Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx, "xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx", xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §389 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx podnikatele x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxx) vzešlé x xxxxxx podnikání.

To, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx rozhodování x xxxxxx na xxxxxxxx oddlužení xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxxxxx bránící xxxxxxxxx xxxxxxxxx oddlužení xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vždy xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x:

1) době xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx) x podnikání,

2) xxxx xxxxxxxx dlužníkova xxxxxxxxx,

3) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závazků (xxxxx) x xxxxxxxxx,

4) výši xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx) z xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

5) xxxx, xxx věřitel, x xxxxx xxxxxxxxxx jde, xx srozuměn x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx podrobena xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx odvolací xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx §239 xxxx. 3 o. x. ř.

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxx 16.4.2008 Krajský xxxx v Xxxxxxx xxxxxxx úpadek dlužnice (xxx I. výroku), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce (xxx II. výroku), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení (xxx III. xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxx XX.) x xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nepatrný (xxx X. xxxxxx).

Xxxx xxxxx xx jištění, xxxxx kterých:

1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx) xx xxxx 1993 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx činnost, xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx dalšího prodeje. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx více xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

2) V roce 1998 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; x živnostenského xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx dle xxxxxxxxxxxxxx zákona.

3) Dlužnice xx x svých xxxxxxxx (1/ XX x O., 2/ X. X., 3/ X. a X. X., 4/ M. X.) xxxxxxx, které xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx tomto základě xxx zdůvodnil xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx 4.4.2008, xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ustanovením §389 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vyšel z xxxxxxxxxx §396 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxxx Vrchní xxxx v Olomouci xxxxxxxxx xx xxx 30.6.2008 potvrdil usnesení xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx XX. xx XX. xxxxxx (xxxxx xxxxx) x xx zbývající části xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx výroku x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx soud xxx, xx xxxxx sledovanému xxxxxxx obsaženou x §389 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nějž xx může oddlužení xxxxxxx xxxxxxx jen xxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx osoba, která xxxx zákonem xxxxxxxxxx xx podnikatele a xxxxx zároveň nemá xxxxxxx (dluhy) xxxxxx x podnikání. X xxxx dle odvolacího xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx oddlužením xx zapovězeno xxx xxxxxxxx, na nějž xx xxxxx norem xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx jako xx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxx. §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx), x xx x xxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx i xxxxxxxx, xxxxx xxx svou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx formálně xxxxxxx (xxxx. tím, xx xxxxxxxxxxxx úřad xx jeho xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §58 xxxx. 1 zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx /xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx/). Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx na závěry xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx soudu x Xxxxx xx xxx 13.3.2008, č.j. KSPL 29 INS 252/2008, 1 XXXX 3/2008-X-11).

X xxxxxxxxx xxx odvolacího xxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx povolení xxxxxxxxx je významná xxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxx xx evidován xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fakticky xxxxxxxx, xxx i xxxxxxxxxx, zda má xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx (xxx. rzp.cz ) xxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dlužnice xxxxxxx 24.4.2008, xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (4.4.2008) xxxx dlužnice xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xx, že xxxxxxxx xxxx x nadále xx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, bylo xx xxxxx obcházet xxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx provozování xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xx povolení xxxxxxxxx, přestože xx xxx stále podnikatelské xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je pouze xxxxx závazky nepodnikatelů, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx činnosti, xx nutné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx usnesení Xxxxxxxx xxxxx v Praze, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxx podmínka xxx xxxxxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx dle §395 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx obdrží xxxxxxx 30 % xxxxx xxxxxxxxxx, xxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx usnesení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx má xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §237 xxxx. 1 písm. x), §238x xxxx. 1 xxxx. a) a §239 xxxx. 3 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx), xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §241x xxxx. 2 xxxx. x) o. x. ř., tedy xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx zrušil xxxxxxxxxx soudů xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xx slovy "xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx" (x §389 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx statut xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xx, xx xx dobu xxxxx 10 let nevykonávala xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx dobu přerušení xxxxxxxxx (od roku 1998) se xx xx xxxx xxxxxx xxxx xx podnikatele. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx rejstříku má xxxxx formální charakter x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 18.3.2008 a xxx xxx xxxxxxxx k 24. 4. 2008). X xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx podnikání xxxxxx xxx vzhledem x xxxx, xxx xx tak xxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx vydaná v xxxxxxxxxxxx xxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxxxxx xxx §7 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx výroku xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx oddlužení, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx soudu - xxxxx xxxxxxxxxx §238x odst. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 o. x. ř. (xx xxxxxxx s §237 xxxx. 1 xxxx. x/ a xxxx. 3 o. s. x.). Xxxx totiž xxxxxxx xxxxxxxx (xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx §237 xxxx. 1 x 3 o. x. x., obsaženého x §238a odst. 2 x. x. x.), xxx xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxx xxxx potvrzeno nebo xxxxxxx usnesení soudu xxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx "xx xxxx xxxx".

