Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxxxx přijímání xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx sněmovně xx Xxxxxx XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §13 xxxxxx x. 82/1998 Sb. xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx voličům.

Xxxxxx řízení

O x x x x x x s x u x xxx Prahu 1 xxxxxxxxx xx xxx 4.8.2004 zamítl xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 3520 Xx xxxxxxx, solidárně xx 1.1.2003 vždy xx xxxxxxx 5. xxx v měsíci x xxx, xx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxx x xxxxxxx zanikne xxxxx x poskytnuté xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxxxxx byl xxxxxxx článek 1 Xxxxxxxxxxx protokolu x Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Rozhodl xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nároku na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx 3520 Xx měsíčně, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx. regulovaným x neregulovaným xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx pronajímatelé a xxxxxxxxx xxxx xx. 469 x x. x. X. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx X., x xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx článek 1 Xxxxxxxxxxx protokolu x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních svobod. Xxxxx, xxxxxxxxxx satisfakci xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, byl xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx projednání xxx §112 xxxx. 2 x. s. x. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nemohla xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jenž xxxxxxx spatřují x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nájemních vztahů x bytům x x xxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx moratorium nařízením x. 567/2002 Xx., xxx xxxx posléze xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx výměry ministerstva xxxxxxx x maximálním xxxxxxxx. Jestliže xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx XX, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Protože xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx podle xxxxx xxxxxxx stupně xx xxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 82/1998 Xx. Xxxx dovodil, xx xx 20.3.2003 po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x soukromoprávních vztazích x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, popřípadě x x xxxxxxxx xxxxxxx xx nahrazení xxxxxxx xxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x hypotetické xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxx §154 xxxx. 2 x. x. x. Pro vyhovění xxxxxxxx žalobě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dle §80 písm. c) x. x. x. xxxxxxxxx xxx nedostatek xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx určení.

K xxxxxxxx žalobců X x x t x x x x o x x x Praze xxxxxxxxx xx xxx 3.12.2004 xxxxxxxx soudu xxxxxxx stupně x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxx na xxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxx; xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx rozsudek xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx z xx. 41 Xxxxxx x ochraně lidských xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (x. 209/1992 Sb. - xxxx xxx "Úmluva") x dovodil, xx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx úmluvy či xxxxxxxxxxx protokolů státem xx vztahu x xxxx xxxxxxxx xx xxxx nikoliv xxxxxx xxxxxx, xxx Evropskému xxxxx pro lidská xxxxx. Xxxxx x xxxxxx neodstranitelného xxxxxxxxxx xxxxx z podmínek xxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx stupně x xxxxx xxxxxx xxxxxx x řízení xxx §221 xxxx. 2 xxxx. x) x. x. x. xxxxxxxx. Xxxxxxxx soud xx xxxxxxx rozhodovací činnosti Xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx regulace xxxxxxxxx x x poukazem xx ustanovení §71 xxxx. 4 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xx za xxxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx č. 567/2002 Xx.), xx. xx 19.3.2003 xxxxxx být xxxxx na náhradu xxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády Ústavním xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, zda xxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §696 xxx. xxx., xx nesprávným xxxxxxx postupem xx xxxxxx xxxxxx x. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 358/1992 Xx., o xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (notářský xxx) - dále xxx "xxxxx". X xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 20.3.2003 x 22.6.2004, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx, xxxxxxxx stát x xxxxxxx x Xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx legislativního xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx legitimních xxxxxx kroky x xxxxxxx zákona, avšak xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran zastoupených x parlamentu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Uplatněný xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ani xxxxx §420 xxx. xxx., xxxxx xxxxx xxxx občanem x xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx státu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §1 xxxx. 2 xxx. xxx. X xxxxxx námitkám v xxxxxxxx xxxxxxxx odvolací xxxx xx nález x. 231/2000 Sb., x xxxx Ústavní xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx regulace xxxxxxx nikomu podnikat, x xx xxxxxxxx x. 2 Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx x ostatní xxxxx Rakousku, x xxxx xxx xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx. 1 xxxx. 2 Dodatkového protokolu x Xxxxxx.

