Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx majetek xxxxxxxxx poté, xx x xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx byla xxxx nemovitost pravomocným xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx usnesením rozhodne x uspokojení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x prováděním xxxxxx, xxxx dražby nebo xxxxx xxxxxx a x xxxxxx zbytku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty; xxxx xxxxxxxx xx účinky xxxxxxxxxxx usnesení (§337h x.x.x.).

Průběh xxxxxx

Xxxxxxx soud x Nymburce xxxxxxxxx xx xxx 9.6.2004 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 1&xxxx;732532,73 Kč xxx, xx k xxxxxx x hotovosti přiznal xx xxxxxxxxxx soudního xxxxxxxxx JUDr. X. X. částku 97&xxxx;296,07 Xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx částku 484&xxxx;917,77 Kč. Xxxxxxxx xxxxxx povinné, aby xx 30 dnů xx xxxxxx moci xxxxxxxx podali xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx x xxxxxx 1&xxxx;150318,89 Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx usnesení xxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxx xxxxxx - xxxxxxxx 1) xxxxxxx x XXXx. X. P., správce xxxxxxxxx xxxxxxxx prvního xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxx 1) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Praze ze xxx 10.6.2004 a xxxxxxxx usnesení xxxxx xxxxx zrealizovat, xxxxxxx xxxxxxxx k §31 xxxx. 1 zák. x. 328/1991 Sb. xxxxxxx xxxxxx věřitelů xxx nadále řešit xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx usnesení bylo xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinného.

Krajský xxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §212 x.x.x. xx xxxxxxx xxxxxxxx 1) xxxxxxxxx x xxxxxx x závěru, xx odvolání xx xxxxxxx.

X odůvodnění

Z xxxxxx xxxxx odvolací soud xxxxxxx, xx exekuční xxxxxx, realizované xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx JUDr. X., se nachází xx xxxxxx, xxx xxxx prvního stupně xx xxxxxx moci xxxxxxxx o příklepu xx xxxxxxxxx nemovitosti xx společném xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodlo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, resp. xxxxxxxxx rozvrhu x xxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx (§337x x.x.x., §337x x.x.x.). X xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 10.6.2004 na xxxxxxx 1) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXx. X. X.

Xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx postupoval xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx (§337 x xxxx. x.x.x.), xxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxx, neboť prohlášením xxxxxxxx xx xxxxxxx 1) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxx x. 328/1991 Xx. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx majetek xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx ani xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§28 xxxxxx).

Xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxx shora xxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (exekucí) xxxx možno použít x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení, x současně, xx xxxxxx majetek, jako xxxxxxx konkursní xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx konkursního xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx konkursu xx xxxxx úpadcových xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x k xxxxxx uspokojení xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, jenž xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx). Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx plnění - xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinen xxxxxx (§451 a xxxx. xxx. xxx.), x to xxxxxxxxx xx tom, xx xxxxxx ZÍskal x xxxxx exekuce (xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. "Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx", XXXx. Kurka, XXXx. Xxxxxx, Linde Xxxxx, x. x., xxx 2004, xxx. 96-97, xxxx xxxxxxxxxx XX XX 21 Xxx 1318/2000, Xx 69/2001).

X xxxx uvedeného xxxx xxxxxxx, xx i xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx bylo ve xxxxxx xxxxxxx, po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx přicházející xx úvahy (xxxxxx xxxxxxxxx) z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uspokojeni, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 328/1991 Sb. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx správci xxxxxxxxx xxxxxxxx jako zpeněžený xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který o xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Pouze x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx získaného výtěžku x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx rozvrhového xxxxxx v xxxxx xxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx xxxx poukazuje xx xx, xx xxxxxxxx rozdělovaná podstata xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx (§338x x.x.x.) x že xxxxxxxxx má postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§28 xxxxxx x. 328/1991 Xx.).

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx řízení x xxxxxxx. Výsledkem xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jednotlivé xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §337x x.x.x. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxx rozhodnuto, xx nezaniknou.

Občanský soudní xxx upravuje x xxxxxxxxxx §337 x xxxx. postup xxxxx xxxx, xx usnesení x udělení příklepu xxxxxx xxxxxx xxxx x vydražitel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx, jsou-li xxxxxxx podmínky poslední xxxx exekučního xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vydat xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x x xxxx xxxx xxxxxx úhradu xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rozdělované xxxxxxxx. Občanský xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx vyplatil (xxxxx) xxxxxxxxxx částku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxx, že xx x xxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxx soudní xxx ani zákon x. 328/1991 Xx., x konkursu x xxxxxxxxx, xxxxxxxx neupravuje xxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx podstaty xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx v §337 x xxxx. x.x.x. xxxxxx x xxxxxx, že xxx xxxx xxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §337x xxxx. 1 x.x.x. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx věřitelů x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení, neboť xx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 328/1991 Xx., xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx podstaty xxxx xxxxxxx konkursní xxxxxxxx x xxx, aby, xxxxxx-xx použita v xxxxx konkursního xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x provedení rozvrhového xxxxxx. Xx právní xxxx tohoto usnesení xxxx xxxxxxxxx xxxxx §337x odst. 3 x.x.x. x §337h xxxx. 3 o.s.ř. xxx, xx vyplatí xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a vyrozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřad x tom, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §220 xxxx. 2 o.s.ř. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, že rozhodlo xxxxxx rozdělované xxxxxxxx (xx xxxx včetně xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx - §337x x.x.x.) správci xxxxxxxxx xxxxxxxx 1) xxxxxxxxx s tím, xxx, nedojde-li k xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx řízení, xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx konkursní xxxxxxxx 1) povinného xxxxxxxx xxxx xxxxx §218 xxxx. x) o.s.ř. xxxxxx, neboť správce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx účastníkem exekučního xxxxxx (prohlášením xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x exekučním řízení xxxxx nezměnilo) a xxxx xxxxx ani xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx (§201 x.x.x.).