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §239 xxxx. 3 x. s. x., xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx (x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x části xxxx xx xxxxxxxxxx, které xx věci xxxxxxxx) xxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx).

Xxxx řízení, k xxxx Nejvyšší xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (§242 xxxx. 3 x. x. x.), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx se xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx - v xxxxxxxxx právních otázek xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxx, xxx xx dán xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx věci odvolacím xxxxxx.

Xx tomto xxxxx Xxxxxxxx soud podotýká, xx ačkoliv xxxxxxxxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podáními xxxxxxxxxx 14.2.x 17.2.2009, xxxxxxxxxxx obsaženou v xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx x větší xxxxx xxxxxxxxx to, co xxxxx xxxxxxxx sepsané xxxxx advokátem) xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx k xx nepřihlížel. X 79 Xxxxxxxxxxx totiž x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §241 xxxx. 4 x. x. ř. xxxx podání xxxxxxx xxxx, ačkoli nemá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx zastoupení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx jak xxxx smysl popsal xxxx. xxx Xxxxxxx xxxx x usnesení xx xxx 14.9.2000, xx. xx. P1. XX 43/2000, xxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx x usnesení ústavního xxxxx, svazku 19, xxxxxxx 2000, xxx xxxxxxxxx číslem 32, xxxxxx postup xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx nemůže v xxxxxxxxx řízení těžit x toho, xx - xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx se xx xxxxxxxxxx jejího xxxxxxxx řídit, porušuje x xxxxxx xx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxx xxxxxxxxx požadavku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx k xxxxxxxx (§242 odst. 4 o. s. x.), jež xx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx na xxxxx xxxxxx (xxxx. §240 xxxx. 3 x. x. x.), prostřednictvím xxxxxxxxxxxx advokáta učiněna xxxxxx.

X xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dovolání sepsaném xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvádí Xxxxxxxx soud xxxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxx §389 insolvenčního xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxx podnikatelem, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx řešil xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 1). Xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 2).

Xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx - xx xxxxx x ustálenou xxxxxxxxxxx xxxxx Nejvyššího xxxxx i ústavního xxxxx (xxxx. např. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 21.5.1996, sp. zn. Xx. XX-xx.-1/96, xxxxxxxxxx xx Xxxxxx nálezů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx 9, xxxxxxx 1997, xxxxx X., xxx pořadovým xxxxxx 9

xxxx xxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího soudu xxxxxxxxxxxx pod xxxxxx 106/2008 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovisek) - xx při xxxxxxxx právního xxxxxxxxxx xx xxxxx prvotně xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx podmínky xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx např. xxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx znění xxxxxx ustanovení s xxxx smyslem x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pochybnost, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx x Poslanecké Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx č. 1121) xxxxxxx počítal s xxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxx oddlužením xxxx insolvenčnímu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx, xxxxx xxxx podnikatelem", xxxxx také "xxxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxx pracovně xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx než 20 xxxxxxxx" (§389 xxxx. 1 vládního návrhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxx xxxxxxxx však xxxx x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxxxx návrhu insolvenčního xxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx opuštěna xx xxxxxxxx řešení, xxxxx xxxxxxx může návrh xx povolení xxxxxxxxx xxxxx pouze dlužník, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx žádat o xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, bez xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx téma xx xxxxx xxxx být x takto xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

X xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §389 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx "nebyl xxxxxxxxxxxx", xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx (ale má xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx).

Xxxx legislativně technickým xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx užité x §389 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx protipólem x ustanovení §316 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, že "xxxxxxxxxxxx xxx řešit xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx podnikatelem", s xxxxxxxx (x části xxxx xx xxxxxxxxxx), xx "xxxxxxxxxxxx se xxxx jeho xxxxxxx". Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxx "xxxxxx" xxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxx jako soubor xxxxxxxx, jakož i xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. zák. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx dni xxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx). Xxxxx platí, xx xxxxxxxxxx §389 insolvenčního xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxx definovány normami xxxxx xxxxxxxx.