Xxxxx tomuto xxxxxxxx xxxxxx žalobci xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx výroku x xxxxxx na určení xxxxxxxx z §237 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x., a x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx. c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx, xx jde o xxxxxxxxxx xx právní xxxxxxx zásadního xxxxxxx x xxxxxxxx

1/ xxx xx. 1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx Xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ČR x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx zadostiučinění ve xxxxxx xx. 41 Xxxxxx je nárokem xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

2/ xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx aplikovat např. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx smyslu §11 x xxxx. obč. xxx. či x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3/ zda - xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ustanovení §442 xxx. zák. - xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx "xxxxxxxx",

4/ zda není xxxxxxxxxxxx xxxx zákon x. 82/1998 Sb., xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx odpovědnosti za xxxxx x tím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx a ostatními xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

5/ zda xxxx xxxxxxxxxx xxxxx X. x XX. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xx svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

6/ zda xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx. 1 Xxxxxxxxxxx protokolu x Úmluvě xx xxxxxxx lidských xxxx x svobod,

7/ zda xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podnikání dle xx. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx,

8/ xxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x

9/ xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx právním xxxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věci. Xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx svůj xxxxxxx, xx o nároku xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x XX, xx xxxxxxxxxx §442 xxx. xxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx škody xxx na xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx x. 82/1998 Xx., nebot' xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx nějž xxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Navrhli, xxx dovolací soud xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx Evropskému xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x předběžné xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxx xxxxxxxxx Ústavnímu soudu x xxxxxxx xx xxxxxxx §442 odst. 1 obč. xxx. x xxxxxx x. 82/1998 Sb. x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx vrátil xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx řízení.

Žalovaná ve xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, že soudy xxxx stupňů věc xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx i x Xxxxxxx xx ochranu xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx nedůvodné. Rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx Hutten-Czapska x. Xxxxxx xx založen xx xxxxx odlišných xxxxxxxx x skutkových xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx nepřípustného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx dovolání xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X x x v x x x x x x x d xxxx xxxx xxxxxxxx (§10a x. s. x.) xx zjištění, že xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx advokátem ve xxxxxx ustanovení §241 xxxx. 1 x. x. ř., dospěl x xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx řízení x xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §239 xxxx. 1 xxxx. x) x. s. x., xxxx důvodné. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx určení, xx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx porušen xxxxxx 1 Dodatkového protokolu x Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxx nedostatek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx dovolávají "xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx" a xxxxxxxx, xx xx "xxxxxxxxxx" výrok xxxx "xxxxxxxxxxxx nárok". Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx určení xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxx rozhodnutí; xxxx. x xxxxxxxx xx dne 19.1.2005, xx. zn. 25 Xxx 762/2004, xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx č. X 41/2006 (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx - srov. xx. zn. XXX. XX 152/05) xxxxxxxx xxxxx, xx "Xxxxxx" x čl. 41 Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxx, nýbrž xxx xxxxxxx x xx. 19 Xxxxxx, rozumí xx jím Xxxxxxxx xxxx xxx lidská xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx odvolacího soudu, xx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx dodatkových protokolů xxxxxx a k xxxxxxxx případného xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx Evropskému xxxxx pro lidská xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xx x jeho xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx nedostatku xxxxx x podmínek xxxxxx (§103, 104, 221 xxxx. 1 xxxx. x/ x. x. x.). Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zamítnuto (§243x odst. 2 x. x. ř.).

Dovolací xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dovolání xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dovolání xxxxx xxxxxx výroku xxxxxxxx xxxxxxxxxx §237 x. s. x.

