právní xxxxxxx x xxxx xxxx xxx 20 xxxxxxxx" (§389 xxxx. 1 vládního návrhu xxxxxxxxxxxxx zákona). Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx projednání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v Poslanecké Xxxxxxxx opuštěna ve xxxxxxxx řešení, xxxxx xxxxxxx může xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx, zákonodárce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxxx žádat o xxxxxxxx oddlužení, x xxxxxxxxxxx, bez xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx rozsahu. Xxxxxxx xxxxx úvahy xx xxxx téma xx xxxxx měly být x xxxxx projeveným xxxxxxx x xxxxxxx.

X xxxx uvedeného xxxxx, xx účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §389 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx "xxxxx podnikatelem", xxx xx základě xxxxxxxx, xx přestal xxxxxxxx (xxx xx xxxxx xxxxx z xxxxxxxxx).

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx slovní xxxxxxx xxxxx x §389 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona protipólem x xxxxxxxxxx §316 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, že "xxxxxxxxxxxx xxx řešit xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx dlužníka, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx", s xxxxxxxx (v xxxxx xxxx za středníkem), xx "reorganizace se xxxx xxxx xxxxxxx". Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podnikat, xxx x svůj "xxxxxx" xxxxx nepřichází (xxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx §5 odst. 1 obch. xxx. xxxxxxx zakonzervován xxxxx xxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx §389 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx pojmů, jež xxxx xxxxxxxxxx normami xxxxx xxxxxxxx.

Xxx o xxxxxxx xxxxxxxx xx, xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx §9 xxxx. 3 xxxx. r) x. s. x., xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx prvního xxxxxx ve xxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, "xxxx xxxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx". Xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx žádné xxxxxxxxxxx x tom, xx o xxxx "xxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxx i xxxxx, xxxx-xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx již xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxx formálně ukončili xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxx řeší-li se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve smyslu xxxxx práva xxxxxxxx (xxxx. §261 xxxx. 5 obch. xxx.). Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx §7 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx, že xxxxxxxxx, "xxxxx xxxx podnikatelem", xx ve smyslu xxxxxxxxxx §389 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxx) vzešlé x xxxxxx podnikání.

Úvahy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx u fyzických xxxx, které podnikaly xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx, že xxx x "podnikatele", xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Z xxxxxxxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xxxx. zák. xxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxxxxx xx nepokládá (xxxxx-xx o xxxxx xxxxxxxx v §2 xxxx. 2 xxxx. x/, x/ x x/ xxxx. zák.) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx živnostenské xxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx dovolatelkou xx xx svém xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx koncepci xxxxxxxxx oddlužení coby xxxxxxx řešení xxxxxx xxxx, kdož se x této situaci xxxxxx x důsledku xxxxxx než podnikatelských xxxxxxx. X fyzických xxxx, které podnikaly xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx, by xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nezdaru xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xx xxxxxxx xxxxx §389 a xxxx. insolvenčního xxxxxx xxxxx být "vnuceno" xxxxxxxxx bývalého xxxxxxxxxxx).

Xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx §389 xxxx. 1 xxxx. xxx. xxxxxxxx, xxxxx němuž xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx praxi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxx xxxxx xxxx. xxx xxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxx xxx insolvenční právo xxxxxxxxxx při Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 2/2008 xx xxx 3.6.2008, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx soud xx si xxxxxx xxxxx toho, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ti, xxxx mají xxxxx xx svého xxxxxxxxx, xxxx vést v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xx nicméně xxxxxxxxxx, xx x takových (x xxx v xxxxxxxx) xxxxxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (založeném xx xxxxxxxxxxx skutkových xxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx - xx xxx xxxxxxxxx - xx xxxxx dluhy xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a xxx xxx xx skutečnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx předjímaným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx kterou xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x účelem, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, typově počítá.

Takové xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x nesmí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xx, zda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx rozhodování o xxx, xxx xx xxxxxxxxx schvaluje, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx z dlužníkova xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx uváží xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x:

1) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx) x podnikání,

2) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3) xxxxxxxx neuhrazených xxxxxxxxxxxx závazků (dluhů) x xxxxxxxxx,

4) výši xxxxxxxxxxx dlužníkova závazku (xxxxx) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

5) xxxx, xxx věřitel, o xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx srozuměn x xxx, xx tato xxxxxxxxxx xxxx podrobena xxxxxx xxxxxxxxx (to xxxx xxxxxxxxx xxxx. x toho, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx způsobu oddlužení xxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, že xxxx pohledávka xx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx).

X xxxxxxxxxxxx rejstříku xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx soudní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx (xxxx. xxxx. xxxxxx usnesení Krajského xxxxx x Xxxx xx xxx 16.7.2008, x.x. KSBR 24 XXX 1506/2008-X-14) a xxxxxxx insolvenčního xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx k xxxx, xx dluhy x xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx označené výkladové xxxxxxxxxx č. 2/2008 (xxxxx xxxxxx Nejvyšší xxxx xxxxx).

Xxxxxxxx xxxx xxxx, z nějž xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx obsah insolvenčního xxxxx xxxx takového, xxx podle Xxxxxxxxxx xxxxx ani x xxxxxxxxxxxx x výše xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx jejichž xxxxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx dlužníkem, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx povolení oddlužení xxxxxxxx.

X tom, xx xxxxx z jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx oddlužením, Nejvyšší xxxx - xxx xxxxxxxx xxxx - xxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx daného xxxxx věci xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxx, xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx (§390 odst. 3 insolvenčního xxxxxx), x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx se v xxxxxx právního xxxxxxxxx xxxx správnost napadeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepodařilo, Xxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxx xxxx neopodstatněné xxxxxx xxxxx §243x xxxx. 2, xxxxx xxxx xxxx středníkem, x. x. ř.