Xxx x xxxxxxx obdobnou xx, xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx §9 odst. 3 písm. r) x. s. ř., xxx předurčuje xxxxxxx xxxxx, xxx rozhodovaly x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahů, xxxxxx xxxxx x náhradu xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, "xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx". Při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx x xxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx podnikatelské xxxxxxxx" xxx x tehdy, xxxx-xx xxxx v xxxx xxxxxx příslušné xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x účastníků (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxx xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxx práva xxxxxxxx (xxxx. §261 xxxx. 5 xxxx. zák.). Xxxxxx xxxxx pominout, xx xxxxxxxxxx §7 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx rovněž xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného pak xx, xx dlužníkem, "xxxxx xxxx podnikatelem", xx xx smyslu xxxxxxxxxx §389 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx xx podnikatele x současně nemá xxxxxxx (xxxxx) vzešlé x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx x napadeném xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx u fyzických xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx, xx jde x "podnikatele", xxxxxxxx xxxxxx zápis x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Z xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx. zák. xxxxx xxxxx, xx za xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxx-xx o xxxxx xxxxxxxx v §2 xxxx. 2 xxxx. x/, x/ x x/ obch. xxx.) xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx základě xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Nejvyššímu xxxxx dovolatelkou xx xx xxxx důsledku xxxxxx xxxxxxxx koncepci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx řešení xxxxxx xxxx, kdož xx x této situaci xxxxxx x důsledku xxxxxx xxx podnikatelských xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xx xxxxxxx xxxxx §389 a xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

Xxx xx xxxxxx xxxxx x citace xxxxxxxx x napadeném usnesení, xx xxxxxx ustanovení §389 xxxx. 1 xxxx. xxx. xxxxxxxx, xxxxx němuž brojí xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx praxi xxxx xxxxxxxxxx soudů x xxx názor xxxxx xxxx. xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx právo xxxxxxxxxx při Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx. její xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x. 2/2008 ze dne 3.6.2008, jak xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxx xx xx rovněž xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx nevstupovali xx, xxxx mají xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx vést v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx dlužníka. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx (x xxx x xxxxxxxx) xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx skutkových okolnostech xxxxxxx) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx aplikací zásady, xxxxx xxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dlužník, xxxxx - ač již xxxxxxxxx - má xxxxx xxxxx xx xxxxx podnikání, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x zda xxx ve xxxxxxxxxxx xxxx upírána možnost xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x účelem, pro xxxxx byl zákonodárcem xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx xxxx musí xxx xxxx řádně zdůvodněno x xxxxx vykazovat xxxxx xxxxxxx.

Xx, xxx xxxxxxxx rozumný důvod xxxxxxxxxx xxx rozhodování x xxxxxx xx xxxxxxxx oddlužení xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxx schvaluje, xx xxxxxxxx bránící xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x dlužníkova xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, insolvenční xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x:

1) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dlužníkova xxxxxxx (xxxxx) z xxxxxxxxx,

2) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závazků (dluhů) x xxxxxxxxx,

4) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx výší xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

5) xxxx, xxx věřitel, x xxxxx pohledávku jde, xx xxxxxxxx x xxx, xx tato xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxx vyplynout xxxx. x toho, že xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx).

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx, xx soudní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx (xxxx. xxxx. xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxx xx xxx 16.7.2008, x.x. XXXX 24 XXX 1506/2008-X-14) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xx dluhy z xxxxxxxxx xxxx nepatrné, xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxx xxxxxxxx výkladové xxxxxxxxxx x. 2/2008 (xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx sdílí).

Skutkový stav xxxx, z xxxx xxx rozhodování xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx takového, xxx podle Xxxxxxxxxx xxxxx ani s xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxx dluhy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxx, že xxxxx z xxxx xxxxxxxxx dlužníku xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx - xxx xxxxxxxx výše - xxxxxx nemá.

Soud xxxxxxx xxxxxx xxxx nepochybil, xxxxxxxx za daného xxxxx věci xxxxx xxxxxxxx xx povolení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx někým, xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx (§390 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx v xxxxxx právního posouzení xxxx xxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx proto xxxxxxxx xxxx neopodstatněné xxxxxx xxxxx §243x xxxx. 2, části xxxx xxxx středníkem, x. x. x.