Xxxxx xxxxxxxxxx §237 xxxx. 1 x. x. x. xx dovolání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jimiž xxxx xxxxxxx rozhodnutí soudu xxxxxxx xxxxxx ve xxxx samé (písm. x/), xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve věci xxxx jinak xxx x xxxxxxxxx rozsudku (xxxxxxxx) proto, že xxx xxxxx právním xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. x/), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu prvního xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přípustné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x) x dovolací xxxx xxxxxxx x závěru, xx napadené xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xx právní xxxxxxx zásadní xxxxxx (xxxx. x/).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx po xxxxxx stránce zásadní xxxxxx xxxxxxx tehdy, xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozdílně, xxxx řeší-li xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx právem (§237 odst. 3 x. s. ř.).

Při xxxxxxxx, xxx napadené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §237 odst. 3 x. x. x. xx věci xxxx po xxxxxx xxxxxxx zásadní xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx a které xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §237 xxxx. 1 xxxx. x) x. s. x. není xxxxxxxx xxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nýbrž xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dovolací xxxx xx xxxxxxx hledisek, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §237 xxxx. 3 o. x. x., dospěje x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx skutečně xx.

X projednávané xxxx xxxxx xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxx, zda xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §13 xxxxxx x. 82/1998 Xx. Protože xxxx xxxxxx otázka xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §237 odst. 1 xxxx. c) o. x. ř.

Podle §13 xxxx. 1 zákona x. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), (xxxx jen "xxxxx"), xxxx xxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zákonem xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx ustanovení xxxxx na xxxxxxx xxxxx xx ten, xxxxx xxxx nesprávným xxxxxxx postupem xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 82/1998 Xx. xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem xxxxxx xxxx výkonné a xxxxxx. Vzhledem x xxxx, xx Parlament xxxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx x Senátem je xxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxxxxxx (srov. xx. 15 xxxxxx x. 1/1993 Sb., Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxx, xxxx xxx "Xxxxxx"), xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx demokracie xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx - xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, jak který xxxxxxxx, senátor či xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx čl. 23 xxxx. 3 x xx. 26 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vykonávat svůj xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx svého nejlepšího xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx přitom xxxxxx žádnými příkazy), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx §13 xxxxxx x. 82/1998 Sb. x - xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxx xxxx zachována - xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x " soudní" xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxx či xxxxxxxxx. Xxx o xxxxxxx xxxxxxx suverenity xxxx zákonodárné, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxx xx svém xxxxxx ze xxx 22.9.1999, xx. xx. X. XX 245/98 (xxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx 15, xxxxx x. 128), xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx moci xxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sboru, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx situace, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx vyhlašování xxxxxx xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxx xx předlohy pro xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx uveden xxx xxxx, s xxxx xxxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxx xxxx (zákonodárným xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx byl podepsán xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx). Výsledek hlasování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxx dovozovat xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu, xx xxx xxxxx odpovědnosti xxxxx xx xxxxx xxxxx v xxxxx xxxx xxxxxx předpoklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx veřejné xxxx, xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx o xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx žaloby xx xxxxxxx xxxxx. Vzhledem x xxxx xxx xxx xxxxx dovolací xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přezkumu x označené x xxxxxxxx x. 1/ xx 3/ xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xx. 41 Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx ani předmětem xxxxxx xxxxxx; tím xxxx pak xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zásadního xxxxxxx.

Xxxxx jde x xxxxx xx přerušení xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx Ústavnímu soudu x xxxxxxx xx xxxxxxx zákona x. 82/1998 Xx. a §442 obč. xxx. (xxx xxxxxxx s xxxxxxxx v xxxxxxxx xxx č. 3/, 4/), xxxxx postup x řízení by xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx, že xx xxxx dospěl x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx zákona xx x rozporu s xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx §109 odst. 1 xxxx. x) x. x. x. xxxx xxxxxx přeruší, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx, jehož xx být při xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo xxxx jednotlivé ustanovení xx x xxxxxxx x ústavním zákonem xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která má xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx-xx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zrušení xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxx věci důvody x xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, neboť xxx xxxxxxxxxx §442 xxx. xxx., xxx xxxxx č. 82/1998 Xx. xxxxxxx xx xxxxxxxx x ústavním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x tomu, xx v dovolání xx xxxxx xxxxxxxxxx §442 obč. xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx by xxxxxxxxx nároku xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx x xxxxxxxx pod č. 5/ lze xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx §236 xxxx. 2 x. x. ř., xx dovolání jen xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxx přípustné, xxxxxxx xxx x. 6/ - xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx - xxx xxxxx, x xxxxxxxx xxx č. 7/ xx odvolací xxxx x xxxxxxx xx xxxxx ÚS xxxxxxxxxxx pod x. 213/2000 Xx. xxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxx chybí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dovolání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx principu svobody xxxxxxxxx nespočívá.

Návrh xxxxxxxxxx xx přerušení xxxxxx x xx předložení xxxx Evropskému xxxxxxxx xxxxx k řízení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se "xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx," má xxxxxxxx soud xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Jak xxxxxxx z čl. 234 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxx (dále xxx "Xxxxxxx"), Xxxxxxxx xxxxxx xxxx nemá x xxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx účelem xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve všech xxxxxxxxx státech. K xxxx, xxx xx Xxxxxxxx xxxxxx dvůr xxxxxxxxxxx otázkou xxxxxxx, xx třeba, aby xxxxxx výkladu komunitárního xxxxx vyvstala x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx takové xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zcela xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx xx skutkovému xxxxx xx smyslu xxxxxx před národním xxxxxx nebo položená xxxxxx je xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx právních xxxxxxxx x zodpovězení xxxxxx (srov. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudního xxxxx xx dne 9.10.1997 xx věci X 291/96, Trestní xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx x Shadid Xxxxxx, XXX 1997, X-05531, odst. 12, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxx 15.12.1995 xx xxxx C-415/93, Xxxxxx x spol., ECR 1995, X-4921, xxxx. 61). X daném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva, xxx jejíhož xxxxxxxxxxx xxxxx xxx rozhodnout, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx žádné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx ani dovolatelé xx žádného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva, x nímž by xxxx být xxxxx xxxxx x rozporu, xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx tvrdí, xx jako xxxxxxxxx xxxx x regulovaným xxxxxxxx xxxx diskriminováni xxxxx xxxxx vlastníkům x xx xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxx x svoboda xxxxxxxxx, xx třeba xxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx zakazuje xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxx 12 Smlouvy), na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zdravotního xxxxxxxxx, věku xxxx xxxxxxxx orientace (xxxx. xxxxxx 13 Xxxxxxx). Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, upravujícím xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxx o tvrzený xxxxx xx vlastnického xxxxx dovolatelů, úprava xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xx xxxxxx x komunitární xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 295 Xxxxxxx. Z xxxxxxxx svobody xxxxxxxxx (xxxxx nazývané svoboda xxxxxxxxx) x svobody xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx 43 x 49 Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, avšak xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (srov. xxxxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx Xxxx XX x. 1612/68, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx. rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxx 14.1.1988 ve xxxx 63/86 Komise xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx, XXX 1988, 29, xxxx. 16). Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxx xxx xxx. xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx v možném xxxxxx xx xxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx 39, 43 x 49 (dříve články 48, 52 x 59) Xxxxxxx xx xx tyto xxxx xxxxxxxxxxxx situace xxxxxxxxxx (xxxx. xxxx. rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 16.1.1997 xx xxxx X-134/95 Xxxxŕ Xxxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx xş 47 xx Xxxxxx /XXXX/ xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x'xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx sul lavoro /XXXXX/, XXX 1997,X-195, xxxx. 19).

Není tak xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx předložení Evropskému xxxxxxxx dvoru.

Jak xxxxxxx x výše uvedeného, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důvodů xxxxxxx, Xxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §243x xxxx. 2 x. x. x.